VINJE KOMMUNE MØTEBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Kjellfrid Neset AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Gunn Aslaug Seltveit Bøe Baiba Sheine SV Saker til handsaming 14/29-14/36 Merknader Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Jan Myrekrok Toril Nicolaisen Kjetil Vaagen Stilling Rådmann Plan- og økonomisjef Næringssjef Utbyggingsleiar Arne Vinje ordførar Åse W. Slåtta administrasjonssekretær 1/7

2 Saksliste Saksnr Tittel PS 14/29 Referat og meldingar PS 14/30 Radiooverføring av kommunestyremøte - oppseiing av avtale PS 14/31 Utbyggingsavtale Holtardalen mellom Vinje kommune og Rauland Invest PS 14/32 Verdarvsøknad, partnerskapsavtale mellom Vinje, Tinn og Notodden kommunar PS 14/33 Årsmelding for 2013 PS 14/34 Årsrekneskap 2013 PS 14/35 Rekneskap Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane PS 14/36 Tertialrapport og budsjettrevisjon - 1. tertial /7

3 PS 14/29 Referat og meldingar RS 14/13 RS 14/14 RS 14/15 Møtebok frå førre møte Svar på henvendelse: Grenlandsbanen og utfordringar for eksisterande Sørlandsbane Mottatt tilsagn til "fjellsatsinga" Næringssjef Toril Nicolaisen informerte om gamle Rauland Feriesenter AS og Leirgravstaulen. Roar Berg Hansen (Ap) la fram følgjande framlegg: Formannskapet løyver kr frå formannskapets disposisjonskonto til hjelpearbeidet etter flaumen i Bosnia. Ordføraren tek stilling til bruken av løyvinga i samråd med Bosnisk foreining i Haukeli. Framlegget frå Berg Hansen blei samrøystes vedteke. Formannskapet løyver kr frå formannskapets disposisjonskonto til hjelpearbeidet etter flaumen i Bosnia. Ordføraren tek stilling til bruken av løyvinga i samråd med Bosnisk foreining i Haukeli. Framlagde referat og meldingar blei elles teke til etterretning. PS 14/30 Radiooverføring av kommunestyremøte - oppseiing av avtale Vinje kommune seier opp avtala om radiooverføring av kommunestyremøte med verknad frå Rådmannen, Vinje kommune seier opp avtala om radiooverføring av kommunestyremøte med verknad frå /7

4 PS 14/31 Utbyggingsavtale Holtardalen mellom Vinje kommune og Rauland Invest Vinje kommune går inn i ei utbyggingsavtale med Rauland Invest for bygging av leidningsnett og Høgdebasseng i Holtardalen jmf vilkår over. Endeleg avtale skal handsamast i kommunen til hausten. Rådmannen, Vinje kommune går inn i ei utbyggingsavtale med Rauland Invest for bygging av leidningsnett og Høgdebasseng i Holtardalen jmf vilkår over. Endeleg avtale skal handsamast i kommunen til hausten. PS 14/32 Verdarvsøknad, partnerskapsavtale mellom Vinje, Tinn og Notodden kommunar 1. Vinje kommune inngår vedlagde partnarskapsavtale når ein verdsarvstatus ligg føre, under føresetnad av at dei andre partane og godkjenner avtala. 2. I tillegg til ordføraren skal representere opposisjonen i verdsarvrådet. 3. Rådmann peikar ut ein frå administrasjonen. Rådmannen, Framlegg frå H v. Bjørn Skinnarland: Vinje kommune ynskjer å ha med ein grunneigar representant i verdsarvrådet. Framlegg frå formannskapet i pkt. 2: -Bjørn Skinnarland (H) representerer opposisjonen i verdsarvrådet -Kjellfrid Neset (Ap) er vara. 4/7

5 Røysting: Framlegget frå Skinnarland blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Framlegget frå formannskapet i pkt. 2 blei samrøystes vedteke. Vedtaket blei då: 1. Vinje kommune inngår vedlagde partnarskapsavtale når ein verdsarvstatus ligg føre, under føresetnad av at dei andre partane òg godkjenner avtala. 2. I tillegg til ordføraren går Bjørn Skinnarland inn i verdsarvrådet, som representant for opposisjonen. Kjellfrid Neset er vararepresentant. 3. Formannskapet ønskjer prinsipielt at grunneigarlaget på Møsstrond får høve til å nemne opp ein representant. 4. Rådmannen peikar ut ein representant frå administrasjonen. PS 14/33 Årsmelding for 2013 Årsmelding for Vinje kommune 2013 vert godkjent. Rådmannen, Handsaming i Rådet for eldre og funksjonshemma : Årsmelding for Vinje kommune 2013 vert godkjent. Årsmelding for Vinje kommune 2013 vert godkjent. Saksordførar: Øystein Høgetveit 5/7

6 PS 14/34 Årsrekneskap 2013 Årsrekneskap 2013 for Vinje kommune vert godkjent med eit mindreforbruk på kr ,72- i drift og eit mindreforbruk på kr 0,- i investering. Rådmannen, Årsrekneskap 2013 for Vinje kommune vert godkjent med eit mindreforbruk på kr ,72- i drift og eit mindreforbruk på kr 0,- i investering. Saksordførar: Øystein Høgetveit PS 14/35 Rekneskap Fastsetjing av årsresultat for driftseiningane 1. Resultatet for driftseiningane vert fastsett slik det går fram av Note 11 til rekneskapen for 2013, avrunda ned til næraste heile tusen kr, med desse unntaka: a) Nav - mindreforbruk kr ,- b) Vinje oppvekstsenter mindreforbruk kr 0,- 2. Finansiering av oppattløyvingar etter korreksjonar i punkt 1 vert dekt med bruk av årets overskot kr ,- og inndraging av meirforbruk. 3. Kr ,- vert avsett til disposisjonsfond, og årets overskot er dermed disponert. Rådmannen, Resultatet for driftseiningane vert fastsett slik det går fram av Note 11 til rekneskapen for 2013, avrunda ned til næraste heile tusen kr, med desse unntaka: a) Nav - mindreforbruk kr ,- b) Vinje oppvekstsenter mindreforbruk kr 0,- 2. Finansiering av oppattløyvingar etter korreksjonar i punkt 1 vert dekt med bruk av årets overskot kr ,- og inndraging av meirforbruk. 6/7

7 3. Kr ,- vert avsett til disposisjonsfond, og årets overskot er dermed disponert. Saksordførar: Jon Rikard Kleven PS 14/36 Tertialrapport og budsjettrevisjon - 1. tertial Tertialrapporten vert teken til etterretning. 2. Rauland barnehage og Teknisk drift og vedlikehald får auka sine rammer slik det går fram av tabellen i saksframstillinga. Midlane blir tilført frå sentral buffer. 3. Mindreforbruk for Rauland skule frå 2013 på ,- vert omdisponert til «Rauland skule uteområde 2012». 4. Nytt investeringsprosjekt «Agresso a-melding» får ei brutto ramme på kr ,-, finansiert med kr ,- frå kapitalfond og kr ,- i mvarefusjon. 5. Nytt investeringsprosjekt «Ephorte 5» får ei brutto ramme på kr ,-, finansiert med kr ,- frå kapitalfond og kr ,- i mvarefusjon. 6. Investeringsprosjektet «Maskinplan» får auka ramma med 1,5 mill kr, finansiert av kapitalfondet med 1,2 mill og 0,3 mill i mvarefusjon. Rådmannen, Tertialrapporten vert teken til etterretning. 2. Rauland barnehage og Teknisk drift og vedlikehald får auka sine rammer slik det går fram av tabellen i saksframstillinga. Midlane blir tilført frå sentral buffer. 3. Mindreforbruk for Rauland skule frå 2013 på ,- vert omdisponert til «Rauland skule uteområde 2012». 4. Nytt investeringsprosjekt «Agresso a-melding» får ei brutto ramme på kr ,-, finansiert med kr ,- frå kapitalfond og kr ,- i mvarefusjon. 5. Nytt investeringsprosjekt «Ephorte 5» får ei brutto ramme på kr ,-, finansiert med kr ,- frå kapitalfond og kr ,- i mvarefusjon. 6. Investeringsprosjektet «Maskinplan» får auka ramma med 1,5 mill kr, finansiert av kapitalfondet med 1,2 mill og 0,3 mill i mvarefusjon. Saksordførar: Baiba Sheine 7/7