VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Øystein Høgetveit SV Roar Berg Hansen AP Aslak Ofte SP Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Baiba Sheine SV Espen Sudbø SV Kjellfrid Neset AP Bertin Bjåen AP Johan Vaa SV Ole Dalen KRF Oscar Garnes V Mona Skinnarland FRP Nils Vågslid DY H Bjørn Skinnarland H Ali Abdi Mohamed SV Halvor Olsnes Hylland Oddbjørn Carlsen H Bjørn Arne Lindskog Svein Ekre AP Børre Rønningen Halvor A Øygarden SP Tone Edland Reidun Hyttedalen AP Saker til handsaming 13/18-13/26 Merknader Det lukkast ikkje å kalle inn vara for Lena Romtveit (Sp). 1/17

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Tor Eivind Erikstein Stilling Rådmann Assisterande rådmann Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/17

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 13/18 Referat og meldingar PS 13/19 Framtida til Vinje oppvekstsenter PS 13/20 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren PS 13/21 Planstrategi for Vinje kommune PS 13/22 Felles IKT-strategi for kommunene i Vest-Telemark PS 13/23 Motorklubbarbeid PS 13/24 Endring - Reglar for kommunalt tilskot til landbruksføremål PS 13/25 Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod høyringsuttale PS 13/26 Revisjon og endringar av avtaler mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og Vinje kommune 3/17

4 PS 13/18 Referat og meldingar RS 13/4 Møtebok frå førre møte RS 13/5 Svar på søknad om permisjon - Halvor Hylland Olsnes Handsaming i Kommunestyret : Ordførar Arne Vinje orienterte om avgjersle i høve motorferdsel i utmark. Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 13/19 Framtida til Vinje oppvekstsenter Rådmannens framlegg til vedtak: 1. Vinje skule blir lagt ned frå utgongen av skuleåret Ingen tilsette skal miste jobben som fylgje av denne nedlegginga. 2. Drifta ved Vinje barnehage held fram og barnehagen leggjast som ei avdeling under Hakkespetta barnehage. 3. Innan sumaren 2013 må rådmannen ha laga ein plan for etterbruk av bygningane ved Vinje skule. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Vinje skule blir lagt ned frå utgongen av skuleåret Ingen tilsette skal miste jobben som fylgje av denne nedlegginga. 2. Drifta ved Vinje barnehage held fram og barnehagen leggjast som ei avdeling under Hakkespetta barnehage. 3. Innan sumaren 2013 må rådmannen ha laga ein plan for etterbruk av bygningane ved Vinje skule. Saksordførar: Baiba Sheine Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: FAU ved Vinje oppvekstsenter ber om utsetting av endeleg avgjerd til Kommunestyret vil etterkome dette ønsket. 4/17

5 Framlegg frå SV, Sp, Krf og V v. Arne Vinje: 1. Som følgje av at eit stort tal søknader om flytting av elevar til Åmot skule blir innvilga, blir Vinje oppvekstsenter lagt ned frå utgangen av skuleåret Ingen tilsette skal miste jobben som fylgje av denne nedlegginga. 2. Drifta ved Vinje barnehage held fram og barnehagen leggjast som ei avdeling under Hakkespetta barnehage. 3. Innan sommaren 2013 skal rådmannen leggje fram opplegget til ein prosess for å avklare etterbruken av bygningane ved skulen, framtida for skulebiblioteket og planane for gang- og sykkelveg i området. Prosessen skal avsluttast med vedtak på budsjettmøtet i kommunestyret hausten OVU er styringsgruppe for prosessen. Framlegg frå V v. Oscar Garnes: Endring i pkt 3 i Vinjes framlegg - Innan sommaren 2013 skal rådmannen leggje fram opplegget til ein prosess for å avklare etterbruken av bygningane ved skulen og framtida for skulebiblioteket. Prosessen skal avsluttast med vedtak på budsjettmøtet i kommunestyret hausten OVU er styringsgruppe for prosessen. Røysting: Ein røysta fyrst over pkt 1 i OVUs og Vinjes framlegg. Dette blei sett opp mot framlegget til Lognvik. Lognviks framlegg fall med 21 mot 3 røyster. Ein sette deretter opp OVUs framlegg til pkt 1 opp mot Vinjes framlegg til pkt 1. Vinjes framlegg blei samrøystes vedteke. OVUs framlegg til pkt. 2 blei samrøystes vedteke. OVUs framlegg til pkt 3 blei sett opp mot Vinjes og Garnes framlegg til pkt. 3. Vinjes og Garnes blei samrøystes vedteke. Vinjes framlegg til pkt. 3 blei då sett opp mot Garnes sitt framlegg til pkt 3. Garnes framlegg fall med 20 mot 4 røyster. Vedtaket blei då: 1. Som følgje av at eit stort tal søknader om flytting av elevar til Åmot skule blir innvilga, blir Vinje oppvekstsenter lagt ned frå utgangen av skuleåret Ingen tilsette skal miste jobben som fylgje av denne nedlegginga. 2. Drifta ved Vinje barnehage held fram og barnehagen leggjast som ei avdeling under Hakkespetta barnehage. 3. Innan sommaren 2013 skal rådmannen leggje fram opplegget til ein prosess for å avklare etterbruken av bygningane ved skulen, framtida for skulebiblioteket og planane for gang- og sykkelveg i området. Prosessen skal avsluttast med vedtak på budsjettmøtet i kommunestyret hausten OVU er styringsgruppe for prosessen. 5/17

6 PS 13/20 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren Rådmannens framlegg til vedtak: Kommunestyret tek rapporten og rekneskapen til orientering. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Kommunestyret tek rapporten og rekneskapen til orientering. Saksordførar: Børre Rønningen Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Kommunestyret tek rapporten og rekneskapen til orientering. PS 13/21 Planstrategi for Vinje kommune Rådmannens framlegg til vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova 10-1 vedtar Kommunestyret planstrategi for Vinje Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Kommunestyret vedtek framlegget til planstrategi, med fylgjande merknad: -sti og løypeplan skal utarbeidast så snart som råd, helst i /17

7 Framlegget frå Kleven blei samrøystes vedteke. Kommunestyret vedtek framlegget til planstrategi, med fylgjande merknad: -sti og løypeplan skal utarbeidast så snart som råd, helst i Saksordførar: Jon Rikard Kleven Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå V v. Oscar Garnes: Tillegg: Merknaden om å avvente resultatet av trasèval E134 skal takast ut av kommunedelplanen for Åmot. Framlegget frå formannskapet blei vedteke med 22 mot 2 røyster. Framlegget til Garnes fall med 17 mot 7 røyster. Kommunestyret vedtek framlegget til planstrategi, med fylgjande merknad: -sti og løypeplan skal utarbeidast så snart som råd, helst i PS 13/22 Felles IKT-strategi for kommunene i Vest-Telemark Rådmannens framlegg til vedtak: Vinje kommunestyre sluttar seg til IKT-strategien for Vest-Telemark slik den ligg føre. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre sluttar seg til IKT-strategien for Vest-Telemark slik den ligg føre. Saksordførar: Bibbi Tveito 7/17

8 Handsaming i Kommunestyret : Ole Dalen (Krf) reiste spørsmål om han var ugild. Kommunestyret fann samrøystes at Dalen var ugild jf. FVL 6, 2. ledd. Ingen kom inn som vara. Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre sluttar seg til IKT-strategien for Vest-Telemark slik den ligg føre. PS 13/23 Motorklubbarbeid Rådmannens framlegg til vedtak: Ein lokal modell for motorklubbar blir vurdera i samband med budsjettet for Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå oppvekst- og velferdsutvalet: OVU ber administrasjonen utarbeide alternative modellar for motorklubbar, og deretter leggje saka fram for utvalet på ny. Framlegget frå OVU blei samrøystes vedteke. OVU ber administrasjonen utarbeide alternative modellar for motorklubbar, og deretter leggje saka fram for utvalet på ny. Handsaming i Kommunestyret : Saka hadde kome med på innkallinga grunna ein teknisk feil og blei difor ikkje handsama. 8/17

9 PS 13/24 Endring - Reglar for kommunalt tilskot til landbruksføremål Rådmannens framlegg til vedtak: Reglar for kommunalt tilskot til landbruksføremål. FØREMÅL: Vere eit verktøy for å nå måla i landbruksplanen der hovudmålet er auka lønsemd, produksjon, auka tal bruk i drift, betre rekruttering og busetjing i det tradisjonelle landbruket. Auke etableringsaktiviteten for tilleggsnæringar GENERELLE KRAV: 1. Eigar eller brukar av landbruks eller utmarkseigedom i Vinje kan søkje om tilskot etter dette regel verket også fellestiltak. Det er krav om femårig skriftleg leigeavtale der tiltaket skjer på leigd grunn. 2. Større investeringssøknader skal godkjennast på førehand. Kommunen tek atterhald om ledige midlar. Sakshandsaming skjer fortløpande. 3. Det er krav til minst fem års drift etter sluttgodkjenning av tiltaket på eigedomen. Det skal vere drift i tråd med til dømes driftsplan dette gjeld uavhengig av eigarskifte. Blir drifta avvikla innan fem år kan kommune krevje at tilskotet blir betalt tilbake, med 20 % nedtrapping for kvart år. 4. Det er søkjer sitt ansvar at tiltaket er i tråd med gjeldane lover og reglar. 5. Klagefrist for vedtak etter regelverket er tre veker. Klageinstans er kommunal klagenemnd. SAKSHANDSAMING: 1. Søknader skal vere skriftlege. Kommunen set krav til søknader og dokumentasjon, jf. søknadsskjema. Søknader blir handsama fort løpande, og kan knyttes opp mot ev. søknad til Innovasjon Norge. 2. I medhald av delegasjonsreglementet gjev plan- og miljøutvalet rådmannen mynde til å gjere vedtak i kurante saker etter regelverket. Dette gjeld og for andre søknader med løyving under kr ,-. 3. Sakshandsamar skriv vedtak, fastsett arbeidsfrist og vilkår som gjeld for tilskotet. 4. Kommunen krev dokumentasjon av kostnader, og kan krevje synfaring ved sluttgodkjenning 5. Det kan søkjast om utsett arbeidsfrist, men ikkje meir enn totalt fem år. Kommunen kan utan varsel trekke inn løyvingar som ikkje er nytta innan fastsett arbeidsfrist. 6. Søkjer kan få delutbetalingar undervegs i tråd med framdrift av tiltaket. Minst 10% av tilskotet skal haldast tilbake til sluttgodkjenning 7. For investeringssøknader med kostnad større enn kr ,- skal søkjer gje ei skriftleg aksept av tilbodet. 9/17

10 SATSINGSOMRÅDE: Driftsbygning for sau, geit og storfe. Nybygg, ombygging, eller opp gradering etter offentlege krav, samt stølsfjøs inklusive veg, vatn og straum: Inntil 20 % av kostnad - maks kr ,- Kjøp av privat eller statleg mjølkekvote for ku og geit: Inntil 50 % av statleg literpris Grøfting av dyrka mark gjeld for lukka drensgrøft: Kr 60,- pr. meter grøft Oppgradering av dyrka mark utover ordinær fornying av eng: Kr 1 200,- pr da Jakt- og fisketiltak for å utnytte ressursane betre, som t.d. storruser, eller foredlingsanlegg: Inntil 20 % av kostnad maks kr ,- Skiping av grunneigar- eller utmarkslag: Kr 5 000,- Tilleggs- eller bygdenæringar på gardsbruk med utgangspunkt i eigedomen sine ressursar. Investerings og etablerkostnader. Gjeld ikkje utleigehytter. Inntil 20 % av kostnad maks kr ,- Grovfôrtilskot til veglause bruk på Møsstrond for dei som mottek produksjonstilskot i jordbruket: Kr 100,- pr. da Grunnlag for tilskot er eks. meirverdiavgift. UNNTAK FRÅ REGLANE: 1. Fellestiltak som til dømes fellesstøl, samdrift kan støttast med tilskot inntil 20 %, maks kr ,- 2. Det kan gjevast tilskot til nydyrking med kr 2000,- pr. da maks kr ,- pr. bruk 3. Det kan gjevast tilskot til driftsbygning for andre husdyr enn nemnt over 4. Plan- og miljøutvalet gjer vedtak i saker som gjeld unntak frå regelverket Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ 10/17

11 Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå V v. Oscar Garnes: Rådmannens framlegg med endring i Generelle krav punkt nr. 3: Det er krav til minst 10 års drift etter sluttgodkjenning av tiltaket på eigedomen. Det skal vere drift i tråd med til dømes driftsplan dette gjeld uavhengig av eigarskifte. Blir drifta avvikla innan 10 år kan kommune krevje at tilskotet blir betalt tilbake, med 10 % nedtrapping for kvart år. Røysting: Rådmannen sitt framlegg blei sett opp imot Garnes sitt framlegg. Framlegget frå Garnes blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Framlegget frå Garnes blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Reglar for kommunalt tilskot til landbruksføremål. FØREMÅL: Vere eit verktøy for å nå måla i landbruksplanen der hovudmålet er auka lønsemd, produksjon, auka tal bruk i drift, betre rekruttering og busetjing i det tradisjonelle landbruket. Auke etableringsaktiviteten for tilleggsnæringar GENERELLE KRAV: 1. Eigar eller brukar av landbruks eller utmarkseigedom i Vinje kan søkje om tilskot etter dette regel verket også fellestiltak. Det er krav om femårig skriftleg leigeavtale der tiltaket skjer på leigd grunn. 2. Større investeringssøknader skal godkjennast på førehand. Kommunen tek atterhald om ledige midlar. Sakshandsaming skjer fortløpande. 3. Det er krav til minst 10 års drift etter sluttgodkjenning av tiltaket på eigedomen. Det skal vere drift i tråd med til dømes driftsplan dette gjeld uavhengig av eigarskifte. Blir drifta avvikla innan 10 år kan kommune krevje at tilskotet blir betalt tilbake, med 10 % nedtrapping for kvart år. 4. Det er søkjer sitt ansvar at tiltaket er i tråd med gjeldane lover og reglar. 5. Klagefrist for vedtak etter regelverket er tre veker. Klageinstans er kommunal klagenemnd. SAKSHANDSAMING: 1. Søknader skal vere skriftlege. Kommunen set krav til søknader og dokumentasjon, jf. søknadsskjema. Søknader blir handsama fort løpande, og kan knyttes opp mot ev. søknad til Innovasjon Norge. 2. I medhald av delegasjonsreglementet gjev plan- og miljøutvalet rådmannen mynde til å gjere vedtak i kurante saker etter regelverket. Dette gjeld og for andre søknader med løyving under kr ,-. 3. Sakshandsamar skriv vedtak, fastsett arbeidsfrist og vilkår som gjeld for tilskotet. 11/17

12 4. Kommunen krev dokumentasjon av kostnader, og kan krevje synfaring ved sluttgodkjenning 5. Det kan søkjast om utsett arbeidsfrist, men ikkje meir enn totalt fem år. Kommunen kan utan varsel trekke inn løyvingar som ikkje er nytta innan fastsett arbeidsfrist. 6. Søkjer kan få delutbetalingar undervegs i tråd med framdrift av tiltaket. Minst 10% av tilskotet skal haldast tilbake til sluttgodkjenning 7. For investeringssøknader med kostnad større enn kr ,- skal søkjer gje ei skriftleg aksept av tilbodet. SATSINGSOMRÅDE: Driftsbygning for sau, geit og storfe. Nybygg, ombygging, eller opp gradering etter offentlege krav, samt stølsfjøs inklusive veg, vatn og straum: Inntil 20 % av kostnad - maks kr ,- Kjøp av privat eller statleg mjølkekvote for ku og geit: Inntil 50 % av statleg literpris Grøfting av dyrka mark gjeld for lukka drensgrøft: Kr 60,- pr. meter grøft Oppgradering av dyrka mark utover ordinær fornying av eng: Kr 1 200,- pr da Jakt- og fisketiltak for å utnytte ressursane betre, som t.d. storruser, eller foredlingsanlegg: Inntil 20 % av kostnad maks kr ,- Skiping av grunneigar- eller utmarkslag: Kr 5 000,- Tilleggs- eller bygdenæringar på gardsbruk med utgangspunkt i eigedomen sine ressursar. Investerings og etablerkostnader. Gjeld ikkje utleigehytter. Inntil 20 % av kostnad maks kr ,- Grovfôrtilskot til veglause bruk på Møsstrond for dei som mottek produksjonstilskot i jordbruket: Kr 100,- pr. da Grunnlag for tilskot er eks. meirverdiavgift. 12/17

13 UNNTAK FRÅ REGLANE: 1. Fellestiltak som til dømes fellesstøl, samdrift kan støttast med tilskot inntil 20 %, maks kr ,- 2. Det kan gjevast tilskot til nydyrking med kr 2000,- pr. da maks kr ,- pr. bruk 3. Det kan gjevast tilskot til driftsbygning for andre husdyr enn nemnt over 4. Plan- og miljøutvalet gjer vedtak i saker som gjeld unntak frå regelverket Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Ap v. Svein Ekre: Endring pkt 3 i generelle krav: Det er krav til minst fem års drift etter sluttgodkjenning av tiltaket på eigedomen. Det skal vere drift i tråd med til dømes driftsplan dette gjeld uavhengig av eigarskifte. Blir drifta avvikla innan fem år kan kommune krevje at tilskotet blir betalt tilbake, med 20 % nedtrapping for kvart år. Plan- og miljøutvalet framlegg om Generelle krav pkt. 1, 2, 4-12 blei samrøystes vedteke. Plan- og miljøutvalets framlegg til pkt. 3 i generelle krav blei sett opp mot Ekres framlegg. Ekres framlegg fall med 15 mot 9 røyster. Vedtaket blei då: Reglar for kommunalt tilskot til landbruksføremål FØREMÅL: Vere eit verktøy for å nå måla i landbruksplanen der hovudmålet er auka lønsemd, produksjon, auka tal bruk i drift, betre rekruttering og busetjing i det tradisjonelle landbruket. Auke etableringsaktiviteten for tilleggsnæringar GENERELLE KRAV: 1. Eigar eller brukar av landbruks eller utmarkseigedom i Vinje kan søkje om tilskot etter dette regel verket også fellestiltak. Det er krav om femårig skriftleg leigeavtale der tiltaket skjer på leigd grunn. 2. Større investeringssøknader skal godkjennast på førehand. Kommunen tek atterhald om ledige midlar. Sakshandsaming skjer fortløpande. 3. Det er krav til minst 10 års drift etter sluttgodkjenning av tiltaket på eigedomen. Det skal vere drift i tråd med til dømes driftsplan dette gjeld uavhengig av eigarskifte. Blir drifta avvikla innan 10 år kan kommune krevje at tilskotet blir betalt tilbake, med 10 % nedtrapping for kvart år. 4. Det er søkjer sitt ansvar at tiltaket er i tråd med gjeldane lover og reglar. 5. Klagefrist for vedtak etter regelverket er tre veker. Klageinstans er kommunal klagenemnd. 13/17

14 SAKSHANDSAMING: 1. Søknader skal vere skriftlege. Kommunen set krav til søknader og dokumentasjon, jf. søknadsskjema. Søknader blir handsama fort løpande, og kan knyttes opp mot ev. søknad til Innovasjon Norge. 2. I medhald av delegasjonsreglementet gjev plan- og miljøutvalet rådmannen mynde til å gjere vedtak i kurante saker etter regelverket. Dette gjeld og for andre søknader med løyving under kr ,-. 3. Sakshandsamar skriv vedtak, fastsett arbeidsfrist og vilkår som gjeld for tilskotet. 4. Kommunen krev dokumentasjon av kostnader, og kan krevje synfaring ved sluttgodkjenning 5. Det kan søkjast om utsett arbeidsfrist, men ikkje meir enn totalt fem år. Kommunen kan utan varsel trekke inn løyvingar som ikkje er nytta innan fastsett arbeidsfrist. 6. Søkjer kan få delutbetalingar undervegs i tråd med framdrift av tiltaket. Minst 10% av tilskotet skal haldast tilbake til sluttgodkjenning 7. For investeringssøknader med kostnad større enn kr ,- skal søkjer gje ei skriftleg aksept av tilbodet. SATSINGSOMRÅDE: Driftsbygning for sau, geit og storfe. Nybygg, ombygging, eller opp gradering etter offentlege krav, samt stølsfjøs inklusive veg, vatn og straum: Inntil 20 % av kostnad - maks kr ,- Kjøp av privat eller statleg mjølkekvote for ku og geit: Inntil 50 % av statleg literpris Grøfting av dyrka mark gjeld for lukka drensgrøft: Kr 60,- pr. meter grøft Oppgradering av dyrka mark utover ordinær fornying av eng: Kr 1 200,- pr da Jakt- og fisketiltak for å utnytte ressursane betre, som t.d. storruser, eller foredlingsanlegg: Inntil 20 % av kostnad maks kr ,- Skiping av grunneigar- eller utmarkslag: Kr 5 000,- Tilleggs- eller bygdenæringar på gardsbruk med utgangspunkt i eigedomen sine ressursar. Investerings og etablerkostnader. Gjeld ikkje utleigehytter. Inntil 20 % av kostnad maks kr ,- 14/17

15 Grovfôrtilskot til veglause bruk på Møsstrond for dei som mottek produksjonstilskot i jordbruket: Kr 100,- pr. da Grunnlag for tilskot er eks. meirverdiavgift. UNNTAK FRÅ REGLANE: 1. Fellestiltak som til dømes fellesstøl, samdrift kan støttast med tilskot inntil 20 %, maks kr ,- 2. Det kan gjevast tilskot til nydyrking med kr 2000,- pr. da maks kr ,- pr. bruk 3. Det kan gjevast tilskot til driftsbygning for andre husdyr enn nemnt over 4. Plan- og miljøutvalet gjer vedtak i saker som gjeld unntak frå regelverket PS 13/25 Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod høyringsuttale Rådmannens framlegg til vedtak: - Dagens skulestruktur i inntaksområde B vert vidareført. Det inneber mellom anna ei vidare satsing ved Bø vg skule avd Seljord og Lunde vg skule i Lunde. - Bø vg skule avd Seljord vert lagt som avdeling under Vest-Telemark vg skule. - Ein opprettheld dagens utdanningsprogram ved alle skulane i inntaksområde B slik det går fram av modell A i utgreiinga. Det inneber mellom anna at elektrofag ikkje vert sentralisert til ein skule. - Vidareføre elektrolina ved Vest-Telemark vg skule. Denne lina på Vest-Telemark vg skule er veldig viktig motivasjon for mange av elevane frå Vinje som me veit ynskjer utdanning og jobb i nærmiljøet. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. - Dagens skulestruktur i inntaksområde B vert vidareført. Det inneber mellom anna ei vidare satsing ved Bø vg skule avd Seljord og Lunde vg skule i Lunde. - Bø vg skule avd Seljord vert lagt som avdeling under Vest-Telemark vg skule. - Ein opprettheld dagens utdanningsprogram ved alle skulane i inntaksområde B slik det går fram av modell A i utgreiinga. Det inneber mellom anna at elektrofag ikkje vert sentralisert til ein skule. 15/17

16 - Vidareføre elektrolina ved Vest-Telemark vg skule. Denne lina på Vest-Telemark vg skule er veldig viktig motivasjon for mange av elevane frå Vinje som me veit ynskjer utdanning og jobb i nærmiljøet. Saksordførar: Bertin Bjåen Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå OVU blei samrøystes vedteke. - Dagens skulestruktur i inntaksområde B vert vidareført. Det inneber mellom anna ei vidare satsing ved Bø vg skule avd Seljord og Lunde vg skule i Lunde. - Bø vg skule avd Seljord vert lagt som avdeling under Vest-Telemark vg skule. - Ein opprettheld dagens utdanningsprogram ved alle skulane i inntaksområde B slik det går fram av modell A i utgreiinga. Det inneber mellom anna at elektrofag ikkje vert sentralisert til ein skule. - Vidareføre elektrolina ved Vest-Telemark vg skule. Denne lina på Vest-Telemark vg skule er veldig viktig motivasjon for mange av elevane frå Vinje som me veit ynskjer utdanning og jobb i nærmiljøet. PS 13/26 Revisjon og endringar av avtaler mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og Vinje kommune Rådmannens framlegg til vedtak: 1. Ved endringar av prinsipiell art i overordna avtale skal avtalen til politisk handsaming i kommunane 2. Ved evaluering og endringar av delavtalene skal disse til handsaming i styringsgruppene for samhandling, der eit eksemplar blir underskrive av rådmenn og administrerande direktør ved STHF. 3. Dersom endringar i avtalene fører til endra eller auka kostnader for kommunane skal saken til politisk handsaming. 4. Siste versjon av avtalene skal til ein kvar tid være tilgjengeleg på STHF si heimeside. 5. Overordna samarbeidsavtale (revisjon nr 1) blir justera jf punkta i saka over. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ 16/17

17 Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Ved endringar av prinsipiell art i overordna avtale skal avtalen til politisk handsaming i kommunane 2. Ved evaluering og endringar av delavtalene skal disse til handsaming i styringsgruppene for samhandling, der eit eksemplar blir underskrive av rådmenn og administrerande direktør ved STHF. 3. Dersom endringar i avtalene fører til endra eller auka kostnader for kommunane skal saken til politisk handsaming. 4. Siste versjon av avtalene skal til ein kvar tid være tilgjengeleg på STHF si heimeside. 5. Overordna samarbeidsavtale (revisjon nr 1) blir justera jf punkta i saka over. Saksordførar: Kjellfrid Neset Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Ap v. Svein Ekre: Tillegg: I delavtalar mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunen som gjeld tilsette skal tillitsvalde vere representert i utarbeidinga. Ein røysta fyrst over OVUs framlegg. Dette blei samrøystes vedteke. Ein røysta deretter over tilleggsframlegget til Ekre. Dette blei vedteke med 22 mot 2 røyster. 1. Ved endringar av prinsipiell art i overordna avtale skal avtalen til politisk handsaming i kommunane 2. Ved evaluering og endringar av delavtalene skal disse til handsaming i styringsgruppene for samhandling, der eit eksemplar blir underskrive av rådmenn og administrerande direktør ved STHF. 3. Dersom endringar i avtalene fører til endra eller auka kostnader for kommunane skal saken til politisk handsaming. 4. Siste versjon av avtalene skal til ein kvar tid være tilgjengeleg på STHF si heimeside. 5. Overordna samarbeidsavtale (revisjon nr 1) blir justera jf punkta i saka over. 6. I delavtalar mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunen som gjeld tilsette skal tillitsvalde vere representert i utarbeidinga. 17/17

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 06.02.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: 28.01.2016 Tid: 19:00 20:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 24.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 29.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Ingunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP. Olav Gisle Noraberg i sak AP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP. Olav Gisle Noraberg i sak AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.09.2015 Tid: 18:00 18:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Knut Kristian Vadder MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Knut Kristian Vadder MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 14.03.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Hilde Berntsen MEDL AP Einar Søreide MEDL AP Terje Nekstad MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Hilde Berntsen MEDL AP Einar Søreide MEDL AP Terje Nekstad MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:30 19:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Kommunestyresalen 01.06.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Else Gunhild Hamnes

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H.

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H. Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 18:30 20:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP Anne Serine Nærum Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Siw Berve Varaordførar AP Anne Serine Nærum Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tid: 08:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 21:30

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 21:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 05.07.2018 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer