Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Orientering: Forbedret ressursbruk. Universal utforming i Det nye helsehuset. Saksliste Saksnr PS 26/09 PS 27/09 PS 28/09 Innhold 2 gangs behandling for boligområdet i Melkøyveien Nyetablering - Allmed legesenter Hammerfest Revidering av vedtekter for skolefritidsordningene i Hammerfest kommune PS 29/09 Budsjettregulering investeringer Bruk av ubrukte lånemidler fra 2008 PS 30/09 PS 31/09 Ettersending PS 32/09 PS 33/09 PS 34/09 Diverse referatsaker Godkjenning av møteprotokoll Bosetting av enslige mindreårige flyktninger (Ekstraordinært KOU-styret behandler saken samme dag) Økt bevilling til fiskerifond Interpellasjon - Ingen rein på Kvaløya Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, postkontorene i distriktet og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock ordfører

2 Saksbehandler: Øyvind Sundquist Saksnr.: 2008/173-30/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/09 Styret for miljø og utvikling /09 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Innspill fra Kirsti Knudsen 2 Vegvesenet 3 Sametinget 4 Reindriftsforvaltningen 5 Fylkesmannen i Finnmark 6 Forsølveien borettslag 7 Kart boligområde Melkøyveien 8 Planbeskrivelse Melkøyveien 9 Bestemmelser Melkøyveien Saksdokumenter ikke vedlagt: 2 gangs behandling for boligområdet i Melkøyveien Saken gjelder Ved 1 gangs behandling i planutvalget ble følgende vedtak fattet: Styret for miljø og utvikling vedtar i henhold av Plan og bygningslovens 27-1, at forslag til reguleringsplan for et mindre område vis a vis Mellomvatnet, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives Reguleringsplanen har siden vært til offentlig ettersyn i tidsrommet

3 Sakens bakgrunn og fakta Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert boligbygging på et mindre område i krysset mellom Melkøyveien og Forsølveien. Arctic Project har fått en forespørsel fra Norsk Helikopter as med ønske om mindre leiligheter og/ hybler til de ansatte. Boligområdet er derfor først og fremst ment for dette, men vil senere også kunne brukes som boliger for studenter eller elever. Boligmassen i Melkøyveien i dag er fylkeskommunale hybler og leiligheter for ansatte og formålet med prosjektet passer således fint inn i det eksisterende bomiljøet. Planen legger til rette for boliger i en etasje med parkering, grøntområde og snødeponi. Det har kommet flere tilbakemeldinger, men bare to innspill i høringsperioden: Statens vegvesen: Vegvesenet ønsker at reguleringsplanen bør omfatte hele området mot Fv 391 frem til midten av veien. Vegvesenet har tidligere erfaring med at beboere i boligfelt vil komme med krav mot vegvesenet etter innflytting. Man ønsker av den grunn å komme disse kravene i forkjøp ved å ta med hele området i reguleringsplanen. Fylkesmannen i Finnmark: Fylkesmannen er i sitt innspill kritisk til avstanden mot Fv 391 og støynivåene som veien generer. Særlig som en følge av den økte trafikken som omleggingen av Finnmarksveien/Repslagerveien fører til. Fylkesmannen ber derfor om at det tas med en formulering for støy i bestemmelsene. Dette er blitt gjort. Når det gjelder støysonekart for Fv 391 så er dette en forespørsel som fylkesmannen retter til FFK som eier av veien og ikke til forslagsstiller. Det har følgelig ikke noe med reguleringsplanen å gjøre. Forslagsstiller v/ sivilarkitekt Kirsti Knudsen har i et tilsvar kommentert innspillene fra høringsperioden og brevet ligger vedlagt saken. Rådmannens vurdering Rådmannen vurderer innspillene slik: Statens vegvesen: Reguleringsplanen for boligfeltet i Melkøyveien grenser mot reguleringsplanen for området fra Mellomvannet til Radarveien fra I denne planen er Fv 391 regulert, blant annet med en gang og sykkelvei som nå er opparbeidet. Dette kommer ikke frem i høringsutkastet og er en av grunnene til at Statens Vegvesen ønsker vegen regulert. Rådmannen finner at reguleringsplanen for området fra Mellomvannet til Radarveien er i tråd med vegvesenets ønsker for den omtalte vegstrekningen og at en utvidelse av omsøkte reguleringsplan derfor ikke er nødvendig. De fremtidige krav til utbedring av vei og trafikksikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i omtalte reguleringsplan. Fylkesmannen i Finnmark: Fylkesmannens krav til støy bygger på nasjonale normer for akseptable støynivåer inne og ute. De er også i tråd med kommunens nye forskrift for uterom og aksepterte støynivåer her. Det er derfor riktig å ta inn teksten slik Fylkesmannen anbefaler i sitt innspill. Forholdene til støysonekart er noe Fylkeskommunen som vegeier må utarbeide. Inntil dette foreligger må kravene til støy ivaretas ved støyavskjerming av yttervegg og vinduer mot veien samt støyskjermer foran opparbeidede uteplasser. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av Plan og Bygningslovens 27-2 egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplanen for boligområdet i Melkøyveien slik den er lagt frem. Planvedtaket annonseres og planen sendes rette fagmyndigheter.

4 Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak I medhold av Plan og Bygningslovens 27-2 egengodkjenner Kommunestyret reguleringsplanen for boligområdet i Melkøyveien slik den er lagt frem. Planvedtaket annonseres og planen sendes rette fagmyndigheter.

5 Saksbehandler: Arvid Isaksen Saksnr.: 2008/3259-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Brev fra Allmed legesenter om støtte til etablering i nye lokaler Saksdokumenter ikke vedlagt: Saksfremlegg 2008/1692-3, Videre planer Allmed legesenter, søknad om økonomisk støtte Nyetablering - Allmed legesenter Hammerfest Saken gjelder Allmed legesenter leier i dag legekontorer i kommunens lokaler i Breidablikk 33 i Rypefjord, men har i flere år arbeidet for å etablere seg i mer permanente lokaler. Det er i denne prosessen arbeidet med flere alternative løsninger som alle er blitt vurdert for kostbare til å realiseres. Allmed planlegger nå å etablere nye legekontorer i sentrum av Hammerfest i lokaler i Først og Fremst. Kjøp og istandsetting av disse lokalene beløper seg til 8 Mkr, et beløp som må finansieres ved lån. Allmed legesenter har (jfr. saksfremlegg 2008/1692) fått tilsagn om støtte på kr i fbm etablering i nye lokaler. Allmed legesenter har i eksisterende lokaler årlige driftskostnader på kr. Driftskostnader pr lege (4 fastleger og 1 turnuslege) utgjør kr pr mnd. Med etablering i nye lokaler i Først og Fremst vil tilskuddet på kr redusere lånebehovet til 7,04 Mkr. Et låneopptak med 6,5 % rente og nedbetalingstid på 15 år vil påføre legesenteret en driftskostnad på ca kr pr mnd pr lege. Sammenlignet med kommunale fastleger ved Hammerfest og Bryggen legesentre, som betaler en månedlig leie som gjennomsnittlig ligger på ca kr og maksimalt kr pr mnd, vil medføre et misforhold som kan gjøre det vanskelig å beholde legene som er, men kan også medvirke til at rekruttering av nye leger til Allmed legesenter vanskeliggjøres.

6 For administrasjonen er det ønskelig å sikre fortsatt privat drift ved Allmed legesenter. En drift som vil gi Hammerfest kommune - også i årene som kommer - betydelige årlig kostnadsbesparelser. Saken er i det etterfølgende gitt en mer detaljert beskrivelse. Sakens bakgrunn og fakta Det er tre legesentre i Hammerfest kommune. Det private legesenteret Allmed legesenter og Bryggen og Hammerfest legesentre som begge er kommunale. Den kommunale primærhelsetjenesten er regulert i lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenester i kommunene. I henhold til denne loven 1-1 plikter kommunen å sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. For å løse disse oppgavene skal kommunen sørge for en rekke deltjenester, jfr 1-3. Disse tjenestene omfatter allmennlegetjenesten, herunder legevaktordning, fysioterapitjeneste, sykepleie, jordmortjeneste, sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie, helsetjeneste i fengsler, og medisinsk nødmeldingstjeneste. Dette betyr bl.a. at dersom Allmed legesenter velger å legge ned driften må Hammerfest kommune sørge for at innbyggerne får en fortsatt god legedekning med de kostnader det medfører. I dag er det 3725 personer som har sin fastlege på Allmed legesenter. Økonomi Allmed legesenter er et privat foretak og årlige driftskostnader for legesenteret er pr i dag: Daglig drift helsetjenester Husleie, renhold, strøm vaktm tj. Sum driftskostnader kr kr kr For 5 leger (4 fastleger og 1 turnuslege) utgjør dette månedlige driftskostnader på kr pr lege. For fastlegene på Bryggen og Hammerfest legesentre er kostnadene pr fastlege pr mnd ca kr. Fastlegene her betaler gjennomsnittlig en leiepris på ca kr pr. mnd. maksimalt kr pr. mnd. avhengig av kommunal stilling og antall pasienter på lista. En etablering av Allmed legesenter i lokalene i Først og Fremst utløser en kostnad på 7,8 Mkr pluss 0,4 Mkr til innkjøp av bl.a. møbler, IT-utstyr og annet nødvendig driftsutstyr. Allmed disponerer selv kr og totale etableringskostnader i Først og Fremst vil da bli på 8 Mkr. Med tilsagnet om tilskudd på kr til etablering i nye lokaler vil det være nødvendig med et låneopptak på 7,04 Mkr. Allmed legesenter vil disponere ca 300 kvm i Først og Fremst. I det etterfølgende er det gjort beregninger på tre alternative finansieringsmåter for etablering av Allmed legesenter i nye lokaler. Alternativ 1 Med låneopptak på 7,04 Mkr (dvs tilskuddet på kr er trukket fra lånebehovet på 8 Mkr) til 6,5 % rente og nedbetalingstid på 15 år beregnes årlige driftskostnader i nye lokaler til: Daglig drift helsetjenester Årlige lånekostnader kr kr

7 Strøm, renh, vaktm. tj. (400 kr a 300kvm) kr Sum årlige driftskostnader kr For legesenterets 5 leger (4 fastleger og 1 turnuslege) vil dette medføre en månedlig driftskostnad på kr pr lege. En økning på ca kr pr lege pr måned i forhold til eksisterende lokaler i Breidablikk. Etablering av Allmed legesenter i Først og Fremst vil medføre at leger på Allmed legesenter får en månedlig driftskostnad som er mellom ca kr og kr høyere enn det som fastlegene på Bryggen og Hammerfest legesentre må betale. Dette medfører et misforhold som kan gjøre det vanskelig å beholde legene som er, men kan også medvirke til at rekruttering av nye leger til Allmed legesenter vanskeliggjøres. Alternativ 2 I sitt brev foreslår Allmed at det gis en engangsstøtte på 2,5 Mkr samt et årlig utjevningstilskudd på kr. pr. lege i 5 år. Engangsstøtten på 2,5 Mkr medfører lånebehov på 5,5 Mkr (6,5 % rente og nedbetalingstid på 15 år). En slik løsning vil for Allmed legesenter gi følgende kostnadsbilde: Daglig drift helsetjenester Årlige lånekostnader Strøm, renh, vaktm. tj. (400 kr a 300kvm) Sum årlig driftskostnader For legesenterets 5 leger gir dette månedskostn.: Månedlig tilskudd pr lege ( kr : 12 mnd). Månedlig driftskostnad pr lege kr kr kr kr kr kr kr Aksjekjøpet på 2,5 Mkr vil i større eller mindre grad være sikret i restverdien av lokalene og kommunes tilskudd blir da på 1 Mkr fordelt over 5 år. Dvs en økning med kr på allerede tildelte tilskudd på kr. Alternativet gir fastlegene på Allmed legesenter en økning i driftskostnader på kr pr fastlege pr mnd. Sammenlignet med fastlegene på Bryggen og Hammerfest legesentre er dette en månedlig driftskostnad som er ca kr til kr høyere. Alternativ 3 Hammerfest kommune tar opp lån på 8 Mkr til rente på 4,5 % med nedbetalingstid på 20 år. Allmed betaler husleie tilsvarende 7,04 Mkr til rente 4,5 % nedbetalingstid 20 år. Et slikt regnestykke gir følgende kostnadsbilde: Daglig drift helsetjenester Årlige lånekostnader Strøm, renh, vaktm. tj. (400 kr a 300kvm) Sum årlige driftskostnader kr kr kr kr For legesenterets 5 leger vil en slik løsning medføre en månedlig driftskostnad pr. lege på kr pr mnd. I tabellen under er det gitt en samlet oversikt for alternativene.

8 I kr. Kostnad Alt. 1 Alt 2 Alt 3 Merknad Daglig drift helsetjenester Lånekostnader Strøm, vedl.h., vaktmestertj Sum årlige driftskostnader Sum årlige driftstilskudd 5 leger Gis årlig i 5 år Sum årlige driftskostnader Mnd driftskostnad pr lege leger Vårt valg Det foreslås at Allmed legesenter gis en støtte med aksjekjøp (alternativ 2) i eiendomsselskapet som skal drive lokalene på 2,5 Mkr. Med den allerede godkjente støtten på kr vil månedlige driftskostnader pr lege de første 5 år bli tilnærmet som beregnet i alternativ 2 dvs kr. Aksjekjøpet i eiendomsselskapet medfører for Hammerfest kommune en kostnad på 2,5 Mkr. Dette alternativet gir en månedlig driftskostnad for fastleger på Allmed legesenter som er mellom ca kr og kr høyere enn legene på Bryggen og Hammerfest legesentre som betaler gjennomsnittlig leie på kr pr mnd og maksimalt kr pr mnd, avhengig av kommunal legestilling og antall pasienter på listene. Dette vil være en akseptabel løsning for fastlegene på Allmed legesenter. Dersom det ikke lykkes å etablere et legesenter med regningssvarende drift, kan Hammerfest kommune komme i en situasjon der kommunen må overta driftsansvaret for dagens Allmed legesenter på lik linje med byens øvrige to legesentre. Det er fortsatt mulig med legedrift i lokalene i Breidablikk, men med etableringen av Bryggen og Hammerfest legesentre i nye lokaler kan det komme ønsker/krav om mer attraktive lokaler også for dette tredje legesenteret. Som beskrevet i saksfremlegg 2008/1692 vil fortsatt privat drift av Allmed legesenter bety en årlig kostnadsbesparelse på ca 2 Mkr for kommunen. Driftskostnader for Allmed legesener i nye lokaler er beregnet til ca 2,7 Mkr. Vurdert opp mot aksjekjøp på 2,5 Mkr og tidligere godkjent støtte på kr vil over år fortsatt være en økonomisk gunstig ordning for kommunen. Rådmannens vurdering Det er to alternative svar/løsninger på denne søknaden: 1. Avslå søknaden om støtte til etablering av Allmed legesenter i nye lokaler 2. Imøtekomme søknaden fra Allmed legesenter Alternativ 1 avslå søknaden kan medvirke til at Allmed legesenter får dårlige økonomiske betingelser sammenlignet med Hammerfest og Bryggen legesentre at man velger å legge ned

9 legedriften ved legesenteret. Konsekvensen vil da være at for å opprettholde legetilbudet til innbyggerne kommunen må påta seg etableringskostnader for et nytt legesenter (i hvert fall på noe sikt) for fire fastleger og en turnuslege i nye lokaler og kostnader til videre drift av legesenteret. Med bakgrunn i etablering av legetjenesten i nye tidsriktige lokaler i Strandgt 52 kan det komme ønsker/krav også fra pasienter om å etablere det tredje legesenteret i tidsriktige og moderne lokaler. En slik løsning vil bety en årlig driftskostnadsøkning for legetjenesten i størrelsesorden ca 2 Mkr (jfr. saksfremlegg 2008/1692). Jfr. også dagens driftskostnader for Allmed legesenter på 2,3 Mkr. I tillegg vil en slik løsning medføre økt innsats av administrative ressurser. Alternativ 2 søknaden fra Allmed legesenter imøtekommes. Momenter som taler for støtte til etablering av Allmed legesenter: Allmed legesenter leverer gode legetjenester til 3725 personer Allmed legesenter vil være sikret videre privat drift som medfører ca 2 Mkr lavere årlige driftskostnader for legetjenesten i kommunen. Sikrer at det fortsatt er attraktivt for leger å etablere seg på Allmed legesenter Rådmannen foreslår at en fortsatt drift ved Allmed legesenter sikres med kjøp av aksjer i eiendomsselskapet for 2,5 Mkr. I tillegg til tildelte støtte på kr vil denne løsningen være et godt og økonomisk akseptabelt alternativ for kommunen. Rådmannens forslag til vedtak: Etableringen av Allmed legesenter i nye lokaler støttes på følgende måte: Det kjøpes aksjer for 2,5 Mkr i eiendomsselskapet som skal drive lokalene. Aksjekjøpet for 2,5 Mkr finansieres ved låneopptak. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Rådmann fremmet endring i innstillingen: I siste setning endres låneopptak til fondsmidler. Alvin Vasèli fremmet på vegne av Rødt, Kystpartiet og KRF følgende forslag: 1. Hammerfest formannskap vil på nåværende tidspunkt ikke støtte Allmed legesenters søknad. 2. Hammerfest formannskap vil i samarbeid med Allmed legesenter se på andre løsninger når det gjelder lokaliteter til legesentret. 3. Hammerfest kommune vil behandle saken når ulike alternativ er utredet. Votering: Innstillingen m/endring fikk 8 stemmer og Rødt, Kystpartiet og KRF fikk 1 stemme. Vedtak Etableringen av Allmed legesenter i nye lokaler støttes på følgende måte:

10 Det kjøpes aksjer for 2,5 Mkr i eiendomsselskapet som skal drive lokalene. Aksjekjøpet for 2,5 Mkr finansieres ved fondsmidler.

11 Saksbehandler: Anne Tørseth 2009/270-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning /09 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Eksisterende vedtekter Forslag til justerte vedtekter Saksdokumenter ikke vedlagt: Lov av nr.61, opplæringsloven. Forskrift av nr. 724, forskrift til opplæringsloven. Revidering av vedtekter for skolefritidsordningene i Hammerfest kommune Saken gjelder Revidering av vedtekter for skolefritidsordningene i Hammerfest kommune (SFO) vedtatt i KOU-styret 8.juni 1998, justert i KOU-styret 5.juni 2000 og juni Sakens bakgrunn og fakta Bakgrunnen for revideringen er et ønske om å tildele SFO-plasser som faste plasser i hele opptaksperioden, slik at foresatte slipper å søke hvert skoleår. Denne endingen vil også medføre administrative besparelser, vil effektivisere søknadsbehandlingen og forenkle ressurstildelingen. På samme tid ønskes det å forenkle vedtektene. I henhold til opplæringslovens 13-7 skal vedtekter om SFO som et minimum inneholde følgende: a) eierforhold b) opptaksmyndighet c) opptakskriterier d) opptaksperiode og oppsigelse e) foreldrebetaling f) leke- og oppholdsareal g) daglig oppholdstid og åpningstid

12 h) bemanning og ledelse. I tillegg til disse bestemmelsene foreslår administrasjonen et eget punkt om mislighold og om justering av vedtektene. Følgende endringer foreslås (pkt. fra eksisterende vedtekter): Pkt. 1. Eierforhold, justert Pkt. 2. Forvaltning, flyttet til nytt pkt. h) Pkt. 3. Formål og innhold: Tas ut, formålet gis i opplæringslovens 13-7 (2). Pkt. 4. Foreldremedvirkning. - Retningslinjer for foreldresamarbeid i skolen er gitt i forskrift til opplæringsloven 3-2. SFO er en del av skolen. Interne prosedyrer må sikre at SFO er en likeverdig part i foreldresamarbeidet. - Opplæringsloven gir i 11-1 og 11-1a bestemmelser om brukermedvirkning i skolen. Pkt. 5. Opptak og opptaksrutiner, endres slik at SFO-plass tildeles som fast plass til aldersgruppen angitt i opptakskriterier. - Oppholdstid flyttes til nytt pkt. d) - Retten til å klage og klagebehandling er gitt i forvaltningsloven, søker informeres i tildelingsbrev, tas ut av vedtektene. - Permisjon, tas ut av vedtektene, administrativ rutine. Pkt. 6. Opptakskriterier. De senere år har alle søkere fått plass. Det anses derfor som unødvendig at søkere skal være nødt å anføre sosiale eller andre spesielle grunner til å få plass. Opptakskriteriene er forenklet og finnes i nytt pkt. c) Pkt. 7. Oppsigelse. - Oppsigelse fra foresatte er uendret, finnes i nytt pkt. d) - Oppsigelse fra sektor er flyttet til nytt pkt. i) om mislighold. Pkt. 8. Betaling. Pkt. 8.1, 8.2 og 8.3 beholdes, 8.5, 8.6 og 8.7 flyttes til nytt punkt i) om mislighold, pkt. 8.4 tas ut og erstattes av administrativ rutine. Pkt. 9. Åpningstid og ferie. Flyttes til nytt punkt g) Pkt. 10. Taushetsplikt og opplysningsplikt. Tas ut. Bestemmelsene om taushetsplikt er hjemlet i opplæringslovens 15-1 jfr. forvaltningslovens 13-13e. Bestemmelsene om mopplysningsplikt er hjemlet i opplæringslovens 15-3 og Pkt. 11. Matservering. Tas ut, tas med under punktet om foreldrebetaling. Pkt. 12. Flyttet til nytt pkt. h) Pkt. 13. Arealnorm. Flyttet til nytt pkt. f) Pkt. 14. Internkontrollsystem. Tas ut, bestemmelsen gitt i internkontrollforskriftens 4 Pkt 15. Vedtekter. Her foreslås en endring med bakgrunn i at sektorleder er delegert myndighet innenfor opplæringsloven. I tillegg forslås det at myndigheten til prinsipielle endringer av vedtektene flyttes fra kommunestyret til KOU-styret, og at mindre justeringer og dispensasjoner flyttes fra KOU-styret til sektorleder. Rådmannens vurdering Rådmannen støtter forslaget om at SFO-plasser skal tildeles som faste plasser i hele opptaksperioden, forenkling av vedtektene, samt inntak av et eget punkt vedrørende mislighold. Forslaget om at myndigheten til prinsipielle endringer av vedtektene flyttes fra kommunestyret til KOU-styret, og at mindre justeringer og dispensasjoner flyttes fra KOU-styret til sektorleder støttes også. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner forslaget til reviderte vedtekter for skolefritidsordningene i Hammerfest kommune.

13 Vedtektene gjøres gjøres gjeldende fra dato. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Behandling Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret godkjenner forslaget til reviderte vedtekter for skolefritidsordningene i Hammerfest kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra dato.

14 Saksbehandler: Per Arnesen Saksnr.: 2009/374-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Budsjettregulering investeringer Bruk av ubrukte lånemidler fra 2008 Saken gjelder Bruk av ubrukte lånemidler fra 2008 på kr ,56 til investeringer i Sakens bakgrunn og fakta Det er noen politiske vedtak til bruk av nye midler til investeringer i 2009 i tillegg til forslag fra administrasjonen. Politiske vedtak: 1 Frikjøp parkering Arktisk kultursenter Vedtak i kommunestyret , sak 98/08 Frikjøp parkering Arktisk Kultursenter Kommunestyret bevilger kroner til dekning av kostnad ved frikjøp av parkeringsplasser Arktisk Kultursenter. Summen belastes byggeregnskapet og dekkes inn ved første budsjettregulering Vi har ikke midler til å ta inn dette prosjektet i denne omgangen. Saken tas opp ved budsjettreguleringen i juni Strandparken 1 Inventar Vedtak i formannskapet , sak 124/08 Strandparken innkjøp av inventar Rådmannen får fullmakt å bruke inntil kr på inventar Strandparken innenfor rammen Aksjekjøp Strandparken.

15 Dersom det ikke kan dekkes innenfor rammen aksjekjøp Strandparken avkortes beløpet tilsvarende. Det var bevilget kr til kjøp av aksjer i Strandparken 1 hvorav kun kr ble benyttet. Det betyr at det ikke blir noen avkortning i bevilgningen. Av de nevnte kr så ble kr bevilget på ansvar 3231 i det ble i 2008 brukt kr til formålet. Det betyr at inntil kr kan overføres til De siste bestillingene ble gjort på nyåret og sektorleder opplyser at hele potten vil bli brukt. Kr bevilges nå. 3 Kjøp av utbyggingsareal i Forsøl og Baksalen Vedtak i formannskapet , sak 16/09 Kjøp av utbyggingsareal i Forsøl og Baksalen Formannskapet vedtar at det erverves grunn av Finnmarkseiendommen ved Turistveien i Baksalen til en pris på kr ,-. Finansiering skjer ved at det gjøres nødvendige endringer av investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettreguleringer etter 1. tertial I forbindelse med Sandbuktområdet i Forsøl ber formannskapet om at det tas initiativ til samarbeidsmøte mellom FeFo s styre og formannskapet. Formannskapet ber administrasjonen bringe inn for regionrådet i Vest Finnmark muligheten for å få en forutsigbar og bærekraftig prispolitikk ved kjøp av grunn fra FeFo. Kr bevilges nå. Administrative forslag: Byggeprosjektadministrasjonen foreslår: 4 Breilia skole: Honorar fra advokaten som ble brukt i rettsaken er ikke mottatt. Vi regner med den blir på minimum kr Utstyr til forming var midlertidig plassert utenfor skolen i konteiner. Dette ble stjålet og saken er anmeldt til politiet. Hvor mye som blir dekt av forsikringen er uklart, men i utgangspunktet er de negativ til å gi erstatning på grunn av lagringsmåten. Bruttokostnad er kr Utendørs arealer må asfalteres til en kostnad av kr Disse 3 postene utgjør til sammen kr Regninger fra Leirbotn Entreprenør AS på kr og Petter Gagama AS på kr er belastet årets regnskap, men gjelder arbeider som ble utført i fjor. Årsaken til dette er at disse kom for sent inn til å bli belastet På fjorårets budsjett ble erstatningen fra rettsaken bokført med kr uten momskompensasjon. Den ble tilbakeført i januar slik at vi kunne beregne momskompensasjon av omkring vel 9 mill kr. Vi må dekke inn 2,8 mill kr av fjorårets utgifter i tillegg til nevnte kr , til sammen kr Fjordtun skole: Fra Hammerfest Entreprenør AS er det kommet regning på prisstigning av masseendringer og kontraktsarbeider på kr Fra maskinentreprenør er det kommet prisstigning på sluttfaktura på kr Det mangler lys på enkelte mørklagte områder i skolegården. Dette er kostnadsberegnet til kr Det bevilges nå kr AKS Arktisk kultursenter: Bjørn Bygg AS har ei sluttfaktura på kr Denne er under forhandlinger med firmaet. Det må foretas noen ombygninger

16 innvendig samt oppsetting av levegger utendørs ved hovedinngangen Døra ved varemottaket må flyttes. Kostnadene til dette er kr Til sammen bevilges det kr nå. Sektor for teknisk drift foreslår: 7 Meridianstøtta: Det trengs kr til innkjøp og montering av monter for informasjon. Kr bevilges nå. 8 Park i Strandparken: I følge TEK.INV 01 er det bevilget 2 mill kr til park i området Strandparken som skulle inneholde bl.a. vannbalankin, automatisk vanningsanlegg og værstasjon. Saken har vært ute på anbud og vil komme på i alt 2,8 mill kr. Vannbalankin koster kr og vanningsanlegg og værstasjon koster kr Det må derfor bevilges kr Maskiner: Det er bevilget 2 mill kr til innkjøp av maskiner i Sektoren ønsker ytterligere kr til innkjøp av maskiner i P.g.a. manglende midler økes ikke rammen for Bru vassbukta: Det ble i 2008 bevilget 3,1 mill kr til formålet, mens kun kr 627 ble brukt i Kr bevilges nå for sluttføring av prosjektet. 11 Opprusting av sentrumsgater: Det ble bevilget 4,5 mill kr til prosjektet i 2008, mens det kun ble brukt kr 1,2 mill kr i fjor. Sektoren ønsker at 3,3 mill kr overføres til Det er bevilget 12,5 mill kr i 2009 til prosjektet. P.g.a. manglende midler økes ikke rammen for 2009 på nåværende tidspunkt. 12 Vei- og gatelys: Det ble kun brukt kr av ei bevilgning på kr til formålet i Sektoren ønsker at det overføres kr til På grunn av knapphet på midler overføres kun kr til formålet. 13 Fartsdempende tiltak: Det ble brukt kr av ei bevilgning på kr til formålet i Sektoren ønsker at kr overføres til Det bevilges derfor kr til prosjektet i Vannverk: Arbeidet i Krutthusgata med sanering av VA-ledninger er delvis betalt. De ønsker derfor kr overført til 2009, men rådmannen mener dette kan tas innenfor årets bevilgninger på 6 mill kr til vannverkene. 15 Avløp: Sektoren ønsker at de ubrukte midlene i 2008 til avløp, 1,3 mill kr, overføres til I tillegg er det behov for ytterligere 5 mill kr til sanering av sykehuskulvert og avløpsanlegg i Forsøl. Det er ikke midler til dette på nåværende tidspunkt. 16 Turvei Turiparken: Prosjekteringen pågår. I fjor ble det brukt kr av bevilgningen på kr til prosjekteringen. Kr overføres til prosjektet i Kommunale eiendommer: Utbedringen av sanitærforholdene ved Pensjonærhjemmet er ikke ferdigstilt. Det resterende av bevilgningen fra 2008, kr overføres til Sandbukt boligfelt: Sektoren ber om at det resterende av bevilgningen fra 2008,

17 kr , blir overført til Dette skal brukes til asfaltering inne i boligfeltet. 19 Boligfelt B2: Sektoren ønsker at kr skal overføres til 2009 og skal brukes til oppmåling og grunnundersøkelser. Arbeidet må utføres i sommersesongen og en eventuell videre prosjektering kan da ved behov igangsettes på kort varsel. Boligfelt B2 er skjøvet utenfor gjeldende økonomiplan og kan derfor tidligst starte opp i Disse arbeidene kan derfor tas ved behandlingen av økonomiplanen for Tyvenlia boligfelt: Sektoren ønsker at den resterende bevilgningen fra 2008, kr , skal overføres til Beløpet gjelder utbetaling til Bybo i henhold til utbyggingsavtale. 21 Boligfelt Bekkeli: Sektoren ønsker at kr overføres til Disse skal brukes til gjenstående asfalteringsarbeider. 22 Industriarealer: Sektoren ønsker kr til asfaltering og framføring av strømforsyning i industriarealene. Kostnadene er større enn nevnte beløp, men ventes å balansere mot kreditnota som kommer i Ønskete reguleringer Vedtatt bevilgning 2009 Rådmannens forslag Regulert budsjett Ubrukte lånemidler Frikjøp parkering AKS Strandparken 1 Inventar Kjøp av tomt Baksalen Breilia skole Fjordtun skole Arktisk kultursenter Meridianstøtta Park i Strandparken Maskiner Vassbukta Opprusting sentrumsgater Veg og gatelys Fartsdempende tiltak Vannverk Avløp TurveiTuriparken Kommunale eiendommer Sandbukt boligfelt Boligfelt B Tyvenlia boligfelt Boligfelt Bekkeli Industriarealer Sneskjermer SUM endringer:

18 Rådmannens vurdering Ved denne reguleringen har vi til disposisjon vel 13 mill kr i ubrukte lånemidler fra 2008 som skal fordeles på prosjekter i Rådmannen har i denne omgangen prioritert midler til ferdigstillelse av enkeltprosjekter. Rådmannen anser det for viktig at man kan avslutte igangværende prosjekter i henhold til vedtatte planer. Det lå prosjekter på til sammen 39 mill kr hvorav kun 1/3 fikk finansiering i denne omgangen. Resten av forslagene må enten vente til senere i år eller til senere år. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte lånemidler, kr ,56, fra Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Endelig oppstart av byggestart av bygging av Park i Strandparken startes ikke før: 1. arbeidet med tiltak for å forbedre tilgjengeligheten til inngangene i Nav bygget er avsluttet (jfr. Arb. Gruppe nedsatt av KOU) 2. Endelig oppstartsvedtak gjøres av Formannskapet innen 1. mai Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Høyres forslag enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar rådmannens forslag til disponering av ubrukte lånemidler, kr ,56, fra Endelig oppstart av byggestart av bygging av Park i Strandparken startes ikke før: 1. arbeidet med tiltak for å forbedre tilgjengeligheten til inngangene i Nav bygget er avsluttet (jfr. Arb. Gruppe nedsatt av KOU) 2. Endelig oppstartsvedtak gjøres av Formannskapet innen 1. mai 2009.

19 PS 30/09 Diverse referatsaker RS 09/2 Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hammerfest kommune Referatsakene tas til orientering.

20 PS 31/09 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll fra møte den godkjennes.

21 Saksbehandler: Thorbjørn Pedersen Saksnr.: 2008/2796-5/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Brev fra IMDi : Forespørsel om disponering av eksisterende vedtaksplasser til enslige mindreårige i 2009 IMDI : Informasjon om situasjonen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger 2009 Saksdokumenter ikke vedlagt: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger Saken gjelder Bosetting og etablering av bofellesskap for enslige mindreårige i Hammerfest Sakens bakgrunn og fakta Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet Hammerfest kommune om å bosette 5 enslige mindreårige i kommunen Hammerfest kommune har fra tidligere vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2009, og IMDi ber om at 5 av disse plassene omdisponeres til enslige mindreårige. Bakgrunnen for denne henvendelsen er at behovet for å bosette enslige barn og unge har økt vesentlig. I år er det behov for å bosette mellom 750 og 800 enslige mindreårige flyktninger. De enslige mindreårige i mottak er i hovedsak mellom 15 og 18 år, og flesteparten er gutter. Flesteparten av disse kommer fra Afghanistan, Sri Lanka og Irak. Andre store opprinnelsesland er Eritrea, Etiopia og Somalia. Behovet for slik bosetting vil ifølge IMDi også være på samme nivå i årene fremover. Utfordringer og muligheter Innvandrertjenesten har fått flere henvendelser fra IMDi Nord om å legge til rette for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Hammerfest. Kommunen har de siste år ikke bosatt enslige mindreårige flyktninger.

22 Ved bosetting av enslige mindreårige vil kommunen forplikte seg til å legge til rette på en annen måte enn ved bosetting av voksne flyktninger. Viktige stikkord i denne sammenheng er tilrettelagte boligtilbud, tilgjengelige omsorgspersoner, utdanningstilbud og hjelp til integrering og aktiviteter. Selv om Hammerfest kommune de siste år ikke har bosatt enslige mindreårige flyktninger, så har kommunen muligheter for å klare en slik oppgave. Hammerfest kommune har lang erfaring med bosetting av flyktninger, utdanningsinstitusjoner og mange ulike fritids- og aktivitetstilbud. Dessuten er muligheten for å skaffe rimeligere og egnede botilbud langt større i dag enn det var for få år siden. Erfaringene fra andre kommuner i landet som har bosatt enslige mindreårige flyktninger er meget gode. Kommunene peker på at de på denne måten får mulighet til å bosette unge mennesker som er motivert for læring, utdanning, integrering og arbeid. Videre pekes det på at tilskuddene og refusjonsordningene i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige gir kommunene gode muligheter for lønnsomhet i slik bosetting. Organisering og ansvar Innvandrertjenesten har i dag ansvar å bosette flyktninger i tråd med kommunens målsetting. Hammerfest kommunestyre har gjort vedtak om å bosette 25 flyktninger i Hittil i år er det bosatt ti personer, inkludert fire overføringsflyktninger fra Butan. Dessuten er det gjort avtale med IMDi nord om bosetting av fem personer i løpet av våren Bosettingsansvaret for enslige mindreårige er fordelt mellom IMDi og Bufetat. Bufetat har ansvar for de som er under 15 år, mens IMDi har bosettingsansvar for enslige mindreårige over 15 år. I Hammerfest vil det være aktuelt med bosetting av enslige mindreårige over 15 år. Hovedansvarlig for slik bosetting vil ligge hos innvandrertjenesten og barneverntjenesten, i nært samarbeid med andre institusjoner og etater i kommunen. Etablering av bofellesskap Ved bosetting av enslige mindreårige er det ulike boløsninger som kan være aktuelle, for eksempel i fosterhjem, på hybel eller i bofellesskap. Innvandrertjenesten har i denne sammenheng vurdert ulike alternativer, og konkludert med at det beste alternativet er etablering av et bofellesskap. En slik løsning har også flere andre kommuner valgt i forbindelse med bosetting av enslige mindreårige over 15 år. Innvandrertjenesten har i samarbeid med Hammerfest Eiendom sett på ulike konkrete alternativ. Konklusjonen er at det vil være best å kjøpe en bolig med flere leiligheter som kan brukes til formålet. Slike leilighetskompleks bør også ha plass for en base til miljøarbeidertjenesten og ha plass til minimum åtte beboere. Ved å bosette flere enslige mindreårige enn IMDi har anmodet om, vil man få en mer effektiv bruk av miljøarbeidertjenesten som må bygges opp uavhengig av hvor mange man bosetter i et slikt bofellesskap. Kommunene kan få inntil 40 prosent tilskudd fra Husbanken til kjøp av kommunale boliger dersom disse brukes til bosetting av enslige mindreårige. Et kjøp av egnet bolig kan gjøres gjennom Hammerfest eiendom KF. Investering i en boligløsning som består av flere leiligheter, gir også muligheter for å bruke boligene til andre formål dersom det om noen år ikke er behov for å bosette enslige mindreårige. Miljøarbeidertjeneste Ved etablering av et bofellesskap for mindreårige, vil det være behov for omsorgspersoner tilgjengelig for å følge opp ungdommene i boligen, sosialt og i skole. Ved å etablere en base for miljøarbeiderne i det aktuelle bofellesskapet, vil det være mulig å ha tett kontakt og oppfølging av ungdommene. En slik løsning krever fulltidsbemanning/turnusordning etter behov. En slik miljøarbeiderbase kan også ha ansvar for flere enslige mindreårige som etter en etableringsfase velger å bosette seg på andre måter. Det kan også være aktuelt å bruke miljøarbeiderne til å følge opp andre unge innvandrere/flyktninger som er bosatt på andre måter i kommunen. Ved

23 etablering av et bofellesskap må det ansettes en prosjektleder som er hovedansvarlig for igangsetting av tiltaket, samarbeid med IMDi og mottakene, organisering av miljøarbeidertjenesten, samarbeid med andre institusjoner, saksgang i forbindelse med tilskudd og refusjoner, etc. Skole og utdanning Hammerfest kommune har i dag godt utbygde utdanningsinstitusjoner som kan være aktuelle for denne gruppen flyktninger. Enslige mindreårige vil ha rett til norskopplæring, grunnskoleopplæring og mulighet til videregående opplæring. Ved å bosette inntil 8 mindreårige, gir det mulighet til å etablere egen norskopplæringsklasse, med muligheter for individuell opplæring innenfor norsk språkopplæring og grunnskolefag. Da det er mest aktuelt å bosette mindreårige over 16 år, kan hovedansvaret for denne opplæringen legges til Hammerfest voksenopplæringssenter. Skolen har lang erfaring med norskopplæring og gir i dag også grunnskoleopplæring for voksne innvandrere. Aktuelle samarbeidspartnere kan i denne sammenheng også være Hammerfest videregående skole, i første omgang med tanke på lokaliseringsbase for denne undervisningen. En slik lokalisering av norskopplæring og grunnskoleopplæring for denne ungdomsgruppen, kan også gjøre overgangen til deltakelse i videregående utdanning enklere når det blir aktuelt for ungdommene å søke slik utdanning. For miljøarbeidertjenesten vil det være naturlig å følge opp ungdommene i skole og leksearbeid. Fritid og integrering Hammerfest kommune har på mange områder et godt utbygd fritidstilbud for unge mennesker. Miljøarbeidertjenesten som tilknyttes bofellesskapet vil ha ansvarlig for å følge opp ungdommene slik at de blir integrert gjennom deltakelse i idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter i byen. Ved etablering av et bofellesskap i ovennevnte bygg, er det også gode muligheter å skape aktiviteter i kjelleretasjen i bygget, og dette kan være aktiviteter som også er åpen for andre ungdommer. Økonomi Ved bosetting av enslige mindreårige finnes det en rekke statlige tilskudd og refusjonsordninger som bosettingskommunene vil ha krav på. Integreringstilskudd Dette tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger, og vil også gjelde ved bosetting av enslige mindreårige. I 2009 er tilskuddet kr over fem år for voksne og kr for fem år for barn under 18 år (Rundskriv IMDi 09/09). Særskilt tilskudd for enslige mindreårige Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger utbetales særskilte tilskudd. For 2009 er dette tilskuddsbeløpet kr pr. år pr. person. Beløpet utbetales til og med året den enslige mindreårige fyller 20 år (Rundskriv IMDi 10/09). Refusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige flyktninger Ved bosetting av mindreårige flyktninger/asylsøkere kan kommunen med hjemmel i barnevernloven søke staten om refusjon for alle utgifter (utover kommunens egenandel på kr pr. måned) knyttet til boligutgifter, miljøarbeidertjeneste, livsopphold og ulike typer oppfølgingstiltak ovenfor de bosatte (Rundskriv BLD Q-05/2004). Tilskudd fra Husbanken i forbindelse med kjøp av bolig Husbanken har som en av sine prioriterte områder å bidra kommunene til å skaffe boliger til blant annet flyktninger. Det finnes muligheter for rimelige lån og tilskuddsordninger til kjøp eller bygging av bofellesskap for enslige mindreårige. I forbindelse med etablering av boliger som skal brukes av enslige mindreårige, kan kommunen få inntil 40 prosent av investeringene i tilskudd fra Husbanken. Siden kommunene også kan kreve refusjon for løpende utgifter til drift av bo- og

24 omsorgstiltak herunder husleie (Rundskriv BLD Q-05/2004), vil utgiftene til drift av aktuell bolig være selvfinansierende. Drift ved etablering av bofellesskap med 8 beboere Inntekter - Integreringstilskudd kr (pr år pr person) x 8: kr Særskilt tilskudd for mindreårige kr (pr år pr person) x 8: kr Refusjon fra staten for å dekke utgifter til kommunale barneverntiltak utover kommunens egenandel (i dag kr/mnd) for bo- og omsorgstiltak, så som husleie, tiltak for beboerne, livsopphold, oppfølgingstiltak, miljøarbeidertjeneste, etc. - Kommunen får også midler til norsk/grunnskoleopplæring. - Dessuten får kommunen vanlig rammetilskudd for de bosatte og ekstra skatteinntekter for ansatte ved miljøarbeidertjenesten Utgifter - Kjøp av boligkompleks med plass til inntil åtte beboere og base for miljøarbeidertjeneste. Ved kjøp er det mulighet for inntil 40 % tilskudd fra Husbanken. - Når det gjelder utgifter til drift av bolig, miljøarbeidertjeneste, livsopphold og ulike oppfølgingstiltak ovenfor beboerne, forutsettes det at det søkes refusjon fra staten. - Kommunens egenandel kr pr mnd pr person (dekkes av integreringstilskuddet og særskilt tilskudd): kr Ansettelse av prosjektleder i 2009 kr Rådmannens vurdering Rådmannen vil i sin vurdering legge vekt på IMDis behov for å få bosatt flere enslige mindreårige i Nord-Norge. Dessuten vil rådmannen legge vekt på at kommunen har kompetanse, utdanningstilbud for mindreårige, botilbud, oppfølgingstilbud og økonomi til å bosette og etablere bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Videre legges det vekt på at etablering av et slikt tiltak vil være selvfinansierende gjennom tilskudd og refusjoner. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune etablerer bofellesskap for enslige mindreårige i Hammerfest med inntil 8 plasser. Disse bosettingene forutsettes realisert innenfor rammene av det tidligere vedtaket om å bosette 25 flyktninger i Hammerfest kommune ved Hammerfest eiendom kjøper egnet bolig, og inngår samarbeid med Husbanken med sikte på tilskudd for slike formål 3. Innvandrertjenesten og barneverntjenesten er ansvarlig for tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av tiltaket 4. Det engasjeres en ansvarlig prosjektleder for tiltaket i løpet av våren Bosetting og etablering av bofellesskapet for enslige mindreårige gjennomføres i løpet av høsten 2009 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Alvin Vasèli erklærte seg innhabil som saksbehandler og fratrådte som politiker. 8 representanter (av 9) til sted. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt.

25 Vedtak 1. Hammerfest kommune etablerer bofellesskap for enslige mindreårige i Hammerfest med inntil 8 plasser. Disse bosettingene forutsettes realisert innenfor rammene av det tidligere vedtaket om å bosette 25 flyktninger i Hammerfest kommune ved Hammerfest eiendom kjøper egnet bolig, og inngår samarbeid med Husbanken med sikte på tilskudd for slike formål 3. Innvandrertjenesten og barneverntjenesten er ansvarlig for tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av tiltaket 4. Det engasjeres en ansvarlig prosjektleder for tiltaket i løpet av våren Bosetting og etablering av bofellesskapet for enslige mindreårige gjennomføres i løpet av høsten 2009

26 Saksbehandler: Bjørn-Harry Risto Saksnr.: 2009/429-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/09 Formannskapet /09 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Økt bevilling til fiskerifond Saken gjelder Økning av bevilgningen til fiskerifondet. Sakens bakgrunn og fakta Fra 1995 til 2008 har fiskerifondet i Hammerfest kommune bidratt i finansiering av 81 fartøy. I tillegg har vi gitt tilskudd til 2 rene kvotekjøp og en større ombygging. Hammerfest kommune v/næringsavdelingen har stor pågang av søknader til fiskerifondet fra fiskere som ønsker å investere i fartøy og kvoter. Pr. utgangen av februar er årets bevilgning på kr ,- anvendt i sin helhet ved at det er gitt tilsagn til 6 prosjekter. Disse prosjektene innebærer en samlet investering på ca kr 18 mill. i fartøy og ca kr 10 mill i kvotekjøp, og samtlige som har fått tilsagn om tilskudd har bekreftet intensjon om å levere fangsten ved anlegg i kommunen. Etter den tid er det kommet inn 2 nye søknader fra ungdommer som ønsker å anskaffe nye fartøy og kvoter uten at vi har midler til å imøtekomme søknader. Rådmannens vurderinger: Hammerfest har et aktivt fiskarlag med mange offensive aktører. De senere år har mange lokale redere vært aktiv i investering i nye fartøy og nye kvoter, bl. a. som følge av strukturordningen der en kan slå sammen flere kvoter på ett og samme fartøy.

27 Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø har utarbeidet en rapport om fordeling av kvoteandeler for torsk nord for 62 N for fartøy under 28 meter med konvensjonelle redskaper. Denne viser at Hammerfest er den kommunen i Norge med nest størst økning i antall kvotefaktorer i tidsrommet 2004 til 2008, og 3. størst i antall kjøpte strukturkvoter i samme periode. Siden 2004 har fiskerifondet deltatt i finansiering av 35 fartøy og 2 rene kvotekjøp. Hammerfest har økt med 100,1 kvotefaktorer. En kvotefaktor er ikke en statisk mengde, men betegnelse for en matematisk andel av den samlede tillatte kvote innenfor en gruppe. Denne kan variere over tid, og også innenfor ett år. (eksempelvis har et fullstrukturert fartøy i hjemmelslengde meter 4.9 i grunnfaktor + 3,92 i strukturfaktor, til sammen 7,82 kvotefaktorer, med tillatelse til å fiske 123 tonn torsk). Fiskerifondet er kommunens verktøy i en langsiktig strategi for rekruttering, vekst og fornyelse av fiskeflåten samt sikring av råstofftilgang til industrien på land. Fiskerifond har en fondskapital på kr ,- (i tillegg til årets bevilgning på kr ,- som er disponert). Resultatet i rapporten fra Fiskerihøgskolen viser at kommunens strategi har vært vellykket, og aktørene i bransjen fremhever viktigheten av fiskerifondet og en kommune som synliggjør en offensiv satsning på fiskerinæringen. Når det gjelder lokale leveranser stiller vi krav om at søkerne bekrefter at de har intensjoner om å levere ved bruk i Hammerfest kommune. Vi har ingen sanksjonsmuligheter for allerede innvilgede tilskudd, men følger opp hvor aktørene leverer fangst ved senere søknader. Når aktiviteten er høy i fiskerisektoren, og stadig flere ønsker å investere i nye fartøy og kvoter bør også Hammerfest kommune vurdere å frigi ytterligere midler fra fondskapitalen i fiskerifondet slik at vi videre ut over året kan bidra til å stimulere til ytterligere vekst. Da fondskapitalen er avsatt til dette formål vurderes det som riktig å sette inn ekstra ressurser når aktiviteten og investeringslysten er tilstede. Da bankene, som følge av den internasjonale finanskrisen, virker mer restriktive i sin utlånspolitikk, vil egenkapitalfinansiering gjennom fiskerifondet få økt betydning for realisering av prosjekter. For aktører med vilje og evne til å investere kan tidspunktet være det rette. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest formannskap vedtar å øke rammene for årets tildeling fra fiskerifondet med inntil kr ,-. Beløpet belastes fondskapitalen i fiskerifondet. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Raymond Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag i retningslinjene: Rådmannen får fullmakt til å disponere fondskapitalen i fiskerifondet til fiskeriformål innenfor de retningslinjene som gjelder i reglementet for tildeling fra fiskerifondet. Votering: Innstillingen ble enstemmig Høyres fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.

28 Vedtak Hammerfest formannskap vedtar å øke rammene for årets tildeling fra fiskerifondet med inntil kr ,-. Beløpet belastes fondskapitalen i fiskerifondet. Rådmannen får fullmakt til å disponere fondskapitalen i fiskerifondet til fiskeriformål innenfor de retningslinjene som gjelder i reglementet for tildeling fra fiskerifondet.

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 14.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 14.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 14.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling

Detaljer

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter.

I tillegg vil kultursjef Gerd Hagen orientere om Arktisk kultursenter. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 29. desember 2004 på

Detaljer