Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/11 09/11 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter liggervedlagt. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf v/ Svein Erik Lund. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr. forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, Svein Erik Lund politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/11 Aldersbestemmelse og vektregistrering av felt elg og hjort Å PS 2/11 Kommunalt viltfond - Disposisjon av midler 2011 Å PS 3/11 Fellingsavgift elg og hjort 2011 Å PS 4/11 Evaluering av gjennomført bestandsplan elg , Nore Å øst storvald PS 5/11 Evaluering av gjennomført bestandsplan for elg , Å Søndre Smådøl, Nuten og Rødbergfeltene PS 6/11 Evaluering av gjennomført bestandsplan elg , Uvdal Å storvald PS 7/11 Status bestandsplan elg , Øyg./Borg. storvald Å PS 8/11 Status bestandsplan elg , Nore Vest storvald Å PS 9/11 Status bestandsplan elg , Tunhovd storvald Å

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K42 Saksmappe : 2004/2152 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Aldersbestemmelse og vektregistrering av felt elg og hjort MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Aldersbestemmelse og vektregistrering av felt elg og hjort i Nore og Uvdal kommune. Fakta: Nore og Uvdal kommune har iht. tidligere vedtak i sak 1/03 og 8/05 pålagt alle vald å levere framtenner og vektopplysninger for felt elg i perioden Tenner har vært levert Faun Naturforvaltning som har utført snitting av tannrot og bestemmelse av alder for alle dyr 1,5 år og eldre. Dette har gitt et godt bilde av vektutviklingen hos kyr og okser, samt en nøyaktig aldersfordeling blant felte dyr. Tidsrekken på 8 år gir også et godt bilde på tilvekst tilbake i tid og et godt grunnlag for vurdering av avskyting opp mot tilvekt det enkelte år. Sammen med sett-elg gir dette et godt datagrunnlag for målrettet bestandsforvaltning og utarbeidelse av bestandsplaner. Aldersbestemmelsen synes også å være noe som interesserer jegere og rettighetshavere. Årlig kostnad har vært ,- og har vært dekket via kommunalt viltfond. Saksbehandlers vurdering: Aldersanalyse og innsamling av vekter fra alle felte dyr gir meget god og objektiv informasjon om bestandssituasjonen. Sammen med sett-elg data gir dette et godt grunnlag for vurdering av tilvekst i bestanden noe som er utgangspunktet i all bestandsforvaltning. Kostnaden synes også relativt liten sett i forhold til den informasjon som aldersbestemmelsen gir. Tiltaket synes også godt mottatt blant rettighetshavere og jegere og bør derfor videreføres. Dette bør også utvides til også å gjelde felt hjort.

4 Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune skal gjennomføre vektregistrering og aldersbestemmelse av alle felte elg og hjort i perioden Aldersbestemmelsen finansieres via det kommunale viltfondet. Alle jaktfelt / vald skal levere opplysninger om vekt for alle felte dyr, samt de to fremste tennene i underkjeven på dyr 1,5 år og eldre. Tennene (inkl. uskadet tannrot) fra hvert enkelt dyr leveres rengjort i egen konvolutt med opplysninger om kjønn, slaktevekt, fellingsdato og lignende. Dyr skal veies samme dag som dyret er felt og før skuddskadet kjøtt og liknende er fjernet. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift 22. mars 2002 nr. 151 om forvaltning av hjortevilt og bever 17.

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2004/1469 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Kommunalt viltfond - Disposisjon av midler 2011 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Fondsstyret skal i henhold til kommunale retningslinjer for fondet, hvert år foreta en disposisjon for bruk av fondet. Fakta: Viltfondet hadde pr en saldo på ca. kr ,- (renteinntekter 2010 er anslått). I henhold til retningslinjene for fondet skal det være en grunnkapital på minst kr ,-, men denne ble i 2004 økt til kr ,-. Fra tidligere års tilsagn om tilskudd er det kr ,- som ennå ikke er utbetalt. Dette gir et disponibelt beløp fra viltfondet på kr ,-. (Eventuelle kostnader ved fortsatt aldersbestemmelse av felt elg behandles i egen sak). Inntektene fra fellingsavgiften for elg og hjort avhenger av fellingsresultat og vedtatt fellingsavgift pr. dyr. Satsene for fellingsavgift behandles i egen sak, men med kr. 250,- i avgift for voksne dyr og kr. 1,- for kalv vil det med forventet felling komme inn ca. kr ,- i Disponible midler i 2011 midler blir da kr ,-. Saldo pr kr ,- Grunnkapital vedtatt i sak 6/04 kr ,- Tilsagn om tilskudd til og med 2010 ikke utbetalt kr ,- Forventet inntekt fra fellingsavgift elg/hjort 2011 kr ,- Disponibelt beløp fra fondet i 2011 kr ,-.

6 Saksbehandlers vurdering: Det er generelt få søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet og et disponibelt beløp på kr ,- vurderes å være romslig. Både når det gjelder tildeling av tilskudd, dekking av kurskostnader, foredrag, eventuelt underskudd ifm. fallvilt m.m. Fondet har en god grunnkapital på kr ,- så om det skulle dukke opp interessante prosjekter så er det mulig å foreta en omdisponering av midler senere i Det er også forholdsvis raskt å bygge opp igjen fondet gjennom å øke satsene for fellingsavgift. Det anbefales å disponere kr ,- for eventuell tildeling av tilskudd etter søknad. Kr ,- anbefales disponert til fallviltarbeid, foredrag, åpne møter og andre fellestiltak (samt dekke aldersbestemmelse dersom dette vedtas). Rådmannens forslag til vedtak: Fra det kommunale viltfondet i Nore og Uvdal kan kr ,- disponeres i Av dette disponeres kr ,- til eventuelle tildelinger av tilskudd i henhold til søknad. Kr ,- disponeres primært til fellestiltak, foredrag, møter, kurs, fallviltarbeid og lignende.

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2005/137 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Fellingsavgift elg og hjort 2011 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Fastsetting av fellingsavgift for elg og hjort i Nore og Uvdal kommune jaktåret Fakta: I henhold til forskrift 23. mai 2001 om kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, skal kommunen fastsette fellingsavgift for elg og hjort. Kommunestyret har i sak 18/02 delegert myndigheten til fastsettelse av fellingsavgift til viltnemnda. Forskriftens 5 sier at kommuner der det er adgang til jakt etter elg og hjort skal fastsette og kreve inn fellingsavgift for felte dyr av disse artene innenfor rammer fastsett av Kongen jf. viltloven 40. I perioden vedtok viltnemnda en fellingsavgift på kr. 400,- for voksen elg og kr. 300,- for voksen hjort. Fellingsavgift for kalv ble satt til kr. 1,- for både elg og hjort. I 2005 ga dette en inntekt på kr ,-. I ble fellingsavgiften for voksen elg og hjort satt til kr. 200,- og avgiften for kalv satt til kr. 1,-. Dette ga ca. kr ,- i inntekt fra fellingsavgift i Det kommunalt viltfondet er pr solid, med ca. kr ,- i disponible midler utover det vedtatte grunnfondet på kr ,- og avsatte/tildelte midler. Saksbehandlers vurdering: For at kommunen skal ha midler til å utføre vilttiltak i kommunen og gi rettighetshaverne, organisasjoner og andre mulighet til tilskudd til fornuftige tiltak/prosjekter bør det i

8 utgangspunktet kreves inn fellingsavgift, slik at det blir tilstrekkelig med midler til disposisjon. Innbetalt fellingsavgift tilfaller det kommunale viltfondet. Det har de siste årene vært generelt få søknader om tilskudd fra det kommunale viltfondet og søknadene har i stor grad vært små enkeltprosjekter. Prosjekter som har fått tilsagn om tilskudd har ofte ikke blitt gjennomført, noe som har resultert i en utilsiktet økning av fondets størrelse. Avhengig av om det blir aktuelt med større og kostbare fellesprosjekt, så synes det å være lite behov for maksimale inntekter til det kommunale viltfondet i Dette avhenger imidlertid av fondsstyrets disponering av fondsmidlene i 2011 behandles i egen sak. Det anbefales å kun kreve inn fellingsavgift for dekking av faste utgifter og ha rom for kjøp av eksterne konsulenttjenester ved behov. De siste års inntekt på ca. kr ,- har vært tilstrekkelig. Ut fra en generell reduksjon i elgbestanden og signaler om redusert avskyting i nye bestandsplaner kan det bli en noe lavere avskyting i 2011 sammenliknet med foregående år. For å holde inntekten fra fellingsavgiftsmidler på samme nivå som tidligere anbefales en liten økning i fellingsavgiften for voksne dyr. Det anbefales følgende fellingsavgifter i 2011; voksen elg (1,5 år og eldre) kr. 250,- / elgkalv kr. 1,- / voksen hjort kr. 250,- / hjortekalv kr. 1,-. Rådmannens forslag til vedtak: For jaktåret 2011 fastsettes følgende satser for fellingsavgift på elg og hjort i Nore og Uvdal kommune: Voksen elg (1,5 år og eldre) : kr. 250,- Elgkalv : kr. 1,- Voksen hjort (1,5 år og eldre) : kr. 250,- Hjortekalv : kr. 1,-

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2717 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Evaluering av gjennomført bestandsplan elg , Nore øst storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Evaluering av gjennomført bestandsplan for elg i Nore Øst storvald. Fakta: Nore Øst storvald fikk i sak 15/08 godkjent treårig bestandsplan for elg for perioden Valdet ble tildelt en samlet kvote på 250 dyr for planperioden. Bestandsplanen angir følgende mål og virkemidler: Mål: Ha en bestand med optimal produksjon og avkastning ift. leveområdets bæreevne og skader ift. skog, innmark og trafikk. Beitepresset på furu skal ikke overstige 2,5 innenfor ett av jaktfeltene og ikke overstige 2,0 innenfor valdet. Skal måles ved beitetakst våren 2009 og Ku/okse-forholdet skal være innenfor intervallet 1,4 1,8. Tvillingraten bør være minst 0,20. Fokus på uttak av små dyr. Store prektige kyr skal spares. Virkemidler: Avskytingen skal ha fokus på det som er igjen i bestanden etter jakt. Fokus på uttak av de minste dyrene og spare de fineste. I planperioden skal det felles maks 250 dyr (83 dyr årlig) og minst 210 dyr (70 dyr årlig). Det skal i uttaket være maks 20 % voksne okser over 155 kg. Det skal i uttaket være maks 20 % voksne kyr over 145 kg.

10 Det skal i uttaket være minst 60 % kalv/ungdyr/voksne dyr under vektgrensene. Andel kalv skal utgjøre maks 45 % av det totale uttaket. Det skal i uttaket tilstrebes å ha 50 % hanndyr og 50 % hunndyr. Dette skal justeres dersom observasjoner under jakta gjør dette nødvendig. Jaktfelt som er ferdig med sin kvote skal jakte videre på tilleggskvote/andre jaktfelts kvote. Dette for å medvirke til at planlagt felling nåes. Valdet har i planperioden hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har i bestandsplanperioden felt 211 dyr, dvs. ett dyr mer enn planlagt minimum antall felte dyr. Av felte dyr er det 17,5 % voksne okser, 19 % voksne kyr og 63,5 % kalv/ungdyr. Dette iht. reell alder. Av de voksne dyra er det 4 kyr og 1 okse under vektgrensene på 145/155 kg, så %-andel voksen ku og %-andel voksen okse iht. bestandsplanen er derfor hhv. 17 % og 17 %. Kjønnsfordelingen er 55% hanndyr og 45% hunndyr. Det er en stor overvekt av hanndyr både blant felte kalver og ungdyr. I bestandsplanen er det lagt vekt på uttak av små dyr og ivaretakelse av store kyr. Av 40 felte voksne kyr er det 17 kyr med slaktevekt på 180 kg. eller mer, dvs. 42,5 %. Sett-elg pr. jegerdagsverk har variert i planperioden men er i snitt relativt lik forrige planperiode. Ku/okse-forholdet har holdt seg rundt 1,6. Kalv sett pr. ku varierer mye fra år til år og det laveste antall sett kalv/ku (0,45) som er registrert i valdet ble registrert i Resultat fra eventuelle beiteregistreringer er ikke mottatt. Saksbehandlers vurdering: Valdet har hatt en avskyting som ligger innenfor planens forutsetning med tanke på antall dyr. Fordeling av felte dyr ligger godt innenfor planens rammer. Valdet synes imidlertid ikke å lykkes med å spare store produksjonsdyr. Dette da hele 42,5 % felte voksne kyr har en slaktevekt på 180 kg. eller mer. Ut fra utvikling i sett-elg data og aldersanalyse av felte dyr kan det virke som om årlig kalvetilvekst kan variere mye fra år til år (korrigert for varierende årlig jaktpress på kalv skiller årene 2007 og 2009 seg ut som spesielt dårlige produksjonsår) Dette kombinert med et relativt høyt uttak av tunge produksjonsjonskyr gjør det er sannsynelig at årlig tilvekst i planperioden er noe lavere enn det som er lagt til grunn i utarbeidelsen av bestandsplanen. Bestandsstørrelsen vurderes derfor å være noe redusert i planperioden. Målene for beitepress er ikke å mulig å vurdere da kommunen ikke er kjent med om beiteregistrering er gjennomført og eventuelle resultat. Valdet vurderes å ha gjennomført en avskyting innenfor planens rammer med tanke på antall og fordeling på kjønn og alder. Når det gjelder målet om økt produksjonsevne synes dette ikke å være nådd. Det store uttaket av tunge produksjonskyr har i så måte vært uheldig.

11 Rådmannens forslag til vedtak: Nore Øst storvald for elg har i bestandsplanperioden gjennomført en avskyting i henhold til planens rammer med tanke på antall og aldersfordeling. Valdet har hatt et for høyt uttak av tunge kyr ut fra planens mål om å spare gode produksjonsdyr og bedre produksjonsevnen. Valdet oppfordres til å utarbeide ny bestandsplan for perioden

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2008/366 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Evaluering av gjennomført bestandsplan for elg , Søndre Smådøl, Nuten og Rødbergfeltene MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Evaluering av gjennomført bestandsplan for elg , Søndre Smådøl, Nuten og Rødbergfeltene. Fakta: Søndre Smådøl, Nuten og Rødbergfeltene fikk i sak 18/08 godkjent omsøkte bestandsplan med følgende presisering: Omsøkte bestandsplan for elg for perioden godkjennes, men med presisering av at det skal være minst 55% kalv/ungdyr/nedklassifiserte dyr og maks 45% voksne dyr (ku over 165 kg og okser med mer enn 3 takker). Bestandsplanen har som mål å redusere bestandsstørrelsen noe. Årlig tilvekst ble vurdert å være kalv. Ku/okse-forholdet skal holdes rundt 1,6. For å nå dette er følgende virkemidler angitt: Årlig kvote på 41 dyr (planlagt avskyting ikke angitt) Minst 55% kalv/ungdyr/nedklassifiserte dyr og maks 45% voksne dyr (ku over 165 kg og okser med mer enn 3 takker). Andel voksne okser skal ikke overstige 20% Kjønnsfordeling blant felte dyr tilnærmet 55% hunndyr og 45% hanndyr Det skal tas ut flere hunndyr enn hanndyr for å redusere tilveksten.

13 I bestandsplanperioden har valdet hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har i bestandsplanperioden felt 107 dyr, dvs. 87 % av angitt kvote. Av felte dyr er det iht. reell alder 24,3 % voksne okser, 24,3 % voksne kyr og 51,4% kalv/ungdyr. Av de voksne dyra er det 10 kyr under vektgrensa og 7 okser med tre eller færre takker, så %-andel voksen ku og %-andel voksen okse iht. bestandsplanen er derfor hhv. 14,9 % og 17,7 %. Kjønnsfordelingen er 47 % hanndyr og 53% hunndyr. Det er en overvekt av hunndyr blant felte kalver. Aldersbestemmelse av felt elg viser at avskytingen frem til og med 2007 var lavere enn tilveksten. Sett-elg pr. jegerdagsverk varierer mye, mens sett ku/okse har holdt seg rundt 1,1. Kalv sett pr. ku holder seg stabilt mellom 0,4 0,6. Saksbehandlers vurdering: Valdet har hatt en avskyting som vurderes å ligger innenfor planens forutsetning med tanke på antall dyr. Fordeling av felte dyr ligger godt innenfor planens rammer. Sett-elg pr. jegerdagsverk varierer mye og sier isolert sett lite om bestandsutviklingen. Aldersbestemmelse av felt elg viser imidlertid at avskytingen i området har vårt lavere enn tilveksten frem til og med I gjennomført bestandsplanperiode har det imidlertid vært en betydelig økning i antall felte dyr samtidig som uttaket av voksne kyr har vært relativt høyt. En relativt stor andel av felte kyr har imidlertid vært dyr med lav vekt og kondisjon. Uttaket i bestandsplanperioden har trolig vært høyere enn tilveksten og således i tråd med målet om bestandsreduksjon. Rådmannens forslag til vedtak: Søndre Smådøl, Nuten og Rødbergfeltene elgvald har i bestandsplanperioden gjennomført en avskyting i henhold til planens rammer for antall og aldersfordeling. Valdet oppfordres til å utarbeide ny bestandsplan for perioden

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2005/629 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Evaluering av gjennomført bestandsplan elg , Uvdal storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Evaluering av gjennomført bestandsplan elg i Uvdal storvald Fakta: Uvdal storvald fikk i sak 17/08 godkjent treårig bestandsplan for elg. Viltnemnda fattet følgende vedtak: Uvdal storvald får godkjent omsøkte bestandsplan (versjon levert 18/8-08) for elg for perioden , med endring av antall dyr i avskytingen. Kvoten økes da dette anses som nødvendig for å nå bestandsplanens mål om bestandsreduksjon. Valdet tildeles en samlet fellingstillatelse på 120 dyr for hele planperioden. Kalv kan felles i stedet for andre kategorier dyr. Bestandsplanen har som mål å redusere bestanden og holde et ku/okse-forhold på nivå med 2007, dvs. rundt 1,0. For å nå bestandsmålet ønsket valdet å felle 33 dyr årlig og ønsket en samlet kvote på 101 dyr. Dette ble endret av viltnemnda til 40 dyr årlig. (Valdet vurderte årlig tilvekst til ca. 35 dyr) Bestandsplanen angir at fordelingen blant felte dyr skal være følgende: * voksne kyr (2,5 år og eldre) : 20% * okser 1,5 år og eldre : 15% * kalv, kviger og okse (1,5 år) : 65%

15 Det etterstrebes å ikke felle ku over 180 kg. Valdet har i planperioden hatt følgende avskyting: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 hann 1,5 hunn Okse Ku Sum Sum Valdet har i bestandsplanperioden felt 96 dyr, dvs. 80% av tildelt kvote på 120 dyr. Av felte dyr er 57 % kalv/ungdyr, 21% voksne okser (2,5 år og eldre) og 22 % voksne kyr (2,5 år og eldre). Kjønnsfordelingen er 49 % hanndyr og 51 % hunndyr. Sett elg pr. jegerdagsverk varierer en god del fra år til år. Trolig skyldes dette ikke variasjoner i bestanden men tilfeldigheter i et relativt lite datamateriale. Sett-elg, fellingsresultat kombinert med aldersbestemmelse av felt elg gir imidlertid et godt bilde av årlig tilvekst og dermed bestandsutviklingen. Etter en bestandsøkning midt på 2000-tallet indikerer nå aldersbestemmelsen vav. fellingstall at bestanden har vær stabil (eller svakt synkende) i denne bestandsplanperioden. Ku/okse-forholdet har i planperioden ligget under 1,0. Det reduserte jakttrykket på okser har bidratt til reduksjonen i ku/okseforholdet, men kan trolig ikke alene forklare nedgangen. Det kan virke som om området har en netto innvandring av okser. Sett kalv/ku holder seg relativt stabil og den registrerte nedgangen i 2010 kan i hovedsak forklares gjennom økt jaktpress på kalv dette året. Viltnemnda vurderte status etter 2 år i sak 4/10 og fattet følgende vedtak: Uvdal storvald for elg har etter to år av planperioden gjennomført en avskyting som avviker fra godkjent plan. Det er felt for få dyr og andel voksne hanndyr blant disse har vært for høy. Valdet får fullføre bestandsplanperioden og oppfordres til å øke avskytingen, samt rette opp skjevheter i uttaket. Valdet har i siste år av bestandsplanperioden felt flere dyr, men ikke fulgt viltnemnda sin anbefaling når det gjelder uttak av voksne okser. Saksbehandlers vurdering: Valdet har hatt en avskyting som i antall vurderes å være noe lav i forhold til målet om bestandsreduksjon, men innenfor rammene av godkjent bestandsplan. Når det gjelder andel voksne dyr i uttaket så har dette vært høyere enn bestandsplanens rammer. Spesielt uttaket av voksne okser har vært for høyt og valdet har ikke å ha tatt hensyn til viltnemndas henstilling i sak 4/10. Avviket i gjeldende avskyting i forhold til bestandsplanens rammer vurderes ikke å være så store at tiltak bør iverksettes. Det anbefales at valdet utarbeider ny bestandsplan for perioden

16 Rådmannens forslag til vedtak: Uvdal storvald har i bestandsplanperioden gjennomført en avskyting som avviker noe fra godkjent bestandsplan. Spesielt uttaket av voksne okser har vært for høyt. Valdet oppfordres til å utarbeide ny bestandsplan for perioden

17 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2716 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Status bestandsplan elg , Øyg./Borg. storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Øygardsgrend/Borgegrend storvald. Gjennomgang av status etter 2 år, for treårig bestandsplan for elg i perioden Fakta: Øygardsgrend / Borgegrend storvald fikk i sak 15/09 godkjent 3-årig bestandsplan for elg for perioden Planen ble godkjent med noen endringer / presiseringer gjort av viltnemnda. Omsøkte bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Holde bestanden på 2008-nivå. Ku / okse skal i perioden holdes under 1,6. Omsøkte bestandsplanen angir følgende virkemidler for å nå bestandsmålene: Kvote på 180 dyr i planperioden (60 dyr/år). Fordelingen i avskytingen skal være 50% hanndyr og 50% hunndyr. Felte dyr skal ha en fordeling på tilnærmet 65/35 mht. kalv/ungdyr og voksne. Voksne kyr iht. bestandsplanen skal ikke overstige 20% av uttaket, de resterende 15% okse. Voksne kyr med vekt under 155 kg regnes som ungdyr. Avskytingen skal hovedsakelig rettes mot yngre og mindreverdige dyr av begge kjønn.

18 Viltnemnda behandlet bestandsplanen i sak15/09 det ble gjort følgende vedtak: Øygardsgrend/Borgegrend elgvald får godkjent omsøkte bestandsplan for elg for perioden , med presisering av at årlig avskyting bør være minst 60 dyr. Andel voksne dyr (iht. planens definisjon av voksne dyr) skal ikke overstige 35% og verken andel voksne okser eller andel voksne kyr skal overstige 20%. Valdet tildeles en samlet fellingstillatelse på 200 dyr for hele planperioden. Kalv kan felles i stedet for andre kategorier dyr. Valdet har følgende avskyting etter to år: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har etter to år av bestandsplanperioden felt 73 dyr, dvs. 61 % av viltnemndas minste anbefalte avskyting. Av felte dyr er det iht. reell alder 18 % voksne okser, 22 % voksne kyr og 60 % kalv/ungdyr. Av de voksne dyra er det 5 kyr under vektgrensa på 155 kg, så %-andel voksen ku iht. bestandsplan er derfor 15 %. Kjønnsfordelingen er 48% hanndyr og 52% hunndyr. Saksbehandlers vurdering: Øygardsgrend/Borgegrend elgvald har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting som avviker mye fra både omsøkte og godkjent bestandsplan når det gjelder antall felte dyr. Utvikling i sett-elg og aldersbestemmelse av felt elg tyder også på at bestandsutvikling og bestandsvurdering som antas å ligge til grunn i omsøkte bestandsplan ikke er stemmer med den faktiske situasjon. Aldersbestemmelse av felt elg indikerer at de siste års tilvekst er lavere enn avskytingen og at det er en bestandsreduksjon. Dette skyldes trolig et relativt høyt uttak av voksne kyr over en lengre periode da produksjonsevnen til de kyr som finnes i bestanden faktisk er bedret sammenliknet med tidligere. Det vurderes ikke å være mulig for valdet å gjennomføre en avskyting i henhold til godkjent bestandsplan. Dette er trolig heller ikke hensiktsmessig og bestandsplanen anbefales avsluttet. Valdet bør utarbeide ny bestandsplan der det gjøres en grundig objektiv vurdering av bestandssituasjonen, noe som er fraværende i gjeldende bestandsplan. Rådmannens forslag til vedtak: Øygardsgrend/Borgegrend storvald har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting som avviker mye fra godkjent bestandsplan. Bestandssituasjonen synes også å avvike fra planens forutsetninger og mål. Bestandsplanen trekkes derfor inn og valdet anmodes om å utarbeide ny bestandsplan for perioden Som grunnlag for ny bestandsplan må det foretas en grundig og mest mulig objektiv bestandsvurdering.

19 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/1958 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Status bestandsplan elg , Nore Vest storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Nore Vest storvald. Gjennomgang av status etter 2 år, for treårig bestandsplan for elg i perioden Fakta: Nore Vest storvald fikk i sak 14/09 godkjent 3-årig bestandsplan for elg for perioden Planen ble godkjent med noen endringer / presiseringer gjort av viltnemnda. Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Opprettholde dagens størrelse på bestanden. Det er ønskelig å beholde andelen okser og ha et ku/okse-forhold på 1,75 eller redusere dette litt over tid. Ha nok store okser for å få tidlig bedekning om høsten. Bevare de største og mest produktive kyrne for å bedre antall kalver pr. kalveførende ku. Bestandsplanen angir følgende virkemidler for å nå bestandsmålene: Det ønskes en kvote på 27 dyr årlig, dvs. 81. Fellingen skal økes i forhold til de siste fire år. Felte dyr skal ha følgende fordeling: o 55% hunndyr og 45% hanndyr. o 20% voksne okser (2,5 år og eldre) o 20% voksne kyr (2,5 år og eldre)

20 o 60% kalv og ungdyr Det skal skytes flere kviger enn piggokser. Det er de minste kyrne som skal skytes. Viltnemnda godkjente bestandsplanen med følgende endring/presisering: Nore Vest storvald får godkjent omsøkte bestandsplan for elg for perioden , med presisering av at årlig avskyting bør være minst 25 dyr. Valdet tildeles en samlet fellingstillatelse på 90 dyr for hele planperioden. Kalv kan felles i stedet for andre kategorier dyr. Valdet har følgende avskyting etter to år: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har etter to år av bestandsplanperioden felt 48 dyr, dvs. 96 % av viltnemndas minste anbefalte avskyting. Av felte dyr er det iht. reell alder 21 % voksne okser, 19 % voksne kyr og 60 % kalv/ungdyr. Kjønnsfordelingen er 46% hanndyr og 54% hunndyr, som følge av en stor overvekt av hunnkalv. 7 av 9 voksne kyr har vekt mellom kg. Saksbehandlers vurdering: Valdet har etter to år en avskyting som vurderes å være innenfor planens rammer med tanke på antall og fordeling av felte dyr. Når det gjelder ønsket uttak av flere kviger enn 1,5-årige okser så har en ikke lykkes med dette. Når det gjelder fokuset på å felle små kyr så har valdet mislykket helt med dette da hele 7 av 9 kyr har slaktevekt mellom kg.. Valdet bør fullføre bestandsplanperioden og ha fokus på å felle nok dyr og spare store kyr. Rådmannens forslag til vedtak: Nore Vest storvald for elg har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting uten vesentlig avvik fra godkjent bestandsplan. Valdet bør fullføre bestandsplanperioden og ha fokus på å felle nok dyr, men spare store kyr.

21 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K46 Saksmappe : 2004/2715 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Svein Erik Lund Status bestandsplan elg , Tunhovd storvald MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Viltnemnda /11 Saken gjelder: Tunhovd storvald. Gjennomgang av status etter 2 år, for treårig bestandsplan for elg i perioden Fakta: Tunhovd storvald fikk i sak 10/09 godkjent 3-årig bestandsplan for elg for perioden Planen ble godkjent med noen endringer / presiseringer gjort av viltnemnda. Bestandsplanen angir følgende bestandsmål: Stabilisere elgbestanden på et akseptabelt nivå som vurderes som bærekraftig i forhold til tilgjengelig beite sommer og vinter i området. Holde ku/okse-forholdet i valdet under 2. Opprettholde en mest mulig produktiv bestand. Valdet skal de neste tre år ikke ha en forverring av beitesituasjonen jfr. Beitetaksering utført Akseptabel langsiktig beitegrad settes til grad 2 på furu. Bestandsplanen angir følgende virkemidler for å nå bestandsmålene:

22 Ta ut tilveksten i elgstammen. Uttaket settes lik det som vurderes som tilvekst i området (20-25 dyr). Minimumsmålet for årlig avskyting er 23 dyr, dvs. totalt 69 dyr i planperioden. Det ønskes en treårig kvote på 81 dyr. I uttaket skal det være: o maks 20% voksne hanndyr eldre enn 2,5 år. o maks 20% voksne kyr eldre enn 2,5 år. o minimum 60% kalv/ungdyr opp til 1,5 år. Blant dyr 1,5 år og eldre forutsettes en kjønnsfordeling på 50% hanndyr og 50% hunndyr (+/- 5%). Av det totale antall felt dyr skal man tilstrebe en kjønnsfordeling på 50% hanndyr og 50% hunndyr (+/- 5%). Det skal tas ut en overvekt av yngre dyr og mindreverdige dyr av begge kjønn. Viltnemnda behandlet bestandsplanen i sak10/09 det ble gjort følgende vedtak: Tunhovd storvald får med endring godkjent omsøkte bestandsplan for elg for perioden Planen godkjennes med pålegg om at det blant dyr eldre enn kalv skal felles flere hunndyr enn hanndyr. Det presiseres også at det med voksne dyr i planen menes dyr 2,5 år. Valdet har følgende avskyting etter to år: År Hannkalv Hunnkalv 1,5 okse 1,5 kvige Okse Ku Sum Sum Valdet har etter to år av bestandsplanperioden felt 37 dyr, dvs. 80 % av vedtatt minimumsavskyting. Av felte dyr er det iht. reell alder 19 % voksne okser, 19 % voksne kyr og 62 % kalv/ungdyr. Kjønnsfordelingen blant dyr eldre enn kalv er 55% hanndyr og 45% hunndyr. Saksbehandlers vurdering: Tunhovd storvald har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting som avviker noe fra omsøkte og godkjent bestandsplan når det gjelder antall felte dyr og kjønnsfordeling. Andel dyr fordelt på alder er innenfor planens rammer. For å klare en avskyting lik minimumsmålet på 69 dyr over tre år må valdet felle 32 dyr i Dette er trolig ikke hensiktsmessig med tanke på bestandsmålet, når en ser på utviklingen i settelg sammen med aldersbestemmelse av felt elg (tilvekstvurdering). På tross av avviket i antall felte dyr anbefales det at valdet får fullføre bestandsplanen. Rådmannens forslag til vedtak: Tunhovd storvald har etter to år av bestandsplanperioden gjennomført en avskyting som avviker noe fra godkjent bestandsplan. Avskyting vurdert opp mot bestandssituasjon og bestandsmål gjør imidlertid at valdet får fullføre bestandsplanperioden ut 2011.

23

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 07 / 13 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.05.2013 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nils Vøllo. Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 07 / 2016 Utvalg: Viltnemda Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.03.2016 Tidspunkt: 18:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01 09/2014 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 10/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 19:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Ingebjørg Ulbaasen, Mair ReidunNørstebø,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 04.07.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11/08 15/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 03.07.2008 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07 10/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 17.06.2010 Tidspunkt: 20:00 22.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Mai Reidun Nørstebø,

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6 15 / 2012 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 07 13/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 02.07.2009 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. 1. AREAL PLANOMRÅDET BESTANDSPLAN FOR ELG 2013-2017. Totalareal Tellende elgmarksareal Gausdal Statsallmenning 589.000 daa 385.000 daa Torpa Statsallmenning

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Elgstammen etter jakta 2011

Elgstammen etter jakta 2011 Elgstammen etter jakta 211 Bestandsstørrelsen I Aurskog-Høland skal det : Være en produktiv og sunn elgstamme som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling. Tas hensyn til andre samfunnsinteresser.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING Møtedato: 15.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 02/12 Til saknr.: 05/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den 21.04. 2010 BESTANDSPLAN FOR ELG I Avtalepartnere: Kommune Vald Sør-Odal Disenå elg- og hjortevald Bestandsplanperiode 5 - årig plan for årene 2010-2014

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder AP Kirsten Helen Myren Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder AP Kirsten Helen Myren Medlem SP 1 Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2 etg., Kommunehuset Dato: 16.02.2009 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Medlem KRF Trond Saga Leder

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: Tid: 09:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset i Verdal Dato: 04.03.2010 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering. Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Sør-Odal kommune og Elgregionråd Øst Baserer seg på følgende nøkkeltall: Sør-Odal kommune I 2012 hele kommunen -- I årene 2003 2012 (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald / jaktfelt) 4.

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer