Software for Mobile Encryption

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Software for Mobile Encryption"

Transkript

1 Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje Lundereng

2 Forord Denne prosjektrapporten inneholder dokumentasjon av arbeidet utført av gruppe 20 i faget TDT4290 Kundestyrt Prosjekt høsten Prosjektgruppen består av syv studenter i fjerde klasse, linjen for datateknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Prosjektet har vært utført på oppdrag fra Deriga AS. Prosjektets overordnede mål var å utvikle en plattform for sikker kommunikasjon fra en mobiltelefon til en tjenestetilbyder. Gruppen gjennomførte et forstudie hvor ulike teknologier og standarder for sikkerhet ble kartlagt samt at det ble tatt en beslutning om hvordan systemet skulle utvikles i grove trekk. Etter forstudiet ble kravene til systemet fastsatt i en kravspesifikasjon. Alle kravene i denne spesifikasjonen ble ikke oppfylt av ulike årsaker. Håpet er at kravene skal legge retningslinjer for videre utvikling av det leverte systemet. Etter at kravene var fastsatt, fulgte konstruksjonen og etterhvert også implementasjonen av selve systemet. Begge disse fasene er dokumentert i egne fasedokumenter. Prosjektets resultat ble et bibliotek for mobiltelefoner som tilbyr sikker kommunikasjon med en server samt et lignende bibliotek for eventuelle tjenestetilbydere. Både kunden og prosjektgruppen er fornøyd med det leverte resultatet. Ellers kan det nevnes at prosjektet har tilført gruppens medlemmer mye både i form av kunnskaper og ikke minst erfaring med gruppearbeid. Gruppen vil takke Nils Vold, vår kundekontakt, for god oppfølging gjennom prosjektet. En takk går også til Svein Knappskog ved ITEM, NTNU, for verdifulle innspill. Til sist ønsker vi å takke gruppens hovedveiledere Reidar Conradi og Thomas Østerlie samt hjelpeveileder Mona Sivertsen for god veiledning og verdifull oppfølging. Deler av denne prosjektrapporten er erklært konfidensiell av Deriga. Derfor vil utgaven som offentliggjøres på nettet bare inneholde 3 av de opprinnelige dokumentene; prosjektdirektivet, forstudiet og kravspesifikasjonen. Trondheim, tirsdag 11. november Michael Sars Norum Erlend Mongstad Jon Bendik Helland Tobias Melcher Åsmund Nordstoga Erik Østby Torje Lundereng i

3 Om leveransen I tillegg til selve prosjektrapporten leveres en cd som innholder pdf-filer av de ulike fasedokumentene samt koden som er nødvendig for å sette opp det utviklede systemet. Deler av prosjektrapporten offentliggjøres på IDI s hjemmesider som en pdf-fil. Konstruksjonsdokumentet og implementasjonsdokumentet er konfidensielle og dermed utelatt i denne offentlige rapporten etter ønske fra kunden. ii

4 Innhold Prosjektrapporten inneholder følgende dokumenter: Prosjektdirektiv Forstudie Kravspesifikasjon Konstruksjon, blir ikke offentliggjort på nett. Implementasjon, blir ikke offentliggjort på nett. Installasjonsveiledning, blir ikke offentliggjort på nett. Brukerveiledning, blir ikke offentliggjort på nett. Testdokumentasjon og resultater, blir ikke offentliggjort på nett. Prosjektevaluering, blir ikke offentliggjort på nett. iii

5 Prosjektdirektiv Gruppe november 2003

6 Innhold 1 Innledning Formål Oversikt Prosjektmandat Prosjektnavn Oppdragsgiver Interessenter Bakgrunn Effektmål Resultatmål Omfang Rammebetingelser Tilgjengelighet av ressurser Krav fra kunde Økonomi Tid Prosjektplan Faser Forelesninger og egenlæring Prosjektledelse Planlegging Forstudium Testing Kravspesifikasjon Konstruksjon Programmering og dokumentasjon Konstruksjon Programmering og dokumentasjon Prosjektvurdering i

7 INNHOLD Presentasjon Fremdriftsplan Organisering Ansvarsfordeling Prosjektleder Kundekontakt Drifter Testansvarlig Dokumentansvarlig BSCW-ansvarlig Maler og standarder Møteinnkallelser Møtereferater Statusrapporter Statusrapporter Fasedokumenter Versjonskontroll Basic Support for Cooperative Work (BSCW) Concurrent Versions System (CVS) Prosjektoppfølging Prosjektmøter Internrapportering Statusrapporter Risikohåndtering Kvalitetssikring Responstider Kvalitet ved første forsøk Godkjenning av fasedokumenter Overordnet testplan Testfaser Modultesting Systemtesting Akseptanstesting Tidsplan ii

8 INNHOLD A Interessenter 32 A.0.1 Gruppens medlemmer A.0.2 Kunde A.0.3 Veiledere B Katalogstruktur og navngiving av filer 34 B.1 Katalogstruktur B.2 Navngiving på filer iii

9 Figurer 3.1 Ganttdiagram Mal for møteinnkallelse Mal for møtereferat Mal for statusrapport Mal for timeoppfølgingsskjema V-modellen for testing iv

