VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Øystein Høgetveit SV Roar Berg Hansen AP Aslak Ofte SP Tone Edland SP Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Baiba Sheine SV Espen Sudbø SV Kjellfrid Neset AP Lena Romtveit SP Bertin Bjåen AP Halvor Olsnes Hylland SV Johan Vaa SV Ole Dalen KRF Oscar Garnes V Nils Vågslid DY H Bjørn Skinnarland H Audun Trovatn FRP Neri Helge Flothyl Ragnvald Christenson H Bjørn Arne Lindskog Reidun Hyttedalen AP Saker til handsaming 14/19-14/30 Merknader 1/17

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Stilling Rådmann Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/17

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 14/19 Referat og meldingar PS 14/20 Framtidig helsetilbod i Vinje kommune - legetenester PS 14/21 Framtidig helsetilbod i Vinje - investeringsbehov PS 14/22 Årsmelding 2013 for rådet for eldre- og funksjonshemma PS 14/23 Kommunal overtaking av Øyfjell Grendehus PS 14/24 Høyringsuttale: Regional plan for samordna areal og transport i Telemark PS 14/25 Framlegg til detaljregulering Kjelingnut 151/3-2 gongs handsaming PS 14/26 Spørsmål om regulering PS 14/27 Status på investeringsbudsjett 2013 PS 14/28 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren PS 14/29 Overordna ROS-analyse for Vinje kommune 2014 PS 14/30 Tilsetjing av rådmann 3/17

4 PS 14/19 Referat og meldingar RS 14/3 Møtebok frå førre møte RS 14/4 Oversending av klage på kommunestyret sitt vedtak Runar Skau Mathisen fekk utdelt Vinje kommunes idrettsstipend for ungdom. Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 14/20 Framtidig helsetilbod i Vinje kommune - legetenester 1. Kommunens hovudlegekontor skal ligge i Åmot. 2. Legekontoret i Edland og Rauland blir definert som utekontor med opningstid inntil to dagar per veke lokalisert til omsorgssentra ved Norheimstunet og på Rauland. 3. Det skal vere helsestasjon i alle delar av kommunen. 4. Behovet for helsehjelp til utsette grupper skal ivaretakast innom modellen. Rådmannen, Handsaming i Rådet for eldre og funksjonshemma : Framlegg frå Tor Strømme og Birger Kjelingtveit: Rådmannens framlegg, men med tillegg til punkt 2. og endre punkt 3.: Tillegg til punkt. 2.: I samband med foreslått nedlegging av legekontor i Edland, ber rådet for eldre- og funksjonshemma om at det byggas ein helsestasjon ved Norheimstunet. Då det i dag er trong for større fellesareal her, bør dette vurderast samla. Dette er eit tiltak som vil styrke Norheimstunet som det gode og viktige helse- og sosiale møtested i Øvre Vinje. Rådet ber vidare om at det frem leggast plan for ein framtidig helsestasjon i Rauland. 3. Det skal vera helsestasjon i dei 3 sentra i kommunen, i Rauland, Edland og Åmot. Framlegg frå Knut Åsheim og Margit Apeland: Oppretthalde dagens struktur. 4/17

5 Røysting: Dei to framlegga blei sett opp mot kvarandre og framlegget frå Åsheim og Apeland fall med 3 mot 2 røyster. Framlegget frå Tor Strømme og Birger Kjelingtveit blei vedteke med 3 mot 2 røyster. 1. Kommunens hovudlegekontor skal ligge i Åmot. 2. Legekontoret i Edland og Rauland blir definert som utekontor med opningstid inntil to dagar per veke lokalisert til omsorgssentra ved Norheimstunet og på Rauland. I samband med foreslått nedlegging av legekontor i Edland, ber rådet for eldre- og funksjonshemma om at det byggas ein helsestasjon ved Norheimstunet. Då det i dag er trong for større fellesareal her, bør dette vurderast samla. Dette er eit tiltak som vil styrke Norheimstunet som det gode og viktige helse- og sosiale møtested i Øvre Vinje. Rådet ber vidare om at det frem leggast plan for ein framtidig helsestasjon i Rauland. 3. Det skal vera helsestasjon i dei 3 sentra i kommunen, i Rauland, Edland og Åmot. 4. Behovet for helsehjelp til utsette grupper skal ivaretakast innom modellen. Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå AP v. Bertin Bjåen til pkt. 1: Doktorkontorstrukturen vert oppretthalde som i dag. Framlegg frå AP v. Kjellfrid Neset til pkt. 2 og 4: Nytt pkt. 2: Vinje kommune gjennomfører ein organisasjonsmessig gjennomgang av arbeidstilhøve og organisering ved legekontoret i Åmot. Det vert brukt eksterne fagfolk til oppdraget. Pkt. 4 går ut. Framlegg frå SV v. Baiba Sheine til endring av pkt. 2, 3 og 4: 2. Legekontoret i Edland og Rauland blir definert som utekontor med opningstid inntil to dagar per veke lokalisert til Norheimstunet og omsorgssenteret på Rauland. 3. Som Rådet for eldre- og funksjonshemma sitt framlegg: Det skal vere helsestasjon i dei 3 sentra i kommunen, i Rauland, Edland og Åmot. 4. Behovet for helsehjelp til utsette grupper skal ivaretakast innom teammodellen. Framlegg frå V v. Børge Skårdal: Forslag til nytt pkt. i framlegget frå rådmannen: 5. Viss denne omlegginga av legetenestene fører til urimeleg helsemessig meirbelastning på einskildpersonar eller grupper, skal det straks gjerast avbøtande tiltak. Røysting: Framlegg frå AP v. Bjåen og Neset til pkt. 1, 2 og 4 blei sett opp mot framlegget til rådmannen. Framlegget frå rådmannen blei vedteke med 4 mot 3 røyster. 5/17

6 Framlegget frå SV v. Sheine på endringsframlegg på pkt. 2 blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Framlegget frå SV v. Sheine på pkt. 3 blei samrøystes vedteke. Framlegget frå SV v. Sheine på pkt. 4 blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Tilleggsframlegget frå V v. Skårdal blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet blei då: 1. Kommunens hovudlegekontor skal ligge i Åmot. 2. Legekontoret i Edland og Rauland blir definert som utekontor med opningstid inntil to dagar per veke lokalisert til Norheimstunet og omsorgssenteret på Rauland. 3. Det skal vere helsestasjon i dei 3 sentra i kommunen, i Rauland, Edland og Åmot. 4. Behovet for helsehjelp til utsette grupper skal ivaretakast innom teammodellen. 5. Viss denne omlegginga av legetenestene fører til urimeleg helsemessig meirbelastning på einskildpersonar eller grupper, skal det straks gjerast avbøtande tiltak. Saksordførar: Baiba Sheine Bertin Bjåen (Ap) reiste spørsmål om Baiba Sheine, som leiar ved Vinje sjukeheim, var ugild i saka. Rådmannen har undersøkt med Fylkesmannen i Telemark, som slo fast at Sheine er gild i saka. Etter at kommunestyret hadde drøfta spørsmålet, sa arbeidarpartigruppa seg nøgd med at spørsmålet fekk ei prinsipiell handsaming, og valde å leggje vurderinga frå fylkesmannen til grunn. Framlegg frå Ap v. Bertin Bjåen: Nytt pkt 2: Doktorkontorstrukturen vert oppretthalde som i dag. Framlegg frå Sp, SV, V og Krf v. Lena Romtveit: Nytt pkt. 2: Legekontoret i Edland og Rauland blir definert som utekontor med opningstider tilpassa behovet, normalt 2 3 dagar. Kommunestyret bed administrasjonen koma attende med ei eiga sak om kor vidt flytting av utekontortenesta frå dagens legekontor, til omsorgssentra i Edland og Rauland, vil kunne gje eit fagleg betre tilbod, samt kostnader ved ei slik flytting og etterbruk av bygningsmassane. 6/17

7 Framlegg frå H v. Ragnvald Christenson: Nytt pkt: For å gjera dei 3 legekontora meir effektive må ein ta i bruk ultralyd og video. Røysting: Pkt 1: OVU`s framlegg blei samrøystes vedteke. Pkt 2: Ein sette fyrst Arbeiderpartiets framlegg opp mot ein variant av OVU`s framlegg. 13 røysta for ein variant av OVU`s framlegg. Ein sette deretter OVU`s framlegg opp mot Romtveits framlegg. Romtveits framlegg blei vedteke med 19 mot 6 røyster. Pkt 3: OVU`s framlegg blei samrøystes vedteke. Pkt 4: OVU`s framlegg blei samrøystes vedteke. Pkt 5: OVU`s framlegg blei samrøystes vedteke. Christensons framlegg om nytt punkt blei vedteke med 16 mot 9 røyster. Vedtaket blei då: 1. Kommunens hovudlegekontor skal ligge i Åmot. 2. Legekontoret i Edland og Rauland blir definert som utekontor med opningstider tilpassa behovet, normalt 2 3 dagar. Kommunestyret bed administrasjonen koma attende med ei eiga sak om kor vidt flytting av utekontortenesta frå dagens legekontor, til omsorgssentra i Edland og Rauland, vil kunne gje eit fagleg betre tilbod, samt kostnader ved ei slik flytting og etterbruk av bygningsmassane. 3. Det skal vere helsestasjon i dei 3 sentra i kommunen, i Rauland, Edland og Åmot. 4. Behovet for helsehjelp til utsette grupper skal ivaretakast innom teammodellen. 5. Viss denne omlegginga av legetenestene fører til urimeleg helsemessig meirbelastning på einskildpersonar eller grupper, skal det straks gjerast avbøtande tiltak. 6. For å gjera dei 3 legekontora meir effektive må ein ta i bruk ultralyd og video. PS 14/21 Framtidig helsetilbod i Vinje - investeringsbehov 1. Legeavdeling ved Vinje helsesenter blir bygt om slik at det stettar dagens behov. Ombygging av avgrensast til 1. og 2. etg. 2. Det blir sett ned byggekomite med ansvar for deltaljplanlegging av ombygging av Vinje helsesenter 3. Investeringsbehov blir innarbeidd i økonomiplanen for Rådmannen, 7/17

8 Handsaming i Rådet for eldre og funksjonshemma : Framlegg frå Tor Strømme og Birger Kjelingtveit: Rådmannens framlegg, men med tillegg til punkt 2.: Jmf. vedtak i sak PS 14/5 ber rådet for eldre- og funksjonshemma om at det blir framlagt ein plan for legekontor/helsestasjon ved Norheimstunet, dette sett i samband med trong for større fellesareal her. Vidare må det bli framlagt ein plan for eit legekontor/helsestasjon ved Rauland omsorgsenter. Ein føreset at alle inngangsparti ved ombygging ved Vinje helsesenter vert isfrie med varmekabel i golv/bakken. Framlegg frå Knut Åsheim og Margit Apeland: Ombygging av legeavdeling ved Vinje helsesenter vert utsett til eventuell vedtak om nedlegging er fatta. Røysting: Dei to framlegga blei sett opp mot kvarandre og framlegget frå Åsheim og Apeland fall med 3 mot 2 røyster. Framlegget frå Tor Strømme og Birger Kjelingtveit blei vedteke med 3 mot 2 røyster. 1. Legeavdeling ved Vinje helsesenter blir bygt om slik at det stettar dagens behov. Ombygging av avgrensast til 1. og 2. etg. 2. Det blir sett ned byggekomite med ansvar for deltaljplanlegging av ombygging av Vinje helsesenter. Jmf. vedtak i sak PS 14/5 ber rådet for eldre- og funksjonshemma om at det blir framlagt ein plan for legekontor/helsestasjon ved Norheimstunet, dette sett i samband med trong for større fellesareal her. Vidare må det bli framlagt ein plan for eit legekontor/helsestasjon ved Rauland omsorgsenter. Ein føreset at alle inngangsparti ved ombygging ved Vinje helsesenter vert isfrie med varmekabel i golv/bakken. 3. Investeringsbehov blir innarbeidd i økonomiplanen for Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå AP v. Bertin Bjåen: 1. Mogleg utbygging og vurdering av investeringsbehov for legekontordelen ved Vinje Helsesenter blir utsett til budsjettmøte hausten 2014 Røysting: Framlegg om utsetjing frå Bjåen fekk 2 røyster og blei ikkje vedteke. Framlegget frå rådmannen blei vedteke med 5 mot 2 røyster. 8/17

9 Framlegget frå rådmannen blei vedteke med 5 mot 2 røyster vedteke. 1. Legeavdeling ved Vinje helsesenter blir bygt om slik at det stettar dagens behov. Ombygging av avgrensast til 1. og 2. etg. 2. Det blir sett ned byggekomite med ansvar for deltaljplanlegging av ombygging av Vinje helsesenter 3. Investeringsbehov blir innarbeidd i økonomiplanen for Saksordførar: Halvor H. Olsnes Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Mogleg utbygging og vurdering av investeringsbehov for legekontordelen ved Vinje Helsesenter blir utsett til budsjettmøte hausten Framlegget til Rønningen blei vedteke med 15 mot 10 røyster. Mogleg utbygging og vurdering av investeringsbehov for legekontordelen ved Vinje Helsesenter blir utsett til budsjettmøte hausten PS 14/22 Årsmelding 2013 for rådet for eldre- og funksjonshemma Årsmelding for 2013 frå rådet for eldre- og funksjonshemma blir teke til etterretning. Rådmannen, Handsaming i Rådet for eldre og funksjonshemma : Framlegg frå rådet for eldre- og funksjonshemma: Rådet for eldre- og funksjonshemma godkjenner årsmeldinga. Framlegget frå rådet for eldre- og funksjonshemma blei samrøystes vedteke. Rådet for eldre- og funksjonshemma godkjenner årsmeldinga. 9/17

10 Framlegget frå rådet for eldre og funksjonshemma blei samrøystes vedteke. Kommunestyret godkjenner årsmeldinga. PS 14/23 Kommunal overtaking av Øyfjell Grendehus Vinje Kommune overtar Øyfjell grendehus vederlagsfritt. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Vinje Kommune overtar Øyfjell grendehus vederlagsfritt. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Vinje Kommune overtar Øyfjell grendehus vederlagsfritt. PS 14/24 Høyringsuttale: Regional plan for samordna areal og transport i Telemark Kommunestyret syner til rådmannens vurderingar i saksframstillinga, og gjev desse som høyringsuttale, saman med følgjande punkt: Rådmannen, /17

11 Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå formannskapet: Vinje kommunestyre er svært nøgd med opprustinga av fv851 Varlandsvegen, og ber Telemark fylkeskommune ferdigstille opprusting av fv854 Fiskestigen i handlingsprogrammet. Framlegget frå rådmannen med tillegg frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Kommunestyret syner til rådmannens vurderingar i saksframstillinga, og gjev desse som høyringsuttale, saman med følgjande punkt: - Vinje kommunestyre er svært nøgd med opprustinga av fv851 Varlandsvegen, og ber Telemark fylkeskommune ferdigstille opprusting av fv854 Fiskestigen i handlingsprogrammet. Saksordførar: Børre Rønningen Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Fv503 Åmotsdalsvegen og Fv37 Rjukanvegen må inn i planen. Planen må kortast ned til ei registrert prioritering av tiltak. Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Framlegget frå Lognvik pkt 1 blei vedteke med 24 mot 1 røyst. Pkt 2 fall med 21 mot 4 røyster. Kommunestyret syner til rådmannens vurderingar i saksframstillinga, og gjev desse som høyringsuttale, saman med følgjande punkt: - Vinje kommunestyre er svært nøgd med opprustinga av fv851 Varlandsvegen, og ber Telemark fylkeskommune ferdigstille opprusting av fv854 Fiskestigen i handlingsprogrammet. - Fv503 Åmotsdalsvegen og Fv37 Rjukanvegen må inn i planen. PS 14/25 Framlegg til detaljregulering Kjelingnut 151/3-2 gongs handsaming Framlegg til detaljregulering for Kjelingnut 151/3 vert sendt på høyring til grunneigar, med endringar som nemnd i rådmannens vurdering. Rådmannen, 11/17

12 Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå SV v. Øystein Høgetveit: Saka blir utsett. Framlegget frå Høgetveit blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Saka blir utsett. Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Dokument delt ut i møtet: - Brev frå Fylkesmannen i Telemark vedk. lovligheitskontroll KS-vedtak 13/57. JP 5134/14. Framlegg frå plan- og miljøutvalet: Framlegg til detaljregulering for Kjelingnut 151/3 blir vedteke i medhald av PBL 12-12, med endringar som nemnd i rådmannens vurdering. Utvalet ser at det er føremålstenleg med utbyggingsavtaler og ber administrasjonen halde fram med tingingane med grunneigaren. Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for Kjelingnut 151/3 blir vedteke i medhald av PBL 12-12, med endringar som nemnd i rådmannens vurdering. Utvalet ser at det er føremålstenleg med utbyggingsavtaler og ber administrasjonen halde fram med tingingane med grunneigaren. Saksordførar: Nils Vågslid Kommunestyret fann samrøystes Halvor Lognvik (Frp) ugild jf FVL 6, a). Ingen kom inn som vara. Framlegget frå plan- og miljøutvalet blei samrøystes vedteke. Framlegg til detaljregulering for Kjelingnut 151/3 blir vedteke i medhald av PBL 12-12, med endringar som nemnd i rådmannens vurdering. Utvalet ser at det er føremålstenleg med utbyggingsavtaler og ber administrasjonen halde fram med tingingane med grunneigaren. 12/17

13 PS 14/26 Spørsmål om regulering 1. Kommunestyret tek til etterretning Plan- og miljøutvalets vedtak av om ikkje å fremje framlegg til detaljregulering for del av Kvåmmi for kommunestyret. 2. Kommunestyret ønskjer ikkje at planframlegget blir handsama vidare. Saka reknast med dette som avslutta. Kommunestyrets vedtak om ikkje å vidarehandsame planframlegget er ikkje eit einskildvedtak som det er høve til å klage på. Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret tek til etterretning Plan- og miljøutvalets vedtak av om ikkje å fremje framlegg til detaljregulering for del av Kvåmmi for kommunestyret. 2. Kommunestyret ønskjer ikkje at planframlegget blir handsama vidare. Saka reknast med dette som avslutta. Kommunestyrets vedtak om ikkje å vidarehandsame planframlegget er ikkje eit einskildvedtak som det er høve til å klage på. Saksordførar: Tone Edland Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Kommunestyret ber rådmannen om å ferdigstille planen. Framlegget til Lognvik fall med 20 mot 5 røyster. Plan- og miljøutvalets framlegg blei vedteke. 1. Kommunestyret tek til etterretning Plan- og miljøutvalets vedtak av om ikkje å fremje framlegg til detaljregulering for del av Kvåmmi for kommunestyret. 2. Kommunestyret ønskjer ikkje at planframlegget blir handsama vidare. Saka reknast med dette som avslutta. Kommunestyrets vedtak om ikkje å vidarehandsame planframlegget er ikkje eit einskildvedtak som det er høve til å klage på. 13/17

14 PS 14/27 Status på investeringsbudsjett Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Rekkefølgje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er 1. Sals- og refusjonsinntekter, 2. Mva-kompensasjon, 3. Bruk av bundne investeringsfond, 4. Bruk av lån, 5. Bruk av ubundne investeringsfond, 6. Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft), 7. Bruk av disposisjonsfond, 8. Bruk av konsesjonsavgiftsfond og 9. Overføring frå drift. 4. Midlane til Tettstadutvikling vert auka til 1 mill totalt. Restfinansiering på kr ,- kjem frå næringsfondet. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Rekkefølgje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er 1. Sals- og refusjonsinntekter, 2. Mva-kompensasjon, 3. Bruk av bundne investeringsfond, 4. Bruk av lån, 5. Bruk av ubundne investeringsfond, 6. Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft), 7. Bruk av disposisjonsfond, 8. Bruk av konsesjonsavgiftsfond og 9. Overføring frå drift. 4. Midlane til Tettstadutvikling vert auka til 1 mill totalt. Restfinansiering på kr ,- kjem frå næringsfondet. Saksordførar: Nils Vågslid 14/17

15 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Prosjekt som ikkje er ferdige, vert vidareført slik det går fram av vedlegget til saka. 2. Restmidlar frå avslutta prosjekt vert tilbakeført til fond. 3. Rekkefølgje for bruk av investeringsinntekter f.o.m er: a) Sals- og refusjonsinntekter b) Mva-kompensasjon c) Bruk av bundne investeringsfond d) Bruk av lån e) Bruk av ubundne investeringsfond f) Bruk av Næringsfond (konsesjonskraft) g) Bruk av disposisjonsfond h) Bruk av konsesjonsavgiftsfond i) Overføring frå drift. 4. Midlane til Tettstadutvikling vert auka til 1 mill totalt. Restfinansiering på kr ,- kjem frå næringsfondet. PS 14/28 Årsrapport frå skatteoppkrevjaren Kommunestyret tek rapporten til vitande. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Kommunestyret tek rapporten til vitande. Saksordførar: Jon Rikard Kleven Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Kommunestyret tek rapporten til vitande. 15/17

16 PS 14/29 Overordna ROS-analyse for Vinje kommune Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse for Vinje kommune, datert mars 2014 blir vedteken. 2. Analysen skal reviderast ved endring i risiko- og sårbarheitsbiletet, eller seinast etter vedtak av planstrategi for perioden Kommunedelplan for beredskap utgår av planstrategi for Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. 1. Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse for Vinje kommune, datert mars 2014 blir vedteken. 2. Analysen skal reviderast ved endring i risiko- og sårbarheitsbiletet, eller seinast etter vedtak av planstrategi for perioden Kommunedelplan for beredskap utgår av planstrategi for Saksordførar: Gunn S. Bøe Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. 1. Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse for Vinje kommune, datert mars 2014 blir vedteken. 2. Analysen skal reviderast ved endring i risiko- og sårbarheitsbiletet, eller seinast etter vedtak av planstrategi for perioden Kommunedelplan for beredskap utgår av planstrategi for PS 14/30 Tilsetjing av rådmann Ordførarens framlegg til vedtak: 1. Jan Myrekrok blir tilsett som rådmann i Vinje kommune frå Formannskapet får fullmakt til å fastsetje løns- og arbeidsvilkår for stillinga og inngå arbeids- og leiaravtale. Ordføraren, Arne Vinje, ordførar /s/ 16/17

17 Framlegget frå ordføraren blei samrøystes vedteke. 1. Jan Myrekrok blir tilsett som rådmann i Vinje kommune frå Formannskapet får fullmakt til å fastsetje løns- og arbeidsvilkår for stillinga og inngå arbeids- og leiaravtale. 17/17

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 26.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Johan Vaa SV Oscar Garnes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.03.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapet 07.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/21 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2015 17:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00. Plan- og byggjesakshandsamar VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.02.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Lena Romtveit SP Oscar Garnes V Roar Berg

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.04.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 27.02.2013 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 20.11.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /100 Plan- og miljøutvalet /27 Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /100 Plan- og miljøutvalet /27 Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2009/1810 Løpenr.: 14828/2013 Arkivkode: 151/3 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 16.10.2013 13/100 Plan- og miljøutvalet 26.03.2014

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer