Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017"

Transkript

1 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august nr Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved Politihøgskolen 7. desember 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3-3, 3-4, 3-5, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2, 4-5, 4-7, 5-2 og 5-3, lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) kapittel IVa og forskrift 16. desember 2005 nr om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Bestemmelsene i denne forskrift gjelder studier og eksamen ved Politihøgskolen. Dersom bestemmelsene i denne forskrift ikke er i samsvar med rammeplan for Bachelor i politiutdanning, vedtatt av Politihøgskolens styre 9. februar 2006 og Justis- og politidepartementet 10. juli 2007 med justeringer vedtatt av Politihøgskolens styre 11. september 2013 og Justis- og beredskapsdepartementet 7. november 2013, gjelder bestemmelsene i rammeplanen foran denne forskriften Formål Forskriften skal sikre utdanning av reflekterte og handlekraftige polititjenestemenn og -kvinner, samt andre ansatte i politietaten, som kan utføre forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet på en måte som ivaretar borgernes sikkerhet og trygghet og samfunnets interesser for øvrig Undervisnings- og eksamensspråk. (1) Undervisnings- og eksamensspråk er hovedsakelig norsk. I enkelte tilfeller kan undervisning gis på andre skandinaviske språk eller på engelsk. (2) I studier/emner med læringsutbyttebeskrivelser som tilsier engelskspråklig undervisning, kan både undervisning og eksamen gis på engelsk Studentenes bruk av uniform Studentene skal normalt bære uniform i undervisningen, i henhold til gjeldende uniformsreglement, med mindre Politihøgskolen bestemmer noe annet.

2 Studieåret Studieåret er normalt på 10 måneder og er delt i to semestre. Rektor fastsetter når studieåret starter og slutter Utdanningsplan (1) Studenter som er tatt opp til studier av minst 60 studiepoengs omfang skal ha en utdanningsplan. En utdanningsplan er en avtale mellom Politihøgskolen og studenten, og skal inneholde bestemmelser om Politihøgskolens forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor Politihøgskolen og medstudenter. (2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid. (3) Godkjenning av utdanningsplanen er å anse som endelig undervisnings- og eksamens/vurderingsmelding og er en forutsetning for å beholde studieretten Klageutvalg for studentsaker Klageutvalg for studentsaker er opprettet av Politihøgskolens styre, og behandler klagesaker på studieadministrative enkeltvedtak fattet av Politihøgskolen. Klageutvalget får sitt mandat fra høgskolestyret og fatter vedtak på vegne av styret Undervisning Politihøgskolen kan selv bestemme at forelesninger og annen undervisning kun skal være for høgskolens studenter, dersom forelesningens eller undervisningens art tilsier det, jf. universitets- og høgskoleloven 3-8. Kapittel 2. Studierett og permisjoner 2-1. Studierett og studieprogresjon (1) Opptak til et heltids- eller deltidsstudium gir studierett, dvs. rett til undervisning, praksis, veiledning, tilgang til læringsplattform og bibliotek, samt vurdering i samsvar med studieplan og emnebeskrivelser som inngår i studiet. (2) Studierett betinger at studenten semesterregistrerer seg, godkjenner utdanningsplan og betaler de avgifter det aktuelle studiet pålegger dem. Betaling skal skje innen de frister Politihøgskolen fastsetter. (3) Studenter på etter- og videreutdanning med omfang av 15 studiepoeng eller mer, må betale semesteravgift innen fastsatte frister hvert semester. Studenter på etter- og videreutdanninger med omfang av 14 studiepoeng eller mindre, betaler semesteravgift innen fastsatt frist kun det semesteret de starter studiet. (4) Studenter på bachelorstudiet i politiutdanning må ha bestått minimum 45 studiepoeng første studieår før andre studieår kan gjennomføres. Andre studieår, med unntak av eksamen i utrykningskjøring, må være bestått før studentene kan påbegynne tredje studieår Opphør av studierett (1) Studieretten opphører når studiet er fullført og bestått. Det samme gjelder dersom studenten selv trekker seg fra studiet.

3 3 (2) Studieretten opphører når studenten ikke overholder krav til progresjon i studiet. For studier med omfang av 60 studiepoeng eller mer tillates en forsinkelse på 2 år i forhold til normert studietid. For studier med omfang av mindre enn 60 studiepoeng tillates en forsinkelse på 1 år. Permisjon innvilget i henhold til 2-7 (2) innberegnes ikke. (3) Studieretten opphører når studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen eller praksisår jf. 3-3 og Tap av studierett (1) Politihøgskolen fatter selv vedtak om tap av studierett. Studenten kan tape studieretten når: a) Studenten ikke betaler semesteravgift og/eller andre avgifter det aktuelle studiet pålegger studenten jf. 2-1 (2), innen fastsatt frist. b) Det etter at studenten har fått tilbud om studieplass fremkommer opplysninger som innebærer at vilkår for opptak ikke er tilstede. c) Studenten har blitt bedt om å innlevere originaldokumenter i forbindelse med opptaket og ikke leverer disse til kontroll innen fastsatt frist. Studenten kan søke om utsatt frist dersom studenten ikke har hatt mulighet til å fremskaffe originaldokumentene innen fastsatt frist. Begrunnelse for søknad om utsatt frist må knyttes til forhold studenten selv ikke har kontroll over. (2) Studenter som ikke er funnet skikket til tjeneste i politi- og lensmannsetaten, jf. politilovens 24c, kan tape, eller midlertidig tape, studieretten etter behandling i skikkethetsnemnda og vedtak i styret ved Politihøgskolen Utvisning, bortvisning og utestenging Styret ved Politihøgskolen kan fatte vedtak om at studenter utvises, utestenges eller bortvises jf. politiloven 24c og forskrift om skikkethetsvurdering, utvisning, bortvisning og utestengning av studenter ved Politihøgskolen. I særlig alvorlige tilfeller kan rektor treffe vedtak om midlertidig utvisning Nytt opptak til studier ved Politihøgskolen (1) Studenter som ikke lenger har studierett etter 2-2, eller som har tapt studieretten etter 2-3 (1), kan søke opptak på nytt. (2) Studenter som har tapt studieretten etter 2-3 (2), kan ikke søke opptak på nytt Reservert studieplass (1) Personer som har akseptert tilbud om studieplass på Bachelor i politiutdanning kan, før studiet starter, søke om å få reservert den tildelte studieplassen til året etter. Søknaden må dokumenteres og sendes til Politihøgskolen senest 3 uker etter at vedkommende takket ja til studieplassen gjennom Samordna opptak. Søknader som kan dokumentere innkalling til militær førstegangstjeneste eller fødsel og adopsjon, vil bli innvilget. Søknader som begrunnes med andre tungtveiende grunner kan innvilges etter en konkret vurdering. Dersom søknaden blir innvilget må vedkommende søke om nytt opptak året etter for å beholde studieplassen. Vedkommende må levere gyldig legeerklæring som ikke er eldre enn 6 måneder og uttømmende og utvidet politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Det stilles ikke krav til gjennomføring av nye opptaksprøver. (2) Personer som har akseptert tilbud om studieplass på masterstudier ved Politihøgskolen kan, før studiet starter, søke om å få reservert den tildelte studieplassen til neste oppstart av det aktuelle masterstudium. Søknaden må dokumenteres og sendes til Politihøgskolen senest 3 uker etter at vedkommende takket ja til studieplassen. Søknader som er begrunnet med, og som kan dokumentere innkalling til militær førstegangstjeneste eller fødsel og adopsjon, vil bli innvilget. Søknader som begrunnes med andre

4 4 tungtveiende grunner kan etter konkret vurdering innvilges. Dersom søknaden innvilges må vedkommende søke om opptak ved neste oppstart av aktuelle masterutdanning for å beholde studieplassen Permisjon (1) Politihøgskolen avgjør søknad om permisjon. (2) En student som får barn under studiene skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. universitets- og høyskoleloven 4-5. Permisjon ved fødsel gjelder også far, medmor og medfar. Rett til permisjon gjelder også ved sykdom, samt militær førstegangstjeneste, FN-tjeneste eller annen beordret militærtjeneste, dersom det ikke er mulig å utsette denne. Normalt innvilges permisjon for inntil ett år. Permisjonen vil ikke inngå i beregningen av perioden for studierett jf. 2-2 (2). (3) En student må ha hatt studierett i minst ett år på det aktuelle studieprogrammet for å få innvilget søknad om permisjon uten å grunngi søknaden. Permisjon etter denne bestemmelsen gis fortrinnsvis for et helt studieår. Permisjonen vil inngå i tidsberegningen for perioden for studierett jf. 2-2 (2). (4) Politihøgskolen kan innvilge søknad om permisjon ut over ett år dersom det foreligger dokumenterte særskilte behov. Sammenhengende permisjon kan ikke overstige to år. (5) En student med permisjon kan gjennomføre arbeidskrav eller eksamen i permisjonstiden. Det forutsettes at studie-/semesteravgift betales for det aktuelle semesteret (6) En student som er innvilget permisjon skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, dersom det praktisk lar seg gjennomføre. Studentens utdanningsplan må tilpasses gjeldende fag- og studieplan. Dersom det er gjort vesentlige endringer i fag- og studieplan følges gjeldende overgangsordning. (7) Ved innvilget permisjon i praksisåret må studenten, ved gjenopptagelse av studiet, gjennomføre praksisåret på nytt i sin helhet. (8) En student som er innvilget permisjon kan gjenoppta studiet før permisjonen utløper, dersom det praktisk lar seg gjennomføre for Politihøgskolen. Kapittel 3. Oppmelding og vilkår for eksamen 3-1. Rett til eksamen For å få fremstille seg til eksamen, må studenten: a) Ha godkjent sin utdanningsplan innen de frister som er fastsatt av Politihøgskolen. b) Ha meldt seg opp til eksamen jf. 3-2 (3) og (4). c) Være semesterregistrert for gjeldende semester, og ha betalt semesteravgiften i henhold til lov om studentsamskipnader, samt andre pålagte avgifter. d) Ha fått godkjent eventuelle obligatoriske aktiviteter, innen fastsatte frister, som i fag- eller studieplan er satt som vilkår for å fremstille seg til den aktuelle eksamen Oppmelding og trekk fra eksamen (1) Studenter i Bachelorstudiet i politiutdanning, samt på masterstudiene, blir automatisk oppmeldt til første ordinære eksamen i hvert emne gjennom godkjenning av utdanningsplanen sin. (2) Studenter på etter- og videreutdanning som følger normert studieprogresjon, blir automatisk meldt opp til første ordinære eksamen.

5 5 (3) Studenter som skal opp til ny eksamen må selv melde seg opp innen gjeldende frist. (4) Studenter som har rett til å melde seg opp til eksamen, jf. 4-5 og 4-6 må selv melde seg opp til denne. (5) Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen. (6) Trekk fra eksamen må skje innen den frist som er satt av rektor Antall forsøk til eksamen En student kan fremstille seg til eksamen i samme emne inntil tre ganger for å bestå emnet. I særlige tilfeller kan Politihøgskolen gi dispensasjon til et fjerde og siste eksamensforsøk. Særlige tilfeller kan være: a) Der Politihøgskolens styre har fattet vedtak om at studentene automatisk skal bli innvilget et fjerde forsøk i spesielle emner. b) Sykdom på eksamenstidspunktet som kan dokumenteres, men hvor dokumentasjon ikke er levert inn innen tidsfrist jf. 4-7 (2) Vurdering av, og antall forsøk i praksisåret i Bachelorutdanningen (1) For praksisåret i Bachelorutdanningen skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for praksis. Vurderingen skal bygge på vurdering underveis, arbeidskrav og vurdering av studentens egnethet for yrket. (2) Studentene i Bachelorutdanningen har rett til veiledning og tilbakemelding, slik at studenten til enhver tid er orientert om hvordan han/hun fungerer i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for praksisåret. Det skal gjennomføres minst 2 formelle veilednings- og vurderingssamtaler der det skrives referat. Dersom det på et tidspunkt i praksisåret oppstår tvil om studenten vil oppnå læringsutbyttebeskrivelsene og bestå vurderingen, skal studenten gis skriftlig varsel om dette snarest, og senest innen 3 uker før praksisårets avslutning. Før varselet gis, skal det gjennomføres et møte mellom de berørte parter (student, studieleder/utdanningsleder og praksisansvarlig). (3) Dersom det er reist tvil om en student vil bestå, må studenten ha vist tilfredsstillende progresjon den siste del av praksisåret for å få karakteren bestått. (4) Får en student resultatet «Ikke bestått» i praksisåret, må praksisåret tas om igjen med bestått vurdering før studenten kan påbegynne 3. studieår. Får studenten «Ikke bestått» to ganger, mister studenten studieretten etter 2-2 (3). Om klage gjelder bestemmelsen i 5-3 (2). (5) Dersom det foreligger særskilte grunner kan studenten søke Politihøgskolen om å få anledning til et tredje og siste praksisår. (6) Dersom det etter varseltidspunktet (jf. punkt (2)) fremkommer opplysninger som er av en slik art at det utvilsomt ville føre til at praksisåret ble underkjent hvis det hadde vært kjent tidligere, skal det likevel kunne medføre at praksisåret blir vurdert til ikke bestått. (7) Dersom politimesteren vurderer å inndra politimyndigheten til studenten, skal Politihøgskolen vurdere hvordan studenten skal følges opp, og om dette vil medføre at studenten må avbryte praksisåret, og om praksisåret vurderes til ikke bestått Godskriving og faglig godkjenning (innpassing) (1) En student kan etter søknad få fritak fra eksamen eller arbeidskrav når det kan dokumenteres at vedkommende har bestått tilsvarende eksamen/arbeidskrav ved samme eller annen høyskole eller universitet, jf. universitets- og høyskoleloven 35. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen

6 6 relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. (2) Fritak fra eksamen skal framgå av vitnemålet med angivelse av grunnlaget for fritaket. (3) Klage på avslag om fritak fra eksamen behandles av Klageutvalg for studentsaker. Kapittel 4. Gjennomføring av eksamen 4-1. Avvikling av eksamen (1) Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte. Rektor ved Politihøgskolen fastsetter nærmere regler for eksamensavvikling. (2) Studentene er pliktige til å kjenne til, samt følge, de til enhver tid gjeldende regler for eksamensavvikling Eksamensformer Opplysning om eksamensform i de enkelte emner skal fremgå av fag- eller studieplan Eksamenssted (1) Studenter skal normalt avlegge eksamen ved det studiested der vedkommende er tatt opp. Studenter med særlige behov kan søke studieseksjonen om å få avlegge eksamen ved et annet studiested. (2) Studenter i andre studieår (praksisåret) kan melde seg opp til eksamen ved det studiestedet de ønsker Tilrettelegging av eksamen (1) Studenter med særskilte behov kan søke om tilrettelegging av eksamen. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av faglige krav som stilles til den enkelte vurdering. (2) Dokumentert søknad om tilrettelegging sendes innen fastsatte frister til Politihøgskolen ved studieseksjonen. Dersom behovet for tilrettelegging er permanent, må studenten søke innen fastsatte frister, men trenger kun levere dokumentasjon ved første gangs søknad. Tilstrekkelig dokumentasjon er legeerklæring eller erklæring fra andre sakkyndige av nyere dato, og må inneholde nærmere begrunnelse for tilrettelegging i eksamenssituasjonen. (3) Studenter med akutt oppståtte behov skal så langt det er mulig få tilrettelagt vurdering etter samme retningslinje som ovenfor. Søknad med tilstrekkelig dokumentasjon må sendes inn så snart som mulig etter at den akutte situasjonen har oppstått Ny eksamen (1) Normalt avvikles ny eksamen i påfølgende semester etter ordinær eksamen. (2) Studenter har rett til å fremstille seg til ny eksamen dersom de: a) har hatt gyldig fravær fra ordinær eksamen jf. 4-7 (2) b) ikke har møtt til ordinær eksamen c) har trukket besvarelsen under ordinær eksamen d) har fått eksamensbesvarelsen vurdert til karakter «F» eller «ikke bestått».

7 7 (3) En student som ikke benytter seg av første mulige ny eksamen, eller som ikke består eller ikke gjennomfører ny eksamen, må forholde seg til fremtidige ordinære eksamener. Dette gjelder også studenter som har gyldig fravær fra ny eksamen. (4) Studenter må selv melde seg opp til ny eksamen innen gjeldende frist Forbedring av karakter (1) Studenter som ønsker å forbedre karakter på en bestått eksamen, kan tidligst melde seg opp til neste ordinære eksamen. (2) Studenter kan forbedre karakter i ett år etter fullført grad, dog ikke over grensen for maksimal studietid. (3) Studenter gis kun ett eksamensforsøk for å forbedre eksamenskarakter i samme emne Fravær fra eksamen, trekk og levering av blank besvarelse (1) Studenter har ikke anledning til å trekke seg fra ordinær eksamen som de er automatisk oppmeldt til ihht. fagplan, studieplan og utdanningsplan. (2) Gyldig fravær fra eksamen er sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Gyldig fravær dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon. Frist for å levere legeerklæring er syv dager etter eksamensdato. (3) Studenter som ikke møter til eksamen innen fastsatt tid, registreres som «ikke møtt». Det teller som ett eksamensforsøk. (4) Studenter som velger å avbryte eksamen, uten å levere besvarelse til sensur, registreres med «trekk» på oppmøtelisten med signatur og må levere tilbake oppgaven og alt utlevert materiale. Trekk regnes som ett eksamensforsøk. (5) Studenter som blir syke under eksamen kan velge å trekke seg. Det blir da registrert «trekk» på oppmøtelisten med signatur. Studenten har brukt ett eksamensforsøk med mindre det leveres dokumentasjon på sykdom og/eller skade jf. 4-7 (2). (6) For studenter som leverer «blankt» blir besvarelsen behandlet som «trekk», og studenten har da brukt ett eksamensforsøk. Studenter som vil levere «blankt», må levere ett innføringsark hvor headingen er fullstendig utfylt Bachelor- og masteroppgaven (1) Studentene er pliktige til å kjenne til, samt følge det til enhver tid gjeldende regelverk for innlevering av bachelor- og masteroppgave. (2) En student kan levere inn en revidert utgave av bacheloroppgaven til sensur ytterligere én gang dersom oppgaven ikke er bestått ved første gangs innlevering. Det samme gjelder der studenten ønsker å forbedre karakter. Ved et eventuelt tredje forsøk må det leveres en ny oppgave. (3) En student kan levere en revidert utgave av masteroppgaven ytterligere én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått ved første gangs innlevering. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny eller revidert masteroppgave når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave til bestått resultat Fastsetting av overgangsordninger ved endring i fag- og studieplaner (1) Politihøgskolen vurderer hvorvidt det skal etableres overgangsordninger ved endringer i fag- eller studieplaner, og fastsetter innholdet av eventuelle overgangsordninger.

8 8 (2) En eventuell overgangsordning skal sikre studentene rimelig tid til å fullføre studiet på den fag- eller studieplan de er tatt opp til. Kapittel 5. Sensur, klage og fusk 5-1. Sensur (1) Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal bli prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, jf. universitets- og høyskoleloven 3-9 (1). (2) Rektor oppnevner, på delegasjon fra styret ved Politihøgskolen, interne og eksterne sensorer, jf. universitets- og høyskoleloven 3-9 (2), for benyttelse i blant annet sensurarbeid, utforming av oppgaver og/eller i fastsetting av vurderingskriterier. (3) Der ekstern sensor har sensurert eksamensbesvarelser, fastsettes karakteren i fellesskap av intern og ekstern sensor. Dersom eksamenskommisjonen ikke kommer til enighet om en karakter, skal ekstern sensor fastsette karakteren. (4) Sensurfrist er tre uker etter tidspunktet for eksamen, jf. universitets- og høyskoleloven 3-9 (4). (5) Ny sensurering etter klage skal foretas av nye sensorer hvorav minst en ekstern, jf. universitets- og høyskoleloven 3-9 (5). (6) Sensur på masteroppgave skal normalt foreligge innen to måneder etter innlevering. (7) For emner hvor eksamen er sammensatt av en skriftlig vurdering med muntlig justering av karakteren, skal informasjon om sensur for skriftlig vurdering foreligge senest 48 timer før muntlig vurdering. En student som ikke har bestått skriftlig vurdering, kan ikke framstille seg til muntlig vurdering. (8) Resultater fra eksamener kunngjøres på Studentweb Karaktersystem (1) Ved eksamen skal det benyttes Bestått/Ikke bestått eller bokstavkarakterer etter en skala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste ståkarakter og F er ikke bestått. Bokstavkarakterene har følgende betegnelse og generell beskrivelse: Karakter Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. (2) Dersom en student har bestått samme eksamen mer enn én gang, gjelder beste karakter.

9 9 (3) Bokstavkarakterene er gitt tallverdier som benyttes ved fastsetting av sammenlagt karakter. Tallverdiene er følgende: A-1, B-2, C-3, D-4, E-5. Tallverdiene regnes ut med én desimal som avrundes til nærmeste hele tall. Beregningsregel for samlet karakter skal være opplyst i fag- eller studieplan. (4) Emnebeskrivelsen skal angi en eventuell vekting av karakter. Ved fastsetting av endelig karakter på bakgrunn av flere deleksamener, må alle deleksamener være bestått for at studenten kan få endelig karakter. Ved deleksamener som skal inngå i beregningen av en samlet karakter, skal det benyttes samme karakterskala. (5) Bruken av vurderingsuttrykket «Bestått/Ikke bestått» skal i utdanninger på minst 60 studiepoeng samlet ikke overstige halvparten av studiets omfang i fullført grad Begrunnelse for, og klage på karakter (1) Begrunnelse for og klage på karakter behandles etter universitets- og høyskoleloven 3-9 (5) og 5-3. Ved ny sensur skal det være minst to nye sensorer, hvorav minst en ekstern. Sensorene skal ikke få opplyst opprinnelige karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Ved ny karakterfastsetting kan endring skje både til gunst og ugunst for klageren. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages. (2) Bedømmelse av muntlige vurderinger, vurdering av praksisåret og andre prestasjoner som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Bare formelle feil ved vurderingen kan påklages. (3) Krav om begrunnelse og klage på karakter fremsettes etter gjeldende frister. (4) Fremmes klage på karakter eller formelle feil før vitnemål er utstedt, skal vitnemålet holdes tilbake til klagen er endelig avgjort. Dersom vitnemål er utstedt, skal det returneres til Politihøgskolen før klagen tas til behandling Klage over formelle feil Klage over formelle feil ved vurdering eller sensur behandles etter universitets- og høyskoleloven 5-2. Slik klage fremsettes for Politihøgskolen. Politihøgskolens styre er klageinstans for Politihøgskolens vedtak etter denne bestemmelsen Fusk eller forsøk på fusk (1) Fusk defineres som opptreden i strid med Politihøgskolens regelverk eller retningslinjer for den enkelte eksamen eller arbeidskrav. Fusk eller forsøk på fusk er bl.a.: - benytte eller ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller prøve - å presentere andres arbeid som sitt eget, herunder manglende kildehenvisninger og/eller manglende klar markering av sitat - presentere eget tidligere arbeid uten referanse - ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater - urettmessig å ha skaffet seg adgang til vurdering. (2) En student som mistenkes for fusk eller forsøk på fusk, vil få anledning til å fullføre eksamen. Etter at studenten har levert besvarelsen, blir studenten informert om mistanke om fusk og det avholdes umiddelbart møte mellom studenten og ledelsen. (3) Dersom mistanke om fusk eller forsøk på fusk oppstår under sensurering av skriftlige besvarelser, vil studenten bli informert om forholdet og forholdet vil bli rapportert.

10 10 (4) Fusk og forsøk på fusk behandles etter universitets- og høyskoleloven 4-7, politilovens 24c (3) og forskrift om skikkethetsvurdering, utvisning, bortvisning og utestengning av studenter ved Politihøgskolen. Vedtak om bortvisning og utvisning behandles av høgskolens skikkethetsnemnder og vedtas av Politihøgskolens styre Annullering av eksamen eller arbeidskrav Politihøgskolens styre kan annullere eksamen eller arbeidskrav som beskrevet i universitets- og høyskoleloven 4-7. Kapittel 6. Grader, vitnemål og karakterutskrift 6-1. Grader Politihøgskolen tildeler bachelorgrad av 180 studiepoengs omfang, og mastergrader av 120 og 90 studiepoengs omfang Bachelorgrad - Politiutdanning (1) Graden bachelor oppnås på grunnlag av bestått eksamen i emner med minimum 180 studiepoengs omfang. (2) Grunnlaget for bachelorgraden ved Politihøgskolen er: - Treårig politiutdanning etter rammeplan fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet Godkjenning av politiutdanning i forhold til bachelorgrad Tidligere gjennomført 3-årig politihøgskoleutdanning i tidsrommet for uteksaminering , kan ikke konverteres til en bachelorgrad Mastergrad (1) For å få tildelt mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang må kravene som er fastsatt i Kunnskapsdepartementets forskrift 1. desember 2005 nr om krav til mastergrad være oppfylt. (2) Mastergrad oppnås på grunnlag av eksamen i emner fastsatt i studieplanen. (3) Grunnlaget for mastergrader ved Politihøgskolen er studieplaner, fastsatt av Politihøgskolens styre Vitnemål og karakterutskrift (1) Vitnemål utstedes etter fullført bachelorutdanning med vurdering som skikket for polititjeneste. (2) Vitnemål utstedes etter fullført mastergrad. (3) Sammen med vitnemål for bachelorgrad og mastergrad utstedes Diploma Supplement og engelsk karakterutskrift. (4) Karakterutskrift utstedes etter fullført videreutdanning med studiepoeng. (5) Deler av utdanning eller ikke fullførte grader dokumenteres med karakterutskrift. (6) Politihøgskolen følger nasjonal mal for vitnemål og Diploma Supplement. (7) En student skal, etter forespørsel, få karakterutskrift over samtlige beståtte emner ved Politihøgskolen.

11 11 Kapittel 7. Utfyllende regler og ikrafttredelse 7-1. Utfyllende regler Politihøgskolens styre kan fastsette utfyllende regler innenfor rammen av denne forskrift Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra 1. august Fra samme dato oppheves forskrift 31. mai 2011 nr. 697 om studier og eksamen ved Politihøgskolen.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Forskrift om studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Forskrift om studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige Forskrift om studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 8. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. januar 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 2. februar 2017 26.01.2017 nr. 98 Forskrift om opptak,

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Kunngjort 16. november 2017 kl PDF-versjon 20. november Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. november 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 20. november 2017 05.10.2017 nr. 1783 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT OM STUDIER SIDE 457 FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 11.02.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 20 FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 11.02.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 40, 46,

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Forskrift om studier ved NLA Høgskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved NLA Høgskolen 8. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, [3-7], 3-9, 3-10, 4-2,

Detaljer

Emne Den minste enheten som gir studiepoeng, som en student vurderes i, og som fører til en sluttkarakter.

Emne Den minste enheten som gir studiepoeng, som en student vurderes i, og som fører til en sluttkarakter. 344 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av Styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. juli 2017 kl. 13.35 PDF-versjon 24. juli 2017 22.06.2017 nr. 1197 Forskrift om studier

Detaljer

Nr. 7 2011 Side 971 1109 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2011 Side 971 1109 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2011 Side 971 1109 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 12. august 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni 20. Videre delegering

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskriften gir regler om eksamener og prøver ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Forskriften gir regler om eksamener og prøver ved Norges teknisknaturvitenskapelige SIDE 338 Forskrift om eksamen FORSKRIFT OM EKSAMEN Fastsatt av Kollegiet 19. juni 1997 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 50 nr. 6. Endret 26 aug 1998 nr. 930, 16 sep

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Vedlegg 3 Høringsutkast 13.03.08 FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-4,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG gjeldende studieåret

FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG gjeldende studieåret FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Kunngjort 29. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 3. juli 2017 23.05.2017 nr. 993 Forskrift om opptak,

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017

Kunngjort 4. august 2017 kl PDF-versjon 18. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. august 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 18. august 2017 27.06.2017 nr. 1229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen Nytt revidert reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen 1 Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial- /spesialistutdanning

Detaljer