10 Tabeller 3.2 Planlagt tidsforbruk Organisering Møtetider Risikotabell Risikotabell v

11 Kapittel 1 Innledning Dette dokumentet er det innledende dokumentet for gruppe 20 i Kundestyrt Prosjekt høsten Dette dokumentet er ment å være et dynamisk dokument som kan endres på gjennom hele prosjektet. Det regulerer den administrative delen av prosjektet og legger føringer for prosjektgjennomføringen. Dokumentet er skrevet på bakgrunn av det eksempelet som er gitt i infoheftet tilhørende faget Kundestyrt Prosjekt høsten 2003 [3]. 1.1 Formål Prosjektdirektivet er ment som et oppslagsverk som kan brukes av gruppemedlemmene under prosjektperioden. Det skal ikke være et uforanderlig, statisk dokument. Meningen er at det skal endres og oppdateres fortløpende under prosjektperioden. Dermed beholder det sin verdi helt frem til prosjektslutt. Dokumentet beskriver prosjektets rammevilkår og målsetning. Alle de rutiner man er enige om i gruppa beskrives. 1.2 Oversikt I kapittel 2 presenteres prosjektmandatet. Her vil vi ta med en del overordnet informasjon om prosjektet. Blant annet er effekt- og resultatmålene med her. I kapittel 3 beskrives de ulike fasene vi har satt opp i prosjektet. Spesielt kan en merke seg her at vi har som mål å utføre konstruksjon og implementasjon i to inkrementer. Fremdriftsplan og Ganttdiagram tas også med her. I kapittel 4 utdypes ansvarsfordelingen innad i prosjektet. De neste to kapitlene, 5 og 6, beskrives de malene og standardene som benyttes i prosjektet. I tillegg kommenterer vi hvordan vi skal holde orden på alt det vi produserer av kode og dokumenter. I kapittel 7 blir all rapportering forklart. Det gjelder 1

12 Kapittel 1. Innledning både internt i gruppen og til veilederne. Risikotabellen tas i slutten av dette kapitlet. I kapittel 8 presenterer vi de virkemidlene vi trenger for å sikre en tilfredstillende gjennomføring av prosjektet. Til slutt, i kapittel 9 har vi laget en overordnet beskrivelse av testplanen vi har planlagt å utføre. 2

13 Kapittel 2 Prosjektmandat Prosjektmandatet inneholder informasjon om prosjektets navn, rammebetingelser, mål og krav. 2.1 Prosjektnavn Oppgavens tittel er System for sikker kommunikasjon mellom mobiltelefon og server. Prosjektets navn er Software for Mobile Encryption, forkortet til SME. 2.2 Oppdragsgiver Gruppen har kontakt med Deriga AS gjennom daglig leder Nils Vold. Kontaktinformasjon kan finnes i vedlegg A. Deriga AS arbeider med utvikling av et rammeverk for sikker kommunikasjon og sikker utveksling av informasjon. Bedriften ble etablert i mai 2001 og har i dag 8 ansatte. Bedriftens hovedvekt av kunder er i helsesektoren. 2.3 Interessenter Liste over interessenter er gitt i vedlegg A. 2.4 Bakgrunn Deriga AS har utviklet et rammeverk, Secure Information Interchange (SII), som skal underbygge sikker informasjonsutveksling fra for eksempel personlige datamaskiner i forbindelse med timebestilling hos lege og lignende. For 3

14 Kapittel 2. Prosjektmandat å kunne øke tilgjengeligheten av sine tjenester ønsker Deriga AS å utvikle en løsning der også mobile enheter kan kommunisere med SII på en tilfredsstillende måte. Denne kommunikasjonen skal være sikker Deriga ønsker seg en løsning der Java benyttes for å sikre den informasjonen som sendes. En Java-løsning vil være plattform uavhengig. 2.5 Effektmål Følgende effektmål kan settes opp: EFF1 Tilgjengeligheten av Deriga AS sine systemer skal økes. EFF2 Tilliten til mobile tjenester skal styrkes fra starten av. EFF3 Deriga AS skal kunne tilby nye tjenester. 2.6 Resultatmål De resultatmålene som er gitt for dette prosjektet er: RES1 Prosjektet skal levere et rammeverk for sikker kommunikasjon mellom mobiltelefoner og servere. RES2 Prosjektet skal levere en applikasjon for å demonstrere funksjonaliteten bygget inn i rammeverket vi bygger. RES3 Prosjektet skal undersøke og finne de alternative løsningene som finnes. 2.7 Omfang Prosjektet avgrenses av følgende aspekter: Krypteringsrammeverket skal kjøres på mobiltelefoner og må derfor nytte den mest brukte versjonen av Sun s Java 2 Micro Edition (J2ME) som finnes på dagens telefoner. På grunn av mobiltelefoners begrensede lagringskapasitet skal krypteringsrammeverket ikke være større en 30kB. Dette vil begrense hvilke løsninger som er tilfredsstillende. 4

15 Kapittel 2. Prosjektmandat 2.8 Rammebetingelser Prosjektet er basert på de rammebetingelser som er beskrevet i underkapitlene og 2.8.2: Tilgjengelighet av ressurser Alle IDIs ressurser stilles til gruppens rådighet, inkludert: En PC, som gruppen selv kan administrere. Et møterom (ITV142) gruppen disponerer hver mandag fra 9.15 til I tillegg kan alle IDIs datasaler og møterom nyttes ved behov dersom de er ledige Krav fra kunde Kunden stiller følgende krav til løsningen: Løsningen skal ikke være større en 30kB i størrelse. Løsningen skal kjøre på J2ME versjon 1.04.X. Løsningen skal inneholde en testapplikasjon. Systemet skal leveres elektronisk og kunne kjøres på en håndholdt enhet. Kode og kommentarer skal være på engelsk. 2.9 Økonomi Eneste økonomiske målebegreper gruppen opererer med er timeantall. Gruppen består av syv personer som hver skal jobbe 24 timer i uken. Dette gir et totalt timeantall på 2184 timer. Kunden stiller 5000 NOK til gruppens rådighet for innkjøp av mobiltelefon og abonnement for testing av sluttproduktet. Deriga AS vil stå for selve innkjøpet etter at gruppen har meldt inn sine behov. 5

16 Kapittel 2. Prosjektmandat 2.10 Tid Prosjektet er begrenset i tid. Prosjektets levetid er fra til

17 Kapittel 3 Prosjektplan I dette kapitlet beskriver vi en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres. Det vil si hvilke faser som skal gjennomføres og hvilke milepæler vi har satt oss. 3.1 Faser Vi velger å bruke en inkrementell modell for prosjektarbeidet fordi vi mener det passer best til prosjektets natur. Prosjektet er komplisert og har et strengt krav til størrelse. Derfor blir det naturlig å prøve seg fram i inkrementer på veien mot et ferdig produkt. Inkrement 1 Testapplikasjonen ferdigstilles. Støtte for kryptering av meldinger. Serverapplikasjonen bygges opp med nødvendig funksjonalitet for å sende og motta krypterte meldinger fra en håndholdt enhet. Dette inkrementet skal gi oss en pekepinn på hvordan vi ligger ann plassmessig, slik at vi dermed unngår å bruke for mye plass til applikasjonen på mobilen. Inkrement 2 Krypteringen utvides. Her ønsker vi å få utvidet sikkerhetsaspektet i applikasjonen på mobilen til å nærme seg en PKI-struktur. Vi vil nok legge mest vekt på planlegging og forstudium i begynnelsen av prosjektperioden. Prosjektledelse, forelesninger og egenlæring vil vi bruke tid på gjennom hele prosjektperioden. 7

18 Kapittel 3. Prosjektplan Forelesninger og egenlæring Denne oppgaven strekker seg over hele prosjektperioden med størst vekt på forelesninger i første halvdel av perioden Prosjektledelse Denne oppgaven strekker seg også over hele prosjektperioden. Koordinering av gruppen og møtevirksomheten er hovedoppgavene her Planlegging I denne fasen vil vi planlegge det videre prosjektarbeidet. Vi lager et prosjektdirektiv som danner grunnlaget for gjennomføringen av resten av prosjektet og for samarbeidet med kunden. Vi antar at planleggingen vil bli mer detaljert underveis i prosjektet og for de forskjellige fasene. Oppgaver Disse oppgavene må utføres i planleggingsfasen: Utforme maler og standarder for prosjektet. Utforme prosjektdirektiv. Etablere rutiner for møtevirksomhet, timeregistrering og fordeling av roller i gruppen Forstudium I dette prosjektet beregner vi litt mer tid på forstudium enn det som er normalt fordi det er av en relativt høy kompleksitet. I forstudiet skal vi sette oss inn i alt faglig stoff som er relevant for oppgaven. Det gjelder for eksempel J2ME og krypteringsalgoritmer som RSA og 3DES. Vi fordeler stoffet og skriver sammendrag av det. Disse sammendragene havner i sluttrapporten. Oppgaver Disse oppgavene må utføres i forstudiet: Beskrive hva som finnes av relevant teknologi i dag (AS IS). Beskrive oppgaven vi skal utføre. 8

19 Kapittel 3. Prosjektplan Utrede alternative løsninger(to BE). Studere faglig relevante emner og skrive sammendrag av disse Testing Denne fasen er spesiell, da den går parallelt med kravspesifikasjon og konstruksjon, og vil også i stor grad være en integrert del av implementeringen. Vi har derfor valgt å ikke skille testing ut som en egen fase i tidsplanen. Tid brukt på testing vil føres som en del av tiden brukt på fasene som er nevnt ovenfor. Oppgaver Disse oppgavene må utføres i løpet av testingen: Lage alle relevante testspesifikasjoner. Utføre testene når de relevante moduler er ferdig programmerte. Plassere resultatet av testene i et eget testdokument Kravspesifikasjon Her må vi spesifisere alle krav som systemet skal oppfylle. Inkludert i kravspesifikasjonen er kravene til første og andre inkrement i prosjektet. Oppgaver Disse oppgavene må utføres i kravspesifikasjonen: Kartlegge de funksjonelle kravene. Kartlegge de ikke-funksjonelle kravene Konstruksjon1 Under konstruksjonen skal vi velge en konkret programvarearkitektur. Vi må derfor vurdere ulike alternativer opp mot hverandre. Disse alternativene vil komme frem på bakgrunn av arbeidet i forstudiet. 9

20 Kapittel 3. Prosjektplan Oppgaver Disse oppgavene må utføres i konstruksjon 1: Velge en konkret arkitektur for systemet. Det vil si å velge hvilke moduler og klasser systemet skal bestå av. Avklare hvilket grensesnitt (interface) de ulike modulene skal ha. Lage diagrammer som UML og lignende til den valgte arkitekturen Programmering og dokumentasjon 1 I denne delen skal systemet programmeres i henhold til konstruksjonsplanen utviklet i fasen konstruksjon 1. Oppgaver Disse oppgavene må utføres: Programmere de moduler som ble valgt i konstruksjon 1. Dokumentere all kode Konstruksjon2 Under konstrukskjon 2 skal vi utvide systemet fra det som ble konstruert i forrige konstruksjonsfase. Håpet er å få et sikrere system enn i det første inkrementet. Oppgaver Disse oppgavene må utføres i konstruksjon 2: Utvide arkitekturen fra inkrement 1. Lage diagrammer som UML og lignende til den valgte arkitekturen Programmering og dokumentasjon 2 Her programmerer vi de utvidelsene og endringen som er beskrevet i konstruksjon 2. Vi bygger videre på koden fra det første inkrementet. 10

21 Kapittel 3. Prosjektplan Oppgaver Disse oppgavene må utføres: Programmere de moduler som ble valgt i konstruksjon 2. Få det til å fungere i tillegg til funksjonene fra det første inkrementet. Dokumentere all kode Prosjektvurdering Prosjektet evalueres av gruppemedlemmene i fellesskap. Alle erfaringer skal frem, både positive og negative. Følgende momenter skal evalueres: Gruppeprosessen: hvordan har samarbeidet fungert innad i gruppa? Resultatet: har vi nådd de mål vi hadde for prosjektet? Hvordan har samarbeidet med kunden fungert? Hvordan har vi likt faget, og hvordan har samarbeidet med veileder vært? Presentasjon Systemet skal presenteres for representanter fra fakultetet og Deriga. Oppgaver Disse oppgavene må utføres i presentasjonen: Prøve ut presentasjonen på forhånd, ikke bruke for mye grafikk. Gjennomføre presentasjonen. 3.2 Fremdriftsplan Her er et foreløpig forslag til milepæler gruppen har satt seg: Ferdig prosjektdirektiv 3/9 Ferdig forstudium 29/9 Ferdig kravspesifikasjon 10/10 Ferdig inkrement 1 22/10 11

22 Kapittel 3. Prosjektplan Ferdig inkrement 2 4/11 Ferdig prosjektvurdering 6/11 Presentasjon og demo 13/11 Tabell 3.2 viser et foreløpig anslag over tidsforbruk i prosjektet. Det er en viss usikkerhet når det gjelder antall timer som er beregnet. Faser Tidsforbruk Sluttdato % av arbeid (timer) Prosjektledelse Forelesninger og egenlæring Planlegging Forstudium Kravspesifikasjon Konstruksjon inkrement Programmering, dokumentasjon og testing inkrement 1 Konstruksjon inkrement Programmering, dokumentasjon og testing inkrement 2 Prosjektvurdering Presentasjon og demo Totalt Tabell 3.2: Planlagt tidsforbruk Ganttdiagrammet i figur 3.1 på side 13 beskriver fremdriften i prosjektet grafisk. Den viser hvilket tidsrom de ulike fasene strekker seg over. 12

23 Kapittel 3. Prosjektplan Figur 3.1: Ganttdiagram 13

24 Kapittel 4 Organisering Gruppen har valgt å organisere seg som beskrevet i tabell 4.1. Ansvarsområdene for hver rolle er beskrevet i underkapitlene 4.1 til Rolle Prosjektleder Kundekontakt/Drifter Drifter Testansvarlig Dokumentansvarlig BSCW-ansvarlig Navn Michael Torje Tobias Åsmund Jon Bendik Erlend Tabell 4.1: Organisering 4.1 Ansvarsfordeling De forskjellige rollene er tildelt forskjellig ansvar. Riktignok er det overordnede ansvaret for sluttproduktet og fasedokumentene gruppens ansvar i fellesskap, men for å få kabalen til å gå opp er det noen som får hovedansvaret for enkelte aktiviter Prosjektleder Prosjektleder har ansvaret for å sende ut møteinnkallelser. Fremdriften i prosjektet følges opp med timerapportering og skriving av statusrapporter. 14

25 Kapittel 4. Organisering Kundekontakt Kundekontakten har som ansvar å være gruppens bindeledd til vår kontakt hos kunden. Dette for at det skal bli enklere for kunden å forholde seg til informasjon fra oss, samt enklere for oss å få tak i kunden Drifter Driftsjobben går ut på å sørge for at den maskinen gruppen får stilt til rådighet fra instituttet for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) er operativ og har de rette programmene installert. I tillegg må drifteren ta backup av kildekode og dokumenter som ligger på serveren og sørge for at de rette personene har tilstrekkelige rettigheter på maskinen Testansvarlig Testansvarlig har ansvaret for at testplanen blir skrevet og at testene blir gjennomført og oppsummert i henhold til testplanen og gruppens bestemmelser Dokumentansvarlig Dokumentansvarlig skal sørge for at nødvendig kvalitetssikring av dokumentene blir gjennomført BSCW-ansvarlig BSCW-ansvarlig har ansvaret for at nødvendig orden opprettholdes på gruppens BSCW-område samt at alle gruppens medlemmer har tilgang på området. 15

26 Kapittel 5 Maler og standarder Gruppen har utarbeidet egne maler for følgende dokumenter: Møteinnkallelser Møtereferat Statusrapporter Timeoppfølgingsskjema Fasedokumenter 5.1 Møteinnkallelser Møteinnkallelser skrives i Word og distribueres i pdf-format. Dette for å unngå kompatibilitetsproblemer siden medlemmene på gruppen benytter seg av ulike plattformer. Malen for møteinnkallelser er gjengitt i figur 5.1. Enkelte saker går igjen på hvert møte. Disse sakene er tatt med i malen. Dette gjelder Godkjenning av innkalling og referat, Valg av referent, Eventuelt og Kritikk av møtet. 5.2 Møtereferater Møtereferater skrives i Word og distribueres i rtf-format. Malen for møtereferater er gjengitt i figur

27 Kapittel 5. Maler og standarder 5.3 Statusrapporter Figur 5.1: Mal for møteinnkallelse. Statusrapporter skrives i Word. Malen for statusrapporter er gjengitt i figur Statusrapporter Timeoppfølgingsskjema skrives i Excel og distribueres i pdf-format. Malen for timeoppfølgingsskjema er gjengitt i figur Fasedokumenter For fasedokumentene benyttes L A TEX sin innebygde report-mal. De ulike fasedokumentene er ganske forskjellige i innhold, men i strukturen er det en del likheter. Hvis det faller naturlig, legges det inn et sammendrag i starten av et fasedokument. Sammendraget inneholder den viktigste informasjonen fra fasedokumentet, og gjør leseren i stand til å vurdere om dokumentet er verdt å lese eller ikke. Sammendraget etterfølges av en innledning. Innledningen forklarer hensikten med dokumentet. Til slutt i et fasedokument kommer gjerne diverse tillegg. Tilleggene er typisk informasjon som noen lesere er interessert i, men som ikke er helt nødvendig å lese. 17

28 Kapittel 5. Maler og standarder Figur 5.2: Mal for møtereferat. I små dokumenter er strukturen forenklet i forhold til det som står beskrevet her. 18

29 Kapittel 5. Maler og standarder Figur 5.3: Mal for statusrapport. 19

30 Kapittel 5. Maler og standarder Figur 5.4: Mal for timeoppfølgingsskjema. 20

31 Kapittel 6 Versjonskontroll 6.1 Basic Support for Cooperative Work (BSCW) BSCW er et system som muliggjør samarbeid over internett. Det er et delt arbeidsområde som støtter deling av dokumenter, gruppeplanlegging, varsling av hendelser med mer [1]. Gruppen benytter IDI sin BSCW-server som finnes på idi.ntnu.no. Denne benyttes for deling av møteinnkallelser, møtereferater og statusrapporter. Alle dokumenter skal legges på fellesområdet hver gang det er gjort endringer på dem for at gruppens resterende medlemmer skal ha tilgang på nyeste versjon til enhver tid. Før man laster opp et dokument på BSCW må man kontrollere at man ikke overskriver noen andres endringer. Dokumentene vil aldri låses, men dersom to personer jobber på den samme filen må dette koordineres mellom de som deltar i arbeidet. I tillegg benyttes BSCW sin versjonskontroll for å synligjøre at det har blitt gjort endringer. Dokumentene i BSCW låses ikke fordi det vil kunne hindre gruppemedlemmer i å gjøre arbeidet sitt ved at de ikke får tilgang på låste dokumenter de trenger. BSCW er ikke noe effektivt verktøy når det jobbes på mange dokumenter. Derfor vil det settes opp en CVS-server som tar seg av versjonskontrollen for de ulike fasedokumentene. Se tillegg B for en oversikt over hvordan filene lagres i BSCW og hvilke filnavn som skal brukes. 21

32 Kapittel 6. Versjonskontroll 6.2 Concurrent Versions System (CVS) CVS er et klient/tjener-system med god versjonskontroll, som blant annet gjør det enkelt å gå tilbake til en tidligere versjon. Det har også endringskontroll som muliggjør at to personer kan skrive på den samme filen til samme tid, og likevel unngå at de overskriver hverandres endringer [2]. CVS benyttes for kode og fasedokumenter. Det skal derfor etterhvert settes opp en CVS-server der alle på gruppen vil få tilgang. Inntil videre vil BSCW benyttes også for deling av fasedokumenter. 22

33 Kapittel 7 Prosjektoppfølging For å passe på at prosjektet blir gjennomført på best mulig måte har vi satt opp en del faste møtetider og prosedyrer. 7.1 Prosjektmøter Gruppen har satt opp faste møtetider som spesifisert i tabell 7.1. Utover dette har gruppen ofte et koordineringsmøte på torsdager før veiledermøtet. Dag Tid Sted Type Mandag ITV-142 Internmøte Torsdag ITV-242 Veiledermøte Tabell 7.1: Møtetider 7.2 Internrapportering Gruppens medlemmer rapporterer timer gjennom et webgrensesnitt. Rapporteringssystemet finnes ved å logge seg på adressen: cjb.net/login.php. Det som registreres er timer jobbet for hver kategori for hver dato. Dette gjør det enkelt å rapportere timene til prosjektleder. Det blir også lett for prosjektleder å regne ut faktisk timeforbruk i forhold til det som er budsjettert. 23

34 Kapittel 7. Prosjektoppfølging 7.3 Statusrapporter Hver uke skriver prosjektleder en statusrapport til hovedveileder. Denne blir gjort tilgjengelig for alle gruppens medlemmer på BSCW. Statusrapporten oppsummerer uken som har gått ved å omtale oppnådde og ikke oppnådde milepæler og delmål. Den omtaler også status på de forskjellige fasedokumentene samt timeregnskap for gruppen som helhet. 7.4 Risikohåndtering I forbindelse med prosjektet er mulige risikoer, deres sannsynlighet, konsekvens og mottiltak kartlagt. Resultatet finnes i tabell

35 Kapittel 7. Prosjektoppfølging Nr Aktivitet Risiko S Konsekvens S Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Kont. MSN 1 Alle Sykdom M Mer belastning for resten av gruppen 2 Alle Interne stridigheter 3 Alle Tekniske problemer 4 Alle, men først og fremst forstudium og kravspec Kundeproblemer 5 Alle Fritidsaktiviteter 6 Alle Manglende ferdigheter H Stridigheter kan forringe enkeltpersoners innsats og gruppens motivasjon H Tap av dokumenter, kildekode eller annet M Gruppen og kunde kommer ikke til enighet om beslutninger M Oppgaver blir ikke ferdigstilt til avtalt tid M Gruppen får ikke til oppgavene sine H Kommunikasjon, overføring av arbeidsoppgaver M Spilleregler, høflighet, aksept og respekt Kont. Alle M Backup-rutiner Kont. TM, TL M Sørge for åpen og god dialog med kunde H Kommunikasjon Tidlig, Kont Kont. TL. MSN Alle L Egenlæring Kont. Alle Tabell 7.2: Risikotabell. Forklaring: L=Liten, M=Middels, H=Høy, S=Sannsynlighet. 25

36 Kapittel 7. Prosjektoppfølging Nr Aktivitet Risiko S Konsekvens S Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Kont. Alle 7 Alle Manglende konsistens mellom resultater 8 Møter Manglende møteinnkallinger eller bakgrunnsdokumenter 9 Programmering Plattform programvare fungerer ikke som den skal M Dokumenter gir ufullstendig eller uriktig informasjon. Ingen har full oversikt M Møtene blir ustrukturerte og ineffektive H Prosjektets fremdrift stagnerer inntil problemet er utbedret M Kvalitetssikring, korrekturlesing, kommunikasjon M Presise avtaler, kommunikasjon M Teste ut programvare underveis og sjekke at ting fungerer som det skal i god tid før det tas i bruk Kont. MSN/ Alle Slutten på kravspec TM, TL Tabell 7.3: Risikotabell. Forklaring: L=Liten, M=Middels, H=Høy, S=Sannsynlighet. 26

37 Kapittel 8 Kvalitetssikring For å sikre kvaliteten på arbeidet og resultatet er det foreslått en del punkter. 8.1 Responstider Det er satt en rekke frister i forbindelse med prosjektarbeidet: Møtereferater skal være ute senest klokken dagen etter møtet. Sakspapirer og innkalling til veildedermøtet skal være levert inn til veiledere senest klokken dagen før møtet. Møteinnkallinger til interne møter skal være ute senest klokken dagen før møtet. Det er også satt opp en del krav til kunden: Tilbakemelding på fasedokumenter skal gis senest etter 48 timer dersom dette er påkrevd. Spørsmål skal besvares innen 24 timer. Avtalte dokumenter skal skaffes til veie innen 24 timer. 8.2 Kvalitet ved første forsøk For å kvalitetssikre arbeidet underveis er det viktig at flere på gruppa leser gjennom dokumentene underveis for å sikre kvaliteten på det som skrives. Dette gjelder både rettskriving, språklig oppbygging og layout. 27

38 Kapittel 8. Kvalitetssikring 8.3 Godkjenning av fasedokumenter Alle fasedokumenter skal godkjennes på gruppens ukentlige møter. Før godkjenning skal alle på gruppen ha lest og være inneforstått med det gjeldende dokumentets innhold. Ingen fasedokumenter godkjennes før veilederne er fornøyde. Dokumenter renleses av dokumentansvarlig på oppfordring fra forfatteren av dokumentet. Alle dokumenter skal renleses så snart de er ferdig skrevet. Dokumenter kan også sendes til hjelpeveileder Mona for faglige tips. 28

39 Kapittel 9 Overordnet testplan I dette delkapitlet følger en overordnet beskrivelse av testplanen for prosjektet. Testplanen består av framgangsmåte for testingen, samt en teststrategi. I de forskjellige fasene i prosjektet vil det være behov for varierende metoder for verifisering og validering. Disse vil bli nevnt i et eget testdokument. Vi vil her kun nevne forskjellige testbehov i henholdsvis kravspesifikasjons-, konstruksjons- og implementeringsfasene, samt en overordnet tidsplan for testingen. Vi deler testingen inn i 3 hovedfaser, modultest, systemtest og akseptansetest, inspirert av v-modellen for testing hvor testingen foregår parallelt med utviklings-fasene 9.1. For mer informasjon om testingen og de forskjellige testfasene henviser vi til testdokumentet. Figur 9.1: V-modellen for testing 29

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Ontologidrevet dokumentforvaltning

Ontologidrevet dokumentforvaltning Ontologidrevet dokumentforvaltning Prosjektrapport TDT4290 Kundestyrt prosjekt Institutt fra datateknikk og informasjonsvitenskap Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Norges

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Sommerjobbkatalog på nett

Sommerjobbkatalog på nett Sommerjobbkatalog på nett Gruppe 4: Mirela Divic Nina Ingvaldsen Tore Aurstad Christian Svehagen Dagfinn Bakke Axel Tidemann Andreas Furuseth Trondheim, 12. november 2003 Forord Denne rapporten ble utarbeidet

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

1. Krypteringsteknikker

1. Krypteringsteknikker Krypteringsteknikker Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Krypteringsteknikker 1.1. Fire formål med sikker kommunikasjon Aller først, pålitelig

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Prosjektrapport. Gruppe 18. Magnus Solberg Kristoffer Jacobsen Harald Ueland Lisa Wold Eriksen Frode Hjeltnes

Prosjektrapport. Gruppe 18. Magnus Solberg Kristoffer Jacobsen Harald Ueland Lisa Wold Eriksen Frode Hjeltnes Prosjektrapport Gruppe 18 Magnus Solberg Kristoffer Jacobsen Harald Ueland Lisa Wold Eriksen Frode Hjeltnes TDT4290 Kundestyrt prosjekt 2003, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Fakultet

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: XX Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 2 (U-02) Oppdatert: 2014-02-03 E-post Kryptering av e-postoverføring Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring av overføring av e-post mellom

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett " %$ # " >9 : B D 1. Åpne og lukkede nettverk - Internett og sikkerhet 2. Krav til sikre tjenester på Internett 3. Kryptografi 4. Kommunikasjonssikkerhet og meldingssikkerhet 5. Elektronisk legitimasjon

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Tarjei Eriksen Ormestøyl Anders Kløvrud Rognstad Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: Eksamensdato: 9.mai 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LV 252 D Internett og sikkerhet Klasse(r): Studiepoeng: 6 Faglærer(e):

Detaljer

TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS

TESTRAPPORT   Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Medlemmer av gruppe 35: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

Innledende Analyse Del 1.2

Innledende Analyse Del 1.2 Innledende Analyse Del 1.2 Arianna Kyriacou 1. juni 2004 Innhold 1 Spesifikk beskrivelse 2 1.1 Hovedmål............................... 2 1.2 Mål (mer konkret).......................... 2 1.3 Krav..................................

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: K-00319 Rammeavtale informasjonssikkerhet Side 1 av 5 VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

TDT4290 Kundestyrt prosjekt 2003 Gruppe 8. Mobelix/Inframedix

TDT4290 Kundestyrt prosjekt 2003 Gruppe 8. Mobelix/Inframedix TDT4290 Kundestyrt prosjekt 2003 Gruppe 8 Mobelix/Inframedix Ole-Johan Sikkeland Vindegg Einar Asbjørn Watn Merete Mandelid Christina Lunde Arne Eirik Nielsen Dag Kristian Reiersen INNHOLD: FORORD SAMMENDRAG

Detaljer

Prosjektrapport. System for administrasjon av stipendiater i organisert PhD-utdanning. 2003-11-11 Gruppe 9, TDT4290 Kundestyrt Prosjekt

Prosjektrapport. System for administrasjon av stipendiater i organisert PhD-utdanning. 2003-11-11 Gruppe 9, TDT4290 Kundestyrt Prosjekt 2003-11-11 Gruppe 9, TDT4290 Kundestyrt Prosjekt System for administrasjon av stipendiater i organisert PhD-utdanning Prosjektrapport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Statusrapport

Statusrapport 22.10.2016 Statusrapport GRUPPE 9 KRISTOFFER-ANDRE KALLIAINEN, JACOB ÅS, PEDER AALEN WIIG Innhold STATUSRAPPORT 1... 2 PROSJEKT: WEB-BYRÅ... 2 1. HVA ER UTFØRT I PERIODEN... 2 2. STATUS I FORHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE...

Detaljer

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016 Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny ndre Sunnarvik Nov 2015 http://innsiden.helse-vestikt.no/avdelinger/tjenesteproduksjon/anbudskrav/documents/sikkerhet.docx Dato Nov 2015 Des 2015 Nov 2016 Beskrivelse

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

2.13 Sikkerhet ved anskaffelse

2.13 Sikkerhet ved anskaffelse 2.13 Sikkerhet ved anskaffelse Gjennomføringsansvar: Alle som gjennomfører IT-anskaffelser i Midt-Telemarkkommunene kan bruke denne prosedyren som rettesnor. Hensikten med denne planen er: Danne grunnlag

Detaljer

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113)

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113) Forprosjektrapport Gruppe 14 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2015 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 23.01.2015 Tittel: Gruppemedlemmer: Oppgave: Oppdragsgiver:

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk BOKMÅL EKSAMEN I EMNET INF 112 Systemkonstruksjon Torsdag 7. juni 2007 Tid: 09:00 12:00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Etablere testnett og utarbeide metodikk for sikkerhetsrevisjoner

Etablere testnett og utarbeide metodikk for sikkerhetsrevisjoner Drift av datasystemer - bachelorprosjekt 19E Etablere testnett og utarbeide metodikk for sikkerhetsrevisjoner Gjertrud Eliassen og Børre Lagesen 2010 Agenda Introduksjon. Bakgrunn for prosjektet. Prosjektmål.

Detaljer

ECC i akademia vs. industrien

ECC i akademia vs. industrien Conax AS 2007 RSA ECC Utbredelse Kampen mellom ECC og RSA har pågått lenge. I akademia går ECC av som vinner, mens i industrien er det fortsatt RSA som gjelder. RSA RSA ECC Utbredelse I 1977 publiserte

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Brukergrensesnittmoduler for individuell plan

Brukergrensesnittmoduler for individuell plan TDT4290 Kundestyrt prosjekt Gruppe 1 Brukergrensesnittmoduler for individuell plan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk (IME)

Detaljer

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT Undervisningsopplegg i matematikk Med fokus på bruk av IKT Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Målsetning... 3 Valg av programvare... 3 Evaluering... 4 Undervisningsopplegget... 5 Arbeidsmetoder... 5 Temaliste...

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 14 (U-14) Oppdatert: 2016-09-30 Transport Layer Security (TLS) Sikring av kommunikasjon med TLS Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter.

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Skrevet av Nicklas Røberg og Amina Hodzic Januar 2014 Innhold 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn og problem... 3 1.2 Effektmål... 3 1.3 Resultatmål...

Detaljer

Easier Portal Suite fleksibelt verktøy for å skape virksomhetsportaler

Easier Portal Suite fleksibelt verktøy for å skape virksomhetsportaler Easier Portal Suite fleksibelt verktøy for å skape virksomhetsportaler Project Manager (Sjekklister) Med Project Manager vil ditt prosjektarbeid bli mer dynamisk og fleksibelt. Her har du full fleksibilitet

Detaljer

Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene

Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene Status pr 27. mars 2009: Forprosjekt ferdig Presentere forprosjekt for oppdragsgiver? Kommentarer må innarbeides i hovedprosjektet Hovedprosjekt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5: Testing og godkjenning For Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5 Testing og godkjenning Innholdsfortegnelse 1.1 OMFANG... 3 1.1.1 Systemtest 3 1.1.2 Godkjenningsprøve 3 1.2 GJENNOMFØRING...

Detaljer

Ontologistøttet søk i helsesystemer/store databaser. Kundestyrt Prosjekt - Gruppe 17

Ontologistøttet søk i helsesystemer/store databaser. Kundestyrt Prosjekt - Gruppe 17 Ontologistøttet søk i helsesystemer/store databaser Kundestyrt Prosjekt - Gruppe 17 Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Forord Denne rapporten

Detaljer

Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) «Et informasjonssamfunn for alle» bygger begrepet IKT-sikkerhet på tre basisegenskaper:

Ifølge Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) «Et informasjonssamfunn for alle» bygger begrepet IKT-sikkerhet på tre basisegenskaper: Geir Martin Pilskog og Mona I.A. Engedal 8. Økende bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) medfører flere utfordringer når det gjelder sikkerhet ved bruken av IKT-system, nettverk og tilknyttede

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Kryptografi og nettverkssikkerhet

Kryptografi og nettverkssikkerhet Kryptografi og nettverkssikkerhet Kapittel : Blokkchiffere og DES (the Data Encryption Standard) Moderne symmetrisk kryptografi Skal se på moderne blokkchiffere, en av de mest brukte kryptoalgoritmene.

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv. Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet

Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv. Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet Bakgrunnen IT-systemer har ofte lenger levetid enn forventet er ofte forretningskritiske utvikler

Detaljer

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1 Testdokumentasjon Testdokumentasjon Side 1 1. Innledning Dette er en testrapport som er laget for å teste applikasjonene for ios og Android plattformer. Den vil være delt opp i 4 deler. Den første delen

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer