Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Forebyggende avdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Forebyggende avdeling"

Transkript

1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Forebyggende avdeling HRTB AS Arkitekter MNAL Att. Tove Eidskrem St. Olavs gt OSLO Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2015/401/HIBJ Arkivkode: L13 Dato: Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av detaljregulering for delområder Skårer vest, Lørenskog I forbindelse med en eventuell utbygging anser brannvesenet det som viktig at forhold rundt i Teknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper blir ivaretatt. Dette gjelder ikke minst tilgjengelighet til bygninger, oppstillingsplasser og brannvesenets behov for vannforsyning utendørs. Slik tilrettelegging er også viktig i anleggsperioden. Våre retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper kan leses på Dersom det blir aktuelt å etablere nye brannvannuttak, ber brannvesenet om at det benyttes hydranter i stedet for brannkummer. Brannvesenet ber om at det stilles følgende krav i reguleringsbestemmelsene: Som en hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsunntak, eventuelle avvik fra dette må være avklart med brannvesenet. Det er viktig å vurdere brannsikkerheten ved valg av avfallsløsning for området. Svært mange påsatte branner starter utendørs i søppeldunker og papircontainere og sprer seg videre til bygninger. Riktig valg av plassering/avfallsløsning kan redusere risikoen for en større bygningsbrann. Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med detaljregulering. For å sikre hygieniske forhold og tilstrekkelig mengde til brannvann, må overordnet VA-plan inngå i reguleringesplanen. Det må påsees og dokumenteres at det er tilstrekkelig kapasitet i VA-nettet til å gjennomføre planen, og /eller hvordan nødvendig kapasitet skal oppnås. Det må redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er tenkt løst. Ledningsanleggene for vannforsyning og avløp bør ha en kapasitet innrettet for utvidelse utover det enkelte planområde, og det må påses at kapasitet og tilstand i bestående VA-nett er god nok dersom ny utbygging gir en økt belastning på dette. Bortfall av slokkevann og vann til sprinkleranlegg vil kunne ha stor betydning for konsekvensene/utfallet ved en eventuell brann i eksisterende bebyggelse og i ny bebyggelse, både i anleggsfasen og i normal driftsfase. Det bør etableres redundante systemer for vannforsyning inklusive slokkevann. For å sikre vannforsyning til brannvannuttakene bør hovedledningsnettet ha tosidig forsyning. Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen Telefon E-post: Romerike 110-sentral Telefon Telefaks E-post: Besøk oss på Ved brann og ulykker, ring 110 Org.nr.: NO

2 Til alle byggene bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets utrykningskjøretøy. Kun én kjørbar adkomstvei til bebygde arealer gjør brann- og ulykkesberedskapen til området svært sårbar. side 2 En utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. Det tenkes da bl.a. på adkomstveier for brannvesen, angrepsveier, tilgang på brannvann/plassering av brannvannsuttak, snuhammere i eventuelle blindveier og oppstillingsplasser. Ved etappevis utbygging bør det utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser ivaretakelse av tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats. Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk jf. Pbl nr. 4. Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet være tilfredsstillende ivaretatt iht TEK og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Følgende foreslås lagt inn i rekkefølgebestemmelsene: Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan for ivaretakelse av tilstrekkelig tilgang på slokkevannmengde og slokkevannuttak og en utomhusplan som viser tilfredsstillende ivaretakelse av tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet iht TEK10 og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. En utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet, det tenkes da bl.a. på adkomster for brannvesen, angrepsveier, tilgang på brannvann/plassering av brannvannuttak, snuhammere i eventuelle blindveier og oppstillingsplasser. Ved etappevis utbygging bør det utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser ivaretakelse av tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats. Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk jf. Pbl nr. 4. Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet være tilfredsstillende ivaretatt iht TEK og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. I byggesaken er det videre viktig at aktørene er oppmerksom på og tar hensyn til følgende: Det må tas hensyn til brannvesenets innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesen i anleggsperioden. For eksisterende omkringliggende bebyggelse må tilfredsstillende innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet ivaretas i hele anleggsperioden og også i ettertid. Parkering, innsnevringer, støyskjerming, beplantning, utsmykning, skilt, sykkelstativer, lekeapparater, bommer etc. må ikke være til hinder for utrykningskjøretøy/brannbil og hindre effektiv innsats for brannvesenet. Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen Telefon E-post: Romerike 110-sentral Telefon Telefaks E-post: Besøk oss på Ved brann og ulykker, ring 110 Org.nr.: NO

3 Eventuell underjordisk parkering må besørges god tilrettelegging for brannvesen mht tilgjengelighet (angrepsveier), vannforsyning og røykventilasjon. Ved etablering av ladestasjoner for el-biler i lukkede garasjeanlegg er det viktig å ta hensyn til at brann i elbil har et annet forløp enn brann i en bensin- /dieselbil, da slokkeskum eller pulver ikke vil ha samme effekt. Det må benyttes store mengder vann for å kjøle ned batteriet og innsatsen vil kunne vare i mer enn én time. Dessuten er det meget stor fare for reantenning i flere dager etter brannen. Ladestasjoner for elbil i lukkede garasjeanlegg må derfor planlegges slik at det er tilgang til store mengder slokkevann (10 kbm) og slik at det er lett å få bilen transportert ut i friluft etter redningsinnsats. Dersom det også skal etableres hurtigladestasjoner må layout på denne planlegges og tilrettelegges for mekanisk beskyttelse av elektrisk utstyr. side 3 DSB, NEK, Elbilforeningen og NELFO har samarbeidet om en veiledning til installasjon av ladeutstyr for elbiler, som bør legges til grunn ved planleggingen og prosjekteringen av ladeinstallasjoner. er.pdf Bakgrunnen for utgivelsen av veiledningen er et stadig økende salg av elektriske biler i Norge, og en økende etterspørsel etter ladeinstallasjoner der man bor. Ladeutstyr til elbil representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg og den batteriteknologien som benyttes har også utfordringer når det gjelder fare for varmgang og brann, og derfor er det behov for noen retningslinjer og råd om emnet. Brannvesenet ønsker å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og i kommende byggesaker. Med hilsen Hilde Norgård Bjørkeng Branningeniør Dokumentet er elektronisk godkjent Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen Telefon E-post: Romerike 110-sentral Telefon Telefaks E-post: Besøk oss på Ved brann og ulykker, ring 110 Org.nr.: NO

4 HRTB AS St.Olavs gt OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon Organisasjonsnummer NO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2015/ FM-M Saksbehandler: Carolin Schulze Direktetelefon: Dato: Lørenskog kommune - Skårer vest - gbnr 102/301 og 102/1- Fylkesmannens uttalelse til varsel om igangsatt detaljregulering Vi viser til brev fra HRTB AS av Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader. Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 8. april 2015 ( under plan og bygg, arealforvaltning ) samt Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av ( Med hilsen Jostein Meisdalen rådgiver Carolin Schulze rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Lørenskog kommune Rådhuset 1470 Lørenskog Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer

5 From: Ingunn Helen Dahl To: Tove Eidskrem Subject: VS: Detaljeregulering for delområder Skårer vest, Løenskog Date: 18. mai :35:56 Fra: Ingunn Helen Dahl Sendt: 18. mai :33 Til: Kopi: 'FFO LØRENSKOG' Emne: Detaljeregulering for delområder Skårer vest, Løenskog Viser til tilsendte varsel om oppstart av detaljeregulering for delområder Skårer vest, Lørenskog. FFO Lørenskog vil minne om at det må tas hensyn till Universell utforming og tilgjengelighet for alle. Dette gjelder både innen dørs og utvendig områder. Husk kontraster, belysning, hørselhemmede, og enkel tilrettelegging for rullestoler, handikapplasser for parkering, garasjeanlegg, fortauskanter. - Skole - Boligbebyggelse - Næring - Veier og parkeringsplasser - Grønnstruktur med friområder og turvei - Barnehage Vi i FFO Lørenskog forutsetter at dette blir tatt med i utarbeidelsen av videre planarbeid. Vi henviser til firmaet Universell Utforming AS i Oslo for profesjonell hjelp når det gjelder universell utforming. Med vennlig hilsen Ingunn Dahl tlf: FFO Lørenskog P.boks Lørenskog 18/

6 Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 7014 ( ) The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 7014 ( ) The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit

7 1 av 3 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Eidskrem Til Kopi til HRTB Arkitekter MNAL Uttalelse fra Hafslund Nett til Varsel oppstart detaljregulering delområder Skårer vest Lørenskog Det vises til Deres oversendelse av Situasjon Hafslund Nett som nettselskap har elektriske anlegg i det omtalte reguleringsområdet. Bebyggelse eller tiltak som kommer i konflikt med våre anlegg må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Det vedlegges ikke kartunderlag ved informasjon om oppstart av reguleringsplaner. Ved oppstart av prosjektering kan aktøren som skal utføre prosjekteringen ta kontakt med Hafslund Nett for bestilling av digitalt kartunderlag, ref. gravemelding.no For kabelpåvisning kontakt med Geomatikk tlf Avstand og andre forhold til eksisterende anlegg. Generelt Det må ikke iverksettes tiltak som medfører redusert adkomst til Hafslund Nett sine anlegg på området. Det må heller ikke gjøres inngrep i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler. Oppfylling av terreng under kraftledninger og tiltak som reduserer stabiliteten til fundamenteringen av kraftledningsmaster eller andre aktiviteter for øvrig som medfører brudd på gjeldende forskrifter om elektriske anlegg. Distribusjonsnett (24 > Spenning >1 kv) Høyspenningslinjen (24-1 kv) har et byggeforbudsbelte på 7,5 meter til nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg etc.) fra hver side fra masterekkenes senterlinje, totalt 15 meter (jmf. gjeldende forskrifter for elektriske forsyningsanlegg anlegg FEF 6.4 (6 meter fra ytterste leder). Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudssonen. Statens strålevern anbefaler videre at det ved nye tiltak i enkelte tilfeller benyttes større avstand til nærmeste bygning en byggeforbudsbeltet. Dersom det tillates tiltak innenfor de anbefalte avstandene, er dette ikke Nettselskapets ansvar. Avstand fra nettstasjon (transformator kiosk) til nærmeste bygningsdel er minimum 5 m. Postadresse Hafslund Nett AS Postboks 990 N-0247 OSLO Hovedkontor Drammensvn. 144, Skøyen N-0247 OSLO Internett Telefon Telefaks Bankkonto Foretaksregisteret NO MVA

8 2 av 3 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Eidskrem Støy fra transformator- og nettstasjoner Dersom det finnes transformator- eller nettstasjoner på eller nær ved reguleringsområdet, kan disse medføre noe støy. Eventuelle ulemper og skjermingstiltak for planlagt bebyggelse, er i denne forbindelse, ikke netteiers ansvar. Omlegging av nett, kostnader Bebyggelse eller andre tiltak som planlegges/etableres slik at de kommer i konflikt med eksisterende elanlegg generer tiltak. Dersom elanlegg må endres, legges om eller flyttes, utføres dette etter nærmere avtale. Tiltakshaver må dekke alle kostnader i forbindelse med slike tiltak. Omlegg av elektrisk anlegg krever at Hafslund Nett varsles på et tidlig tidspunkt. Tiltakshaver skaffer rettigheter til fremføring av nettanleggene i ny trasé. Rettigheter til fremføring av nettanleggene foretas etter de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter. Kapasitet på eksisterende strømnett For planlegging av strømforsyning til nye anlegg, må det tas tidlig kontakt med Nettselskapet slik at nødvendige tiltak kan planlegges, for deretter å igangsettes. Det presiseres at det på nåværende tidspunkt ikke er tatt stilling til hvilke tiltak som må iverksettes eller om det er kapasitet i eksisterende nett. Dette gjøres først etter at konkrete effektbehov er meldt inn til Nettselskapet. Effektbehovets størrelse vil være avgjørende for om effekten kan hentes fra eksisterende nett eller om det er behov for avsettelse av plass/areal til ny nettstasjon eller nye lednings-/kabelanlegg. Nye strømforsyningsanlegg Generelt Alle nye, eller endring av eksisterende elanlegg skal bygges iht. gjeldende forskrifter, bransjepublikasjoner og Nettselskapets spesifikasjoner. Nettselskapet bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt for strømforsyningen. Nettstasjoner Dersom det er behov for ny(e) nettstasjon(er) ifm. tiltaket vil størrelse på nettstasjon(er) og transformator(er) dimensjoneres etter utbyggers dokumenterte behov. Om nettstasjon(er) kan plasseres som en frittstående enhet eller i et rom i bygning, er bl.a. avhengig av de stedlige forhold/begrensninger i plass og størrelsen på den effekt som skal leveres. For bygg med et effektbehov større enn 800 kw ref. spenning 400V og 500 kw ref. spenning 230V, skal nettstasjonen som hovedregel plasseres i bygget med hovedtavle ved siden av. Det tas forbehold om mulige endringer i byggkrav, frem til det tidspunkt strømtilknytningen bestilles av Nettselskapet. Dersom ny nettstasjon etableres som en frittstående nettstasjon er nødvendig areal normalt 10m 2. Arealets lengste side skal ikke være mindre enn 4m. Nettstasjonen skal ikke plasseres mindre enn 5m fra nærmeste bygning, og det skal være mulig å komme til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Ved etablering av nettstasjon(er) forutsettes det at Nettselskapet gis permanente rettigheter til drift, vedlikehold og adkomst. Dette i henhold til de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter. Rettighetene skal kunne tinglyses på aktuelle eiendom.

9 3 av 3 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Eidskrem Luftlednings- og kabelanlegg For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. En forutsetning for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på den grunn der de etableres. Høyspennings luftledningsanlegg kan bare etableres på arealer der det er mulig å erverve stetsevarige rettigheter til Nettselskapet for plassering, bygging, drift og vedlikehold av anleggene. Rettighetene skal dokumenteres i egne overenskomster som tinglyses. Lavspennings luftledningsanlegg og lavspennings kabelanlegg krever kun fremføringsrett. Normalt blir veigrunn brukt til fremføring av strømnettet til de enkelte kunders bygg. Dersom Nettselskapet ikke kan erverve rettigheter på veigrunn må det avsettes egne arealer, parallelt med veier, for fremføring av lednings- eller kabelanlegg for strømforsyningen. Disse rettighetene skal ha fullt rettsvern. Anleggsbidrag Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må dekke kostnadene med tiltaket iht. kontrollforskriftens 17-5 og iht. Nettselskapets gjeldende retningslinjer for praktiseringen av anleggsbidrag. Tiltak iverksettes ikke, uten bestilling fra tiltakshaver. Med hilsen Hafslund Nett AS Teknisk kundestøtte

10 FYLKESADMINISTRASJONEN HRTB AS St. Olavs gt OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas /5561-2/73159/2015 EMNE L12 Telefon Deres dato Deres referanse Lørenskog kommune - Skårer vest gbnr 102/301 og 102/1 - uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering Det vises til oversendelse datert 20. april av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven Formålet med planen er å legge til rette for skole, bolig, næring, veier, parkering og grønnstruktur. Det utredes mulighet for barnehage i området. Planområdet er på ca. 63,5 daa og satt av til bolig, forretning, kontor, skole, herberge, bevertning og park i gjeldende områderegulering for Skårer vest. Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: Medvirkning Plan- og bygningsloven legger vekt på medvirkning. Spesielt gjelder det grupper som ofte faller utenfor planprosessen. Fylkesrådmannen oppfordrer kommunen til å ta et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. For å sikre reell medvirkning er det viktig at disse gruppene blir involvert tidligst mulig i planprosessen. Samordnet areal- og transportplanlegging Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er under arbeid. Planarbeidet har som mål å bidra til et bærekraftig utbyggingsmønster og transportsystem. Planprogrammet, som ble vedtatt juni 2012, fastsetter at hovedutfordringen knyttet til areal- og transportplanlegging er å redusere det totale reisebehovet gjennom et mer areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster, og øke andel reiser som skjer med gang-, sykkel- eller kollektivtransport. Området ligger på Skårer og har relativt god kollektivdekning mot terminalen ved Lørenskog sentrum. Fylkesrådmannen mener det er viktig å legge opp til en høy arealutnyttelse for å bidra til å nå målene i det regionale planarbeidet. For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst. Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

11 Parkering Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Dette er særlig viktig for arbeids- og kundeintensive virksomheter, som genererer et stort transportbehov. Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, og at disse er strenge. Fylkesrådmannen vil også anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering. Handel, service og senterstruktur Det er i samsvar med føringer i fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur å legge til rette for et godt handels- og tjenestetilbud innen rimelig avstand fra der folk bor. For å bygge opp under målsetningene om redusert bilbruk er det samtidig svært viktig at tilbudet tilpasses det naturlige handelsomlandet. Det er mye næring i området fra før, fylkesrådmannen forutsetter at dette tas med i beregningen for nye næringsarealer innenfor planområdet. Kulturminner Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. Barn og unges interesser Fylkesrådmannen viser til rundskriv T-2/2008 om barn og planlegging hvor det legges vekt på at Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal håndheves strengere, og at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort. Fylkesrådmannen vil anbefale at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter før utbyggingen er ferdigstilt. Universell utforming Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til at prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven 1-1, og 12-7 nr. 4, og forutsetter at dette følges opp i reguleringsarbeidet. Fylkesrådmannens vurdering På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale planer, og har ingen ytterligere merknader. Med vennlig hilsen Julie Aaraas rådgiver plan Bjarne Gaut rådgiver arkeologi Dokumentet er elektronisk godkjent. 2

12 Kopi: Lørenskog kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus Statens vegvesen, Region øst Saksbehandlere: Planfaglige vurderinger: Automatisk fredete kulturminner: Nyere tids kulturminner:

13 HRTB A/S Arkitekter MNAL Deres ref: Tove Eidskrem Vår ref: 15/ Dato: Innspill til: Varsel om oppstart av detaljregulering for delområder Skårer vest, Lørenskog. Vi viser til brev datert vedrørende ovennevnte sak. ROAF anbefaler etablering av avfallsbrønner for ny bebyggelse hvor det legges opp til etablering av 10 boenheter eller mer. For større utbygginger hvor det planlegges etablert mer enn 250 boenheter i tett bebyggelse, anbefaler vi etablering av stasjonært avfallssug. Formålet er å oppnå løsninger som legger opp til forsvarlig manøvrering med renovasjonsbilene og som samtidig ivaretar forhold som hygiene, brannsikkerhet og estetikk. ROAF yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon av husholdningsavfall i saker som berører våre eierkommuner. Og vi ønsker å bli tatt med på råd så tidlig i prosessen som mulig. Kontakt oss gjerne på tlf.: for mer informasjon. Med vennlig hilsen, Beate K. Langset Avdelingsdirektør Harald Myrli Rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift

14 From: Annikken Køltzow To: Tove Eidskrem Subject: VS: Skårer vest i Lørenskog kommune - varsel om oppstart av detaljregulering for delområder Date: 19. mai :00:00 Fra: Wien Iver Sendt: 19. mai :20 Til: Annikken Køltzow Emne: Skårer vest i Lørenskog kommune - varsel om oppstart av detaljregulering for delområder HRTB A/S, Arkitekter MNAL St.Olavs gate OSLO Deres referanse: Vår referanse: / /2015 Skårer vest i Lørenskog kommune - varsel om oppstart av detaljregulering for delområder Ruter har følgende merknader: Området ligger sentralt i Lørenskog i et området det vil være mulig å etablere et godt kollektivtilbud. Dette tilsier høy utnyttelse av tomtearealet. Veksten i persontrafikken skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk. Tilgjengeligheten for bil bør derfor begrenses. Det bør legges til grunn en lav norm for parkeringsdekning, spesielt for næringsdelen. Det bør legges til rette for gang- og sykkel i retning mot kollektivterminalen Lørenskog sentrum. Med vennlig hilsen Iver Wien trafikkplanlegger Ruter As Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum NO-0104 Oslo Telefon Sentralbord This has been scanned by the Symantec Security.cloud service. For more information please visit

15 HRTB AS Arkitekter MNAL St.Olavsgate OSLO Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Ødegård Bryhn 1 NVEs innspill ved varsel om oppstart av detaljregulering for delområder Skårer vest GBnr 102/301 og 102/1- Lørenskog kommune, Akershus Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert Områder med marine avsetninger kvikkleire Planområdet befinner seg i et område med tykke marine avsetninger jf. NGUs løsmassekart ( I alle områder med marine avsetninger kan det være kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i alle områder med marin leire må det dokumenteres tilfredsstillende områdestabilitet ved at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen i tråd med NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. En geoteknisk utredning i forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare og eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en dokumentasjon av områdestabiliteten jf. NVEs veileder 7/2014. Det må framgå av utredningen at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives, virkningen av dem dokumenteres og de må innarbeides i reguleringsplanen. Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) 7-3 Sikkerhet mot skred med veiledning. Flomfare Av våre kartsystemer ser det ut som om planområdet i sør grenser mot et mindre vassdrag. I forbindelse med reguleringsarbeidet må det gjøres en vurdering av flomfare og hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt. Kravene til sikkerhet i forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) 7-2 og er for boligbygg sikkerhet i forhold til en 200-års flom. Dersom man ikke har vannføringsdata eller annen kunnskap om flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes et belte på minimum 20 meter på hver side av bekker for å dekke områder med potensiell flomfare, jf. NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar. Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, eller alternativt en sone på 20 meter på hver side av bekker, skal i henhold til pbl 12-6 avmerkes som hensynssone flomfare på plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

16 Side 2 Vi gjør også oppmerksom på at klimaframskrivingene tyder på at det i alle deler av landet vil bli mer nedbør og hyppigere episoder med styrtregn, og derfor hyppigere og større flommer i små vassdrag. For alle vassdrag med nedslagsfelt mindre enn ca. 100 km 2 må en regne med minst 20% økt flomvannføring i løpet av de neste årene. Inngrep i eller langsmed vassdrag Vi vil anmode om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig må tiltakene beskrives i planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v.) og eventuelt avbøtende tiltak. Dette for at tiltakene skal kunne avklares i forhold til vannressurslovens bestemmelser. NVE mener i prinsippet at bekker bør være åpne, og følge sine naturlige løp. Åpne bekker har verdi for biologisk mangfold, naturopplevelse og som landskapselement, og gir mindre fare for flomskader enn lukkede bekker. Nye bruer, kulverter og stikkrenner må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom + sikkerhetsmargin. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf. vannressurslovens 11). Våre retningslinjer NVE 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar ligger tilgjengelig på og vi ber om at denne legges til grunn i det videre planarbeidet. Vedlagt er også ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i forbindelse med planarbeidet. Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel til å sjekke ut aktuelle forhold, og for å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til fare for flom, erosjon eller skred. Med hilsen Stein Nordvi regionssjef Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Kopi til: Lørenskog kommune

17

18

Planområdet ligger over 700 meter fra jernbanelinjen og Jernbaneverket har derfor ingen merknader til planforslaget.

Planområdet ligger over 700 meter fra jernbanelinjen og Jernbaneverket har derfor ingen merknader til planforslaget. Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Trine-Marie Molander Fjeldstad Dato:

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering felt B3 Jessheim vest - GBnr 132/242 m.fl. - Ullensaker kommune, Akershus

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering felt B3 Jessheim vest - GBnr 132/242 m.fl. - Ullensaker kommune, Akershus Arkitekturlaboratoriet AS Erik Olav Marstein Vår dato: 12.11.2014 Vår ref.: 200705294-7 Arkiv: 323 Deres dato: 31.10.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Ødegård Bryhn 1 NVEs innspill ved varsel om

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Att. Blikset, Daniel Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 02.12.2014 2014/24978-2/132816/2014

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA Til Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser Dato: Vår ref.: Deres ref.: 15.10.2012 1004.12b NANNESTAD KOMMUNE: VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/127809 07.11.2013 2013/22365-2 Anette Søraas 2.12.2013

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold, datert 02.06.2015 (jnr 08/03151-53) Fylkesmannen har flere faglige råd til planforslaget.

Fylkesmannen i Østfold, datert 02.06.2015 (jnr 08/03151-53) Fylkesmannen har flere faglige råd til planforslaget. Notat Til: Dato: 03.08.2015 Saksnr.: 08/03151-60 Kopi: Fra: Svein M. Agnalt Sammendrag av innkomne uttalelser med rådmannens merknader Innhold Jernbaneverket, brev datert 12.05.215 (jnr 08/03151-51)...

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar 2012 14:58:05 Attachments: plan.jpg Fra:AgnieszkaSzczepaniak Dato: Wed,18 Jan201214:46:59+0100 Til:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark Kirsti Stokke Burheim From: Gunnar Stenvik Sent: 21. august 201311:03 To: Kirsti Stokke Burheim Subject: FW: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark t.o. Gunnar

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 22-01-01 REGULERINGSPLAN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2005-07-01 Versjon: 3.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT...

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar Fylkesmannen i Buskerud Vi ber om at planforslaget redegjør for hvordan de overordnede nasjonale og regionale føringer er vurdert og fulgt opp. Samordnet bolig-,

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Vår ref.: Saksnr: 13/ Løpenr: 70747/13 Saksbeh.: Lars Olav Tjeldflaat Oversender vedlagte dokument.

Vår ref.: Saksnr: 13/ Løpenr: 70747/13 Saksbeh.: Lars Olav Tjeldflaat Oversender vedlagte dokument. Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland Sendt: 18.12.2013 Til: firmapost@norconsult.no Kopi: fmropost@fylkesmannen.no;teknisk Sakspost Emne: MERKNADER TIL VARSEL OM DETALJREGULERING FOR ROSK - DELFELT U OG V,

Detaljer

Frogn kommune - Reguleringsplan - Seiersten, Ullerud og Dyrløkke - Planprogram - Varsel om oppstart

Frogn kommune - Reguleringsplan - Seiersten, Ullerud og Dyrløkke - Planprogram - Varsel om oppstart SENTRALADMINISTRASJONEN Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 01.09.2014 2014/15714-3/73265/2014 EMNE L12 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

COWI AS For FET KOMMUNE Ved Cecilie Høgden Mæle Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo 23.08.11 Fetsund

COWI AS For FET KOMMUNE Ved Cecilie Høgden Mæle Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo 23.08.11 Fetsund EKORNES FETSUND AS N-1900 Fetsund Tel.: +47 63 88 33 00 Fax: +47 63 88 02 73 E-mail: svane@ekornes.no www.ekornes.no Org. no.: NO 950 509 910 MVA-no: NO 964 976 430/MVA For Ekornes ASA COWI AS For FET

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Paul Aksel Authen <paul.aksel.authen@tusk.no> Sendt: 10. november 2014 22:54

Paul Aksel Authen <paul.aksel.authen@tusk.no> Sendt: 10. november 2014 22:54 Christina Mano Fra: Paul Aksel Authen Sendt: 10. november 2014 22:54 Til: Regulering Kopi: postmottak@trogstad.kommune.no Emne: Merknader til oppstart av reguleringsarbeidet

Detaljer

Riksveg 23 på strekningen Verpen til Vassum - Varsel om utvidet planområde - uttalelse kulturminner

Riksveg 23 på strekningen Verpen til Vassum - Varsel om utvidet planområde - uttalelse kulturminner UTVIKLINGSAVDELINGEN Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 13.03.2014 Vår referanse: 2012/4872-14 Vår saksbehandler: Deres dato: 24.01.2014 Deres referanse: 2012/106270-096

Detaljer

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP TRAFIKKANALYSE Rapport nr.: 1 Vår ref.: 8 9 1.1 4 c/ akn Dato: 2 0.1 1.1 4 Sign. Oppdragsnavn: Detaljreguleringsplan for Fossum jordet. Kunde: Utarbeidet av: Kontrollert av: BoligPartner AS Alf Kristian

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201501347-9 Arkiv: 623

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Malvik kommune N- Vår saksbehandler Hilde Sivertsen Vår ref. 13/356-38 (9855/14) M79 Deres ref. Dato 14.07.2014 oppgis ved alle henv. PlanID 201310 - Vedrørende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Prosjektnr.: A033713 Utarbeidet: ILOS Kontrollert: JOLA Dato: 22.02.2013, rev. 18.03.2013 Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Oppstart av planarbeidet

Detaljer

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken

Problemer med strømforsyning og informasjon fra Hafslund Nett AS - NVEs vedtak i saken FleNorges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS 0247 OSLO 1 9 MAR2013 Vår dato: Vår ref.: 201207052-7 etnkaa Arkiv: 634 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Camilla Aabakken Problemer med strømforsyning

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Bodø 11-12 desember 2012 NVE er høringspart for arealplaner som berører: Flom- og erosjonsutsatte områder Skredutsatte områder (alle typer

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 22.03.2013 2013/5078-2/29176/2013 EMNE L12 Telefon 22055623

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 22.03.2013 2013/5078-2/29176/2013 EMNE L12 Telefon 22055623 SENTRALADMINISTRASJONEN Christian Sundby Arkitekt MNAL Att. Christian Sundby Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 22.03.2013 2013/5078-2/29176/2013 EMNE L12 Telefon

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Arealplanlegging i NVE Region sør Heidi Mathea Henriksen Stortingsmelding 15 Hvordan leve med farene Vi må tilpasse oss og leve med naturfarene Økende utfordringer pga

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Dokumentsamling; annonse, brev og innspill REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Fv. 120 Moløkka - Grønnsletta. PlanID: 013820140002.

Dokumentsamling; annonse, brev og innspill REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Fv. 120 Moløkka - Grønnsletta. PlanID: 013820140002. Dokumentsamling; annonse, brev og innspill REGULERINGSPLAN Prosjekt: Fv. 120 Moløkka - Grønnsletta PlanID: 013820140002 Kommune: Hobøl Region øst Moss kontorsted Dato: 19.11.2015 1 Innhold 1 Varsel om

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN. Att. HanneMeum

ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN. Att. HanneMeum Saksbehandler, innvalgstelefon Solfrid Klodvik, 35586276 Vår dato 06.08.2014 Deresdato 18.06.2014 Vår ref. 2014/2258 Deresref. ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN Att. HanneMeum

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Arealplaner og flom- og skredfare Smøla 28. februar 2013 - Ole M. Espås NVEs regionkontor i Trondheim Fra Dovrefjell til Saltfjellet Møre og Romsdal - kommunene Sunndal,

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013 2023- Selbu kommune i Sør- Trøndelag til horing

Kommuneplanens arealdel 2013 2023- Selbu kommune i Sør- Trøndelag til horing Norges vassdrags- og energidirektorat N V E SEL,:c7=i Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU Vår dato: 8 ts'laj Vår ref.: NVE 201302210-2 rm/fhe Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: 2009/1376-74/142/ASEWIN

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.08.2014 Vår ref.: 201400684-4 Arkiv: 623

Detaljer

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen

Med vennlig hilsen Anette Nygård Kristoffersen Fra: Anette Nygård Sendt: 13. august 2014 10:40 Til: Post Teknisk Emne: Att: Kathrine Hesthag - Merknad til detaljregulering av Revemyrveien 30 m.fl. Vedlegg: Bekymringsmelding

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Lørenskog Vinterpark. Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov

Lørenskog Vinterpark. Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov Lørenskog Vinterpark Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov Oslo, 11.03.2015 AJL AS Side 1 2 Det er i dagens situasjon for liten kapasitet i området til slokkevann for det planlagte tiltaket.

Detaljer

Arealplanlegging i skredfarlige områder. Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen

Arealplanlegging i skredfarlige områder. Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen Arealplanlegging i skredfarlige områder Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen NVE er høringspart for arealplaner som omfatter eller berører: Vassdrag og vassdragsnære områder, særlig: Flom- og erosjonsutsatte

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Dato:... 07.01.2014 Dato for siste revisjon:... 08.07.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Forhåndskonferanse Hvordan få saken på rett spor. Presentasjon av: Margareth Ramstad, fagansvarlig byggesak, Kongsvinger kommune

Forhåndskonferanse Hvordan få saken på rett spor. Presentasjon av: Margareth Ramstad, fagansvarlig byggesak, Kongsvinger kommune Forhåndskonferanse Hvordan få saken på rett spor Presentasjon av: Margareth Ramstad, fagansvarlig byggesak, Kongsvinger kommune Plan-og bygningsloven 21-1 Forhåndskonferanse for nærmere avklaring av rammer

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster.

1 Planens hensikt Detaljreguleringen skal tilrettelegge området for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende atkomster. inkognitogata. 36 0256 Oslo tlf: +47 22 12 36 00 faks: +47 22 12 36 10 hk@hkark.no www.hkark.no REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE AP2 Smørøyet, GBNR. 210/30 OG DEL AV 209/1 og 210/37

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer