VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Roar Berg Hansen AP Ingerid Hayes SV Margit Auran KRF Jorunn Hestmann SV Knut Erik Jordstøyl SP Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Knut Berdal Ringhus SV Baiba Sheine SV Kari Rustberggård SV Ali Abdi Mohamed SV Agnar Bratland KRF Tor Strømme AP Lena Romtveit SP Ågot Storlid AP Anne Lise Verpe Sandok Per Øyvind Røisgaard AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven SP Dina Tverrås SP Tone Edland Eva Gulbrandsen Flatland FRP Tore Maurits Damberg Aanund Olsnes AP Erlend Larsen Saker til handsaming /01 - /01 Merknader Heidi S. Kili (Frp) møtte ikkje. 1/16

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Tor Eivind Erikstein Toril Nicolaisen Øystein Høgetveit Anne Hagen Stridsklev Sindre Hestdalen Knut Krossbakken Stilling Rådmann Assisterande rådmann Næringssjef Nestleiar kontrollutvalet Forvaltningsrevisor Telemark kommunerevisjon Skulesjef Øyfjell oppvekstsenter Skulesjef Vinje oppvekstsenter Arne Vinje Ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/16

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 11/1 Referat og meldingar PS 11/2 Idrott og friluftsplanen - rullering av handlingsplandelen - prioritering av spelemiddelsøknadane PS 11/3 Plan for mottak av flyktningar PS 11/4 Forvaltningsrevisjonsrapport - ressursutnytting innanfor skulesektoren PS 11/5 Oppstart av vassdragsplanlegging i Aust-Telemark vassområde i samsvar med bassforskrifta PS 11/6 Høyringssvar Forlsg til ny Folkehelselov PS 11/7 Høringssvar - forlsg til ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester PS 11/8 Planid detaljplan for del av Dagalid - 158/7-3. gongs handsaming 3/16

4 PS 11/1 RS 11/1 RS 11/2 Referat og meldingar Møtebok frå førre møte Kommentar til oversendte saker frå kommunestyrets budsjettmøte. Handsaming i Kommunestyret : Prosjektleiar Guro Lien orienterte om Vidda Vinn prosjektet. RS 11/1 Møtebok frå førre møte Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Møteboka blir godkjend med fylgjande merknad: Heile framlegget frå Ole Kristian Nyhus (H) om den politiske og administrative strukturen blei vedteki sendt over til formannskapet. Det skulle i staden også ha vori haldi ei separat røysting over det 3. strekpunktet, om reduksjon av talet på representantar i kommunestyret. Framlegget frå Vinje blei samrøystes vedteke. Møteboka blir godkjend med fylgjande merknad: Heile framlegget frå Ole Kristian Nyhus (H) om den politiske og administrative strukturen blei vedteki sendt over til formannskapet. Det skulle i staden også ha vori haldi ei separat røysting over det 3. strekpunktet, om reduksjon av talet på representantar i kommunestyret. Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 11/2 Idrott og friluftsplanen - rullering av handlingsplandelen - prioritering av spelemiddelsøknadane Rådmannens framlegg til vedtak: Vågslid turveg trinn 2 og 3, og oppgradering av dekket i Ridehallen kjem inn i det kortsiktige handlingsprogrammet. Motorsportanlegg kjem også inn, men ein må ta ein ny runde på den saken dersom det skal søkast om kommunale midlar og spelemidlar. Nærmiljøanlegget på Rauland kjem inn i den kortsiktige planen for nærmiljøanlegg og blir delt i to trinn. I.L Dyre Vaa bygger 7 er kunstgrasbane, av di ein trur det er lettare å utløyse spelemidlar til ein 7 er. Dei nye spelemiddelsøknadane vert godkjende og prioriteringa av søknadane vert vedteke slik dei ligg føre. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann / 4/16

5 Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Endring i prioriteringa: 4. Oppgradering av kunstgrasbanen Åmot 5. Kunstgrasbane Rauland Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Ta bort grunngjeving vedk. 7èr bane. Framlegget frå rådmannen med endringar frå Rønningen og Kleven blei samrøystes vedteke. Vågslid turveg trinn 2 og 3, og oppgradering av dekket i Ridehallen kjem inn i det kortsiktige handlingsprogrammet. Motorsportanlegg kjem også inn, men ein må ta ein ny runde på den saken dersom det skal søkast om kommunale midlar og spelemidlar. Nærmiljøanlegget på Rauland kjem inn i den kortsiktige planen for nærmiljøanlegg og blir delt i to trinn. I.L Dyre Vaa bygger 7 er kunstgrasbane. Dei nye spelemiddelsøknadane vert godkjende og prioriteringa av søknadane vert vedteke slik: 1. Vågslid turveg trinn 1 2. Styrkerom Vinjehuset 3. Raulandshallen 4. Oppgradering av kunstgrasbanen Åmot 5. Kunstgrasbane Rauland 6. Vierli skiarena ny 7. Vågslid turveg trinn 2 8. Vågslid turveg trinn 3 Nærmiljøanlegg: 1. Uteområde ved Rauland skule, trinn 1 Saksordførar: Jon Rikard Kleven Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Endring av prioritering: 4. Kunstgrasbane Rauland 5. Oppgradering av kunstgrasbanen Åmot Vinjes framlegg blei samrøystes vedteke. 5/16

6 Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet med endringa frå Vinje blei samrøystes vedteke. Vågslid turveg trinn 2 og 3, og oppgradering av dekket i Ridehallen kjem inn i det kortsiktige handlingsprogrammet. Motorsportanlegg kjem også inn, men ein må ta ein ny runde på den saken dersom det skal søkast om kommunale midlar og spelemidlar. Nærmiljøanlegget på Rauland kjem inn i den kortsiktige planen for nærmiljøanlegg og blir delt i to trinn. I.L Dyre Vaa bygger 7 er kunstgrasbane. Dei nye spelemiddelsøknadane vert godkjende og prioriteringa av søknadane vert vedteke slik: 1. Vågslid turveg trinn 1 2. Styrkerom Vinjehuset 3. Raulandshallen 4. Kunstgrasbane Rauland 5. Oppgradering av kunstgrasbanen Åmot 6. Vierli skiarena ny 7. Vågslid turveg trinn 2 8. Vågslid turveg trinn 3 Nærmiljøanlegg: 1. Uteområde ved Rauland skule, trinn 1 PS 11/3 Plan for mottak av flyktningar Rådmannens framlegg til vedtak: Planen for mottak av flyktningar vedtas slik den ligg føre. Det settast ned ei prosjektgruppe, som skal syte for at planen blir sett ut i livet. Eventuelle budsjett konsekvensar må leggast fram i budsjettet for Når det gjeld oppmodinga om å ta imot flyktingar i 2011, kan ein ikkje imøtekomme denne før planarbeidet er sluttført. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune lagar ingen plan no. Kommunen er ikkje i den økonomiske situasjonen at me kan ta i mot fleire no. Det økonomiske bidraget frå staten må bli mykje betre før ein vurderar nye mottak. 6/16

7 Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Tillegg 2. Avsnitt: Planarbeidet skal vere sluttført slik at Vinje kommune kan ta i mot minst 10 nye flyktningar i Ein sette fyrst Lognviks framlegg opp mot rådmannens. Longviks framlegg fall med 6 mot 1 røyst. Klevens framlegg blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Vedtaket blei då: Planen for mottak av flyktningar blir vedteke slik den ligg føre. Det blir sett ned ei prosjektgruppe, som skal syte for at planen blir sett ut i livet. Eventuelle budsjettkonsekvensar må leggjast fram i budsjettet for Når det gjeld oppmodinga om å ta imot flyktingar i 2011, kan ein ikkje imøtekome denne før planarbeidet er sluttført. Planarbeidet skal vere sluttført slik at Vinje kommune kan ta i mot minst 10 nye flyktningar i Saksordførar: Baiba Sheine Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune lagar ingen plan no. Kommunen er ikkje i den økonomiske situasjonen at me kan ta i mot fleire no. Det økonomiske bidraget frå staten må bli mykje betre før ein vurderar nye mottak. Lognviks framlegg fall med 22 mot 2 røyster. Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet blei vedteke. Planen for mottak av flyktningar blir vedteke slik den ligg føre. Det blir sett ned ei prosjektgruppe, som skal syte for at planen blir sett ut i livet. Eventuelle budsjettkonsekvensar må leggjast fram i budsjettet for Når det gjeld oppmodinga om å ta imot flyktingar i 2011, kan ein ikkje imøtekome denne før planarbeidet er sluttført. Planarbeidet skal vere sluttført slik at Vinje kommune kan ta i mot minst 10 nye flyktningar i /16

8 PS 11/4 Forvaltningsrevisjonsrapport - ressursutnytting innanfor skulesektoren Rådmannens framlegg til vedtak: Kommunestyret tek revisjonsrapporten til vitande og ber rådmannen arbeide for betre å utnytte ressursane og auke kvaliteten i skulene ved: Å arbeide meir med tilpassa undervisning med mål om å redusere andelen av spesialundervisning Å vidareutvikle systemet for ressursfordeling Å finne årsakar til svakare resultat i enkelte fag og skuler og sette i verk egna tiltak Å styrke skuleeigar si faglege oppfyljing av skulesjefane Å utarbeide strategi for etter- og vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar Å vurdere skulestrukturen Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune opprettar eit politisk utval på 3 personar som ser på utviklinga av skulen i samråd med skulane. Framlegg frå SV v. Baiba Sheine: Administrasjonen utarbeider handlingsplan med framdriftsplan i løpet av 1. halvår 2011 og legg den fram for oppvekst- og velferdsutvalet. Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: 1. Punktet om å vurdere skulestrukturen går ut. 2. Rådmannen vurderar å innføre MOT- programmet i ungdomsskulen i kommunen. Røysting: Framlegget frå Lognvik fall med 6 mot 1 røyst. Framlegget frå Sheine blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Punkt 1 i Klevens framlegg blei vedteke med 4 mot 3 røyster Punkt 2 i Klevens framlegg blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Rådmannens 5 første punkt blei samrøystes vedteke. 8/16

9 Vedtaket blei då: Kommunestyret tek revisjonsrapporten til vitande og ber rådmannen arbeide for betre å utnytte ressursane og auke kvaliteten i skulene ved: - Å arbeide meir med tilpassa undervisning med mål om å redusere andelen av Spesialundervisning - Å vidareutvikle systemet for ressursfordeling - Å finne årsakar til svakare resultat i enkelte fag og skuler og sette i verk egna tiltak - Å styrke skuleeigar si faglege oppfyljing av skulesjefane - Å utarbeide strategi for etter- og vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar - Administrasjonen utarbeider handlingsplan med framdriftsplan i løpet av 1. halvår 2011 og legg den fram for oppvekst- og velferdsutvalet. - Rådmannen vurderar å innføre MOT- programmet i ungdomsskulen i kommunen. Saksordførar: Margit Auran Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune opprettar eit politisk utval på 3 personar som ser på utviklinga av skulen i samråd med skulane. Framlegg frå Sp v. Tor Strømme: Tillegg til pkt. 4: Vurdere om ein av skulesjefane kan også fungere som overordna skulesjef. Framlegg frå OVU: Kommunestyret tek revisjonsrapporten til vitande og ber rådmannen arbeide for betre å utnytte ressursane og auke kvaliteten i skulene ved: - Å arbeide meir med tilpassa undervisning med mål om å redusere andelen av Spesialundervisning - Å vidareutvikle systemet for ressursfordeling - Å finne årsakar til svakare resultat i enkelte fag og skuler og sette i verk egna tiltak - Å styrke skuleeigar si faglege oppfyljing av skulesjefane - Å utarbeide strategi for etter- og vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar - Administrasjonen utarbeider handlingsplan med framdriftsplan i løpet av 1. halvår 2011 og legg den fram for oppvekst- og velferdsutvalet. - Rådmannen vurderar å innføre MOT- programmet i ungdomsskulen i kommunen. Røysting: Lognviks framlegg blei sett opp mot OVU/kontrollutvalets framlegg. Lognviks framlegg fall med 22 mot 2 røyster. 9/16

10 Deretter røysta ein over dei 3 punkta som er felles for OVUs og kontrollutvalets framlegg. Desse tre punkta blei samrøystes vedteke. OVU og kontrollutvalets framlegg om å styrke skuleeigar si faglege oppfyljing av skulesjefane - vedteke med 22 mot 2 røyster. Strømmes tillegg fall med 15 mot 9 røyster. OVU og kontrollutvalets framlegg om å utarbeide strategi for etter- og vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar vedteke med 22 mot 2 røyster. Kontrollutvalets framlegg om å vurdere skulestrukturen fall med ordførarens dobbeltrøyst. OVUs framlegg om å vurderar å innføre MOT- programmet i ungdomsskulen i kommunen - vedteke med 22 mot 2 røyster. OVUs framlegg om at administrasjonen utarbeider handlingsplan med framdriftsplan i løpet av 1. halvår 2011 og legg den fram for oppvekst- og velferdsutvalet - vedteke med 22 mot 2 røyster. Ein røysta og over 1. avsnitt i kontrollutvalets framlegg - vedteke med 22 mot 2 røyster. Vedtaket blei då: Kommunestyret tek revisjonsrapporten til vitande og ber rådmannen arbeide for betre å utnytte ressursane og auke kvaliteten i skulene ved: - Å arbeide meir med tilpassa undervisning med mål om å redusere andelen av Spesialundervisning - Å vidareutvikle systemet for ressursfordeling - Å finne årsakar til svakare resultat i enkelte fag og skuler og sette i verk egna tiltak - Å styrke skuleeigar si faglege oppfyljing av skulesjefane - Å utarbeide strategi for etter- og vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar - Administrasjonen utarbeider handlingsplan med framdriftsplan i løpet av 1. halvår 2011 og legg den fram for oppvekst- og velferdsutvalet. - Rådmannen vurderar å innføre MOT- programmet i ungdomsskulen i kommunen. 10/16

11 PS 11/5 Oppstart av vassdragsplanlegging i Aust-Telemark vassområde i samsvar med bassforskrifta Rådmannens framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner prosjektplanen for planarbeidet etter vassforskrifta i Aust-Telemark vassområde. Kommunane Vinje, Notodden og Tinn er prosjekteigarar. Kommunestyret godkjenner kostnader og finansiering som vedgår eigen kommune. Rådmannen blir bedd om å finne dekning for kr ,- innafor budsjett 2010 og innarbeide kr ,- i årlege budsjett frå 2011 til og med 2013, samt kr for Tilsaman kr ,- for perioden Kommunestyret i kvar av dei 3 kommunane vel ein politikar og ein vararepresentant til å delta i styringsgruppa for Aust-Telemark vassområde. Andre foreslått deltakarar blir invitert til å delta i styringsgruppa. Styringsgruppa konstituerer seg sjølv, vel styreleiar og informerer kommunestyret om samansetninga av gruppa. Deltakarar til prosjektgruppa (arbeidsgruppa), referansegruppa og eventuelle faggrupper blir invitert, og gruppene oppretta etter behov i samarbeid med dei andre kommunane, fylkeskommunen og fylkesmannen. Styringsgruppa godkjenner alle oppretta grupper. Aktuell industri/næringsverksemder og regulant blir invitert til å delta i arbeidet med vassforskrifta i dei forskjellige gruppene, fagleg og økonomisk. Tinn kommune tek ansvaret for å ha sekretariat for planarbeidet. Dersom det blir naudsynt å endre samansetninga av gruppene i løpet av prosjektperioden, kan styringsgruppa foreta endringar. Styringsgruppa kan også gjera eventuelle endringar i prosjektplanen. Kommunestyret skal informerast om eventuelle endringar i gruppene/ planen. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune ser positivt på tiltaket, men meiner likevel at staten må finansiere dette arbeidet. Ei og sama styrings/prosjektgruppe må styre arbeidet for alle vassområda i Vestviken. Framlegget til Lognvik blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Vinje kommune ser positivt på tiltaket, men meiner likevel at staten må finansiere dette arbeidet. Ei og sama styrings/prosjektgruppe må styre arbeidet for alle vassområda i Vestviken. Saksordførar: Halvor Lognvik 11/16

12 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå SV v. Ingerid Hayes: Oppretthalde rådmannens framlegg til vedtak. Ein sette Hayes` framlegg opp mot plan- og miljøutvalets. Hayes framlegg blei vedteke med 22 mot 2 røyster. Vedtaket blei då: Kommunestyret godkjenner prosjektplanen for planarbeidet etter vassforskrifta i Aust-Telemark vassområde. Kommunane Vinje, Notodden og Tinn er prosjekteigarar. Kommunestyret godkjenner kostnader og finansiering som vedgår eigen kommune. Rådmannen blir bedd om å finne dekning for kr ,- innafor budsjett 2010 og innarbeide kr ,- i årlege budsjett frå 2011 til og med 2013, samt kr for Til saman kr ,- for perioden Kommunestyret i kvar av dei 3 kommunane vel ein politikar og ein vararepresentant til å delta i styringsgruppa for Aust-Telemark vassområde. Andre foreslått deltakarar blir invitert til å delta i styringsgruppa. Styringsgruppa konstituerer seg sjølv, vel styreleiar og informerer kommunestyret om samansetninga av gruppa. Deltakarar til prosjektgruppa (arbeidsgruppa), referansegruppa og eventuelle faggrupper blir invitert, og gruppene oppretta etter behov i samarbeid med dei andre kommunane, fylkeskommunen og fylkesmannen. Styringsgruppa godkjenner alle oppretta grupper. Aktuell industri/næringsverksemder og regulant blir invitert til å delta i arbeidet med vassforskrifta i dei forskjellige gruppene, fagleg og økonomisk. Tinn kommune tek ansvaret for å ha sekretariat for planarbeidet. Dersom det blir naudsynt å endre samansetninga av gruppene i løpet av prosjektperioden, kan styringsgruppa foreta endringar. Styringsgruppa kan også gjera eventuelle endringar i prosjektplanen. Kommunestyret skal informerast om eventuelle endringar i gruppene/ planen. PS 11/6 Høyringssvar - forslag til ny Folkehelselov Rådmannens framlegg til vedtak: Kommunestyret vedtek høyringsuttala slik det går fram av saksframstillinga. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ 12/16

13 Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Kommunestyret vedtek høyringsuttala slik det går fram av saksframstillinga. Saksordførar: Børre Rønningen Handsaming i Eldrerådet : Framlegg frå eldrerådet: Eldrerådet har ikkje merknader til rådmannens framlegg i denne omgang. Men rådet føreset at dei får til uttale det som skal utførast av spesifikke tiltak før dei blir sett i verk. Med fordeling av oppgåver, ansvar og kostnadar. Framlegget frå eldrerådet blei samrøystes vedteke. Eldrerådet har ikkje merknader til rådmannens framlegg i denne omgang. Men rådet føreset at dei får til uttale det som skal utførast av spesifikke tiltak før dei blir sett i verk. Med fordeling av oppgåver, ansvar og kostnadar. Handsaming i rådet for funksjonshemma : Framlegg frå rådet for funksjonshemma: Rådet for funksjonshemma har ikkje merknader til rådmannens framlegg i denne omgang. Men rådet føreset at dei får til uttale det som skal utførast av spesifikke tiltak før dei blir sett i verk. Med fordeling av oppgåver, ansvar og kostnadar. Framlegget frå rådet blei samrøystes vedteke. Rådet for funksjonshemma har ikkje merknader til rådmannens framlegg i denne omgang. Men rådet føreset at dei får til uttale det som skal utførast av spesifikke tiltak før dei blir sett i verk. Med fordeling av oppgåver, ansvar og kostnadar. Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet blei samrøystes vedteke. Kommunestyret vedtek høyringsuttala slik det går fram av saksframstillinga. 13/16

14 PS 11/7 Høringssvar - forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstenester Rådmannens framlegg til vedtak: Kommunestyret vedtek høyringsuttala slik det går fram av saksframstillinga. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Kommunestyret vedtek høyringsuttala slik det går fram av saksframstillinga. Saksordførar: Børre Rønningen Handsaming i Eldrerådet : Framlegg frå eldrerådet: Eldrerådet har ikkje merknader til rådmannens framlegg i denne omgang. Men rådet føreset at dei får til uttale det som skal utførast av spesifikke tiltak før dei blir sett i verk. Med fordeling av oppgåver, ansvar og kostnadar. Framlegget frå eldrerådet blei samrøystes vedteke. Eldrerådet har ikkje merknader til rådmannens framlegg i denne omgang. Men rådet føreset at dei får til uttale det som skal utførast av spesifikke tiltak før dei blir sett i verk. Med fordeling av oppgåver, ansvar og kostnadar. Handsaming i rådet for funksjonshemma : Framlegg frå rådet for funksjonshemma: Rådet for funksjonshemma har ikkje merknader til rådmannens framlegg i denne omgang. Men rådet føreset at dei får til uttale det som skal utførast av spesifikke tiltak før dei blir sett i verk. Med fordeling av oppgåver, ansvar og kostnadar. Framlegget frå rådet blei samrøystes vedteke. Rådet for funksjonshemma har ikkje merknader til rådmannens framlegg i denne omgang. Men rådet føreset at dei får til uttale det som skal utførast av spesifikke tiltak før dei blir sett i verk. Med fordeling av oppgåver, ansvar og kostnadar. 14/16

15 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet blei samrøystes vedteke. Kommunestyret vedtek høyringsuttala slik det går fram av saksframstillinga. PS 11/8 Planid detaljplan for del av Dagalid - 158/7-3. gongs handsaming Rådmannens framlegg til vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova blir planforslaget godkjent. Rådmannen, Hans Kristian Lehmann, rådmann /s/ Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå SV v. Ingerid Hayes: Tillegg: Arealdelens maksgrense på hyttene skal følgjast (100 m m 2 BYA), parkering kjem i tillegg. Rådmannens framlegg blei samrøystes vedteke. Hayes framlegg blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Med heimel i plan- og bygningslova blir planforslaget godkjent. Arealdelens maksgrense på hyttene skal følgjast (100 m m2 BYA), parkering kjem i tillegg. Saksordførar: Ingerid Hayes Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Ap v. Roar Berg Hansen: Med heimel i plan- og bygningslova blir planforslaget godkjent med følgjande tillegg: - eksklusive parkeringsplassar - Krav til høg sanitær standard Framlegget til Berg Hansen fall med 15 mot 9 røyster. 15/16

16 Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei vedteke. Med heimel i plan- og bygningslova blir planforslaget godkjent. Arealdelens maksgrense på hyttene skal følgjast (100 m m2 BYA), parkering kjem i tillegg. 16/16

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.12.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 22.04.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 02.10.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 04.09.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP Ove Kringlegarden

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 24.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Korpsromet på Raulandshuset 21.04.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer