RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. -1-

2 Saksnr PS 4/15 PS 5/15 Innhold Godkjenning av protokoll fra møte i Vilt- og innlandsfiskenemnda Kvoter på hjort, rådyr og bever for områder uten bestandsplan/frie kvoter, samt fellingsavgift for 2015 PS 6/15 Bestandsplan elg for Risør Viltlag

3 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2012/768-0 Arkiv: 223 Saksbeh: Eva Swane Dato: Godkjenning av protokoll fra møte i Vilt- og innlandsfiskenemnda Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/15 Vilt- og innlandsfiskenemnda Rådmannens innstilling: Protokoll fra møte i Vilt- og innlandsfiskenemnda godkjennes. -3-

4 RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/902-0 Arkiv: K40 Saksbeh: Frode Lindland Dato: Kvoter på hjort, rådyr og bever for områder uten bestandsplan/frie kvoter, samt fellingsavgift for 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Vilt- og innlandsfiskenemnda Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeler Risør kommune følgende kvoter på hjort: Jaktlag/storvald Tellende areal Fordeling på antall, kjønn og alder Risør Viltlag kalv, 4 spissbukk, 4 voksne hann, 2 v. hunn Risørhalvøya storvald kalv, 1 spissbukk, 1 voksen hann, 1 v. hunn 2. Med hjemmel i 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeler Risør kommune følgende kvoter på elg: Jaktlag/storvald Tellende areal Fordeling på antall kjønn og alder Risørhalvøya storvald kalv, 3 voksne hanndyr, 2 voksne hunndyr 3. Med hjemmel i 21 og 23 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeler Risør kommune følgende kvoter på rådyr: Jaktlag/storvald Tellende areal Antall dyr Wormli Risør kommune sentrum 10 Risør jeger- og fiskeforening 3 Risør Viltlag Frie kvoter Risørhalvøya storvald Frie kvoter 4. Med hjemmel i 5 og 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, tildeler Risør kommune følgende kvoter på bever: Jaktlag/storvald Tellende areal Antall dyr Wormli Risør Viltlag Frie kvoter Risørhalvøya storvald Frie kvoter 5. Med hjemmel i 6 i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og -4-

5 fellingsavgift for elg og hjort, settes fellingsavgiftene for 2015 til følgende: Elgkalv kr 285,- Voksen elg kr 485,- Hjortekalv kr 230,- Voksen hjort kr 375,- -5-

6 Vedlegg: 1 Bestandsplan elg for Risørhalvøya storvald Kort resymé Kommunen skal hvert år tildele kvoter på hjort, rådyr og bever til godkjente vald/jaktlag som ikke får kvotene godkjent gjennom bestandsplan for elg eller hjort, eller har frie kvoter for rådyr/ bever. I tillegg skal kommunen tildele kvoter på elg til jaktlag som ikke har bestandsplan, samt fellingsavgift på elg og hjort. Saksopplysninger og vurderinger Elg: I følge vedtatte kommunale mål, er det ønskelig å holde bestanden i et nogenlunde stabilt nivå inntil man ser stabil bedring i bestandskondisjonen (vekter, kalv/ku og tvillingrate). Ønsket nivå på kalv/kuforholdet er 0,55-0,6. For Risør Viltlag er situasjonen at alle jaktlagene/valdene er del av Viltlaget. Det skal derfor ikke foretas noen særskilt tildeling til noen lag eller vald innenfor denne geografien. Viltlaget har sendt inn søknad om godkjenning av bestandsplan for Risørhalvøya storvald fikk 1 år forlengelse på sin bestandsplan, til og med jaktåret I Viltnemndas møte den ble ny bestandsplan avslått med hjemmel i 19 i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt». Forskriften ble revidert i 2012 og satte der et krav til arealet på et bestandsplanområde. Kravet er at valdet som ønsker en bestandsplan, må ha et areal tilsvarende 20 x minstearealet. Dette var ikke tilfredsstilt, noe som gjorde at kommunen ikke kunne godkjenne bestandsplanen. Risørhalvøya vil derfor få direkte tildeling fra kommunen etter 21 i nevnte forskrift. I søknaden om bestandsplan fra Risørhalvøya storvald framgår det at man har som mål å spare ytterligere på de store produktive dyra, øke bestanden noe i noen områder, øke produktiviteten og kondisjonen på dyra samt ha et uttak av ungdyr og kalv på ca 60%. Videre er det satt fokus på beitegrunnlaget, kjønnsforholdet i uttaket samt et ku/okse-forhold i bestanden på 1,5-2 i I følge 21 i forskriften, er mulige kategorier for tildeling: kalv, voksne hanndyr og voksne hunndyr. Minstearealet er endret ved forskriftsendring til 4000 dekar for Risør kommune. På bakgrunn av dette, tildeles Risørhalvøya storvald 9 elg for jaktåret Dette tilsvarer ca 4000 dekar bak hvert dyr, noe som er det samme som Risør Viltlag. Det foreslås at disse fordeles følgende på nevnte kategorier: 4 kalv 3 voksne hanndyr 2 voksne hunndyr I voksenkvota ligger 1,5-åringer og oppover. Det anmodes om at noe av voksenkvota tas ut som ungdyr for å spare store produktive dyr. Hjort: I henhold til de kommunale målene, er det ønskelig med en forvaltning som legger til rette for et økt uttak av hjort framover, gitt at veksten er kontrollert slik at det ikke gir store beiteskader for jord- og skogbruksnæringa. -6-

7 I 2013 ble minstearealet endret til 5000 dekar. Dette tilsvarer ca 30 hjort i tildeling. Med 50%-regelen kan tildelinga ligge i intervallet hjort. Foreløpige topp i fellingsstatistikken er i 2012 da det ble felt 7 hjort i kommunen. I 2013 var det 6 felte og i hjort. Rådmannen ser derfor ingen grunn til en tildeling høyere enn i fjor. For hjort kan det tildeles i følgende kategorier, jfr. 21: kalv, spissbukk, voksne hunn, voksne hann. Basert på de kommunale målene, ser rådmannen det naturlig å legge en hovedvekt av uttaket på kalv og ungdyr. På den måten legger man opp til å spare flere av de store produktive dyrene. Rådyr og bever: Rådmannen foreslår å videreføre kvotene slik de var i fjor, d.v.s. frie kvoter til Risørhalvøya storvald og Risør Viltlag, 10 rådyr i sentrum og 20 for Wormli. Fellingsavgift: Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) setter hvert år rammer for maksimale satser kommunene kan bruke på fellingsavgiftene. Satser i 2014 Makssatser for 2015 Elgkalv 285,- 300,- Voksen elg 485,- 510,- Hjortekalv 230,- 236,- Voksen hjort 375,- 390,- Saldoen på viltfondet er ca kr. De siste årenes synkende statistikk på fellingstallene gir reduserte inntekter til viltfondet. Det ble gjort en justering av fellingsavgiftene i fjor, men hvis utviklinga fortsetter, bør man vurdere å heve avgiftene igjen. Dette vil selvfølgelig avhenge av utgifter til fallviltarbeid samt eventuelle prosjekter som f.eks. beitekartlegging. -7-

8 -8-

9 -9-

10 - 10 -

11 -11-

12 -12-

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 -16-

17 -17-

18 -18-

19 RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/903-0 Arkiv: K40 Saksbeh: Frode Lindland Dato: Bestandsplan elg for Risør Viltlag Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/15 Vilt- og innlandsfiskenemnda Rådmannens innstilling: 1. Risør kommune, ved Vilt- og innlandsfiskenemnda, godkjenner omsøkt bestandsplan for elg fra Risør Viltlag, gjeldende for perioden Vedtaket er hjemlet i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt»,

20 Vedlegg: 1 Bestandsplan elg for Risør Viltlag Kommunale mål for hjorteviltforvaltninga i Risør Kort resymé Risør Viltlag har søkt om godkjenning av bestandsplan for elg i perioden Saksopplysninger Risør Viltlag sin bestandsplan hadde siste året i De sendte derfor inn en ny søknad for kommende periode. De søker om en 3-årsperiode fra Risør Viltlag består av 4 storvald: - Hope/Sandnes/Fie - Akland/Røysland/Lindland/Moland - Dalsvann/Svart - Husaas/Hødnebø/Gjernes Til sammen har de et tellende areal på dekar. Nytt minsteareal på elg i Risør er 4000 dekar. Valdet tilfredsstiller dermed arealkravet i 19 for å få godkjent bestandsplan ( dekar i Risør). Det søkes om en kvote på 30 elg pr. år, totalt 90 elg i perioden. Dette er 10 dyr pr. år færre enn i forrige periode. Tellende areal delt på 30 gir ganske nøyaktig 4000 dekar bak hvert dyr, d.v.s. likt minstearealet. I «Forskrift om forvaltning av hjortevilt», 19, framgår det følgende: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. For bestandsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder. Viltlaget har nå sendt inn en ny modell i forhold til tidligere. Det foreligger en såkalt enhetsmodell i søknaden. Denne modellen går ut på at ulike kjønns- og alderskategorier får ulike poeng. Skalaen går fra 1-8 poeng. Hvert storvald får tildelt en viss kvote poeng for perioden. Skyter man kalv, blir det få poeng, noe som innebærer at man kan skyte flere dyr. Dersom man skyter produktive kuer, vil man ta mange poeng fra kvota i forhold, noe som innebærer at man kan skyte færre dyr. Modellen premierer med andre ord et uttak på kalv og ungdyr. Det framgår også i planen at man ønsker at uttaket på kalv og ungdyr skal ligge på 60 % og at 60% er hanndyr. -20-

21 Planen framlegger målsetninger om opprettholdelse og økning i bestanden, et ku/okse-forhold på 1-1,5, varig økning i andelen kuer med kalv, ekstra fokus på vern av de store produktive kuene samt bedring av elgens kondisjon. Risør kommune har nylig vedtatt kommunale målsetninger for forvaltning av hjortevilt. Jfr. 19, skal en bestandsplan være i tråd med de kommunale målene for å bli godkjent. I de kommunale målene er det i overordnet målsetning satt at man ønsker en bedring i elgens bestandskondisjon og produksjonsevne slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Dette er ytterligere utdypet ved følgende delmål: - Slaktevektene på 1,5-årige elg felt i målperioden skal vise stigende tendens fram mot Kalv/ku-forholdet bør overstige 0,55 i 2017, helst opp mot 0,6. - Spare produksjonsdyr og ta ut svake og små dyr Vurderinger Rådmannen mener omsøkt plan er i tråd med de kommunale målsetningene. Det er bra at man har et sterkt fokus på økt kondisjon og produktivitet i stammen. Videre kan det være en bra strategi å styre uttaket mot en større andel kalv og ungdyr samt små og svake dyr. Modellen som er framlagt ønsker å stimulere til vern av store produktive kuer og okser slik at disse «gode dyra» kan få opp kalveproduksjonen. Man bør nok også ha i bakhodet at man må holde et system på kjønnssammensetninga i uttaket og bestanden. Man bør prøve å justere dette underveis slik at man får en fornuftig balanse. En god kommunikasjon ut mot storvaldene og jaktlaga vil nok være sentralt her. I årene som kommer vil det også være viktig å holde en god balanse mellom beitetilgang og bestand, som er med på å sikre en god kondisjon i stammen og god produksjon. Rådmannen mener også det kan være fornuftig å vurdere nye beitekartlegginger for å dokumentere utviklinga i elgens mattilgang. Dersom produksjonen ikke tar seg opp, må man være forsiktig med å la bestanden øke vesentlig. Først når man ser klare tegn på at veksten tar seg opp, kan man bygge opp igjen stammen så langt det er grunnlag ut fra tilgang på beite. Rådmannens konklusjon Ut fra en totalvurdering av planen, mener rådmannen at den er i tråd med de kommunale målsetningene samt 19 i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt». -21-

22 BESTANDSPLAN FOR ELG

23 BESTANDSPLAN FORELG AVTALEPARTER: Risørkommune Risørviltlag BESTANDSPLANPERIODE Bestandsplanengjelderfor perioden BESTANDSPLANENSAVGRENSNINGOG STØRRELSE Bestandsplanenomfatter4 storvaldi Risørkommune. Storvald: Hope/Sandnes/Fie Akland/Røysland/Lindland/ Moland Dalsvann/Svart Husaas/Hødnebø/Gjernes Sumviltlaget: Tellendeareal: 20829da 24661da 40246da 32619da da Målsettingfor viltlaget: Oppretholdeog økebestanden i mangeområdervil ytterligerereduksjonav bestandenvære enfelling av desisteproduksjonsdyra. Holdeku/okseforholdetomkring1-1,5 Varig økningi andelenkuermedkalv Verneom destørstekueneog prioriterekalveproduksjonpådisse Elgenskondisjonskalforbedresi planperioden deter ønskeligat slaktevektenfor kalverog 1½ åringerskalviseenstigendetendens. Fallvilt: Risørviltlag ønskerat fallvilt tilfaller jaktlagenei mestmulig grad. PLANLAGT UTTAK I PERIODEN Risørviltlag ønskerå bli tildelt enkvotepå30 dyr/år.til sammen90 dyr i perioden. Dettetilsvarerca.4000dekar/dyrpr. år. BESKATNING: -23-2

24 Det tildeles 30 dyr årlig, som er en reduksjon på 10 dyr pr. år fra forrige planperiode. Det forutsettes at uttaket hovedsaklig ligger på 60% kalv og unge dyr, og hvor 60% er hanndyr. Tildelingen av elg vil i sin helhet foregå etter en enhetsmodell som vist i tabell 1 og 2. BAKGRUNN Risør viltlag har bak seg en periode med stabile vekter på alle grupper. Likedan har ku/okse forholdet vært ganske stabilt. Siste året har vi hatt en markert bedring avforholdet mellom kalv/ku gikk noe ned i 2014, men har ligget mellom 0,5 og 0,6 de siste 10 årene.. Vi ønsker å videreføre praksisen med å ha en svært åpen bestandsplan og tildele dyr i form av enheter til storvaldene som de kan fordele selv over tre år. Dette fører til at ansvaret for en riktig forvaltning er gitt til de enkelte lag innenfor gitte rammer. Det er også svært forskjellige behov for uttak i de forskjellige storvaldene. Arealene innenfor viltlaget er lite sammenhengende og har liten utveksling av dyr med hverandre. Det er viktig at hvert enkelt storvald søker samarbeid med områder på andre siden av kommunegrensene. I tillegg viser resultatene fra elgmerkeprosjektet på Vegårshei at elgen er mye mer stasjonær enn både vi mange andre har regnet med. Vektgrensa på 150 kg på kvige/lita ku og stut er satt med lave enheter for å få jegerne til å skyte små dyr omkring kg. Store dyr er gitt flere enheter, slik at det skal koste mere å felle slike dyr som regnes for produksjonsdyr. TILTAK. For å oppnå målsettingen ønsker vi å beskatte små kaalver og ungdyr. Det er også svært god forvaltning å ta ut små kalver og små 1½ åringer. Likedan at lagene tilstreber å ha stor voksen okse gående igjen i bestanden etter jakt. Det er også viktig å spare voksne kuer for å sikre gode produksjonsdyr. Risør viltlag søker også om fri kvote på bever og rådyr

25 Tabell 1: Enhetsmodell for tildeling av Elg i Risør Viltlag Utregning: x3/90 elg = 3945 da pr. dyr Kategori Elg: Enheter (Poeng): 1 Kalv og Ungdyr under 100 kg, og Fallvilt 1 2 Ungdyr kg (Stut med 2 tagger) 2 3 Stut kg (Maksimum 4 tagger) 3 4 Ku kg 4 5 Stut over 150 kg og mer enn 4 tagger 6 6 Ku over 150 kg 8 7 Stut over 200 kg 8 Tabell 2: Fordeling til Storvald. Storvald Areal Dekar Antall enheter for 3 år Hope/Sandnes/ Fie Akland/Røysland/ Lindland/Moland Dalsvann/ Svart Husaas/Hødnebø/ Gjernes Total skutt enhet/vekt 2016 skutt enhet/vekt 2017 skutt enhet/vekt Faktor 1,8 er brukt for å regne ut antall enheter på 3 år x1,8=213 enheter for 3 år Utgangspunktet er at det felles mest kalv og ungdyr, og en og annen større dyr. Snittet vil ligge et sted mellom kategori 2 og 3 etter endt planperiode. Eksempel: 38 enheter fordelt på 3 år: 1. året: 2 stuter under 150kg = 6 1 Ungdyr under 130nkg = 2 2 Kalv/ungdyr under 100kg = 2 Totalt =10 2. året: 1 stut over 4 tagger = 6 2 ungdyr under 130 kg = 4 Totalt = året: 2 stuter under 150 kg = 6 2 stuter over 150 kg =12 Totalt = 18 Totalt for 3 år = 38 Enheter 4-25-

26 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN Lederen i viltlaget har, etter årsmøtevedtak, fullmakt til å sende inn bestandsplanen for godkjenning til Risør kommune. Sted: Dato: For Risør viltlag Bestandsplanen er godkjent: Sted Dato For Risør kommune 5-26-

27 RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/599-1 Arkiv: K46 Saksbeh: Frode Lindland Dato: Kommunale mål for hjorteviltforvaltninga i Risør Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Vilt- og innlandsfiskenemnda Rådmannens innstilling: Risør kommune vedtar følgende mål for forvaltning av hjortevilt i Risør kommune for perioden : Den kommunale forvaltningen av hjortevilt bygger på naturmangfoldloven og viltlovens 1: Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. Overordnet målsetning: Risør kommune skal ha biologisk sunne bestander av elg, hjort og rådyr som utgjør en berikelse i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser. Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Hjortestammen skal forvaltes slik at jaktutbyttet er noe økende i perioden, samtidig som en skal ha fokus på å begrense skader på skog og innmark. Rådyrstammen forvaltes i stor grad av grunneierne selv gjennom kvotefri jakt. Delmål: 1. Kommunen som tilrettelegger Kommunen skal gi bistand, råd og veiledning om viltforvaltning og bidra med faglige innspill til lokale viltlag, jaktlag og jegere, samt legge til rette for samarbeid og FoU-arbeid i lokalmiljøet. Kommunen skal benytte det nasjonale Hjorteviltregisteret til rapportering av fallvilt, «sett elg» og fellingsresultater. Sett hjort innføres først når fellingstallet ligger i størrelsesorden 30 hjort pr år. 2. Jaktorganisering Opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktlagene inngår i bestandsplanområder som kan drive reell stammevis forvaltning. Bestandsplanområdene skal utgjøre en naturlig avgrenset enhet og ha et areal som er minst 20x minstearealet. Grunneierne som har organisert jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltninga av hjorteviltet. -27-

28 3. Bestandskondisjon Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av målperioden Slaktevekten til 1,5-årige elg felt i målperioden skal vise stigende tendens fram mot Forvaltningen må fortsatt legges opp slik at elgbestanden står i forhold til beitesituasjonen. Nye registreringer av beitesituasjonen bør utføres for å dokumentere utviklinga. Vinterstammen bør holdes lav og beiteproduksjonen opprettholdes gjennom skogbrukstiltak. Viktige element i målet om økt vitalitet i elgstammen vil også være å spare produksjonsdyra samt et fokus på å selektere ut de små og svake dyrene. Vinterstammen av elg bør i hovedsak bestå av voksne produksjonsdyr. Det er et mål å øke kalveproduksjonen. Denne bør ut fra «sett elg»-registreringene i jakta overstige 0,55 kalv/ku i 2017, helst opp mot 0,6. Kalv/ku-forholdet bør overstige 0,6 før man legger opp til bestandsvekst. For hjort er det ønskelig med mer kunnskap. Inntrykket er imidlertid at bestanden er i vekst og at kondisjonen er god. Målsettinger for planperioden skal være en kontrollert vekst i kommunen. Samtidig må det være et fokus at skadene for jord- og skogbruket ikke øker. 4. Hjortevilt og trafikk Det er et mål at det forekommer minst mulig påkjørsler av hjortedyr på vei og jernbane. Kommunen skal være pådriver overfor Statens vegvesen for at det blir utført forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler langs veier for at dette kan nås. Kommunen skal registrere alle trafikkulykker med hjortedyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret. 5. Hjortevilt Det lave konfliktnivået mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i Risør skal opprettholdes. Så lenge det bare år om annet felles hjortevilt i nødverge eller som skadedyr er konfliktnivået akseptabelt. 6. Næring og rekreasjon Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy grad av tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser for landbruksnæringen skal økes. Samtidig skal det være et godt tilbud av «tradisjonell bygdejakt» med lavere grad av tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen. -28-

29 Vedlegg: Mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder , vedtatt av fylkestinget 13. desember Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt av Miljødirektoratet 10. februar Saksopplysninger I 2012 fastsatte Miljødirektoratet ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Her framkommer det at kommunen skal fastsette målsetninger for hjorteviltforvaltninga (forvaltning av elg, hjort og rådyr). 3 sier følgende: Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Lederne i Risørhalvøya storvald, Risør Viltlag og Viltnemda er orientert om saken. Bestandsplanperioden gikk ut i 2014 for Risørhalvøya og Risør Viltlag. Dette gjelder planer for elg. Dette innebærer at ny bestandsplan nå må til godkjenning for kommende periode ( ). I hjorteviltforskriften heter det at bestandsplanen skal være i tråd med de kommunale målsetningene, jfr. 19 i hjorteviltforskriften: Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent, jf. 3. Det er derfor naturlig at disse vedtas nå samt at Viltlaget er kjent med målsetningene og har mulighet for å ta hensyn til de kommunale målene i sin utarbeidelse av bestandsplanen. Aust-Agder fylkeskommune har vedtatt mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder (fylkestinget 13. desember 2011). Det er naturlig at kommunen i stor grad legger disse til grunn når de kommunale målene skal fastsettes. Det legges opp til at målsetningene gjennomgås og eventuelt revideres i forkant av neste bestandsplanperiode. Vurderinger Risør kommune har ikke utarbeidet slike målsetninger tidligere og har derfor ikke noe grunnlag for å vurdere måloppnåelse. Følgende dokumentasjon/statistikk ligger til grunn for målsetninger om bestandskondisjon: -29-

30 Kalv/ku 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 År Hanndyr 1 ½ år snittvekt Hanndyr 1 ½ år antall Hunndyr 1 ½ år snittvekt Hunndyr 1 ½ år antall I årene som kommer vil det være viktig å holde en god balanse mellom beitetilgang og bestand, som sikrer en god kondisjon i stammene og god produksjon. Det vil også være viktig å spare de gode produksjonsdyra dersom man vil øke produksjonen. Samtidig er det nok viktig å ha fokus på at man selekterer ut små og svake dyr. Rådmannen mener også det kan være fornuftig å vurdere nye beitekartlegginger for å dokumentere utviklinga i elgens mattilgang. Dersom produksjonen ikke tar seg opp, må man være forsiktig med å minske uttaket. Først når man ser klare tegn på at veksten tar seg opp kan man bygge opp igjen stammen så langt det er grunnlag ut fra tilgang på beite. De kommunale målsetningene er tenkt å være overordnet retningslinje for storvaldene, samtidig som den skal være relativt romslig. -30-

Mål. Virkemiddel Politikere Næringsinteresser Friluftsinteresser Trygg trafikk Forsikring

Mål. Virkemiddel Politikere Næringsinteresser Friluftsinteresser Trygg trafikk Forsikring 2016-2019 2012-2015 Mål Politikere Næringsinteresser Friluftsinteresser Trygg trafikk Forsikring Virkemiddel Grunneiere Viltlag Viltnemnd og saksbehandlere Bestandsplan Øke tetthet Redusere tetthet Kalveskyting

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012-2015

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 212-215 Vedtatt Plan- og miljøutvalget i Søgne 12.12.212 Innledning (Forklaring på begreper slik de forstås av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder

Saksframlegg. Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: K40 Saksmappe: 2012/3388-38040/2012 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 04.12.2012 Saksframlegg Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Regional viltforvaltning Viltfaglig møte - Bamble 27.02.2012 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Tema: Fylkeskommunens rolle Overførte oppgaver jf. Forvaltningsreformen Lovverk Hjorteviltforskriften Øvrige

Detaljer

Mål og strategier for forvaltning av elg i Østfold

Mål og strategier for forvaltning av elg i Østfold Mål og strategier for forvaltning av elg i Østfold Vedtatt 3. juni 2015, Fylkestinget i Østfold, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen Foto: StudioCB Alle foto: Bjørn Aksel Bjerke Bakgrunn Ansvar Klima-

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: frivilligsentralen, Gjerstadsenteret Dato: 14.04.2015 Tid: 18:30 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER

MÅL OG RETNINGSLINJER MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I OPPDAL 2016-2021 Oppdal kommune 2016 (vedtak 16/125) 2 Forord Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) 3 sier at kommunen skal

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse.

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. 1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. Driftsplanområdet omfatter Risør viltlag med jaktområdene: Hope/Sandnes/Fie, Dalsvann/Svart, Gjernes/Hødnebø/Husaas, Akland/Lindland Viltlaget består av

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal 2013-2018 2 FORORD I ny Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) skal kommunen vedta målsettinger

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, vis à vis Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker HOV, 16.06.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 15.06.2009 Følgende møtte: Erik Bjørnsveen, Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG-, HJORTE- OG RÅDYRFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG-, HJORTE- OG RÅDYRFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELG-, HJORTE- OG RÅDYRFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2016 2018 Vedtatt av Nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalget i Notodden 04/05-2016, sak 16/16. Innhold: 1. FORORD

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Norsk viltforvaltning. Lovgiving, normer og idealer.med hovedvekt på hjorteviltforvaltningen

Norsk viltforvaltning. Lovgiving, normer og idealer.med hovedvekt på hjorteviltforvaltningen Norsk viltforvaltning. Lovgiving, normer og idealer.med hovedvekt på hjorteviltforvaltningen Rollefordeling i viltforvaltningen Viltmyndighetene skal: Gi rammevilkår og tilrettelegge Informere Overvåke

Detaljer

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Vedtatt av vilt og innlandsfiskenemnda i sak 08/14, 12.05.2014 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 3 3 Status for hjorteviltet i Gol (elg og hjort)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2009/195-4 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/2009 31.03.2009 Averøy kommunestyre 24/2009 18.05.2009

Detaljer

Muligheter i dagens Hjorteviltregister

Muligheter i dagens Hjorteviltregister Muligheter i dagens Hjorteviltregister Foto: Synnøve Ingulfsvann Naturdatas viltkonferanse 7. november 2013 Ane Johansen Tangvik Disposisjon Hva er Hjorteviltregisteret Tilpasset forvaltning Sett og skutt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG JAKT PÅ HJORT I HAMAR KOMMUNE INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Vilt- og

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Uttak av hjortevilt flere regelverk Forbud mot uttak uten hjemmel, Naturmangfoldloven 15

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 04.07.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Elg 2014-2016 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune 2013 2017 Vedtatt Planutvalget i Gausdal xx.xx2013 Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Biologisk mangfold,

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul

Bestandsplan for elg. Elgregion Mjøsa-Glomma Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul Bestandsplan for elg Elgregion Mjøsa-Glomma 2013-2017 24.05.2013 Åmot Utmarksråd Egil H. Wedul 0. INNLEDNING... 2 1. ELGREGIONEN... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. PLANFORUTSETNINGER... 3 4. OVERORDNEDE MÅL I

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Viltnemnda Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 Kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen FO Nestleder Jan Arild

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren Hjorteforvaltning i Jølster Finn Olav Myhren Om Jølster Ca 3000 innbyggere Viktigste næringen er landbruk. 11 millioner liter melk. 8 9000 sau på beite 196 000 dekar tellendeareal. Årlig kvote på ca500

Detaljer

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen 2002-2004 Første bestandsplan (en pioner i nord) 32 dyr: 21 kalver, 9 ungdyr, 4 kyr, ingen okser 2005-2007 Bergvik og Strand kommer til som

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Revisjon 2014 vers 12.04 Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Biologisk mangfold, beitegrunnlaget og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtet starter med befaring til Krokåsdalen oppmøte kl. 09.45 utenfor hovedinngang i Rådhuset. Kleppestø 07.06.2016

MØTEINNKALLING. Møtet starter med befaring til Krokåsdalen oppmøte kl. 09.45 utenfor hovedinngang i Rådhuset. Kleppestø 07.06.2016 MØTEINNKALLING Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 09:45 (med oppmøte utenfor hovedinngang i Rådhuset) Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2015 Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi takker Aust-Agder fylkeskommune ved

Detaljer

Overordna forvaltningsplan for hjorteviltforvaltninga i Vinje kommune

Overordna forvaltningsplan for hjorteviltforvaltninga i Vinje kommune Overordna forvaltningsplan for hjorteviltforvaltninga i Vinje kommune 2012 2014 Foto: Halvor Loftsgarden Vedtak i PLM, den 02.05.12, sak 12/44 - Side 1 - INNHALD Rammer for viltforvaltninga s. 3 Lov om

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

Praktiske konsekvenser av endret hjorteviltforskrift. Naturdatas Viltkonferanse 2015 Kari Bjørneraas

Praktiske konsekvenser av endret hjorteviltforskrift. Naturdatas Viltkonferanse 2015 Kari Bjørneraas Praktiske konsekvenser av endret hjorteviltforskrift Naturdatas Viltkonferanse 2015 Kari Bjørneraas Om hjorteviltforskriften Rammer for forvaltning av hjortevilt Ny i 2012 Høring på mindre enderinger i

Detaljer

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet 19.05.2015 1. Viltlaget Froland viltlag er en sammenslutning av jaktlag innenfor det området som fremgår av 3. 2. Formål og arbeidsfelt Viltlagets formål

Detaljer

Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune

Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune 2013 Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune Slettom Lars 27.08.2013 Forsidefoto: Stian Almestad Innhold Innledning... 4 Kommunen som viltmyndighet... 4 Bestandsplanbasert elgforvaltning... 4 Mål for

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION 1/51-/ 5-Se9 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012

Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers. Kari Bjørneraas Naturdatas viltkonferanse 2012 Hjorteviltforvaltning på kryss og tvers Kari Bjørneraas På kryss og tvers i tid og rom Magnus Lagabøters landslov 1276 Forbud mot forfølgelsesjakt på ski etter elg Hver mann skulle øve seg i bueskyting

Detaljer