Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09"

Transkript

1 REFERAT Villreinnemnda for Setesdalområdet Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09 Sakliste 1. Åpning 2. Innkalling/ sakliste 3. Årsrapport Økonomi v/ FM i V-Agder 5. Arbeidsplan (ut fra økonomien) 6. Referatsaker bl.a. om 1. Kraftutbygging Hjelmeland Blåfjell pumpe 2. Kraftutbygging Hjelmeland, Lyse produksjon 3. Kommunedelplan Eiken heiemark 4. Brev om sammenslåing av Setesdal Austhei og Setesdal-Ryfylke 5. SVR, Statskog m.fl. - turistsatsing til Gyvasshytta 7. Saker - Arealsaker 1. Kommuneplan Suldal høring (arealdelen) 2. Blåfjell pumpe Etter møtet med Statkraft 3. Kraftutbygging Haukelifjell/ Midtlægre høring 8. Villreinkartet bruk framover? Oppdatering av valdopplysninger og kart. 9. Villreinnemnda og arealforvaltning 10. Tilbakerapportering etter villreintiltak fra fellingsavgift-midler 11. Velge utsending til Villreinrådet på Hjerkin/ Dovre i juni 12. VILLREINEN bestilling/ distribuering? Møtet avsluttes for dagen seinest kl 1730 (fortsetter tirsdag) 13. Hvordan gjøre valget av ny representant til arb.utvalget etter Anne Ellen som flytter 14. Info fra SVR v/ Tarjei Haugen (evt. på mandag) 15. Saker bestandsforvaltning 1. Ny bestandsplan Setesdal Austhei 2. Ny bestandsplan Setesdal-Ryfylke 3. Kvotefastsettelse Setesdal Austhei 4. Kvotefastsettelse Setesdal-Ryfylke 5. Kvotefastsettelse Våmur-Roan 16. Fastsette møtedato for høstmøtet 17. EVT: Forslag til logo for nemnda Sak: 1-2 Ola Sukka ønska velkommen og åpna møtet med spørsmål om merknader til innkalling og sakliste. Det var ingen merknader, men det var aktuelt å endre litt på rekkefølgen. (Referatet følger likevel denne saklista) Før Årsrapporten ble gjennomgått var det en kort presentasjon av de frammøtte. De som møtte var. Fra villreinnemnda: (Også tatt med de som kom på tirsdag) Ola L Sukka, Suldal Ola K Sandnes, Bygland Tom Eiken, Hægebostad Lill Laugaland, Hjelmeland Per Hompland, Kvinesdal Helge Tonstad, Sirdal Leif Roholt, Kviteseid Anne Jupskås, Tokke Andre tilstede: Eivind Hellerslien, FM i Vest-Agder Helge Lyngstad, FM i Aust-Agder Per Ketil Omholt, FM i Aust-Agder Reidar Sandal, SNO Peter Hermansen, SNO Jan J Dalen, Bykle fjellstyre Anne Ellen Senum, Bykle Olav Tveita, Odda Ingerid Hayes, Vinje (mandag) Agnar Bratland, Vinje (tirsdag) Jon Olav Rysstad, Valle (tirsdag) Karl Hoven, sekretær for VRN Representantene fra Fyresdal, Nissedal, Gjesdal, Forsand, Åmli og Åseral hadde meldt forfall. Trond Laugaland, Hjelmeland fjellstyre Tarjei Haugen, SVR Lars Arne Bay, Statskog Geir Hovland, Statskog Svein Ekre, SAVL Sak 3 Årsrapport Til årsrapporten var det noen kommentarer til avsnittet om Fylkesdelplan. o Konstatere at VRN ikke er med i denne fasen med å lage planprogram, dette er politisk og kommer på høring i vår. Side 1 av 6 Ref VRN 09-1.doc

2 s. 2 o Da er det tida å FORLANGE plass i STYRINGSGRUPPA når planen skal lages da må altså VRN komme på banen. o Ola S. viste til plan-møtet i Kr.sand der Endre Haus fra VRN forlangte nemnda med i arbeidet. Det ble imidlertid ikke gjort endringer i teksten i årsrapporten, bortsett fra en tilføyelse om at Anne Jupskås deltok på avsluttningskonferansen for SVR-prøveprosjektet i Trondheim. Det var ikke kommet med. Årsrapporten ble dermed godtatt slik den ble presentert, med nevnte rettelse. Sak 4-5 Økonomi/ Arbeidsplan FM i V-Agder er økonomiansvarlig og regnskapsfører. Fjoråret gikk med et driftsunderskudd på ,- og med et driftsbudsjett på ,- ser nemnda det vanskelig å kunne utføre alle oppgaver året ut. Et stipulert budsjett for ei nemnd med 18 representanter og bare 2 årlige møter og en gjennomsnitts reiseavstand på 300 km, + noe aktivitet i arbeidsutvalg og andre møter, vil ligge rundt ,- Signaler fra DN v/ Erik Lund (på møte med FM i V-Agder i vår) er klare; det er ikke mer penger å hente i år. Det ble diskutert 2 løsninger 1. Aktiviteten i nemnda resten av året legges opp ut fra gjenværende driftsmidler etter dette møtet. (Dvs. et årsbudsjett på ,-) 2. Fortsette med normal aktivitet til kassa er tom og så ikke få gjort mer før nye midler kommer i Det var ulike syn på dette; På den ene siden vil det å jobbe til kassa er tom vil gi tydelige signaler om at det er for lite penger til å utføre pålagte oppgaver, mens det på det annen side ikke er ansvarlig å legge opp til en aktivitet i nemnda som legger opp til budsjettsprekk. Her må en heller konkret vise til det vi da ikke får gjort. Ta opp dette med andre nemnder på Villreinrådets møte i juni. Også aktuelt å kutte ut høstmøtet pga. pengemangel. (Sekr. merknad: Skulle sjekke med Hardangervidda hvordan det lå an med økonomi der; De sier at også for HV er det behov for mer penger for å kunne utføre pålagte oppgaver. De har til nå i år hatt like mange saker som i hele 08) Fjorårets regnskapstall var ikke tilgjengelig og budsjettoppsettet var ut fra forventa behov og ikke ut fra tildelte midler. Sekretæren fikk som oppgave å sette opp et budsjettforslag ut fra tildelte midler og sende det ut til nemnda for evt. tilbakemelding/ kommentarer. Ingen tilbakemeldinger ville anses som tilslutning til budsjettet. (Sekr. merknad. Det er satt opp og sendt ut budsjettforslag ut fra tildelte midler samt til sammenligning et nøkternt budsjett ut fra forventet behov. Begge oppsett er vedlagt) FM presiserer at budsjettet må gå i ballanse, kan ikke legge opp til overskridelser. De vil sende nok en oppfordring til DN v/ direktør Janne Sollie om nemndas dårlige økonomi. (Sekr. merknad. Brevet fra FM er sendt DN 5/5) Sak 6 Referatsaker Med utgangspunkt i brevjournalen ble enkelte saker belyst nærmer eller tatt opp som egen sak. Vedr. Omtale Guida turer til Gyvasshytta Skisse fra lokale turoperatører ( opplevelsesturer ) som ønsker, i samarbeid med i Bykle. Statskog, å arrangere noen turer til Gyvatn fra Suldal, Bykle og Valle/Sirdal. Hytte ligger innen verneområdet der det er ferdselsforbud året rundt. Ingen aksept for dette i DN, VRN har i møte med Bykle kommune signalisert det samme. SNO/ Peter H. viser til verneforskriften og mener den ikke åpner for slik aktivitet, kommunen har lite igjen for et slikt prosjekt og DN sier det er utelukket. Synes det er grei behandling så langt. SVR/ Tarjei H. var lite fornøyd med sekretærens sidekommentar i brevjournalen (det er tatt til etterretning) og viste til at dette var ett av flere prosjekter som kom opp innen SVR. Andre er Fra gråberg til gull, Håheller og Brokke/ Suleskardvegen. Uheldig at VRN ikke visste noe tidligere, får nå roe ned og avvente. Det er ikke kommet noen konkret søknad om et slikt prosjekt og inntil det evt. foreligger tar VRN de opplysningene som foreligger til orientering. Sirdal kommune hyttebygging uten tillatelse innen verneområdet Kommunedelplan Eiken heiemark Uheldig praksis med tillatelse i etterkant? Oppklarende mail fra Sirdal. Gammel sak med spesiell historie, ikke egnet til å danne presidens. Denne falt ut. (Sekr. merknad: Nemnda har tidligere gitt uttale til denne. Gjelder nå ferdig plan med flere utbyggingsområder for hytter sørover fra Hekkfjell/ Landdalen hvor litt gult villreinområde berøres. Dette er de klar over og vil ta hensyn ved løyper ol. ) Side 2 av 6 sider

3 s. 3 Sak 7 Arealsaker til behandling Sak vedr. Omtale/ vedtak/ uttale 7.1 Høring: OK det som står, men i utalen fra VRN til kommunen ber vi om at det i tillegg Kommuneplan Suldal, tas med et eget punkt om villrein/ villreinarealer og ansvar. Arealdelen. 7.2 Blåfjell pumpe etter møtet med Statkraft 7.3 Høring Kraftutbygging Haukelifjell/ Midtlæger. Nemnda har tidligere gitt negativ uttale til dette tiltaket, men tilføyer at dersom det likevel gjennomføres bør det kompenseres med villreintiltak. Statkraft ønsket i vår et møte med VRN og i samtaler der ble aktuelle tiltak diskutert. Nemnda ønsker gjenåpning av tunnelen nedenfor Oddatjønndammen, men Statkraft sier dette er svært dyrt. De åpnet imidlertid for å se nærmere på tunnelen dersom VRN godtok luftspenn (billigste løsning) for strøm til pumpehus. Penger spart her kunne da forsvares å bruke i tunnelen. VRN diskuterte denne løsningen og kom til at gjenåpning av tunnelen var så viktig for tilgjengeligheten i dette området at en slik handel var å til leve med. Vedtak: VRN står på tidligere uttale mot tiltaket. Dersom det likevel gis konsesjon ønsker VRN å gjenåpne tunnelen og kan da godta billigste løsning med luftspenn til Blåfjell pumpe for å frigi midler til dette. Brev sendes Statkraft med tilslutning til luftspenn mot at tunnelen gjenåpnes hvis ikke dette lar seg gjøre står nemnda på sin tidligere negative uttale. (Sekr.merkn. Brev av 26/11/08 & 6/1/09) Hydro har planer om kraftutbygging ved Midtlæger Bruker rapport fra Rådgivende Biologer dette er særdeles dårlig konsulentarbeid mht. villrein og villreinens bruk av området. De er bl.a. gjort oppmerksom på villrein trekk her uten å gå nærmere inn på dette. Uttale fra VRN til NVE: Påpeke svært mangelfull rapport og forlange pålegg om en egen villreinfaglig rapport fra NINA på linje med den som ble laget i forbindelse med Blåfjell pumpe. Sak 8 Villreinkartet. Anders Mossing kunne likevel ikke møte, men sendte over en presentasjon av kartet samt en kommentar. Kartet ble vist og han skriver: Status: Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Austhei og Vesthei-Ryfylkeheiene er nå avsluttet. Datasettene er overlevert Direktoratet for Naturforvaltning (DN), som var vår bestiller. Prosjektet var jo todelt. Vi skulle utarbeide et temakart til bruk i fylkesdelplanprosessen og vi skulle oppdatere Villreinklienten. DN har allerede laget et utkast til temakart (se vedlegg), som er oversendt fylkeskommunene. Det tror det må gjøres noen mindre endringer på dette. Ikke med tanke på grensesetting, men rett og slett layoutmessig (overskriften er bl.a. feil, samt noe vanskelig fargevalg). DN har startet en prosess med kvalitetssikring av dataene for innlegging i Villreinklienten. Forhåpentlig er denne basen oppdatert i løpet av relativt kort tid. Det jobbes også med å få ferdig rapporten til prosessen. Her må man påregne noe ekstra tid før ferdigstillelse. Sender deg også en epost med en presentasjon jeg hadde for styringsgruppa i forrige uke. Pga. størrelse på vedlagte data fikk jeg ikke plass i denne epost. Med vennlig hilsen Anders Mossing (Sekr. merknad: E-post fra Anders er videresendt de i nemnda som har Internett. Kan ikke få sendt kartet på annen måte til de øvrige) Andre del av sak 8 Oppdateringer av vald ble ikke nærmere behandla. Sak 9 Villreinnemnda og arealforvaltning Brev fra SRVL som tar opp deres syn på VRN s prioritering av arbeid. SRVL mener det jobbes for mye med bestandsforvaltning og for lite med arealforvaltning. VRN har lite forståelse for dette og mener SRVL Side 3 av 6 sider

4 s. 4 misforstår ut fra at det på fellesmøtene med lag og nemnd i stor grad brukes tid på bestandsforvaltning. Mellom møtene er det imidlertid lite arbeid på det feltet, men mest med areal. Nemnda tar deres synspunkt til orientering. Sak 10 Tilbakerapportering om bruk av tilskudd til villreintiltak fra fellingsavgift FM minna kort opp tilbakerapporteringsrutiner for tildelte midler fra viltfondet (tilbakeført fellingsavgift) og at innsamla data fra registreringer bør være en del av tilbakerapporteringen. Også bilder tatt f.eks. i forbindelse med kalv- og/eller strukturtelling er da av interesse som dokumentasjon. Sak 11 Utsending til Villreinrådets landsmøte VRN utpekte leder og sekretær til Villreinrådets landsmøte på Hjerkinn. Det skal avholdes juni. Sak 12 VILLREINEN bestilling Nemnda bestiller VILLREINEN til alle medlemmer og varamedlemmer. Skal også sende en e-post til de 18 kommunene og oppfordre til at de kjøper inn noen eksemplarer. Sak 13 Ny representant etter Anne E. Senum som flytter? Utsatt (ikke sikkert at det trengs ny representant) Sak 14 SVR Tarjei Haugen gikk gjennom status for SVR. NIBR og DN har svært ulik oppfattning av hvor vellykka forsøket har vært, og hvordan forvaltningen bør legges opp videre. NIBR mener en justert/ tilpasset lokal forvaltningsmodell kan brukes videre, mens DN mener det bør være statlige, men lokalt plasserte, forvaltere alternativt er bruk av Dovremodellen også for SVR. Sak 15 Bestandsforvaltning - saker til behandling. Bestandsplaner/ kvotevedtak Kurt Jerstad Viltforvaltning har utarbeidet begge bestandsplanene og avskytingsplanene for villreinlagene og det var naturlig at han gikk gjennom disse i fellesskap for nemnda og lagene. Begge planene ser villreinen i de to områdene som dyr tilhørende samme villreinbestand. Nå er det gode tall fra Setesdal Austhei, men været ødela for en god kalvtelling på Setesdal-Ryfylke i sommer. Konservativt anslått er det absolutt minimum på på Vestheia og det samme på Austheia (1422 ble opptalt på bilder der i oktober). Dette er mange nok - eller kanskje for mange på Austheia, men for lite på Vest. Det er nå dokumentert fødselsoverskudd fra på minst 750 dyr. På Setesdal Austhei er målet i planen 1500 vinterdyr, det vil si at bestanden her ikke må økes i planperioden og kvoten må drastisk opp i forhold til i fjor. På Setesdal-Ryfylke er bestanden lavere enn målet var, men som sagt er det et stadig større fødselsoverskudd samlet sett og det er høl i hue å frede nå. Dette er ikke faglig forsvarlig, og det må i så fall angis andre grunner for et slikt vedtak. SAVL hadde godkjent sin bestandsplan og avskytingsplan på sitt årsmøte og den er levert til behandling i nemnda. SRVL har også levert planene til godkjenning i nemnda, men de skulle først behandles i deres årsmøte parallelt med nemndas pågående møte. Denne godkjenning drog ut, og det var ulike fronter som hadde vanskelig for å bli enig. Omsider kom resultatet og de opprinnelige planene var godkjent av årsmøtet, men med en endring i bestandsmål fra 2500 til 3000 vinterdyr (pkt. 7.2) Sekretæren hadde satt opp et notat med en oppsummering av bestandsplanene til Setesdal Austhei og Setesdal-Ryfylke. Begge er i hht. hjorteviltforskriften og VRN hadde ikke innvendinger mot de mål og metoder planene la opp til. Mht. kvotefastsettelse hadde sekretæren også lagd et notat for Setesdal Austhei der det ble argumentert for noe høyere kvote enn det villreinlaget la opp til. Dette siden laget la opp til et uttak lavere enn forventa tilvekst Side 4 av 6 sider

5 s. 5 (dvs. en bestandsvekst), og at de allerede nå har nådd den bestandstørrelsen de skisserer i planperioden. VRN fant likevel å gå inn for villreinlagets kvoteforslag Vedtak: Bestandsplan Setesdal Austhei godkjennes av villreinnemnda som omsøkt Vedtak: Bestandsplan Setesdal-Ryfylke godkjennes av villreinnemnda med en endring i punkt 7.2 i forhold til planen slik den var omsøkt. Endringen går på mål om noe høyere vinterbestand (3000) enn opprinnelige 2500, etter vedtaket på årsmøtet i SRVL. Samlet på Aust+Vest max Kvotevedtak Setesdal Austhei 2009 Vedtak: Fellingfskvote for Setesdal Austhei i tråd med villreinlagets avskytingsplan: 885 dyr med kortfordeling på 40% kalv, 25% S/U, 15% simle, 20%fritt 15.4 Kvotevedtak Setesdal-Ryfylke 2009 Vedtak: Fellingfskvote for Setesdal-Ryfylke i tråd med villreinlagets avskytingsplan: 271 dyr fordelt på 50% kalv, 15% S/U, 20% simle, 15% frie Kvotevedtak Våmur-Roan 2009 Vedtak: Fellingskvote for Våmur-Roan 2009 er 30 frie dyr i hht. tidligere godkjent plan med kortfordeling. Sak 16 Dato for høstmøte Dersom det skal avholdes høstmøte legges dette til uke 47. ( i tida november) Sak 17 Evt Sekretærens forslag til logo/ brevhode for VRN. Logoen ble godkjent Helge Lyngstad har vært viltforvalter i 30 år og har vært interessert og engasjert i villreinforvaltning hele tida og en god støttespiller for nemnda. Til sommeren skal han pensjonere seg, og villreinnemnda ønsker å takke for et langvarig engasjement og et svært godt samarbeid. Ola Sukka overrakte bok og bilde som en liten takk fra villreinnemnda. KGH Vedl. Budsjettoppsett. Side 5 av 6 sider

6 REFERAT Villreinnemnda for Setesdalområdet Side 6 av 6 Ref VRN 09-1.doc

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning Forord Elgjegere i Norge, Sverige og Finland har siden midten av 1980-tallet registrert observasjoner av elg på et eget skjema. Hensikten har vært å overvåke

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer