VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL."

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Roar Berg Hansen AP Ingerid Hayes SV Margit Auran KRF Jorunn Hestmann SV Tone Edland SP Knut Erik Jordstøyl SP Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Baiba Sheine SV Kari Rustberggård SV Agnar Bratland KRF Britt Særen FRP Tor Strømme AP Lena Romtveit SP Halvor Midtveit AP Anne Lise Verpe Sandok Vera Jørgensen SV Espen Sudbø SV Knut Berdal Ringhus Jon Torvetjønn FRP Tore Maurits Damberg Jon Rikard Kleven SP Aanund Olsnes AP Erlend Larsen Saker til handsaming 10/19-10/31 Merknader 1/17

2 Andre som møtte Namn Hans Kristian Lehmann Sissel Bitustøyl Ann Wraa John Kleiv Stilling Rådmann Assisterande rådmann Helsesjef Driftssjef Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/17

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 10/19 Referat og meldingar PS 10/20 Årsmelding rådet for funksjonshemma PS 10/21 Årsmelding 2009 forvinje eldreråd PS 10/22 Årsmelding 2009 for Vinje kontrollutval PS 10/23 Legetenesta i Vinje kommune PS 10/24 Framlegg til Forvaltningsplan for Brattefjell - Vindeggen landskapsvernområde PS 10/25 Gjennomføring av reguleringsplanen for Åmothaugen PS 10/26 Nye depoarkiv - IKA Kongsberg PS 10/27 Samarbeidsavtale - Rådet for nasjonalparkkommunae PS 10/28 Val av ny vara til oppvekst- og velferdsutvalet PS 10/29 Val av ny vara til overtakstnemnd for eigedomsskatt PS 10/30 Val av nye vararepresentantar til formannskapet PS 10/31 Val av vararepresentant til planprogammet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (Heiplanen) 3/17

4 PS 10/19 RS 10/3 RS 10/4 RS 10/5 RS 10/6 REFERAT OG MELDINGAR Møtebok frå førre møte Melding om politisk vedtak - rullering av plan for selskapskontroll - Vinje kommune Aksjon bedre eldreomsorg Brev till Kommunestyret og Eldrerådet og Pleie og omsorgsetaten i kommunen Svar på søknad om permisjon frå politiske verv Politimeister Anne Rygh Pedersen og lensmann Geir Kjartan Lid informerte om ny organisering av lensmannskontora i Vest-Telemark. Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 10/20 ÅRSMELDING RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Årsmelding for 2009 for rådet for funksjonshemma blir teke til etterretning. Handsaming i Råd for funksjonshemma : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Årsmelding for 2009 for rådet for funksjonshemma blir teke til etterretning. Framlegget frå rådet for funksjonshemma blei samrøystes vedteke. Årsmelding for 2009 for rådet for funksjonshemma blir teke til etterretning. 4/17

5 PS 10/21 ÅRSMELDING 2009 FORVINJE ELDRERÅD Årsmelding for 2009 frå Vinje eldreråd blir teke til etterretning. Handsaming i Eldrerådet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Årsmelding for 2009 frå Vinje eldreråd blir teke til etterretning. Framlegget frå eldrerådet blei samrøystes vedteke. Årsmelding for 2009 frå Vinje eldreråd blir teke til etterretning. PS 10/22 ÅRSMELDING 2009 FOR VINJE KONTROLLUTVAL KONTROLLUTVALETS FRAMLEGG TIL VEDTAK: Vinje kommunestyre tek årsmelding 2009 for Kontrollutvalet i Vinje til vitande. Vinje kontrollutval, Halvor Midtveit, leiar /s/ Framlegget frå kontrollutvalet blei samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre tek årsmelding 2009 for Kontrollutvalet i Vinje til vitande. 5/17

6 PS 10/23 LEGETENESTA I VINJE KOMMUNE 1. Det blir sett ned ein intern prosjektgruppe som utgreiar ein framdriftsplan for utvikling og evaluering av kommunen sin helseteneste på kort og lang sikt, Prosjektgruppa vil og sjå på eventuelle konsekvensar for innføring av den nye samhandlingsreformen, romtilhøve, ROS-analyse mm jmfr vedlagt prosjektplan, vedlegg nr Edland legekontor blir ope slik det er per i dag. Saka tas opp på nytt, når legen går ut i permisjon januar Innan den tid skal prosjektgruppa vera klar med endeleg rapport om legetenesta. 3. Rauland legekontor blir mellombels stengt fram til ein har moglegheit for å rekruttere ny lege. Kontoret opnar tri dagar i veke frå ny lege er tilsett, men tidligast 1. september. Ordninga skal vare i ein prøveperiode på 6 månader frå start. Evaluering fortløpande kvar månad. 4. Legekontora på Edland og Rauland blir som tidlegare stengt for avvikling av sumarferie. 5. Delar av avsette midlar i budsjettet for Rauland legekontor, kan nyttast til frikjøp av personale/prosjektarbeidar i prosjektperioden. Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Endre pkt. 3 til: Arbeidet med å rekruttere lege ved Rauland legekontor held fram og har høg prioritet og OVU ynskjer oppstart av tilbodet så snart som råd. Organisering av arbeidet ved kontoret og evalueringstiltak kjem ein attende til. Nytt pkt. : Arbeidet med å utvikle Helsesenteret i Åmot til eit lokalmedisinsk senter fortset og ein viser her til kommunestyresak 10/2 frå møtet , der kommunestyret m.a. ber om at det blir søkt om eit pilotprosjekt i samband med Samhandlingsreforma. Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Nytt pkt. 3: Det blir oppretta ein ny legeheimel. Den skal vere knytt til Rauland legekontor. Rauland legekontor skal vere ope 5 dagar i veka. Kontoret skal få overført 20 % legeressurs frå Åmot legekontor i tillegg til den nye legeheimelen. 6/17

7 Røysting: Rådmannens framlegg pkt. 1: samrøystes vedteke Rådmannens framlegg pkt. 2: samrøystes vedteke Rådmannens framlegg pkt. 3 blei sett opp mot Rønningens framlegg til nytt pkt. 3: Rønningens framlegg blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Ein røysta deretter over framlegget til pkt. 3 frå Kleven: Klevens framlegg blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Deretter røysta ein over Rønningens tilleggspunkt: samrøystes vedteke Rådmannens framlegg pkt. 4: vedteke med 6 mot 1 røyst. Rådmannens framlegg pkt. 5: samrøystes vedteke Vedtaket blei då: 1. Det blir sett ned ei intern prosjektgruppe som utgreiar ein framdriftsplan for utvikling og evaluering av kommunen sin helseteneste på kort og lang sikt. Prosjektgruppa vil og sjå på eventuelle konsekvensar for innføring av den nye samhandlingsreforma, romtilhøve, ROS-analyse mm jmfr vedlagt prosjektplan, vedlegg nr Edland legekontor blir ope slik det er per i dag. Saka tas opp på nytt, når legen går ut i permisjon januar Innan den tid skal prosjektgruppa vera klar med endeleg rapport om legetenesta. 3. Det blir oppretta ein ny legeheimel. Den skal vere knytt til Rauland legekontor. Rauland legekontor skal vere ope 5 dagar i veka. Kontoret skal få overført 20 % legeressurs frå Åmot legekontor i tillegg til den nye legeheimelen. Arbeidet med å rekruttere lege ved Rauland legekontor held fram og har høg prioritet og OVU ynskjer oppstart av tilbodet så snart som råd. Organisering av arbeidet ved kontoret og evalueringstiltak kjem ein attende til. 4. Arbeidet med å utvikle Helsesenteret i Åmot til eit lokalmedisinsk senter fortset og ein viser her til kommunestyresak 10/2 frå møtet , der kommunestyret m.a. ber om at det blir søkt om eit pilotprosjekt i samband med Samhandlingsreforma. 5. Legekontora på Edland og Rauland blir som tidlegare stengt for avvikling av sumarferie. 6. Delar av avsette midlar i budsjettet for Rauland legekontor, kan nyttast til frikjøp av personale/prosjektarbeidar i prosjektperioden. Saksordførar: Børre Rønningen 7/17

8 Handsaming i Eldrerådet : Framlegg frå eldrerådet: Legetenesta i Vinje bør i størst mon samlast i Åmot ved Vinje helsesenter. Rådet meiner at dette vil føre til ein mykje meir stabil og forutsigbar legesituasjon i kommunen. Det ligg likevel ikkje til hinder for at visse tenester kan utførast på omsorgssentra i Edland og på Rauland. Framlegget frå eldrerådet blei samrøyste3s vedteke. Legetenesta i Vinje bør i størst mon samlast i Åmot ved Vinje helsesenter. Rådet meiner at dette vil føre til ein mykje meir stabil og forutsigbar legesituasjon i kommunen. Det ligg likevel ikkje til hinder for at visse tenester kan utførast på omsorgssentra i Edland og på Rauland. Handsaming i Råd for funksjonshemma : Framlegg frå råd for funksjonshemma: Legetenesta i Vinje kommune bør i størst mon samlast i Åmot ved Vinje helsesenter. Rådet meiner at dette vil føre til ein mykje meir stabil og forutsigbar legesituasjon i kommunen. Det ligg likevel ikkje til hinder for at visse tenester kan utførast på omsorgssentra i Edland og på Rauland. Framlegget frå råd for funksjonshemma blei samrøystes vedteke. Legetenesta i Vinje kommune bør i størst mon samlast i Åmot ved Vinje helsesenter. Rådet meiner at dette vil føre til ein mykje meir stabil og forutsigbar legesituasjon i kommunen. Det ligg likevel ikkje til hinder for at visse tenester kan utførast på omsorgssentra i Edland og på Rauland. Framlegg frå Sp v. Tone Edland: Nytt pkt. 3: Det blir arbeidd vidare med å rekruttere legevikar til Rauland legekontor. Seinast etter ferien 2010 blir kontoret opna att, slik som det er i dag. Ordninga blir evaluert som del av arbeidet med rapport om helsetenestene. 8/17

9 Framlegg frå SV v. Arne Vinje: 1. Det blir sett ned ei intern prosjektgruppe som utgreiar ein framdriftsplan for utvikling og evaluering av kommunens helseteneste på kort og lang sikt. Prosjekgruppa vil og sjå på eventuelle konsekvensar ved innføringa av den nye samhandlingsreforma, romtilhøve, ROS-analyse mm, i samsvar med vedlagde prosjektplan, vedlegg nr. 2. Rapporten frå prosjektgruppa skal liggje føre innan årsskiftet , og vera grunnlag for eit endeleg politisk vedtak om organiseringa av helsetenestene. 2. Edland legekontor blir ope slik det er pr. i dag, fram til rapporten er ferdig handsama. 3. Det blir arbeidd vidare med å rekruttere legevikar til Rauland legekontor. Seinast etter ferien 2010 blir det 3 faste kontordagar med lege i veka. Ordninga blir evaluert etter kvart, som del av arbeidet med rapporten om helsetenestene. 4. Arbeidet med å utvikle helsesenteret i Åmot i samsvar med samhandlingsreforma til eit distriktsmedisinsk senter held fram, jf. Vedtaket i PS 10/2. 5. Legekontora på Edland og Rauland blir som tidlegare stengde for avvikling av sumarferie. 6. Delar av avsette midlar i budsjettet for Rauland legekontor, kan nyttast til frikjøp av personale/prosjektarbeidar i prosjektperioden. Røysting: Ein sette OVUs framlegg opp mot framlegget til Vinje. Framlegget til Vinje blei vedteke med 13 mot 12 røyster. Ein sette deretter opp Edlands framlegg til pkt. 3 opp mot Vinjes framlegg til pkt. 3. Framlegget til Edland blei vedteke med 17 mot 8 røyster. Vedtaket blei då: 1. Det blir sett ned ei intern prosjektgruppe som utgreiar ein framdriftsplan for utvikling og evaluering av kommunens helseteneste på kort og lang sikt. Prosjekgruppa vil og sjå på eventuelle konsekvensar ved innføringa av den nye samhandlingsreforma, romtilhøve, ROS-analyse mm, i samsvar med vedlagde prosjektplan, vedlegg nr. 2. Rapporten frå prosjektgruppa skal liggje føre innan årsskiftet , og vera grunnlag for eit endeleg politisk vedtak om organiseringa av helsetenestene. 2. Edland legekontor blir ope slik det er pr. i dag, fram til rapporten er ferdig handsama. 3. Det blir arbeidd vidare med å rekruttere legevikar til Rauland legekontor. Seinast etter ferien 2010 blir kontoret opna att, slik som det er i dag. Ordninga blir evaluert som del av arbeidet med rapport om helsetenestene. 4. Arbeidet med å utvikle helsesenteret i Åmot i samsvar med samhandlingsreforma til eit distriktsmedisinsk senter held fram, jf. Vedtaket i PS 10/2. 5. Legekontora på Edland og Rauland blir som tidlegare stengde for avvikling av sumarferie. 6. Delar av avsette midlar i budsjettet for Rauland legekontor, kan nyttast til frikjøp av personale/prosjektarbeidar i prosjektperioden. 9/17

10 PS 10/24 FRAMLEGG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR BRATTEFJELL - VINDEGGEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Plan- og miljøutvalet/kommunestyret i Vinje sluttar seg til at Framlegg til Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde blir oversendt til Direktoratet for Naturforvaltning med tilråding om at planen blir godkjent slik han nå ligg føre Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå Frp v/halvor Lognvik: PM utvalet meiner demokratiet skal styre landet. Storting og Regjering skal lage retningslinene men lokaldemokratiet skal kommune og innbyggarane ta seg av uten diktat frå DN eller sentralmakt. Me ynskjer ikkje denne forvaltningsplanen og dersom regjeringa held fast ved overkøyring av lokaldemokratiet, må dei sjølve ta seg av forvaltningen. Vedtak: 6 mot 1 røyst Framlegget frå rådmannen vart vedteke Framlegg frå Plan- og miljøutvalet Plan- og miljøutvalet/kommunestyret i Vinje sluttar seg til at Framlegg til Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde blir oversendt til Direktoratet for Naturforvaltning med tilråding om at planen blir godkjent slik han nå ligg føre. Saksordførar: Knut B Ringhus 10/17

11 Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Kommunestyret meiner demokratiet skal styre landet. Storting og Regjering skal lage retningslinene men lokaldemokratiet skal kommune og innbyggarane ta seg av utan diktat frå DN eller sentralmakt. Me ynskjer ikkje denne forvaltningsplanen og dersom regjeringa held fast ved overkøyring av lokaldemokratiet, må dei sjølve ta seg av forvaltninga. Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Saka blir utsett og planen blir sendt på høyring slik at grunneigarane får uttale seg om planen. Framlegget til Kleven blei vedteke med 17 mot 8 røyster. Ein røysta då ikkje over Lognvik sit framlegg Saka blir utsett og planen blir sendt på høyring slik at grunneigarane får uttale seg om planen. PS 10/25 GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLANEN FOR ÅMOTHAUGEN 1. Vinje kommune startar opp arbeidet med gjennomføring av reguleringsplan Åmothaugen med ei utgiftsramme på 6 mill. kr i Restfinansiering kjem i budsjettprosessen for Vinje kommune dekker allereie utført utomhusarbeid ifølgje avtala med Fristad Eiendom, med kr ,-. 3. Inndekking skjer gjennom bruk av unytta løyvingar til næringsformål på kr ,- og ny bruk av næringsfondsmidlar på ,-. 11/17

12 Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Ap v. Tor Strømme: Tillegg: Det må avklarast før anbodsrunden kva for del av arbeidet som skal dekkast av partane. Rådmannens framlegg blei vedteke med 6 mot 1 røyst. Strømmes framlegg blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune startar opp arbeidet med gjennomføring av reguleringsplan Åmothaugen med ei utgiftsramme på 6 mill. kr i Restfinansiering kjem i budsjettprosessen for Vinje kommune dekker allereie utført utomhusarbeid ifølgje avtala med Fristad Eiendom, med kr ,-. 3. Inndekking skjer gjennom bruk av unytta løyvingar til næringsformål på kr ,- og ny bruk av næringsfondsmidlar på ,-. 4. Det må avklarast før anbodsrunden kva for del av arbeidet som skal dekkast av partane. Jon Rikard Kleven og Børre Rønningen gjekk frå som ugilde jf. FVL 6, 2. ledd. Åse Hylland kom inn som vara for Jon Rikard Kleven. Det var ikkje vara for Børre Rønningen. Framlegg frå Sp v. Knut Erik Jordstøyl: Vinje kommune startar opp arbeidet med gjennomføring av reguleringsplan Åmothaugen. Arbeidet skal ut på anbod og kommunestyret løyver midlar etter anbodsrunden. Det må avklarast før anbodsrunden kva for del av arbeidet som skal dekkast av kvar av partane. Framlegg frå Ap v. Tor Strømme: Tillegg: Vinje kommunestyre bed administrasjonen vurdere ein alternativ plan for parkering av vognparken for Telemark Bilruter. Vinje kommunestyre meiner ein bør legge oppstillinga av kjøretøy sørafor Telemark Bilruter sin verkstad, jf. også innhaldet i opphavleg makeskifte. 12/17

13 Røysting: Ein røysta fyrst om ein ville starte opp arbeidet med reguleringsplanen eller ikkje. Det blei vedteke med 19 mot 5 røyster at ein skulle starte opp arbeidet med reguleringsplanen. Deretter sette ein formannskapets framlegg opp mot Jordstøyls framlegg. Jordstøyls framlegg blei vedteke med 15 mot 9 røyster. Strømmes framlegg fall med 13 mot 11 røyster. Vinje kommune startar opp arbeidet med gjennomføring av reguleringsplan Åmothaugen. Arbeidet skal ut på anbod og kommunestyret løyver midlar etter anbodsrunden. Det må avklarast før anbodsrunden kva for del av arbeidet som skal dekkast av kvar av partane. PS 10/26 NYE DEPOARKIV - IKA KONGSBERG Vinje kommune sluttar seg til prosjektet Arkivsenter Østafjells. Estimert eigartilskot slik det kjem fram i sak 008/110 til representantskapsmøtet for IKA Kongsberg 2010 vert innarbeidd i økonomiplan frå Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Sp v. Aslak Ofte: Vinje kommune kan ikkje slutte seg til Arkivsenter Østafjells nå og bed om ei vurdering av eit meir lokalt alternativ. Framlegget til Ofte fall med 6 mot 1 røyst. Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Tillegg 1. avsnitt: Vinje kommune sluttar seg til prosjektet Arkivsenter Østafjells under føresetnad av at dei andre eigarkommunane gjer det sama. 13/17

14 Framlegget frå rådmannen med tillegg frå Vinje blei samrøystes vedteke. Vinje kommune sluttar seg til prosjektet Arkivsenter Østafjells under føresetnad av at dei andre eigarkommunane gjer det sama. Estimert eigartilskot slik det kjem fram i sak 008/110 til representantskapsmøtet for IKA Kongsberg 2010 vert innarbeidd i økonomiplan frå Saksordførar: Kari Rustberggård Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Vinje kommune konstaterar at vedtaket om prosjektet Arkivsenter Østafjells er utsett, og aksepterar at det i mellomtida blir utgreidd meir lokale alternativ. Framlegget frå Vinje blei samrøystes vedteke. Vinje kommune konstaterar at vedtaket om prosjektet Arkivsenter Østafjells er utsett, og aksepterar at det i mellomtida blir utgreidd meir lokale alternativ. PS 10/27 SAMARBEIDSAVTALE - RÅDET FOR NASJONALPARKKOMMUNAE Vinje kommune godkjenner Samarbeidsavtale Rådet for nasjonalparkkommunar. Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke. Vinje kommune godkjenner Samarbeidsavtale for Rådet for nasjonalparkkommunar. Saksordførar: Arne Vinje 14/17

15 Framlegget frå formannskapet blei samrøystes vedteke. Vinje kommune godkjenner Samarbeidsavtale for Rådet for nasjonalparkkommunar. PS 10/28 VAL AV NY VARA TIL OPPVEKST- OG VELFERDSUTVALET Ny vara til OVU blir Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Opprykk på varalista og inn med Aslak Ofte som 4. vara. Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Opprykk på varalista og inn med Aslak Ofte som 4. vara. Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Opprykk på varalista og inn med Aslak Ofte som 4. vara. PS 10/29 VAL AV NY VARA TIL OVERTAKSTNEMND FOR EIGEDOMSSKATT Nytt varamedlem til overtakstnemnda for eigedomsskatt blir 15/17

16 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Finn Magne Moy Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Nytt varamedlem til overtakstnemnda for eigedomsskatt blir Finn Magne Moy. Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Nytt varamedlem til overtakstnemnda for eigedomsskatt blir Finn Magne Moy. PS 10/30 VAL AV NYE VARAREPRESENTANTAR TIL FORMANNSKAPET Nye varamedlemar til formannskapet blir. Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Roar Berg Hansen i staden for Ellen Gardsteig. For senterpartiet blir det opprykk og Jon Rikard Kleven blir siste vara. Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Roar Berg Hansen i staden for Ellen Gardsteig. For senterpartiet blir det opprykk og Jon Rikard Kleven blir siste vara. 16/17

17 Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Roar Berg Hansen i staden for Ellen Gardsteig. For senterpartiet blir det opprykk og Jon Rikard Kleven blir siste vara. PS 10/31 VAL AV VARAREPRESENTANT TIL PLANPROGAMMET FOR SETESDAL VESTHEI RYFYLKEHEIENE OG SETESDAL AUSTHEI (HEIPLANEN) Vararepresentant for Arne Vinje i styret til planfagleg arbeidsgruppe for Heiplanen blir. Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Aslak Ofte Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Vararepresentant for Arne Vinje i styret til planfagleg arbeidsgruppe for Heiplanen blir Aslak Ofte. Framlegget frå valnemnda blei samrøystes vedteke. Vararepresentant for Arne Vinje i styret til planfagleg arbeidsgruppe for Heiplanen blir Aslak Ofte. 17/17

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 04.09.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 16.10.2008 09:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 02.10.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Korpsromet på Raulandshuset 21.04.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.03.2011 16:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte Børre Rønningen Ole Kristian Nyhus Gunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.12.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP Oscar

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 11.03.2019 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer