VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Margit Auran KRF Jorunn Hestmann SV Tone Edland SP Halvor Lognvik FRP Ellen Gardsteig AP Christian A Kongshem AP Knut Berdal Ringhus SV Baiba Sheine SV Kari Rustberggård SV Ali Abdi Mohamed SV Jon Torvetjønn FRP Agnar Bratland KRF Sigrid Fonnlid SV Ingerid Hayes Halvor Midtveit AP Tor Strømme Audun Trovatn FRP Heidi Strandkås Kili Jon Rikard Kleven SP Åse Hylland SP Lena Romtveit Saker til handsaming 11/42-11/51 Merknader Det lukkast ikkje å kalle inn vara for Knut Erik Jordstøyl (Sp), Erlend Larsen (Ap) og Gunn Bøe (Ap). 1/14

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Tor Eivind Erikstein Signe Marie Kittelsaa Stilling Rådmann Assisterande rådmann Kultursjef Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/14

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 11/42 Referat og meldingar PS 11/43 Oppsummering av dialogmøter med einingane 2011 PS 11/44 Årsmelding frå Kontrollutvalet PS 11/45 Legetenesta i Vinje kommune PS 11/46 Helikopterbase i Vinje PS 11/47 Oppretting av stilling som integreringskoordinator PS 11/48 Bompengefinansiering av prosjekter på E 134 strekningen Seljord - Åmot PS 11/49 Organisering av Vest-Telemarkrådet PS 11/50 Detaljplan for Svarttjønnåsen, endring av reguleringsplan for "Avkøyringar E134..", oppheving av utbyggingsplan for Fjellstad - 2- gongs handsaming og endeleg vedtak PS 11/51 Framlegg til detaljplan for Rauland Elektriske - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak 3/14

4 PS 11/42 Referat og meldingar RS 11/6 Møtebok frå førre møte Handsaming i Kommunestyret : Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 11/43 Oppsummering av dialogmøter med einingane 2011 Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå kommunestyret: Kommunestyret tek ordskiftet og oppsummeringa frå dialogmøtet til vitande, og reknar med at signala blir førde vidare i førebuingane til budsjettarbeidet. Framlegget frå kommunestyret blei samrøystes vedteke. Kommunestyret tek ordskiftet og oppsummeringa frå dialogmøtet til vitande, og reknar med at signala blir førde vidare i førebuingane til budsjettarbeidet. PS 11/44 Årsmelding frå Kontrollutvalet Kontrollutvalets framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner årsmelding 2010 frå kontrollutvalet i Vinje kommune Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå kontrollutvalet blei samrøystes vedteke. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2010 frå kontrollutvalet i Vinje kommune 4/14

5 PS 11/45 Legetenesta i Vinje kommune 1. Vinje kommune samlokaliserar legetenesta i kommunen til Vinje legekontor i Åmot. 2. Plan for organisering og gjennomføring av samlokaliseringa vert lagt fram for kommunestyret i september Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Vinje kommune skal ikkje samlokalisere legetenesta i kommunen til Vinje legekontor i Åmot. Framlegget frå Kleven blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Vinje kommune skal ikkje samlokalisere legetenesta i kommunen til Vinje legekontor i Åmot. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Saka blir utsett. Kommunestyret bed om ei nærare utgreiing av - Dei økonomiske konsekvensane av å vidareføre den eksisterande strukturen i høve til ei samlokalisering, medrekna investeringskostnadene knytte til eit felles legekontor - Kva tiltak som kan og bør setjast i verk for å stette behovet til lite mobile pasientgrupper i samband med ei eventuell samlokalisering - Plikter og moglegheiter i samband med samhandlingsreforma, særleg tiltak varsla i kommuneproposisjonen for /14

6 Framlegget frå Vinje blei vedteke med 14 mot 8 røyster. Saka blir utsett. Kommunestyret bed om ei nærare utgreiing av - Dei økonomiske konsekvensane av å vidareføre den eksisterande strukturen i høve til ei samlokalisering, medrekna investeringskostnadene knytte til eit felles legekontor - Kva tiltak som kan og bør setjast i verk for å stette behovet til lite mobile pasientgrupper i samband med ei eventuell samlokalisering - Plikter og moglegheiter i samband med samhandlingsreforma, særleg tiltak varsla i kommuneproposisjonen for PS 11/46 Helikopterbase i Vinje Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune arbeider ikkje vidare med planane om helikopterbase i Vinje. Framlegg frå Ap v. Roar Berg Hansen: Vinje kommune arbeider vidare med planane om helikopterbase i Vinje. Lognviks framlegg blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Vinje kommune arbeider ikkje vidare med planane om helikopterbase i Vinje. Saksordførar: Halvor Lognvik Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Vinje kommune arbeider vidare med planane om helikopterbase i Vinje. Framlegget frå Kleven blei samrøystes vedteke. Vinje kommune arbeider vidare med planane om helikopterbase i Vinje. 6/14

7 PS 11/47 Oppretting av stilling som integreringskoordinator Vinje kommune tilsetter ein integreringskoordinator i 80 % frå for å førebu eit mottak av flyktningar hausten Kostnadar leggast fram i samband med budsjett for Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Vinje kommune må syte for flyktningearbeidet innanfor eksisterande rammer. Framlegget frå Kleven blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Vinje kommune må syte for flyktningearbeidet innanfor eksisterande rammer. Handsaming i Formannskapet : Jorunn Hestmann gjekk frå som ugild jf FLV 6, 2. ledd. Kari Rustberggard kom inn i hennar stad. Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Saka blir utsett og teke opp att i samband med rekneskapsavslutninga. Lognviks framlegg fall med 5 mot 2 røyster. Framlegg frå Sp v. Aslak Ofte: Vinje kommune tilset ein integreringskoordinator i 80 % stilling, for å førebu eit mottak av flyktningar hausten Kostnadane må haldast innanfor eksisterande rammer. Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune må syte for flyktningearbeidet innanfor eksisterande rammer. Røysting: Ein røysta fyrst over rådmannens framlegg med eventuelle endringar opp mot Longviks framlegg. Lognviks framlegg fall med 5 mot 2 røyster. Ein sette deretter rådmannens framlegg opp mot Oftes framlegg. Oftes framlegg blei samrøystes vedteke. 7/14

8 Vinje kommune tilset ein integreringskoordinator i 80 % stilling, for å førebu eit mottak av flyktningar hausten Kostnadane må haldast innanfor eksisterande rammer. Saksordførar: Aslak Ofte Handsaming i Kommunestyret : Jorunn Hestmann gjekk frå som ugild jf FLV 6, 2. ledd. Ingen kom inn i hennar stad. Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune må syte for flyktningearbeidet innanfor eksisterande rammer. Framlegget til Lognvik blei sett opp mot framlegget til formannskapet. Formannskapets framlegg blei vedteke med 19 mot 3 røyster. Vinje kommune tilset ein integreringskoordinator i 80 % stilling, for å førebu eit mottak av flyktningar hausten Kostnadane må haldast innanfor eksisterande rammer. PS 11/48 Bompengefinansiering av prosjekter på E 134 strekningen Seljord - Åmot Vinje kommune stillar seg positivt til brukarfinansiering av utbetringsprosjekt langs E- 134 mellom Seljord og Åmot der fylgjande prosjekt er tatt med: Nordbygdi Stamperui Libergbakkane Rudsbakkane Åmot S Prosjekta Nordbygdi Stamperui og Åmot S gjennomførast fult ut. Dersom dei samla kostnadane blir høgare enn prosjektet si ramme reduserast omfanget av Libergbakkane og Rudsbakkane. Av Libergbakkane og Rudsbakkane har Libergbakkane prioritet fyrst. Dersom det skulle vise seg at prosjektet får ein betre økonomi enn berekna kan omfanget av prosjektet aukast. I eit slikt tilfelle tas fylgjande delprosjekt inn i prioritera rekkefylgje: Resten av Morgedal Mostøyl, resten av Mostøyl Høydalsmo, Brunkeberg Hemmestveit og trafikktryggleikstiltak på strekninga. For å finansiere prosjektet plasserast det eit innkrevjingspunkt på grensa mellom Seljord og Kviteseid med ein takst på kr. 20,- for personbilar og kr. 60,- for 8/14

9 tungtransport. Det skal krevjast inn avgift i 15 år. Ved å gå inn på ein abonnementsordning er det mogleg å få 20% rabatt på takstane. Dersom prosjektet får ein uventa dårleg økonomisk utvikling kan finansieringsselskapet søke Vegdirektoratet om å auke takstane med inntil 20% utover konsumprisindeksen og forlenge innkrevjingstida med inntil 5 år. Takstane regulerast med den årlege kostnadsutviklinga i samfunnet og er berekna i 2010-kronar. Dersom nokon innbyggjar i kommunane må krysse innkrevjingspunktet for å kome til kommunesenteret i si eiga kommune tilrår kommunestyret at det blir gitt fritak frå å betale i innkrevjingspunktet. Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Vinje kommune stiller seg positivt til brukarfinansiering av utbetringsprosjekt langs E- 134 mellom Seljord og Åmot der fylgjande prosjekt er tatt med: Nordbygdi Stamperui Libergbakkane Rudsbakkane Åmot S Prosjekta Nordbygdi Stamperui og Åmot S blir gjennomført fullt ut. Dersom dei samla kostnadane blir høgare enn prosjektets ramme blir omfanget av Libergbakkane og Rudsbakkane redusert. Av Libergbakkane og Rudsbakkane har Libergbakkane prioritet fyrst. Dersom det skulle vise seg at prosjektet får ein betre økonomi enn berekna kan omfanget av prosjektet aukast. I eit slikt tilfelle blir fylgjande delprosjekt tatt inn i prioritera rekkefylgje: Resten av Morgedal Mostøyl, resten av Mostøyl Høydalsmo, Brunkeberg Hemmestveit og trafikktryggleikstiltak på strekninga. For å finansiere prosjektet blir det plassert eit innkrevjingspunkt på grensa mellom Seljord og Kviteseid med ein takst på kr. 20,- for personbilar og kr. 60,- for tungtransport. Det blir innkrevjing av avgift i 15 år. Ved å gå inn på ei abonnementsordning er det mogleg å få 20% rabatt på takstane. Dersom prosjektet får ei uventa dårleg økonomisk utvikling kan finansieringsselskapet søke Vegdirektoratet om å auke takstane med inntil 20% utover konsumprisindeksen og forlenge innkrevjingstida med inntil 5 år. Takstane blir regulert med den årlege kostnadsutviklinga i samfunnet og er berekna i 2010-kronar. Dersom det er nokre innbyggjar i kommunane som må krysse innkrevjingspunktet for å kome til kommunesenteret i sin eigen kommune tilrår kommunestyret at det blir gjeve fritak frå å betale i innkrevjingspunktet. Saksordførar: Gunn Bøe 9/14

10 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå rådmannen: Tillegg: Statens vegvesen er ikkje ferdig med den endelige kvalitetssikringa. Dersom kvalitetssikringa avdekker usikkerheit utover det som er gjort greie for i saksutgreiinga og vedtaket, blir saka lagt fram til ny handsaming i kommunestyret. Framlegget frå formannskapet med tillegg frå rådmannen blei vedteke med 19 mot 3 røyster. Vinje kommune stiller seg positivt til brukarfinansiering av utbetringsprosjekt langs E- 134 mellom Seljord og Åmot der fylgjande prosjekt er tatt med: Nordbygdi Stamperui Libergbakkane Rudsbakkane Åmot S Prosjekta Nordbygdi Stamperui og Åmot S blir gjennomført fullt ut. Dersom dei samla kostnadane blir høgare enn prosjektets ramme blir omfanget av Libergbakkane og Rudsbakkane redusert. Av Libergbakkane og Rudsbakkane har Libergbakkane prioritet fyrst. Dersom det skulle vise seg at prosjektet får ein betre økonomi enn berekna kan omfanget av prosjektet aukast. I eit slikt tilfelle blir fylgjande delprosjekt tatt inn i prioritera rekkefylgje: Resten av Morgedal Mostøyl, resten av Mostøyl Høydalsmo, Brunkeberg Hemmestveit og trafikktryggleikstiltak på strekninga. For å finansiere prosjektet blir det plassert eit innkrevjingspunkt på grensa mellom Seljord og Kviteseid med ein takst på kr. 20,- for personbilar og kr. 60,- for tungtransport. Det blir innkrevjing av avgift i 15 år. Ved å gå inn på ei abonnementsordning er det mogleg å få 20% rabatt på takstane. Dersom prosjektet får ei uventa dårleg økonomisk utvikling kan finansieringsselskapet søke Vegdirektoratet om å auke takstane med inntil 20% utover konsumprisindeksen og forlenge innkrevjingstida med inntil 5 år. Takstane blir regulert med den årlege kostnadsutviklinga i samfunnet og er berekna i 2010-kronar. Dersom det er nokre innbyggjar i kommunane som må krysse innkrevjingspunktet for å kome til kommunesenteret i sin eigen kommune tilrår kommunestyret at det blir gjeve fritak frå å betale i innkrevjingspunktet. Statens vegvesen er ikkje ferdig med den endelige kvalitetssikringa. Dersom kvalitetssikringa avdekker usikkerheit utover det som er gjort greie for i saksutgreiinga og vedtaket, blir saka lagt fram til ny handsaming i kommunestyret. 10/14

11 PS 11/49 Organisering av Vest-Telemarkrådet Vinje kommune vedtek å etablere eit eiget styre til løysing av felles oppgåver med heimel i 27 i kommunelova. Styret etablerast saman med kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Tokke og Seljord. Styret sitt namn er Vest-Telemarkrådet. Styret skal ha eit sekretariat som støttar rådet sitt arbeid på administrativt nivå. Sekretariatet finansierast av Telemark fylkeskommune og kommunane i Vest-Telemark rådet. Vinje kommune delegerer mynde over sekretariatet til Vest-Telemarkrådet. Vinje kommune godkjennar vedtektene i Vest-Telemarkrådet og Vest-Telemarktinget slik dei er lagt fram i vedlegg 1 og oppmodar Vest-Telemarkrådet til å utarbeide ei politisk plattform/erklæring som kan leggast til grunn for det vidare samarbeidet. Ei slik erklæring må handsamast og godkjennast av kommunestyret sjølv. Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Ap v. Ellen Gardsteig: 1. Saka blir utsett til nytt kommunestyre er konstituert 2. Når saka kjem opp til handsaming ynskjer Vinje formannskap at det ligg føre framlegg til mogleg politisk plattform/erklæring, samt eit overslag på kostnader og arbeidsomfang. Gardsteigs framlegg pkt. 1 fall med 4 mot 3 røyster. Gardsteigs framlegg pkt. 2 fall med 4 mot 3 røyster. Framlegget frå rådmannen blei vedteke. Vinje kommune vedtek å etablere eit eige styre til løysing av felles oppgåver med heimel i 27 i kommunelova. Styret blir etablert saman med kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Tokke og Seljord. Styret sitt namn er Vest-Telemarkrådet. Styret skal ha eit sekretariat som støttar rådet sitt arbeid på administrativt nivå. Sekretariatet blir finansiert av Telemark fylkeskommune og kommunane i Vest- Telemark rådet. Vinje kommune delegerer mynde over sekretariatet til Vest- Telemarkrådet. Vinje kommune godkjenner vedtektene i Vest-Telemarkrådet og Vest-Telemarktinget slik dei er lagt fram i vedlegg 1 og oppmodar Vest-Telemarkrådet til å utarbeide ei politisk plattform/erklæring som kan bli lagt til grunn for det vidare samarbeidet. Kommunestyret sjølv må handsame og godkjenne ei slik erklæring. Saksordførar: Arne Vinje 11/14

12 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Saka blir utsett til nytt kommunestyre er konstituert 2. Når saka kjem opp til handsaming ynskjer Vinje formannskap at det ligg føre framlegg til mogleg politisk plattform/erklæring, samt eit overslag på kostnader og arbeidsomfang. Framlegget frå Rønningen fall med 13 mot 9 røyster Framlegget frå formannskapet blei vedteke med 19 mot 3 røyster. Vinje kommune vedtek å etablere eit eige styre til løysing av felles oppgåver med heimel i 27 i kommunelova. Styret blir etablert saman med kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Tokke og Seljord. Styret sitt namn er Vest-Telemarkrådet. Styret skal ha eit sekretariat som støttar rådet sitt arbeid på administrativt nivå. Sekretariatet blir finansiert av Telemark fylkeskommune og kommunane i Vest- Telemark rådet. Vinje kommune delegerer mynde over sekretariatet til Vest- Telemarkrådet. Vinje kommune godkjenner vedtektene i Vest-Telemarkrådet og Vest-Telemarktinget slik dei er lagt fram i vedlegg 1 og oppmodar Vest-Telemarkrådet til å utarbeide ei politisk plattform/erklæring som kan bli lagt til grunn for det vidare samarbeidet. Kommunestyret sjølv må handsame og godkjenne ei slik erklæring. 12/14

13 PS 11/50 Detaljplan for Svarttjønnåsen, endring av reguleringsplan for "Avkøyringar E134..", oppheving av utbyggingsplan for Fjellstad - 2-gongs handsaming og endeleg vedtak 1. Framlegg til endra detaljplan for Svarttjønnåsen 99/1 vert vedteken i medhald av pbl og 12 14, med endringar som nemnt i rådmannens vurdering. 2. Reguleringsplan for Avkøyringar E134 - frå eigedomane gnr/bnr 99/1, 99/3, 99/8, 99/10 vert endra i medhald av pbl og i tråd med rådmannens vurdering. 3. Utbyggingsplan for Fjellstad 99/1 vert oppheva i medhald av pbl og Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå Ap v. Roar Berg Hansen: Tillegg: Grad av utnytting i heile planområdet er 130 m 2 pluss anneks på 30 m 2. Arkar og oppstoger (brotne takflater) er ikkje tillate i områda H13 17 og H Framlegget frå rådmannen med tilleggsframlegg frå Berg Hansen blei samrøystes vedteke 1. Framlegg til endra detaljplan for Svarttjønnåsen 99/1 vert vedteken i medhald av pbl og 12 14, med endringar som nemnt i rådmannens vurdering. 2. Reguleringsplan for Avkøyringar E134 - frå eigedomane gnr/bnr 99/1, 99/3, 99/8, 99/10 vert endra i medhald av pbl og i tråd med rådmannens vurdering. 3. Utbyggingsplan for Fjellstad 99/1 vert oppheva i medhald av pbl og Grad av utnytting i heile planområdet er 130 m2 pluss anneks på 30 m2. Arkar og oppstoger (brotne takflater) er ikkje tillate i områda H13 17 og H Saksordførar: Ingerid Hayes 13/14

14 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. 1. Framlegg til endra detaljplan for Svarttjønnåsen 99/1 vert vedteken i medhald av pbl og 12 14, med endringar som nemnt i rådmannens vurdering. 2. Reguleringsplan for Avkøyringar E134 - frå eigedomane gnr/bnr 99/1, 99/3, 99/8, 99/10 vert endra i medhald av pbl og i tråd med rådmannens vurdering. 3. Utbyggingsplan for Fjellstad 99/1 vert oppheva i medhald av pbl og Grad av utnytting i heile planområdet er 130 m2 pluss anneks på 30 m2. Arkar og oppstoger (brotne takflater) er ikkje tillate i områda H13 17 og H PS 11/51 Framlegg til detaljplan for Rauland Elektriske - 2 gongs handsaming og endeleg vedtak Framlegg til detaljplan for Rauland Elektriske vert vedteken i medhald av pbl 12 3 og Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke Framlegg til detaljplan for Rauland Elektriske vert vedteken i medhald av pbl 12 3 og Saksordførar: Roar Berg Hansen Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå plan-og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljplan for Rauland Elektriske vert vedteken i medhald av pbl 12 3 og /14

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 20:50

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 20:50 Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18:30 20:50 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

Prop. 194 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 194 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 194 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark Tilråding

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Korpsromet på Raulandshuset 21.04.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 22.04.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 02.10.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 04.09.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer