Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 18:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 18:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf , eller sms til Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Trond Saga Leder AP Gerd Nerdalen Medlem H Katrine Solheim Aas Medlem SP Alf-Eivind Myren Medlem SP Sigmund Lindtveit Nestleder KRF Gerd Nedalen har meldt forfall Erik Værland innkalles som vara. Med vennlig hilsen for utvalgsleder Trond Saga Anne Helene E. Baarøy Konsulent, rådmannens stab

2 Saksnr PS 11/15 PS 12/15 PS 13/15 RS 5/15 RS 6/15 Innhold Godkjenning av sakliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Referatsaker Forskrift endring minsteareal elg, hjort, rådyr i Åmli Vedtaksbrev med kvoter for betinget fellingstillatelse på rovvilt i region 2 i 2015/2016 PS 14/15 Vegårshei viltlags bestandsplan for elg for perioden PS 15/15 Tildeling av fellingstillatelser for elg til Mo jaktlag for 2014 PS 16/15 Tildeling av hjort, rådyr og bever for kommende jaktsesong til jaktvaldene i Vegårshei

3 PS11/15Godkjenningavsakliste PS12/15Godkjenningavprotokollfraforrigemøte

4 PS13/15Referatsaker

5 Referatsaker RS5/15Forskriftendringminstearealelg,hjort,rådyriÅmli RS6/15Vedtaksbrevmedkvoterforbetingetfellingstillatelsepårovvilti region2i2015/2016

6 Saksframlegg Dato: Arkivref: /467-2 / K40 Helge Sines Saksnr Utvalg Møtedato 14/15 Viltnemnd VEGÅRSHEI VILTLAGS BESTANDSPLAN FOR ELG FOR PERIODEN Administrasjonens innstilling I henhold til 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt , godkjennes Vegårshei viltlags bestandsplan for elg for perioden Det innebærer tillatelse til å felle inntil 225 valgfrie elg i planperioden.

7 Vedlagte dokumenter: Søknad fra Vegårshei viltlag om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden Bestandsplan elg Vegårshei Viltlag Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt, sist revidert av Viltnemnda Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Vegårshei Viltlag har sendt bestandsplan for elg for perioden til kommunen for godkjenning. Bestandsplanen er utarbeidet av Viltlagets styre, etter innspill fra deres medlemmer (jaktlagene) og vedtatt på lagets årsmøte i begynnelsen av mai. Kommunen v/ Viltnemnda må ta stilling til om de kan godkjenne eller må avvise bestandsplanen iht. 19 i hjorteviltforskriften.. Administrasjonens vurdering: Administrasjonen finner at bestandsplanen til Viltlaget inneholder de formelle kravene som hjorteviltforskriften krever for godkjennelse. Bestandsplanen har lagt til grunn kommunens nylig reviderte målsettinger for hjorteviltforvaltningen og lagt opp til en forvaltning som anses som fornuftig for å kunne nå disse. Kommunen har et hovedmål om at elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Dette hovedmålet er mer spesifisert i delmålet om bestandskondisjon, som tar for seg målene om økte slaktevekter og økt kalveproduksjon. Da må vinterstammen holdes lav og hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr. Disse målsetningene har Viltlaget innarbeidet i sin bestandsplan og planen legger opp til en avskyting som synes naturlig og fornuftig som virkemiddel for å nå dette. Administrasjonen har med bakgrunn i utførte tannanalyser gjort beregninger som tilsier at det i 2014 ble født kalver som vil være jaktbare i fremtiden, altså at en avskyting på dette nivået tilsier en stabil stammestørrelse, forutsatt at det felles svært få produksjonsdyr. Viltlaget legger i sin plan opp til at jaktlagene samlet skal tildeles 195 dyr i planperioden, noe som tilsvarer 65 dyr/år. Den årlige avskytingen vil sannsynligvis havne noe under dette, men administrasjonen vurderer at med denne bestandsplanen vil de siste års reduksjon i stammen stoppe opp og størrelsen på stammen stabilisere seg. Bestandskondisjonen vil forhåpentlig bedre seg selv om stammen ikke reduseres ytterligere da en må påregne en langtidseffekt av tidligere overbelastning av beitene. Kalveproduksjonen vurderes at vil øke som følge av redusert uttak av produksjonsdyr, og at disse får gode forhold vinterstid pga mindre konkurranse fra yngre dyr. Administrasjonen anbefaler følgelig at Viltnemnda godkjenner Viltlagets fremlagte bestandsplan for elg for perioden Helge Sines skogbrukssjef

8 Fra: Hans Magnus Dato: :09:50 Til: kommune, Vegårshei Kopi: Sines, Helge; Saga, Bjørn; Tittel: Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg og hjort for perioden Hei, Vegårshei Viltlag søker med dette om godkjenning av bestandsplan for elg og rådyr for perioden Søknaden er basert på de vedlagte planene som ble vedtatt på årsmøte 7. mai Vi anser at bestandsplanen for elg er i tråd med Vegårshei kommunes målsettinger for hjortevilt, forskriften 19. For hjort ønsker viltlaget at kommunen tildeler fellingstillatelse med målrettet avskyting, jf. forskriften 21. Bestandsplanen for rådyr er lite byråkratisk og viltlaget ser dette som fornuftig. Samtidig vil viltlaget oppfordre jaktlaga til å ha egne avskytingsplaner. På bakgrunn av bestandsplanen ønsker vi at kommunen gir tillatelse til kvotefri rådyrjakt til viltlaget, jf. forskriften 23. Dersom det er spørsmål, kan viltlagets leder Bjørn Saga gjerne kontaktes. Mvh på vegne av styret i Vegårshei Viltlag, Hans Magnus Sætra

9 Bestandsplan elg Vegårshei Viltlag Bestandsplan for elg på Vegårshei Forutsetninger: Varighet: Denne planen er ment å gjelde for 3 år (2015, 2016 og 2017). Ved spesielle forhold kan viltlagets årsmøte gjøre endringer i perioden. Merkeprosjektet: I februar 2006 ble 25 elger i Vegårshei radiomerket. Elgmerkingsprosjektet har vist at vi har en stedegen elgstamme, og at det enkelte lags forvaltning derfor i stor grad påvirker egen bestand. Vurdering av elgstammens utvikling og dagens status: Bestandsstørrelse: Det er gjort flere vurderinger av elgbestanden. Fra en topp i har bestanden vist en jevn nedgang både sett ut fra sett elg og felt elg. I viltlaget ligger fortsatt slaktevektene en del under ønsket størrelse. Man har et mål om å få slaktevekt på 1½-åringer opp i minst 120 kg ved utgangen av planperioden Et tiltak vi gjør for å nå dette målet er å øke enhetspris på stut over fire-tagger og voksene kuer over 150 kg til ti enheter. Samtidig øker man forventet uttak på kalv, slik at det stort sett er produktive dyr som benytter vinterbeitet. Man ønsker på sikt å se en positiv utvikling i kalv/ku forhold. Man ønsker å få endret den negative utviklingen av produksjonen og har et mål om 0,6 kalv per ku. Kjønnsfordeling: Ku/okseforholdet har man et mål om å holde innenfor intervaller 1,5-2,5. Vekter: Gjennomsnittsvektene på 1½-åringer i siste planperiode var ca 112 kg, mot 111 kg i forrige bestandperiode, og 125 kg sist på 1990-tallet. Produktivitet: Antall kalver pr ku er nå ca 0,45 mot 0,51 i begynnelsen av forrige planperiode. Målsettinger på kort sikt Vi vil øke kalveproduksjon til over 0,55 pr ku, slaktevektene skal opp til 120 kg i snitt for ungdyra og ku - okse forholdet skal ligge mellom 1,5 og 2,5 Målsettinger på lang sikt (ca 10 år) Alderssammensetning: Det er et mål å ha mange godt voksne okser, og mange store gode produksjonskyr med høy tvillingrate. Vekter: Det er et mål at gjennomsnittlig slaktevekt på kalv skal være mer enn 65 kg, og at 1½-åringene veier mer enn 130 kg i snitt. Stammestørrelse: Det er ønskelig med et bedre næringsgrunnlag slik at vi får en elgbestand med en bedre kondisjon enn i dag, og at produktiviteten i stammen øker. Dette kan gi en vinterstamme som sliter mindre på beitegrunnlaget, og likevel gir et større uttak. Et langsiktig mål bør være et gjennomsnittlig årlig jaktuttak på om lag 100 dyr, ca 50% økning i avskyting i forhold til uttaket i denne bestandsplanen. Bestanden ønskes holdt på dagens nivå frem til man ser positiv utvikling i kondisjon og produktivitet, for så å legge opp til en bestandsøkning og igjen økt uttak. Dette vil si at man på sikt ønsker en stammestørrelse hvor målet bør være jevnt uttak tilsvarende 1elg/400m3 tømmer i avvirkning. Virkemidler: Fylkeskommunen har vedtatt lokal forskrift om utvidelse av elgjakta i de fleste kommuner i fylket, bl.a. Vegårshei, til 15. november. Denne gjelder også fram til utgangen av 2016 som den sentrale forskriften om jakt- og fangsttider. Utvidelse av jakttid må da søkes om igjen. Jakttidene vil med andre ord være på lik linje som forrige bestandsplan. Selektering/skrapdyr: Det oppfordres til å skyte små dyr, og dyr i dårlig kondisjon i alle aldersgrupper. Viltlaget vil ha en reservekvote slik at jaktlag som feller kalv under 40 kg får

10 fellingstillatelse på nytt dyr. Vekta kan kontrolleres av en fra viltlagets styre. Jaktlaget kan beholde dyr under minstemålet mot fellingsavgiften. Dyr som jaktlaga ikke ønsker å beholde ut fra at de ansees som mindreverdige, eller er skutt pga skader, og ikke passer inn med det laget har igjen på kvota, skal i hovedsak overlates til Viltnemda til håndtering. Unntaksvis kan det i helt spesielle saker drøftes med Viltlaget først om en minnelig ordning, før laget eventuelt går videre til Viltnemda. Alle slik saker må umiddelbart tas opp med Viltnemd/Viltlag. Felte dyr som blir tatt opp med Viltnemd/Viltlag etter at dyr er partert, må laget ta på egen kvote. Jaktlaga får tildeling av elgkvoten etter modell med elgenheter. Elgenhet = ee 1 ee. elg opp til 89,99 kg 2 ee: ,99 kg 2 ee: Dyr som utifrå tannanalyse viser seg å være 1½-åringer, uansett vekt. 5 ee: ,99 kg/ku okse opp til og med 4-tagger 10 ee: ku fra 150 kg og okse over fire tagger. Avskytinga skal kjønnsmessig balanseres innen fordelinga for begge kjønn (ikke mer enn 60 % på noe kjønn.). Velger jaktlaget å skyte minimum 50% kalv, kan man se bort ifra kjønnsbalansen. Kvote: Skjematisk oppsett for treårsperioden med ca 195 dyr, og for det enkelte år med ca 65 dyr, er at avskytinga gir minst 80 % uttak av kalv og ungdyr av begge kjønn under 130 kg. Videre er målet maksimalt 10 % avskyting av voksen ku kg, og maksimalt 10% voksen okse, opp til og med fire tagger. Elgenhetsmodellen med sin høye verdsetting av de største produksjonsdyra er middelet for å oppnå denne avskytinga. Målet er at voksne produksjonsdyr er de som primært utnytter beitene gjennom året, for å få en mer produktiv bestand. Skrapdyr kommer i tillegg til de ovennevnte 65 dyr. Siden den ovenstående enhetsmodellen har gjort voksen elg av begge kjønn mer kostbare, reduserer også dette avskytinga av voksne dyr. Man ønsker et økt fokus på felling av kalv. Dette for å få flere gode produksjonsdyr på vinterbeitet. På sikt ønsker man at dette skal bedre kondisjonen på stammen, mindre aborteringer grunnet manglende beite, samt en tidligere parring ved at man får mer voksen stut i skogen og dermed få en tidligere kalving. Kvotene reduseres noe, grunnet at man ønsker ikke en ytterligere reduksjon av stammen, men holde den på dagens nivå. Et virkemiddel for dette er en heving av minstearealet per elg. Viltlaget søker derfor om 225 fellingstillatelser totalt for treårsperioden. Vi tenker da 195 dyr til vanlig tildeling, pluss 10 dyr årlig i reserve til skrapdyr. Antall enheter dette vil utgjøre er som følger: 50% Kalv 113 enheter 30% 1½-åringer 135 enheter 20 % voksne dyr 225 enheter Totalt 473 enheter = 225 dyr Vekter: Vektene som omtales i planen er kaldvekter. De som veier dyrene varme kan trekke fra 3 % av vekten (kilde: Harald Sveen i samråd med Jens Eide).

11 Fordeling av kvoter innen kommunen: Hogst og ungskogpleie har stor betydning for beiteproduksjonen. Vi ønsker derfor å stimulere til dette. Derfor skal 30 % av kvoten tildeles på grunnlag av skogbruksaktivitet, mens 70 % av kvoten fordeles på grunnlag av areal. ( Se på heimesida hvordan dette beregnes.) Eventuelle feilskytinger fra siste planperiode vil bli medberegnet i tildelingen til hvert enkelt jaktlag. Ønsker og intensjoner/aktivitetssplan: Målsettingen med forvaltningen er en god og stabil elgstamme med god produksjon. Forvaltningen skal være grei og enkel å gjennomføre. Vegårshei Viltlag ønsker å opprettholde aktiviteten rundt beitetaksering. Vi vil fortsatt samarbeide med tilgrensende viltlag til felles nytte. Dessuten vil vi øke medlemmenes kunnskaper om hjorteviltet ved å arrangere foredrag og kurs, og vi oppfordrer medlemmene om å bruke det utgitte faktaarket og følge med på hjemmesiden. Jaktledermøter og høstmøter vil fortsatt være viktige forum for kommunikasjon omkring viltforvaltinga.

12 Vegårshei kommune Myra 4985 Vegårshei Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Bankkontonr.: Organisasjonsnr.: «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Dato: «POSTNR» «POSTSTED» Vår ref: 2007/ Deres ref: Saksbehandler: «KONTAKT» Helge Sines Tlf MELDING OM VEDTAK KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT - REVIDERING Vedlagt oversendes særutskrift av saksbehandling og vedtak i ovennevnte sak til orientering. Med vennlig hilsen Helge Sines skogbrukssjef Rådmannens stab Likelydende brev sendt til: Vegårshei Viltlag v/ leder Bjørn Saga Mo jaktlag v/ leder Halvor Mo

13 Saksframlegg Dato: Arkivref: / / K46 Helge Sines Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Viltnemnd KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT - REVIDERING Rådmannens innstilling Vegårshei kommune vedtar følgende mål for forvaltning av hjortevilt i Vegårshei kommune for perioden : Overordnet målsetting: Vegårshei kommune skal ha biologisk sunne bestander av elg, hjort og rådyr som utgjør en berikelse i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser. Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Delmål: 1. Kommunen som tilrettelegger Kommunen skal gi bistand, råd og veiledning om viltforvaltning og bidra med faglige innspill til lokale viltlag, jaktlag og jegere, samt legge til rette for samarbeid og FoU-arbeid i lokalmiljøet. Kommunen skal benytte det nasjonale Hjorteviltregisteret til rapportering av fallvilt, sett elg og fellingsresultater. Sett hjort innføres først når fellingstallet ligger i størrelsesorden 30 hjort pr år. 2. Jaktorganisering Opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktlagene inngår i bestandsplanområder som kan drive reell stammevis forvaltning. Bestandsplanområdene skal utgjøre en naturlig avgrenset enhet. Grunneiere som har organisert jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen av hjorteviltet.

14 3. Bestandskondisjon Elgens kondisjon skal forbedres ytterligere i løpet av målperioden Slaktevekten til 1,5-årige elg felt i målperioden skal vise stigende tendens og overstige 120 kg i Forvaltningen må fortsatt legges opp slik at elgbestanden står i forhold til beitesituasjonen. Vinterstammen må holdes lav og beiteproduksjonen opprettholdes gjennom skogbrukstiltak. På sikt bør en legge opp til en stammestørrelse der målet bør være et jevnt årlig uttak tilsvarende 1 elg / 400 m 3 tømmer i avvirkning. Vinterstammen bør hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr. Det er et mål at den negative utviklingen i kalveproduksjonen stopper opp og viser bedring. Kalveproduksjonen skal ut fra sett elg -registreringene i jakta 2017 overstiger 0,55 kalv/ku. Det er videre et mål at ku-/okseforholdet gjennom målperioden forblir innenfor intervallet 1,5-2,5 kuer/okse. 4. Hjortevilt og trafikk Det er et mål at det skjer minst mulig påkjørsler av hjortedyr både på vei og jernbane. Kommunen skal være aktiv pådriver overfor Statens vegvesen og Jernbaneverket for at det blir utført forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler både langs veier og jernbane for at dette kan nås. Kommunen skal registrere alle trafikkulykker med hjortedyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret. 5. Hjortevilt og skog/innmark Det lave konfliktnivået mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i Vegårshei skal opprettholdes. Så lenge det bare år om annet felles hjortevilt i nødverge eller som skadedyr er konfliktnivået akseptabelt. 6. Hjortevilt som næring Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy grad av tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser for landbruksnæringen skal økes. Samtidig skal det være et godt tilbud av tradisjonell bygdejakt med lavere grad av tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen. 7. Naturopplevelser og jegerrekruttering Jakta på våre hjortevilt skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal ha stor samfunnsaksept og videreføre lokale jakttradisjoner. Det skal være god spredning i alder blant jegerne. Antall jegere i Vegårshei skal være like høyt i 2017 som i dag. Hjorteviltet skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser. Saksprotokoll i Viltnemnd Det kom forslag til en annerledes formulering av en setning under delmål 3. Administrasjonen endret sin innstilling i tråd med dette. Viltnemndas vedtak i PS 3/15 Vegårshei kommune vedtar følgende mål for forvaltning av hjortevilt i Vegårshei kommune for perioden : Overordnet målsetting: Vegårshei kommune skal ha biologisk sunne bestander av elg, hjort og rådyr som utgjør en berikelse i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse

15 rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser. Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Delmål: 1. Kommunen som tilrettelegger Kommunen skal gi bistand, råd og veiledning om viltforvaltning og bidra med faglige innspill til lokale viltlag, jaktlag og jegere, samt legge til rette for samarbeid og FoU-arbeid i lokalmiljøet. Kommunen skal benytte det nasjonale Hjorteviltregisteret til rapportering av fallvilt, sett elg og fellingsresultater. Sett hjort innføres først når fellingstallet ligger i størrelsesorden 30 hjort pr år. 2. Jaktorganisering Opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktlagene inngår i bestandsplanområder som kan drive reell stammevis forvaltning. Bestandsplanområdene skal utgjøre en naturlig avgrenset enhet. Grunneiere som har organisert jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen av hjorteviltet. 3. Bestandskondisjon Elgens kondisjon skal forbedres ytterligere i løpet av målperioden Slaktevekten til 1,5-årige elg felt i målperioden skal vise stigende tendens og overstige 120 kg i Forvaltningen må fortsatt legges opp slik at elgbestanden står i forhold til beitesituasjonen. Vinterstammen må holdes lav og beiteproduksjonen opprettholdes gjennom skogbrukstiltak. På sikt bør en legge opp til en stammestørrelse der målet bør være et jevnt årlig uttak tilsvarende 1 elg / 400 m 3 tømmer i avvirkning. Vinterstammen bør hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr. Det er et mål at den negative utviklingen i kalveproduksjonen stopper opp og viser bedring. Kalveproduksjonen skal ut fra sett elg -registreringene i jakta 2017 overstiger 0,55 kalv/ku. Det er videre et mål at ku-/okseforholdet gjennom målperioden forblir innenfor intervallet 1,5-2,5 kuer/okse. 4. Hjortevilt og trafikk Det er et mål at det skjer minst mulig påkjørsler av hjortedyr både på vei og jernbane. Kommunen skal være aktiv pådriver overfor Statens vegvesen og Jernbaneverket for at det blir utført forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler både langs veier og jernbane for at dette kan nås. Kommunen skal registrere alle trafikkulykker med hjortedyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret. 5. Hjortevilt og skog/innmark Det lave konfliktnivået mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i Vegårshei skal opprettholdes. Så lenge det bare år om annet felles hjortevilt i nødverge eller som skadedyr er konfliktnivået akseptabelt. 6. Hjortevilt som næring Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy grad av tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser for landbruksnæringen skal økes. Samtidig skal det være et godt tilbud av tradisjonell bygdejakt med lavere grad av tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen. 7. Naturopplevelser og jegerrekruttering

16 Jakta på våre hjortevilt skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal ha stor samfunnsaksept og videreføre lokale jakttradisjoner. Det skal være god spredning i alder blant jegerne. Antall jegere i Vegårshei skal være like høyt i 2017 som i dag. Hjorteviltet skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser.

17 Vedlagte dokumenter: Saksframlegg og saksprotokoll fra forrige revisjon av målsettingene for hjorteviltforvaltningen, vedtatt av Vegårshei viltnemnd (sak 4/12). Ikke vedlagte dokumenter: Mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder , vedtatt av fylkestinget 13. desember (Disse var utgangspunkt for kommunens målsettinger fastsatt i 2012 og framkommer følgelig av vedlagte saksframstilling fra viltnemndas behandling i sak 4/12.) Aktuelt lov og regelverk: Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt av Miljødirektoratet 10. februar Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Vegårshei kommune utarbeidet målsettinger for forvaltning av hjortevilt første gang i 2003, etter at dette ble et krav i hjorteviltforskriften av Målsettingene er senere revidert i 2007, 2009 og Nå som Vegårshei viltlag skal utarbeide ny bestandsplan for elg, er det naturlig at kommunen går gjennom gjeldende målsettinger, ser på måloppnåelse og foretar nødvendig revidering av målsettingene. Viltlaget må så utarbeide en bestandsplan som bygger på disse offentlige målsettingene for at kommunen senere skal kunne godkjenne den nye planen. Siden forrige revisjon av kommunens målsettinger, har direktoratet fastsatt ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Dette må naturligvis hensynstas i revideringen som nå skal gjøres. Administrasjonens vurdering: I det følgende vil gjeldende målsettinger bli gjennomgått punkt for punkt, kommentert og evt. forslag til endringer bli begrunnet. Gjeldende målsettinger er satt i kursiv. Overordnet målsetting: Vegårshei kommune skal ha biologisk sunne bestander av elg, hjort og rådyr som utgjør en berikelse i naturen. Bestandene skal være bærekraftig i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser. Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Administrasjonen ser ingen grunn til å endre på denne overordnede målsettingen. Delmål: 1. Kommunen som tilrettelegger Kommunen skal gi bistand, råd og veiledning om viltforvaltning og bidra med faglige innspill til lokale viltlag, jaktlag og jegere, samt legge til rette for samarbeid og FoU-arbeid i lokalmiljøet. Kommunen skal fra og med jaktåret 2012/2013 benytte det nasjonale Hjorteviltregisteret til rapportering av fallvilt, sett elg og fellingsresultater. Sett hjort innføres først når fellingstallet ligger i størrelsesorden 30 hjort pr år.

18 Kommunen har tatt i bruk hjorteviltregisteret til rapportering av fallvilt, sett elg og fellingsresultater. Følgelig bør fra og med jaktåret 2012/2013 fjernes. Ellers foreslås ingen endringer. 2. Jaktorganisering Opprettholde en forvaltningsstruktur hvor jaktlagene inngår i bestandsplanområder som kan drive reell stammevis forvaltning. Bestandsplanområdene skal utgjøre en naturlig avgrenset enhet og ha et areal som er minst 15x minstearealet for elg. Grunneiere som har organisert jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal ha et reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen av hjorteviltet. Siste del av andre setning (og ha et areal som er minst 15x minstearealet for elg) må fjernes da direktoratet ved sist endring av hjorteviltforskriften har tatt inn der et krav om 20x minstearealet ( 19). Ellers foreslås ingen endringer for dette delmålet. 3. Bestandskondisjon Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av målperioden Slaktevekten til 1,5-årige elg felt i målperioden skal vise stigende tendens og overstige 118 kg i Forvaltningen må dermed legges opp slik at elgbestanden står i forhold til beitesituasjonen. Vinterstammen må reduseres eller beiteproduksjonen må økes gjennom skogbrukstiltak, eller forholdene må bedres ved kombinasjon av disse tiltakene. På sikt bør en legge opp til en stammestørrelse der målet bør være et jevnt årlig uttak tilsvarende 1 elg / 400 m 3 tømmer i avvirkning. Vinterstammen bør hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr. Kalveproduksjonen og ku-/okseforholdet skal gjennom målperioden vise en positiv utvikling og skal ut fra sett elg - registreringene i jakta 2014 hhv. overstige 0,6 kalv/ku og ligge i intervallet 1,5-2 kuer/okse. Slaktevektene til 1,5-åringene har hatt følgende utvikling gjennom de siste årene; 2010; 110 kg 2011; 108 kg 2012; 111 kg 2013; 106 kg 2014; 118 kg Antallet felte 1,5-åringer er ikke større enn at gjennomsnittsvektene det enkelte år kan fravike noe fra trenden. Det ser vi ved at den gikk ned fra 2012 til 2013 for så å øke betydelig igjen fra 2013 til Men med resultatet fra 2014 kan vi i hvert fall si at vektutviklingen viser en positiv tendens og at måltallet akkurat ble nådd. Det bør være et mål at denne tendensen fortsetter også gjennom neste periode og at vektene på 1,5-åringene overstiger 120 kg i Kalveproduksjonen viser imidlertid fortsatt en negativ utvikling; 2010; 0, ; 0, ; 0, ; 0, ; 0,45 Altså ble ikke målsetningen med 0,6 sett kalv/ku i 2014 oppnådd. Ku-/okseforholdet har hatt følgende utvikling siste 5 år; 2010; 2, ; 2, ; 1,94

19 2013; 1, ; 1,95 Ved siste revisjon av målsettingene var ku-/okseforholdet 2,38 og det ble da satt et mål om at forholdet gjennom målperioden skulle ha en positiv utvikling og etter jakta i 2014 ligge innenfor intervallet 1,5-2. Denne målsettingen ble oppnådd. I den senere tid har forskning og resultater av ulike forvaltningsstrategier kommet til at et noe høyere ku-/okseforhold, opp til 2,5, ikke gir negative konsekvenser. Administrasjonen foreslår følgelig at en i fortsettelsen har et mål om at ku-/okseforholdet blir værende innenfor intervallet 1,5-2,5. Administrasjonen vurderer at dette delmålet i stor grad kan videreføres, med noen endringer iht. den utviklingen vi har hatt fra 2012 til i dag. En mener at ytterligere økt bestandskondisjon kan oppnås ved at bestanden holdes på det nivået den nå er kommet ned på (NB: Det er lokale variasjoner, men her tenker en gjennomsnitt for hele kommunen). Ytterligere bestandsreduksjon virker ikke nødvendig eller ønskelig (i store deler av kommunen), men bestanden må heller ikke få vokse igjen før en ser ytterligere positiv utvikling i bestandskondisjon og at nedgangen i kalveproduksjonen stanser opp og viser vesentlige tegn til forbedring igjen. Kalveproduksjonen kan også forbedres gjennom en ytterligere endring i avskytingsprofilen ved at avskytinga i enda større grad legges på kalv og ungdyr og at voksne dyr som er i produksjon i størst mulig grad spares. Følgelig bør en videreføre i delmålet at vinterstammen hovedsakelig bør bestå av voksne produksjonsdyr. Når det gjelder den delen av delmålet som går på kalveproduksjon, bør en nå redusere målsettingen til å være å få stoppet den negative utviklingen og at kalveproduksjonen ut fra sett elg -registreringene i jakta 2017 skal overstiger 0,55 kalv/ku. Så får en håpe en ved neste revidering kan øke dette måltallet ytterligere, slik at vi på sikt kan oppnå et forhold på rundt 0,7 som vi hadde gjennom 1990-tallet. Kalveproduksjonen må opp for at uttaket igjen kan økes! Med dette som bakgrunn, foreslår administrasjonen at dette delmålet revideres til følgende; Elgens kondisjon skal forbedres ytterligere i løpet av målperioden Slaktevekten til 1,5-årige elg felt i målperioden skal vise stigende tendens og overstige 120 kg i Forvaltningen må fortsatt legges opp slik at elgbestanden står i forhold til beitesituasjonen. Vinterstammen må holdes lav og beiteproduksjonen opprettholdes gjennom skogbrukstiltak. På sikt bør en legge opp til en stammestørrelse der målet bør være et jevnt årlig uttak tilsvarende 1 elg / 400 m 3 tømmer i avvirkning. Vinterstammen bør hovedsakelig bestå av voksne produksjonsdyr. Det er et mål at den negative utviklingen i kalveproduksjonen stopper opp og viser bedring. Kalveproduksjonen skal ut fra sett elg -registreringene i jakta 2017 overstige 0,55 kalv/ku. Det er videre et mål at ku-/okseforholdet gjennom målperioden forblir innenfor intervallet 1,5-2,5 kuer/okse. 4. Hjortevilt og trafikk Det er et mål at det skjer minst mulig påkjørsler av hjortedyr både på vei og jernbane. Kommunen skal være aktiv pådriver overfor Statens vegvesen og Jernbaneverket for at det blir utført forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler både langs veier og jernbane for at dette kan nås. Kommunen skal registrere alle trafikkulykker med hjortedyr i det nasjonale Hjorteviltregisteret, senest fra Kommunen har tatt i bruk hjorteviltregisteret også til rapportering av alle trafikkulykker med hjortedyr, følgelig bør det etter komma i siste setning fjernes. Ellers foreslås ingen endringer i delmålet. Det må nevnes at Jernbaneverket nå har hogd og ryddet langs jernbanen fra Gjerstadsida og passert Moland. Arbeidet vil fortsette videre vestover til våren igjen.

20 5. Hjortevilt og skog/innmark Det lave konfliktnivået mellom hjortevilt og skader på skog og innmark i Vegårshei skal opprettholdes. Så lenge det bare år om annet felles hjortevilt i nødverge eller som skadedyr er konfliktnivået akseptabelt. Foreslås uforandret. 6. Hjortevilt som næring Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy grad av tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser for landbruksnæringen skal økes. Samtidig skal det være et godt tilbud av tradisjonell bygdejakt med lavere grad av tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen. Foreslås uforandret. 7. Naturopplevelser og jegerrekruttering Jakta på våre hjortevilt skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal ha stor samfunnsaksept og videreføre lokale jakttradisjoner. Det skal være god spredning i alder blant jegerne. Antall jegere i Vegårshei skal være like høyt i 2014 som i dag. Hjorteviltet skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser. I følge Statistisk sentralbyrå har følgende antall personer bosatt i Vegårshei betalte jegeravgift de siste 5 jaktårene; 2009/10: /11: /12: /13: /14: 503 Utviklingen har vært positiv og målsettingen om like mange jegere nå som for tre år siden er oppnådd. Hele delmålet bør opprettholdes, med den endring at antall jegere skal være like høyt i 2017 som i dag. Administrasjonen ser ikke grunn til å legge til ytterligere målsettinger og fremmer sin innstilling iht. det som er gjennomgått i overstående vurdering. Helge Sines skogbrukssjef

21 Saksframlegg Dato: Arkivref: /468-1 / K46 Helge Sines Saksnr Utvalg Møtedato 15/15 Viltnemnd TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER FOR ELG TIL MO JAKTLAG FOR 2015 Administrasjonens innstilling Iht. 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt , tildeles Mo jaktlag følgende fellingskvote for elg for jaktsesongen 2015; Ett (1) voksent hanndyr (1 ½ år og eldre) og én (1) kalv. Det henstilles sterkt om at det tildelte voksne dyret som felles er en 1 ½-åring. I motsatt fall må det påregnes kun kalv i tildelingen neste år. Det presiseres at kalv av begge kjønn kan felles i stedet for voksent dyr.

22 Vedlagte dokumenter: Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Mo jaktlag står som kjent utenfor viltlagssamarbeidet og er eget godkjent vald for jakt på elg, rådyr og bever. Kommunen må følgelig årlig fastsette fellingskvoter for disse artene til Mo jaktlag. Rådyr og bever behandles i egen sak for hele kommunen, så det er følgelig tildeling av fellingskvote for elg til Mo jaktlag for jaktsesongen 2015 som denne saken omhandler. Mo jaktlag fikk i fjor tildelt ett voksent hanndyr, ett voksent hodyr og to kalver, med sterk henstilling om at minst ett av de tildelte voksne dyra ble felt som 1 ½-åring. Avskytingen ble ett voksent hanndyr og én kalv. Aktuelt lovverk: Direktoratet fastsatte ny forskrift om forvaltning av hjortevilt Én av endringene som er gjort er at det nå ikke lengre er mulig å tildele valgfrie dyr av elg (og hjort) til vald utenfor driftsplansamarbeid og man skal derfor tildele etter den nye forskriftens 21. Det er nå kun mulig å tildele følgende dyrekategorier av elg; kalv, voksne hunndyr (1 ½ år og eldre) og voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). Kalv kan imidlertid felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. Administrasjonens vurdering: Minstearealet for elg her i kommunen er som kjent nylig endret fra til daa. Vegårshei viltlag har i sin bestandsplan for inneværende planperiode ( ) lagt opp til at jaktlagene samlet skal tildeles ei årlig kvote på 65 dyr. Det er en halvering av tildelingen i forhold til foregående planperiode. Viltlaget har et tellende areal på daa. Det gir for Viltlaget et areal bak hvert tildelte dyr til jaktlagene på daa. Mo jaktlag har et tellende areal på daa. Det er derfor naturlig å tildele Mo jaktlag 2 elg, noe som gir et tellende areal på daa bak hvert tildelte dyr. Det gir også en halvering av tildelingen til Mo jaktlag som i de siste årene er tildelt 4 elg årlig. Viltnemda har i sine nylig reviderte målsetninger for hjorteviltforvaltningen i kommunen satt som overordnet målsetting at elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres og at vinterstammen hovedsakelig bør bestå av voksne produksjonsdyr. Avskytingen må følgelig legges på kalv og unge dyr. På denne bakgrunn mener administrasjonen at de to dyra til Mo bør være kalver eller 1 ½-åringer. Men kommunen kan som nevnt ikke tildele 1 ½-åringer, så da sitter en etter administrasjonens vurdering igjen med to alternativ; enten 2 kalver eller én kalv og ett voksent dyr med en sterk henstilling om at det voksne dyret som felles er en 1 ½- åring. Mo jaktlag har tidligere fått tilsvarende henstillinger om avskyting av ungdyr på fellingstillatelser for voksne dyr og de har da fulgt opp disse henstillingene. Det kan som tidligere også presiseres i vedtaket at dersom henstillingen ikke følges, må det påregnes kun kalv i neste års tildeling. Det voksne dyret som tildeles bør være hanndyr da det er lite hensiktsmessig og tildele ett hodyr med henstilling om at det skal være en 1 ½-åring. Administrasjonen tilrår sistnevnte alternativ og fremmer saken med dette alternativet som forslag til vedtak. Helge Sines skogbrukssjef

23 Saksframlegg Dato: Arkivref: /469-2 / K40 Helge Sines Saksnr Utvalg Møtedato 16/15 Viltnemnd TILDELING AV HJORT, RÅDYR OG BEVER FOR KOMMENDE JAKTSESONG TIL JAKTVALDENE I VEGÅRSHEI Administrasjonens innstilling Iht. 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeles Vegårshei viltlag følgende hjortekvote for 2015; 5 kalver, 5 hunndyr (1 ½ år og eldre), 5 spissbukker og 5 voksne hanndyr (2 ½ år og eldre). Det presiseres at kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. Mo jaktlag kan ikke tildeles hjort da de har et tellende areal under minstearealet for denne arten. Iht. 23 i samme forskrift, gis både Vegårshei viltlag og Mo jaktlag tillatelse til kvotefri jakt på rådyr også for jaktsesongen Iht. 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, gis både Vegårshei viltlag og Mo jaktlag tillatelse til kvotefri jakt på bever også for jaktsesongen 2015/2016.

24 Vedlagte dokumenter: Bestandsplan for rådyr , Vegårshei viltlag Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Kommunen skal tildele jaktvaldene i kommunen kvoter for hjortevilt og bever for kommende jaktsesong innen 15. juni. I forskrift om forvaltning av hjortevilt fra 2012, er det et krav at et vald må ha et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet for å få godkjent bestandsplan for elg og/eller hjort og dermed kunne tildeles valgfrie dyr iht. bestandsplan. Minstearealet for hjort er i Vegårshei da. Vegårshei viltlag har et tellende areal på da, mens Mo jaktlag (som er det eneste jaktlaget som ikke er med i viltlaget) har et tellende areal på da. Vegårshei viltlag må følgelig gis en årlig kvote på hjort, jfr. 21 om målrettet avskyting i hjorteviltforskriften. Mo jaktlag kan ikke få tildelt hjort da deres tellende areal er under minstearealet for denne arten. Hjorteviltforskriften av 2012 gir mulighet for å tildele kvotefri rådyrjakt, forutsatt at valdet har et tellende areal på minst 20 ganger minstearealet eller minst da. Det betyr at begge valdene i kommunen, både Vegårshei viltlag og Mo jaktlag, tilfredsstiller forskriftens krav om å få tildelt kvotefri rådyrjakt. Iht. forskriftens 23 kan kommunen kreve at det foreligger en avskytingsplan for rådyr før kvotefri jakt på rådyr tillates. Vegårshei kommune har tidligere ikke funnet grunn til å forlange dette. Vegårshei viltlag har imidlertid sendt kommunen en bestandsplan for rådyr for perioden (se vedlegg) der jaktlagene oppfordres til å spare voksne geiter. Dette gir kommunen enda større grunn til å tildele Viltlaget kvotefri rådyrjakt. Bever skal inntil ny forskrift om forvaltning av bever er fastsatt, forvaltes iht. den gamle hjorteviltforskriften som også omhandlet bever. Den nye beverforskriften som hadde høringsfrist i januar i år er enda ikke fastsatt og trådt i kraft. Begge valdene tilfredsstiller gjeldende forskrifts krav om kvotefri beverjakt. Kommende jaktsesong for bever starter 1. oktober og strekker seg til Administrasjonens vurdering: Vegårshei Viltlag bør som tidligere få tildelt ei romslig hjortekvote. De tresiste årene har de fått tildelt 5 i hver av de fire dyrekategoriene som hjorteviltforskriftens 21 fastsetter at kvoten skal fordeles mellom; kalv, voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og voksne hanndyr (2 ½ år og eldre). Fellingstallene har i de to årene vært følgende; Kalv Voksne hunndyr Spissbukk Voksne hanndyr SUM Tidligere, fram til og med 2011, har det aldri vært felt mer enn 5 hjort i kommunen i løpet av én og samme jaktsesong. Hjortebestanden i området er sannsynligvis fortsatt i vekst, selv om fellingstallet er noenlunde stabilt siste 3 år, og kvotene bør ikke være noen begrensende faktor for avskytingen. Erfaringene fra andre sammenlignbare steder er at bestanden nærmest uavhengig av avskyting vil vokse. Vi bør forsøke å unngå en eksplosjonsaktig vekst i hjortebestanden, som

25 de har hatt mange andre steder på sør/øst-landet de siste årene og som vi hadde for elg på 1980/90-tallet, men heller om mulig ha kontroll på veksten. Administrasjonen anbefaler at Viltlaget også for kommende jaktsesong tildeles 5 dyr av hver kategori. Det tilsvarer et tellende areal på ca da bak hver tildelte hjort. Det er godt innenfor maks tildeling ved dagens minsteareal på da for hjort og muligheten for bruk av 50 %-regelen, men samtidig godt over den avskyting vi fram til nå har hatt for hjort. Administrasjonen anbefaler at både Vegårshei Viltlag og Mo jaktlag tildeles kvotefri rådyr- og beverjakt også for kommende jaktsesong. Helge Sines skogbrukssjef

26 Bestandsplan for rådyr , Vegårshei viltlag Rådyrjakta er viktig for mange. Stammen varierer mer enn det som er tilfelle for elg. Forvaltningen preges av individuelle oppfatninger av bestand og årlig uttak. Viltlagets rolle i forvaltningen av rådyr, vil først og fremst gå ut på å bidra til økt kunnskap og komme med innspill om avskyting og viltstell. I tillegg vil Viltforum, Vegårshei JFF og Viltnemd kunne være samarbeidspartnere for andre tiltak, som blant annet vinterforing. 1. Det anbefales for jaklaga i viltlaget om å lage en årlig avskytingsplan fordelt på bukk, geit og kje. Laget kan gjerne utforme eget skjema for dette. Det oppfordres om å i utgangspunktet spare på voksne geiter. 2. Jaktlaga bør selv vurdere eventuelle tiltak for vinterforing. 3. Jaktlaga leverer inn fellingsrapport for rådyr. Denne legges rett inn på Viltlagets heimeside, på egen interaktiv link, innen IKT-ansvarlig i jaktlaget er ansvarlig for at rapporteringa blir gjennomført, ved å eventuelt sende rapporteringslink videre til den i jaktlaget som skal rapportere inn rådyrfelling. 4. Tidligere vedtatt minsteareal for jakt på rådyr på 300 da videreføres. Dette er så lavt at det ikke har noen begrensende effekt på jaktlagas uttak, utover at det hindrer uttak på små eiendommer.

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012-2015

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 212-215 Vedtatt Plan- og miljøutvalget i Søgne 12.12.212 Innledning (Forklaring på begreper slik de forstås av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder

Saksframlegg. Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: K40 Saksmappe: 2012/3388-38040/2012 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 04.12.2012 Saksframlegg Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune, Vest-Agder

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Viltnemnda Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2015 Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi takker Aust-Agder fylkeskommune ved

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, vis à vis Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse.

1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. 1.0 Driftsplanområdets avgrensning og størrelse. Driftsplanområdet omfatter Risør viltlag med jaktområdene: Hope/Sandnes/Fie, Dalsvann/Svart, Gjernes/Hødnebø/Husaas, Akland/Lindland Viltlaget består av

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER

MÅL OG RETNINGSLINJER MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I OPPDAL 2016-2021 Oppdal kommune 2016 (vedtak 16/125) 2 Forord Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) 3 sier at kommunen skal

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: frivilligsentralen, Gjerstadsenteret Dato: 14.04.2015 Tid: 18:30 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014

SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 SAKSFREMLEGG - RØYKEN Sak nr. 6/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 6/2014 Naturforvaltningsnemnda i Røyken 23.09.2014 Kommunale

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen FO Nestleder Jan Arild

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 04.07.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker HOV, 16.06.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 15.06.2009 Følgende møtte: Erik Bjørnsveen, Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal

MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT. Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal MÅL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV: HJORTEVILT Orkdal, Meldal, Rennebu, Rindal 2013-2018 2 FORORD I ny Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften) skal kommunen vedta målsettinger

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION

BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION BESTANDSPLAN FOR ALSTEN ELGREGION 1/51-/ 5-Se9 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune

Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Ole Martin Aanonsen Elg og hjort i Aust-Agder 2014 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Utvikling Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Forfall meldes på tlf. 69859177 eller postmottak@romskog.kommune.no, administrasjonen sørger for innkalling

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Arkivsak-dok. 10/02399-5 Saksbehandler Tonje Rundbråten Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.9.2010 UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Det åpnes

Detaljer

Muligheter i dagens Hjorteviltregister

Muligheter i dagens Hjorteviltregister Muligheter i dagens Hjorteviltregister Foto: Synnøve Ingulfsvann Naturdatas viltkonferanse 7. november 2013 Ane Johansen Tangvik Disposisjon Hva er Hjorteviltregisteret Tilpasset forvaltning Sett og skutt

Detaljer

SKODJE HJORTEVILTVALD

SKODJE HJORTEVILTVALD SKODJE HJORTEVILTVALD BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILT ÅR 2011-2015. Del 1: Innledning Del2: Grunnopplysninger for jaktfelta i Skodje Hjorteviltvald Del 3: Målsettinger for bestandsplanen Del 4 :Hjorten i Skodje

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Revisjon 2014 vers 12.04 Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Biologisk mangfold, beitegrunnlaget og

Detaljer

Ole Martin Aanonsen. Elg og hjort i Vest-Agder 2014. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Ole Martin Aanonsen. Elg og hjort i Vest-Agder 2014. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2014 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Ole Martin Aanonsen Elg og hjort i Vest-Agder 2014 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord

Detaljer

Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald.

Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald. Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald. Bevervaldets avgrensing og størrelse Bevervaldet består av følgende eiendommer med vannlengde: Eiendom Kommune Gnr/bnr Vannlengde i meter. Takholtlia Nes

Detaljer

Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister

Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister Lanseringspresentasjon av nytt nasjonalt Hjorteviltregister Hjorteviltregisteret en forutsetning for en moderne og framtidsrettet hjorteviltforvalting? Odd N. Lykkja NINA naturdata as Røyrvikkonferansen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.10.2014 76/14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.10.2014 76/14 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 14/26859 Saksbehandler Bård Andreas Lassen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.10.2014 76/14 Uttalelse til forslag om ny forskrift om beverforvaltning

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bever 2014-2018 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Elg 2014-2016 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Uttak av hjortevilt flere regelverk Forbud mot uttak uten hjemmel, Naturmangfoldloven 15

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder John Sigmund Moen Nestleder Hilde Rasmussen

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2013 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Utviklingen til bestandene

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst

Detaljer

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr

Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Bestandsplan og avskytingsplan for hjort, elg og rådyr Felles bestandsplan for bestandsplanområdet Nordsida, Framsida, Vestsida og Rånes-Kvernes storvald gjeldende for årene 2012, 2013 og 2014. Denne bestandsplanen

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Aust-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 009-2013 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2013 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Utviklingen til bestandene

Detaljer

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Vedtatt av vilt og innlandsfiskenemnda i sak 08/14, 12.05.2014 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 3 3 Status for hjorteviltet i Gol (elg og hjort)

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

ISTIND BESTANDSPLANOMRÅDE

ISTIND BESTANDSPLANOMRÅDE Vedlegg 1: ISTIND BESTANDSPLANOMRÅDE BESKRIVELSE AV ELGVALDET. AVGRENSNINGER OG STØRRELSE 1. I det nye bestandsplanområdet inngår jaktfelt nr 19 Elverum, 22 Myre/Maukdal, og 30 Fagerlidal og 63 Istind.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset Dato: 18.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus Tiller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG JAKT PÅ HJORT I HAMAR KOMMUNE INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Vilt- og

Detaljer

«SørHjort» - Et merkeprosjekt for hjort på Sørlandet og i Telemark

«SørHjort» - Et merkeprosjekt for hjort på Sørlandet og i Telemark «SørHjort» - Et merkeprosjekt for hjort på Sørlandet og i Telemark Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark Erling L. Meisingset Bioforsk Bakgrunn Litt om utvikling av hjortebestanden i Norge Krav til kunnskap

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 07.06.04 Kl: 12.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

Bærekraftig hjorteviltforvaltning i Hedmark utvalgsmøte 22.10.2009

Bærekraftig hjorteviltforvaltning i Hedmark utvalgsmøte 22.10.2009 Organisering av hjorteviltforvaltningen i Hedmark Innledning I forvaltningen av våre skogeiendommer er det slik i Norge i dag at det er delte roller og ansvar mellom forskjellige offentlige myndigheter

Detaljer

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd

Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Utarbeidet av: Grong Utmarksråd Bestandsplan for elg, Grong storvald hjortevilt 2007-2009 1 Bestandsplan for elg! Avtaleparter: Kommune: Vald: Grong kommune Grong storvald hjortevilt Bestandsplanperiode:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer