Møteinnkalling for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Bengt Halvard Odden ordførar Sakliste Sak nr. Saktittel 050/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 051/17 KOMMUNEDELPLAN FOR STIG - ENDELEG HANDSAMING 052/17 FRAMLEGG TIL TILSKOTSORDNING FOR ORGANISASJONSEIGDE HUS 053/17 DELEGASJONSSAK 054/17 REFERATSAKER

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /17 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 17/1333 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå K-møte blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /17 SLA Saksansvarleg: Stefan Langfors Arkiv: K2-K11 Arkivnr.: 14/2049 KOMMUNEDELPLAN FOR STIG - ENDELEG HANDSAMING Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 41 I Olaf Øverbø INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 42 I Per Roger Nielsen INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG -HØYRINGSUTTALER 43 I Sverre Haugan STI OG LØYPEPLANEN UTALE 44 I Statens Vegvesen DOKUMENT 17/ KOMMUNEPLAN FOR STIG- OG LØYPENETT - HJARTDAL KOMMUNE - HØYRINGSUTTALE TIL REVIDERT PLAN SENDT FRA STATENS VEGVESEN 45 I Sverre Haugen INNSPEL TIL STIG OG LØYPEPLAN 40 I Røde Kors Hjartdal INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG Hjelpekorps 51 I Fylkesmannen i Telemark UTTALE - NYTT OFF. ETTERSYN - KOMMUNEDELPLAN FOR STIG OG LØYPENETT 46 I Dag Rune Teigen INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 47 I Berit Berge HØRINGSUTTALELSE TIL STIG/LØYPENETT I HJARTDAL KOMMUNE 52 I Rue, Grøgård, og Smylingsås Grunneigarane Hansen INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 49 I John Egil Sigurdsen HØRING - KOMMUNEDELPLAN FOR STIG OG LØYPER 56 I Styret i Tuddal Løypelag INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 50 I Tonje Meinich HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 48 I Reisjå - Bondal Utmarkslag INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 60 I Russmarken KOMMENTAR TIL KOMMUNEDELPLAN FOR

4 Hytteforening STIG 57 I Hege Gunn Ballestad HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 58 I Viola Bergerud/Christian UTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG Nelke 59 I Styret i Nøttingen Hytteforening INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 53 I Nina Rui INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 65 I Hans Hansen UTTALE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 54 I Russmarken INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG Hytteforening 55 I Tuddal HJytteforeningers Fellesutval INNSPEL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 61 I Russmarken Hytteforening TILLEGGSKOMMENTAR TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG 62 I Tore Hagen VEDK. STIG- OG LØYPEPLAN. KOMMENTARER 63 I Svein Arild SAKNR, 14/ HØRINGSUTTALE FRA THF Gerhardsen 64 I Steinarmen INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STIG hytteforening v/ Stein I TUDDAL Vidar Hansen 66 I Telemark Fylkeskommune 68 I Kovedalen Vel v/tonje Meinich SVAR TIL MELDING OM OFFENTLEG ETTERSYN HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEPLAN FOR STI OG LØYPENETT Vedlagde dokument: Alle høyringsinnspel Rådmannens kommentarar og tilråding til innspela Oppdatera kart for planen Planskildring Føresegner og retningsliner Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) LOV Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) LOV Lov om friluftslivet (friluftsloven) Verneforskrift for Brattfjell/Vindeggen Verneforskrift for Flottin fuglefredingsområde Saksgang Kommunestyret vedtek

5 Bakgrunn for saka: Hjartdal kommune har over ei tid jobba med utarbeiding av kommunedelplan for stigar og løyper. Planen har vore på høyring tre gonger. Tredje høyringsrunde er no avslutta, og planen leggast fram for endeleg vedtak.. Kommunedelplanen består av følgjande: - Juridisk bindande plankart med føresegner for vinterløyper i Tuddal. - Temakart for stig og løypenettet i resten av kommunen med retningsliner. - Planomtale med vurdering av løyper, inkludert risiko og sårbarhetsvurdering. Rådmannen vil framleis presisere følgjande i plan- og bygningslova om forholdet mellom planar: 1-5.Virkninger av planer Virkningen av vedtatt plan etter denne lov for videre planlegging, forvaltning og vedtak om virksomhet, utbygging og vern framgår av bestemmelsene for de enkelte plantypene, jf. 6-3, 8-2, 8-5, 11-3, 11-6 og Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal, med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse. Med ein juridisk bindande kommunedelplan med plankart for løyper, så vil det vere slik at arealbruken i kommunedelplan for stigar og løyper vil leggje seg oppå kommuneplanens arealdel frå 2013, (ny plan går føre eldre plan ved motstrid). Reguleringsplanar eller kommuneplan som blir vedteken etter stig- og løypeplanen vil gjelde føre denne igjen ved motstrid, dersom ikkje anna er fastsett i den nye planen. Medverknad i samband med høyringa: - Diverse synfaringar for å kartlegge muligheiter for omlegging, eller terrengmessige utfordringar som er påpeikt i høyringsprosessen. - Diverse samtaler og møter med partar som har gjeve innspel for å få utdjupa informasjon eller presiseringar. Adm.vurdering: Rådmannen vil starte med å takke alle partar som har kome med innspel. Det har i all hovudsak vore konstruktive og saklege innspel med stor verdi for rådmannens vurderingar. Til tross for mange interessekonflikter, har samarbeidsklimaet med kommunen blitt opplevd som godt. Innspela er samla i eit eiga dokument. Her finn ein rådmannens kommentarar til innspela, og tilråding til korleis dei skal handsamast i relasjon til plandokumenta. Det er framleis usemje om traseval og andre førehald som ikkje kan løysast gjennom planen. Arbeidet med å finne minnelege løysingar må difor påreknast å halde fram for å få permanente og føreseieleg løysingar for stig- og løypenettet. Bruk av inngrepsløyve er omtala i eit eiga avsnitt, då dette er omtalt i fleire av høyringsuttalene. Det same gjeld kompensasjon til grunneigarar for bakgrunnsareal.

6 Rådmannen meiner at plana slik ho no leggast fram for endeleg vedtak representerer eit godt startpunkt for vidare utvikling av stig- og løypenettet. Planprosessen har vist seg å avdekke mange førehald som ikkje har vore kjent for kommunen. Det er utarbeida langt betre oversikt over stigar og løyper, som vil kome heile kommunen til gode. Samstundes leggast planen fram i visse om at det er mange uavklara spørsmål relatert til tematikken, noko som er beklageleg både for kommune, næringsliv, grunneigarar og brukarar av Hjartdal sin natur. Vidare handsaming av desse spørsmåla vil òg måtte krevje politisk oppfølging. Det gjeld både å arbeide med å føre partar saman for å finne løysingar, så vel som vurdering av andre inngrep der det vurderast som nødvendig. I samband med dette understrekast det at ettersom rådmannen nyleg har lagt fram sak om bruk av inngrepsløyve etter 35 i Lov om friluftsloven, vil det ikkje vere naturleg for rådmannen å fremje ei ny sak om dette utan signal om at det er ønskjeleg med ei ny vurdering. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. I medhald av PBL $ vedtar Hjartdal kommune kommunedelplan for stig- og løypenettet i Hjartdal kommune, beståande av: a. Temaplan for stigar og løyper i Hjartdal, Bondal og Sauland med Heksfjell og sommarløyper i Tuddal. b. Juridisk bindande kommunedelplan for vinterløyper i Tuddal. c. Retningslinjer for stigar og løyper i Hjartdal, Bondal og Sauland med Heksfjell og sommarløyper i Tuddal. d. Føresegner for juridisk bindande kommunedelplan for vinterløyper i Tuddal. 2. I medhald av PBL $11-17 vedtar Hjartdal kommune en mindre endring av kommuneplanen sin arealdel for Tuddal, beståande av: a. Juridisk bindande plankart for vinterløyper i Tuddal. b. Føresegner for juridisk bindande kommunedelplan for vinterløyper i Tuddal. 3. Hjartdal kommune vedtar retningsliner for Retningsliner for tildeling av tilskot til maskinpreparering av skiløyper, med verknad frå sesongen 2017/18.

7 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for levekår og kultur /17 BR Kommunestyret /17 BR Saksansvarleg: Bjørn Rugaas Arkiv: K1-223, K2-D12 Arkivnr.: 16/2112 FRAMLEGG TIL TILSKOTSORDNING FOR ORGANISASJONSEIGDE HUS Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Hjartdal kommune TILSKOT FORSAMLINGSHUS VEDTAK I KOMMUNESTYRE SAK 78/88 3 I Trine Kahrs FORSLAG TIL ØKONOMISK STØTTE TIL FORSAMLINGSHUS Vedlagde dokument: Framlegg til retningsliner for økonomisk støtte til forsamlingshus Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: K-sak 78/88 Saksgang: Utval for levekår og kultur tilrår Kommunestyret gjer vedtak Bakgrunn for saka: Utval for levekår og kultur har hatt ønskje om å gjere ei vurdering av ordninga der kommunen yter årleg tilskot til drift av dei organisasjonseigde husa i kommunen som brukast som opne forsamlingshus. Ordninga har omfatta Fossehalli og RødeKors-huset i Tuddal, Klubbhuset i Sauland og Bergtun i Hjartdal. Eit viktig punkt i saka er kommunestyrevedtak i sak 78/88, der kommunestyret i samband med flytting og gjenreising av Klubbhuset i Sauland gjorde vedtak om at kommunen skulle yte årleg driftstilskot. Som motyting skulle huset stillast til fri disposisjon for lag og organisasjonar og kommunal bruk. Ordninga har fungert i tråd med vedtaket fram til og med 2016, med einskilde justeringar undervegs. I løpet av desse åra har dei tre andre husa blitt med i ordninga i takt med at husa har blitt oppgradert til meir moderne standard.

8 I LOK-sak 005/17 vedtok utval for levekår og kultur følgjande: 1. Det etablerast dialog med dei fire huseigarane innan 1. mai med formål om å opprette nytt styringsverktøy for kommunen sine tilskot til forsamlingshus 2. Til å utarbeide styringsverktøy etablerar utval for levekår og kultur ei arbeidsgruppe med Trine Lise Kahrs, Nils Olav Hovde og Olav Langåsdalen som medlemmer og administrasjonen som sekretariat. 3. Saken skal tilbake til utval for levekår og kultur etter at arbeidsgruppa har avslutta arbeidet 4. Etter at styringsverktøyet er godkjent bed ein kommunestyret oppheve vedtak i sak 78/88. Arbeidsgruppa har våren 2017 gjennomført møte med huseigarane, og har hatt eigne interne møter, der dei har utarbeidd framlegg til føresetnader for tildeling av økonomisk stønad til drift av forsamlingshus i Hjartdal kommune. Arbeidsgruppa har kome med følgjande innspel:: Pr dags dato omfattar ordninga Fossehalli og Raude Krosshuset i Tuddal, Klubbhuset i Sauland og Bergtun i Hjartdal. Alle tre bygdene er med. Tilskotet vert gjeve for å fremje verksemd i friviljuge lag som er viktige for samfunnet og som har avgrensa moglegheit til eiga inntekt. 1. Ved søknad om tilskot skal det fylgje med årsmelding, godkjent rekneskap og oversikt over laget sin aktivitet det siste året. 2. Friviljuge lag og foreiningar i kommunen skal ha rett til gratisbruk, likevel slik at eigaren kan krevje at alle vaskar etter seg eller betalar for at det blir gjort. 3. Kommunen førutset at det er utarbeida ordensreglar for husa og at det ved inntektsgjevande leige nyttast skriftleg kontrakt. 4. Viss det er gjeve kommunalt tilskot året før eller i aktuelt år skal kommunen ha rett til på same vis å fritt kunne nytte huset ved offentleg val, møte og i krisesituasjonar. 5. Skriftleg søknad om økonomisk støtte må være kommunen i hende innan: Kommunen kan ikkje garantere noko lag eller organisasjon tilskot sjølv om søknadskrava er fylt. Kommunen oppmodar huseigarane til å take vare på eigne inntektsmoglegheiter. 7. Viss det i år, etter søknad, blir utbetala tilskot skal den løyvde sum fordelas slik: Bergtun 33% Klubbhuset 33% Fossehalli 23% Raude Krosshuset 11% I år der det er avsett midlar til formålet, men ikkje alle huseigarane sender godkjent søknad, kan midlane brukas til andre kulturelle formål i heile kommunen Vurdering: Rådmannen vurderar arbeidsgruppa sitt framlegg slik: Gruppa har kome fram til retningsliner som løyser spørsmålet om gratisbruk på ein god måte. Det er også viktig for huseigarane å kome fram til ei ordning som er trygt politisk forankra, og som er førutsigbar frå år til år. Arbeidsgruppa har også eit framlegg til prosentvis fordeling som ikkje har vesentlege skilnader frå løyvingar frå tidlegare. Likevel har arbeidsgruppa ikkje løyst spørsmål knytt til kommunale driftseiningar sin bruk av forsamlingshusa, særleg gjeld dette Klubbhuset.

9 Rådmannen meiner at styringsverktøyet også kan bidra til å forenkle saksbehandlinga i ordninga, og vil tilrå at saksgangen gjerast ved at utvalet gjer vedtak om ei årleg rammeløyving i januar, slik det vart gjort i LOK-sak 004/17. Der vart det avsett kroner til denne tilskotsordninga. Deretter kan innhenting av dokumentasjon og fordeling av tilskot gjerast administrativt, på same måte som når det fordelast kompensasjon for kommunale avgifter. Dette løysast formelt gjennom delegeringsreglementet. Både helse- og ungdomsarbeid er store brukarar av forsamlingshus, særleg Klubbhuset. Rådmannen ser ein ingen alternativ til denne drifta i andre lokaler. Rådmannen sitt framlegg er difor endra når det gjeld arbeidsgruppa sitt framlegg punkt 4. Søknadsfrist bør setjast tidlegast til 1. mai, eit tidspunkt da huseigarane har ferdig årsmelding, godkjend rekneskap og aktivitetsoversyn, jamfør arbeidsgruppa sitt punkt 5. Rådmannen gjer framlegg om eit nytt punkt 9 om delegering av mynde til å forvalte ordninga RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Framlegg til retningsliner for tildeling av økonomisk stønad til drift av forsamlingshus i Hjartdal kommune godkjennast slik dei ligg føre. 2. Kommunestyret vedtek følgjande tillegg til delegeringsreglementet: Rådmannen delegerast mynde til å fordele tilskot til drift av forsamlingshus i tråd med vedtekne retningsliner. 3. Kommunestyresak 78/88 blir oppheva Utval for levekår og kultur HANDSAMING: Votering på fremlegg til retningsliner Pkt 1 - enstemming Pkt 2 Rådmannens tilråing sett opp mot forslag frå Svein Erik Sletta t: Arrangementer i kommunal regi skal ha rett til gratis bruk. Svein Erik Sletta sitt forslag ble vedteke med 6 mot 1 stemme Pkt 3 enstemming vedtatt Pkt 4 enstemming vedtatt Pkt 5 - enstemming vedtatt Pkt 6 - enstemming vedtatt Pkt 7 - Rådmannens tilråing Listul fremma følgjande forslag: Bergtun 30%, Klubbhuset 40%, Fossehalli20%, Raude Kross10%

10 Langåsdalen fremma følgjande forslag :Bergtun 33%, Klubbhuset 37%, Fosshali 20%, Rause Kross 10% Rådmannens innstilling blei sett opp mot Listul sitt forslag Listul 4 mot Rådmannes 3stemmer Listul sitt forslag opp mot Langåsdalen sitt forslag: Listul 4 mot Langåsdalen 3stemmer punkt 7 - Bergtun 30%, Klubbhuset 40%, Fossehalli20%, Raude Kross10% Pkt8 enstemming vedtatt Pkt 9 - enstemming vedtatt Listul fremma forslag om at punkt 1 i rådmannens si tilråing godkjennast med dei endringane utvalet gjorde, nytt punkt 2 og 7 VOTERING: 1. Framlegg til retningsliner for tildeling av økonomisk stønad til drift av forsamlingshus i Hjartdal kommune godkjennast slik dei ligg føre. 2. Kommunestyret vedtek følgjande tillegg til delegeringsreglementet: Rådmannen delegerast mynde til å fordele tilskot til drift av forsamlingshus i tråd med vedtekne retningsliner. 3. Kommunestyresak 78/88 blir oppheva. Pkt 1 i rådmannens si tilråing blei sett opp mot Listul sitt forslag, Listul sitt forslag blei vedtatt med 4 mot 3 stemmer 1. Framlegg til retningsliner for tildeling av økonomisk stønad til drift av forsamlingshus i Hjartdal kommune godkjennast med dei endringar utvalet gjorde, nytt punkt 2 og 7 2. Enstemming vedtatt 3. Enstemming vedtatt LOK-034/17 TILRÅING: 1. Framlegg til retningsliner for tildeling av økonomisk stønad til drift av forsamlingshus i Hjartdal kommune godkjennast med føljande endringar: Pkt 2: Arrangementer i kommunal regi skal ha rett til gratis bruk. Pkt 7:. Bergtun 30%, Klubbhuset 40%, Fossehalli20%, Raude Kross10% 2. Kommunestyret vedtek følgjande tillegg til delegeringsreglementet:

11 Rådmannen delegerast mynde til å fordele tilskot til drift av forsamlingshus i tråd med vedtekne retningsliner. 3. Kommunestyresak 78/88 blir oppheva. Saksordførar: Nils Olav Hovde

12 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /17 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 17/1331 DELEGASJONSSAK FKOM-003/ : INTERESSE FOR TOMTEKJØP, ØVSTEBØFELTET 9 RÅDMANNEN TILRÅR Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre.

13 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /17 ISO Saksansvarleg: Ingrid Sletta Olsen Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 17/1332 REFERATSAKER Nr Dok.ID T Dok.dato Avs./Mott. Tittel 1 17/3753 I IMDI INFORMASJON OM BUSETTING AV FLYKTNINGAR I 2017 OG 2018 RÅDMANNEN TILRÅR Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre.

14

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur Møtedato: 28.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 09.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 22.08.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.30 Heimefrontmuseet kl. 17.00 18.00 Avreise frå kommunehuset med

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF. Arkiv: K2-K11 Arkivnr.: 14/2049

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF. Arkiv: K2-K11 Arkivnr.: 14/2049 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 19.06.2017 029/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid/Stefan Langfors Arkiv: K2-K11 Arkivnr.: 14/2049 KOMMUNEDELPLAN FOR

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: Tysdag 30.09.2014 Møtestad: Helsekontoret Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 019/14-025/14 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 09.02.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2016 Møtestad: Tuddal oppvekstsenter Møtetid: Kl. 18.00 21.30 Saksnr til og frå: 049/16-055/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune Møtedato: 30.08.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00-18.30 Saksnr til og frå: 017/10-019/10 Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Møtet blei styrt av: Håvard Kaasa, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.40 Saksnr til og frå: 001/17-010/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils Olav Hovde,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 07.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.01.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 31.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 05.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 28.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 05.03.2012 Møtestad: kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 06.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Røde Korshuset, Tuddal Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Eldrerådet. Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:30. Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr. Eldrerådet Møtebok Møtedato: 07.05.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:30 Møtested: Kommunehuset, 3. etg. Saksnr.: 009/12-012/12 Følgjande medlemmer møtte Johan Kroken, Mathias Drage, Gunnhild Solheim, Helga Swensen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 18.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon.

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1096 Journalpostnr: 16/14573 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 070/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 039/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 28.04.2014 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 09:00 Fellestransport frå Kommunehuset kl. 08:30 Utvalsmedlemene blir med

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 117/16-121/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Haugafossen kraftverk, gnr 30 bnr 76 mfl i Jondal.

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Haugafossen kraftverk, gnr 30 bnr 76 mfl i Jondal. Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 11.03.2014 019/14 Kommunestyret 26.03.2014 012/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 020/18 Formannskapet /18 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 020/18 Formannskapet /18 Kommunestyret Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 020/18 Formannskapet 22.03.2018 015/18 Kommunestyret 05.04.2018 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Veronika Seim Bech K2 - K01 18/61 Lokale retningsliner for motorferdsel

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 17.10.2011 Møtestad: Biblioteket i Sauland Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL HJARTDAL KOMMUNE Side 1 17/4618 17.08.2017 U Miljødirektoratet AKSEPT AV TILSAGN OM MIDLAR - KLIMASATS - STØNAD TIL KLIMASATSING I KOMMUNEN 2017 RÅDM-DRIFT- MSÆ 1-K1-614; 2-GBNR- 67/1/10 17/4619 17.08.2017 I Fylkesmannen

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer