GPS-merkeprosjektet på villrein i Setesdal Vesthei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GPS-merkeprosjektet på villrein i Setesdal Vesthei"

Transkript

1 GPS-merkeprosjektet på villrein i Setesdal Vesthei Presentasjon til Heiplansamling Lena Romtveit

2 Oppstart og bakgrunn Drøftingsmøte om nytt prosjekt 23. april Oppstartsmøte i Kristiansand 29. januar Nytt prosjekt: Bakgrunn i det førre prosjektet: - Vidare arbeid med avdekte kunnskapshol: Effektar av avbøtande tiltak og tilrettelegging Effektar av bestandsstorleiken på reinens arealbruk Effektar av jakt på reinens arealbruk Effektar av klimaendringer Effektar av sauebeiting og konkurranse mellom rein og sau Bukkanes arealbruk - Testing av tiltak i fokusområde

3 Fokusområdene Dette er områder hvor forvaltningen og brukerne har gjenkjent særlige utfordringer eller hvor de har etterspurt mer spesifikk kunnskap Trekkorridorer Pressområder Beiteområder Nedbygde areal Spesifikke konflikter eks veg / villrein Strand m fl Villreinens bruk av Setesdalsheiene ; Sluttrapport fra GPS merkeprosjektet NINA Rapport 694.

4 Styringsgruppa og bidragsytarar Styringsgruppemedlemmer (bidragsytarar) med vara Statkraft, Region Vest-Norge v/kåre Paulsen (Leiar av styringsgruppa) Sira Kvina Kraftselskap v/per Øyvind Grimsby Bykle kommune v/sigrid Bjørgum Bygland kommune v/inge Olav Fjalestad Kommunane Sørområdet v/oddmund Ljosland Sirdal kommune v/jonny Liland Suldal kommune v/torkel Myklebust Gjesdal kommune v/gudrun Kristensen Vest-Agder FK v/bjørg Hellem Aust-Agder FK v/hans Fløystad FM Vest-Agder v/tor Punsvik FM Aust-Agder v/per Ketil Omholt Statens Vegvesen Sør v/arne Heggland Statens Vegvesen Sør v/lene Jacobsen Villreinnemnda v/leiar Margit Smeland Villreinnemnda v/nestleiar Ola Sukka Stavanger Turistforening v/kjelle Helle Olsen DNT Sør v/bjørn Brandtzæg Rettighetshavarane (SR Villreinlag) v/kristian Steine Rettighetshavarane (SR Villreinlag) v/knut Nomeland Rettighetshavarane (Statskog) v/kristian Eiken Olsen Verneområdestyret SVR (forvaltar) v/tarjei Haugen Verneområdestyret SVR (forvaltar) v/alf Odden SNO v/peter Hermansen SNO v/reidar Sandal NINA v/olav Strand (fagleg leiar) Miljødirektoratet v/vemund Jaren (observatør) NVS v/marianne Singsaas (observatør) NVS v/lena Romtveit (sekretariat) Andre bidragsytarar Valle kommune Kvinesdal kommune Hægebostad kommune Åseral kommune Gjesdal kommune Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Telemark Fylkeskommunen i Telemark Statnett Lyse Produksjon Agder Energi Hydro Produksjon Otteraaens Brugseierforening

5 Mål Overordna mål: Å få reinen til å bruke ein støre del av heiområdet.

6 Arbeidsgruppe 1: Hovudfokus på reinens trekk eller mangel på trekk i nordområdet. Kva tyder menneskeleg ferdsle her, og kva barriereeffektar representerer dei store magasina Blåsjø og Svartevatn og vegar inn i området? Er det avbøtande tiltak å foreslå? Arbeidsgrupper Arbeidsgruppe 2: Barriereeffektar av Brokke Suleskardvegen, samt forbindelsane mellom villreinområda Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei og Hardangervidda. Kva for avbøtande tiltak kan her vera aktuelle? Arbeidsgruppe 3: Hovudfokus på sørområdet, bruk av randområda og særleg sjå på bestandsforvaltinga. Kan randområda atter bli bruka av reinen gjennom bestandsforvalting, og tiltak for å få reinen til å trekke ut utan fare for og umiddelbart bli felt? Bykle kommune Sigrid Bjørgum Suldal kommune Torkel Myklebust Villreinlaget Villreinlaget Villreinlaget og Fjellstyre Aust-Agder FK FM Aust-Agder -leiar Sondov Bjåen Olaf Vestersjø Jan Dagfinn Dalen Hans Fløystad Per Ketil Omholt Vest-Agder Fylkeskommune -leiar Statens VegvesenSør SR Villreinlag Lyse Produksjon AS Bjørg Hellem Arne Heggland Knut Nomeland Arild Stene SR Villreinlag -leiar SR Villreinlag SR Villreinlag -sekretær Statskog Kristian Steine Arve Aasemoen Svein Olav Stegarud Kristian Eiken Olsen Villreinnemnda Kay Jeiskelid Verneområdeforvaltarane Tarjei Haugen Villreinnemnda Thorbjørn Fjermestad Verneområdeforvaltarane Alf Odden DNT Sør Bjørn Brandtzæg Sira Kvina Kraftselskap Per Øyvind Grimsby SNO SNO Statkraft, Region Vest-Norge Peter Hermansen Reidar Sandal Kåre Paulsen Sekretær Villreinnemnda, Sirdal kommune Lars Arne Bay Helge Tonstad Hægebostad kommune Bygland kommune Audun Rossevatn Inge Olav Fjalestad Stavanger Turistforening Kjell Helle Olsen Valle kommune Torleif Harstad SNO John Erling Skåtan Sekretær Lars Arne Bay Sirdal Kommune Jonny Liland FM Vest-Agder Tor Punsvik

7 Arbeidsgruppe 1. Korleis auke trekkaktivitet nord-sør og aust-vest? Kva tyder ferdsel; - På anleggsvegar, t.d. inn til Store Urar i Bykle? - I områda mellom Svartevatn & Blåsjø? - Generelt og på turistløypene? Korridorar og barrierer må kartleggast og tiltak prøvast. Kva er flaskehalsar? Skal lage ein status for dette. Kanalisering av ferdsel utprøving av tiltak. Må byggast på kunnskap om effektar før/etter. Innhenting av kunnskap som grunnlag for utarbeiding av sti- og løypeplanar. Dokumentert kunnskap må være tilgjengeleg. Kjelde: Tor Punsvik, FMVA

8 Arbeidsgruppe 2. Brokke Suleskard vegen og riksvegane mellom SR og naboområda SA & HV Brokke-Suleskard stenger trekk og reduserar bruk av viktige beiteområde. Forbindelsane til naboområde viktig å oppretthalde ikkje minst for harde vintrar. Betre kartlegging av ferdsel. Kanalisering og tilrettelegging vil betre situasjonen. Lite nattekjøring på Brokke Suleskard. Registrering av parkerte bilar burde bli gjort. Kart som viser autovern og sauegjerde burde lagast. Øyuvsbu ligg tett inntil reinstrekk. DNT-Sør villige til å flytte den til Håheller, men manglar økonomiske midlar til gjennomføring. Oversikt over løyver scooter/helikopter lagast. Kjelde: Tor Punsvik, FMVA

9 Arbeidsgruppe 3. Bestandsforvaltning og meir villrein i sørområdet. Setesdal Ryfylke Villreinlag utarbeider ny bestandsplan ( ) i 2013/14. Differensiert bestandsforvalting. Sikre tradisjonsberarar og skjerme flaskehalsar med t.d. jaktfrie soner. Fokus på bukkanes randsonebruk, auke andelen storbukk til 25 %. Både bukk og simler merkast i sørområdet vinterdyr i sørområdet, 2000 i nord. 25 % storbukk i bestanden. Jaktfrie soner for å berge tradisjonsberarar og trekkruter til randområde. Avheng av: Store nok område og GPS-merka dyr. Samjaktavtalar mellom organiserte lokale villreinlag/vald og sentralområde. Sørområdet særleg aktuelt, difor viktig å få rettighetshavarane organisert. Kjelde: Tor Punsvik, FMVA

10 Så langt Merking : 2 simler og 7 bukkar i sørområdet : 6 simler og 4 bukkar i sørområdet : ingen merking pga sno-/verforhold Funn (dyreposisjoner) - Sørområdet før kalving - Kryssing av vegar/utveksling - Bukkeaktivitet

11 Alle posisjoner Setesdalsheiane Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Lena Romtveit, /

12 Døme på data Sørområdet våren 2014 (apr+mai): Simle og bukk på farten..

13 Døme på data Nordområdet (SR+SA) vinteren 2014 (jan-apr): - Flokk (-ar?) kryssa Rv9 nord for Hovden. - SA-dyra er simler, raud sendar på SR er bukk..

14 Døme på data Sørområdet (SR+SA) sommar 2014 (jun-jul): - Gult dyr lengst vest er ei simle. Turkis lengst vest er ein bukk.

15 Bukk ( ): Døme på data Nordområdet:

16 Bukk ( ): Døme på data Sørområdet:

17 2015 Nordområdet 2015: Blå simle lengst nord mot E-134 i januar. Gul simle lengst aust: januar og februar. Raud simle lengst vest januar-mars.

18 2015 Sørområdet 2015: Turkis lengst sør; bukk januar-februar. Posisjonar rundt brokke-suleskardvegen: januar-mars. Posisjonar Botsvatn- Rosskreppfjorden; for det meste april-august.

19 Kyst-Innland Boreal-Alpint Kjelde: NINA Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Lena Romtveit, /

20 Habitatseleksjonsmodellen sommar Kjelde: NINA Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Lena Romtveit, /

21

22

23

24 Info

25 Villrein og kraft Samanstilling av kunnskap Norsk Villreinsenter Sør og Villreinrådet i Norge Litteraturbase Blir tilgjengeleg for alle på Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Lena Romtveit, /

26

27

28

29 Villrein og kraft Forskingsprosjekt på villrein og vasskraft, RenewableReindeer («RenRein» EnergiX) Revising and re-structuring the renewable energy system in Norway while preserving long-term wild reindeer habitat functionality (Knowledge-building project for the business sector - ENERGIX) NINA, SINTEF, SiraKvina, NVE, Miljødirektoratet, Norsk Villreinsenter m.fl Økologi: «Utvikle modeller og simuleringsverktøy for å kvantifisere effekten av vannkraft og å forutsi effekten av avbøtende alternativer.» Lokalsamfunn: «Tett samarbeid mellom forskere og lokalsamfunn/interessenter. Bidrar til modellutvikling og foreslår avbøtende alternativer som kan testes i simuleringsverktøyet». Politiske rammebetingelser: «Gjennomgå lover og regulatorisk rammeverk og foreslå forbedringer». «Wrap-up»: «Formidle resultatene slik at de er til nytte for samfunnet og for konsekvensutredninger om miljø». Kjelde: NINA Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Lena Romtveit, /

30 Takk for meg! Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Lena Romtveit, /

Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09

Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09 REFERAT Villreinnemnda for Setesdalområdet Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09 Sakliste 1. Åpning 2. Innkalling/ sakliste 3. Årsrapport 2008 4. Økonomi 2008-2009 v/ FM i V-Agder 5. Arbeidsplan

Detaljer

Partnere: 4 Finansieringspartnere, 2/3 R&D partnere, 4 akademiske partnere

Partnere: 4 Finansieringspartnere, 2/3 R&D partnere, 4 akademiske partnere Prosjekansvarlig: NINA Prosjektperiode: Aug. 2015 2019 Budsjett: 13 800 000 nok Partnere: 4 Finansieringspartnere, 2/3 R&D partnere, 4 akademiske partnere Vitenskapsdisipliner: økologi, matematikk, programvareutvikling,

Detaljer

Setesdal Ryfylke Villreinområde

Setesdal Ryfylke Villreinområde Setesdal Ryfylke Villreinområde BESTANDSPLAN 2014-2018 FORORD Foreliggende bestandsplan er den 4. i rekken fra Setesdal-Ryfylke Villreinlag. De tre foregående planer gjaldt hhv for periodene 1999-2003,

Detaljer

Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Høringsutkast

Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Høringsutkast Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Høringsutkast Frå Prostøl i Dyraheio Frå Øvre Espedalsstøl i Frafjordheiane 1 Forord Denne forvaltningsplanen

Detaljer

Revisjon av kraftkonsesjoner

Revisjon av kraftkonsesjoner NOTAT Siri Bøthun Naturforvaltning Revisjon av kraftkonsesjoner Villreinforvaltningen sine behov i oppfølgingen av revisjonssaker Siri Wølneberg Bøthun september 2013 NOTAT NOTA3.09.2013 12.09.2013 FORORD

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Olav Strand; Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim. Dette prosjektnotatet fokuserer på bestands- og arealrelaterte problemstillinger

Detaljer

Villrein og ferdsel i Rondane

Villrein og ferdsel i Rondane 1013 Villrein og ferdsel i Rondane Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009 2014 Olav Strand, Vegard Gundersen, Per Jordhøy, Roy Andersen Ingrid Nerhoel, Manuela Panzacchi og Bram Van Moorter NINAs publikasjoner

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Onsdag 9. juni, kl. 11.00 (m/lunsj) ca. 15.00 Saksliste: Sak 6/10 Sak 7/10 Sak 8/10 Sak 9/10 Valg/konstituering

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen

KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen 1 KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE 2 INNHALD 1. MÅL..3 2. PLANOMRÅDET 7 3. PLANARBEIDET 8 4. KARTLEGGINGAR OG PLANFØRESETNADER..... 11 5. FØRESEGNER 19 3 1. MÅL Bygdeutvikling Overordna rammer

Detaljer

Nordfjella villreinområde

Nordfjella villreinområde Nordfjella villreinområde Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv Vegard Gundersen Torill Olsson Olav Strand Magnus Mackay Manuela Panzacchi Bram van Moorter NINAs publikasjoner

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Kommunedelplan Åmot Vest

Kommunedelplan Åmot Vest 340 Kommunedelplan Åmot Vest Miljøfaglige innspill Margrete Skår Oddgeir Andersen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport,

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Rapport 2003-1 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder

Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder DATO: Tirsdag 3. september 2013 TID: kl. 10-15 STED: Tonstad, Sira-Kvina kraftselskap Deltakere Jan Alne, Statkraft

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 20.11.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 20.11.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal

Detaljer

Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1

Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1 Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1 Sogn & Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder Under revisjon pr 30.08.2012 Rovviltnemnda Region 1 Rovviltnemnda Region 1 Postadresse: Kontoradresse: Postboks

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt 0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt NOTAT, Fylkesmannen i Oppland, mai 2015 Grunnlag for konsekvensutredning av et framtidig vern for landbruk og reiseliv 1. Innledning Under verneplanarbeidet

Detaljer

Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1

Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1 Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1 Sogn & Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder Revidert 23.03.2009 Rovviltnemnda Region 1 Rovviltnemnda Region 1 Postadresse: Kontoradresse: Postboks 0059 Statens

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel?

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Eirin Hongslo and Aase Kristine Aasen Lundberg: Regional planning of wild reindeer

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning. Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen

Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning. Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen Det hele fjellet: mot en mer robust verneområdeforvaltning Olav Strand, Frode Flemsæter og Vegard Gundersen Skala, kunnskapsproduksjon og bruk av kunnskap Fra bestand til landskap og økosystemer Vi opplever

Detaljer

Horisont Snøhetta hva nå?

Horisont Snøhetta hva nå? Horisont Snøhetta hva nå? Oppdal 22.11.13 Vemund Jaren Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljøverndepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig i Trondheim og Oslo

Detaljer

Utvalg teknikk,landbruk og miljø. Møtedato: 18.10.11. Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5. Sak 11/11 11/17 s. 172-204

Utvalg teknikk,landbruk og miljø. Møtedato: 18.10.11. Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5. Sak 11/11 11/17 s. 172-204 Utvalg teknikk,landbruk og miljø Møtedato: 18.10.11 Saksdokumenter med vedlegg. Del 5 av 5 Sak 11/11 11/17 s. 172-204 ;19 Sirdal kommune s4, GNR 7, BNR. 24 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGPLAN

Detaljer