Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017"

Transkript

1 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august nr Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NSKI Høyskole Hjemmel: Fastsatt av styret for NSKI Høyskole 27. juni 2017 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-2, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-7, 4-8, 4-9, 5-1, 5-2 og 5-3, samt forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for alle studier, eksamener og grader ved NSKI Høyskole. Forskriften gjelder studenter som har opptak til og er tilknyttet skolens bachelorgradsstudium samt kortvarige studium og enkeltemner, herunder studieopphold tilknyttet utvekslingsavtaler. Forskriften fastsetter regler for studentopptak, gjennomføring av vurdering, krav for tildeling av grad og bestemmelser om studentenes rettigheter og plikter ved NSKI Høyskole NSKI Høyskoles informasjonsplikt NSKI Høyskole plikter å gjøre reglementer, forskrifter og studieplaner, samt informasjon om eksamen og sensur, tilgjengelig for studentene på skolens interne nettverk Forbehold NSKI Høyskole tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon og annen dokumentasjon som gjelder for det enkelte studium Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt (1) Alle studenter plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler ved NSKI Høyskole og de spesifikke bestemmelsene som gjelder det studiet studenten er tatt opp ved. (2) Manglende kjennskap til ovennevnte dokumenter kan ikke påberopes som et befriende forhold. (3) Studenten plikter skriftlig å underrette NSKI Høyskole om eventuelle navne-, adresse-, e-postadresseog telefonendringer. Navneendring må dokumenteres. Manglende oppdatering av slik kontaktinformasjon innebærer at studenten må bære risikoen for at underretninger fra NSKI Høyskole ikke mottas, eller ikke mottas i tide. (4) NSKI Høyskole benytter i hovedsak e-post som kommunikasjonsmedium med sine studenter. Studenten plikter å sjekke e-post jevnlig.

2 Ordensbestemmelser (1) Regler om krav til søkerens og studentens opptreden og atferd mv., om reaksjoner og saksbehandling, er nedfelt i lov om universiteter og høyskoler kapittel 3 og 4, samt i NSKI Høyskoles reglement. (2) NSKI Høyskole skal tilrettelegge for et godt arbeids- og læringsmiljø. Den enkelte student skal oppleve sosial tilhørighet, trivsel, samarbeid, engasjement, respekt og medansvar for sine medstudenter. Ingen studenter skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som oppleves som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Oppmøte og fravær (1) Studenter har plikt til å møte presis, være til stede, og delta i den organiserte opplæringen, med mindre annet er avtalt med NSKI Høyskoles administrasjon. All undervisning er obligatorisk. (2) Fravær som ikke er dokumentert ved godkjent permisjonssøknad eller legeattest, betraktes som ugyldig fravær. Dersom slikt fravær er på 20 % eller mer av den obligatoriske undervisningstiden i ett eller flere fag/emnegrupper kan studenten miste retten til å gå opp til eksamen etter skriftlig varsel fra skolens administrasjon. Vedtaket kan påklages til skolens klagenemnd. (3) Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en student har sluttet ved skolen, for eksempel på grunn av høyt fravær, skal skolen sende en skriftlig forespørsel om saken. Dersom studenten ikke har besvart henvendelsen innen en frist på tre uker fra den skriftlige henvendelsen er mottatt, skal studenten vurderes som sluttet. Skolen forplikter seg til å legge forholdene til rette for at studenten skal fullføre opplæringen. (4) Studentene har rett til å få strøket fravær inntil 14 dager når det faller inn under en godkjent årsak, jf. NSKI Høyskoles reglement 6. (5) Klage på avslag om fritak fra undervisning med godkjent årsak behandles av rektor Utestengning og bortvisning (1) En student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, eller for virksomheten ved institusjonen ellers, mottar skriftlig advarsel fra styret. Dersom studenten, til tross for skriftlig advarsel fra styret, fortsetter slik oppførsel gjentatte ganger, kan institusjonens klagenemnd fatte vedtak om bortvisning av studenten fra nærmere bestemte områder ved institusjonen i inntil ett år. Dersom en student ikke respekterer slik bortvisning, kan institusjonens klagenemnd utestenge studenten fra studiet og frata vedkommende retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år. Slik utestenging kan påklages til felles klagenemnd. (2) Vedtak om bortvisning eller utestenging treffes med minst to tredels flertall i institusjonens klagenemnd Studentorgan (1) Studentene ved institusjonen kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor styret. Studentorganet blir valgt ved urnevalg med mindre det i allmøte enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende valg. (2) NSKI Høyskole ved rektor skal legge forholdene til rette for opprettelsen av organet, slik at det kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. (3) Studentorganet skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.

3 Studentens representasjon i institusjonens organer Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet, inkludert institusjonens styre. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å ha med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. Bestemmelsen kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet Læringsmiljøutvalget (LMU) (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø (jf. lov om universiteter og høyskoler 4-3). (2) Læringsmiljøutvalgets mandat er i henhold til lov om universiteter og høyskoler. Utvalget skal være sammensatt med representasjon av både ansatte og studenter, og velger hvert år leder vekselvis blant høyskolens og studentenes representanter. (3) LMU har en rådgivende og ikke operativ rolle overfor ledelsen og styret. (4) Ytterligere informasjon om LMU ved NSKI Høyskole finnes i skolens reglement Definisjoner Student Person som er tatt opp til studier ved NSKI Høyskole, som har en bindende, og ikke avsluttet studiekontrakt ved et studieprogram, og som har betalt forfalt studieavgift. Studierett Studenters rettigheter og plikter knyttet til å være tatt opp til et studieprogram. Studieprogram En studieenhet som består av en samling fag og emnegrupper med totalt læringsutbytte som fører frem til en avsluttende vurdering og/eller en grad. Et studieprogram kjennetegnes ved at det ikke er nødvendig å søke nytt opptak for å ta nye fag innenfor studieprogrammet (jf. DBHs definisjon). Et studieprogram må bestå av minst to fag. Studieplan En beskrivelse av fag og studieprogram som gjør rede for hvordan det enkelte studie er bygd opp, og uttrykt gjennom kravene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Studieplanen skal inneholde bestemmelser vedrørende omfang, studiepoeng, læringsmål- og utbytte, faglig innhold og vurderingsordning. Fag Den minste enheten som inngår i en emnegruppe. Alle fag skal ha et omfang målt i studiepoeng og forventet arbeidsomfang. Emnegruppe Samling av fag som er beslektet. Disse fremgår av studieplanen. Studiepoeng Mål på studieomfang, der 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium.

4 4 Pensum Litteratur eller for eksempel nettsteder, filmer, notesamlinger, forestillinger, forelesninger eller liknende som studentene benytter i læringssituasjonen. Eksamen/vurdering Formell prøving av studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse, underveis og/eller ved slutten av studiet i et fag eller emnegruppe. Som eksamen regnes kun avsluttende eksamen i tredje studieår, der resultatet skal inngå i vitnemålet. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er første gang en student går opp til eksamen. Utsatt eksamen Utsatt eksamen er den prøve eller vurdering som arrangeres for studenter som på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen. Ny eksamen (kontinuasjonseksamen) Ny eksamen er den prøve eller vurdering som arrangeres for studenter som ikke har bestått eller ikke har møtt til/levert ordinær eksamen. Grad Utdanning av et bestemt omfang og sammensetning, og som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål. Kapittel 2 Studiekontrakt 2-1. Inngåelse av studiekontrakt (1) En søker som aksepterer tilbud om studieplass på et studium må signere og returnere mottatt studiekontrakt. Ved slik aksept er søkeren registrert som student ved NSKI Høyskole med de vilkår som fremgår av studiekontrakten. Studenten har likevel anledning til å trekke seg fra studiet før studiestart iht. studiekontrakten. Utmelding skal alltid gis skriftlig til NSKI Høyskoles administrasjon, innen de frister som fremgår av kontrakten, og skal bekreftes skriftlig av NSKI Høyskole. Det er studentens ansvar å dokumentere at utmelding er gitt innen de angitte frister. (2) Ved bekreftelse av studieplass ved NSKI Høyskole gir studenten samtidig samtykke til at NSKI Høyskole behandler og oppbevarer informasjon gitt i søknaden og annen informasjon, herunder innhenter og behandler informasjon fra andre for administrasjonsformål. NSKI Høyskole kan ikke utlevere personinformasjon om studenten til tredjepart, dersom det ikke er gitt samtykke til dette eller det foreligger annet lovlig grunnlag. Kapittel 3 Generelle faglige bestemmelser 3-1. Studieplan (1) Det skal fastsettes studieplan for alle studieprogram som tilbys ved NSKI Høyskole og som gir studiepoeng.

5 5 (2) Alle studier ved NSKI Høyskole er akkrediterte av NOKUT, og har en studieplan vedtatt av skolens styre Endringer i studieplan (1) Mindre endringer i en studieplan skal godkjennes av institusjonens fagmiljø. (2) Større endringer i en studieplan skal godkjennes av NOKUT. (3) Endringer i en studieplan skal normalt ikke tre i kraft før nytt studieår. Mindre endringer i pensum kan foretas underveis i studiet Utdanningsplan (1) Studenter som tas opp til studier av 60 studiepoeng eller mer, skal ha utdanningsplan som inngås mellom studenten og NSKI Høyskole. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og sine medstudenter. Innholdet i studiet og studentens forventede progresjon skal framgå av planen. (2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid. Utdanningsplanen samsvarer vanligvis med normert studieprogresjon for det aktuelle studiet. (3) NSKI Høyskole forplikter seg til å gjennomføre de antall timer og fag som er tilbudt studenten ved opptak. Videre skal all undervisning skje på en faglig og pedagogisk forsvarlig måte. NSKI Høyskole forplikter seg til å følge de gjeldene lover og regler jf. lov om universiteter og høyskoler, og NOKUTs lover og retningslinjer for drift av høyskoler. (4) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom studenten og NSKI Høyskole Studieåret Studieåret starter medio august og avsluttes medio juni. Rektor fastsetter undervisningsterminer og datoer for studiestart. Kapittel 4 Grader 4-1. Bachelorgrad NSKI Høyskole kan tildele bachelorgrader i samsvar med forskrift 16. desember 2005 nr (1) Graden bachelor tildeles for 3-årige utdanninger av 180 studiepoeng. (2) NSKI Høyskole har rett til å tildele følgende grader: a. Bachelor i skuespillerfag b. Bachelor i regi c. Bachelor i manus - scenetekst og tv-drama. (3) For å få en bachelorgrad utstedt fra NSKI Høyskole er det et vilkår at minst 60 nye studiepoeng er avlagt ved NSKI Høyskole. (4) All undervisning er obligatorisk. Kapittel 5 Opptak og rangering 5-1. Virkeområde

6 6 (1) Bestemmelsene gjelder for studentopptak til NSKI Høyskole, en høyskole med akkrediterte studietilbud etter lov om universiteter og høyskoler. (2) NSKI Høyskole ønsker søkere med forskjellig geografisk, kulturell og erfaringsmessig bakgrunn Generelle opptakskrav (1) NSKI Høyskole tar opp studenter i samsvar med regelverket fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning samt lov om universiteter og høyskoler 3-6. (2) For opptak til utdanninger ved NSKI Høyskole kreves ordinært generell studiekompetanse i henhold til krav fastsatt i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. Unntak fra slikt krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere med spesielle faglige kvalifikasjoner iht. forskriftens 4-9 og 3-6. (3) For alle studier ved NSKI Høyskole er det adgang til å søke om direkte opptak til henholdsvis andre og tredje studieår, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene, og i tillegg har forpliktet seg til å ta nødvendige fag som mangler. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hver student. Innenfor de rammer som trekkes opp av lov og forskrifter gjeldende for universiteter og høyskoler, avgjør NSKI Høyskole om søkeren tilfredsstiller minimumskrav til studiepoeng innenfor fagområdene i de ulike studier Søknad og frister (1) Minst halvparten av søkere som tas inn til opptaksprøver, skal være søkere med førstegangsvitnemål. (2) Søknad om studieplass sendes NSKI Høyskole innen søknadsfrist fastsatt for det aktuelle studiet. (3) Søknadsskjema og søknadsfrist(er) legges ut på hjemmesiden i god tid før opptak hvert år, og minimum to måneder før søknadsfrist Dokumentasjon (1) Opptak søkes normalt gjennom elektronisk søknad. Nærmere retningslinjer for dokumentasjon fremgår av informasjon på NSKI Høyskoles hjemmesider. (2) Dokumentasjon på generell studiekompetanse må fremlegges innen 1. august opptaksåret. (3) På forespørsel er søker pliktig å vise originaldokumenter til oppgitt tid og sted. Studenter som ikke fremviser de forespurte originaldokumentene for kontroll, kan miste studieretten. Vitnemål fra NSKI Høyskole kan holdes tilbake inntil de forespurte originaldokumentene er fremvist og kontrollert Ugyldig dokumentasjon (1) Bruk av falskt vitnemål eller andre falske dokumenter er forbudt. (2) Dersom NSKI Høyskole oppdager at en søker har levert falskt vitnemål eller falske dokumenter, vil vedkommende få nevnte papirer inndratt og vil ikke gis opptak eller få godkjent utdanning i inntil ett år Opptaksprøver (1) Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. For å bli tatt opp til studiene kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Dersom søkeren ikke har generell studiekompetanse kan opptakskomiteen vurdere søker på grunnlag av spesielle faglige kvalifikasjoner. (2) Opptakskomiteen opprettes hvert år av rektor, og skal bestå av minst tre medlemmer. (3) Kriterier og retningslinjer for opptaksprøver til hvert enkelt studium er tilgjengelige for søkere på skolens hjemmesider.

7 Gjennomføring av opptak og rangering av søkere (1) Opptaket til NSKI Høyskole administreres av rektor i samarbeid med opptakskomiteen. (2) Opptakskomiteen avgjør hvem som skal få tilbud om studieplass på grunnlag av gjennomføringen av opptaksprøven i sin helhet. (3) Opptaksprøver til de ulike studiene ved NSKI Høyskole er differensierte og tilpasset opptaket til det enkelte studie. (4) Opptakskomiteen foretar en samlet vurdering av søkerne og rangerer disse etter kvalifikasjoner. De søkere som kvalifiserer til opptak etter opptaksprøve, og ikke får tilbud om studieplass, vil bli satt på rangert venteliste Klage på opptaksvedtak (1) Faglig vurdering av opptaksprøven i sin helhet kan ikke påklages. Det kan kun klages på opptaket hvis en søker mener at det er foretatt en formell feil, eller en feil ved kompetansevurderingen av vedkommende. Klage på opptaksvedtaket skal fremsettes skriftlig for opptakskomiteen senest tre uker etter at opptaket er offentliggjort. (2) Opptakskomiteen kan endre vedtaket til gunst for klager. I de tilfeller der opptakskomiteen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til institusjonens klagenemnd. Hvis klagenemnda anser at det er foretatt en feil i opptaksprøvene eller vedtaket, skal søker få mulighet til å gjennomføre opptaksprøvene på nytt. Opptaksprøvene vil gjøres for en ny komité som skolen oppretter, som fatter endelig opptaksvedtak. Kapittel 6 Studierett, permisjon og oppsigelse 6-1. Studierett (1) Opptak til et studie ved NSKI Høyskole gir studierett, dvs. rett til undervisning, veiledning, tilgang til læringsplattform og vurdering i samsvar med studieplan og fagbeskrivelser som inngår i studiet. (2) Studierett betinger at studenten er tatt opp til studiet og har betalt pålagte avgifter (påmeldingsavgift, registreringsavgift og studieavgift) innen de frister rektor fastsetter. (3) En student som er tatt opp til et studieprogram og som følger dette med normal studieprogresjon (uten korreksjon for permisjoner og redusert studieprogresjon) har krav på at studieprogrammets læringsutbytte, nivå og struktur ikke endres i den tiden vedkommende har studierett til programmet. Studenten må likevel akseptere at det kan bli endringer i programmets fag og oppbygging så lenge dette ikke medfører at studenten blir forsinket i sin progresjon Oppsigelse og opphør av studieplass (1) Studieretten opphører når: a. studenten har fått utstedt vitnemål eller karakterutskrift etter å ha fullført studiet studenten er tatt opp til, b. studenten melder fra at han/hun ønsker å avslutte studiet i henhold til gjeldende frister som fremkommer av studiekontrakten. c. studenten er vurdert som sluttet iht. 1-6 (3). (2) Oppsigelse av studieplass gjøres i henhold til de frister som fremgår av studiekontrakten. Oppsigelse skal skje skriftlig.

8 Heving av studiekontrakt/tap av studierett (1) Studenten kan tape studieretten når studenten: a. ikke betaler semesteravgiften eller andre pålagte avgifter b. ikke oppfyller øvrige forpliktelser som fremgår av studiekontrakten c. har brukt opp sine forsøk til eksamen, eller avsluttende vurdering i et fag/en emnegruppe som ifølge studieplanen er obligatorisk. d. tross skriftlig advarsel gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, jf. lov om universiteter og høyskoler 4-8. (2) Studenten skal varsles og ha anledning til å uttale seg innen gitt frist før vedtak om tap av studierett fattes. Vedtak kan påklages til NSKI Høyskoles klagenemnd Permisjon fra studiet (1) Studenter som har gjennomført minst ett studieår (60 studiepoeng) kan etter søknad innen gitte frister, få innvilget permisjon fra studiet. Det gis normalt permisjon i maks ett år, med mindre annet er avtalt mellom NSKI Høyskole og studenten. (2) Unntak fra bestemmelsene i (1) er permisjoner som skyldes fødsels- og foreldrepermisjon, avtjening av førstegangstjeneste eller force majeure. Slik permisjon må dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon. (3) En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Institusjonen skal legge til rette for at studenter som er i permisjon kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon. (4) Student som er innvilget permisjon, skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, forutsatt at studietilbudet fortsatt eksisterer. (5) Studenter belastes studieavgift for inneværende studieår (høst- og vårsemester) dersom studenten innvilges permisjon i løpet av skoleåret. Kapittel 7 Eksamen og avsluttende vurderinger 7-1. Eksamen og vurderinger (1) Med «eksamen» menes avsluttende eksamensprosjekt i tredje studieår, der resultatet skal inngå i vitnemålet. (2) For fag og emnegrupper brukes begrepet «avsluttende vurdering». (3) Avsluttende vurderinger og eksamen gjennomføres i henhold til vurderingsformer fastsatt i studieplanen for det enkelte studieprogram. (4) I hvert fag skal studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse prøves iht. studieplan. (5) Det skal gå klart frem av studieplanen hvilke vurderinger underveis i studieforløpet som skal inngå på vitnemålet, eller regnes inn i karakteren for endelig studium Adgang til eksamen (1) Retten til å gå opp til eksamen er fastsatt i 3-10 i lov om universiteter og høyskoler.

9 9 (2) Studenter ved NSKI Høyskole oppmeldes automatisk til eksamen og vurderinger ved de studier de er tatt opp. (3) Studenter må være registrert og ha betalt forfalt semesteravgift, og ha deltatt i minst 80 % av den obligatoriske undervisningstiden, samt ha bestått i alle fag gjennom sitt studieforløp for å ha rett til å gå opp til eksamen. (4) Det er ikke anledning til å fremstille seg flere ganger til eksamen/avsluttende vurdering som allerede er bestått. (5) Det er ikke adgang til å fremstile seg til eksamen/avsluttende vurdering (inklusive ny eksamen) i samme fag eller emnegruppe mer enn tre ganger. (6) En student som ikke møter til eksamen/avsluttende vurdering som fastsatt, eller som unnlater å levere en skriftlig besvarelse i et fag/emnegruppe til fastsatt tid, får registrert «Ikke møtt» dersom ikke dokumentasjon for gyldig fravær framlegges. «Ikke møtt» teller som ett eksamensforsøk. (7) Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk, og gir rett til ny eksamen/ avsluttende vurdering. (8) En student har ikke krav på å fremstille seg på nytt før ved neste ordinære eksamen/avsluttende vurdering i et fag eller emnegruppe. Retten til å fremstille seg på nytt bortfaller to år etter ordinært studieløp. (9) En student kan ikke trekke seg fra eksamen/avsluttende vurdering uten gyldig grunn. Gyldig grunn er sykdom eller særdeles sterke velferdsgrunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres skolens administrasjon senest innen tre virkedager etter eksamen/avsluttende vurdering Oppmelding til eksamen (1) Studenter i studieprogrammene ved NSKI Høyskole blir automatisk oppmeldt til eksamen og de avsluttende vurderinger som finner sted gjennom studieperioden. (2) Tidspunkt for gjennomføring av eksamen/avsluttende vurdering skal gjøres tilgjengelig for studentene i god tid i forveien. (3) Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid, sted og generell informasjon som legges ut på skolens interne nettsider Vurderingsgrunnlag (1) Vurderingsgrunnlaget skal være angitt i fagbeskrivelsen. (2) Lovens krav til upartisk og faglig betryggende prøving av studenters ferdigheter, kunnskap og generelle kompetanse skal tilfredsstilles. (3) Studenters ferdigheter, kunnskap og generelle kompetanse skal vurderes opp mot beskrivelsen av disse i studieplanen for det gitte studiet, og skal være i tråd med pensum og i samsvar med de undervisnings- og arbeidsformer som er fastsatt i fagbeskrivelsen Fritak fra eksamen/avsluttende vurdering (1) Fritak fra deler av utdanningen gis etter 3-5 i lov om universiteter og høyskoler. (2) NSKI Høyskole kan gi fritak for enkeltfag som inngår i studieprogrammet dersom tilsvarende krav er oppfylt tidligere ved NSKI Høyskole eller ved andre utdanningsinstitusjoner. (3) NSKI Høyskole kan gi innpassing til videre studier på grunnlag av ekstern utdanning som dekker tilsvarende opptakskrav.

10 10 (4) Ved faglig godkjenning av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad, må en student ha avlagt minst 60 nye studiepoeng ved NSKI Høyskole før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad. (5) Vedtak om fritak fattes av skolens rektor. (6) Fritak fra deler av utdanningen eller eksamen skal fremgå av vitnemål og karakterutskrift Særordninger (1) Særordninger er nærmere beskrevet i NSKI Høyskoles eksamensreglement Utsatt eller ny eksamen/avsluttende vurdering (1) NSKI Høyskole kan vedta at det avholdes utsatt eksamen/avsluttende vurdering med adgang for studenter som hadde fravær ved ordinær eksamen/avsluttende vurdering, eller ny eksamen/avsluttende vurdering med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen/avsluttende vurdering. (2) Utsatt eller ny eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen, og skal avholdes innen ett år etter opprinnelig eksamen var avholdt, dog ikke senere enn neste ordinære eksamen. (3) Utsatt eksamen/avsluttende vurdering kan holdes sammen med ordinær og ny eksamen/avsluttende vurdering Fusk (1) Å presentere andres arbeid som sitt eget vil betraktes som fusk eller forsøk på fusk ved alle skriftlige prøver/innleveringer/avsluttende vurderinger. (2) Ved alle skriftlige arbeider vil kopiering, plagiering eller avskrift av emnelitteratur og egne og andres arbeider uten kildehenvisning, bli vurdert som fusk eller forsøk på fusk. (3) Ved avsluttende vurderingsformer som forestillinger, filmproduksjon og lignende, vil plagiering av andres ideer og konsepter være å anse som fusk. (4) Dersom det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk skal studenten snarest mulig gjøres oppmerksom på at forholdet vil bli rapportert. (5) Studenter som er kjent skyldige i fusk eller forsøk på fusk får karakteren i faget/emnegruppen/eksamen annullert, og kan i tillegg utestenges fra NSKI Høyskole og fratas retten til å gå opp til eksamen i høyere utdanningsinstitusjoner i inntil ett år regnet etter endelig vedtak institusjonens klagenemd (jf. lov om universiteter og høyskoler 4-7 og 4-8) Annullering av eksamen (1) Annullering av eksamen behandles etter 4-7 i lov om Universiteter og høyskoler. (2) Institusjonens klagenemnd, jf. 5-1 i lov om universiteter og høyskoler, kan annullere eksamen eller prøve, eller godkjenning av kurs, hvis kandidaten: - «ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs». (3) Institusjonens klagenemnd kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanningen, eller fritak fra eksamen/prøve/avsluttende vurdering hvis kandidaten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden.

11 11 (4) Ved annullering av eksamen eller prøve kan institusjonens klagenemnd, med to tredjedels flertall, utestenge vedkommende student fra institusjonen og retten til å gå opp til eksamen ved tilsvarende institusjoner i inntil ett år. (5) Vedtak om annullering kan påklages til felles klagenemnd oppnevnt av departementet. Adgangen til annullering foreldes ikke. (6) Etter avgjørelse om annullering plikter kandidaten å tilbakelevere eventuelt vitnemål eller karakterutskrift til institusjonen. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften tilbakelevert institusjonen i rett tid, kan denne kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar med reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13. Kapittel 8 Vurderinger 8-1. Vurdering og karakterskala (1) Ved eksamen/vurderinger benyttes normalt karakterene A E som uttrykk for «bestått», mens F benyttes som uttrykk for «ikke bestått». (2) I enkelte fag og emnegrupper hvor annen karakterfastsetting er vanskelig eller uhensiktsmessig benyttes karakterbetegnelsene «bestått» og «ikke bestått». Dette er fastsatt i studieplan. (3) Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse: Karakter Betegnelse Beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon. Studenten viser selvstendighet og utmerker seg spesielt. Svært høy måloppnåelse i faget. B Meget god Meget god prestasjon. Høy måloppnåelse i faget, men noe mindre selvstendighet enn A. Viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God God prestasjon. Viser god kompetanse i forhold til de læringsmål som er satt i fagnivået. Viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god Angir middels eller litt over middels måloppnåelse i faget. Karakterene beskriver at læringen har medført en forståelse i faget, og en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Angir under middels måloppnåelse i faget. Disse karakterene beskriver en reproduktiv læring i faget. Mangelfull og usikker måloppnåelse. F Ikke bestått Svært svak, eventuelt ingen måloppnåelse i faget. Viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. I enkelte fag gis kun karakteren bestått/ikke bestått. Bestått/ikke bestått Bestått brukes i tillegg der studenten har for høyt legitimert fravær til å motta gradert karakter i faget. Studenten er ikke vurdert i faget grunnet ulegitimert fravær som overskrider Ikke vurdert 20 %, eller har ikke gjennomført eksamen/andre vurderinger som ligger til grunn for vurderingskriteriene iht. studieplan for utdanningen Sensur (1) Sensur behandles etter 3-9 i lov om universiteter og høyskoler.

12 12 (2) For å sikre at studentene blir vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern. Eksterne sensorer skal ikke være ansatt ved institusjonen eller være knyttet til institusjonen som timelærer, og skal minimum ha en av følgende kvalifikasjoner: - Ha dokumentert faglig kompetanse på høyskole-/universitetsnivå, eller på en annen måte kunne dokumentere tilsvarende faglig kompetanse - Være ansatt som høgskolelektor eller høyere nivå ved universitet/høyskole innen vedkommende fag - Ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/høyskole eller som jurymedlem. (3) Dersom det foreligger uenighet eller usikkerhet mellom sensorene i forhold til karaktersettingen, er det de eksterne sensorene som har det avgjørende ordet Klage over karakterfastsetting (1) Klage over karakterfastsetting behandles etter 5-3 i lov om universiteter og høyskoler. (2) Studenten kan kreve en begrunnelse for karakterfastsettingen. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig av sensor(ene). Sensor(ene) avgjør formen. (3) Studenten kan klage skriftlig til styret ved NSKI Høyskole dersom de mener karakteren er urettmessig. Klagen må være styret i hende innen tre uker etter at vurderingen er kunngjort. (4) Klagen skal inneholde hvilket vedtak det klages over, samt navn, adresse og fødselsdato, og underskrift av klager. Det anbefales å legge ved en begrunnelse for klagen. (5) Ved ny sensur skal det være minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern, jf. 3-9 i lov om universiteter og høyskoler. De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakteren, begrunnelsen eller studentens begrunnelse for klagen. Ny sensurering kan ikke påklages. (6) Ved bruk av løpende vurdering kan studenten fremsette klage først når sluttkarakter for faget er kunngjort. Bedømmelse av muntlige prestasjoner eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Ved klage på karakterfastsetting på gruppearbeid, der det gis en felleskarakter, må alle studentene samtykke i og undertegne klagen. (7) Ved muntlig eksamen og i fag/emnegrupper der vurderingsgrunnlaget består av praktiske/utøvende prestasjoner som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan det kun klages på formelle feil av mulig betydning for resultatet Klage over formelle feil (1) Klage over formelle feil ved eksamen/avsluttende vurderinger behandles etter 5-2 i lov om universiteter og høyskoler. (2) Fristen for å klage er tre uker etter at studenten er, eller burde vært kjent med, det forhold som begrunner klagen. Slik klage må fremsettes for institusjonen. (3) Klagen skal være skriftlig og inneholde den formelle feilen som er begått, samt navn, adresse og fødselsdato, og underskrift av klager. Det anbefales å legge ved en begrunnelse for klagen. (4) Formelle feil kan være feil ved oppgavegiving, avvikling av eksamensforestilling, eller gjennomføring av sensuren. Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjoner eller bedømmelse av denne, skal sensurvedtaket oppheves. (5) Ved avvisning av klage over formelle feil er styret selv klageinstans. (6) Finner institusjonen at det foreligger formelle feil, skal eksamen/avsluttende vurdering annulleres og ny sensur skal iverksettes innen rimelig tid.

13 13 (7) Gir klagebehandlingen endret eksamenskarakter, føres denne inn i eksamensprotokollen, ny karakterutskrift, og eventuelt nytt vitnemål Vitnemål (1) Vitnemål utstedes etter fullført og bestått studieprogram. (2) Studenter som ikke har bestått, eller ikke har avlagt eksamen, har rett til en karakterutskrift som viser hva studenten har gjennomført og resultatene. (3) Hvis deler av utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner skal dette fremgå av vitnemålet. (4) Vitnemål og karakterutskrift skal ha følgende opplysninger: a) Fullt navn og fødsels- og personnummer b) grad eller yrkesutdanning c) tidspunkt for fullført utdanning d) navn, studiepoeng og karakter for fag/emner som inngår e) tidspunkt for avlagt eksamen f) grunnlaget for eventuelle fritak for fag/emnegrupper g) hvilket karaktersystem som er benyttet. (5) Dersom en student har fått fritak for fag/emnegrupper skal dette fremgå av vitnemålet. (6) Diploma Supplement utferdiges til studenter som får utstedt vitnemål. (7) Dersom den samlede utdanningen er gjennomført ved flere høyskoler og/eller utdanningsinstitusjoner, må minst 60 nye studiepoeng være avlagt ved NSKI Høyskole for at vitnemål fra skolen skal kunne utstedes. Kapittel 9 Ikrafttredelse 9-1. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Samlede reglementer. for. NSKI Høyskole

Samlede reglementer. for. NSKI Høyskole Samlede reglementer for NSKI Høyskole Innhold Forord... 3 Skolens reglement... 4 1 Formål... 4 2 Skolens informasjonsplikt... 4 3 Arbeids- og læringsmiljø... 4 4 Utdanningsplan... 4 5 Skade på, og ansvar

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 3. august 2017 07.12.2016 nr. 1957 Forskrift om studier

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 14 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak som student. Rett til å gå opp til eksamen. Bortvisning og utestenging 37. Krav for opptak til høgre utdanning 1. Det generelle grunnlag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Forskrift om studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Forskrift om studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige Forskrift om studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 8. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT OM STUDIER SIDE 457 FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 11.02.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 20 FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 11.02.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 40, 46,

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. februar 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 28. februar 2017 17.02.2017 nr. 213 Forskrift for

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. januar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 2. februar 2017 26.01.2017 nr. 98 Forskrift om opptak,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 05.10.2017 nr. 1783 Forskrift

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer