Forvaltningsrevisjon Samanstilling av data for pleie og omsorg institusjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Samanstilling av data for pleie og omsorg institusjon"

Transkript

1 Samanstilling av data for pleie og omsorg institusjon Oktober 2007 NB med oppdaterte tal for FR - 04/07

2 0 Samandrag Innleiing Heimel for forvaltningsrevisjon Bakgrunn Føremål Avgrensing Metode Revisjonskriterium Kort presentasjon av dei ulike institusjonane Institusjonsplassar i høve til aldersfordelinga i befolkninga Bemanning Data: Bemanning pleie avdelingane Bemanning avdelingane Vurdering Pleie Demens Lønnsutgifter til pleiepersonell Data: Lønnsutgifter til pleiepersonell på pleieavdelingane Lønnsutgifter til pleiepersonell på avdelingane Vurdering Øvrige utgifter Data: Kjøkken Reinhald og vaskeri Medisin og medisinsk forbruksmateriell Drift og vedlikehald lokale Vurdering Oppsummering av dei totale utgiftene Konklusjon Vedlegg: Nr 1 Svarbrev frå kommune datert Nr 2 Svarbrev frå kommune datert Nr 3 Svarbrev frå Lindås kommune datert Nr 4 Svarbrev frå Radøy kommune datert Nr 5 Svarbrev frå kommune datert Nr 6 Svarbrev frå kommune datert Nr 7 Svarbrev frå Modalen kommune datert Nr 8 Svarbrev frå kommune datert

3 0 Samandrag Forvaltningsrevisjonsrapportane Samanstilling av data for pleie og omsorg - institusjon frå 2005 og 2004, viste at det var relativt store skilnader i ressursbruk pr bebuar på institusjon, både innan og mellom kommunane. Revisjonen har i dette prosjektet følgt opp rapportane med rekneskaptal frå 2006, for å sjå utviklingstrekk i ressursbruk til institusjonstenestene i Nordhordland og. Rapporten er avgrensa til å sjå på dei økonomiske sidene ved drifta, og seier ikkje noko om kvaliteten på tenestene, eller øvrig tenestetilbod innan pleie- og omsorgstenesta. I perioden har det vore ein auke i talet på bebuarar ved pleieavdelingane ved dei fleste alders- og sjukeheimane i Nordhordland, berre Radøy kommune har hatt ein reduksjon. Talet på bebuar ved avdelingane har vore stabilt i same periode. Befolkningsprognosen frå SSB viser at det er forventa reduksjon i aldersgruppa 80+ i dei fleste større kommunane fram til og med 2015, medan det er forventa større grad av stabilitet i dei minste kommunane. Frå 2020 til 2025 er det forventa ein vesentleg auke i denne aldersgruppa i fleire kommunar. Bemanningsmønsteret ved pleieavdelingane ved institusjonane i Nordhordland, ser ut til å ha jamna seg dei seinare åra. Variasjonen mellom institusjonane med relativt sett høgast og lågast bemanning i høve til talet på bebuarar ved pleieavdelingane, var mindre i 2006 og 2005 enn i Eit fleirtal av institusjonane har redusert bemanninga i høve til antall bebuarar dei siste åra. Størst relativ endring er å finne hos korttidsavdelinga ved Knarvik sjukeheim, tunet og Lindås bu- og servicesenter. Det har ikkje vore vesentleg endring i talet på bebuarar ved avdelingane i perioden Bemanningssituasjonen har vore meir stabil ved avdelingane enn ved pleieavdelingane, men fleire av institusjonane har redusert bemanninga relativt sett. Størst er reduksjonen ved tunet. Det er mindre avvik mellom bemanning og lønnsnivå i 2006 enn i Nokre av avvika mellom bemanning og lønnsutgifter kan forklarast med at det er forskjell i bemanning i løpet av døgnet og helg kvardag. Andre faktorar som kan spele inn er lønns- og utdanningsnivå, korttids sjukefråvær og rutinar for bruk av vikar. Når det gjeld øvrige utgifter knytt til drift av institusjon, er det store variasjonar. Det er store skilnader med omsyn til driftskostnader knytt til kjøkken, vaskeri, medisinsk forbruksmateriell, drift og vedlikehald av lokale. Utgifter til kjøkken, og drift og vedlikehald av lokale, skil seg ut med størst variasjon blant dei øvrige utgiftene. Dei gjennomsnittlege totale utgiftene pr bebuar i 2006, varierer mindre enn i 2004 og I 2006 er gjennomsnittleg total utgift pr bebuar kr ,-. skil seg ut som den kommunen som har lågast ressursbruk til institusjonsdrift i høve til målgruppa 80 år og eldre, men også og Radøy har relativt låg ressursbruk Skilnad i ressursbruk pr bebuar er til ein viss grad naturleg, då både antall bebuarar og organisering varierar. Revisjonen meiner likevel at det er interessant for kommunane å vurdere ressursbruk i høve til mål og økonomiske rammer i kommunen. Å samanlikne ressursbruk ved institusjonane over fleire år, gjer det mogleg å sjå utviklingstrekka i eit større perspektiv. Samstundes gjer ein det mogleg å sjå effekt av evt. endringstiltak og reduserar sannsynligheten for at ekstraordinære sider ved drifta, gjev eit misvisande bilete av ressurssituasjonen. 3

4 1 Innleiing 1.1 Heimel for forvaltningsrevisjon I følgje kommuneloven 77.4 skal kontrollutvalet sjå til at det årleg vert gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunane. Forvaltningsrevisjon inneber mellom anna systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyrets vedtak og føresetnader. 1 Bestillarfunksjon og ansvar for oppfølging er i loven lagt til kontrollutvalet. Kontrollutvala i alle dei involverte kommunane ønskja ei oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten FR- 04/06 Samanstilling av data for pleie og omsorg - institusjon frå Bakgrunn FR-04/06 Samanstilling av data for pleie og omsorg - institusjon frå 2006, viste at det var relativt store skilnader i ressursbruk pr bebuar på institusjon, både innan og mellom kommunane. Skilnad i ressursbruk pr bebuar er til ein viss grad naturleg, då både antall bebuarar og organisering varierar. Revisjonen meiner likevel at det er interessant for kommunane å vurdere ressursbruk i høve til mål og økonomiske rammer i kommunen. Gjennom å samanlikne rekneskapstala frå fleire år, legg ein grunnlaget for ei systematisk samanlikning mellom kommunane, eller med seg sjølv over tid. KOSTRA-tal viser utgiftsnivå ved institusjonsomsorg på kommunenivå, men får ikkje fram forskjellar mellom institusjonane innan ein kommune. Å samanlikne ressursbruk ved institusjonane over fleire år, gjer det mogleg å sjå utviklingstrekka i sit større perspektiv. Samstundes gjer ein det mogleg å sjå effekt av evt. endringstiltak og reduserar sannsynligheten for at ekstraordinære sider ved drifta, gjev eit misvisande bilete av ressurssituasjonen. 1.3 Føremål Føremålet med revisjonen er å: Samanlikne institusjonane med omsyn til ressursbruk, og få eit betre grunnlag til å vurdere kvifor utgiftene pr bebuar varierar. Danne grunnlag for å vurdere om det er behov for å gjere endringar i organisasjon og/eller drift, på bakgrunn av faktisk ressursbruk eller utvikling i denne. Problemstillingane som vert undersøkt er: I kva grad varierer bemanninga av pleiepersonell på dei ulike institusjonane? I kva grad varierer dei gjennomsnittlege utgiftene pr bebuar på dei ulike institusjonane? 1 Sjå Kommuneloven kap. 12, kap. 3 i Revisjonsforskriften og kap. 5 i Kontrollutvalgsforskriften for utfyllande informasjon. 2 : sak 05/07, sak 05/07, Lindås sak 10/07, sak 07/07, sak 07/07, Modalen sak 05/07, sak 07/07 og Radøy sak 07/07. 4

5 Korleis er utviklingstrekka med omsyn til ressursbruk pr bebuar i perioden ? 1.4 Avgrensing Rapporten er avgrensa til å sjå på rekneskapsåret 2006, med samanlikningar i høve til tilsvarande nøkkeltal for 2004 og Rapporten er avgrensa til å sjå på dei økonomiske sidene ved drifta, og seier ikkje noko om kvaliteten på tenestene, eller øvrig tenestetilbod innan pleie- og omsorgstenesta. Med institusjon forstår revisjonen i denne rapporten alders- og sjukeheimar. 1.5 Metode Prosjektet er lagt opp etter RSK-001: Forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt. Prosjektet er basert på analyse av kommunerekneskap og innmeldte data om bemanningsfaktor ved institusjonane i Kommunane har varierande praksis for føring av rekneskapen, og revisjonen har i samråd med administrasjonen i kommunane gjort ein del skjønnsmessige vurderingar av fordeling av utgifter. Dei totale utgiftene bør derfor vurderast i samanheng. Revisjonen vil likevel påpeike at utgiftsbilete som kjem til uttrykk i rapporten, gir eit godt grunnlag for å vurdere drifta på den einskilde institusjon. Kvar institusjon har meldt inn bemanning til pleie igjennom døgnet. Bemanninga er fordelt på tidleg-, sein- og nattevaktar, samt kvardag og helg. Revisjonen har skilt mellom pleie- og avdelingane. Ved institusjonar med felles nattevakt på avdelingane, er bemanninga skjønsmessig fordelt i samråd med administrasjonen. Det inneber at pleie- og avdelingane bør vurderast i samanheng. Bemanninga vert presentert som om alle institusjonane hadde 100 pasientar. Døme på utrekning: Tal pasientar 18 stk. Bemanning: 4 tidleg, 3 seint, og 2 på natt. Det gir følgjande utrekning: 4/18 = 0,22, 3/18 = 0,17, 2/18 = 0,11 Multiplisert med 100 : = 50 pleiarar for å bemanne eit døgn Revisjonen har nytta rekneskapsanalyse for å fordele utgiftene ved institusjonane. Av rekneskapen går det fram netto lønnsutgifter, som er totale lønnsutgifter inkludert sosiale avgifter, redusert med refusjon av sjukepengar. Rekneskapsføringa med omsyn til kor ein finn dei ulike utgiftene til institusjon varierar mellom kommunane. For nokre institusjonar har desse utgiftene gått til dekning av pleiepersonell, administrativt personell, reinhald, vaskeri og kjøkken. For andre institusjonar er rekneskapen delt inn i kjøkken, nattevakt, reinhald og sjølve institusjonen. Det gjer at revisjonen har gjort visse vurderingar for å få fram kor stor del av lønnsutgiftene som relaterer seg til pleiepersonell. Netto lønnsutgifter til pleiepersonell er fordelt på same måte som bemanninga, slik at utgiftsbilete pr bebuar vert fordelt på døgnet, og kvardag og helg. Fordelinga tek utgangspunkt i at ei nattvakt har høgare lønnsutgifter enn ei dagvakt, og at lønnsutgiftene i helgene er høgare enn på ein kvardag. 5

6 Revisjonen har nytta følgjande vektlegging: Lønnsutgifter pleie Faktor Kvardag - tidleg 1 Kvardag - seint 1,2 Kvardag - natt 1,5 Helg - tidleg 1,2 Helg - seint 1,5 Helg - natt 2 Vektlegginga betyr t.d. at revisjonen har rekna med at det er 20 % dyrare å ha ein person på seinvakt i høve til ei dagvakt ein kvardag. Det er rekna med 250 kvardagar og 115 helgedagar i løpet av eit år. Revisjonen vil understreke at vektlegginga ikkje påverkar dei totale lønnsutgiftene, som er henta frå kommunerekneskapen. Vektlegginga av lønnsutgiftene illustrerar berre korleis lønnsutgiftene vert fordelt på døgnet, kvardag og helg. Varierande storleik på institusjonane gjer det lite føremålstenleg å nytte absolutte tal i samanlikningane. For å kunne samanlikne nyttar revisjonen relative tal, uttrykt som utgift/bemanning pr bebuar. Ei slik samanlikning gir ein indikasjon på kor eininga plasserar seg i høve til andre samanliknbare einingar. Ein svakhet ved slik samanlikning er at ekstremverdiar og evt. målefeil kan påverke resultatet, gjennom å over- eller underestimere potensialet for endring. Samanlikning med seg sjølv over fleire år gjer det mogleg å vurdere kostnadsutvikling ved institusjonen. Alle rådmenn er orientert om prosjektet gjennom oppstartsbrev, og revisjonen har hatt oppstartsmøte i alle kommunane 3. Førebels rapport vart sendt til rådmann for uttale, og svarbrev er lagt ved rapporten. Det er gjort nokon mindre justeringar i endeleg rapport, mellom anna er utgiften til kjøkken på auka noko, men totale utgifter er uendra. 2. Revisjonskriterium Omgrepet revisjonskriterium viser til dei krav og forventningar ein kan stille til den funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon, jf. RSK-001. Kommunelovens føremålsparagraf seier at: Formålet med denne loven er å legge forholdene til rette for ( ) en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap ( ). Omsynet til best mogleg utnytting av tilgjengelege ressursar, med sikte på å kunne gje eit best mogleg tenestetilbod, er framheva. Gjennom å samanlikne kommunane/institusjonane vil dei plassere seg på eit intervall mellom den kommunen/institusjonen som nyttar relativt minst og mest ressursar pr bebuar eit gitt år. Denne plasseringa kan gi viktig styringsinformasjon om ressurssituasjon og drift. Ei slik samanlikning kan vere eit egna utgangspunkt for å vurdere drift og ressursbruk, i høve til andre eller i høve til seg sjølv over tid. 3 Med unntak av Modalen. 6

7 3. Kort presentasjon av dei ulike institusjonane Revisjonen samanliknar drifta ved elleve alders- og sjukeheimar, fordelt på åtte kommunar. I tillegg er nokre av institusjonane delt inn i avdelingar for og pleie, og eigne korttidsavdelingar. I rapporten samanliknar revisjonen totalt atten avdelingar. Tal bebuarar er eit veid snitt gjennom året Tabell 1: Antall bebuarar ved institusjonen i Pleie avdelingar Demens avdelingar Totalt i kommunen Institusjon/kommune Nordliheimen sjukeheim Knarvik sjukeheim - korttid 12 Knarvik sjukeheim - langtid 58 Lindås bu- og servicesenter 25 Såta bu- og servicesenter* 25 SUM Lindås sjukeheim sjukeheim Modalen sjukeheim tunet Hordabøheimen Radøy 20 Velferdsenteret Radøy 18 8 SUM Radøy SUM Totalt *Er ført opp som ein avdeling fullt, sjølv om berre 12 av plassane er knytt til. Det er 6 psykogeriatriske plassar ved institusjonen, slik at nesten heile Såta bu- og servicesenter er ein spesialavdeling. Med unntak av Radøy og Lindås bu- og servicesenter, som har hatt ein reduksjon, har det vore ein liten auke i talet på bebuarar pr institusjon i perioden Auken er i hovudsak på pleieavdelingane. Knarvik sjukeheim (langtidsavdelinga) har hatt den største auken i antall bebuarar ved pleieavdelinga, men også Nordliheimen og sjukeheim har hatt auke i perioden Talet på bebuarar ved avdelingane har vore stabilt i same periode. kommune har størst andel plassar. I dei øvrige kommunane vert plassane i størst grad nytta av dei demente bebuarane som er minst pleietrengande, slik at det vil vere demente bebuarar i dei ordinære pleieavdelingane. Knarvik sjukeheim korttid er i hovudsak for pasientar som kjem frå opphald på sjukehus, og som har behov for ei viss rehabilitering før dei kan flytte heim. Slike pasientar vil det vere i dei andre kommunane også, men er ikkje skilt ut i eigne einingar. har også ein eigen korttidsavdeling, men 4 Kan avvike noko frå rapporteringa til KOSTRA, som er tal plassar pr Administrasjonen opplyser i høyringsbrev at sjukeheim i periodar hadde 19 bebuarar i

8 revisjonen har i denne framstillinga, valt å slå den saman med den ordinære langtidsavdelinga, fordi den skilte seg relativt lite ut med omsyn til bemanning. 3.1 Institusjonsplassar i høve til aldersfordelinga i befolkninga Den viktigaste målgruppa for institusjonsplass er den delen av befolkninga som er 80 år og eldre, spesielt dei som er 90 år og eldre. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Aldersfordeling av dei som er på institusjon i år og eldre år år < 67 år Radøy Lindås Figur 1: Aldersfordeling blant dei som bur på institusjon i % 60 % 50 % 40 % Andel av dei som er 80 år og eldre som er på institusjon 67 % år 90 år og over 56 % % 38 % 30 % 20 % 10 % 27 % 22 % 23 % 19 % 21 % 17 % 11 % 13 % 12 % 14 % 14 % 12 % 13 % 13 % 12 % 19 % 25 % 0 % Radøy Lindås Figur 2: Andel av dei som er 80 år og eldre som bur på institusjon i 2006, fordelt på aldersgruppene år og 90 år og eldre, samt samla for 80 år og eldre. Figur 2 illustrerar at andelen av dei som er 80 år og eldre på institusjon varierer frå 13 til 25 % i Nordhordland i Berre Radøy har lågare dekningsgrad (80+) enn året før. Aldersgruppa 80 år og eldre utgjer om lag 80 % av bebuarane ved institusjon. skil seg ut, då denne gruppa utgjer mindre enn 70 % i

9 Lindås 80 år og eldre i 2006 og 2007 og prognose Radøy Tala er 80 år og eldre i Modalen Figur 3: Antall 80 år og eldre pr og og prognose for Kjelde SSB Befolkningsprognosen frå SSB viser at det er forventa reduksjon i aldersgruppa 80+ i fleire av dei største kommunane fram til og med 2015, medan det er forventa stabilitet i dei minste kommunane. Frå 2020 til 2025 er det forventa vesentleg auke i denne aldersgruppa i fleire kommunar. 4. Bemanning Bemanning er den viktigaste kostnadsdrivaren i høve til drift av institusjonane. Det er difor interessant å sjå korleis dei ulike institusjonane prioriterar og organiserar personalressursen til pleie ved institusjonen, og økonomiske konsekvensar av dette. I denne framstillinga har revisjonen fordelt bemanninga i høve til kvardag, helg og type vakt. 4.1 Data: Bemanning pleie avdelingane Bemanning pleie - omrekna til 100 pasientar - kvardag Radøy Hordabøheimen Tidleg Seint Natt Modalen Knarvik sjukeheim - langtid 7 8 Lindås Bu og Servicesenter Knarvik sjukeheim - korttid Radøy Velferdsenteret - pleie Figur 4: Bemanning ved pleieavdeling på ein kvardag, gitt at alle hadde 100 bebuarar. 9

10 Det er dyrare å bemanne ein kvelds-/nattevakt enn ein dagvakt. Alle institusjonane i utvalet har ei høgare bemanning på dagtid, enn kveld og natt. og har lågast bemanning i høve til antall bebuarar. Knarvik sjukeheim (korttidsavdelinga) skil seg ut med høgast bemanning, men har også eit anna pasientgrunnlag enn dei øvrige institusjonane, då dette i hovudsak er pasientar utskrive frå sjukehus. 60 Bemanning pleie - omrekna til 100 pasientar - helg Lindås Bu og Servicesenter Knarvik sjukeheim - langtid Radøy Velferdsenteret - pleie Modalen Radøy Hordabøheimen Knarvik sjukeheim - korttid Tidleg Seint Natt Figur 5: Bemanning ved pleieavdeling på ein helgedag, gitt at alle hadde 100 bebuarar. Alle institusjonane i utvalet reduserar bemanninga på dagtid i helgane i høve til kvardag, men det varierar i kva grad bemanninga vert redusert på kveldstid i helgane. Nokre av institusjonane har lik bemanning dag og kveld i helgane, medan andre har lågare bemanning på kveld enn på dag. 10

11 Bemanning - pleie ved 100 pasientar i eit døgn Lindås Bu og Servicesenter Knarvik sjukeheim - langtid Modalen Radøy Hordabøheimen 52 Radøy Velferdsenteret - pleie Helg 58 Knarvik sjukeheim - korttid Kvardag Figur 6: Bemanning ved pleieavdeling eit kvardagsdøgn og eit helgedøgn, gitt at alle hadde 100 bebuarar Bemanning helg og kvardag pleieavdelingane År 2004 År 2005 År Lindås Bu og Servicesenter Knarvik sjukeheim - langtid Modalen Radøy Hordabøheimen Radøy Velferdsenteret - pleie Knarvik sjukeheim - korttid Figur 7: Samanlikning av bemanninga ved pleieavdelingane i eit kvardagsdøgn og eit helgedøgn til saman, gitt at alle hadde 100 bebuarar åra I høve til situasjonen i 2004, har eit fleirtall av institusjonane redusert bemanninga i høve til antall bebuarar dei siste åra. Knarvik sjukeheim (korttidsavdelinga) står for den største reduksjonen. sjukeheim har auka bemanninga relativt sett sidan 2004, då talet på bebuarar har vore stabilt. Knarvik sjukeheim (langtid) har hatt vesentleg auke i talet på bebuarar, men har og auka bemanninga relativt sett. Den tilsynelatande store auken i 11

12 bemanning i høve til talet på bebuarar ved Hordabøheimen og Velferdssenteret i Radøy kommune, skuldast reduksjon i talet på bebuarar. 4.2 Bemanning avdelingane Bemanning - omrekna til 100 pasientar - kvardag Tidleg Seint Natt sjukeheim Såta Bu og Servicesenter - Radøy Velferdsenteret Figur 8: Bemanning ved avdelingane på ein kvardag, gitt at alle hadde 100 bebuarar. Bemanninga ved avdelingane er høgare i høve til antall bebuarar enn på pleieavdelingane Tidleg Seint Natt Bemanning - omrekna til 100 pasientar - helg sjukeheim - - Såta Bu og Servicesenter - Radøy Velferdsenteret Figur 9: Bemanning på avdelingane på ein helgedag, gitt at alle hadde 100 bebuarar. 12

13 Med unntak av sjukeheim, reduserar alle institusjonane bemanninga ved avdelingane på dagtid i helgane. Det er liten variasjon i bemanningsmønster på kveld mellom kvardag og helg, med unnatak av sjukeheim som reduserar bemanninga. Bemanning - ved 100 pasientar i eit døgn Helg Kvardag sjukeheim - - Såta Bu og Servicesenter - Radøy Velferdsenteret Figur 10: Bemanning på avdelingane eit kvardagsdøgn og eit helgedøgn, gitt at alle hadde 100 bebuarar. 170 Bemanning helg og kvardag i avd sjukeheim - - Såta Bu og Servicesenter - Radøy Velferdsenteret Figur 11: Samanlikning av bemanninga ved avdelingane i eit kvardagsdøgn og eit helgedøgn til saman, gitt at alle hadde 100 bebuarar for åra

14 4.3 Vurdering Pleie Eit fleirtal av kommunane har hatt auke i talet på bebuarar ved institusjonane dei siste tre åra, -berre Radøy har hatt ein reduksjon. Bemanningsmønsteret ved pleieavdelingane ved institusjonane i Nordhordland, ser ut til å ha jamna seg i perioden Variasjonen mellom institusjonane med relativt sett høgast og lågast bemanning ved pleieavdelingane var mindre i 2006 og 2005 enn i Eit fleirtall av institusjonane har redusert bemanninga i høve til antall bebuarar dei siste åra. Størst relativ endring er å finne hos korttidsavdelinga ved Knarvik sjukeheim, tunet og Lindås bu- og servicesenter Demens Det har ikkje vore vesentleg endring i talet på bebuarar ved avdelingane i perioden Bemanningssituasjonen har vore meir stabil ved avdelingane enn ved pleieavdelingane dei siste åra, men fleire av institusjonane har redusert bemanninga relativt sett. Størst er reduksjonen ved tunet, medan sjukeheim og sjukeheim har lagt stabilt. Demensavdelinga ved sjukeheim skil seg ut med høgare bemanning, noko som mellom anna kan forklarast med at sjukeheim har ei lita avdeling, med berre seks bebuarar. Dei øvrige avdelingane er vesentleg større. 5. Lønnsutgifter til pleiepersonell Bemanningsmønster ved avdelingane ved institusjonen er i hovudsak styrande for lønnsutgiftene ved institusjonen. Figur 11 illustrerer totale gjennomsnittlege utgifter til pleiepersonell pr bebuar i løpet av eit år. 6 At utgiftene til helg er lågare enn kvardag, skuldast først og fremst at det er rekna med 250 kvardagar og 115 helgedagar. Gjennom å vekte lønnsutgiftene illustrerar revisjonen korleis lønnsutgiftene varierer gjennom døgnet, og mellom helg og kvardag. 6 Andre tilhøve som påverkar lønnsutgiftene er bruk av faglært/ufaglært arbeidskraft, nivå på sjukefråvær, rutinar for bruk av vikar. 14

15 5.1 Data: Lønnsutgifter til pleiepersonell på pleieavdelingane Lønnsutgifter til pleie pr pasient i pleie kr Lindås Bu og Servicesenter Kvardag - tidleg Kvardag - seint Kvardag - natt Helg - tidleg Helg - seint Helg - natt Knarvik sjukeheim - langtid Modalen Hordabøheimen Velferdsenteret - pleie Knarvik sjukeheim - korttid Figur 12: Lønnsutgifter til pleiepersonell pr bebuar i 2006 i kr. Utgiftene er fordelt på kvardag og helg, og til ulike tider på døgnet Samanlikning av bemanning til pleie og lønsutgifter pleie i relative tal - = pleieavdelingane Bemanning Lønsutgifter Lindås Bu og Servicesenter Knarvik sjukeheim - langtid Modalen Radøy Hordabøheimen Radøy Velferdsenteret - pleie Knarvik sjukeheim - korttid Figur 13: Lønnsutgifter og bemanning pleiepersonell pr bebuar i 2006 i relative tal, der =

16 Lønnsutgifter til pleie pr bebuar i kr Lindås Bu og Servicesenter Knarvik sjukeheim - langtid Modalen Radøy Hordabøheimen sjukeheim pleie Radøy Velferdsenteret Knarvik sjukeheim - korttid Figur 14: Lønnsutgifter til pleiepersonell pr bebuar i åra i kr. Som nevnt tidlegare, er variasjonen i bemanningsmønsteret ved pleieavdelingane mindre i 2006 enn den var i Dette ser ut til å påverke lønnsutgiftene på same måte. Det er mindre avvik mellom bemanning og lønnsnivå i 2006 enn i Endringa ved dei to avdelingane ved Knarvik sjukeheim bør sjåast i samanheng. 5.2 Lønnsutgifter til pleiepersonell på avdelingane Lønnsutgifter til pleie pr pasient i kr Kvardag - tidleg Kvardag - seint Kvardag - natt Helg - tidleg Helg - seint Helg - natt Velferdsenteret - Såta Bu og Servicesenter Figur 15: Lønnsutgifter til pleiepersonell pr bebuar i 2006 i kr. Utgiftene er fordelt på kvardag og helg, og ulike tider på døgnet. 16

17 - Radøy Velferdsenteret - sjukeheim - Såta Bu og Servicesenter Forvaltningsrevisjon tunet har lågast utgifter til pleiepersonell pr bebuar på avdelinga. Ei forklaring kan vere at har definert relativt sett fleire av sine institusjonsplassar til demente, slik at ein kan tenke seg at dei pasientane vert relativt mindre ressurskrevjande, enn det vi finn i dei andre kommunane med få plassar som er spesielt tilrettelagt for demente. Dessutan kan det tenkast at der kan vere nokon stordriftsfordelar som gjer at utgiftene pr bebuar vert lågare Samanlikning av bemanning og lønsutgifter til pleie - = avdelingane Bemanning Lønnsutgifter Figur 16: Lønnsutgifter og bemanning pleiepersonell pr bebuar i 2006 i relative tal. = Lønnsutgifter til pleie pr bebuar i kr Radøy Velferdsenteret - sjukeheim - Såta Bu og Servicesenter Figur 17: Lønnsutgifter til pleiepersonell pr bebuar i åra i kr. 17

18 5.3 Vurdering Figur 13 og 16 viser at det er stor grad av samanheng mellom bemanning og lønnsutgifter til pleiepersonell. Det går også fram av figurane at det er større skilnadar mellom lønnsutgifter enn bemanning. Nokre av desse avvika mellom bemanning og utgifter til lønn kan forklarast med at det er forskjell i bemanning i løpet av døgnet og helg kvardag. Andre faktorar som vil spele inn vil vere lønns- og utdanningsnivå, korttids sjukefråvær, rutinar for bruk av vikar. 6. Øvrige utgifter I kapittel 6 ser revisjonen nærare på dei øvrige utgiftene ved institusjonsdrifta Data: Kjøkken Utgifter til kjøkken pr bebuar i kr Figur 18: Utgifter til kjøkken (inkl. råvarer og lønnsutgifter) pr bebuar i åra i kr. - Radøy Lindås Modalen Veid gj.snitt Figur 18 illustrerar at utgifter til kjøkken pr bebuar varierer i betydeleg grad, men at det ved fleire institusjonar har vore ein reduksjon i perioden Variasjonen mellom dei ulike institusjonane er mindre i 2006 enn i kommune skil seg ut med lågast utgifter til kjøkken. Dette kan mellom anna forklarast med at kjøkkenet har inntekter ved sal av mat til Vaksdal kommune og heimebuande, og at det er nettoutgiftene ved kjøkkenet som er belasta institusjonen. Modalen har i vesentleg grad redusert utgiftene frå 2004, og reduksjonen skuldast nedbemanning. Også Lindås kommune har redusert utgiftene ved kjøkkendrifta i periode. hadde betydeleg høgare salsinntekter til private aktørar i 2005 enn i Drift og vedlikehald av lokale var ikkje med i rapporten frå

19 6.2 Reinhald og vaskeri Utgifter til vaskeri og reinhald pr bebuar i kr Figur 19: Utgifter til reinhald og vaskeri pr bebuar i 2005 og 2004 i kr. Modalen Radøy Lindås Veid gj.snitt Reinhald- og vaskeritenestene er, på same måte som kjøkkentenesta, ulikt organisert i kommunane. I nokon kommunar er dei ein del av institusjonen, og i andre kommunar er tenesta organisert under teknisk. 6.3 Medisin og medisinsk forbruksmateriell Utgiftene til medisin og medisinsk forbruksmateriell utgjer ein relativ liten del av dei totale utgiftene, men for Lindås utgjer t.d. reduksjonen frå 2005 til 2006 om lag 0,7 mill kr. Variasjonane mellom dei ulike institusjonane kan vere tilfeldig, avhenging av kva behov dei ulike bebuarane har i det aktuelle tidsrommet Utgifter til medisin og medisinsk forbruksmateriell pr bebuar i kr Modalen Radøy Lindås Veid gj.snitt Figur 20: Utgifter til medisin og medisinsk forbruksmateriell pr bebuar i perioden kr. 19

20 6.4 Drift og vedlikehald lokale Utgifter til drift og vedlikehald lokale pr bebuar i kr Radøy Lindås Modalen Veid gj.snitt Figur 21: Utgifter til drift og vedlikehald lokale pr bebuar i 2006 i kr. Det er store skilnadar med omsyn til utgifter knytt til drift- og vedlikehald mellom dei ulike institusjonane og kommunane. 6.5 Vurdering Det er store skilnader med omsyn til driftskostnader knytt til kjøkken, vaskeri, medisinsk forbruksmateriell, drift og vedlikehald av lokale. Utgifter til kjøkken, og drift og vedlikehald av lokale, skil seg ut med størst variasjon blant dei øvrige utgiftene. 7. Oppsummering av dei totale utgiftene Under punkt 7 presenterar revisjonen ei oppsummering av hovudpunkta i rapporten. Revisjonen vil i denne samanheng presisere at det er gjort skjønnsmessige vurderingar med omsyn til fordeling av ein del utgifter, slik at desse bør sjåast i samanheng, når ein vurderar ressursbruken ved den einskilde institusjon. 20

21 Knarvik sjukeheim - korttid Modalen Radøy Velferdsenteret Radøy Hordabøheimen sjukeheim pleie Lindås Bu og Servicesenter Knarvik sjukeheim - langtid Forvaltningsrevisjon 700 Utgifter pr plass - institusjon - pleie i kr Lønnsutgifter pleie Kjøkken Andre utgifter Radøy Velferdsenteret Lønnsutgifter administrasjon Vaskeri og reinhald Drift og vedlikehald bygning Radøy Hordabøheimen sjukeheim pleie Knarvik sjukeheim - langtid Lindås Bu og Servicesenter Modalen Knarvik sjukeheim - korttid Figur 22: Totale utgifter pr bebuar på pleieavdelingane i kr i 2006 Variasjonen i totale utgift pr bebuar er mindre i 2006 enn tidlegare, men i regionen er det framleis ein variasjon frå i underkant av ,- til i overkant av kr ,- pr bebuar. Figur 22 viser at kommune har dei lågaste utgiftene pr bebuar ved pleieavdeling i Sjølv om variasjonen i lønnsutgifter pr bebuar er mindre i 2006 enn tidlegare, er det framleis vesentlege forskjellar. Lønnsutgifter pr bebuar varierar med om lag kr Dersom ein samanliknar lønnsutgiftene ved tunet med korttidsavdelinga ved Knarvik sjukeheim, er variasjonen på kr , Utgifter pr bebuar totalt i i kr - institusjonane sortert etter stigande storleik Figur 23: Totale utgifter pr bebuar på pleieavdelingane i kr i Institusjonane er sortert etter stigande storleik, og tal bebuarar står under namnet på institusjonen. 21

22 Figur 23 viser at det er ein tendens til at utgiftene faller med aukande storleik på institusjonen, men det er samstundes store variasjonar i utgiftene på institusjonar med om lag same storleik Utgiftene pr plass - i kr Radøy Velferdsenteret sjukeheim Såta Bu og Servicesenter Drift og vedlikehald bygning Andre utgifter Vaskeri og reinhald Kjøkken Lønnsutgifter administrasjon Lønnsutgifter pleie Figur 24: Totale utgifter pr bebuar på avdelingane i kr i 2006 Som ein følgje av høgare bemanningsfaktor ved avdelingane, er også lønnsutgiftene pr bebuar høgare ved avdelinga enn dei øvrige pleieavdelingane. 700 Utgifter pr plass - institusjon i 2006 i kr Radøy Lindås Modalen Veid gj.snitt Drift og vedlikehald bygning Andre utgifter Vaskeri og reinhald Kjøkken Lønnsutgifter administrasjon Lønnsutgifter pleie Figur 25: Figuren illustrerer i gjennomsnitt dei totale utgiftene pr bebuar på institusjon i kr i 2006 Figur 25 syner i gjennomsnitt dei totale utgiftene pr bebuar på institusjon, og illustrerar at det er relativt store forskjellar i ressursbruk pr bebuar. Eit veid gjennomsnitt viser totale ugifter på om lag ,- pr bebuar. Det synes ikkje å vere noko klar samanheng mellom ressursbruk pr bebuar og dekningsgrad (andel av dei som er 80 år og eldre og som er på institusjon). 22

23 Totale utgifter (utanom lokale) pr bebuar i åra i kr Figur 26: Totale utgifter (minus drift og vedlikehald bygning) pr bebuar i 2005 og 2004 i kr. - Radøy Lindås Modalen Figur 26 illustrerer at dei totale utgiftene pr bebuar i 2006, varierer mindre enn i 2004 og Tabell 2: Dagens dekningsgrad (tal bebuarar 80 år og eldre i høve til totalt tal 80 år og eldre i kommunen), og endring i driftsutgift som resultat av endra dekningsgrad, forutsatt at ein plass kostar 0,6 mill kr. Dagens dekning Endring i talet på institusjonsplassar dersom kommunen hadde følgjande dekning for 80 + Endring i totale utgiftene i mill kr dersom kommunen hadde følgjande dekning for 80 + Kommune % 20 % 25 % 15 % 20 % 25 % 13 % % Radøy 14 % Lindås 17 % % % %

24 Tabell 3: Illustrerar kor store ressursar kommunen i dag nyttar årleg til institusjon målt mot målgruppa 80 år og eldre i kr, og korleis dei totale utgiftene ville endra seg i mill kr dersom kommunen skulle endre ressursbruken. Kva dersom ressursar i kr pr 80 + lik Kommune Kr pr 80 +* Radøy Lindås *Totale utgifter i 1000 kr til institusjon som er knytt til bebuarar som er 80 år og eldre, fordelt pr innbyggar i kommunen som er 80 år og eldre Tabell 3 illustrerar at forskjellane i ressursbruk til institusjon i høve til målgruppa 80 år og eldre er betydeleg. Fordi ein mellom anna måtte ta med ressursbruken til heimetenesta, gir ikkje ei slik framstilling eit heilskapleg bilete. Ein reduksjon eller auke i dekningsgrad på institusjon, ville påverka behovet for heimetenester. Tabellen illustrerer likevel at ressursbruken varierer vesentleg mellom kommunane. skil seg ut som den kommunen som har lågast ressursbruk til institusjonsdrift i høve til målgruppa 80 år og eldre, følgt av og Radøy. Dette er også dei tre kommunane i regionen som har lågast frie inntekter i høve til berekna utgiftsbehov. Relativt låg ressursbruk i kommune skuldast låg dekningsgrad og låge utgifter pr plass. Dersom skulle opp på same driftsnivå som Radøy kommune, som i 2006 var om lag kr pr innbyggjar over 80 år, ville det gi ein auke i utgiftene på om lag 8 mill kr. For Lindås ville ein reduksjon til Radøy sitt nivå redusert utgiftene med om lag 12 mill kr Ressursbruk til institutsjon målt i kr pr innbyggar som er 80 år og eldre År 2005 År Figur 27: Ressursbruk til institusjon i kr pr innbyggar som er 80 år eldre i 2005 og Radøy Lindås 24

25 8. Konklusjon Det er stor variasjon mellom kommunane med omsyn til kor store ressursar som vert nytta pr bebuar på institusjon, men variasjonen er mindre i 2006 enn i Dette skuldast mellom anna at variasjonen i både bemanningsmønster og lønnsutgifter er mindre enn tidlegare. Eit fleirtal av institusjonane har redusert bemanninga i høve til antall bebuarar, og det er mindre avvik mellom bemanning og lønnsnivå i 2006 enn i Gjennomsnittlege totale utgifter pr bebuar varierar frå ,- til ,- kr i Ved å gjennomføre tilsvarande prosjekt over fleire år, har forvaltningsrevisjonsrapportane brakt fram data om institusjonsdrifta som gjer det mogleg å sjå utviklingstrekk og kontrollere for særskilte forhold ved drifta eit gitt år. Revisjonen meiner derfor det bør vere interessant for den einskilde institusjon og kommunen samla, å vurdere ressursbruk ut i frå dei mål og økonomiske ressursar kommunen har. Isdalstø, Nordhordland Revisjon IKS 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

MARS Samanstilling av ressursbruk pleie og omsorg institusjon i Nordhordland

MARS Samanstilling av ressursbruk pleie og omsorg institusjon i Nordhordland MARS 2011 Samanstilling av ressursbruk pleie og omsorg institusjon i Nordhordland 1 Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Metode... 4 2. Kort om ressursbruk og viktigaste

Detaljer

Netto driftsresultat - % av driftsinnt.

Netto driftsresultat - % av driftsinnt. Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland 2013 I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra 2010 2013 for kommunane

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Ressursbruk i skulen Nordhordland

Forvaltningsrevisjon Ressursbruk i skulen Nordhordland Forvaltningsrevisjon Ressursbruk i n Nordhordland August 07 FR 08/07 INNHALD 0 Samandrag... 3 1 Innleiing... 5 1.1 Heimel for forvaltningsrevisjon... 5 1.2 Bakgrunn for prosjektet... 5 1.3 Føremål og avgrensing...

Detaljer

Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune

Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune www.prosjektsunnfjord.no 1 Innhald 1 Innleiing... 4 1.1 Ord og uttrykk i dokumentet... 4 2 Folketalsframskrivingar... 5 2.1 Folketalsframskriving 2018

Detaljer

SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 2010

SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 2010 Til ordførar og rådmann i kommunane,,,,,, og 12.08.11 SAMANSTILLING AV KOSTRA TAL OG REKNESKAP FOR 10 Vedlagt følgjer ein kort rapport med nokre av dei viktigaste KOSTRA tala frå 07 10 og nøkkeltal frå

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Notat - Kommuneøkonomi og eventuelle frigitte midlar 02.12.15 Innleiing Dette er ein kort gjennomgang av korleis

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE FEBRUAR Ressursbruk i grunnskulen i Nordhordland

OSTERØY KOMMUNE FEBRUAR Ressursbruk i grunnskulen i Nordhordland OSTERØY KOMMUNE FEBRUAR 11 Ressursbruk i grunnskulen i Nordhordland INNHALD 1 Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 3 1.2 Føremål og avgrensing... 3 1.3 Problemstillingar... 4 2 Metode... 4 3 kommune...

Detaljer

RADØY KOMMUNE JANUAR Ressursbruk i grunnskulen i Nordhordland

RADØY KOMMUNE JANUAR Ressursbruk i grunnskulen i Nordhordland RADØY KOMMUNE JANUAR 11 Ressursbruk i grunnskulen i Nordhordland INNHALD 1 Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 3 1.2 Føremål og avgrensing... 3 1.3 Problemstillingar... 4 2 Metode... 4 3 kommune...

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Brukarutvalet Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Midlar i frå Fylkesmannen Søkt Helsedirektoratet 14 kommunar Stor aktivitet på ABC opplæring i fylket Pasientryggleiksprogrammet,

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Nordhordland kommuneøkonomien 2015

Nordhordland kommuneøkonomien 2015 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland kommuneøkonomien 215 Nordhordland Utviklingsselskap IKS Innhald 1. Innleiing... 3 2. Kommuneøkonomi

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Faktaopplysningar Helse og omsorg per

Faktaopplysningar Helse og omsorg per 1. Eldre i institusjon i Vinje kommune Vinje sjukeheim er definert som institusjon jf Helse og omsorgstenestelova.3-2,6 c Sjukeheimen har fylgjande funksjonar: 7 plassar: korttidsopphald - rehabilitering,

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

PROSJEKTSKISSE EIGARSKAPSKONTROLL I AUFERA AS

PROSJEKTSKISSE EIGARSKAPSKONTROLL I AUFERA AS PROSJEKTSKISSE EIGARSKAPSKONTROLL I AUFERA AS Bakgrunn Det er ei trend at stadig fleire av dei kommunale tenestene vert fristilt og organisert i einingar utanfor den tradisjonelle etatsorganiseringa i

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS Endring i inntektssystemet

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS Endring i inntektssystemet

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 11/2019 Levekårsutvalet PS /2019 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 11/2019 Levekårsutvalet PS /2019 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 11/2019 Levekårsutvalet PS 01.04.2019 19/2019 Kommunestyret PS 08.04.2019 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Solrun Hauglum FE-033 19/178 BRUKARBETALING OMSORG

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedteke av kommunestyret 08. november 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALDSOVESIKT Innhaldsovesikt... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo. Høyringssvar - framlegg til nytt inntektssystem for kommunane

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo. Høyringssvar - framlegg til nytt inntektssystem for kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2016 Dykkar dato 17.12.2015 Vår referanse 2015/16267 331.0 Dykkar referanse 15/4746 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILT LAGT TIL RETTE FOR HEILDØGNS TENESTER - KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER Heimel: Fastsatt

Detaljer

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune 1 Notat frå rådmannen, 14. desember 2016 Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune Det er reist spørsmål om administrasjonskostnadane i Tinn kommune basert på samanlikningar med andre kommunar

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2018

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2018 Rapport om målbruk i offentleg teneste 18 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 3 Nettsider... 4 Korte tekstar (1 sider) og lengre tekstar (over

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune.

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Heimel: Vedteken i Fitjar kommune ved kommunestyret [21. juni 2017] med heimel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg 06.02.18. Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Innhold KAPITTEL 1. INNLEIANDE REGLAR... 2 1. Formål... 2 2. Virkeområde...

Detaljer

Prosess: Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.

Prosess: Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr. Prosess: Arbeidsoppdrag/mandat i B-14, B-15 og B-16. Administrative arbeidsgruppe etablert i 2014. Formannskapet styringsgruppe. Ekstern vurdering og rapport frå RO. Endeleg rapport lagt fram medio september

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet INVESTERINGER med standardheving Framlegg frå formannskapet Tiltaknr.: SKO-I-001 Ny skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving K-sak 45/2014 145.000.000 33.700.000 178.700.000 Tiltaknr.: SKO-I-002 Gol skole

Detaljer

Prosjektrådmann Nye Kinn kommune

Prosjektrådmann Nye Kinn kommune Prosjektrådmann Nye Kinn kommune Arkiv: JournalpostID: Sakshandsamar: Dato: 19/xx Norunn Stavø Administrativt vedtak Pleiefaktor på institusjon Prosjektrådmannen sitt vedtak: 1. Vedtak om at pleiefaktorane

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsrapport Norsk Intensivregister (NIR)

Årsrapport Norsk Intensivregister (NIR) NIR Årsrapport -9- Årsrapport Norsk Intensivregister (NIR) Reidar Kvåle dagleg leiar i NIR Kirurgisk serviceklinkk Haukeland Universitetssykehus Bergen rkva@helse-bergen.no Melderskin, Kvinnherad, m (foto:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Prosess: Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr.

Prosess: Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr. Prosess: Arbeidsoppdrag/mandat i B-14, B-15 og B-16. Administrative arbeidsgruppe etablert i 2014. Utvida formannskap som styringsgruppe. Ekstern vurdering og rapport frå RO. Endeleg rapport lagt fram

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-172 Dato 2. juli 2018 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Eg viser til brev av 23. mars frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 15.06.2017 nr. 1008 Forskrift om rett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14 Planlagt behandling: Hovudutval for barn og unge Kommunestyret BARNEHAGEBRUKSPLAN 2018-2025 Bakgrunn for saka:

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2014

// Notat 2 // tapte årsverk i 2014 // Notat 2 // 2015 656 000 tapte årsverk i 2014 NAV Juni 2015 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2017

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2017 Rapport om målbruk i offentleg teneste 17 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 3 Nettsider... 4 Korte tekstar (1 sider) og lengre tekstar (over

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport - "Samhandlingsreforma i Vestnes kommune" Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret

Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreforma i Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 2014/1438 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 22.07.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Samhandlingsreforma i Vestnes kommune" Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphald i sjukeheim - kriterie og venteliste

Forslag til forskrift om rett til opphald i sjukeheim - kriterie og venteliste Arkiv: K2 - H00, K3 - &00 JournalpostID: 17/1405 Sakshandsamar: Helle, Stein Dato: 01.03.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 005/17 Komité helse og omsorg 08.03.2017 014/17 Kommunestyret 08.03.2017

Detaljer

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd

ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd ORGANISASJONSAVDELINGA Personalseksjonen - Org avd Notat Dato: 23.02.2015 Arkivsak: 2014/12154-8 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll MELAND KOMMUNE Plan for selskapskontroll 2016-2019 12.03.2016 1 Plan for selskapskontroll Meland kommune 2016-2019 Bakgrunn Kommunesektoren har sidan slutten av 90-talet vore prega av ei auka fragmentering

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Plan forvaltningsrevisjon

Plan forvaltningsrevisjon www.pwc.no Plan forvaltningsrevisjon Eidfjord kommune Føreord Kontrollutvalet har valt PwC til å utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon i Eidfjord kommune. Planen skal vere fundert i ein overordna

Detaljer

Satsar i seksjon kultur

Satsar i seksjon kultur Saksprotokoll i Levekårsutvalet - 18.11.2015 TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL VEDTAK: Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne slike betalingssatsar for tenester i Ørsta kommune i : i

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG VENTELISTER FOR TOKKE KOMMUNE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD

Detaljer

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar,

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, Vinje kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, kriterier og venteliste. 1 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 19.06.2017 nr. 1013 Forskrift om tildeling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: AUKE GRUNNBEMANNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.05.2018 Dykkar dato 20.12.2017 Vår referanse 2017/15560 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE -

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Tysnes kommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer