HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte:"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: / 2016 Utvalg: Viltnemda Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 18: Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø, Håkon Lian og Nils Friis. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte: Ingen. Følgende fra administrasjonen møtte: Protokollen godkjent: Rødberg, Terje Skriudalen Svein Erik Lund

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/16 Kommunalt viltfond - disponering av midler 2016 Å PS 2/16 Fellingsavgift elg og hjort 2016 Å PS 3/16 Evaluering gjennomført bestandsplan elg , Smådøl storvald Å PS 4/16 Status bestandsplan elg, S-Smådøl, Nuten, Rødbergf., Råenlia Å PS 5/16 Status bestandsplan elg , Uvdal storvald Å PS 6/16 Status bestandsplan elg , Øygardsgrend / Borgegrend. Å PS 7/16 Status bestandsplan elg , Nore Øst storvald Å

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2004/1469 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Kommunalt viltfond - disponering av midler 2016 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /16 Saken gjelder: Kommunalt viltfond. Fondsstyret skal i henhold til kommunale retningslinjer for fondet, hvert år foreta en disponering av fondet. Fakta: Viltfondet hadde pr en saldo på kr ,-. I henhold til retningslinjene for fondet skal det være en grunnkapital på minst kr ,-, men denne ble i 2004 økt til kr ,-. I sak 1/11 ble det vedtatt å aldersbestemme felt elg med en antatt årlig kostnad på kr ,-. Inntektene fra fellingsavgiften for elg og hjort avhenger av fellingsresultat og vedtatt fellingsavgift pr. dyr. Satsene for fellingsavgift behandles i egen sak, men med kr. 250,- i avgift for voksne dyr og kr. 1,- for kalv vil det med forventet felling komme inn ca. kr ,- i Disponible midler i 2016 blir med dette ca. kr ,-. Saldo pr kr ,- Grunnkapital vedtatt i sak 6/04 kr ,- Tilsagn om tilskudd, ikke utbetalt kr. - 0,- Aldersbestemmelse felt elg jf. sak 1/11 kr ,- Forventet inntekt fra fellingsavgift elg/hjort 2016 kr ,- Disponibelt beløp fra fondet i 2016 kr ,- Rådmannens vurdering: Det har de siste årene vært generelt få søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet. Ut fra det en vet pr. i dag synes et disponibelt beløp på kr ,- å være romslig. Både når det gjelder eventuell tildeling av tilskudd, dekking av kurskostnader, foredrag, eventuelt underskudd ifm. fallvilt

4 m.m. Fondet har en god grunnkapital på kr ,- så om det skulle dukke opp interessante prosjekter så er det mulig å foreta en omdisponering av midler senere i Det er også forholdsvis raskt å bygge opp igjen fondet gjennom å øke satsene for fellingsavgift. Det anbefales å disponere kr ,- for eventuell tildeling av tilskudd etter søknad. Kr ,- anbefales disponert til fallviltarbeid, foredrag, åpne møter og andre fellestiltak. Rådmannens forslag til vedtak: Fra det kommunale viltfondet i Nore og Uvdal kan kr ,- disponeres i Av dette disponeres kr ,- til eventuelle tildelinger av tilskudd i henhold til søknad. Kr ,- disponeres til fellestiltak, foredrag, møter, kurs, fallviltarbeid og lignende. Behandling Viltnemnda : Saken ble gjennomgått. Ingen andre forslag til vedtak. Vedtak Viltnemnda : Fra det kommunale viltfondet i Nore og Uvdal kan kr ,- disponeres i Av dette disponeres kr ,- til eventuelle tildelinger av tilskudd i henhold til søknad. Kr ,- disponeres til fellestiltak, foredrag, møter, kurs, fallviltarbeid og lignende.

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2005/137 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Fellingsavgift elg og hjort 2016 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /16 Saken gjelder: Fastsetting av fellingsavgift for elg og hjort i Nore og Uvdal kommune jaktåret Fakta: I henhold til forskrift av 15. mai 2011 om kommunalt og fylkeskommunalt viltfond skal kommunen fastsette fellingsavgift for elg og hjort. Forskriftens 6 sier at kommuner der det er adgang til jakt etter elg og hjort skal fastsette og kreve inn fellingsavgift for felte dyr av disse artene. Kommunestyret har delegert myndigheten til fastsettelse av fellingsavgift til viltnemda. Statlige maksnivå på satsene er fastsatt i Prop. 1 S ( ) fra Klima- og miljødepartementet og er for elg kr. 510,- (voksen) / 300 (kalv) og for hjort kr. 390,- (voksen) / 236,- (kalv). I 2015 ble fellingsavgiften for voksen elg og hjort satt til kr. 250,- og avgiften for kalv satt til kr. 1,-. Dette ga kr ,- i inntekt fra fellingsavgift. Det kommunale viltfondet er pr solid, med kr ,- i disponible midler utover det vedtatte grunnfondet på kr ,-. Rådmannens vurdering: For at kommunen skal ha midler til å utføre vilttiltak i kommunen og gi rettighetshaverne, organisasjoner og andre mulighet til tilskudd til fornuftige tiltak/prosjekter bør det i utgangspunktet kreves inn fellingsavgift, slik at det blir tilstrekkelig med midler til disposisjon. Innbetalt fellingsavgift tilfaller det kommunale viltfondet. Det har de siste årene vært få søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet og søknadene har i stor grad vært små enkeltprosjekter. Prosjekter som har fått tilsagn om tilskudd har ofte ikke blitt gjennomført, noe som har resultert i en utilsiktet økning av fondets størrelse. Avhengig av om det blir aktuelt med større og kostbare fellesprosjekt, så synes det å være lite behov for maksimale inntekter til

6 det kommunale viltfondet i Dette avhenger imidlertid av fondsstyrets disponering av fondsmidlene i 2016 behandles i egen sak. Det anbefales å kreve inn fellingsavgift for dekking av faste utgifter og ha rom for kjøp av eksterne konsulenttjenester ved behov. Forventet inntekt til viltfondet i 2015 er kr ,- og vurderes å kunne gi et ubetydelig underskudd. Dette vurderes som uproblematisk da fondet er solid og det anbefales ingen endring i satsene for fellingsavgift. Det forventes at avskytingen av elg og hjort i 2016 blir omtrent som i Det anbefales følgende fellingsavgifter i 2016; voksen elg (1,5 år og eldre) kr. 250,- / elgkalv kr. 1,- / voksen hjort kr. 250,- / hjortekalv kr. 1,-. Rådmannens forslag til vedtak: For jaktåret 2016 fastsettes følgende satser for fellingsavgift på elg og hjort i Nore og Uvdal kommune: Voksen elg (1,5 år og eldre) : kr. 250,- Elgkalv : kr. 1,- Voksen hjort (1,5 år og eldre) : kr. 250,- Hjortekalv : kr. 1,- Behandling Viltnemnda : Saken ble gjennomgått. Ingen andre forslag til vedtak. Vedtak Viltnemnda : For jaktåret 2016 fastsettes følgende satser for fellingsavgift på elg og hjort i Nore og Uvdal kommune: Voksen elg (1,5 år og eldre) : kr. 250,- Elgkalv : kr. 1,- Voksen hjort (1,5 år og eldre) : kr. 250,- Hjortekalv : kr. 1,-

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/887 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Evaluering gjennomført bestandsplan elg , Smådøl storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /16 Saken gjelder: Evaluering av gjennomført bestandsplan for elg i perioden , Smådøl storvald. Fakta: Smådøl storvald fikk i sak 9/13 godkjent 3-årig bestandsplan for elg for perioden Bestandsplanen ble godkjent med noen endringer. Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Bestandsstørrelsen stabiliseres på 2012-nivå (iht. sett-elg data). Ku/okse-forholdet skal ved utgangen av planperioden være mellom 1,6 2,0. Økt andel større okser, der oksene er tyngre og eldre enn i dagens oksebestand (skal måles gjennom slaktevekter). Heve slaktevektene på ungdyr / kalv. Valdet fikk godkjent omsøkte bestandsplan med følgende avskytingsrammer: Det tildeles en samlet kvote på 135 dyr og det forventes at disse dyr felles. Felte dyr skal ha følgende fordeling: o Maks 20% voksen ku (2,5 år og eldre) o Maks 30% voksen okse (2,5 år og eldre) o Minst 50% kalv og ungdyr (1,5 år) Nedklassifisering av voksne dyr som ungdyr iht. vekt / takker godkjennes ikke. Alle felte dyr belastes valdets kvote såfremt dyret ikke er godkjent av kommunen som fallvilt. Overskridelse av andel voksne dyr aksepteres ikke verken 1., 2. eller 3. år av bestandsplanen. Dersom maksimalgrenser for andel voksne dyr overskrides vil kommunen trekke godkjenningen

8 av bestandsplanen tilbake og kvote vil bli tildelt iht. hjorteviltforskriftens 21 det påfølgende år. Valdet er selv ansvarlig for å koordinere avskytingen innad i valdet slik at det ikke felles en for stor andel voksne dyr. Viltnemda evaluerte i sak 5/2015 status etter to år og gjorde følgende vedtak: Smådøl storvald for elg har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting uten vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan. Valdet bør fullføre bestandsplanperioden og ha fokus på å felle nok dyr og små dyr Valdet har i planperioden hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har i bestandsplanperioden felt 114 dyr av 135 stk. planlagt felt. Av felte dyr er det iht. reell alder felt 25,4 % voksne okser, 16,7 % voksne kyr og 57,9 % kalv/ungdyr. Rådmannens vurdering: Valdet har gjennomført en avskyting som er innenfor planens rammer når det gjelder type dyr. Antall felte dyr er noe lavere enn planlagt, men trolig ikke i strid med fastsatte bestandsmål som var å stabilisere bestanden på 2012-nivå. Sett-elg/jegerdagsverk for hele Smådølområdet viser en stabil eller svakt synkende bestand Sett elg pr. jegerdag 0,53 0,66 0,48 0,46 0,43 0,51 0,49 0,48 0,41 Sett ku pr. okse 1,22 1,11 1,22 0,96 1,38 1,12 1,50 1,30 1,31 Dette samsvarer med de vurderingene som ble gjort i sak 9/2013 der kalvetilveksten ble vurdert å være i underkant av 40 kalv. Stemmer dette så tilsier avskytingen en svak bestandsreduksjon. Et stabilt ku/okse-forhold sett opp mot kjønnsfordelingen i uttaket tilsier ikke noen stor bestandsreduksjon. En mer grundig gjennomgang av bestandsdata og aldersklassefordeling blant felt elg vil gi bedre grunnlag for å konkludere mht. bestandssituasjonen og bør gjøres før utarbeidelse av ny bestandsplan. Rådmannens forslag til vedtak: Smådøl storvald har gjennomført en avskyting som er i tråd med godkjent bestandsplan for elg i perioden Valdet oppfordres til å utarbeide ny bestandsplan for perioden Behandling Viltnemnda : Saken ble gjennomgått. Ingen andre forslag til vedtak. Vedtak Viltnemnda : Smådøl storvald har gjennomført en avskyting som er i tråd med godkjent bestandsplan for elg i perioden Valdet oppfordres til å utarbeide ny bestandsplan for perioden

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2008/366 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Status bestandsplan elg , S-Smådøl, Nuten, Rødbergf., Råenlia MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /16 Saken gjelder: S-Smådøl, Nuten, Rødbergfeltet, Råenlia elgvald. Gjennomgang av status etter 2 år, for 3-årig bestandsplan for elg i perioden Fakta: Valdet fikk i sak 12/2014 godkjent bestandsplan for elg i perioden Bestandsplanen angir en forventet årlig tilvekst på ca. 25 kalv og det ble antydet en forventet / planlagt avskyting på ca. 26 dyr årlig. Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Bestandsstørrelsen stabiliseres på 2013-nivå. Øke ku/okse-forholdet til 1,5-1,6. Øke tvillingraten. Bestandsplanen ble godkjent med følgende virkemidler og rammer: Det tildeles en samlet kvote på 90 dyr. Felte dyr skal ha følgende fordeling: o Maks 30 % voksne okser (2,5 år og eldre). o Maks 20 % voksne kyr (2,5 år og eldre). o Minst 50% kalv, ungdyr (1,5 år). Overskridelse av andel voksne dyr aksepteres ikke verken 1., 2. eller 3. år av bestandsplanen. Dersom maksimalgrenser for andel voksne dyr overskrides vil kommunen trekke godkjenningen av bestandsplanen tilbake og kvote vil bli tildelt iht. hjorteviltforskriftens 21

10 det påfølgende år. Valdet er selv ansvarlig for å koordinere avskytingen innad i valdet slik at det ikke felles en for stor andel voksne dyr. Valdet har etter to år av bestandsplanperioden hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har etter to år av bestandsplanperioden felt 48 dyr av 52 stk. planlagt felt (60 dyr tildelt). Av felte dyr er det iht. reell alder felt 27,1 % voksne okser, 12,5 % voksne kyr og 60,4 % kalv/ungdyr. Rådmannens vurdering: Valdet har gjennomført en avskyting som er innenfor planens rammer både når det gjelder type og antall dyr. Sett-elg/jegerdagsverk for valdet holder seg stabilt, selv om sett elg / jegerdagsverk for hele Smådølområdet (se tabell nedenfor) viser en stabil eller svak nedgang Sett elg pr. jegerdag 0,53 0,66 0,48 0,46 0,43 0,51 0,49 0,48 0,41 Sett ku pr. okse 1,22 1,11 1,22 0,96 1,38 1,12 1,50 1,30 1,31 Avskytingen så langt i planperioden er iht. godkjent bestandsplan og det foreligger ikke nye bestandsmessige vurderinger som tilsier at bestandsplanen ikke bør fullføres Rådmannens forslag til vedtak: S-Smådøl, Nuten, Rødbergfeltet, Råenlia elgvald har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting som er i samsvar med godkjent bestandsplan. Valdet bør fullføre bestandsplanperioden. Behandling Viltnemnda : Saken ble gjennomgått. Ingen andre forslag til vedtak. Vedtak Viltnemnda : S-Smådøl, Nuten, Rødbergfeltet, Råenlia elgvald har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting som er i samsvar med godkjent bestandsplan. Valdet bør fullføre bestandsplanperioden.

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2005/629 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Status bestandsplan elg , Uvdal storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /16 Saken gjelder: Uvdal storvald. Gjennomgang av status etter 2 år, for treårig bestandsplan for elg i perioden Fakta: Valdet fikk i sak 13/2014 godkjent en treårig bestandsplan for elg i perioden Valdet har i bestandsplanen følgende vurdering av bestanden: Bestandsstørrelsen har vært stabil Tilveksten vurderes å være opp mot 30 dyr årlig. Ku/okseforhold på 0,9 Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Bestandsstørrelsen stabiliseres på 2013-nivå, med rom for svak bestandsøkning. Øke ku/okse-forholdet. Bestand iht. beitegrunnlag og sikre god kondisjon i bestanden. Bestandsplanen angir følgende virkemidler for å nå bestandsmålene: Det ønskes en total kvote på 100 dyr i planperioden. Det forventes 85 % felling. Felte dyr skal ha følgende fordeling: o Maks 30 % voksne okser (2,5 år og eldre).

12 o Andel voksne okser deles i to kategorier; 20% okse t.o.m. 5 takker og 10% okse f.o.m. 6 takker. o Maks 20 % voksne kyr (2,5 år og eldre). o Minst 50% kalv, ungdyr (1,5 år). o Blant felt kalv/ungdyr skal det være minst 50% hunndyr. o Etterstrebe å ikke skyte ku over 180 kg. Bestandsplanen ble godkjent med følgende presisering: Overskridelse av andel voksne dyr aksepteres ikke verken 1., 2. eller 3. år av bestandsplanen. Dersom maksimalgrenser for andel voksne dyr overskrides vil kommunen trekke godkjenningen av bestandsplanen tilbake og kvote vil bli tildelt iht. hjorteviltforskriftens 21 det påfølgende år. Valdet er selv ansvarlig for å koordinere avskytingen innad i valdet slik at det ikke felles en for stor andel voksne dyr. Valdet har etter to år av bestandsplanperioden hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har etter to år av bestandsplanperioden felt 55 dyr av 57 stk. planlagt felt (66 dyr tildelt). Av felte dyr er det iht. reell alder felt 30,9 % voksne okser, 16,4 % voksne kyr og 52,7 % kalv/ungdyr. Rådmannens vurdering: Avskytingen vurderes å være i henhold til godkjent bestandsplan når det gjelder antall felte dyr. Det er felt en marginal større andel (0,9 %) voksne okser enn maksgrensa på 30 %. Sett elg / jegerdagsverk for valdet holder seg stabil, mens sett ku / okse forholdet gjorde et hopp i Det siste er ikke uventet ut fra det høye uttaket av hanndyr. Dette er i samsvar med planens bestandsmål. År Sett elg pr. jegerdag 0,51 0,46 0,39 0,36 0,31 0,30 0,39 0,35 0,40 Sett ku pr. okse 0,91 0,71 0,76 1,00 1,02 0,70 0,90 0,91 1,36 Ut fra en helhetsvurdering bør valdet få fullføre bestandsplanen, men det bør forventes at andel voksen okser i uttaket havner på under 30% etter tre år. Rådmannens forslag til vedtak: Uvdal storvald har etter to år av bestandsplanperioden , gjennomført en avskyting som i all hovedsak er i samsvar med godkjent bestandsplan. Det forventes at andel felte voksne dyr etter tre år holdes innenfor de angitte maksrammer. Valdet bør fullføre bestandsplanen. Behandling Viltnemnda : Saken ble gjennomgått i sin helhet. Ingen andre forslag til vedtak.

13 Vedtak Viltnemnda : Uvdal storvald har etter to år av bestandsplanperioden , gjennomført en avskyting som i all hovedsak er i samsvar med godkjent bestandsplan. Det forventes at andel felte voksne dyr etter tre år holdes innenfor de angitte maksrammer. Valdet bør fullføre bestandsplanen.

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2716 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Status bestandsplan elg , Øygardsgrend / Borgegrend. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /16 Saken gjelder: Øygardsgrend / Borgegrend elgvald. Gjennomgang av status etter ett år, for toårig bestandsplan for elg i perioden Fakta: Valdet fikk i sak 11/2014 godkjent en treårig bestandsplan for elg i perioden Målet var bestandsøkning og planen ble godkjent med følgende rammer for avskyting: Kvote på 90 dyr i planperioden (ønsket felling ikke angitt). Felte dyr skal ha følgende fordeling: o Maks.35% voksne dyr (2,5 år og eldre). o Maks 25% voksen okse (2,5 år og eldre). I første år av planperioden felte valdet kun 19 dyr av kvoten på 30 dyr. Valdet ønsket ikke å fullføre bestandsplanen og søkte om godkjenning av ny bestandsplan for perioden Bakgrunnen var en ny vurdering av bestanden der kalvetilveksten ble vurdert å være lavere enn tidligere antatt. Viltnemda godkjente i sak 8/2015 ny 2-årig bestandsplan for Bestandsplanen har som mål å øke bestandsstørrelsen. Valdet mener at årlig tilvekst ligger på kalv og ønsker en avskyting på inntil 17 dyr årlig og en total kvote på 34 dyr i planperioden. Det ønskes å unngå felling av voksne hunndyr for å bygge opp andel produktive dyr i bestanden. Det ønskes derfor kun uttak av kalv og okser i planperioden. Bestandsplanen ble godkjent med disse forutsetningene og samt at voksne okser (2,5 år og eldre) blant felte dyr ikke skal overstige 35% Valdet har i første år av bestandsplanperioden hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum

15 Valdet har etter to år av bestandsplanperioden felt 10 dyr av 17 dyr tildelt. Av felte dyr er det iht. reell alder felt 40 % voksne okser, 10 % voksne kyr og 50 % ungdyr. Ingen kalv er felt. Rådmannens vurdering: Valdet har i mange perioder hatt godkjent bestandsplan. Felles for alle planene er imidlertid mangelfull bestandsvurdering noe som også er påpekt ved behandling av planene. Det er også ofte ikke helt logisk sammenheng mellom forventet tilvekst og ønsket avskyting / bestandsmål. Det samme var tilfellet i gjeldende plan og kommunen har gjennom samtaler med rettighetshavere / jegere i valdet fått inntrykk av at det er store forskjeller innad i valdet når det gjelder bestandsvurdering og ønsket virkemiddelbruk. Både i 2014 og 2015 har valdet gjennomført en avskyting som vurderes å avvike vesentlig fra planlagt avskyting i godkjente bestandsplaner disse to respektive år. Bestandsplanen synes ikke å fungere som et omforent styringsdokument i forbindelse med jakta og eierskapet til egen plan synes svak. Den konkrete avskytingen i 2015 er vesentlig lavere enn tildelt kvote (bestandsplanen angir ikke ønsket avskyting utover ønsket kvote), men er selvsagt ikke i konflikt med ønsket om bestandsøking. Ut fra fastsatt minsteareal i kommunen (5.000 da) var det heller ikke mulig å tildele en lavere kvote. Avviket i antall og type dyr vurderes imidlertid samlet å være så stort at det er lite relevant mht. en bestandsplanbasert forvaltning der planen er styrende. Det vurderes heller ikke realistisk eller hensiktsmessig at avviket rettes opp i andre og siste år av bestandsplanperioden. I vedtatte mål og rammer for forvaltning av elg i Nore og Uvdal kommune (8/2012) er det angitt følgende: Dersom det oppstår så store avvik i avskytingen at planens bestandsmål ikke kan nåes eller at feil iht. planlagt avskyting ikke kan rettes opp i løpet av planperioden skal kommunen gjøre ett av følgende: godkjent bestandsplan trekkes inn og valdet får mulighet til å utarbeide ny bestandsplan. godkjent bestandsplan trekkes inn og valdet får tildelt kvote fra kommunen iht. hjorteviltforskriftens 21 der feil i avskytingen rettes opp. Valdet kan etter ett år søke om godkjenning av ny bestandsplan. Om avvikene er så store at kommunen skal gripe inn må avgjøres i det enkelte tilfelle ut fra den enkelte plans målsetning sett opp mot avvik både i antall og type dyr som er felt. Ut fra dette og det faktum at valdet i to påfølgende år har gjennomført en avskyting som vurderes å avvike vesentlig fra godkjente bestandsplaner, bør godkjent bestandsplan trekkes tilbake. Valdet bør i 2016 få tildelt kvote iht. hjorteviltforskriftens 18 (det kom ny hjorteviltforskrift i 2016 og der tidligere 21 om kvotetildeling ble endret til 18). Rådmannens forslag til vedtak: Godkjenning av bestandsplan for elg i perioden for Øygardsgrend / Borgegrend storvald, godkjent i viltnemdsak 8/2015, trekkes tilbake. Dette da avskytingen vurderes å avvike vesentlig fra bestandsplanens rammer. Valdet vil for jaktåret 2016 få tildelt kvote iht. hjorteviltforskriftens 18. Behandling Viltnemnda : Saken ble gjennomgått i sin helhet. Det ble en lengre drøfting omkring bestandssituasjonen i området. Avskyting sett opp mot vedtatte bestandsplaner ble grundig drøftet. Det var enighet om at avskytingen vurderes å avvike vesentlig fra planlagt avskyting i godkjent bestandsplan. I henhold til

16 hjorteviltforskriftens veileder og kommunale mål og rammer for bestands- forvaltningen skulle bestandsplanen vært inndratt. Gjøres dette må valdet enten utarbeide ny bestandsplan for tredje år på rad eller få tildelt kvote iht. hjorteviltforskriftens 18. Det ble imidlertid vurdert som usikkert hvilken virkning en slik inndragning vil ha for videre bestandsforvaltning i valdet. Sett opp mot bestandsmålet om å øke bestanden ble det under noe tvil enighet om ikke å dra inn bestandsplanen, men la valdet få en mulighet til å rette opp mye av avviket i avskytingen. Gjennom drøftingen ble det i fellesskap utarbeidet og fremmet et nytt forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. Vedtak Viltnemnda : Avskytingen av elg i Øygardsgrend / Borgegrend storvald i 2015 vurderes å avvike vesentlig fra godkjent bestandsplan for perioden , godkjent i viltnemdsak 8/2015. Normalt skulle godkjenningen av bestandsplanen vært trukket tilbake og valdet skulle fått tildelt kvote for 2016 iht. hjorteviltforskriftens 18. Ut fra en helhetsvurdering og målet om bestandsvekst, får valdet under tvil fullføre bestandsplanen. Det forventes at avskytingen i 2016 retter opp avviket mht. type dyr som er felt og at antall felte dyr økes noe. Samlet avskyting for bestandsplanperioden vil bli vurdert opp mot bestandsplanen før det eventuelt vil bli godkjent en ny bestandsplan i 2017.

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2717 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Status bestandsplan elg , Nore Øst storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /16 Saken gjelder: Nore Øst storvald. Gjennomgang av status etter to år, for treårig bestandsplan for elg i perioden Fakta: Valdet fikk i sak 10/2014 godkjent en treårig bestandsplan for elg i perioden Valdet har i bestandsplanen følgende vurdering av bestanden: Relativt stabil bestandsstørrelse siste 10 år iht. sett elg/jegerdagsverk. Aldersanalyse av felt elg tyder på en bestandsreduksjon de siste år. Årlig kalvetilvekst varierer men tar utgangspunkt i en årlig tilvekst på 45 kalv. Stabil eller svak økning i ku/okse-forholdet. Bestandsutviklingen i naboområdene vurderes som stabil eller nedadgående. Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Bestandsstørrelsen stabiliseres på 2013-nivå. Ku/okse-forholdet skal holdes lavere enn 2,0. Tvillingraten tilstrebes økt til 0,20 Beiteskadene skal reduseres i forhold til 2007-nivå. Bestandsplanen ble godkjent med følgende virkemidler for å nå bestandsmålene: Det tildeles en samlet kvote på 150 dyr.

18 Det etterstrebes å felle ca. 45 dyr årlig, dvs. 135 dyr i planperioden. Felte dyr skal ha følgende fordeling: o Maks.20 % voksen ku (2,5 år og eldre) o Maks.20 % voksen okse (2,5 år og eldre) o Minst 60 % kalv og ungdyr (1,5 år). o Felte dyr bør ha en kjønnsfordeling på 52% hanndyr og 48% hunndyr. Valdet har etter to år av bestandsplanperioden hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har etter to år av bestandsplanperioden felt 81 dyr av 90 stk. planlagt felt (100 dyr tildelt). Av felte dyr er det iht. reell alder felt 18,5 % voksne okser, 16,1 % voksne kyr og 65,4 % kalv/ungdyr. Rådmannens vurdering: Avskytingen vurderes å være i henhold til godkjent bestandsplan når det gjelder type dyr som er felt. Antall felte dyr er noe lavere en planlagt avskyting. Sett elg / jegerdagsverk viser en stabil eller svakt økende bestandsutvikling. Ku/okse-forholdet er godt under målet på 2 og har hatt en nedadgående trend. Dette kan indikere en bestandsøkning dersom dette er reelt. År Sett elg pr. jegerdag 0,43 0,48 0,34 0,38 0,37 0,39 0,37 0,40 0,43 Sett ku pr. okse 1,31 1,50 1,50 1,70 1,68 1,42 2,00 1,83 1,63 Utviklingen vurderes å være i tråd med fastsatte bestandsmål, da endringene er små. Avskytingen vurderes å være innenfor rammene i godkjent bestandsplan og valdet bør få fullføre bestandsplanen. Valdet bør imidlertid etterstrebe å felle nok dyr. Rådmannens forslag til vedtak: Nore Øst storvald har etter to år av bestandsplanperioden , gjennomført en avskyting som i all hovedsak er i samsvar med godkjent bestandsplan. Valdet bør ha fokus på å felle nok dyr i siste år av planperioden. Valdet bør fullføre bestandsplanen. Behandling Viltnemnda : Saken ble gjennomgått i sin helhet. Ingen andre forslag til vedtak. Vedtak Viltnemnda : Nore Øst storvald har etter to år av bestandsplanperioden , gjennomført en avskyting som i all hovedsak er i samsvar med godkjent bestandsplan. Valdet bør ha fokus på å felle nok dyr i siste år av planperioden. Valdet bør fullføre bestandsplanen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen.

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/11 09/11 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 04.07.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 10/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 19:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Ingebjørg Ulbaasen, Mair ReidunNørstebø,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07 10/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 17.06.2010 Tidspunkt: 20:00 22.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6 15 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 02.07.2009 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL Anbefaling om villreinkvote for Hardangervidda høsten 2014 Villreinutvalet sender denne anbefalingen til villreinnemnda vedrørende fastsetting av villreinkvote for Hardangervidda

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: 04.03.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00429-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark 21.03.2013 09/13 Fastsettelse av minsteareal for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.09.2014 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY R 1A Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Vilt- og innlandsfiskenemnda, Fayegården Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING

NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING NESSET KOMMUNE KOMMUNAL VILTFORVALTNING FELLINGSRESULTATER - 2012 - RÅDYR - ELG - HJORT Foto: Styrkar Wadsten Notat 25.01.2013 HJORT VALDSTRUKTUR Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent

Detaljer

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING Møtedato: 15.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 02/12 Til saknr.: 05/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtested: Møterom 2.etg., Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 14.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer