VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN :00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Ingerid Hayes SV Margit Auran KRF Vera Jørgensen SV Jorunn Hestmann Tone Edland SP Halvor Lognvik FRP Ellen Gardsteig AP Knut Berdal Ringhus SV Baiba Sheine SV Kari Rustberggård SV Britt Særen FRP Ali Abdi Mohamed SV Tor Strømme AP Aslak Dale AP Hans Nesheim Knut Erik Jordstøyl SP Audun Trovatn FRP Tore Maurits Damberg Lisbeth Christenson KRF Agnar Bratland Gunvor Strømme AP Christian A Kongshem Finn Magne Moy AP Anne Lise Verpe Sandok Dina Tverrås SP Lena Romtveit Saker til handsaming: 08/70-08/80 Merknader: Det lukkast ikkje å kalle inn vara for Aasmund Nordstoga. 1/16

2 Andre som møtte: Namn Hans Kristian Lehmann Lotte Næss Jan Myrekrok Stilling Rådmann Arealplanleggjar Plan- og økonomisjef Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/16

3 Saksliste Saksnr Tittel Arkivkode PS 08/70 Referat og meldingar PS 08/71 Framlegg til endra reguleringsplan for Åmothaugen - 2.gongs handsaming L12 og endeleg vedtak PS 08/72 Stortingsvalget og sametingsvalget Fastsetting av valgdag 011 PS 08/73 Endring av kommunens eigarlut i IKA Kongsberg - interkommunalt arkiv 026 PS 08/74 Evaluering av Vest-Telemarkrådet 026 PS 08/75 Telemark kontrollutvalgssekretariat - ajourføring av selskapsavtale 216 PS 08/76 Lufttransport - sjøfly kontra helikopter - ny vurdering K01 PS 08/77 Bjarne Moens og Ingebjørg Olsens Moens Minnefond - oppretting av stifting PS 08/78 Val av medlemar til Bjarne Moens og Ingebjørg Olsnes Moens Minnefond PS 08/79 Søknad om permisjon frå politiske verv - Jorunn Hestmann 080 PS 08/80 Val av styre til Hardangerviddasenteret C56 3/16

4 PS 08/70 REFERAT OG MELDINGAR RS 08/7 Møtebok frå førre møte RS 08/8 Fellesfondet - prosjektrapport 2007 RS 08/9 Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - årsrapport 2007 Handsaming i Kommunestyret : RS 08/7 Møtebok frå førre møte Tor Strømme (Ap) hadde ein merknad til protokollen for sak 08/49 Analyse av verksemda og plan for forvaltningsrevisjon. Strømme meinte at teksta i framlegget, som blei vedteke oversendt administrasjonen for innarbeiding planen, burde ha stått i sin heilskap i møteprotokollen. Framlagde referat og meldingar elles blei teke til etterretning. PS 08/71 FRAMLEGG TIL ENDRA REGULERINGSPLAN FOR ÅMOTHAUGEN - 2.GONGS HANDSAMING OG ENDELEG VEDTAK Framlegg til endra reguleringsplan for Åmothaugen alternativ 1 datert , alternativ 1, blir vedteken i medhald av pbl 27-2, med desse endringane : 1. Løysing i dagens kryss til E134 som i gjeldande reguleringsplan (i tråd med merknad frå vegvesenet). 2. Gangveg til Brubakk frå Åmothaugen blir regulert inn eit stykke nedover. 3. Planområdet må omfatte areal der terrenget blir endra på grunn av veg rundt det nye Fristadbygget. Reguleringsplanen må syne naudsynte tiltak i terrenget som følgje av vegen. 4. P-plassane blir teikna inn 2,7 m breie i P1 og S3. Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Roar Berg Hansen gjekk frå som ugild jfr. FVL 6, 2. ledd. Tor Strømme gjekk inn som vara. Nytt framlegg frå administrasjonen: Framlegg til endra reguleringsplan for Åmothaugen alternativ 1 datert , blir vedteken i medhald av pbl 27-2, med desse endringane : 1. Bilveg rundt nytt Fristadbygg og bilveg og parkering bak eksisterande Fristadbygg endrast i samsvar med skisse frå 3D arkitekter datert Løysing i dagens kryss til E134 som i gjeldande reguleringsplan (i tråd med merknad frå vegvesenet). 4/16

5 3. Gangvegar frå Åmothaugen slik dette er vist med skisse frå 3D arkitekter datert Planområdet må omfatte areal der terrenget blir endra på grunn av veg rundt det nye Fristadbygget. Reguleringsplanen må syne naudsynte tiltak i terrenget som følgje av vegen. 5. P-plassane blir teikna inn 2,7 m breie i P1 og S3. Framlegg frå Sp v. Tone Edland: Endring pkt. 1: Rundkjøringa rundt Fristad II: Reguleringsplanen for Åmothaugen vert justert slik at den ikkje berører tomta til Telemark Bilruter. Parkeringsplassane til Fristad II vert då redusert med om lag 20 plassar. Utover det blir vegløysing og parkering som i skissa frå 3D arkitekter. Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: - Vinje kommune legg fram forslag for Telemark Bilruter om evt. utviding av tomta for å imøtekoma behova for bussoppstilling. - Heile reguleringsplanområdet for Åmothaugen skal vera utbyggingsareal. Framlegg frå SV v. Ingerid Hayes: Tillegg: Forlenginga av fotgjengarfeltet ned til gangvegen ved skråninga bak Coop-bygget skal teiknast inn på kartet. Røysting: 1. avsnitt i rådmannens nye framlegg vart samrøystes vedteke. Rådmannens framlegg til pkt. 1 vart sett opp mot framlegget til Edland: Framlegget til Edland fall med 6 mot 1 røyst. Rådmannens framlegg til pkt. 2 vart samrøystes vedteke. Rådmannens framlegg til pkt. 3 vart samrøystes vedteke. Rådmannens framlegg til pkt. 4 vart samrøystes vedteke. Rådmannens framlegg til pkt. 5 vart samrøystes vedteke. Framlegget til Hayes vart samrøystes vedteke. Framlegget til Lognvik 1. strekpunkt vart vedteke med 6 mot 1 røyst. Framlegget til Lognvik 2. strekpunkt vart vedteke med 6 mot 1 røyst. 5/16

6 Framlegg til endra reguleringsplan for Åmothaugen alternativ 1 datert , blir vedteken i medhald av pbl 27-2, med desse endringane : 1. Bilveg rundt nytt Fristadbygg og bilveg og parkering bak eksisterande Fristadbygg endrast i samsvar med skisse frå 3D arkitekter datert Løysing i dagens kryss til E134 som i gjeldande reguleringsplan (i tråd med merknad frå vegvesenet). 3. Gangvegar frå Åmothaugen slik dette er vist med skisse frå 3D arkitekter datert Planområdet må omfatte areal der terrenget blir endra på grunn av veg rundt det nye Fristadbygget. Reguleringsplanen må syne naudsynte tiltak i terrenget som følgje av vegen. 5. P-plassane blir teikna inn 2,7 m breie i P1 og S3. 6. Forlenginga av fotgjengarfeltet ned til gangvegen ved skråninga bak Coop-bygget skal teiknast inn på kartet. 7. Vinje kommune legg fram forslag for Telemark Bilruter om evt. utviding av tomta for å imøtekoma behova for bussoppstilling. 8. Heile reguleringsplanområdet for Åmothaugen skal vera utbyggingsareal. Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Sp v. Tone Edland: Nytt pkt. 1: Reguleringsplan for Åmothaugen vert justert slik at den ikkje berører tomta til Telemark Bilruter. Parkeringsplassane som då vert redusert på framsida av bygget vert erstatta med areal andre plassar innanfor reguleringsplanen. Nytt pkt.: Framtidig plassering av ein kollektivterminal i Åmot vert det teke stilling til ved seinare drøftingar. Framlegg frå SV v. Ingerid Hayes: Punkt 8 går ut. Røysting: Edlands framlegg til nytt punkt 1 fall med 16 mot 8 røyster Hayes framlegg blei vedteke med 18 mot 6 røyster. Edlands framlegg til nytt punkt blei vedteke med 16 mot 8. 6/16

7 Framlegget frå plan- og miljøutvalet med endringar frå Edland og Hayes blei vedteke. Framlegg til endra reguleringsplan for Åmothaugen alternativ 1 datert , blir vedteken i medhald av pbl 27-2, med desse endringane : 1. Bilveg rundt nytt Fristadbygg og bilveg og parkering bak eksisterande Fristadbygg endrast i samsvar med skisse frå 3D arkitekter datert Løysing i dagens kryss til E134 som i gjeldande reguleringsplan (i tråd med merknad frå vegvesenet). 3. Gangvegar frå Åmothaugen slik dette er vist med skisse frå 3D arkitekter datert Planområdet må omfatte areal der terrenget blir endra på grunn av veg rundt det nye Fristadbygget. Reguleringsplanen må syne naudsynte tiltak i terrenget som følgje av vegen. 5. P-plassane blir teikna inn 2,7 m breie i P1 og S3. 6. Forlenginga av fotgjengarfeltet ned til gangvegen ved skråninga bak Coop-bygget skal teiknast inn på kartet. 7. Vinje kommune legg fram forslag for Telemark Bilruter om evt. utviding av tomta for å imøtekoma behova for bussoppstilling. 8. Framtidig plassering av ein kollektivterminal i Åmot vert det teke stilling til ved seinare drøftingar. PS 08/72 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG Valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet blir måndag 14. september Det blir og hald val på sundag 13. september 2009 i valkretsane Åmot, Rauland og Edland. Rådmannen, Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet blir måndag 14. september Det blir og hald val på sundag 13. september 2009 i valkretsane Åmot, Rauland og Edland. 7/16

8 PS 08/73 ENDRING AV KOMMUNENS EIGARLUT I IKA KONGSBERG - INTERKOMMUNALT ARKIV Kommunestyret sluttar seg til framlegget om at Telemark fylkeskommune og kommunane Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål går inn som eigarar i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS med verknad frå Selskapsavtala vert endra i samsvar med utkast til ny selskapsavtale, jf. vedlegg. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Kommunestyret sluttar seg til framlegget om at Telemark fylkeskommune og kommunane Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål går inn som eigarar i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS med verknad frå Selskapsavtala vert endra i samsvar med utkast til ny selskapsavtale, jf. vedlegg. Saksordførar: Tore Damberg Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet vart samrøystes vedteke. Kommunestyret sluttar seg til framlegget om at Telemark fylkeskommune og kommunane Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål går inn som eigarar i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS med verknad frå Selskapsavtala vert endra i samsvar med utkast til ny selskapsavtale, jf. vedlegg. PS 08/74 EVALUERING AV VEST-TELEMARKRÅDET Vinje kommunestyre tek rapporten om evaluering av Vest-Telemarkrådet til vitande. Rådmannen, 8/16

9 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre tek rapporten om evaluering av Vest-Telemarkrådet til vitande. Saksordførar: Børre Rønningen Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet vart samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre tek rapporten om evaluering av Vest-Telemarkrådet til vitande. PS 08/75 TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - AJOURFØRING AV SELSKAPSAVTALE Vinje kommune sluttar seg til endringane i selskapsavtala for Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Vinje kommune sluttar seg til endringane i selskapsavtala for Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS. Saksordførar: Anne Lise Verpe Sandok Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet vart samrøystes vedteke. Vinje kommune sluttar seg til endringane i selskapsavtala for Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS. 9/16

10 PS 08/76 LUFTTRANSPORT - SJØFLY KONTRA HELIKOPTER - NY VURDERING 1. Vinje kommune legg til grunn at kommunens representantar i Tilsynsutvalet for Hardangervidda ikkje er bunden av motorferdselsplanen i dette spørsmålet. 2. Ei ny vurdering av eventuell jamstilling av fly og helikopter vert teken i samband med rullering av motorferdselsplanen Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå H. v. Ole Kristian Nyhus: 1. Helikopter og sjøfly er sidestilt i luftfartslova og motorferdsellova som lufttransport. Plan- og miljøutvalet meiner at det er riktig å fylgje dette. 2. Ein har etablert faste landingsstader, som sjøfly nyttar. Forskjellen er at helikopter må på land. Her er allereie etablert ein praksis i Bykle kommune, med eit 100 meter belte frå vatnet. Det er naturleg å gjere det same i Vinje kommune, slik at flyselskapa har like reglar å forhalde seg til. 3. Landingstader utover dei faste kjende må dispenserast særskild for å lette kontrollen. 4. Ordninga blir ein prøveperiode inntil rullering av motorferdselsplanen. Framlegget til Nyhus blei samrøystes vedteke. 1. Helikopter og sjøfly er sidestilt i luftfartslova og motorferdsellova som lufttransport. Plan- og miljøutvalet meiner at det er riktig å fylgje dette. 2. Ein har etablert faste landingsstader, som sjøfly nyttar. Forskjellen er at helikopter må på land. Her er allereie etablert ein praksis i Bykle kommune, med eit 100 meter belte frå vatnet. Det er naturleg å gjere det same i Vinje kommune, slik at flyselskapa har like reglar å forhalde seg til. 3. Landingstader utover dei faste kjende må dispenserast særskild for å lette kontrollen. 4. Ordninga blir ein prøveperiode inntil rullering av motorferdselsplanen. 10/16

11 Handsaming i Kommunestyret : Nytt framlegg frå administrasjonen: Mellombels endring av 5.0 Luftfartøy i Føresegner til motorferdselplan i utmark og vassdrag. Landing og start med luftfartøy er berre tillate: a) På Møsvatn/Skinnarbu, Ståvatn, Vågslivatn og vatn som ligg under 750 m.o.h. Helikopter har høve til å nytte same start og landingsplassar som sjøfly. Landing skal skje ikkje meir enn 150 m frå desse vatna. b) I reinsjakta er det tillate å lande på alle vatn utanfor nasjonalparken, frå 3 dagar før jaktstart til 3 dagar etter jaktslutt. I same tidsrom er det tillate å fly i samband med garnfiske. Helikopter har høve til å nytte same start og landingsplassar som sjøfly. Landing skal skje ikkje meir enn 150 m frå desse vatna. Kjenneteikn på flyet må meldast kommunen seinast 1 månad før jakta tek til. Innanfor nasjonalparken er det eigne nasjonale forskrifter. Representantar i Tilsynsutvalet for Hardangervidda Nasjonalpark er ikkje bunden av motorferdselplanen i dette spørsmålet. c) Det kan gjevast løyve (etter søknad) til naudsynt transport i samband med vitenskaplege undersøkingar som td. dyreteljingar og liknande. Etter oppdrag frå forskingsinstitusjonar og ved oppmålingsoppdrag i offentleg regi. d) Det kan ved særskilde høve gjevast løyve (etter søknad) til bruk av helikopter i samband med: - Frakt av materiale ved godkjent byggeløyve og vedlikehald - Ved transport av hjortevilt i samband med jakt i vanskeleg og utilgjengeleg terreng - Ved transport av funksjonshemma/eldre Framlegg frå Ap v. Tor Strømme: 1. Vinje kommune legg til grunn at kommunens representantar i Tilsynsutvalet for Hardangervidda ikkje er bunden av motorferdselsplanen i dette spørsmålet. 2. Ei ny vurdering av eventuell jamstilling av fly og helikopter vert teken i samband med rullering av motorferdselsplanen Ein sette Strømmes framlegg opp mot det nye framlegget til administrasjonen. Det nye framlegget frå administrasjonen blei vedteke med 13 mot 11 røyster. Mellombels endring av 5.0 Luftfartøy i Føresegner til motorferdselplan i utmark og vassdrag. Landing og start med luftfartøy er berre tillate: a) På Møsvatn/Skinnarbu, Ståvatn, Vågslivatn og vatn som ligg under 750 m.o.h. Helikopter har høve til å nytte same start og landingsplassar som sjøfly. Landing skal skje ikkje meir enn 150 m frå desse vatna. b) I reinsjakta er det tillate å lande på alle vatn utanfor nasjonalparken, frå 3 dagar før jaktstart til 3 dagar etter jaktslutt. I same tidsrom er det tillate å fly i samband med garnfiske. Helikopter har høve til å nytte same start og landingsplassar som sjøfly. Landing skal skje ikkje meir enn 150 m frå desse vatna. Kjenneteikn på 11/16

12 flyet må meldast kommunen seinast 1 månad før jakta tek til. Innanfor nasjonalparken er det eigne nasjonale forskrifter. Representantar i Tilsynsutvalet for Hardangervidda Nasjonalpark er ikkje bunden av motorferdselplanen i dette spørsmålet. c) Det kan gjevast løyve (etter søknad) til naudsynt transport i samband med vitenskaplege undersøkingar som td. dyreteljingar og liknande. Etter oppdrag frå forskingsinstitusjonar og ved oppmålingsoppdrag i offentleg regi. d) Det kan ved særskilde høve gjevast løyve (etter søknad) til bruk av helikopter i samband med: - Frakt av materiale ved godkjent byggeløyve og vedlikehald - Ved transport av hjortevilt i samband med jakt i vanskeleg og utilgjengeleg terreng - Ved transport av funksjonshemma/eldre PS 08/77 BJARNE MOENS OG INGEBJØRG OLSENS MOENS MINNEFOND - OPPRETTING AV STIFTING Vinje kommunestyre oppretter Stiftinga Bjarne Moen og Ingebjørg Olsnes Moens Minnefond med dei vedtekter som går fram av saksframstillinga. Som medlemmer til styret veljar kommunestyret: Telemark kommunerevisjon IKS er revisor for stiftinga. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre oppretter Stiftinga Bjarne Moen og Ingebjørg Olsnes Moens Minnefond med dei vedtekter som går fram av saksframstillinga. Som medlemmer til styret vel kommunestyret: Telemark kommunerevisjon IKS er revisor for stiftinga. Saksordførar: Aslak Ofte 12/16

13 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet vart samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre oppretter Stiftinga Bjarne Moen og Ingebjørg Olsnes Moens Minnefond med dei vedtekter som går fram av saksframstillinga. Som medlemmer til styret vel kommunestyret: Telemark kommunerevisjon IKS er revisor for stiftinga. PS 08/78 VAL AV MEDLEMAR TIL BJARNE MOENS OG INGEBJØRG OLSNES MOENS MINNEFOND Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Einar Nordskog (Ytre Vinje pensjonistlag) Vetle Olsnes (familien) OVU oppnemner den siste medlemen. Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Medlemar til Bjarne Moens og Ingebjørg Olsnes Moens minnefond for blir: Einar Nordskog (Ytre Vinje pensjonistlag) Vetle Olsnes (familien) OVU vel den siste medlemen. 13/16

14 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Medlemar til Bjarne Moens og Ingebjørg Olsnes Moens minnefond for blir: Einar Nordskog (Ytre Vinje pensjonistlag) Vetle Olsnes (familien) OVU vel den siste medlemen. PS 08/79 SØKNAD OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV - JORUNN HESTMANN Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Dersom kommunestyret gjev Hestmann fritak foreslår valnemnda følgjande: - medlem av kommunestyret varamedlem frå vedkomande gruppetrer inn i den nummerorden de er valt Vera Jørgensen - medlem av formannskapet varamedlem frå vedkomande gruppetrer inn i den nummerorden de er valt Kari Rustberggård - leiar i forliksrådet Arild Hamre blir leiar. Nytt varamedlem blir Kari Rustberggård - medlem i byggjekomiteen Nytt medlem blir Kari Rustberggård - medlem i felles kraftutval Nytt medlem blir Kari Rustberggård Framlegget til valnemnda blei samrøystes vedteke: Dersom kommunestyret gjev Hestmann fritak foreslår valnemnda følgjande: - medlem av kommunestyret varamedlem frå vedkomande gruppe trer inn i den nummerorden de er valt Vera Jørgensen - medlem av formannskapet varamedlem frå vedkomande gruppe trer inn i den nummerorden de er valt Kari Rustberggård - leiar i forliksrådet Arild Hamre blir leiar. Nytt varamedlem blir Kari Rustberggård - medlem i byggjekomiteen Nytt medlem blir Kari Rustberggård - medlem i felles kraftutval Nytt medlem blir Kari Rustberggård 14/16

15 Handsaming i Kommunestyret : Kommunestyret gav samrøystes Hestmann fritak frå sine politiske verv. Framlegget frå valnemnda på nyval vart samrøystes vedteke. Kommunestyret gjev Hestmann fritak. Følgjande endringar blir gjort: - medlem av kommunestyret varamedlem frå vedkomande gruppe trer inn i den nummerorden de er valt Vera Jørgensen - medlem av formannskapet varamedlem frå vedkomande gruppe trer inn i den nummerorden de er valt Kari Rustberggård - leiar i forliksrådet Arild Hamre blir leiar. Nytt varamedlem blir Kari Rustberggård - medlem i byggjekomiteen Nytt medlem blir Kari Rustberggård - medlem i felles kraftutval Nytt medlem blir Kari Rustberggård PS 08/80 VAL AV STYRE TIL HARDANGERVIDDASENTERET Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Toril Nicolaisen som medlem med Therese Jemtegård som vara Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Styrerepresentantar til Hardangerviddasenteret blir: Medlem: Toril Nicolaisen Varamedlem: Therese Jemtegård 15/16

16 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå valnemnda vart vedteke med 23 mot 1 røyst. Styrerepresentantar til Hardangerviddasenteret blir: Medlem: Toril Nicolaisen Varamedlem: Therese Jemtegård 16/16

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 22.04.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.10.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Liv Sigrun Nykos Midtun SP Ove Kringlegarden SP Ingerid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP Ove Kringlegarden

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 27.02.2013 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Korpsromet på Raulandshuset 21.04.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 16.10.2008 09:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 02.10.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 14.09.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Roar Berg Hansen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 17.06.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Roar Berg Hansen

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2010 09:00 Saksliste Saksnr PS 10/68 PS 10/69 PS 10/70 PS 10/71 Tittel Referat og meldingar Søknad frå Vinje Vekst

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer