Andebu. Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18."

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Inger Moe Åpningstider De kommunale kontorene og sentralbordet ved herredshuset, familiesenteret og på sykehjemmet har åpningstid kl Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Neste nummer kommer ut i uke 50. Forsidebilde: Spente 1. klassinger første dag på Kodal skole. Barna rundt bordet er bl.a. fra venstre: Eirik Berge Klausen, Linnea Jonsmyr, Lilli Elisabeth Løreng Olsen, Elias Sundsby og Amelia Venås Hansen. Ordføreren har ordet Høsten er her. Sommeren 2009 vil nok ikke bli lenge husket for de som er opptatt av sol og varme. Det som derimot vil gå inni historien er den suksessen flere fra Andebu har hatt på ulike konkurransearenaer denne sommeren. I løpet av noen dager skjedde følgende: Revygruppa fra Vestre Andebu Vel vant NM i humor på Høylandet med den distriktspolitiske sketsjen PPPiB&T, (Post, piller, politi i butikk & tipping). Noen dager etter vant skytteren Kristoffer Skjelland to gullmedaljer i EM i Kroatia. Så var det flere som traff blink. Susanne K. Myhre gikk helt til topps under årets NM i elgskyting, og hun ble kåret til prinsesse for aller første gang. Malene Knutsen ble nest best, altså dobbelt til Andebu. Malene har for øvrig vunnet NM tidligere. Neste år blir NM i elgskyting arrangert her i Andebu. Vi har alt startet planleggingen og hjemmefavorittene står altså i kø. Det sluttet ikke her for Kristoffer sikret seg ytterligere to gull i Kroatia og ble dermed EM store gullgutt med i alt 4 gull. Imponerende! Nå har skoleåret startet opp igjen med historisk mange 6 åringer på de tre barneskolene våre. Det er omtrent hundre av dem som bor i vår kommune, og i tillegg har vi en fin flokk fra Vivestad som har begynt på Høyjord skole. Høyjord skole har for øvrig nylig innviet sin gapahuk og sammen med lavoen og området ved Ilestadvannet har vi en skole med et unikt uteområde. Om noen dager skal jeg skrive under manifest mot mobbing på Andebu skole. Tall viser at mobbing har økt igjen etter at vi hadde en gledelig nedgang for noen år siden. Jeg er glad for at skolelederne våre har fokus på dette. Kodal skole har også markert seg her med flott oppslag om nettopp mobbing både i papiravis og på nett. Andebu er fortsatt en vekstkommune, og befolkningen er yngre enn gjennomsnitt for landet, men vi har også noen innbyggere som nærmer seg 100 år. Vårt ansvar som kommune er svært omfattende. Noen trenger oss mer enn andre og behovet for hjelp om omsorg endrer seg med de ulike faser av livet. For meg er det viktig at vi i lokalsamfunnet har de gode tilbudene, og mindre viktig hvem som står bak dem. Våre lag og foreninger gjør en formidabel jobb og sammen skaper vi det lokalsamfunnet som det er godt å leve i. Snart åpner vi NAV kontoret i Andebu. Det at tidligere trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontoret flytter sammen er en krevende, men viktig prosess. Jeg håper inderlig at vi lykkes i å skape et tilbud som ser de som trenger oss og som hjelper innbyggere til et godt og meningsfullt liv. God høst til dere alle! Hans Hilding Hønsvall Andebu bibliotek flytter siste åpningsdag Andebu bibliotek har siste åpningsdag i Sentrumsbygget fredag 11. september, og kan invitere tidligere og nye brukere til åpningsfest i nye lokaler lørdag 31. oktober. Bibliotekmateriell som er lånt før 11. sept. kan beholdes til ut i november. Kun etterspurte bøker vil bli purret inn før 1. desember, men ingen vil få purregebyr. Fra 1. desember går alle rutiner som normalt. Vi oppfordrer alle til å låne mye før biblioteket stenger, og på den måten hjelpe til med flyttingen. Åpningen av det nye biblioteket vil bli en festdag med bl.a. kake, taler, utstillinger, sang og musikk, og vi håper så mange som mulig blir med og feirer denne historiske dagen! 2

3 Prosjekt 2010 i Andebu Økonomi, - tjeneste- og kvalitetsstyring - Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon. Dette er et utdrag av månedsbrevet i juni og omfatter delrapport 1 som ble behandlet i kommunestyret Rapporten i sin helhet kan leses på våre nettsider eller fås tilsendt ved henvendelse til kommunen. Prosjektplan Kommunestyret vedtok i møte sak 01/09: 1. Kommunestyret skal sikres et beslutningsgrunnlag på konkrete konsekvensutredede tiltak som resulterer i at kommunens økonomi forbedres ved at årlige netto driftsutgifter varig reduseres med minimum 20 mill. kroner (ca. 7% av kommunens samlede driftsinntekter). 2. Det skal ikke være noen begrensninger i forhold til hva som kan utredes i prosjektet. Dette gjelder også om kommunestyret tidligere har fattet vedtak vedrørende slike forhold. 3. Prosjektet skal sikre a. God økonomistyring b. Riktig fordeling av tilgjengelige ressurser på tjenestene i fht brukernes behov c. Riktig kvalitet på tjenestene i forhold til brukernes behov og tilgjengelige ressurser d. Rekruttering i og godt omdømme for kommunen 4. Prosjektet organiseres og gjennomføres i 2009 i samsvar med innhold i vedlagte prosjektplan. Fase 1 skal være ferdig i mai Prosjektplanen endres i samsvar med dette. 5. Prosjektgruppen legger 2 delrapporter direkte fram for kommunestyret underveis i prosjektperioden. 6. Hovedrapporten og innstilling fra prosjektgruppen legges fram for behandling i kommunestyret sammen med økonomiplan og årsbudsjett 2010 i desember 2009, etter forutgående behandling i arbeidsmiljøutvalg, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd, ungdomsråd, administrasjonsutvalg og formannskap. Protokolltilførsel Andebu Venstre ber prosjektgruppa vurdere om de ansatte er nok representert. Dette er avgjørende viktig for en god prosess og et godt gjennomarbeidet og varig resultat. Status for prosessarbeidet I hht. vedtatt framdriftsplan ble fase 1 avsluttet i prosjektgruppemøte Delrapport 1 ble behandlet i kommunestyrets møte I fase 1 har vi stilt spørsmålet: Hvor er vi? I denne fasen er nå-situasjonen kartlagt og analysert. Kommuneplan, økonomiplan , budsjett 2010, langsiktige økonomiske mål og kvalitetsstyringssystem - Revidering av kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) skal påbegynnes høsten Prosjekt Andebu 2010 skal vurderes i sammenheng med rullering Andebu Stikka nr av kommuneplanen og være premissleverandør til denne rulleringen. - Økonomiplan og budsjett 2010 skal vedtas i kommunestyrets møte Prosjekt Andebu 2010 er en svært viktig del av prosess og arbeid med utarbeidelse av forslag til økonomiplan og budsjett. Prosjektresultatene skal innarbeides i disse planene. - Prosjektgruppa mener at kommunen fortsatt skal ha langsiktige økonomiske mål som skal være forpliktende for økonomiplaner og årsbudsjetter. Telemarkforskning har anbefalt at kommunen fortsatt skal styre etter langsiktige mål, men anbefaler at de eksisterende 7 mål endres til tre hovedmål: 1. Kommunens netto driftsresultat det enkelte år skal minimum utgjøre 3% av sum driftsinntekter. Ønskelige, men ikke tilstrekkelige og nødvendige delmål for å oppnå dette: 1.1 Brutto driftsresultat, ekskl. avskrivninger, skal være positivt og nominelt øke fra år til år. 1.2 Investeringene skal i gjennomsnitt i den enkelte planperiode finansieres med maks. 70% lånemidler. 1.3 Årlige netto finansutgifter skal ikke overskride 4,5% av sum driftsinntekter. 2. Beholdningen av disposisjonsfond skal minimum utgjøre 5% av sum driftsinntekter 3. Realavkastningen på Kraftfondet skal generelt anvendes ved å avsette 1/3 til generelt disposisjonsfond og bruke 2/3 som egenkapital til investeringer. I en periode skal realavkastningen uansett sørge for at det bygges opp igjen bufferfond finansforvaltning slik at dette blir på minimum 6 mill. kroner ved utgangen av Avkastning tilsvarende prisstigningen avsettes til disposisjonsfondet som er ment å opprettholde realverdien av Kraftfondet. Prosjektgruppa har ikke konkludert med hva de vil anbefale i sin hovedrapport som skal behandles i kommunestyret , men for at prosjektgruppa selv, rådmannen og kommunestyret skal ha felles forpliktende økonomiske mål for økonomiplan og budsjett 2010, besluttet prosjektgruppa at foreliggende forslag til tre hovedmål skal gjelde for prosessen videre. Prosjektgruppa mener at påbegynt prosess vedrørende implementering av kvalitetsstyringssystemet skal videreføres og at resultater/konklusjoner forbundet med prosjekt Andebu 2010 skal innarbeides i dette. Konsulentutredninger I samsvar med forutsetninger i vedtatt prosjektplan vedtok prosjektgruppa å engasjere eksterne konsulenter 3

4 Undergrupper i prosjektgruppa Innenfor prosjektgruppas eget ansvarsområde ble det oppnevnt følgende undergrupper som fikk egne mandater for arbeidet: Styring og systemer Politisk organisering Organisasjon Økonomi Overordnet IKT Bruk, effektivisering, utvikling og sikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskap som har vurdert kommunen med nye briller. Konsulentene: - Kjetil Lie, Telemarkforskning - Kaare Granheim, Agenda Utredning og Utvikling AS - Rune Devold, Rune Devold AS har kartlagt, analysert og på enkelte områder fremmet anbefalinger vedrørende Kommunens økonomiske stilling Kommunens tjenesteproduksjon med fokus på ressursbruk, omfang og kvalitet på tjenestene Konsekvenser på frie inntekter av tre gitte kommunesammenslåingsalternativer, herunder beregninger av konsekvensene på spesielt administrasjonsutgifter Drift- og ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren Konsulentene har presentert sine rapporter og anbefalinger for prosjektgruppa, som vil drøfte hvordan kommunen skal forholde seg til disse videre i prosjekt Andebu Mange involverte i grupper i prosjekt Andebu 2010 Samordningsgruppe Samordningsgruppa består av ordfører, varaordfører, rådmann og økonomisjef. Gruppa er gjort ansvarlig og skal sørge for at prosjekt Andebu 2010 planlegges og gjennomføres i samsvar med kommunestyrets vedtak sak 01/09. Gruppemedlemmene opplever at prosjektet gjennomføres som forutsatt. Det har derfor ikke vært behov for møter i samordningsgruppa. Prosjektgruppe Prosjektgruppa, bestående av formannskapets medlemmer, rådmannens ledergruppe og en felles representant for hovedtillitsvalgte, har hatt 4 møter. Prosjektgruppa har bl.a. godkjent milepæl-/framdriftsplan, godkjent engasjementer av eksterne konsulenter, oppnevnt medlemmer til arbeidsgrupper og prosjektgruppas undergrupper, valgt fokusområder i fht målet om å redusere kommunens netto kostnader med 20 mill. kroner årlig, behandlet informasjonsplan for prosjektet, besluttet at det skal utarbeides plan for evaluering av hovedmålene for prosjektet, godkjent mandat for det videre arbeidet i prosjektgruppa og arbeidsgruppene, blitt orientert om søknad om fornyingsmidler og/eller faglige stimuleringsmidler, fått muntlige rapporter fra og gitt føringer for arbeidet i arbeidsgruppene, blitt orientert om innspill fra referansegruppene, fått presentert og behandlet konsulentrapporter, fått presentert refleksjoner fra Sande kommune og behandlet prosjektkoordinators utkast til delrapport 1. Arbeidsgrupper Prosjektgruppa oppnevnte følgende arbeidsgrupper: Oppvekst- og kultursektoren Sektor for behandling, rehabilitering og omsorg Teknisk sektor og næringsutvikling Arbeidsgruppene har fortløpende rapportert til prosjektgruppa i prosjektgruppas møter og fått tilbakemeldinger/føringer for det videre arbeidet. Referansegrupper Hovedutvalgene, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd, ungdomsråd, rådmannens ledergruppe, lederforum, virksomhets-, avdelings- og faggruppemøter, sentrale og lokale medbestemmelsesmøter, møter med/mellom hovedverneombud og verneombud og arbeidsmiljøutvalg utgjør referansegrupper. Prosjektplanen forutsetter at disse skal være orientert om arbeidet ved at det gis en muntlig rapport på hvert møte i referansegruppene. Skriftlig materiale sendes/ deles ut på møtene ved behov. Referansegruppene gis i forbindelse med disse orienteringene anledning til å fremme innspill til prosjektgruppen. Slike innspill skal være kortfattede skriftlige dokumenter som sendes prosjektsekretariatet v/rådmannen. Prosjektkoordinator vet at prosjekt Andebu 2010 har stått på sakslisten i de fleste av referansegruppenes møter. Prosjektkoordinator har inntrykk av at prosjekt Andebu 2010 har stått på sakslisten i mange interne møter i virksomhetene, avdelingene og faggruppene, men har selv ingen oversikt over dette. Tilbakemeldinger til prosjektkoordinator og opplevd engasjement tilsier dette. Fokusområder Prosjektgruppa har bedt arbeidsgruppene om å utrede muligheter for og konsekvenser forbundet med forhold som prosjektgruppa mener er de viktigste i forhold til å nå målet om å redusere kommunens netto kostnader med 20 mill. kroner årlig. Listen over fokusområder er lang og omfattende. Oppsummert kan det sies at den bl.a. omfatter: Kommunens visjon, verdigrunnlag og identitet Kommunestruktur (3 kommunesammenslåingsalternativer utredes) Interkommunalt samarbeid Politisk og administrativ organisering Organisasjonsmessige forhold IKT Økonomi (eiendomsskatt, andre inntekter, utgifter, gjeld, reserver, fond, innkjøp og finanspolitikk) Skole- og barnehagestruktur Kretsgrenser og opptaksområder for skoler

5 Lærertetthet på skolene og voksentetthet i barnehagene Skoleskyss, pp-tjenesten, leirskoleopphold og tiltaket hvite busser Konkurranseutsetting av enkelte tjenester Salg evt. utleie av kommunale tomter, bolig- og utbyggingsområder, boliger, eiendommer, bygninger og anlegg ENØK-tiltak Kommunal ungdomsklubb, barnefestivalen og tilskudd til lag og foreninger Gjennomføre nødvendige tiltak i omsorgsplanen innenfor en lavere kostnadsramme Effektivisering av tjenesteproduksjon og leveranse i omsorgssektoren Engasjement i lokalmiljøene Utredning vedr. evt. overføring av elever fra Høyjord skole til Andebu skole har naturlig nok skapt spesielt stort engasjement. I hht mandat, datert , ble arbeidsgruppe for oppvekst- og kultursektoren spesielt bedt om å: Utrede muligheter og økonomiske og andre konsekvenser med bl.a. å endre skolestrukturen ved å nedlegge Høyjord skole og overføre elevene på Høyjord skole til Andebu skole. Arbeidsgruppen skal ikke vurdere skolebygningens framtid ved evt. nedlegging av Høyjord skole. Prosjektgruppa vedtok (flertallsvedtak) å be arbeidsgruppa om å innhente ekstern bistand for å gjennomføre denne mulighetsanalysen med tilhørende økonomiske- og andre konsekvensanalyser/-vurderinger. Utredningen skal være helhetlig og fullstendig. Den skal bl.a. omfatte - Hva et evt. salg av skolebygningene med tilhørende uteområder i Høyjord kan innbringe (salgssum). Hva bygningene evt. kan benyttes til av kjøper skal ikke utredes. - Bortfall av driftskostnader og framtidige vedlikeholdskostnader ved Høyjord skole (skole+sfo) - Merutgifter skoleskyss - Nye investerings- og driftskostnader ved Andebu skole som følge av at skolen og SFO skal kunne motta elever og personale fra Høyjord (ekskl. elevene fra Vivestad). Statuskartlegging Det er gjennomført statuskartlegging pr som kan fås ved henvendelse til kommunens sentralbord. Kirkevalget/ menighetsrådsvalget Valg av menighetsråd i Andebu prestegjeld I høst skal det velges nye menighetsråd for Andebu, Høyjord og Kodal menigheter for perioden Valget foregår samtidig over hele landet. Valg avholdes mandag 14. september (samme dag som stortingsvalget). Det skal velges seks medlemmer og fem varamedlemmer i hvert sogn. Valglokalenes åpningstider er kl til kl Andebu sogn: På Andebu skole. Høyjord sogn: På Haugar ungdomslokale. Kodal sogn: På Vonheim ungdomslokale. Årets menighetsrådsvalg er også et valg av kirkelig fellesråd. Fellesrådet består av to medlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, foruten sognepresten og en kommunalt oppnevnt representant. Kirkevergen er fellesrådets sekretær. Å velge menighetsråd for de neste to år er et viktig valg. Alle som bryr seg om kirken, bør bruke sin stemmerett og være med å påvirke valget. Stemmerett har alle som er medlem av Den norske kirke, er 15 år eller mer, som bor i soknet og står oppført i det kirkelige manntallet. Forhåndsstemming kan skje frem til 11. september på følgende steder: - Andebu: Kirkevergens kontor i Andebu herredshus. - Høyjord: Hos Hanna Elisabeth Andersen, (Stigen) Nesveien 253, 3158 Andebu. telf eller (vennligst ring på forhånd). - Kodal: Hos Per Ivar Bjørndal, Bjørndalveien 3, 3243 Kodal tlf eller (vennligst ring på forhånd). Informasjon om kirkevalget/menighetsrådsvalget med valgkort og lister over kandidater til menighetsrådene i Andebu, Kodal og Høyjord er sendt ut til alle medlemmer av den norske kirke. BRUK DIN STEMMERETT! Digitale bygdebøker Alle de tre bygdebøkene er digitalisert og lagt inn på en CD. Denne selges fra banken, i resepsjonen på herredshuset og fra biblioteket. CD-en kan også bestilles på nett på Lorens Berg-stiftelsens hjemmeside Pris kr 150,- Andebu Stikka nr

6 Valgdagen for stortings- og sametingsvalget i Andebu er mandag 14. september Formannskapet er valgt som valgstyre med ordfører Hans Hilding Hønsvall som leder og Karin Helene Nygaard som nestleder. Valgstyrets sekretær Kjell Skoli tlf (mobil på valgdagen) - epost: Valglokaler og åpningstider Alle valglokaler i Andebu kommune holder åpent fra kl til kl Valglokaler: Andebu krets: Andebu skole Høyjord krets: Haugar ungdomslokale Kodal krets: Vonheim ungdomslokale Følgende har stemmerett ved stortingsvalg: Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven 53 og som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. For å kunne stemme må man stå innført i manntallet i en kommune. På valgdagen 14. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt 30. juni i valgåret. Legitimasjon: Du må ta med deg legitimasjon! Både ved forhåndsstemming og ved stemming på valgdagen må man kunne legitimere seg med for eksempel pass, førerkort, bankkort eller lignende (med bilde). Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Slik stemmer du på valgdagen Det skal ikke brukes stemmeseddelkonvolutt på valgdagen. I stedet skal stemmeseddelen brettes og stemples før den legges i valgurnen. Slik gjør du når du stemmer til stortingsvalget: Ta den stemmeseddelen du vil bruke Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning på stemmeseddelen) Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut! Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmeseddelen skal stemples Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent Legg selv den stemplede stemmeseddelen i urnen Trenger du veiledning eller hjelp? Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene (medlemmer av stemmestyret). Kommunene er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen. Forhåndsstemming Ordinær forhåndsstemmegivning foregår på Andebu herredshus fra og med 10. august til og med 11. september i den ordinære kontortiden. Siste mulighet til å avgi forhåndsstemme er altså fredag 11. september kl. 16:00. Det er i tillegg anledning til å avgi forhåndsstemme ved Andebu sykehjem tirsdag 8. september fra kl og fram til alle beboere har fått mulighet til å avgi sin stemme (ansatte, besøkende og andre som skulle befinne seg på sykehjemmet på dette tidspunktet kan også forhåndsstemme på sykehjemmet). For øvrig finnes informasjon på Andebu kommunes hjemmesider med linker til ytterligere informasjon fra departementet.

7 NAV Andebu NAV Andebu åpner i nytt bygg mandag 21. september. Du vil finne NAV Andebu i 2. etg. i det nyeste bygget i Andebu sentrum. Tjenester som vil flytte inn i det nye NAV Andebu er: Trygdeytelser Arbeids- og attføringstjenester Økonomisk sosialhjelp Gjeldsrådgiving Flyktningetjenester Kontaktinformasjon Leder for det nye NAV Andebu er Svein Greger. Postadresse blir som før: NAV Andebu, postboks 130, 3162 Andebu Besøksadresse: Andebu sentrum 26 Det vil bli nytt telefonnummer. Dette er imidlertid ikke klart ennå, vi informerer om dette bl.a. på kommunens nettside Telefon- og åpningstider fra og ut året er som følger: NAV Andebu er åpen for publikum mellom 0900 og 1500 alle hverdager. Telefontiden endres ut året fra til NAV Andebu holder stengt 17. og 18. september grunnet flytting. Dette gjelder alt av tjenester relatert til tidligere trygdekontor, arbeids- og attføringstjenester samt kommunale tjenester som økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning. Etablering av NAV Andebu 17. september flyttes trygdeytelser fra Sentrumsbygget til NAV kontoret i 2. etg, i kommunens nye bygg sentralt i Andebu. I tillegg til at trygdekontoret er historie, vil arbeids- og attføringstjenester utføres i det nye NAV kontoret. Disse tjenestene har fram til nå vært underlagt kontorene i Sandefjord og Tønsberg, men framover vil altså kommunens innbyggere slippe reising til nabokommunene når det er spørsmål om arbeid eller attføring. Andebu kommune har i tillegg valgt å legge økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning og arbeid med flyktninger til NAV kontoret. Dermed er NAV Andebu så langt komplett hva gjelder tjenester i det lokale kontoret. NAV Andebu er det nest siste kontoret som etableres i Vestfold. I løpet av 2 år er 12 kontor etablert, noe som gjør at vi kan lære av de utfordringer og mangler som andre kontor har stått overfor. NAV leder i Andebu, Svein Greger, sier at det nok også vil oppstå barnesykdommer i NAV Andebu, men de ansatte håper på en mest mulig smidig overgang for brukerne av kontorets tjenester. Kontoret vil gjennomgå mange prosesser, og de ansatte vil være i opplæring i perioder, så publikum må være oppmerksomme på at det er mye nytt også for de ansatte. NAV lederen håper på et godt tilbud, godt samarbeid mellom kommune og statlige tjenester og at brukerne vil sette pris på det nye flotte kontoret. Til slutt påpeker Greger at det er viktig å følge med i både Tønsbergs og Sandefjords Blad, samt Andebustikka og kanskje spesielt på kommunens hjemmeside for å få med seg de endringer som kan oppstå i forbindelse NAV kontorets etablering og kompetanseheving. Virksomhet familietjenester/familiesenteret flytter I uke 39 flytter virksomhet familietjenester inn i nye lokaler i Andebu sentrum. Det blir offisiell åpning fredag 6. november. Program for denne dagen vil komme i løpet av oktober og vil bli offentliggjort på kommunens nettsider. Tjenester som blir å finne i det nye familiesenteret blir: Barnevern Psykisk helse Helsestasjon Jordmor Frivillighetssentralen Andebu Stikka nr Vi håper at flyttingen går raskt men ber om forståelse for eventuell venting som måtte oppstå i flytteprosessen. Familiesenteret vil få besøksadresse Andebu sentrum 26, men post skal fortsatt sendes Andebu kommune, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu eller på epost: Tjenestene økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgiving og flyktningtjenesten vil bli en del av NAV Andebu fra 21. september.

8 Våre nye 1. klassinger Mandag 17. august startet skolene opp etter en lang sommerferie. De nye førsteklassingene var nok ekstra spente. 1. klassinger fra Kodal 1. klassinger fra Høyjord 1. klassinger fra Andebu Velkommen til nytt skole- og barnehageår Vi ønsker dere velkommen til et nytt barnehage- og skoleår. Spesielt velkommen til de nye barnehagebarna og de nye 1. klassingene med deres foresatte som nå får en ny hverdag. En ny verden åpner seg for de små, og alle ansatte vil gjøre sitt for at de skal få en fin tid i barnehagene og på skolene i Andebu, Høyjord og Kodal. Ca. 330 barnehagebarn og 780 barn i grunnskolealder sammen med ca. 90 lærere, 30 førskolelærere og 100 andre tilsatte går et nytt og spennende år i møte. Det er spesielt hyggelig å ønske alle førstegangsbarnehagebarn og nye 1. klassinger velkommen. For disse begynner en ny epoke i livet. Nye venner, nye voksne å forholde seg til, og ikke minst den store oppgaven det er for disse små å tilpasse seg en ny hverdag, byr på spennende utfordringer både for barn og foresatte. Våre ansatte skal gjøre alt hva de kan for at alle skal få gode barnehage- og skoledager. Men med nye utfordringer til barna, kommer også nye utfordringer til voksne. Mye skal følges opp. Som foresatte har dere sikkert store krav til barnehage- og skole, men vi har også store krav til dere. Skal barna utvikle seg slik vi alle ønsker, tilegne seg ny kunnskap og ikke minst finne seg til rette og fungere i en større sammenheng, er vi avhengig av de foresattes hjelp. Derfor håper jeg et samarbeid bygd på respekt og forståelse for hverandre blir til beste for alle i året som nå ligger foran oss. Lykke til både barn, ungdom, foresatte og ansatte! Bjørn Aamodt Kommunalsjef 8

9 Aktivitetskalender for Andebu sykehjem og omegn høsten 2009 Tilbudene er åpne for alle som bor i Andebu kommune. Transport til og fra ordner du selv. Har du spørsmål om tilbudene på sykehjemmet, ring på tirsdag eller torsdag til Rigmor Sørensen tlf Sted: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Hyggetreff m/vafler Blanda Drops kl kl Peisestua sykehjemmet Atriet sykehjemmet Lett trim (ulike uker) Middagsservering kl (påmelding) Allsang kl Middagsservering kl (påmelding) Bingo(ulike uker) kl Andakt kl Kort og Spill (like uker) kl Lesing (ulike uker) kl Middagsservering kl (påmelding) Annekset Omsorgsblokka 1. etg. Pensjonistsenteret Hobby gruppe Datakurs Andebu Pensj.forening 3 møter pr. mnd. kl møte pr. mnd. kl Torsdagsklubben kl Bingo m/psyk.utvikl.hemm./ funksj.hemm. kl Spillemidler - frist 15. oktober Vi minner om at fristen for innsending av søknader om spillemidler til anlegg og områder for fysisk aktivitet er 15. oktober Det kan søkes om midler til både små og store anlegg og staten dekker for de fleste anlegg inntil 50%av godkjente kostnadene ved bygging eller rahabilitering av anlegg. Alle søknader sendes elektronisk og kan med fordel utarbeides i samarbeid med kommunen. Ta kontakt med kulturvirksomheten v/ Beate Apall-Olsen eller sjekk Andebu kommunes hjemmeside for nærmer informasjon. Andebu kulturskole Kulturskolerektor Susanne Hole har sluttet i Andebu kommune, og i hennes sted er Hege Bach og Synnøve Viksand Eriksen engasjert til å ivareta oppgaver med kulturskole, skolesekken/spaserstokken og barnefestival fram til nyttår. Kulturskole Hege Bach er engasjert som kulturskolerektor i 40%. Hun har kontortid tirsdag , torsdag og fredag kl Hun kan treffes på tlf eller mobil Den kulturelle skolesekken/spaserstokken/ Andebu barnefestival Synnøve Viksand Eriksen har ansvar for disse fagområdene i 40%. Hun har kontortid mandag og onsdag Hun kan treffes på tlf eller mobil Annonsere i Andebu Stikka? 3243 Kodal - Tlf Spør oss om varmepumper! Ta kontakt med Andebu kommune for priser og nærmere informasjon. Andebu kommune v/judith Pehrson Tlf E-post: Andebu Stikka nr

10 TV-Aksjonen Care Norge Sterkere sammen TV- aksjonsdagen er 18. oktober 2009 TV-aksjonen 2009 er tildelt CARE Norge. CARE hjelper verdens fattigste kvinner til å klare seg selv gjennom låne- og sparegrupper. Dette er annerledes og effektiv bistand som koster lite penger. Det er hjelp til selvhjelp. CARE har drevet denne type bistand siden Det hele begynte med penger fra TV-aksjonen i Inntektene fra TV- aksjonen i år skal gå til opplæring av nye spare- og lånegrupper i land i Afrika og Asia. Kvinnene, som ofte er analfabeter, lærer å spare penger fra egen lomme i en felles sparekasse, for så å låne ut til hverandre. På denne måten får de tilgang på lån, en tjeneste de aldri har hatt tilgang til tidligere. Mennesker i utviklingsland trenger, akkurat som oss, lån for å komme fremover i livet. Når kvinner blir med i spare- og lånegrupper kan de: Låne små beløp for å starte en egen virksomhet Kjøpe medisiner og helsetjenester Betale utgifter til barnas skolegang Dette er bistand som fungerer og varer, selv etter at CARE har trukket seg ut. Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å starte opp titusener av spare- og lånegrupper som vil lære èn million kvinner å klare seg selv økonomisk. NRK s TV-aksjon er verdens største og viktigste dugnad der bøssebærere besøker landets 1,8 millioner hus- stander. Aksjonen samler inn mer penger pr. hode enn noen annen aksjon i verden og kommunekomiteene er innsamlingsaksjonens organisatoriske ryggrad. Til medlemmer i kommunekomiteen er Høyjord og Andebu bygdekvinnelag og Andebu, Kodal og Høyjord helselag blitt forespurt. I tillegg møter ordfører Hans Hilding Hønsvall som leder, utpekt fra Andebu formannskap, og konsulent Gro Fadum Holm, som i tillegg vil ha med seg kontorlærlingen Marina Charlotte Isaksen fra administrasjonen i Andebu kommune. Kommunekomiteens arbeid blir fortrinnsvis å rekruttere bøssebærere. Vi oppfordrer alle dere som blir forespurt om å være positive, ta imot utfordringen og delta som bøssebærer på aksjonsdagen. TV- aksjonen CARE er avhengig av din innsats for å bli vellykket! Å gå med bøsse tar omtrent to timer - og har du lyst til å gå med bøsse men ikke blir spurt - ta kontakt med Gro Fadum Holm på tlf eller mobil så ordner vi det. Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å ta godt imot bøssebærerne 18. oktober! Nyansatte ved Andebu ungdomsskole Esben Sveistrup Ansatt som lærer ved Andebu ungdomsskole. Esben er 39 år og bosatt på Eik, men kommer opprinnelig fra Romerike. Har tidligere jobbet som lærer i Sandvika i 4 år og på Eik skole siden han flyttet dit i Han har også jobbet noen år innen data og forsikring før han tok fatt på lærerutdannelsen. Han er topp motivert for å starte opp i ny kommune og med nye utfordringer. Esben er glad i fotball, og da spesielt engelsk fotball. Ellers trener han på Spenst Gressbanen og er glad i alt som er morsomt! Anita V. Fauske Anita er ansatt som lærer/musikklærer i 75 % stilling ved Andebu ungdomsskole. Hun er 35 år og bor i Tønsberg. Anita er blant annet utdannet som musikklærer, og har arbeidet ved ulike skoler i Tønsberg siden Ved siden av å være mor på heltid, bruker hun en del tid på trening ved Spenst, instrumentspill (piano/fiolin/gitar) og tur med hunden. Anita trives allerede med ny timeplan på ungdomsskolen og med nye, hyggelige kolleger. Nina Hallingstad Olsen er ansatt som lærer ved Andebu ungdomsskole fra 1. august. Hun er opprinnelig fra Borre. Hun er 35 år, gift og er i dag bosatt på Skoppum med mann og tre barn. Nina er nyutdannet lærer fra Høgskolen i Vestfold, og har hatt det meste av sin praksis på forskjellige ungdomsskoler rundt om i fylket vårt. Fritiden benyttes sammen med familien med turer i skogen, hjemmehygge og andre familieaktiviteter. Nina trives allerede veldig godt som ansatt i kommunen, og finner stor glede i samvær med elever og gode kolleger. 10

11 Litt tid til overs? Lyst til å gi en hjelpende hånd til de eldre i din kommune? Ved Andebu Sykehjem har vi en flott gjeng med voksne damer og menn som jobber som frivillige medarbeidere. Den innsatsen de gjør er med på å løfte hverdagen for alle de jobber med. Sang, musikk og andre aktiviteter sammen med servering av kaffe, vafler og god mat er jo i høyeste grad det som gir innhold i hverdagen. Jeg tror også at dette arbeidet gir mye glede tilbake. Men vi trenger flere Er det noen i Andebu, Kodal, Høyjord, ja i hele Andebu kommune som har noe tid til overs? Vi trenger noen som kan gjøre praktiske ting som å servere middag, koke kaffe, steke vafler, hjelpe til på bingo m.m. Og vi trenger noen som har ideer til forskjellige aktiviteter, trim, håndarbeider, historiefortellere, spill m.m. Enten du har tid og anledning en gang i uka, en gang i måneden eller en gang i blant. Du som fremdeles er i jobb har kanskje tid en og annen søndag til å hjelpe til med middagsservering? Transport Det er mange eldre som har lyst til å være med på aktivitetene på sykehjemmet, men de har problemer med å komme seg dit på egenhånd. Er det noen som kunne tenke seg å bli med i en hente og bringe tjeneste, så hadde det vært kjærkomment. Syns du dette høres interessant ut for deg, ta kontakt med: Rigmor Sørensen, miljøarbeider på Andebu sykehjem. Tlf eller Aktiv senior i Andebu Fysisk aktivitet gir liv til årene og år til livet! Prosjekt Fallforebygging for eldre et tiltak for å gjøre Andebu til et Tryggere lokalsamfunn Helselagene i Andebu, Kodal og Høyjord vil i samarbeid med Andebu kommune etablere trimgrupper for eldre med spesielt fokus på fallforebygging. Målgruppa i denne omgang er deg på 70+ som kan bevege deg på egne ben med eller uten stokk/ rullator. Andebu kommune har inngått en partnerskapsavtale for å forebygge fall hos eldre. Prosjektet har fått kr fra Trygge lokalsamfunn i fylket, og kommer i første omgang til å vare ut Fallforekomster En av tre personer over 65 år faller minst en gang i året. Over 80 år øker antallet til en av to. Fall er en vesentlig årsak til sykdom og nedsatt funksjon hos eldre. Fallskader koster totalt i Norge ca en halv milliard kroner i året. Fysisk aktivitet: Regelmessig fysisk aktivitet og trening kan forebygge og redusere aldersrelaterte fysiske og psykiske forandringer. Kroniske sykdommer knyttet til aldringsprosessen skyldes delvis fysisk inaktivitet i større grad enn selve aldringsprosessen. Helsegevinsten av fysisk aktivitet er stort sett den samme for eldre som for yngre. Trimgrupper i Kodal, Andebu og Høyjord med spesielt fokus på Styrketrening Balansetrening Utholdenhetstrening Bevegelighetstrening Hjemmebesøk Ønsker noen et hjemmebesøk for å se på hvilke fallgruver som er hjemme hos deg, så kan du melde interesse for det til Andebu sykehjem ved fysioterapeuten. Oppstart: Nærmere opplysninger om dato for oppstart vil bli annonsert gjennom avisene og egne brosjyrer. Trimgruppene vil bli forankret i helselagene. De er ansvarlig for prosjektet sammen med fysioterapeut Helle Wulfsberg, avdelingsleder Ragne Haaland og miljøarbeider Rigmor Sørensen. For spørsmål om prosjektet og trimgruppene kan dere ringe Kurs informasjonsmøte: 8. september kl eller 10. september kl kan du komme på Andebu pensjonistsenter for å lære mer om hva dette går ut på. Hjertelig velkommen! Skade og ulykkesforebyggende arbeid Andebu Stikka nr Andebu har fått kr ,- i støtte til samarbeidsprosjektet Skade og ulykkesforebyggende arbeid for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er et tverrfaglige prosjektet har fokus på forebyggelse av personskader forårsaket av ulykker i hjemmet og dets nærhet, med spesielt fokus på brannsikkerhet, elektrisitet og fallulykker. Målet med prosjektet er å redusere og forebygge skader og ulykker og øke eldres sikkerhet i Andebu gjennom å få til et systematisk forebyggende arbeid blant eldre. Samarbeidet skal bygges opp etter modellen Partnerskap for folkehelse, hvor offentlige instanser, frivillige organisasjoner og næringslivet er med. Det vil i løpet av høsten bli satt i gang kurs for ansatte i kommunen og for frivillige i å forebygge skader og ulykker blant eldre, et eget prosjekt, fallforebygging, vil bli gjennomført (omtalt i artikkelen over) og det vil bli gitt tilbud om røykvarslersjekk, utlevering av sandstrøbøtter i vinterhalvåret og satsning på komfyrvakt. Foruten Andebu kommune er brannvesenet, eldrerådet, Lions, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Andebu brannkasse Gjensidige med i prosjektet. 11

12 Kildesortering TØMMERUTINER ÅR 2009: Det er nå innført ny innsamlingsordning for husholdningsavfall, og det vises til tidligere utsendt informasjon fra Vesar. Lurer du på noe, så sjekk på Husholdningsavfall skal sorteres i 5 fraksjoner som hentes av renovatøren: Bioavfall (hver uke), plast og papir/papp/kartong og restavfall (vekselvis hver 3. uke). I tillegg hentes glass-/metallemballasje hver 6. uke. Kommunale returpunkt for glass og metall vil bli fjernet i løpet av høsten Følgende tømmerutine er fastsatt: (BIO matrester mv, PL plast, PP drikkekartong/papir/papp, RA restavfall, GM glass/metallemballasje) Måned uke nr. Fraksjon 37 BIO + PP 38 BIO + RA 39 BIO + PL Oktober 40 BIO + PP + GM 41 BIO + RA 42 BIO + PL 43 BIO + PP 44 BIO + RA VESAR har utarbeidet en informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Denne sendes ut ved hvert årsskifte. Ta ellers kontakt med VESAR på tlf eller se Vesars hjemmeside DERSOM AVFALLET IKKE ER HENTET Dersom husholdningsavfallet ikke er hentet av renovatør, må dette umiddelbart varsles til Vesar. Kontroller imidlertid hvilke fraksjoner som skal hentes den aktuelle hentedagen. Ikke hentet avfall registreres som avvik og renovatøren skal normalt ordne opp innen 24 timer. Ta rask kontakt med Vesar ved avvik. Det gis ikke reduksjon i renovasjonsgebyret pga. avvik. MIDLERTIDIG FRITAK FOR RENOVASJON I utgangspunktet omfattes alle eiendommer i kommunen av renovasjonsordningen, og alle boenheter skal ha et eget abonnement. Etter 4 i kommunal renovasjonsforskrift kan det imidlertid, etter grunngitt skriftlig søknad i forkant, gis dispensasjon når eiendommen ikke vil være bebodd i en sammenhengende periode på minimum 6 måneder. Søknad sendes Vesar. KULLERØD FYLLPLASS: Fyllplassen er åpen for mottak av rene masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdningene/ hytter. Åpningstid er hver onsdag kl fram til Måned uke nr. Fraksjon November 45 BIO + PL 46 BIO + PP + GM 47 BIO + RA 48 BIO + PL Desember 49 BIO + PP 50 BIO + RA 51 BIO + PL 52 BIO + PP + GM 53 BIO + RA og med Plassen er bemannet og levering er gratis. NYTT MILJØFYRTÅRN - AKS Stiftelsen Signo fremstår som en foregangsbedrift innenfor miljøvern i kommunen, da både Nøkkelbo og Grantoppen er sertifisert som Miljøfyrtårn. Nå har også AKS (Andebu Kompetanse- & Skolesenter) fullført sin miljøanalyse og oppfyller definerte bransjekrav for sertifisering som Miljøfyrtårn. VI GRATU- LERER! Kommunen ønsker å åpne for at små og mellomstore bedrifter, og offentlige virksomheter kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Hensikten er å sikre miljøvennlig drift og sette sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Miljøfyrtårnsertifisering vil sette dette i kontinuerlig fokus og gir også muligheter for reduserte kostnader. Gjennom en miljøanalyse av virksomheten, settes det fokus på bl.a. følgende kjernetema: Fysisk arbeidsmiljø/internkontroll, energi, materialbruk, avfall, utslipp/forurensning, transport. Det er videre utarbeidet bransjekrav for 61 bransjer. Når virksomheten oppfyller bransjekravene, kan sertifiseringen gjennomføres. Andre virksomheter oppfordres med dette til å bli med i Miljøfyrtårn-programmet. Se eller kontakt kommunen ved spørsmål. 12

13 Sammen mot null FAKTA OM FART - VISSTE DU AT Risiko når gjennomsnittsfarten øker med 5 %, øker risikoen for personskadeulykke med 10 % og risikoen for å bli drept med 25 % hvis farten økes fra 80 (når fartsgrensen er 80) til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke. Små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte. Eks: øker gjennomsnittsfarten på en 80-veg fra 80 til 84 km/t vil vi få en økning av drepte på 25 % på den vegen. Ulykkene i over halvparten av alle dødsulykker i trafikken har for høy fart vært en av årsakene i omtrent hver tredje dødsulykke har farten vært litt for høy i forhold til fartsgrensen eller føreforhold. Det er altså ikke bare ulykker med svært høy fart som dreper. dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen, kunne vi i 2008 spart 60 menneskeliv, unngått at 154 personer ble hardt skadd og at 838 ble lettere skadd. Hva tåler kroppen? Bilprodusentene klarer stadig å produsere mer kollisjonssikre biler, mens menneskets tåleevne ikke er forandret en kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner: Bilen bråstopper mot en annen bil. Bilisten fortsetter framover og utsettes for sterke krefter når han treffer interiøret eller fanges opp av bilbelte og airbag. Til slutt kan indre organer forflytte seg og rives av. Det kan gi livstruende skader sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres vesentlig når farten overskrider 70 km/t, uansett hvor kollisjonssikker og moderne bil du har Fartsoverskridelser over halvparten av bilene som passerer et av Statens vegvesens målepunkter kjører fortere enn fartsgrensen over 80 % sier at de av og til eller ofte kjører 5-10 km over fartsgrensen når den er 80. nesten 50 % sier at de av og til eller ofte kjører 15 km over fartsgrensen når den er 80 Kollisjonsfart og bremselengder Selv en liten fartsøkning gir store utslag på bremselengde og på hvilken fart du har i kollisjonsøyeblikket dersom du akkurat klarer å stanse foran en hindring etter å ha kjørt i 80 km/t, ville en fart på 90 km/t gjort at du hadde truffet hindringen i 50 km/t (Fakta hentet fra Statens Vegvesens hjemmeside) HVA GJØR DU FOR ØKT TRAFIKKSIKKERHET? I de aller fleste ulykkene, er feil eller mangler hos trafikanten en medvirkende årsak til at ulykken skjedde. Ta derfor ditt ansvar som trafikant på alvor: Hold fartsgrensen - Bruk bilbelte - Kjør rusfritt NASJONAL REFLEKSDAG 15. OKTOBER 15. oktober blir den nasjonale refleksdagen markert for 4. gang og det gjennomføres mange ulike refleksaktiviteter rundt om i landet. Refleksaktivitetene skaper stor medieinteresse og på den måten økes oppmerksomheten rundt betydningen av å bruke refleks. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! Vann og avløp SEPTIKTØMMING 2009 Det er nå 2 år siden forrige tømming og iht. kommunal forskrift skal det utføres ny tvungen tømmerunde i år. Kommunens renovatør er Gunnar Gallis, som har startet opp arbeidet og vil fortsette utover høsten. Alle septiktanker skal tømmes. Det blir normalt lagt igjen meldingslapp etter utført tømming. Dersom det er ønske om tømming til spesiell tid, kan dette bestilles direkte til Gunnar Gallis ( / Andebu Stikka nr ) eller virksomhet teknisk Alle tette tanker skal tømmes minst en gang i året og klaringstanker hvert 4. år. De fleste minirenseanlegg skal også normalt tømmes hvert år. Tømming av slike anlegg skjer etter bestilling fra abonnent/servicemann. 13

14 Kristoffer Skjelland med 2 gull og 1 bronsje i EM Kristoffer Skjelland (17) mottok fire gullmedaljer under junior EM i Kroatia. Det føltes greit å vinne fire gullmedaljer. Jeg ble veldig overrasket! Men også glad, sier Skjelland beskjedent til Tønsbergs blad. Vanskelig å bli god Kristoffer Skjelland går andre året på skytterlinja på NTG i Kongsvinger. Der skyter de rundt 20 timer i uka. Kristoffer er en av 18 elever på skytterlinja og bor på hybel i Kongsvinger med nabogutten hjemmefra. Kristoffer er arvelig belastet når det gjelder skyting. Skjelland-navnet er et godt skytternavn, og både besteforeldre, tanter og onkler har vært eller er skyttere. Selv begynte han som 9-åring. Skjelland vant med god margin i de individuelle konkurransene. Han gikk til topps i 60 liggende og helmatch. I 60 liggende skyter man med en avstand på 50 meter, mens helmatch-konkurransen går ut på at man skyter både liggende, stående og knestående, forteller 17-åringen. Norgesmester i revy! Vestre Andebu vels revygruppe kom hjem fra Høylandets revyfestival søndag 12. juli med NM-gull i bussen. Revygjengen gikk helt til topps som beste sketsj med PPPiB&T (post, piller, politi i butikk & tipping) og var skrevet av Andre Klausen. Juryens begrunnelse for kåringen var: Overraskende og morsom vri mot slutten - sluttpoenget er strålende! Fint og aktuelt distriktspolitisk tema. Se mer informasjon om revyfestivalen på Høylandet på I alt 232 revynummer fra 73 revygrupper fra hele landet var påmeldt til årets revyfestival på Høylandet. 21 sketsjer kom videre til lørdagens finale der revygruppa fra Andebu fikk med hele to nummer. Det var en lykkelig revygjeng som når de kom hjem med revybussen ble møtt av Andebus innbyggere med ordføreren i spissen som ønsket å gratulere med NM-tittelen. Vi gleder oss til å høre mer fra denne gjengen! NM i elgskyting Prinsesse Susanne Kolkinn Myhre Det var strålende skyteresultater av andebujentene Susanne K. Myhre og Malene Knutsen i NM i elgskyting i Oppdal tidligere i sommer. Susanne K. Myhre (15) tok første plass og ble prinsesse og Malene Knutsen (18) kom på plassen bak. Susanne Kolkinn Myhre. Overrasket - Dette gikk mye bedre enn planlagt, for jeg hadde egentlig ingen ambisjoner, forteller skytterprinsessen til Tønsbergs blad. Susanne deltok i sitt tredje norgesmesterskap. Med sine 143 poeng etter fem skudd sittende, fem skudd stående og ytterligere ti skudd stående med løpende blink, var det ingen som kunne ta fra henne tittelen. Sølvvinner Malene ble for tre år siden kronet som skytterprinsesse, men i år måtte hun nøye seg med annenplass. Sølvvinneren har deltatt i NM hele sju ganger. Hjemmebane neste Neste år skal imidlertid norgesmesterskapet arrangeres på Håsken sportsskytebane i Andebu. Regjerende skytterprinsesse lover at hun vil gi lagvenninnen kamp, for hun ønsker ikke å abdisere og sier i intervjuet med Tønsbergs blad at det hadde vært moro å vinne to år på rad. 14

15 Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Hva skjer? - Høst/vinter 2009 Lørdag 12. september kl Åpen dag på Vidaråsen Landsby. Se info nederst på siden. Mandag 14. september kl Valgdag. Se informasjon på side 5 og 6. Torsdag 1. oktober Eldres dag arrangeres på Andebu sykehjem. Revygruppen Siste Utvei underholder. Da vi bare er fem i styret i Eldrerådet, må vi satse på frivillige hjelpere denne gangen også. Mange har stilt opp tidligere, og vi takker for den flotte innsatsen. Det blir servert en enkel varmrett med dessert og kaffe. De som trenger transport får hjelp til det ved å melde fra i god tid til (tlf ). Arr. Andebu eldreråd v/ Aslaug Gravdal. Onsdag 7. oktober Selvhjelpsgruppa for kreftrammede og pårørende har møte på Anexet ved Andebu sykehjem. Kontaktperson Bjørg Molvik ( )/ Øyvind Myhre. Lørdag 17. oktober kl Oktoberfest i Andebuhallen. Åsmund Åmli band og Nyanse spiller. Oppvisning ved Duck City Linedancers. 18. års aldersgrense. Forhåndssalg av billetter kr. 250,- på Statoil i Andebu eller Shell i Kodal eller på Billetter ved inngang kr. 300,-. Salg av mat og drikke. Frivillighetsprisen Nominasjon Andebu frivillighetssentral i samarbeid med lag og foreninger ønsker å hedre den frivillige innsatsen i bygda vår og DU kan være med på å avgjøre hvem som får årets pris! Prisen skal gis til en person eller en lokal forening som bedrer livskvalitet for andre, og som gjennom sitt frivillige arbeid utmerker seg på en positiv måte. Send ditt forslag til Andebu kommune, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu, eller epost til Merk forslaget med frivillighetsprisen FRIST FOR FOR- SLAG ER 1. NOVEMBER Onsdag 28. oktober kl Kulturkveld Kulturkveld på Andebu menighetshus. Utdeling av Andebu kommunes kulturpris for 2009 og utdeling av premier i forbindelse med De grønne turene og Andebu ILs turorientering. Underholdning og servering av kaffe og kaker. Se plakater når arrangementet nærmer seg. Onsdag 4. november Selvhjelpsgruppa for kreftrammede og pårørende har møte på Anexet ved Andebu sykehjem. Kontaktperson Bjørg Molvik ( )/ Øyvind Myhre. Lørdag 7. november Klubbprøve/lagprøve Harehund. Frammøte på Håsken senest kl Påmelding innen 25. oktober til oktober 1. november Andebu Form og Farge har sin årlige salgsutstilling på Solhaug. 20., 21. og 22. november Andebu barneteater viser musikalen Snøhvit og de syv dverger, på Solhaug ungdomslokale. Se plakater når arrangementet nærmer seg. Søndag 29. november Fellesjakt for nye jegerprøvekandidater på Håsken. Arr. Andebu jeger og fiskerforening. Onsdag 2. desember Selvhjelpsgruppa for kreftrammede og pårørende har møte på Anexet ved Andebu sykehjem. Kontaktperson Bjørg Molvik ( )/ Øyvind Myhre. Skyteaktiviteter på Håsken: Onsdager fra oktober til april skyter vi med luft inne på klubbhuset fra kl Fra nyttår skyter vi rifle/hagle på lørdager fra kl til kl til ca. midt i april. Fra slutten av april begynner vi ute. Mandager: Elgskyting. Etter ferien sakte elgskyting Tirsdager: Lerdueskyting /Lerduesti Onsdager: Elgskyting. Åpen dag lørdag 12. september kl Salg av Vidaråsen produkter. Butikk og verksteder er åpne. Flere muligheter for litt å spise og drikke. Aktiviteter for barn. Hestekjøring. Hjertelig velkommen 3158 Andebu Andebu Stikka nr

16 2009 Bygdekvinenes meny falt i smak hos publikum. Biblioteket hadde ryddesalg av bøker før åpning av nytt bibliotek. Moro med togbane fra oldefars tid. Friskus på scenen sammen med Espen Stenhammer. Black Sheeps underholdt på hovedscenen foran herredshuset fredag Talahr Karim vant Barnas Talenter. Her er noen glimt fra årets barnefestival som ble arrangert 12. og 13. juni. Det var aktiviteter og konserter i Andebu sentrum på fredag og på Store Dal på lørdag. Barnefestivalen ble offisielt åpnet fredag 12. juni av Inger Paulsen som er kultur- og idrettssjef i Vestfold fylkeskommune. Det var trivelig å se at barn og voksne koste seg sammen på festival. Tross noe ustabilt vær var det ca. 700 besøkende på barnefestivalen i løpet av disse to dagene. Vi ønsker å takke for all frivillig innsats under festivalen! 16

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 11. september. Husk legitimasjon! Stortings- og sametingsvalget 2017 Stortinget er Norges folkevalgte

Detaljer

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 6. september 14 faste lokaler i Bergen: 12.

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyre. Saksliste

Møteinnkalling for Valgstyre. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Valgstyre Møtedato: 15.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 08:30 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2015 Tid: 13:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 27.05.2015.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Til læreren. H. Aschehoug & Co

Til læreren. H. Aschehoug & Co Til læreren Høsten 2017 er det Stortingsvalg i Norge. Dette er en fin anledning til å arbeide med politikk og demokrati. Vi har utviklet gratis undervisningsopplegg til bruk i 5. 7. trinn. Opplegget er

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre 13.12.2012 Arkivsaksnr: 2012/2031 Klassering: 011 Saksbehandler: Tor-Odd Elnan STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Mottak av forhåndsstemmer

Mottak av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsvalget 2017 Mottak av forhåndsstemmer Rigmor Leknes Hensikt /mål Innhold Lov/forskrift/regler Formål Stemmerett Manntall Gjennomføring Beredskap Rutineportal Bruk av valgadministrativt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksframlegg Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG VALGKRETSER, SAMT INNFØRING AV ELEKTRONISK

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes på elektronisk skjema: https://www.rissa.kommune.no/politikk/ Servicetorget

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2016/841-15 Arkiv: 011 Saksbeh: Øyvind Bjørndal Dato: 16.01.2017 Stortingsvalget 2017 - fastsetting av stemmekretser Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Kommunalt

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Komunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet (utvidet formannskap). Den som har gyldig

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 17/00049-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Råd for mennesker med

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL PÅ VALGDAGEN OG EVT. ENDRING AV ANTALL VALGKRETSER

INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL PÅ VALGDAGEN OG EVT. ENDRING AV ANTALL VALGKRETSER Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.02.2017 2016/378-6 / 010 Anne-Grete Glemming 37 17 02 40 anne.grete.glemming@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Valgstyre 14.02.2017 INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.04.2007 kl. 16.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 16.04.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 STORTINGSVALGET

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars MÅNEDSPLAN FOR APRIL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.april 2 påskedag Barnehagen er stengt. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. Kurdistan Formingsaktivitet Turdag

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017.

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Arkivsak-dok. 17/00049-1 Saksbehandler Vibeke Berggård Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.09.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet. Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Aktivitetsvenn i Oppdal kommune Demensforum 2017 Trondheim 31.05.2017 Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Prosjektgruppa hadde oppstart i 2015 her med Siri Rosvold Brustad som er Regional

Detaljer

Innkalling for Valgstyret. Saksliste

Innkalling for Valgstyret. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Valgstyret Møtedato: 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 19:00-19:30 Saksnr Tittel Saksliste 005/16 Stortings- og sametingsvalget 2017. Tidspunkt

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: : 22.05.2017 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/5211-1 Dato: 13.07.2016 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - VALGDAG Vedlegg: Brev fra Valgdirektoratet datert 01.09.2016 Sammendrag:

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer