Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Følgende muntlige orienteringer: - status Isbjørnklubben - om kulturskolefestivalen i Hammerfest Saksliste Saksnr PS 29/09 PS 30/09 PS 31/09 PS 32/09 PS 33/09 Innhold Nyetablering - Allmed legesenter Hammerfest Økt bevilling til fiskerifond Distriktspolitisk utvalg - Formål, forvaltning og retningslinjer Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock ordfører

2 Saksbehandler: Arvid Isaksen Saksnr.: 2008/3259-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/09 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Brev fra Allmed legesenter om støtte til etablering i nye lokaler Saksdokumenter ikke vedlagt: Saksfremlegg 2008/1692-3, Videre planer Allmed legesenter, søknad om økonomisk støtte Nyetablering - Allmed legesenter Hammerfest Saken gjelder Allmed legesenter leier i dag legekontorer i kommunens lokaler i Breidablikk 33 i Rypefjord, men har i flere år arbeidet for å etablere seg i mer permanente lokaler. Det er i denne prosessen arbeidet med flere alternative løsninger som alle er blitt vurdert for kostbare til å realiseres. Allmed planlegger nå å etablere nye legekontorer i sentrum av Hammerfest i lokaler i Først og Fremst. Kjøp og istandsetting av disse lokalene beløper seg til 8 Mkr, et beløp som må finansieres ved lån. Allmed legesenter har (jfr. saksfremlegg 2008/1692) fått tilsagn om støtte på kr i fbm etablering i nye lokaler. Allmed legesenter har i eksisterende lokaler årlige driftskostnader på kr. Driftskostnader pr lege (4 fastleger og 1 turnuslege) utgjør kr pr mnd. Med etablering i nye lokaler i Først og Fremst vil tilskuddet på kr redusere lånebehovet til 7,04 Mkr. Et låneopptak med 6,5 % rente og nedbetalingstid på 15 år vil påføre legesenteret en driftskostnad på ca kr pr mnd pr lege. Sammenlignet med kommunale fastleger ved Hammerfest og Bryggen legesentre, som betaler en månedlig leie som gjennomsnittlig ligger på ca kr og maksimalt kr pr mnd, vil medføre et misforhold som kan gjøre det vanskelig å beholde legene som er, men kan også medvirke til at rekruttering av nye leger til Allmed legesenter vanskeliggjøres.

3 For administrasjonen er det ønskelig å sikre fortsatt privat drift ved Allmed legesenter. En drift som vil gi Hammerfest kommune - også i årene som kommer - betydelige årlig kostnadsbesparelser. Saken er i det etterfølgende gitt en mer detaljert beskrivelse. Sakens bakgrunn og fakta Det er tre legesentre i Hammerfest kommune. Det private legesenteret Allmed legesenter og Bryggen og Hammerfest legesentre som begge er kommunale. Den kommunale primærhelsetjenesten er regulert i lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenester i kommunene. I henhold til denne loven 1-1 plikter kommunen å sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. For å løse disse oppgavene skal kommunen sørge for en rekke deltjenester, jfr 1-3. Disse tjenestene omfatter allmennlegetjenesten, herunder legevaktordning, fysioterapitjeneste, sykepleie, jordmortjeneste, sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie, helsetjeneste i fengsler, og medisinsk nødmeldingstjeneste. Dette betyr bl.a. at dersom Allmed legesenter velger å legge ned driften må Hammerfest kommune sørge for at innbyggerne får en fortsatt god legedekning med de kostnader det medfører. I dag er det 3725 personer som har sin fastlege på Allmed legesenter. Økonomi Allmed legesenter er et privat foretak og årlige driftskostnader for legesenteret er pr i dag: Daglig drift helsetjenester Husleie, renhold, strøm vaktm tj. Sum driftskostnader kr kr kr For 5 leger (4 fastleger og 1 turnuslege) utgjør dette månedlige driftskostnader på kr pr lege. For fastlegene på Bryggen og Hammerfest legesentre er kostnadene pr fastlege pr mnd ca kr. Fastlegene her betaler gjennomsnittlig en leiepris på ca kr pr. mnd. maksimalt kr pr. mnd. avhengig av kommunal stilling og antall pasienter på lista. En etablering av Allmed legesenter i lokalene i Først og Fremst utløser en kostnad på 7,8 Mkr pluss 0,4 Mkr til innkjøp av bl.a. møbler, IT-utstyr og annet nødvendig driftsutstyr. Allmed disponerer selv kr og totale etableringskostnader i Først og Fremst vil da bli på 8 Mkr. Med tilsagnet om tilskudd på kr til etablering i nye lokaler vil det være nødvendig med et låneopptak på 7,04 Mkr. Allmed legesenter vil disponere ca 300 kvm i Først og Fremst. I det etterfølgende er det gjort beregninger på tre alternative finansieringsmåter for etablering av Allmed legesenter i nye lokaler.

4 Alternativ 1 Med låneopptak på 7,04 Mkr (dvs tilskuddet på kr er trukket fra lånebehovet på 8 Mkr) til 6,5 % rente og nedbetalingstid på 15 år beregnes årlige driftskostnader i nye lokaler til: Daglig drift helsetjenester Årlige lånekostnader Strøm, renh, vaktm. tj. (400 kr a 300kvm) Sum årlige driftskostnader kr kr kr kr For legesenterets 5 leger (4 fastleger og 1 turnuslege) vil dette medføre en månedlig driftskostnad på kr pr lege. En økning på ca kr pr lege pr måned i forhold til eksisterende lokaler i Breidablikk. Etablering av Allmed legesenter i Først og Fremst vil medføre at leger på Allmed legesenter får en månedlig driftskostnad som er mellom ca kr og kr høyere enn det som fastlegene på Bryggen og Hammerfest legesentre må betale. Dette medfører et misforhold som kan gjøre det vanskelig å beholde legene som er, men kan også medvirke til at rekruttering av nye leger til Allmed legesenter vanskeliggjøres. Alternativ 2 I sitt brev foreslår Allmed at det gis en engangsstøtte på 2,5 Mkr samt et årlig utjevningstilskudd på kr. pr. lege i 5 år. Engangsstøtten på 2,5 Mkr medfører lånebehov på 5,5 Mkr (6,5 % rente og nedbetalingstid på 15 år). En slik løsning vil for Allmed legesenter gi følgende kostnadsbilde: Daglig drift helsetjenester Årlige lånekostnader Strøm, renh, vaktm. tj. (400 kr a 300kvm) Sum årlig driftskostnader For legesenterets 5 leger gir dette månedskostn.: Månedlig tilskudd pr lege ( kr : 12 mnd). Månedlig driftskostnad pr lege kr kr kr kr kr kr kr Aksjekjøpet på 2,5 Mkr vil i større eller mindre grad være sikret i restverdien av lokalene og kommunes tilskudd blir da på 1 Mkr fordelt over 5 år. Dvs en økning med kr på allerede tildelte tilskudd på kr. Alternativet gir fastlegene på Allmed legesenter en økning i driftskostnader på kr pr fastlege pr mnd. Sammenlignet med fastlegene på Bryggen og Hammerfest legesentre er dette en månedlig driftskostnad som er ca kr til kr høyere. Alternativ 3 Hammerfest kommune tar opp lån på 8 Mkr til rente på 4,5 % med nedbetalingstid på 20 år. Allmed betaler husleie tilsvarende 7,04 Mkr til rente 4,5 % nedbetalingstid 20 år. Et slikt regnestykke gir følgende kostnadsbilde: Daglig drift helsetjenester Årlige lånekostnader Strøm, renh, vaktm. tj. (400 kr a 300kvm) Sum årlige driftskostnader kr kr kr kr

5 For legesenterets 5 leger vil en slik løsning medføre en månedlig driftskostnad pr. lege på kr pr mnd. I tabellen under er det gitt en samlet oversikt for alternativene. I kr. Kostnad Alt. 1 Alt 2 Alt 3 Merknad Daglig drift helsetjenester Lånekostnader Strøm, vedl.h., vaktmestertj Sum årlige driftskostnader Sum årlige driftstilskudd 5 leger Gis årlig i 5 år Sum årlige driftskostnader Mnd driftskostnad pr lege leger Vårt valg Det foreslås at Allmed legesenter gis en støtte med aksjekjøp (alternativ 2) i eiendomsselskapet som skal drive lokalene på 2,5 Mkr. Med den allerede godkjente støtten på kr vil månedlige driftskostnader pr lege de første 5 år bli tilnærmet som beregnet i alternativ 2 dvs kr. Aksjekjøpet i eiendomsselskapet medfører for Hammerfest kommune en kostnad på 2,5 Mkr. Dette alternativet gir en månedlig driftskostnad for fastleger på Allmed legesenter som er mellom ca kr og kr høyere enn legene på Bryggen og Hammerfest legesentre som betaler gjennomsnittlig leie på kr pr mnd og maksimalt kr pr mnd, avhengig av kommunal legestilling og antall pasienter på listene. Dette vil være en akseptabel løsning for fastlegene på Allmed legesenter. Dersom det ikke lykkes å etablere et legesenter med regningssvarende drift, kan Hammerfest kommune komme i en situasjon der kommunen må overta driftsansvaret for dagens Allmed legesenter på lik linje med byens øvrige to legesentre. Det er fortsatt mulig med legedrift i lokalene i Breidablikk, men med etableringen av Bryggen og Hammerfest legesentre i nye lokaler kan det komme ønsker/krav om mer attraktive lokaler også for dette tredje legesenteret. Som beskrevet i saksfremlegg 2008/1692 vil fortsatt privat drift av Allmed legesenter bety en årlig kostnadsbesparelse på ca 2 Mkr for kommunen. Driftskostnader for Allmed legesener i nye lokaler er beregnet til ca 2,7 Mkr. Vurdert opp mot aksjekjøp på 2,5 Mkr og tidligere godkjent støtte på kr vil over år fortsatt være en økonomisk gunstig ordning for kommunen.

6 Rådmannens vurdering Det er to alternative svar/løsninger på denne søknaden: 1. Avslå søknaden om støtte til etablering av Allmed legesenter i nye lokaler 2. Imøtekomme søknaden fra Allmed legesenter Alternativ 1 avslå søknaden kan medvirke til at Allmed legesenter får dårlige økonomiske betingelser sammenlignet med Hammerfest og Bryggen legesentre at man velger å legge ned legedriften ved legesenteret. Konsekvensen vil da være at for å opprettholde legetilbudet til innbyggerne kommunen må påta seg etableringskostnader for et nytt legesenter (i hvert fall på noe sikt) for fire fastleger og en turnuslege i nye lokaler og kostnader til videre drift av legesenteret. Med bakgrunn i etablering av legetjenesten i nye tidsriktige lokaler i Strandgt 52 kan det komme ønsker/krav også fra pasienter om å etablere det tredje legesenteret i tidsriktige og moderne lokaler. En slik løsning vil bety en årlig driftskostnadsøkning for legetjenesten i størrelsesorden ca 2 Mkr (jfr. saksfremlegg 2008/1692). Jfr. også dagens driftskostnader for Allmed legesenter på 2,3 Mkr. I tillegg vil en slik løsning medføre økt innsats av administrative ressurser. Alternativ 2 søknaden fra Allmed legesenter imøtekommes. Momenter som taler for støtte til etablering av Allmed legesenter: Allmed legesenter leverer gode legetjenester til 3725 personer Allmed legesenter vil være sikret videre privat drift som medfører ca 2 Mkr lavere årlige driftskostnader for legetjenesten i kommunen. Sikrer at det fortsatt er attraktivt for leger å etablere seg på Allmed legesenter Rådmannen foreslår at en fortsatt drift ved Allmed legesenter sikres med kjøp av aksjer i eiendomsselskapet for 2,5 Mkr. I tillegg til tildelte støtte på kr vil denne løsningen være et godt og økonomisk akseptabelt alternativ for kommunen. Rådmannens forslag til vedtak: Etableringen av Allmed legesenter i nye lokaler støttes på følgende måte: Det kjøpes aksjer for 2,5 Mkr i eiendomsselskapet som skal drive lokalene. Aksjekjøpet for 2,5 Mkr finansieres ved låneopptak.

7 Saksbehandler: Bjørn-Harry Risto Saksnr.: 2009/429-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/09 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Økt bevilling til fiskerifond Saken gjelder Økning av bevilgningen til fiskerifondet. Sakens bakgrunn og fakta Fra 1995 til 2008 har fiskerifondet i Hammerfest kommune bidratt i finansiering av 81 fartøy. I tillegg har vi gitt tilskudd til 2 rene kvotekjøp og en større ombygging. Hammerfest kommune v/næringsavdelingen har stor pågang av søknader til fiskerifondet fra fiskere som ønsker å investere i fartøy og kvoter. Pr. utgangen av februar er årets bevilgning på kr ,- anvendt i sin helhet ved at det er gitt tilsagn til 6 prosjekter. Disse prosjektene innebærer en samlet investering på ca kr 18 mill. i fartøy og ca kr 10 mill i kvotekjøp, og samtlige som har fått tilsagn om tilskudd har bekreftet intensjon om å levere fangsten ved anlegg i kommunen. Etter den tid er det kommet inn 2 nye søknader fra ungdommer som ønsker å anskaffe nye fartøy og kvoter uten at vi har midler til å imøtekomme søknader. Rådmannens vurderinger: Hammerfest har et aktivt fiskarlag med mange offensive aktører. De senere år har mange lokale redere vært aktiv i investering i nye fartøy og nye kvoter, bl. a. som følge av strukturordningen der en kan slå sammen flere kvoter på ett og samme fartøy.

8 Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø har utarbeidet en rapport om fordeling av kvoteandeler for torsk nord for 62 N for fartøy under 28 meter med konvensjonelle redskaper. Denne viser at Hammerfest er den kommunen i Norge med nest størst økning i antall kvotefaktorer i tidsrommet 2004 til 2008, og 3. størst i antall kjøpte strukturkvoter i samme periode. Siden 2004 har fiskerifondet deltatt i finansiering av 35 fartøy og 2 rene kvotekjøp. Hammerfest har økt med 100,1 kvotefaktorer. En kvotefaktor er ikke en statisk mengde, men betegnelse for en matematisk andel av den samlede tillatte kvote innenfor en gruppe. Denne kan variere over tid, og også innenfor ett år. (eksempelvis har et fullstrukturert fartøy i hjemmelslengde meter 4.9 i grunnfaktor + 3,92 i strukturfaktor, til sammen 7,82 kvotefaktorer, med tillatelse til å fiske 123 tonn torsk). Fiskerifondet er kommunens verktøy i en langsiktig strategi for rekruttering, vekst og fornyelse av fiskeflåten samt sikring av råstofftilgang til industrien på land. Fiskerifond har en fondskapital på kr ,- (i tillegg til årets bevilgning på kr ,- som er disponert). Resultatet i rapporten fra Fiskerihøgskolen viser at kommunens strategi har vært vellykket, og aktørene i bransjen fremhever viktigheten av fiskerifondet og en kommune som synliggjør en offensiv satsning på fiskerinæringen. Når det gjelder lokale leveranser stiller vi krav om at søkerne bekrefter at de har intensjoner om å levere ved bruk i Hammerfest kommune. Vi har ingen sanksjonsmuligheter for allerede innvilgede tilskudd, men følger opp hvor aktørene leverer fangst ved senere søknader. Når aktiviteten er høy i fiskerisektoren, og stadig flere ønsker å investere i nye fartøy og kvoter bør også Hammerfest kommune vurdere å frigi ytterligere midler fra fondskapitalen i fiskerifondet slik at vi videre ut over året kan bidra til å stimulere til ytterligere vekst. Da fondskapitalen er avsatt til dette formål vurderes det som riktig å sette inn ekstra ressurser når aktiviteten og investeringslysten er tilstede. Da bankene, som følge av den internasjonale finanskrisen, virker mer restriktive i sin utlånspolitikk, vil egenkapitalfinansiering gjennom fiskerifondet få økt betydning for realisering av prosjekter. For aktører med vilje og evne til å investere kan tidspunktet være det rette. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest formannskap vedtar å øke rammene for årets tildeling fra fiskerifondet med inntil kr ,-. Beløpet belastes fondskapitalen i fiskerifondet.

9 Saksbehandler: Espen Lauvlund Nilsen Saksnr.: 2008/878-10/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/09 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Distriktspolitisk utvalg - Formål, forvaltning og retningslinjer Saken gjelder Formål, forvaltning og retningslinjer for distriktspolitisk utvalg. Sakens bakgrunn og fakta Under budsjettbehandlingen i Hammerfest kommunestyre ble følgende vedtak fattet: Det avsettes kr ,- hvert år i planperioden til disposisjon for et distriktspolitisk utvalg. Utvalgets prioriteringer som tiltak som legges fram for formannskapet. Utvalget skal bestå av inntil 5 personer og velges på vanlig måte på neste kommunestyremøte. I kommunestyret ble følgende valgt inn i distriktspolitisk utvalg for perioden : Willy Olsen, Haldis Olsen, Anne Mette Bæivi, Ann Kristin Kvalsvik og Alvin Vaseli. Hvordan utvalget skulle jobbe og hvordan midlene som utvalget disponerer skulle forvaltes ble ikke klargjort. I formannskapsvedtak PS 4/09 heter det at: Rådmann får i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for arbeid og forvaltning av midler tildelt Distriktpolitisk utvalg (DP-utvalg). Forslag til retningslinjer sendes på høring til DPutvalg for endelig behandling i Formannskapet. Rådmannens vurdering Det første som bør klargjøres er formålet til Distriktspolitisk utvalg. Distriktspolitisk utvalg skal stimulere og tilrettelegge for utvikling i distriktene i Hammerfest kommune. Distrikt defineres i denne sammenheng som områder med fast bosetting og uten fast veiforbindelse til Hammerfest. Det vil dermed være snakk om bygdene på Sørøya og Seiland; Akkarfjord, Sandøybotn, Kårhamn, Eidvågen og Hønseby.

10 Midlene som disponeres av Distriktspolitisk utvalg avsettes i fond og eventuelle ubrukte midler overføres til året etter. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til en hver tid. Renten tillegges fondet. Budsjett og regnskap integreres i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. Midlene som ble satt av til distriktspolitisk utvalg for budsjettåret 2008 overføres fra budsjettpost til Søknadsfrist settes to ganger årlig, 1. april og 1. oktober. Standardisert søknadsskjema benyttes. Søknadene oversendes næringsavdelingen for saksbehandling. Distriktspolitisk utvalg prioriterer tiltakene og disponerer fondsmidlene. Næringsavdelingen fungerer som sekretariat for distriktspolitisk utvalg. Sekretariatet utarbeider rapport for anvendelse av utvalgets midler og framlegger det for Formannskapet en gang i året. Distriktspolitisk utvalg møter i utgangspunktet minimum tre ganger i året. To møter, i begynnelsen av mai og november, settes av til behandling av søknader til fondet. Det bør også være et møte hvor utvalget kan forberede innspill til budsjettprosessen. I likhet med andre politiske utvalgs innspill til budsjettet vil det være naturlig at også disse innspillene fremmes til formannskapet i forkant av deres budsjettbehandling i oktober. Det må også settes av midler til møtegodtgjørelse for medlemmer av distriktspolitisk utvalg. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet i Hammerfest vedtar følgende retningslinjer for arbeid og forvaltning av midler tildelt Distriktpolitisk utvalg: Formål for distriktspolitisk utvalg: Distriktspolitisk utvalg skal stimulere og tilrettelegge for utvikling i distriktene i Hammerfest kommune. Forvaltning av midler Formannskapet fastsetter retningslinjer for distriktspolitisk utvalg. Midlene avsettes i fond, slik at eventuelle ubrukte midler overføres til året etter. Fondsmidler plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renten tillegges fondet. Næringsavdelingen fungerer som sekretariat for distriktspolitisk utvalg. Sekretariatet utarbeider rapport for anvendelse av utvalgets midler og framlegger det for Formannskapet en gang i året. Budsjett og regnskap integreres i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. Søknadsfrist settes to ganger årlig, 1. april og 1. oktober. Standardisert søknadsskjema benyttes. Søknadene oversendes næringsavdelingen for saksbehandling. Distriktspolitisk utvalg prioriterer tiltakene og disponerer fondsmidlene. Distriktspolitisk utvalg møter minimum tre ganger i året. To møter, i begynnelsen av mai og november, settes av til behandling av søknader til fondet. Et møte i begynnelsen av september settes av til å komme med politiske innspill i forkant av budsjettbehandling.

11 Retningslinjer for midler fra distriktspolitisk utvalg Næringsvirksomheter, lag, foreninger og andre initiativtakere kan søke distriktspolitisk utvalg om tilskudd til tiltak i distriktene som kommer allmenheten til gode. Tiltak som bidrar til utvikling i kommunens distriktssamfunn på Sørøya og Seiland vil bli prioritert. Søknader som gjelder næringsvirksomhet skal først og fremst rettes til Hammerfest kommunes næringsfond, men dersom disse faller utenfor næringsfondets retningslinjer kan de bli behandlet i forhold til distriktspolitisk utvalg sine fondsmidler. I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad. Det kan gis inntil 100%, maksimalt kr ,-, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket/prosjektet. Distriktspolitisk utvalg vil ikke prioritere søknader fra kommunale og andre offentlige sektorer. Ved søknad om tilskudd fra distriktspolitisk utvalg skal følgende opplysninger oppgis/vedlegges: Regnskapstall og/eller budsjett, investeringsplan, kostnadsoverslag, mini forretningsplan/prosjektplan, m.m. Tiltak som søkes finansiert i distriktspolitisk utvalg kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes. Klage Etter forvaltningslovens 28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket. Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemnda for videre behandling. Innspill fra distriktspolitisk utvalg Saksfremlegget, vedtaket og retningslinjene er sendt på høring til distriktspolitisk utvalg. Det eneste innspillet de hadde var at de ønsket å åpne for at søknadsfristene 1. april og 1. oktober ikke skal oppfattes rigid, men at man åpner for at søknader i spesielle tilfeller kan behandles utenom de vanlige fristene.

12 PS 32/09 Diverse referatsaker RS 09/9 Protokoll - arbeidsutvalget Rådet for funksjonshemmede

13 PS 33/09 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjennes.

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer