Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Tåsen Borettslag"

Transkript

1 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for I tillegg finner du bakerst i heftet Orientering om borettslagets drift. Denne informasjonen er ikke en del av del formelle årsberetningen, men likevel er opplysningene viktige for deg som andelseier. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Tåsen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag avholdes torsdag 21. mai 2015 kl , Tåsen Idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG, se fra side 18 A) Utbygging BSV 19 B) Kirsebærtreaksjon C) Ny løsning for utvendig rømningsstige 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Oslo, 2. mai 2015 Styret i Tåsen Borettslag Ole Kristian Nystrøm /s/ Thomas Fosse /s/ Gry Steen Hvidsten /s/ Maiken Solberg Olsen /s/ Georg Vågen /s/

3 3 Tåsen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret: Leder Ole Kristian Nystrøm Styremedlem Thomas Fosse Styremedlem Gry Steen Hvidsten Styremedlem Maiken Solberg Olsen Styremedlem Georg Vågen Varamedlem Solveig Klinkenberg Varamedlem Siv Ida Large Varamedlem Siri Rønningen Valgkomiteen: Lise V Løseth Bredo Stabells Vei 19 Ingrid Cecilie Sundby Bredo Stabells Vei 6 Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Tåsen Borettslag Borettslaget består av 64 andelsleiligheter. Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget ligger i bydel 7 (Vestre Aker) i Oslo kommune og har adresser: Jutulveien og Bredo Stabells vei Borettslaget har følgende gårds- og bruksnummer: og 64. Borettslaget har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS.

4 4 Tåsen Borettslag Styrets arbeid Styremøter i 2013/2014 I perioden har styret avholdt 7 ordinære styremøter og behandlet ca. 25 saker. I tillegg har en del saker grunnet sakens natur vært behandlet i ekstraordinære møter og på e- post. Styret har aktivt jobbet for å redusere antall saker behandlet i ekstraordinære møter og på e-post. Informasjon til beboere Tåsen borettslag har fått etablert en ny nettside, der informasjonen er gitt en bedre struktur og er mer tilpasset de spørsmål som ofte kommer til styre eller forretningsfører. Vi legger her ut all informasjon som skal være tilgjengelig for beboere. I tillegg til nettsidene har styret informert om løpende saker via egne infoskriv samt Høstnytt og Vårnytt lagt i postkassene. Rehabiliteringsprosjektet Det ble oppdaget manglende isolering mellom karm og vinduer på samtlige vinduer i en leilighet i Jutulveien i april Utførelse var ikke i henhold til avtale og kravspesifikasjon. For å avdekke omfang ble det utført termografering i Rapport foreligger og det skal gjennomføres møte med DVS den 6 mai for videre oppfølging. Maling av balkonger er planlagt til sommeren Større ombygginger Styret har i perioden behandlet 4 større utbyggings og rehabiliteringsarbeider. De nye vedtektene fra 2012 og 2013 er lagt til grunn, og ordningen med større kontroll av planlagt og utført arbeide virker etter hensikten. Flere forhold er utført til tilfredsstillende kvalitet og sikkerhet, som uten de nye vedtektene kanskje ikke hadde blitt utført på denne måten. Styret opplever at ordningen bidrar til å sikre ønsket grad av kvalitet på arbeider på bærende konstruksjoner, tekniske installasjoner og brannsikring. I forbindelse med utbygginger og rehabiliteringer har styret gitt tilskudd til kostnader til rørlegger for utskifting av felles røropplegg (bunnledning). Dette da flere hus har originale røropplegg. Internkontroll og HMS Styret har hatt fokus på internkontroll og HMS, og følger et opplegg i regi av OBOS. I løpet av høsten 2015 vil styret ta initiativ til en gjennomgang av sentrale punkter knyttet til sikker og helse i bygningene våre. På vegne av Tåsen borettslag gjennomførte Elektriker n Majorstua kontroll av det elektriske anlegget i alle leilighetene i borettslaget i mai Det ble foretatt el-sjekk i alle leilighetene bortsett fra de som var i gang med en større rehabiliterings- eller utbyggingsprosess. I etterkant har styret jobbet med å samle inn dokumentasjon fra dette arbeidet. Beboerne har blitt bedt om å sende inn følgende til styret: kopi av el-rapporten dokumentasjon på at arbeidet er utført, dvs. det som ble definert som "måoppgaver"

5 5 Tåsen Borettslag Det har også gått ut flere påminnelser om å sende inn denne dokumentasjonen. Status per i dag er at 33 av i alt 64 enheter har levert godkjent dokumentasjon. Som en del av HMS-ansvaret som ligger hos styret har vi behov for å kartlegge og ha oversikt over tilstanden i hver enkelt bolig. Oppfølging etter kontroll utført av Brann og redningsetaten: Flere har fått bemerkning på gamle håndslukkere og feilplassering av røykvarslere. Borettslaget vil våren 2015 gjennomføre utskifting av håndslukkere for de som ønsker det. Det vil komme et eget informasjonsskriv om dette. Vedlikeholdsplan Styret jobber med en ny vedlikeholdsplan for borettslaget. Hovedpunkter i denne er: Dører Skorsteiner Gamle vann- og avløpsrør Jevnlig løpende vedlikehold som maling Diverse mindre byggesaker Styret har behandlet søknader om flytting av boder, nye markiser, etterfylling av grus, rehabilitering av flere garasjer, dekning av utgifter til maling av felles trappeoppgang, lufteventiler. Alle disse sakene behandles fortløpende etter vedtektene. Økte utgifter til vann og avløp Som en følge av utbygginger i borettslaget utløses en tilknytningsavgift (en gang) og økt årlig avgift for vann og avløp. Avgiftene beregnes på grunnlag av BYA, altså forholdet mellom tomtens bebygde areal og tomtens totalareal. De mange utbyggingene de siste årene utløser nå flere slike tilknytningsgebyr og økt årlig avgift. Dette medfører at alle utbygginger av husene våre fører til økte offentlige utgifter. Det ble vedtatt på årsmøtet 2014 at det kan innføres differensiert husleie for enheter med og uten tilbygg. Borettslaget avventer utspill fra VAE i Oslo kommune før disse kostnadene kan konkretiseres. Etablering av barnehage i Claus Borchs vei Flere beboere har opplevd rystelser som følge av arbeidene på barnehagen, og styret har flere ganger tatt dette opp med byggherre og anleggsledelse. Det har vært gjennomført målinger på flere av våre hus, og befaring på et hus der det var enkelte sprekkdannelser i 2.etg. Saken ble løst mellom tiltakshaver og vår beboer. Arbeidet ved barnehagen er nå avsluttet.

6 6 Tåsen Borettslag Kommentarer til årsregnskapet for 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Borettslaget har negativ egenkapital som skyldes et større rehabiliteringsprosjekt I 2011 og Investeringen er finansiert ved låneopptak. Framtidige driftsoverskudd samt nedbetaling av borettslagets lån vil redusere den negative egenkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter: Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Kostnader: Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr , mot budsjett kr Resultat: Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler: Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Kommentarer til budsjett for 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune: Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader: Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring: Forsikringspremien for 2015 har økt med 12 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk.

7 7 Tåsen Borettslag Lån: Tåsen Borettslag har lån i Eika Boligkreditt AS. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Felleskostnader: I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 8 % økning av felleskostnadene fra 1. januar For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 2. mai 2015 Styret i Tåsen Borettslag Ole Kristian Nystrøm /s/ Thomas Fosse /s/ Gry Steen Hvidsten /s/ Maiken Solberg Olsen /s/ Georg Vågen /s/

8 . 8 Tåsen Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

9 9 Tåsen Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

10 10 Tåsen Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Udekket tap SUM NEGATIV EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

11 Tåsen Borettslag Oslo, 2. mai 2015 Styret i Tåsen Borettslag Ole Kristian Nystrøm /s/ Thomas Fosse /s/ Gry Steen Hvidsten /s/ Maiken Solberg Olsen /s/ Georg Vågen /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

12 12 Tåsen Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Korrigeringer på reskontro 64 SUM ANDRE INNTEKTER 64 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 688, jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OPAK AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Helge Bergo AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold utvendig anlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

13 13 Tåsen Borettslag NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte -688 Andre kontorkostnader -217 Porto Gaver -271 Bankgebyr Velferdskostnader -218 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 792 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 722 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån Eika Boligkreditt AS Gebyr lån Eika Boligkreditt AS -600 Renter på leverandørgjeld -306 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.47/bnr.63 M. flere Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

14 . 14 Tåsen Borettslag NOTE: 15 INNSKUTT EGENKAPITAL 44 andeler à kr andeler à kr SUM INNSKUTT EGENKAPITAL NOTE: 16 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,15%. Løpetiden er 40 år. Opprinnelig Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilleggsinnskudd SUM BORETTSINNSKUDD

15 Tåsen Borettslag NOTE: 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag 0 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

16

17

18 18 Tåsen Borettslag 4. Innkomne saker til behandling Saksnr. 4 A: Utbygging BSV 19 Forslagsstiller: Astri Andersgaard og Ole Kristian Nystrøm Beskrivelse: Utbygging over eksisterende tilbygg på nordsiden, se fasadetegninger på sidene Forslag til vedtak: Søknaden som beskrevet godkjennes. Godkjenningen forutsetter at byggingen utføres forskriftsmessig i henhold til offentlige krav og borettslagets krav (ref. vedtekter og styregodkjennelse). Endelig valg av vindusplassering på nordveggen gjøres i samråd med styre og naboer i 1.etg. Styrets innstilling: Styret støtter andelseiers forslag til vedtak. Saksnr. Forslagsstiller: Beskrivelse: 4 B: Kirsebærtreaksjon Julian Mansbridge Bredo Stabells vei var opprinnelig en dekorativ alle med kirsebær trær langs det hele. Mange av trærne er nå enten død eller fjernet. Kan det tas opp på generalforsamling en kirsebærtre-aksjon, og interesse for å re-etablere blomstringen? Trærne finnes nå i dekorativ utgaver med blomster men ingen frukt dersom det er et problem. Forslag til vedtak: Til orientering. Styrets innstilling: Styret stiller seg positiv til at de som ønsker det planter kirsebærtrær langs Bredo Stabells vei og Jutulveien. Saksnr. Forslagsstiller: Beskrivelse: 4 C: Ny løsning for utvendig rømningsstige Carl Hägg Jeg, med mange andre i borettslaget som bor i andre etasje og loft, ønsker en sikker rømningsvei ut gjennom takvindu fra loftetasjen. Som kjent har borettslaget stilt seg negativ til de silorømningsstigene som har blitt resultatet av de nye kravene på sikker rømningsvei fra vindu over 5 meter. Det har som nevnt kommet en godkjent utfellbar variant på markedet som vi bør kunne bruke i borettslaget for å lage utvendige rømningsveier fra loftetasjene uten at det går på bekostning av estetikken. Stigene pulverlakkeres i fasadefarge og siden våre hus er mørkbrune/svarte vil de ikke utmerke seg i større

19 19 Tåsen Borettslag grad. Arkitekt Anne Ebbing som er godt kjent med borettslaget og området, samt krav og reguleringer, har blitt konsultert og stiller seg positiv til denne løsningen. Rømningsvei direkte ut fra loftsetasje vil i tillegg frigjøre kvadratmeter i boligene da den erstatter behovet for en innvendig sekundær rømningsvei. Forslag til vedtak: Søker gis anledning til å kunne etablere nevnte utvendige rømningsstige som alternativ til sekundær innvendig trapp. Styrets innstilling: Styret ser det som viktig å bevare områdets og husenes opprinnelige karakter i størst mulig grad. Krav til sikker rømningsvei kan oppfylles med to innvendige trappeløp, slik mange av husene allerede har. Styret ønsker ikke å åpne for den foreslåtte løsningen. Konsekvensen kan bli at alle husene i borettslaget kan få to utvendige brannstiger med ryggsøyler over tak, noe som vil prege det enkelte hus og området. Uavhengig av dette vil en slik løsning kreve en søknad og godkjenning av PBE og BRE hos Oslo kommune. Ut fra styrets erfaringer de siste årene vil den foreslåtte løsningen ikke godkjennes av PBE.

20 NYTT VINDU NYTT VINDU PÅBYGG PÅBYGG 2000 margrethe rosenlund arkitekt BREDO STABELLS VEI 19 PÅBYGG/OMBYGGING GNR/BNR 47/64 tegning: fasade øst etter bygging tegning nr. mål 1:100 dato rev. fase forprosjekt 01

21 NYTT VINDU NYTT VINDU NYTT VINDU PÅBYGG PÅBYGG 2000 margrethe rosenlund arkitekt BREDO STABELLS VEI 19 PÅBYGG/OMBYGGING GNR/BNR 47/64 tegning: fasade vest etter bygging tegning nr. mål 1:100 dato rev. fase forprosjekt 02

22 PÅBYGG margrethe rosenlund arkitekt BREDO STABELLS VEI 19 PÅBYGG/OMBYGGING GNR/BNR 47/64 tegning: fasade nord etter bygging tegning nr. mål 1:100 dato rev. fase forprosjekt 03

23 PÅBYGG margrethe rosenlund arkitekt BREDO STABELLS VEI 19 PÅBYGG/OMBYGGING GNR/BNR 47/64 tegning: fasade nord etter bygging tegning nr. mål 1:100 dato rev. fase forprosjekt 03

24 24 Tåsen Borettslag Orientering om borettslagets drift Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Borettslaget har (f.o.m.2012) tegnet en tilleggsforsikring i Norsk Hussopp Forsikring. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Radonmåling, ny strålevernforskrift Fra er det krav om radonmåling i alle boliger som skal leies ut. Dette er utleiers ansvar. Statens Strålevern anbefaler, uavhengig av om boligen skal leies ut eller ikke, at alle som har oppholdsrom i en underetasje eller i en av de tre nederste etasjene over bakkeplan, måler radonkonsentrasjonen. For mer informasjon: Radonoppfølging omfattes av HMS-arbeidet i alle boligselskaper fra 2014.

25 25 Tåsen Borettslag Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS tilbyr i samarbeid med Get en rabattavtale for alle beboere i OBOS-forvaltede boligselskaper på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller via deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering, historisk oppsummering 2013 Kabel-TV-anlegg Høyere kapasitet og nedgravning av kabler Rehabilitering Rivning av eksiterende fasader/bordkledning Etterisolering Ny bordkledning Nye balkonger Nye vinduer 2008 Diverse arbeider Montering av lys over inngangspartier Vedlikehold porter og gjerder 2007 Kabel-TV-anlegg Oppgradering til digitalt anlegg 2006 Kabel-TV-anlegg Nytt kabelanlegg 2005 Felles elanlegg Oppgradering av felles elektriske anlegget 20 Diverse vedlikehold Husene beiset Nye vannbord Skiftet dører

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer