Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel. XVIII vedlegg D. Kultur og historie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel. XVIII vedlegg D. Kultur og historie"

Transkript

1 Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel XVIII vedlegg D Kultur og historie

2 VIII.Kultur og historia 1. Kulturminne Kulturminna i kommunen er registrert og vert tatt omsyn til i samband med detaljplanlegginga. Registrerte kulturminner er vist på arealplankartet og på eige temakart ( Jf vedlegg A). På Myklebust er det i samband med Nordøyvegen registrert fornminne i vegtraseen og tilgrensande område. Dette får konsekvens for utbygging av områda B-10 og F-1. Det er registrert arkeologiske funn på Ona og Husøy og dette må bli tatt omsyn til ved utbygging i området. Kulturminna i kommunen er registrert av Møre og Romsdal fylkeskommune. Askeladden registeret gir informasjon om kjente funn, men det kan dukke opp nye funn, og disse er og verna av fornminnelova og skal bli tatt vare på. I vedlegg XVII-1 er det ført liste over kjente funn i kommunen. Stoda for kulturminna i kommunen er presentert i konsekvensutgreiinga til vindmølleparken Vestavind (Havsul 1). Riksgrensa mellom Sverige og Danmark- Norge gjekk i 2 år frå 1658 til 1660 over Harøyburet og ut i havet. Bygda Myklebust blei liggande i Danmark- Norge og her er det sunnmøredialekt. Romsdalsdialekten høyrer heime nord på Harøya, og var i ein kort periode svensk. Den same grensa var i lang tid kommunegrense mot Haram og grense for gardsbruka. Vi kan derfor finne grensa att på kart som syner gards, - og bruks grensene Fredsslutning mellom Danmark- Norge og Sverige i Roskilde, den 26. februar Her ble riksgrensen endelig lagt nord om Kosterøyene, gjennom Svinesund og inn Iddefjorden. Bohuslän, beståande av Ranrike eller Viken i nord og Älvsyssel i sør, ble frå nå av svensk område. Det same gjaldt Skåne, Blekinge, Halland, Bornholm og Trondhjems län Fredsslutning i København den 27. mai 1660 mellom Danmark- Norge og Sverige, som måtte levere tilbake både Trondhjems län og Bornholm. Sida har det aldri vært aktuelt å flytte hele län eller noen større områder mellom Norge og Sverige.

3 Kulturminna i kommunen er registrert på heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune.

4 2. Historia Denne teksten er er henta frå konsekvensutgreiinga til vindmølleparken Vestavind: (Teksten er redigert til nynorsk) Forhistorisk tid (før reformasjonen -1537): Heile kyststripa i Møre og Romsdal er rik på fornminne, og det er mange gravrøyser langs kysten, og områder der kulturmiljøet har spor etter menneskeleg verksemd frå fleire periodar. Eldre steinalder ( år f. Kr.): Møre og Romsdal blei isfritt for ca år sidan. Menneska kom raskt etter. Det er fleire stader spor etter buplassar i strandsona frå den nomadiske Fosnakulturen - pionerbusettinga i Noreg - særlig nord i fylket år f.kr raste Storegga ut i eit undersjøisk ras, og ei fleire meter høg flodbølgje skylte inn over land. Buplassen låg gjerne ved sjøkanten, og flodbølgja må ha ramma desse. Dette er granska f. eks. på Harøya i Sandøy kommune, som er eit av områda nærast Storegga. Yngre steinalder ( år f.kr): I løpet av yngre steinalder blei levemåten og kulturform endra med eit jordbrukssamfunn i dei siste 500 åra av yngre steinalder. Det er funne spor etter langhus og buplassar i heller. Strandflata på øyene, nes og i fjordbotnar synes å ha vært prioriterte busettingsområde. Det har vært stor kontakt til andre deler av Norge og andre land, og leia har vært viktig ferdselsåre. Bronsealder (ca 1800/ år f. Kr): Det er registrert ein del buplassar frå bronsealderen, men sjeldan sikre spor etter hus. Spor etter ardpløgde åkrar finst fleire stader, m.a. på Hustad i Fræna og Bremsnes i Averøy, frå bronsealder eller jernalder. Karakteristisk for perioden er mange store gravrøyser som ligg på framskutte nes, bergryggar og strandflatar ved leia. I Sandvikshagen nær Farstad/ Hustad ligger det største eksisterande gravfeltet i Romsdal, med meir enn 140 gravhaugar. Jernalder (500 f. kr-1000 år e. Kr): Bruken av jern fekk store konsekvensar for samfunnsutviklinga. Det er funne ei rekke spor etter gardar frå jarnalderen, m.a. på Hustad og på Aukra prestegard. Bygdeborgen på Aslaksteinen i Hustad var truleg tilfluktsstad i ein uroleg tid for dei som budde på

5 garden. Gravane blir i jarnalderen utstyrt med gjenstandar som smykke, våpen og ulike typar reiskap. Ein del gravar syner funn frå romerske provinsar eller britisk/irske område noe som tyder på utstrakt kontakt sjøvegen. Gravhaugane blei plassert enkeltvis og i grupper ved kysten. Ellefsrøysa på Godøy og Kongshaugen på Valderøy i Giske og Blimshaugen på Vigra er frå denne perioden. I Haramshaugen på Haramsøy i Haram kommune er det gjort det rikaste gullfunnet i Nord-Europa frå ca 400 e.kr. Innføring av kristendommen ca stoggar den heidenske gravskikken, og etter dette blir dei daude gravlagt på kyrkjegardar. Omkring år 1000 blei Sunnmøre ført inn under Gulating og Nordmøre og Romsdal ført inn under Frostating. Middelalderen ( e. Kr): Innføringa av kristendommen førte til bygging av kyrkjer i tre og stein og nye gravskikkar. I 1349 herja svartedauden. Kaupangane Borgund og Veøy mista posisjonen sin, og handelen blei lagt om til fiskeværa, som låg tett langs kysten av Møre og Romsdal. Fleire fiskevær har truleg røter attende til middelalderen, og var viktige tettstader når fiskeværa hadde stormaktstida si dei siste par hundre åra av middelalderen, f. eks. Grip, Bud, Bjørnsund og Ona. Det var handel med fisk, og bl.a. kornimport frå Hanseatane i Bergen. Etter svartedauden tok det lang tid før alle øydegardane i fylket blei oppdyrka på nytt. Grunnen kan vere at etterkvart som folketalet auka busette dei seg i fiskeværa på kysten og livnærte seg med fiske. Nyare tid (1536-) Mot slutten av 1500-tallet flytta folk inn til fjordane. Sagbruksverksemd og trelasthandel førte til nye sentra, med ladestader i Molde (1614) og Kristiansund (1631). Ein av dei eldste sagene på Møre låg på Hustad. Hustadområdet har ein kontinuerlig busetting, truleg heilt attende til bronsealder. Næringsgrunnlaget for Molde var fiskehandel, administrasjon og varehandel, og på slutten av 1800-tallet turisttrafikk. På Sunnmøre var det mange strandstadar, med handelsverksemd. Først i 1842 fekk Ålesund fulle rettar som ladestad. Skipsfarten auka frå midten av 1800-talet til ein vesentleg næring, særleg i Kristiansund. Bygging av fyrstasjonar og losstasjonar i et vanskelig farvatn var ein sentral oppgåve. Fyrstasjonar ligg langs heile kysten, og fleire av desse er i dag freda. Fiske har vært viktig næringsveg. Etter at fiskeflåten ble motorisert like etter 1900 blei det sildefiske på Island og fiske av torsk og kveite på Grønland og Newfoundland. Under 2. verdskrig blei det bygd mange tyske militære anlegg i fylket. Festung Norwegen blei bygd opp med et nettverk av kystfort og kanonbatteri på strategiske stader og enkelte av desse er verneverdige.

6 3. Registrerte fornminne i Askeladden:

7

8

9

10 Harøya sør vest - Myklebust Harøya sør aust -

11 Harøya aust Harøya nord - Steinshamn

12 Sandøya Ona og Husøya

13 Sandøy kommune Vedlegg til kommuneplanen sin arealdel XVIII vedlegg D Kultur og historie

14 VIII.Kultur og historia 1. Kulturminne Kulturminna i kommunen er registrert og vert tatt omsyn til i samband med detaljplanlegginga. Registrerte kulturminner er vist på arealplankartet og på eige temakart ( Jf vedlegg A). På Myklebust er det i samband med Nordøyvegen registrert fornminne i vegtraseen og tilgrensande område. Dette får konsekvens for utbygging av områda B-10 og F-1. Det er registrert arkeologiske funn på Ona og Husøy og dette må bli tatt omsyn til ved utbygging i området. Kulturminna i kommunen er registrert av Møre og Romsdal fylkeskommune. Askeladden registeret gir informasjon om kjente funn, men det kan dukke opp nye funn, og disse er og verna av fornminnelova og skal bli tatt vare på. I vedlegg XVII-1 er det ført liste over kjente funn i kommunen. Stoda for kulturminna i kommunen er presentert i konsekvensutgreiinga til vindmølleparken Vestavind (Havsul 1). Riksgrensa mellom Sverige og Danmark- Norge gjekk i 2 år frå 1658 til 1660 over Harøyburet og ut i havet. Bygda Myklebust blei liggande i Danmark- Norge og her er det sunnmøredialekt. Romsdalsdialekten høyrer heime nord på Harøya, og var i ein kort periode svensk. Den same grensa var i lang tid kommunegrense mot Haram og grense for gardsbruka. Vi kan derfor finne grensa att på kart som syner gards, - og bruks grensene Fredsslutning mellom Danmark- Norge og Sverige i Roskilde, den 26. februar Her ble riksgrensen endelig lagt nord om Kosterøyene, gjennom Svinesund og inn Iddefjorden. Bohuslän, beståande av Ranrike eller Viken i nord og Älvsyssel i sør, ble frå nå av svensk område. Det same gjaldt Skåne, Blekinge, Halland, Bornholm og Trondhjems län Fredsslutning i København den 27. mai 1660 mellom Danmark- Norge og Sverige, som måtte levere tilbake både Trondhjems län og Bornholm. Sida har det aldri vært aktuelt å flytte hele län eller noen større områder mellom Norge og Sverige.

15 Kulturminna i kommunen er registrert på heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune.

16 2. Historia Denne teksten er er henta frå konsekvensutgreiinga til vindmølleparken Vestavind: (Teksten er redigert til nynorsk) Forhistorisk tid (før reformasjonen -1537): Heile kyststripa i Møre og Romsdal er rik på fornminne, og det er mange gravrøyser langs kysten, og områder der kulturmiljøet har spor etter menneskeleg verksemd frå fleire periodar. Eldre steinalder ( år f. Kr.): Møre og Romsdal blei isfritt for ca år sidan. Menneska kom raskt etter. Det er fleire stader spor etter buplassar i strandsona frå den nomadiske Fosnakulturen - pionerbusettinga i Noreg - særlig nord i fylket år f.kr raste Storegga ut i eit undersjøisk ras, og ei fleire meter høg flodbølgje skylte inn over land. Buplassen låg gjerne ved sjøkanten, og flodbølgja må ha ramma desse. Dette er granska f. eks. på Harøya i Sandøy kommune, som er eit av områda nærast Storegga. Yngre steinalder ( år f.kr): I løpet av yngre steinalder blei levemåten og kulturform endra med eit jordbrukssamfunn i dei siste 500 åra av yngre steinalder. Det er funne spor etter langhus og buplassar i heller. Strandflata på øyene, nes og i fjordbotnar synes å ha vært prioriterte busettingsområde. Det har vært stor kontakt til andre deler av Norge og andre land, og leia har vært viktig ferdselsåre. Bronsealder (ca 1800/ år f. Kr): Det er registrert ein del buplassar frå bronsealderen, men sjeldan sikre spor etter hus. Spor etter ardpløgde åkrar finst fleire stader, m.a. på Hustad i Fræna og Bremsnes i Averøy, frå bronsealder eller jernalder. Karakteristisk for perioden er mange store gravrøyser som ligg på framskutte nes, bergryggar og strandflatar ved leia. I Sandvikshagen nær Farstad/ Hustad ligger det største eksisterande gravfeltet i Romsdal, med meir enn 140 gravhaugar. Jernalder (500 f. kr-1000 år e. Kr): Bruken av jern fekk store konsekvensar for samfunnsutviklinga. Det er funne ei rekke spor etter gardar frå jarnalderen, m.a. på Hustad og på Aukra prestegard. Bygdeborgen på Aslaksteinen i Hustad var truleg tilfluktsstad i ein uroleg tid for dei som budde på

17 garden. Gravane blir i jarnalderen utstyrt med gjenstandar som smykke, våpen og ulike typar reiskap. Ein del gravar syner funn frå romerske provinsar eller britisk/irske område noe som tyder på utstrakt kontakt sjøvegen. Gravhaugane blei plassert enkeltvis og i grupper ved kysten. Ellefsrøysa på Godøy og Kongshaugen på Valderøy i Giske og Blimshaugen på Vigra er frå denne perioden. I Haramshaugen på Haramsøy i Haram kommune er det gjort det rikaste gullfunnet i Nord-Europa frå ca 400 e.kr. Innføring av kristendommen ca stoggar den heidenske gravskikken, og etter dette blir dei daude gravlagt på kyrkjegardar. Omkring år 1000 blei Sunnmøre ført inn under Gulating og Nordmøre og Romsdal ført inn under Frostating. Middelalderen ( e. Kr): Innføringa av kristendommen førte til bygging av kyrkjer i tre og stein og nye gravskikkar. I 1349 herja svartedauden. Kaupangane Borgund og Veøy mista posisjonen sin, og handelen blei lagt om til fiskeværa, som låg tett langs kysten av Møre og Romsdal. Fleire fiskevær har truleg røter attende til middelalderen, og var viktige tettstader når fiskeværa hadde stormaktstida si dei siste par hundre åra av middelalderen, f. eks. Grip, Bud, Bjørnsund og Ona. Det var handel med fisk, og bl.a. kornimport frå Hanseatane i Bergen. Etter svartedauden tok det lang tid før alle øydegardane i fylket blei oppdyrka på nytt. Grunnen kan vere at etterkvart som folketalet auka busette dei seg i fiskeværa på kysten og livnærte seg med fiske. Nyare tid (1536-) Mot slutten av 1500-tallet flytta folk inn til fjordane. Sagbruksverksemd og trelasthandel førte til nye sentra, med ladestader i Molde (1614) og Kristiansund (1631). Ein av dei eldste sagene på Møre låg på Hustad. Hustadområdet har ein kontinuerlig busetting, truleg heilt attende til bronsealder. Næringsgrunnlaget for Molde var fiskehandel, administrasjon og varehandel, og på slutten av 1800-tallet turisttrafikk. På Sunnmøre var det mange strandstadar, med handelsverksemd. Først i 1842 fekk Ålesund fulle rettar som ladestad. Skipsfarten auka frå midten av 1800-talet til ein vesentleg næring, særleg i Kristiansund. Bygging av fyrstasjonar og losstasjonar i et vanskelig farvatn var ein sentral oppgåve. Fyrstasjonar ligg langs heile kysten, og fleire av desse er i dag freda. Fiske har vært viktig næringsveg. Etter at fiskeflåten ble motorisert like etter 1900 blei det sildefiske på Island og fiske av torsk og kveite på Grønland og Newfoundland. Under 2. verdskrig blei det bygd mange tyske militære anlegg i fylket. Festung Norwegen blei bygd opp med et nettverk av kystfort og kanonbatteri på strategiske stader og enkelte av desse er verneverdige.

18 3. Registrerte fornminne i Askeladden:

19

20

21

22 Harøya sør vest - Myklebust Harøya sør aust -

23 Harøya aust Harøya nord - Steinshamn

24 Sandøya Ona og Husøya

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Opplev Møre og Romsdal!

Opplev Møre og Romsdal! Ekstra: Opplevingar i Møre og Romsdal Opplev Møre og Romsdal! der fjella breier seg utover, og endar i havet når landet må gi tapt der blå fjordar snor seg mellom mektige alpetindar, som framleis er toppa

Detaljer

NORSKE BORGER OG FORSVARSANLEGG FRA JARNALDEREN

NORSKE BORGER OG FORSVARSANLEGG FRA JARNALDEREN Stavanger Museums Årbok, Årg. 82(1972), s. 29-43 NORSKE BORGER OG FORSVARSANLEGG FRA JARNALDEREN Ei ~ppsummering.~) Av ARNVID LILLEHAMMER I denne artikkelen skal eg gjera ein freistnad på å summera opp

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia 1 Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia kvar veke! Mons Silden visste ikkje at han var ettersøkt og gjekk i land rett forbi vaktene Artikkel i Sunnmørsposten 197? Våren 1942 spreidde dei

Detaljer

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane 1 FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Else Mundal er professor i norrøn filologi og arbeider for tiden ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen.

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Nordplan side 2 Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Innhald: side 1 Forord 4 2 Målsetting 4 3 Prosesseen 4 4 Deltakarar i

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming

Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming Vegnamn Flora 2015 Høyringsuttaler. Sakshandsaming SSR= Sentralt stadnamnregister, Kartverket sitt register over godkjende namn Finn alle godkjende stadnamn/vegnamn som òg er kartfesta på http://www.kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/

Detaljer

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya».

«Skya» har landa. DIGITAL VERD: I dag er nesten alt du gjer innom ei datamaskin. Men kvar er desse datamaskinene? Firda har besøkt «Skya». 13 GOD LOKALKOKKEN Møt Kari Støfringsdal SIDE 18 19 FRISPARK Av Knut Magnussen SIDE 20 SKRIVEKLØE av Ingvild R. Myklebust SIDE 21 BLIKKET av Bent Are Iversen SIDE 21 FOTO : BENT ARE IVERSEN «Skya» har

Detaljer

Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet

Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet REGIONALAVDELINGA Statoil ASA Dato: 19.12.2014 Vår ref.: 2014/21388-5 Saksbehandlar: talhals Dykkar ref.: Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet Vi viser til brev datert 22.09.2014

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

NOU. Lik og likskap. Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

NOU. Lik og likskap. Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav NOU Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2 Lik og likskap Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav Noregs offentlege utgreiingar 2014 Seriens redaksjon: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for NYTT OM NAMN Meldingsblad for Redaksjon: Botolv Helleland (ansv.) (botolv.helleland@iln.uio.no) Gudmund Harildstad (gudmund.harildstad@iln.uio.no) Vidar Haslum (vidar.haslum@uis.no) Redaksjonssekretær:

Detaljer

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Civitas, Landskapsfabrikken, Geo Mars 2007 Innhold 1. Innledning 3 2. Geologi og landskapsform 4 3. Områdets kulturhistorie - eldre tid 6 4. Områdets kulturhistorie

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer