Klammerposten. Nye. God pås til alle v e lesere! Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klammerposten. Nye. God pås til alle v e lesere! Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes"

Transkript

1 Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 10 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral April 2012 God pås k til alle v e åre lesere! Dugnadsgjeng på Finneidfjord samfunnshus Les mer om: Kandidat til årets FRIVILLIG-pris Stenvoll bygg Marte danser på HEMNESdagan Foto: Grete Langseth Oppstart Pårørendeskole Profil av Bjerka IL Loppemarked i Korgen Bjerka Maskin og Scooter AS Næring basert på lokale ressurser Tlf Roy Rognan Tlf Strandgata 12, 8643 Bjerka Tlf

2 2 Info fra Frivilligsentralen Forslag på kandidat til årets Frivilligpris! Første gang Frivilligsentralens lokale frivilligpris ble delt ut var i 2010 og i sammenheng med utdeling av de kommunale prisene. I sammenheng med en prisutdelingskonsert og FNs dag for frivillighet 5.desember 2012, ønsker Frivilligsentralen på nytt forslag på lokal kandidat til Frivilligprisen Rundt om i kommunen finnes det opptil flere som yter av sin fritid til innsats for enkeltpersoner og fellesskapet. Dette er statuttene for prisen: All frivillig innsats skal verdsettes i utvelgelsen av prisvinner og både kvantitet (antall timer) og kvalitet (en verdifull handstrekning) vil bli vektlagt av juryen. Prisen utdeles til: en person som har gjort en særlig uegennyttig innsats en person eller gruppe som har utmerket seg i frivillig samfunnsnyttig arbeid i Hemnes kommune Kandidaten må ha: brukt tid og ressurser for å hjelpe andre gitt hjelp uten godtgjørelse gitt hjelp av uegennyttig karakter gitt hjelp som har blitt opplevd verdifull av mottakeren eller bare skapt glede Det kan sendes inn forslag på noen som har gitt: handstrekninger som du selv har mottatt eller sett andre motta verdifull hjelp som ikke blir oppført i noen lister eller register arbeid som du vurderer som verdifullt og samfunnsnyttig Forslaget må begrunnes og sendes til Hemnes Frivilligsentral, Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka innen 5. oktober. Styret i Hemnes Frivilligsentral er jury. Prisen utdeles hvert annet år på FNs frivillighetsdag 5. desember. Vinneren får: Diplom med juryens begrunnelse Kunst/handverkprodukt utført av en kunstner/kunsthandverker med lokal tilknytning Småjobbformidling I sommermånedene vil Frivillighetssentralen forsøke å formidle kontakt mellom ungdommer i kommunen og brukere av sentralens tjenester. Ungdom fra 15 år og oppover, og som ellers ikke kvalifiserer til ordinær sommerjobb, kan melde inn sine tjenester til sentralen. Så langt det lar seg gjøre, vil den enkelte ungdom bli formidlet kontakt med brukere av Frivilligsentralen, fortrinnsvis i sitt nærområde. Brukere av sentralen kan melde inn sine behov for hjelp til for eksempel hagearbeid og annet lettere forefallende arbeid. I forhold til avvikling av sommerferie i Frivillighetssentralen, bes begge gruppene så tidlig som mulig innen 31.mai melde inn behovene sine. Ring Frivillighetssentralen for nærmere opplysninger på tlf Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Tore Furuhatt Hemnesberget Jan Gaute Buvik Korgen Kontakt: Besøksadresse: Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Trykk: Xpresstrykk Grafisk tilrettelegging: Rune Furuhatt

3 Kommune-info 3 Ordførerens hjørne Storflyplass 29.februar offentliggjorde fagetatene innen samferdselssektoren sine innstillinger til Nasjonal transportplan(ntp) i perioden Gjennom Avinor sin rapport fikk vi nyheten om at det anbefales en storflyplass på Hauan i Rana. Anbefalingen lyder som følger: «Ut fra en totalvurdering anses lang rullebane i Mo og 1199m i Sandnessjøen best å ivareta framtidig regional utvikling på Helgeland, både for petroleumssektoren og næringsmiljøet i Mo.» For Helgeland vil det å få en storflyplass være et stort løft for regionen. Det vil bety at næringsliv og persontransport endelig får de samme rammebetingelser som resten av landet har hatt i lang tid. Flyplassen vil kunne trafikkeres av jetfly i størrelsesorden opp til 180 seter, men med 3 daglige direkteruter til Oslo er det sannsynlig at flyene blir i størrelsesorden 125 seter. SAS og Norwegian vil kunne trafikkere denne ruten og de reisende vil da kunne få billetter på samme prisnivå som alle andre regioner i landet. De meteorologiske forholdene ved Hauan er betegnet som tilfredsstillende. Dette vil føre til at vi vil ha en mye større trygghet for at flyene både kan ta av og lande mer uavhengig av været enn tilfellet er i dag. Problemene været skaper for flyplassene på Helgeland fikk en av landets sentrale politiker, Erna Solberg, merke da jeg skulle i et møte med henne på Mo for en stund siden for å diskutere nettopp flyplass. Været var så dårlig at hun ikke kunne ta fly fra Bodø til Mo i Rana. Hun måtte istedenfor kjøre bil på dårlige veier i dårlig vær i 4 timer for å komme seg til Mo. Vi fikk aldri avholdt møtet hvor flyplass skulle diskuteres, men det at hun fikk møte problemene med flyplassene på Helgeland på den måten gjorde vel at møtet ville vært overflødig. Avinor konkluderte altså med at en flyplasstruktur med en storflyplass på Mo, kombinert med en flyplass med rullebane på 1199meter i Sandnessjøen, vil være det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet på Helgeland. Jeg forventer nå at de sentrale politikerne både på fylket og i Stortinget tar denne anbefalingen alvorlig og gjør et vedtak som sørger for at vi innen få år har en storflyplass på Hauan i Mo i Rana. Det vil være et meget viktig vedtak for befolkning og næringsliv på Helgeland og i Nordland. Med ønsker om en samferdselsmessig god april. Kjell Joar Petersen-Øverleir Ordfører Møter i kommunestyre, formannskap og utvalg i Hemnes kommune 2012 STYRE/UTVALG DAG APR MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES Kommunestyret Torsdag Formannskapet Tirsdag Administrasjonsutv. Tirsdag Teknisk og miljøutv.. Onsdag * Helse- og omsorgsutvalget Torsdag * Oppvekst- og kulturutvalget Torsdag * Kontrollutvalget Onsdag Landbruksnemnda Onsdag * Eldrerådet Onsdag * Ungdomsrådet Onsdag Arbeidsmiljøutvalget Mandag Råd for likest. av funksjonshemmede Tirsdag Politirådet Tirsdag 8 16 Regionrådet - IHR AU - IHR Fylkestinget Alle møter er normalt åpne for publikum Kommunestyremøtene starter normalt kl 11.00,og avsluttes senest kl Kveldsmøter starter kl 18.00, og avsluttes senest kl Formannskapsmøtene starter normalt kl 09.30, og avsluttes senest kl Kveldsmøter starter kl 18.00, og avsluttes senest kl Hovedutvalgene starter normalt kl 09.00, og avsluttes senest kl Kveldsmøter starter kl 18.00, og avsluttes senest kl Møter i AMU starter normalt kl 13.00, og avsluttes senest kl Møter utenom møteplan bekjentgjøres særskilt - Møteplanen er veiledende. Det avvikles ikke møter uten forutgående innkalling * Merk; 13. november har flere utvalg møte samtidig for å behandle budsjett 2013

4 Pårørendeskole gir støtte i omsorgen 4 Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med demens. Hemnes kommune starter Pårørendeskole 26. april på Bjerka. Pårørende får kunnskap om demens og utveksler erfaringer med andre i samme situasjon. Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene. - Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger får de kunnskap om temaer som kommunikasjon, pasientrettigheter og hvor man kan søke hjelp. Pårørende møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området, sier leder av Demensteamet i Hemnes og kursleder Stein Solvang ved Pårørendeskolen i Hemnes. Etablering av pårørendeskole er i tråd med regjeringens anbefalinger i Demensplan 2015 Den gode dagen. En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende. Forpliktende samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser i omsorgstjenestene er viktig for å gjøre slike tilbud tilgjengelig for alle pårørende i landet. - Påmeldingsfristen er 17. april, og vi håper pårørende og nære venner til personer med demens ser nytten av kurset og melder seg på, sier Solvang. Vedlegg: Demensteamet i Hemnes kommune. Demensteamet ble opprettet for å styrke kommunens arbeid, og sørge for en målrettet innsats for personer med demens og deres pårørende. Teamet er sammensatt av fagpersoner fra omsorgstjenesten på Hemnesberget og i Korgen. De har tatt initiativ til å starte dette kurset. Det er disse personene som på kurset vil dele sine kunnskaper og erfaringer med pårørende til personer med demens. I tillegg håper de å trekke inn representanter for frivillig arbeid og fra kommunens øvrige kompetanse på aktuelle områder. Demensteamet har som et overordnet mål å øke kompetansen på det som handler om problemer med hukommelse og adferd. De deltar i kartlegging og utredning av pasienter i målgruppen. Det er et bidrag i legens arbeid med å diagnostisere en mulig demenssykdom. - Mange får sin diagnose på et seint forløp i sykdommen. Det gjør at mange tiltak som kunne vært iverksatt kommer i gang for seint. Med større åpenhet rundt sykdommen håper de å nå personer med symptomer på et tidligere stadium av sykdom. Ikke all glemsomhet er demens. En tidlig utredning kan utelukke andre tilstander eller føre til behandling av andre lidelser. Kontaktinformasjon Kursleder Stein Solvang, tlf: , e-post: Hemnes Frivilligsentral: , e-post: Demensteamet i Hemnes, v/ragne Præsteng, tlf: Mariann Dokmo, tlf: Mai Ann Nilssen, tlf: Nettadresser for bakgrunnsinformasjon Kommunenes hjemmeside (hvis relevant info er tilgjengelig der) Organiserer landets demensforeninger Dokumenter om nasjonale satsninger Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Ungjobb 2012 Hemnes kommune fortsetter sin ordning med Ungjobb. Målet er å tilby flest mulig av kommunens ungdommer på 16 og 17 år sommerjobb. (Ungdom født 1995 og 1996). Kommunen kan dekke inntil 50 % av lønnskostnadene til arbeidsgivere som tilbyr ungdommer i målgruppen en sommerarbeidsplass. Arbeidsgiver oppfordres til å ta kontakt med kommunen dersom de har arbeid å tilby. I tillegg til å være 16 eller 17 år må søkeren delta på ett arbeidssøker kurs som blir avholdt i forkant av sommerjobbsesongen. Mer informasjon om ungjobb, se kommunens hjemmeside kommune.no Søknadsfrist: Tlf.: Tlf.:

5 5 PÅRØRENDESKOLEN i Hemnes Kurs for pårørende til personer med demens Våren 2012 Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenumsog gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Kurset holdes over 6 samlinger fra kl.18 til 20 på følgende datoer: April Mai Kursavgift 300 kr. (inkluderer kursmateriale og servering) For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt: Hemnes Frivilligsentral, telefon e-post: Påmeldingsfrist: 17. april Arrangør: Demensteamet i Hemnes i samarbeid med Hemnes Frivilligsentral.

6 Bedriften 6 Tekst/foto: Astrid Arntsen Stenvoll Bygg, ved Are Stenvoll Det er isnende kaldt, og vi er på vei til å intervjue Are Stenvoll i Stenvoll bygg. Dette tegner til å bli en iskald affære, tenker vi, da vi kjører av sted med en iskald bil som just er skrapt fram med ei kraftig isskrape. Vi skal møte Are på hans, for tiden, arbeidsplass, og det er på Korgen Menighetshus. Han er en arbeidsom og pliktoppfyllende kar, så han mente vi måtte greie å få skvist inn intervjuet mens han hadde matpause. Vi er spent når bilen stopper utafor huset. Det er ingen synlige tegn på virksomhet ute, så vi håper på at det er inne han holder på, og det er det. Han gir selv straks uttrykk for at han er riktig heldig som har fått seg innearbeid i denne kulden. -Vinteren er en vanskelig tid. Kan være vanskelig å få jobber da, og spesielt innejobber. Det går an å jobbe ute, men det er ganske marginalt og ofte tungvindt. Det blir ofte snørydding og med det blir det lite effektiv jobbing. I tillegg så fungerer ikke luftverktøyet under 20 grader. Småprosjekter som for eksempel å skifte vinduer og dører med mer, er det jo mulig å gjøre uten Epost: problemer. Det er sant, jeg var heldig å få denne innejobben, smiler han. Stenvoll Bygg er et ganske nytt skudd på stammen av byggefirmaer her i kommunen. Vi vil høre mer om firmaet og dets eier: -Jeg kom til Korgen i 2007 og var da i tenkeboksen en tid før jeg tok skrittet og startet firmaet i Veien til fagbrevet som tømrer var noe tungvindt vil jeg si: Fra toppidrettsgymnas via fjernundervisning i byggfag i det militære, via lærlingeplass i Trondheim og samtidig VG1 i tømrerfaget, til fagbrev. Etter lærlingetida jobbet jeg hos firmaet i 2år. Til sammen har jeg jobbet som tømrer i 9 år nå. Jeg tenkte som sagt lenge før jeg startet opp for meg selv. Det er jo litt stusslig å jobbe alene hele tida, men så er jeg også alene om å ta avgjørelser, ikke mange som legger seg borti. Jeg har forresten en mann jeg kan kontakte om arbeidsmengden blir for stor. Forespørslene er mange, men med liten kapasitet blir det begrenset hva man kan favne om. - Hva kan du tilby kundene? - Jeg kan stå for alt: Tegninger, beregninger av materialmengder og kostnader, skaffe materialer og få tak i andre handverkere om det trengs, og så arbeidet selvfølgelig. Jeg har ikke noe lager av varer, så jeg handler inn til hvert prosjekt. Da er det i hovedsak et trevarefirma i Mosjøen jeg bruker. -Fastpris eller timepris? -Det kan variere. Jeg synes det er greit med fastpris, men om det er uoversiktlige prosjekter kan det være greit med timepris. -Det å arbeide alene, kan det by på noen risiko, - vi tenker da på ulykker som kan skje? -Jeg er påpasselig med å bruke verneutstyr og er veldig nøye med å ha det ryddig på arbeidsplassen. Tar aldri noen sjanser, så på den måten forebygger jeg forhåpentlig mot at det skjer ulykker. Vi er akkurat ferdig med intervjuet, da Ares byggherre stikker hodet inn og vil ha en prat med snekkeren. Vi takker pent for oss og haster ut i vinterkulda igjen. Mental Helse Hemnes Styret 2012 VERV NAVN ADRESSE TELEFON Styreleder Bjørn Anton Larsen Skjæranvegen 30, 8640 Hemnesberget Nestleder Hilde Tverrå Øverleiren, 8646 Korgen Sekretær Frivilligsentralen Nergårdsgata 22A, 8643 Bjerka Kasserer Anne Lise Brendmo Valåmoen, 8646 Korgen styremedlem Margrethe Hagavei Knoph s vei 10, 8643 Bjerka styremedlem Hildegard Drage Myraveien 13, 8640 Hemnesberget styremedlem Elisabeth Engkvist Pb. 82, 8641 Hemnesberget varamedlem Jonny Tustervatn Tustervatn, 8647 Bleikvassli varamedlem Håvard Valla Langbakken 4, 8640 Hemnesberget

7 Profilen 7 Tekst: Jan Gaute Buvik Foto: GerritJan van der Wiel Bjerka IL Idrettslaget på Bjerka har vært i god drift siden starten i Mest kjent utad var nok navnet da et senior herrelag i handball herja som verst, siste halvdel av 1970-tallet. Her hadde man heimekamper på en asfaltert (!!) bane ved Idrettshuset. Skigruppa var meget aktiv ut over , med såvel langrennsløpere som spenstige hoppere. Mange dyktige fotballspillere ble også flaska opp her; for siden å bli «eksportert» til bl.a. Korgen. Idrettshuset var samlingssted og mye brukt til trim, sammenkomster og som selskapslokale. Med nye tider har nye koster kommet til, og de siste 2-3 åra har Torstein Evensen vært leder, etter å ha sittet i styret flere år før det. Og nå har det skjedd saker og ting. I løpet av de siste åra har laget fått til en stor grusbane, hvor deler av den har fastdekke til bl.a. friidrett. En ballbinge er montert ved enden av denne, samt to buer for redskaper og utstyr. Den tidligere asfaltplassen blir omgjort til skøytebane de vintrene det er mulig. Og lysløypa på 2.2 km er godt vedlikeholdt og prepareres jevnlig i vinterhalvåret. Idrettshuset ble etter hvert et stort pengesluk, Loppemarked Det blir loppemarked på Korgen menighetshus fredag 13. og lørdag 14.april. Åpningstider: Fredag: kl 09 - kl 16 Lørdag: kl.09 - kl 13 Vi tar imot lopper onsdag, 11. og torsdag, 12. april fra kl Epost: som krevde så godt som alle tilskudd og sugde i seg dugnadsinnsatsen. Da heller ikke bruken av huset var omfattende, gjorde man et smart trekk ved rett og slett å stenge huset. For langt rimeligere utlegg har man nå avtale med Forsamlingshuset på Finneidfjord om leie av gymsal der til all innendørstrening. I den grad man trenger hus til møter og slikt kan man bruke skolen på Bjerka. Samme sted kan også tilby toaletter ved treninger og kamper på stedet. I løpet av 2012 skal så en stor hall på 25x45 meter settes opp i et hjørne av grusbanen. Dette er en hall av stålrammer med duk, kunstgress i bunnen, og uten oppvarming. Prislappen er ca 2,5 mill., og man er nå nærmest i mål med finansieringa. Nok et stort løft med dugnadsinnsats og velvillig bistand fra sponsorbedrifter. Som man forstår er det i hovedsak fotball som bedrives på Bjerka nå, der lag opp til åringer er i seriespill. Spillerne går etter hvert over til Korgen, som naturlig er. Vinterstid er det cuprenn og klubbmesterskap på ski. Hopping er Vi tar ikke imot klær! Vi ber om at alt som leveres, er fullt brukbart og i orden. Korgen menighetshus leies ut og benyttes av mange til ulike formål. Utgiftene til strøm og forsikringer er store, og loppemarked er en viktig inntektskilde. I 2011 kjøpte vi 40 stoler og 10 bord til huset, og nå ønsker vi å kjøpe ytterligere 30 stoler og 8 bord. Dette er blant annet med tanke på det store kirkejubileet i Da fyller Korgen kirke 150 år! Velkommen med lopper, til spennende handel, loddsalg, kaffekos og hyggelige timer på Korgen menighetshus! Hilsen Korgen Menighetshus venner det helt slutt med. Friidretten er nok også litt ute i disse tider. En kort periode var Bjerka IL med i orientering, men her deltar man nå i arrangementene til Korgen. I disse dager er Bjerka IL ute med postkasseaksjon til innbyggerne om hva laget kan tilby, og i samme anledning foretas en medlemsverving. I dag har laget drøye 200 medlemmer, som må sies å være meget bra om man regner prosentvis oppslutning av tettstedets befolkning. Nye Klammerposten ønsker Bjerka IL lykke til med sine idrettsaktiviteter og anleggsetableringer. Hva er dette? Oddbjørn Gutvik har en gjenstand han en gang har fått av Helge Fagerheim. Den er av massivt glass og veier 238 gram. Hele baksiden har en fordypning på ca. halv cm. Ifølge Oddbjørn ble denne brukt av fiskere som lodd på papirpengene ved salg. Hva tror du som leser at gjenstaden er? Tekst/foto: Gisle Urvik

8 Turer og turmål Tekst/foto: Tore M. Furuhatt Sundsmarka turområde med mange muligheter Tekst/Foto: Jan Gaute Buvik Svøm(trimm)eren Jostein Vikaune Allerede mens vi er utenfor bassengbygget i Korgen denne februarkvelden, høres dumpe drønn innenfra. Tydeligvis utfoldes her kraft i betydelig omfang. Vel innenfor får man forklaringa. I stor fart, med masse sprut og voldsomme beinspark, brøyter utøveren seg framover i vannmassene i en meget krevende «butterfly». Vi har for oss trimmeren Jostein Vikaune. Jostein avslutter denne avdelinga og tar noen rolige runder brystsvømming, etterfulgt av en kort pause ved bassengkanten. -Joda, det gjør godt, og er for meg en nødvendig del av mosjonslivet, da jeg har meniskproblem i det ene kneet, og derfor ikke kan løpe så mye. Sykkel frister ikke på denne tida av året, og ski blir det bare i helgene. En meget hektisk hverdag også for denne arbeidskaren godt ut i 50-åra. Han har jobba i Vegvesenet, Mesta og nå Veidekke, det er asfalt som gjelder. Han har bodd med familien her i Korgen sia tidlig på 1980-tallet. - Barmarks-sesongen er helt ubeskrivelig trav- Epost: Trimmar n 8 Når det gjelder å finne seg et turmål nært heimplassen, er Sundsmarka et utmerket område for de som bor på Hemnesberget. Men det er ingen ting i veien for andre å oppsøke dette populære turområdet. Spreke hemnesværinger kan gjerne starte hjemmefra til fots eller på sykkel, men de fleste foretrekker vel å bruke bilen noen kilometer først. Mange satser på å starte turen fra den store parkeringsplassen som Vegvesenet opparbeidet i enden av Sundssletta da de utbedra Fv 808, for så å følge den solide traktorveien som fører en rakt inn i granskogen. Mens andre starter sin tur fra veien noen hundre meter før nevnte parkeringsplass (sett fra Hemnesberget), slik som de fire skiløperne på bildet gjør. De sklir i sprakende påskesol over jordet litt nedenfor Bjørnåli, med kurs for en annen traktorvei som også går inn i Sundsmarka. Det er flere traktorveier som fører en inn i den store Sundsmarka, og det går også an å bevege seg utenom disse ferdselsårene. Alle disse innfartsveiene til den store Sundsmarka byr på en del stigning til å begynne med, men så kommer man inn i åpnere landskap der hvor skogsområdene begynner å gå slakt nedover i retning Sørfjorden. Her er det myrer og daler, åser og snaufjell, om ikke så ruvende høyt. Det er bare å velge og vrake i små koller eller søkk i terrenget. Alt etter som man finner behov for å få god oversikt eller må skjerme seg mot sjenerende vind. Sundsmarka kan benyttes så vel sommer som vinter. For ikke å si høst. Da er det en god Epost: del som tar turen i marka på leit etter sopp og bær. Noen år kan det være godt om blåbær og tyttebær. Ja, det blir plukket noen liter multer også i Sundsmarka i gode multeår. Når det gjelder sopp er også marka et ettertraktet mål for matauk. Det finnes mange hemmelige voksesteder for kantarell og annen matsopp, men her er det lite hjelp å få om man spør entusiastene. Sånt er topp hemmelig for den enkelte, så nye turgåere må nok påregne og måtte gå på leit helt uten hjelp fra de erfarne. el i jobben. Da blir det bare å stjele seg noen minutters gåtur i ny og ne. Heldigvis er det noe som heter jakt, og da får man ei unnskyldning til å gå lange turer, helst med hagla i rypeland. Og nå vinterstid er det ganske herlig når bassenget er åpent. Da kan jeg faktisk nærme meg noe som heter trening. Svømming er ellers en særs effektiv treningsform for muskulatur og hjerte/ lungekapasitet, samtidig som belastning på hofter, knær og ankler er minimale. Og Jostein veit hva han snakker om. En femårsperiode i oppveksten var han aktiv og dyktig svømmer i Strømmen IF (Lillestrøm). På det mest intense var det to økter per dag fem dager i uka, en kviledag og stevner på søndag. Sommeren var det hardkjør hver dag, unntatt de tre ferieukene. - Vi ble jo dyktige teknisk, og fikk enorm kondis. Dette har jeg naturligvis hatt nytte av seinere. Men det ble jo ensformig, så da ble det tverrstopp. Det gjaldt forresten de fleste. Bare et fåtall konkurranse-svømmere når opp i senioralder. Nå har jeg jo svømt atskillig seinere likevel, da jeg har drevet en del med dykking. Men nå er det trim! Jostein hiver seg ut i kveldens interval-økt, som er 12 hundremetre i «crawl» med full intensitet. Her går armer og bein i et voldsomt tempo, og man kan undre seg på når han får puste. Men det må han ha klart, for vi så han forlate svømmehallen på heimveg, trampende gjennom et tjukt teppe nyfallen snø. En trimtur i seg sjøl, faktisk.

9 9 MARTE danser på HemnesDAGAN! Marte Fagereng er jenta som «kaster seg ut i det», står fram på scenen og framfører hold deg fast: Magedans! Vi imponeres over en slik ungdom. Hvordan kom hun på dette? Hvordan øver man på slikt? Og er det ikke en heller uvant hobby å dyrke? Marte beroliger oss. Bjerka-jenta er nå 19 år og går siste året på videregående, uten de helt fastlagte planer for hva som seinere skal skje. Men hobbyen sin brenner hun for. Det starta for 3-4 år sia, da hun sammen med familien var på ferie i Tyrkia. Der overvar de ei forestilling med magedans. Marte ble begeistret fra første steg. - Det heter jo magedans her hos oss, men det er jo egentlig ei kunstform der mange kroppsbevegelser er satt sammen til et stemningsuttrykk. Jeg synes ikke vi skal være ensidig opptatt av magen, for å si det slik. - Hva meir kan det være snakk om? - Jo, det gjelder først og fremst om å forstå musikken, for så å uttrykke den i en totaldans. Fottrinn, kroppsvridninger, da mye med hoftene, grasiøse armbevegelser, hodestilling... - Musikken er viktig? - Ja, så avgjort. Den kan være trist, glad eller ha andre uttrykk. Og den må jo være orientalsk, altså fra Østen, da nærmere bestemt Midt-Østen. Jeg er mest opptatt av den egyptiske, men det er også sterke tradisjoner innen danseuttrykk fra Libanon og Tyrkia. Orkestrene har feler, trekkspill, forskjellige fløyter sammen med rytmesinstrumenter som gitarer og trommer. Marte forteller videre at hun trener kanskje to timer så godt som daglig, der hun forbereder opptredener på minutter. Slike forestillinger krever også en del hva angår pynt og klær: Det skal være kjoler i klare farger, mye glitter, knapper, frynser, band... Helst langt hår med band, krone, slør eller lignende, og så bør man være kraftig sminket! En magedanser gir mye av seg sjøl i ei framføring, så man er ganske sliten når det heile er over. Men det er morsomt! Ja, spennende, og for oss som ikke kjenner så godt slike kunstuttrykk: Interessant! Marte er allerede påmeldt til ungdomskvelden fredag 22.juni under HEM- NESDAGAN, og skal også opptre på familiedagen lørdag 23.juni på Bjerka Bygdetun. Nye Klammerposten ser fram til å oppleve disse forestillingene, og vi vil i samme anledning oppfordre andre ungdommer til å bidra på HEMNES- DAGAN med noe man driver med som hobby eller annen syssel. Gjør som Marte: Kom på «DAGAN»! Tekst: Jan Gaute Buvik Foto: Dan Robert Fagereng

10 10

11 11 OPPSLAGSTAVLA april Nye Klammerposten er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Hver dag 10:00 Utstilling mellom kl :00 mandag t.o.m. torsdag Hemnes Frivilligsentral Hemnes Frivilligsentral Hver tirs 18:00 Dansekveld - nye deltakere hjertelig velkommen! Baklandet bygdehus Hemnes seniordans 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver ons 11:00 Onsdagskafé på Gammalskola Bleikvassli Kaffesiken 12:00 Dagkoret m/tor Petter Aanes Korgen menighetshus Kirken i Hemnes Hver fre 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Korgen Radio Korgen Hver lør 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Korgen Radio Korgen Søn :00 Familietur til Gråfjellhytta Korgen Inderdalen Hemnes turistforening 17:00 Gudstjeneste Sundsli kapell Kirken i Hemnes Man :00 Påskeferie ved skolene t.o.m. 10.april Hemnes skolene Skolene Tirs :30 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes 18:00 SeniorDatakurs - startkurs Bjerka Frivilligsentralen Kåre Børli/Frivilligsentralen Tors :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes 18:00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Fre :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Man :00 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Ons :00 Skravlekafé på Bjerka Kro Bjerka Kro Hemnes Frivilligsentral Tors :30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes Fre :00 Loppemarked Korgen menighetshus Menighetshusets venner 18:00 Kurs i Akryl Maling H.berget - Mileperlen Mileperlen Lør :00 Loppemarked Korgen menighetshus Menighetshusets venner Søn :00 Gudstjeneste Hundneshåjen Kirken i Hemnes Tirs :30 Informasjonsmøte om Klemetspelet Korgen Vertshus Styret Klemetspelet Ons :00 Menighetstreff Hemnes menighetshus Kirken i Hemnes 18:00 Medlemsmøte Korgen Aspetun Korgen sanitetsforening Fre :00 Okstindan rundt Korgen HTFs lokale Hemnes turistforening Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes 11:00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Tirs :30 Andakt Korgen eldresenter Kirken i Hemnes Ons :00 Skravlekafé på Bjerka Kro Bjerka Kro Hemnes Frivilligsentral Tors :00 Menighetstreff Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 16:30 Andakt Hemnes eldresenter Kirken i Hemnes 18:00 Pårørendeskole oppstart 1. kurskveld Hemnes Frivilligsentral Demensteamet/Hemnes kommune Søn :00 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Lør :00 Basar Korgen menighetshus Menighetshusets venner MAI Tors :00 Pårørendeskole 2. kurskveld Hemnes Frivilligsentral Demensteamet/Hemnes kommune Tors :00 Pårørendeskole 3. kurskveld Hemnes Frivilligsentral Demensteamet/Hemnes kommune Tirs :00 Pårørendeskole 4. kurskveld Hemnes Frivilligsentral Demensteamet/Hemnes kommune Tors :00 Tur til Okstindbreen med start fra Tverrå Korgen Hemnes turistforening Ons :00 Medlemsmøte Korgen Aspetun Korgen sanitetsforening Tors :00 Pårørendeskole 5. kurskveld Hemnes Frivilligsentral Demensteamet/Hemnes kommune Tors :00 Pårørendeskole 6. kurskveld Hemnes Frivilligsentral Demensteamet/Hemnes kommune TIL LAG OG FORENINGER O.A.: Husk å sende inn aktivitets- og terminlister oa. stoff innen den 10. hver måned, til: Redaksjonen i Nye Klammerposten ønsker alle sine lesere en riktig god påske, og ei fin tid fremover mot våren!

12 Viggo Stien Transport AS gruslevering Korgensenteret Telefon Faks Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli Tlf Korgen Tlf Tlf Sjøgt. 2, pb. 45, 8641 Hemnesberget Tlf e-post: Ulfs snekker- og rammeverksted Innramming av bilder Philip AS Tlf.: Hemnesberget Tlf Statoil Butikk Korgen - Tlf FI Finneidfjord Industrier A/S tlf Finneidfjord Tlf Hemnesberget Korgenping Cam Tlf Tlf Grafisk produksjon: Sørlandsveien Hemnesberget Tlf

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget.

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget. Årsrapport 2014 Styret 2014. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Pårørendeskolens

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag Nr. 2-2013. Opplag: 750. Årgang 35 Ansvarlig redaktør: Vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Innskjæringer rammer skolen Arendal kommune kutter for å få

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

EGENTRENING. Planlegging av egentreningsperioden:

EGENTRENING. Planlegging av egentreningsperioden: EGENTRENING Planlegging av egentreningsperioden: Kondisjonstrening er en grunnleggende øvelse i alle idretter. Det gir deg økt utholdenhet og bedre kondisjon, samt gjør deg raskere hvis du løper korte

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

September 2015. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling

September 2015. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling September 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 31. 1. 2. 3. 4. skogen Vi lager pizza 7. 8. 9. Vi går på tur til gapahuken på Sjølyst 10. Vi baker rundstykker 11. 14. 15. 16. nærområdet 17. Vi lager kylling form

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Sommeren 2012. Dager Aktivitet Intensitet Fokus

Sommeren 2012. Dager Aktivitet Intensitet Fokus Sommeren 2012 Dager Aktivitet Intensitet Fokus Mandag Tirsdag Reknes 20.30-22: 11+, teknisk drill; aerob kap; teknisk/taktisk; styrke; bevegelighet Molde idrettspark 19.30-2100: teknisk drill progresjon;

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN Våren 2012 KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN 2012 Kursplan for Lappe-Loftet for våren 2012. Velkommen til en produktiv vår Håper noen av kursene vi har i programmet vil friste. Vi prøver å finne kurs for

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver

MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver DEMENSPLAN 2015 Demens i yngre år og pårørende er sentrale satsingsområder Prosjektansvarlige May Hilde Garen Nasjonalforeningen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse under tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari

DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse under tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari 48033607. Lag Mikroene 16.mai: kl 18.00-21.00 2 : kl 13.30-16.15 3 Uke 21 og 42: tirsdag16.30-20.00 og torsdag

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Valg av aktiviteter. Valg av aktiviteter

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Valg av aktiviteter. Valg av aktiviteter Småscena mars 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 10 Turdag 2012 Utedag 2013 11 Turdag 2012 Utedag 2013 Denne uke skal vi ha vinteraktivitetsdag, hvilken dag det blir er væravhengig. 12 Solfest

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger Mai 2015 Opplæringskontorets hjørne Det begynner å bli vår, og da er det stor aktivitet på Opplæringskontoret. 1.mars var søknadsfristen for de som ønsker å starte som lærlinger fra høsten av, og søknadene

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var litt nervøs og veldig spent i dag. Nå starter prosjektet vårt og jeg er ikke i så god form for tiden. Men jeg har tenkt å gjøre mitt aller beste! Dette vil jeg være med på! Før det

Detaljer

E1. EGENTRENING SOMMER 2016.

E1. EGENTRENING SOMMER 2016. E1. EGENTRENING SOMMER 2016. Hei alle ivrige fotballspillere. Endelig er sommer ferien her og det har dere virkelig fortjent etter en flott vår/sommer sesong med masse treninger og kamper. Når sommeren

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2012 Hei alle sammen November er allerede over, og vi går inn i den siste måneden i året. Vi har blant annet hatt vårt første møte med denne vinterens snø, vi har

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig høst! Velkommen tilbake til et nytt skoleår på MAKS! Nå er sommeren snart over og vi går sakte men sikkert inn i høstmånedene,

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Treningsprogram mot Sentrumsløpet 10 km

Treningsprogram mot Sentrumsløpet 10 km Treningsprogram mot Sentrumsløpet 10 km Frem mot Sentrumsløpet, vårens storløp i Oslo, vil du måned for måned få innsikt i hva som er viktig å prioritere av trening. Dette er del 3. Vi har lagt opp til

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

Sommertrenings program 2009/2010 Rælingen Håndballklubb Fellesskap Humør Utvikling

Sommertrenings program 2009/2010 Rælingen Håndballklubb Fellesskap Humør Utvikling Jenter 1994 Jenter 1993 Sommertrenings program 2009/2010 Rælingen Håndballklubb Fellesskap Humør Utvikling Innledning Egentrening er en viktig del av forberedelsene til en ny sesong. Et godt styrke og

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting)

Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting) Idrettslaget Vinger ønsker velkommen til Samisk Mesterskap i sommeridretter (terrengløp, lassokasting og terrengløpsstafett m/lassokasting) For første gang i Nordland har vi den glede å invitere til samisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 6 2. 3. 4. 5. 6. Gymsal Gymsal Vi markerer same-folkets dag og innvier den nye bålpanna til barnehagen 7 9. 10. 11. 12.

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog! Vinter 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Vinteren har gjort sitt inntog med temperaturer under frysepunktet, og nedbør i form av snø, noe som gjør at vi kan

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer