Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus - Møterom ABY 4. etasje Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr Tittel PS 14/2 Behandling av regodkjenning av elgvald på Sandsøya med bestandsplan, for året 2014 til og med 2016 PS 14/3 Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden Sandsøyvaldet bestandsplanområde. PS 14/4 Tildeling av elg for Sandsøyvaldet bestandsplanområde, perioden (3 år) PS 14/5 Behandling av godkjenning Kolsland elgvald på Sandsøya. PS 14/6 Behandling for Kolsland elgvald - tildeling av elg PS 14/7 Behandling - godkjenning av Tendringan elgvald på Sandsøya PS 14/8 Behandling for Tendringan elgvald - tildeling av elg 2014 PS 14/9 Tildeling av elg Indre Grytøya elgvald PS 14/10 Behandling, Kila-Breivika elgvald - tildeling av elg 2014 PS 14/11 Tildeling av elg Dale elgvald PS 14/12 Søknad om endret fellingstilatelse på elg for Akkarnes - Dypingen elgvald 2014 Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 27. mai 2014 Oddvar L. Iversen Leder Side1

2 Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2790 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /2 BEHANDLING AV REGODKJENNING AV ELGVALD PÅ SANDSØYA MED BESTANDS- PLAN, FOR ÅRET 2014 TIL OG MED 2016 Vedlegg: Søknad om regodkjenning av elgvald med bestandsplan. Sak 3/11, viltnemnda i Bjarkøy kommune. Utmelding av eiendom Gnr. 141, bnr. 1 av Sandsøyvaldet. Kart med godkjent tellende elgareal Gnr. 141, bnr. 1 Kart med godkjent tellende elgareal over innmeldt eiendom i valdet Gnr. 140, bnr.1(klokkereiendommen) Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr jf. 14 og 15. Ingress: Det foreligger søknad om regodkjenning av Sandsøyvaldet med bestandsplan på Sandsøya. Formålet med bestandsplanområde er å forvalte elgstammen i det berørte området med en bestandsplan for perioden I forskrift om forvaltning av hjortevilt av stilles det krav om at bestandsplanområdet skal tilfredsstille arealkravet for å få godkjent en bestandsplan jfr. forskriftens 19. Bestandsplanområdet vil ha et tellende elgareal på dekar. Det innstilles til godkjenning av det omsøkte bestandsplanområdet med vilkår. Rådmannens tilrådning: 1. I h.h.t Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012, 16, jfr. 14 og 15 godkjenner Harstad kommune etableringen av bestandsplanområde for jakt på elg for bestandsplanområdet Sandsøyvaldet. 2. Bestandsplanområdet skal fortsette under navnet Sandsøyvaldet. 3. Det nye bestandsplanområdet godkjennes med et tellende areal for tildeling av elg på totalt dekar. 4. Som vilkår for godkjenning av pkt.1 og 3 er at Harstad kommune mottar skriftlig bekreftelse fra rettighetshaver for klokkereiendommen Gnr. 140,bnr.1 før 1.sep Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven. Saksopplysninger Det foreligger søknad om regodkjenning av Sandsøyvaldet med bestandsplan på Sandsøya innen fristen 1. mai. Formålet med etableringen av et bestandsplanområde for dette valdet er å forvalte elgstammen i det berørte området i en bestandsplan for perioden (3 år). Sandsøyvaldet ble godkjent av viltnemnda i Bjarkøy kommune i 2006 sak 4/6 med et tellende areal på dekar. Etter dette har flere eiendommer meldt seg ut av valdet og Side3

4 viltnemnda i Bjarkøy kommune har i sak 3/11 justert arealet til dekar. Eierne av Gnr. 141, bnr. 1 har meldt seg ut av Sandsøyvaldet med et tellende areal på 367 dekar og gått inn i Kolsland elgvald. Sandsøyvaldet arbeider med å innlemme Klokkereiendommen Gnr. 140, bnr. 1 som eies av Opplysningsvesenets fond og skriftlig bekreftelse vil bli ettersendt til kommunen så snart den kommer. Denne eiendommen har et godkjent areal på 250 dekar. Justert tellende elgareal for Sandsøyvaldet blir dekar I h.h.t forskriftens 19 er det et strengt arealkrav som skal tilfredsstilles for at kommunen skal kunne godkjenne en bestandsplan. I forskriften heter det at et bestandsplanområde for elg må minimum ha 20 ganger minstearealet for å kunne bli godkjent. I Harstad kommune er minstearealet for tildeling av elg 400 dekar på Sandsøya jf. lokal forskrift av 15. april 2013 nr Det vil si at et bestandsplanområde på Sandsøya må ha minimum dekar for å kunne bli godkjent som et bestandsplanområde. De øvrige kravene i Forskrift om forvaltning av hjortevilt for etablering av bestandsplanområder er innarbeidet i bestandsplan for det omsøkte området. Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 på Sandsøya og tilstøtende områder på Grytøya. Resultatet var 93 elg på Sandsøya og 19 elg på Grytøya. Harstad kommune arrangerte folkemøtet på Sandsøya den 24. april 2014 der temaet var elgforvaltningen på øya. Som følge av dette møtet har Harstad kommune mottatt 2 søknader om nye elgvald på øya. Viltnemnda i Harstad kommune har i vedtak med utvalgssaksnr. 14/1 behandlet søknad fra valdansvarlig Sandsøyvaldet Kirsten Slagstad om utvidet jakttid for elg på Sandsøya. Dette ble enstemmig vedtatt av Viltnemnda og saken er oversendt Troms fylkeskommune for videre behandling i Fylkesrådet. Vurdering Sandsøyvaldet ble godkjent av viltnemnda i Bjarkøy kommune i 2006 sak 4/6 med et tellende areal på dekar. Etter etableringen av elgvaldet har flere eiendommer meldt seg ut av valdet og viltnemnda i Bjarkøy kommune har i sak 3/11 justert arealet til dekar. Valdansvarlig for Sandsøyvaldet skriver på side 1 i bestandsplanen: «Det har ikke vært noen utmeldinger eller innmeldinger siden valdet ble godkjent til å være daa» Etter dette har eiendom Gnr. 141, bnr. 1 meldt seg ut av Sandsøyvaldet med et tellende areal på 367 dekar og gått inn i Kolsland elgvald. Sandsøyvaldet arbeider med å innlemme Klokkereiendommen Gnr. 140, bnr. 1 som eies av Opplysningsvesenets fond. Denne eiendommen har et godkjent areal på 250 dekar. Sandsøy bestandsplanområde gir til sammen et tellende areal for tildeling av elg på dekar. Dermed tilfredsstiller det nye valdet kravet om 20 ganger minstearealet for å få etablert et bestandsplanområde. Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 og det ble telt 93 elg på Sandsøya med ei kjønnsfordeling på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjente. Dette er en elgtetthet på 8,5 pr. km 2 og anbefalt elgtetthet er 1-2 elg pr. km 2. Ved helikoptertelling er det normal å regne med en feilmargin i tellinga på + 20 %. Elg som trykker i granfelt har ikke helikoptermannskapet mulighet for å se. Anslår man 1,3 elgkalv pr. kalvku kan høstbestanden bli på ca elg før elgjakta begynner. Dette til tross for at det ble tildelt fellingsløyve i 2013 på 44 elg og 35 elg ble felt. Harstad kommune vurderer at tettheten av elg på Sandsøya er alt for høy og det er positivt at det nå blir elgjakt på stort sett hele øya. Under fjorårets elgjakt var det uheldig for fellingsresultatet at enkelte områder på øya fungerte som «verneområder». Elgvaldet som søkes godkjent er sammenhengende og har en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på elg. Elgvaldet har også en form som gjør det sikkerhetsmessig Side4

5 forsvarlig å utøve jakt. Elgvaldet vil omfatte arealer ned mot sjøen og opp mot fjellet som ikke er tellende areal i elgjaktsammenheng. Kommunen har innstilt til godkjenning av tellende areal for elgjakt på eiendommene Gnr. 140 og 141. Arealet er hentet og behandlet fra databasen skog og landskap på eiendomsnivå. Tellende areal i elgjaktsammenheng er skogsmark og myr under skoggrensa. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan også ta med annet areal som er egnet til elgjakt innenfor valdets område jf. 10 i hjorteviltforskriften. Harstad kommune har godkjent markslagstypene fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, både produktiv og uproduktiv skogmark, myr og åpen jorddekt fastmark. Det som ikke er godkjent er skrinn fastmark(åpen fastmark med fjell i dagen og omfatter arealer mot sjø og fjell) og bebygde områder. På grunn av tettheten av elg på øya har kommunen vurdert og godkjent disse markslagstypene. Det omsøkte bestandsplanområdet tilfredsstiller alle de formelle kravene i forskriftens 14 og 15 for etablering av bestandsplanområde for elg. Etter naturmangfoldsloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget, jf. Naturmangfolds-loven 8: Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer fra, men det er ugunstig for artsmangfoldet på Sandsøya med en tetthet på 8-10 elg/km 2. Anbefalt tetthet er 1-2 elg og kommunen vurderer situasjonen som ikke bærekraftig over tid. Slaktevektutvikling og fruktbarheten på elgen på Sandsøya er fullt på høyde med Harstad for øvrig, men når disse parameterne går nedover kan det være for sent. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldsloven 9: Etter kommunens vurdering er det ikke kunnskap om elgens trekkmønster og dermed bør dette prinsippet anvendes. Målet er å få elgstammen på øya ned til bærekraftig nivå på vinterelg på Sandsøya. Blir beitegrunnlaget på øya kraftig nedbeita vurderes 11 vinterelg som best for og «reparere» tidligere års beitepress. Samlet belastning på økosystemet, jf. naturmangfoldsloven 10: Vurderes som betydelig da Harstad kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra rettighetshavere på øya at skogen er kraftig nedbeita og elgen er en næringskonkurent ovenfor husdyrene der. En voksen elg spiser ca kg kvist og knopper pr. dag om vinteren, mens en elgkalv ligger på ca. halvparten. Dermed går det med ca. 1 tonn kvist og knopper pr. dag på Sandsøya og dette vil vises på skogen. Kommunen finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldsloven 11 og 12 i denne saken. Administrasjonen anbefaler at bestandsplanområdet godkjennes som omsøkt. Administrasjonens tilrådning er i trår med nasjonale mål for elgforvaltningen om sier at bestandsplan skal være hovedregelen ved forvaltning av elg og at jaktrettshaverne bør ha ansvar for å planlegge forvaltningen og avskytingen i det enkelte bestandsplanområde. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2790 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /3 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG FOR PERIODEN SANDSØYVALDET BESTANDSPLANOMRÅDE. Vedlegg: 1. Bestandsplan for elg, vald Sandsøyvaldet (Sandsøyvaldet bestandsplanområde) perioden (3 år) Ingress: Elgvaldet Sandsøy søker om godkjenning av bestandsplan for elg for bestandsplanområde Sandsøyvaldet for perioden Det innstilles til godkjenning av bestandsplan for perioden , med en total tildeling på 120 dyr i bestandsplanperioden med endringer og vilkår. Rådmannens tilrådning: 1. Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 nr. 134, 19 godkjenner viltnemnda i Harstad kommune, Bestandsplan for Sandsøyvaldet bestandsplanområde for perioden med følgende godkjent avskytingsplan: 1. år, 2014: 50 dyr fordelt på minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Innen gruppa kalv/ungdyr skal min. 60 % være kalv og 40 % ungdyr Ku skal ikke felles fra kalv. 2. år, 2015: 35 dyr fordelt på minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Innen gruppa kalv/ungdyr skal min. 60 % være kalv og 40 % ungdyr Ku skal ikke felles fra kalv. 3. år, 2016: 35 dyr fordelt minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Innen gruppa kalv/ungdyr skal min. 60 % være kalv og 40 % ungdyr Ku skal ikke felles fra kalv. Elg innenfor kvoten kan overføres fra ene året til det andre, dog kan det ikke skytes flere enn 120 elg i løpet av bestandsplanperioden. 2. Viltnemnda vil på det sterkeste anmode om at det tas ut produksjonsdyr på valdet. Med produksjonsdyr menes elgkalv og mordyrene deres. 3. Som vilkår for tildeling av 120 elg for 3 år forutsettes at elgbestanden på Sandsøya holder seg på et nivå som ikke er bærekraftig. Bærekraftig nivå av elgstammen om vinteren på Sandsøya må ned til 1-2 elg/km 2. Dette tilsvarer vinterelg på hele Sandsøya. Tildelinga av 120 elg er forutsatt årlig bruk av 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, nr Som vilkår for godkjenning av bestandsplanen forutsettes at Harstad kommune mottar skriftlig bekreftelse fra rettighetshaver for Klokkereiendommen Gnr. 140, bnr. 1 før 1. sep Side13

14 Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven. Saksopplysninger: Valdansvarlig for Sandsøyvaldet søker om å få godkjent en 3 årig bestandsplan for elg for sitt område, for perioden , med en tildeling av 124 frie dyr i perioden. Antallet tildeling er utregnet av et tellende areal på dekar. Kommunen kan jfr. 19, Bestandsplan for elg og hjort i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig bestandsplan for vald eller bestandsområder godkjent for jakt på elg. Planen skal inneholde: - målsetting for bestandsplanutviklingen - plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Kommunen må påse at planens målsetting, og den planlagte avskyting, er i samsvar med det kommunen har vedtatt. Harstad kommune har ikke vedtatt noen målsetting for forvaltning av hjortevilt i kommunen i h.h.t 3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, men følgende målsetting legges til grunn ved behandling av bestandsplaner: Elgbestanden i kommunen skal ligge på et stabilt bærekraftig nivå som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling innen rammen av det naturgrunnlaget gir. Elgbestanden i kommunen skal stabiliseres innenfor et nivå som til en hver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til elgbestandens kvalitet og i forhold til virksomheter i andre samfunnssektorer. Kommunen skal påse at planen er faglig tilfredsstillende og at den holder de formelle krav som stilles. Sandsøyvaldet ble godkjent av viltnemnda i Bjarkøy kommune i 2006 sak 4/6 med et tellende areal på dekar. Etter dette har flere eiendommer meldt seg ut av valdet og viltnemnda i Bjarkøy kommune har i sak 3/11 justert arealet til dekar. Eierne av Gnr. 141, bnr. 1 har meldt seg ut av Sandsøyvaldet våren 2014 med et tellende areal på 367 dekar og gått inn i Kolsland elgvald. Sandsøyvaldet arbeider med å innlemme Klokkereiendommen Gnr. 140, bnr. 1 som eies av Opplysningsvesenets fond og skriftlig bekreftelse vil bli ettersendt til kommunen så snart den kommer. Denne eiendommen har et godkjent areal på 250 dekar. Justert tellende elgareal for Sandsøyvaldet blir dekar I h.h.t forskriftens 19 er det et strengt arealkrav som skal tilfredsstilles for at kommunen skal kunne godkjenne en bestandsplan. I forskriften heter det at et bestandsplanområde for elg må minimum ha 20 ganger minstearealet for å kunne bli godkjent. I Harstad kommune er minstearealet for tildeling av elg 400 dekar på Sandsøya jf. lokal forskrift av 15. april 2013 nr Det vil si at et bestandsplanområde på Sandsøya må ha minimum dekar for å kunne bli godkjent som et bestandsplanområde. Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 på Sandsøya og tilstøtende områder på Grytøya. Resultatet var 93 elg på Sandsøya og 19 elg på Grytøya. Harstad kommune arrangerte folkemøtet på Sandsøya den 24. april 2014 der temaet var elgforvaltningen på øya. Som følge av dette møtet har Harstad kommune mottatt 2 søknader om nye elgvald på øya. Side14

15 Viltnemnda i Harstad kommune har i vedtak med utvalgssaksnr. 14/1 behandlet søknad fra valdansvarlig Sandsøyvaldet Kirsten Slagstad om utvidet jakttid for elg på Sandsøya. Dette ble enstemmig vedtatt av Viltnemnda og saken er oversendt Troms fylkeskommune for videre behandling i Fylkesrådet. Omsøkt Avskytningsplan 1. år, 2014: 52 dyr fordelt på minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Ku skal ikke felles fra kalv. 2. år, 2015: 36 dyr fordelt på minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Ku skal ikke felles fra kalv. 3. år, 2016: 36 dyr fordelt minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Ku skal ikke felles fra kalv. Elg innenfor kvoten kan overføres fra ene året til det andre, dog kan det ikke skytes flere enn 124 elg i løpet av bestandsplanperioden. Vurdering: Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 og det ble telt 93 elg på Sandsøya med ei kjønnsfordeling på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjente. Dette er en elgtetthet på 8,5 pr. km 2 og anbefalt elgtetthet er 1-2 elg pr. km 2. Ved helikoptertelling er det normal å regne med en feilmargin i tellinga på + 20 %. Elg som trykker i granfelt har ikke helikoptermannskapet mulighet for å se. Anslår man 1,3 elgkalv pr. kalvku kan høstbestanden bli på ca elg før elgjakta begynner. Dette til tross for at det ble tildelt fellingsløyve i 2013 på 44 elg og 35 elg ble felt. Harstad kommune vurderer at tettheten av elg på Sandsøya er alt for høy og det er positivt at det nå blir elgjakt på stort sett hele øya. Under fjorårets elgjakt var det uheldig for fellingsresultatet at enkelte områder på øya fungerte som «verneområder». Harstad kommune har justert tellende elgareal etter siste utmelding/innmelding i valdet til dekar. Ved bruk av 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, nr. 134 er arealkravet for fellingstillatelse 200 dekar/elg /200 = 40,8 elg som vil si 40 elg pr. år og 120 elg for 3 år. Valdansvarlig ønsker å ta ut mest mulig elg i 2014 på grunn av den høye tettheten av elg på øya. Jf. 19 står det følgende «dersom det oppstår vesentlig avvik fra det planlagte årlige totaluttaket av elg, kan kommunen vedta å trekke godkjenninga tilbake. Avvik over 10 % regnes som vesentlig.» Harstad kommune har vært i kontakt med Toril Skoglund som er viltansvarlig hos Troms fylkeskommune om avviket kunne økes grunnet bestandssituasjonen av elg på Sandsøya. Toril tok kontakt med Miljødirektoratet og informerte saksbehandler at avviket kunne økes til maks 25 % for Dermed kan Sandsøyvaldet ta ut 50 elg i 2014 av de 120 elg totalt. Godkjent Avskytingsplan 1. år, 2014: 50 dyr fordelt på minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Innen gruppa kalv/ungdyr skal min. 60 % være kalv og 40 % ungdyr Ku skal ikke felles fra kalv. 2. år, 2015: 35 dyr fordelt på minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Innen gruppa kalv/ungdyr skal min. 60 % være kalv og 40 % ungdyr Ku skal ikke felles fra kalv. Side15

16 3. år, 2016: 35 dyr fordelt minst 25 % kyr, maksimalt 25 % voksne okser, og minst 50 % kalver og ungdyr opptil 1,5 år. Innen gruppa kalv/ungdyr skal min. 60 % være kalv og 40 % ungdyr Ku skal ikke felles fra kalv. Elg innenfor kvoten kan overføres fra ene året til det andre, dog kan det ikke skytes flere enn 120 elg i løpet av bestandsplanperioden. Harstad kommune finner det akseptabelt at det tas ut en del okser på øya. Etter folkemøtet på Sandsøya den 24. april 2014 har muligheten for uttak av elg på øya endret seg vesentlig. Jaktsesongen 2013 ble det felt 35 elg på øya og nå for 2014 er det innstilt forslag til viltnemnda ei felling på 58 elg. Om det blir felt 13 eldre okser vil mesteparten av uttaket være på produksjonsdyr. Valdansvarlig for Sandsøyvaldet må korrigere bestandsplan jf. vedtaket. Etter naturmangfoldsloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget, jf. Naturmangfolds-loven 8: Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer fra, men det er ugunstig for artsmangfoldet på Sandsøya med en tetthet på 8-10 elg/km 2. Anbefalt tetthet er 1-2 elg og kommunen vurderer situasjonen som ikke bærekraftig over tid. Slaktevektutvikling og fruktbarheten på elgen på Sandsøya er fullt på høyde med Harstad for øvrig, men når disse parameterne går nedover kan det være for sent. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldsloven 9: Etter kommunens vurdering er det ikke kunnskap om elgens trekkmønster og dermed bør dette prinsippet anvendes. Målet er å få elgstammen på øya ned til bærekraftig nivå på vinterelg på Sandsøya. Blir beitegrunnlaget på øya kraftig nedbeita vurderes 11 vinterelg som best for og «reparere» tidligere års beitepress. Samlet belastning på økosystemet, jf. naturmangfoldsloven 10: Vurderes som betydelig da Harstad kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra rettighetshavere på øya at skogen er kraftig nedbeita og elgen er en næringskonkurent ovenfor husdyrene der. En voksen elg spiser ca kg kvist og knopper pr. dag om vinteren, mens en elgkalv ligger på ca. halvparten. Dermed går det med ca. 1 tonn kvist og knopper pr. dag på Sandsøya og dette vil vises på skogen. Kommunen finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldsloven 11 og 12 i denne saken. Kommunen anser omsøkte plan som konkret og etterprøvbar. Den tilfredsstiller de formelle krav som stilles og kommunens målsetning for elgforvaltning. Administrasjonen tilrår med bakgrunn i det overstående at bestandsplan for bestandsplanområdet Sandsøyvaldet innvilges for perioden med de endringer som framkommer av saksutredningen. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2790 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /4 TILDELING AV ELG FOR SANDSØYVALDET BESTANDSPLANOMRÅDE, PERIODEN (3 ÅR) Vedlegg: Ingen Ingress: 1. Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i h.h.t 18 jfr. 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr Det innstilles på tildeling av 120 elg i bestandsplanperioden for Sandsøyvaldet bestandsplanområde. 2. Alternativt: Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr og 21 innstilles på direktetildeling av 40 elg for Rådmannens tilrådning: 1. I h.h.t Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr. 134, 18, jfr. 19 innvilges Sandsøyvaldet bestandsplanområde en kvote på totalt 120 elg for bestandsplanperioden Hele kvoten på 120 dyr tildeles som frie dyr. 3. Avskytingen skal være i h.h.t vedtatte bestandsplan for elgvaldet Sandsøyvaldet for perioden Fellingstillatelsene kan trekkes tilbake dersom avskytingen har vesentlige avvik fra målsettingen i bestandsplanen eller dersom viktige bestandsmessige forutsetninger for planens godkjenning ikke lengre er tilstede. 5. Blir vilkårene i godkjenning av bestandsplanområde og bestandsplan ikke oppfylt innvilges Sandsøyvaldet med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr og 21 en fellingskvote på 40 elg for Av totalkvoten tillates felt i 2014: 8 voksne hanndyr, 17 voksne hunndyr og 15 elgkalver. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven Saksopplysninger: Tildelingen er gjort i h.h.t Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr. 134, 18, jfr. 19. Tildelingen er gjort på bakgrunn av vurderinger i vedtatt bestandsplan for elgvaldet Sandsøyvaldet for perioden Blir vilkårene i godkjenning av bestandsplanområde og bestandsplan ikke oppfylt innvilges Sandsøyvaldet med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr og 21 en fellingskvote på 40 elg for Av totalkvoten tillates felt i 2014: 8 voksne hanndyr, 17 voksne hunndyr og 15 elgkalver. Vurdering: Side24

25 Bestandsplan for perioden for Sandsøyvaldet legges til grunn for tildelingen. Bestandsplanens mål for elgforvaltningen og planenes avskytningsplan med tanke på kjønns - og aldersfordeling gir grunnlag for tildelingen. Blir vilkårene i godkjenning av bestandsplanområde og bestandsplan ikke oppfylt innvilges Sandsøyvaldet med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr og 21 en fellingskvote på 40 elg for Sandsøyvaldet må sende skriftlig bekreftelse fra rettighetshaver for Klokkereiendommen Gnr. 140, bnr. 1 til kommunen. Harstad kommune finner det akseptabelt at det tas ut en del okser på øya. Etter folkemøtet på Sandsøya den 24. april 2014 har muligheten for uttak av elg på øya endret seg vesentlig. Jaktsesongen 2013 ble det felt 35 elg på øya og nå for 2014 er det innstilt forslag til viltnemnda ei felling på 58 elg. Om det blir felt 9 okser som tilsvarer 6,5 % av tillatt totalfelling på Sandsøya vil mesteparten av uttaket være på produksjonsdyr. Av 17 voksne hunndyr vurderer Harstad kommune at en del elgkviger må tas ut. Fellingstillatelsene kan trekkes tilbake dersom avskytningen avviker vesentlig fra målsettingen i bestandsplanen. Fellingstillatelsene kan også trekkes tilbake dersom viktige bestandsmessige forutsetninger for planens godkjenning ikke lengre er tilstede, spesielt hvis tettheten av elg reduseres til bærekraftig nivå på Sandsøya. Etter naturmangfoldsloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget, jf. Naturmangfolds-loven 8: Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer fra, men det er ugunstig for artsmangfoldet på Sandsøya med en tetthet på 8-10 elg/km 2. Anbefalt tetthet er 1-2 elg og kommunen vurderer situasjonen som ikke bærekraftig over tid. Slaktevektutvikling og fruktbarheten på elgen på Sandsøya er fullt på høyde med Harstad for øvrig, men når disse parameterne går nedover kan det være for sent. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldsloven 9: Etter kommunens vurdering er det ikke kunnskap om elgens trekkmønster og dermed bør dette prinsippet anvendes. Målet er å få elgstammen på øya ned til bærekraftig nivå på vinterelg på Sandsøya. Blir beitegrunnlaget på øya kraftig nedbeita vurderes 11 vinterelg som best for og «reparere» tidligere års beitepress. Samlet belastning på økosystemet, jf. naturmangfoldsloven 10: Vurderes som betydelig da Harstad kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra rettighetshavere på øya at skogen er kraftig nedbeita og elgen er en næringskonkurent ovenfor husdyrene der. En voksen elg spiser ca kg kvist og knopper pr. dag om vinteren, mens en elgkalv ligger på ca. halvparten. Dermed går det med ca. 1 tonn kvist og knopper pr. dag på Sandsøya og dette vil vises på skogen. Kommunen finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldsloven 11 og 12 i denne saken. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side25

26 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2794 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /5 BEHANDLING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV NYTT ELGVALD- KOLSLAND ELGVALD PÅ SANDSØYA. Vedlegg: Søknad om nytt elgvald Kolsland på Sandsøya, datert Kartvedlegg over godkjent tellende elgareal. Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr jf. 1 og Ingress: Harstad kommune har mottatt søknad fra Svein Midtun om godkjenning av nytt elgvald på Gnr. 141 Kolsland på Sandsøya. Harstad kommune har et minsteareal for tildeling av elg på Sandsøya på 400 dekar og i h.h.t søknaden har Kolsland elgvald et tellende areal for tildeling av elg på dekar. I h.h.t kartvedlegg til søknaden er valdet sammenhengende og har en god arrondering. Det innstilles på godkjenning av valdet. Rådmannens tilrådning: 1. Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr jf. 1 og 10-12, innvilger viltnemnda i Harstad kommune søknad om godkjenning av elgvald på Gnr. 141 Kolsland på Sandsøya. 2. Det nye valdet får benevnelsen , Kolsland elgvald 3. Tellende areal for Kolsland elgvald godkjennes med dekar. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak i h.h.t forvaltningsloven. Saksopplysninger Harstad kommune mottok , søknad fra Svein Midtun om godkjenning av elgvald på Gnr. 141 Kolsland på Sandsøya i Harstad kommune. Søknaden er innsendt innen fristen for søknad om godkjenning av elgvald 1.mai. Det er åpnet for jakt på elg i hele Harstad kommune, og minstearealet for tildeling av elg på Sandsøya er 400 dekar jf. lokal forskrift av 15. april 2013 nr Arealene det søkes godkjenning for elgjakt på ligger på Kolsland på Sandsøya og omfatter Gnr 141, bnr. 1,2,3,4,6,7 og 9. Bnr. 2 og 3 har flere teiger som ikke inngår i omsøkt elgvald jf. 10 i hjorteviltforskriften som krever at valdet skal være sammenhengende og ha en form som gjør det egnet til jakt på elg. Omsøkt tellende elgareal er beregnet med kartvedlegg på eiendomsnivå hentet fra databasen skog og landskap og er på dekar. Kommunen har godkjent dekar tellende areal for elgjakt fra samme databasen og dette ligger med som vedlegg. Side26

27 Kolsland elgvald er et nyetablert vald og liste over grunneiere med underskrifter følger søknaden. I søknaden ligger det med fullmakt fra Hulda Møller Hansen eier av bnr 3 Elvebakk til Birger Henriksen som opptrer på hennes vegne. Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 på Sandsøya og tilstøtende områder på Grytøya. Resultatet var 93 elg på Sandsøya og 19 elg på Grytøya. Harstad kommune arrangerte folkemøtet på Sandsøya den 24. april 2014 der temaet var elgforvaltningen på øya. Som følge av dette møtet har Harstad kommune mottatt 2 søknader om nye elgvald på øya. Viltnemnda i Harstad kommune har i vedtak med utvalgssaksnr. 14/1 behandlet søknad fra valdansvarlig Sandsøyvaldet Kirsten Slagstad om utvidet jakttid for elg på Sandsøya. Dette ble enstemmig vedtatt av Viltnemnda og saken er oversendt Troms fylkeskommune for videre behandling i Fylkesrådet. Vurdering: Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 og det ble telt 93 elg på Sandsøya med ei kjønnsfordeling på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjente. Dette er en elgtetthet på 8,5 pr. km 2 og anbefalt elgtetthet er 1-2 elg pr. km 2. Ved helikoptertelling er det normal å regne med en feilmargin i tellinga på + 20 %. Elg som trykker i granfelt har ikke helikoptermannskapet mulighet for å se. Anslår man 1,3 elgkalv pr. kalvku kan høstbestanden bli på ca elg før elgjakta begynner. Dette til tross for at det ble tildelt fellingsløyve i 2013 på 44 elg og 35 elg ble felt. Harstad kommune vurderer at tettheten av elg på Sandsøya er alt for høy og det er positivt at det nå blir elgjakt på stort sett hele øya. Under fjorårets elgjakt var det uheldig for fellingsresultatet at enkelte områder på øya fungerte som «verneområder». Elgvaldet som søkes godkjent er sammenhengende og har en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på elg. Elgvaldet har også en form som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt. Elgvaldet vil omfatte arealer ned mot sjøen som ikke er tellende areal i elgjaktsammenheng. Kommunen har innstilt til godkjenning av dekar tellende areal for elgjakt fra databasen skog og landskap på eiendomsnivå. Tellende areal i elgjaktsammenheng er skogsmark og myr under skoggrensa. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan også ta med annet areal som er egnet til elgjakt innenfor valdets område jf. 10 i hjorteviltforskriften. Harstad kommune har godkjent markslagstypene fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, både produktiv og uproduktiv skogmark, myr og åpen jorddekt fastmark. Det som ikke er godkjent er skrinn fastmark(åpen fastmark med fjell i dagen og omfatter arealer mot sjø) og bebygde områder. På grunn av tettheten av elg på øya har kommunen vurdert og godkjent disse markslagstypene. Etter naturmangfoldsloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget, jf. Naturmangfolds-loven 8: Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer fra, men det er ugunstig for artsmangfoldet på Sandsøya med en tetthet på 8-10 elg/km 2. Anbefalt tetthet er 1-2 elg og kommunen vurderer situasjonen som ikke bærekraftig over tid. Slaktevektutvikling og fruktbarheten på elgen på Sandsøya er fullt på høyde med Harstad for øvrig, men når disse parameterne går nedover kan det være for sent. Side27

28 Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldsloven 9: Etter kommunens vurdering er det ikke kunnskap om elgens trekkmønster og dermed bør dette prinsippet anvendes. Målet er å få elgstammen på øya ned til bærekraftig nivå på vinterelg på Sandsøya. Samlet belastning på økosystemet, jf. naturmangfoldsloven 10: Vurderes som betydelig da Harstad kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra rettighetshavere på øya at skogen er kraftig nedbeita og elgen er en næringskonkurent ovenfor husdyrene der. En voksen elg spiser ca kg kvist og knopper pr. dag om vinteren, mens en elgkalv ligger på ca. halvparten. Dermed går det med ca. 1 tonn kvist og knopper pr. dag på Sandsøya og dette vil vises på skogen. Kommunen finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldsloven 11 og 12 i denne saken. Etter en samlet vurdering av saksfakta tilrår administrasjonen å godkjenne søknad om opprettelse av Kolsland elgvald med et tellende areal på dekar. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2807 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /6 BEHANDLING FOR KOLSLAND ELGVALD - TILDELING AV ELG Vedlegg: 9 og 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 nr Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i h.h.t 9 og 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 nr Det innstilles på tildeling av en fellingskvote på 6 elg for Kolsland elgvald i Rådmannens tilrådning: 1. I h.h.t Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012, 9 og 21 tildeles vald nr. 1903V00018, Kolsland elgvald i 2014 en fellingskvote på totalt 6 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt i 2014: 1 voksent hanndyr, 2 voksne hunndyr og 3 kalver. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven Saksopplysninger: En ny forskrift om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft Den nye forskriften gir kommunen myndighet til å fatte vedtak om felling av elg etter 21 målrettet avskyting. Forskriftens 21 skal benyttes overfor vald som ikke har utarbeidet bestandsplaner for elg for sine områder. Det er bare tillatt å gi årlige fellingstillatelser og kommunen kan ikke benytte kategorien valgfrie dyr for elg når fellingstillatelsene tildeles etter 21 målrettet avskyting. I h.h.t til forskriftens 21 kan kommunen kun tildele elg i kategoriene: Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). Forskriftens 9 - fravik fra minstearealet Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet for jakt på elg med inntil 50 %. Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. Harstad kommune mottok , søknad fra Svein Midtun om godkjenning av elgvald på Gnr. 141 Kolsland på Sandsøya i Harstad kommune. Valdet har et tellende areal på dekar og omfatter Gnr 141, bnr. 1,2,3,4,6,7 og 9. Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 på Sandsøya og tilstøtende områder på Grytøya. Resultatet var 93 elg på Sandsøya og 19 elg på Grytøya. Side44

45 Harstad kommune arrangerte folkemøtet på Sandsøya den 24. april 2014 der temaet var elgforvaltningen på øya. Som følge av dette møtet har Harstad kommune mottatt 2 søknader om nye elgvald på øya. Viltnemnda i Harstad kommune har i vedtak med utvalgssaksnr. 14/1 behandlet søknad fra valdansvarlig for Sandsøyvaldet Kirsten Slagstad om utvidet jakttid for elg på Sandsøya. Dette ble enstemmig vedtatt av Viltnemnda og saken er oversendt Troms fylkeskommune for videre behandling i Fylkesrådet. Vurdering: Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 og det ble telt 93 elg på Sandsøya med ei kjønnsfordeling på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjente. Dette er en elgtetthet på 8,5 pr. km 2 og anbefalt elgtetthet er 1-2 elg pr. km 2. Ved helikoptertelling er det normal å regne med en feilmargin i tellinga på + 20 %. Elg som trykker i granfelt har ikke helikoptermannskapet mulighet for å se. Anslår man 1,3 elgkalv pr. kalvku kan høstbestanden bli på ca elg før elgjakta begynner. Dette til tross for at det ble tildelt fellingsløyve i 2013 på 44 elg og 35 elg ble felt. Harstad kommune vurderer at tettheten av elg på Sandsøya er alt for høy og det er positivt at det nå blir elgjakt på stort sett hele øya. Under fjorårets elgjakt var det uheldig for fellingsresultatet at enkelte områder på øya fungerte som «verneområder». Etter naturmangfoldsloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget, jf. Naturmangfolds-loven 8: Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer fra, men det er ugunstig for artsmangfoldet på Sandsøya med en tetthet på 8-10 elg/km 2. Anbefalt tetthet er 1-2 elg og kommunen vurderer situasjonen som ikke bærekraftig over tid. Slaktevektutvikling og fruktbarheten på elgen på Sandsøya er fullt på høyde med Harstad for øvrig, men når disse parameterne går nedover kan det være for sent. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldsloven 9: Etter kommunens vurdering er det ikke kunnskap om elgens trekkmønster og dermed bør dette prinsippet anvendes. Målet er å få elgstammen på øya ned til bærekraftig nivå på vinterelg på Sandsøya. Samlet belastning på økosystemet, jf. naturmangfoldsloven 10: Vurderes som betydelig da Harstad kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra rettighetshavere på øya at skogen er kraftig nedbeita og elgen er en næringskonkurent ovenfor husdyrene der. En voksen elg spiser ca kg kvist og knopper pr. dag om vinteren, mens en elgkalv ligger på ca. halvparten. Dermed går det med ca. 1 tonn kvist og knopper pr. dag på Sandsøya og dette vil vises på skogen. Kommunen finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldsloven 11 og 12 i denne saken. Etter en samlet vurdering av saksfakta tilrår administrasjonen å godkjenne fellingskvote for 2014 på totalt 6 elg for Kolsland elgvald på Sandsøya. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side45

46 Side46

47 Side47

48 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2796 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /7 BEHANDLING - GODKJENNING AV TENDRINGAN ELGVALD PÅ SANDSØYA Vedlegg: Søknad om nytt elgvald Tendringan på Sandsøya, datert Kartvedlegg over godkjent tellende elgareal. Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr jf. 1 og Ingress: Harstad kommune har mottatt søknad fra Svein Midtun om godkjenning av nytt elgvald på Gnr. 139 og 142 Tendringan på Sandsøya. Harstad kommune har et minsteareal for tildeling av elg på Sandsøya på 400 dekar og i h.h.t søknaden har Tendringan elgvald et totalareal på 813 dekar. I h.h.t kartvedlegg til søknaden er valdet sammenhengende og har en god arrondering. Det innstilles på godkjenning av valdet. Rådmannens tilrådning: 1. Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av nr jf. 1 og 10-12, innvilger viltnemnda i Harstad kommune søknad om godkjenning av elgvald på Gnr. 139 og 142 Tendringan på Sandsøya. 2. Det nye valdet får benevnelsen , Tendringan elgvald 3. Tellende areal for Tendringan elgvald godkjennes med 423 dekar. 4. Eiendom med Gnr.142 bnr.3 er ikke godkjent som tellende elgareal siden det mangler fullmakt fra Evensens etterkommere Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak i h.h.t forvaltningsloven. Saksopplysninger Harstad kommune mottok , søknad fra Svein Midtun om godkjenning av elgvald på Gnr. 139 og 142 Tendringan på Sandsøya i Harstad kommune. Søknaden er innsendt innen fristen for søknad om godkjenning av elgvald 1.mai. Det er åpnet for jakt på elg i hele Harstad kommune, og minstearealet for tildeling av elg på Sandsøya er 400 dekar jf. lokal forskrift av 15. april 2013 nr Arealene det søkes godkjenning for elgjakt på ligger i området ved Sandsøy fort og omfatter Gnr 139, bnr. 45 og Gnr 142, bnr. 2,3 og 4. Bnr. 2 har flere teiger som ikke inngår i omsøkt elgvald jf. 10 i hjorteviltforskriften som krever at valdet skal være sammenhengende og ha en form som gjør det egnet til jakt på elg. Omsøkt tellende elgareal er beregnet med kartvedlegg på eiendomsnivå hentet fra databasen skog og landskap og er på 813,7 dekar. Kommunen har godkjent 423 dekar tellende areal for elgjakt fra samme databasen og dette ligger med som vedlegg. Eiendom med Gnr.142 bnr. 3 er ikke godkjent som tellende elgareal siden det mangler fullmakt fra Evensens etterkommere. Side48

49 Tendringan elgvald er et nyetablert vald og liste over grunneiere med underskrifter følger søknaden. For eiendom med Gnr.142 bnr. 3 som står på Evensens etterfølgere, har Roar Holtborg signert. Evensens etterfølgere omfatter mellom personer og det pågår en prosess for å rydde opp i dette forholdet. Søker skriver i søknaden at «alle er enige i at denne eiendommen skal lemmes inn i Tendringan elgvald», men kommunen har ikke mottatt fullmakt på dette. Arealet som viltnemnda kan godkjennes som tellende elgareal for denne eiendommen er 30,7 dekar. Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 på Sandsøya og tilstøtende områder på Grytøya. Resultatet var 93 elg på Sandsøya og 19 elg på Grytøya. Harstad kommune arrangerte folkemøtet på Sandsøya den 24. april 2014 der temaet var elgforvaltningen på øya. Som følge av dette møtet har Harstad kommune mottatt 2 søknader om nye elgvald på øya. Viltnemnda i Harstad kommune har i vedtak med utvalgssaksnr. 14/1 behandlet søknad fra valdansvarlig Sandsøyvaldet Kirsten Slagstad om utvidet jakttid for elg på Sandsøya. Dette ble enstemmig vedtatt av Viltnemnda og saken er oversendt Troms fylkeskommune for videre behandling i Fylkesrådet. Vurdering Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 og det ble telt 93 elg på Sandsøya med ei kjønnsfordeling på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjente. Dette er en elgtetthet på 8,5 pr. km 2 og anbefalt elgtetthet er 1-2 elg pr. km 2. Ved helikoptertelling er det normal å regne med en feilmargin i tellinga på + 20 %. Elg som trykker i granfelt har ikke helikoptermannskapet mulighet for å se. Anslår man 1,3 elgkalv pr. kalvku kan høstbestanden bli på ca elg før elgjakta begynner. Dette til tross for at det ble tildelt fellingsløyve i 2013 på 44 elg og 35 elg ble felt. Harstad kommune vurderer at tettheten av elg på Sandsøya er alt for høy og det er positivt at det nå blir elgjakt på stort sett hele øya. Under fjorårets elgjakt var det uheldig for fellingsresultatet at enkelte områder på øya fungerte som «verneområder». Elgvaldet som søkes godkjent er sammenhengende og har en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på elg. Elgvaldet har også en form som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt. Elgvaldet vil omfatte arealer ned mot sjøen og opp mot fjellet som ikke er tellende areal i elgjaktsammenheng. Kommunen har innstilt til godkjenning av 423 dekar tellende areal for elgjakt. Arealet er hentet og behandlet fra databasen skog og landskap på eiendomsnivå. Tellende areal i elgjaktsammenheng er skogsmark og myr under skoggrensa. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan også ta med annet areal som er egnet til elgjakt innenfor valdets område jf. 10 i hjorteviltforskriften. Harstad kommune har godkjent markslagstypene fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, både produktiv og uproduktiv skogmark, myr og åpen jorddekt fastmark. Det som ikke er godkjent er skrinn fastmark(åpen fastmark med fjell i dagen og omfatter arealer mot sjø og fjell) og bebygde områder. På grunn av tettheten av elg på øya har kommunen vurdert og godkjent disse markslagstypene. Jf. 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt står det at tvist om rettighetsforholdene er grunn for å nekte godkjenning. Avklaring av slike rettighetsforhold må avklares av partene selv eller av rettsvesenet. Tellende elgareal for eiendom Gnr.142 bnr. 3 er 30,7 dekar og har ikke betydning for utfallet av godkjenning av elgvaldet. Søker oppfordres likevel å få dette ordnet før 1. september Side49

50 Etter naturmangfoldsloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget, jf. Naturmangfolds-loven 8: Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer fra, men det er ugunstig for artsmangfoldet på Sandsøya med en tetthet på 8-10 elg/km 2. Anbefalt tetthet er 1-2 elg og kommunen vurderer situasjonen som ikke bærekraftig over tid. Slaktevektutvikling og fruktbarheten på elgen på Sandsøya er fullt på høyde med Harstad for øvrig, men når disse parameterne går nedover kan det være for sent. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldsloven 9: Etter kommunens vurdering er det ikke kunnskap om elgens trekkmønster og dermed bør dette prinsippet anvendes. Målet er å få elgstammen på øya ned til bærekraftig nivå på vinterelg på Sandsøya. Blir beitegrunnlaget på øya kraftig nedbeita vurderes 11 vinterelg som best for å «reparere» tidligere års beitepress. Samlet belastning på økosystemet, jf. naturmangfoldsloven 10: Vurderes som betydelig da Harstad kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra rettighetshavere på øya at skogen er kraftig nedbeita og elgen er en næringskonkurent ovenfor husdyrene der. En voksen elg spiser ca kg kvist og knopper pr. dag om vinteren, mens en elgkalv ligger på ca. halvparten. Dermed går det med ca. 1 tonn kvist og knopper pr. dag på Sandsøya og dette vil vises på skogen. Kommunen finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldsloven 11 og 12 i denne saken. Etter en samlet vurdering av saksfakta tilrår administrasjonen å godkjenne søknad om opprettelse av Tendringan elgvald med et tellende areal på 423 dekar. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder. Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 Side54

55 Side55

56 Side56

57 Side57

58 Side58

59 Side59

60 Side60

61 Side61

62 Side62

63 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2884 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /8 BEHANDLING FOR TENDRINGAN ELGVALD - TILDELING AV ELG 2014 Vedlegg: 9 og 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 nr Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i h.h.t 9 og 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 nr Det innstilles på tildeling av en fellingskvote på 2 elg for Tendringan elgvald i Rådmannens tilrådning: 1. I h.h.t Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012, 9 og 21 tildeles vald nr. 1903V00019, Tendringan elgvald i 2014 en fellingskvote på totalt 2 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt i 2014: 1 voksent hunndyr og 1 kalv. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven Saksopplysninger: En ny forskrift om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft Den nye forskriften gir kommunen myndighet til å fatte vedtak om felling av elg etter 21 målrettet avskyting. Forskriftens 21 skal benyttes overfor vald som ikke har utarbeidet bestandsplaner for elg for sine områder. Det er bare tillatt å gi årlige fellingstillatelser og kommunen kan ikke benytte kategorien valgfrie dyr for elg når fellingstillatelsene tildeles etter 21 målrettet avskyting. I h.h.t til forskriftens 21 kan kommunen kun tildele elg i kategoriene: Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). Forskriftens 9 - fravik fra minstearealet Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet for jakt på elg med inntil 50 %. Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold. Harstad kommune mottok , søknad fra Svein Midtun om godkjenning av elgvald på Gnr. 139 og 142 Tendringan på Sandsøya i Harstad kommune. Valdet har et tellende areal på 423 dekar og omfatter Gnr. 139, bnr. 45, Gnr. 142, bnr. 2 og 4. Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 på Sandsøya og tilstøtende områder på Grytøya. Resultatet var 93 elg på Sandsøya og 19 elg på Grytøya. Side63

64 Harstad kommune arrangerte folkemøtet på Sandsøya den 24. april 2014 der temaet var elgforvaltningen på øya. Som følge av dette møtet har Harstad kommune mottatt 2 søknader om nye elgvald på øya. Viltnemnda i Harstad kommune har i vedtak med utvalgssaksnr. 14/1 behandlet søknad fra valdansvarlig for Sandsøyvaldet Kirsten Slagstad om utvidet jakttid for elg på Sandsøya. Dette ble enstemmig vedtatt av Viltnemnda og saken er oversendt Troms fylkeskommune for videre behandling i Fylkesrådet Vurdering: Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 og det ble telt 93 elg på Sandsøya med ei kjønnsfordeling på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjente. Dette er en elgtetthet på 8,5 pr. km 2 og anbefalt elgtetthet er 1-2 elg pr. km 2. Ved helikoptertelling er det normal å regne med en feilmargin i tellinga på + 20 %. Elg som trykker i granfelt har ikke helikoptermannskapet mulighet for å se. Anslår man 1,3 elgkalv pr. kalvku kan høstbestanden bli på ca elg før elgjakta begynner. Dette til tross for at det ble tildelt fellingsløyve i 2013 på 44 elg og 35 elg ble felt. Harstad kommune vurderer at tettheten av elg på Sandsøya er alt for høy og det er positivt at det nå blir elgjakt på stort sett hele øya. Under fjorårets elgjakt var det uheldig for fellingsresultatet at enkelte områder på øya fungerte som «verneområder». Etter naturmangfoldsloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget, jf. Naturmangfolds-loven 8: Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer fra, men det er ugunstig for artsmangfoldet på Sandsøya med en tetthet på 8-10 elg/km 2. Anbefalt tetthet er 1-2 elg og kommunen vurderer situasjonen som ikke bærekraftig over tid. Slaktevektutvikling og fruktbarheten på elgen på Sandsøya er fullt på høyde med Harstad for øvrig, men når disse parameterne går nedover kan det være for sent. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldsloven 9: Etter kommunens vurdering er det ikke kunnskap om elgens trekkmønster og dermed bør dette prinsippet anvendes. Målet er å få elgstammen på øya ned til bærekraftig nivå på vinterelg på Sandsøya. Blir beitegrunnlaget på øya kraftig nedbeita vurderes 11 vinterelg som best for å «reparere» tidligere års beitepress. Samlet belastning på økosystemet, jf. naturmangfoldsloven 10: Vurderes som betydelig da Harstad kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra rettighetshavere på øya at skogen er kraftig nedbeita og elgen er en næringskonkurent ovenfor husdyrene der. En voksen elg spiser ca kg kvist og knopper pr. dag om vinteren, mens en elgkalv ligger på ca. halvparten. Dermed går det med ca. 1 tonn kvist og knopper pr. dag på Sandsøya og dette vil vises på skogen. Kommunen finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldsloven 11 og 12 i denne saken. Etter en samlet vurdering av saksfakta tilrår administrasjonen å godkjenne fellingskvote for 2014 på totalt 2 elg for Tendringan elgvald på Sandsøya. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side64

65 Side65

66 Side66

67 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2761 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /9 TILDELING AV ELG INDRE GRYTØYA ELGVALD Vedlegg: Søknad om økt fellingstillatelse på elg fra valdansvarlig for Indre Grytøy elgvald. 9 og 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012 nr Ingress: Elgvaldet Indre Grytøy søker om økt fellingstillatelse for 5 elg på valdet. Administrasjonen innstiller til positivt vedtak. Rådmannens tilrådning: 1. I h.h.t Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012, 9 og 21 tildeles vald nr. 1903V0008, Indre Grytøy i 2014 en fellingskvote på totalt 5 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt i 2014: 3 voksne hanndyr, 1 voksent hunndyr og 1 kalv. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven Saksopplysninger En ny forskrift om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft Den nye forskriften gir kommunen myndighet til å fatte vedtak om felling av elg i 21 målrettet avskyting. Forskriftens 21 skal benyttes overfor vald som ikke har utarbeidet bestandsplaner for elg for sine områder. Det er bare tillatt å gi årlige fellingstillatelser og kommunen kan ikke benytte kategorien valgfrie dyr for elg når fellingstillatelsene tildeles etter 21 målrettet avskyting. I h.h.t til forskriftens 21 kan kommunen kun tildele elg i kategoriene: Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). Elgvaldet Indre Grytøy har i h.h.t opplysninger i Sett elg rapport for valdet fra 2013 sett 25 dyr og det ble i 2013 felt 100 % av tildelt kvote på 3 dyr. Det har ikke vært rapportert om problemer mellom elg og andre samfunnsinteresser i løpet av vinteren 2013/2014. Elgvaldet Indre Grytøy ble etablert i år 2004 og har et tellende areal for elgtildeling på dekar totalt. Valdet er lokalisert på Nordøstsiden av Grytøya, med Sandsøysundet i øst mot Sandsøya og Kvernsundet i nord mot Bjarkøya. Side67

68 For jaktsesongen 2013 fikk valdet fellingstillatelse på 1 voksent hanndyr, 1 voksent hunndyr og 1 elgkalv. Valdansvarlig Peder Johnsen søker om økning av fellingstillatelse med 2 dyr ekstra jf. 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Minstearealet i Harstad kommune er 5000 dekar pr. fellingstillatelse, med unntak av Sandsøya som har 400 dekar jf. lokal forskrift av 15. april 2013 nr Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 og det ble telt totalt 19 elg på deler av Grytøya. Området som ble telt var tilstøtende områder på Grytøya mot Sandsøya. Det ble telt 4 elg i Dypingen og 15 elg i Vikran/Fenes-området. Kjønnsfordelingen var 8 okser, 7 kyr og 4 kalver. Samme dag ble det telt 93 elg på Sandsøya med ei kjønnsfordeling på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjente. Dette er en elgtetthet på 8,5 pr. km 2 og anbefalt elgtetthet er 1-2 elg pr. km 2. Ved helikoptertelling er det normal å regne med en feilmargin i tellinga på + 20 %. Elg som trykker i granfelt har ikke helikoptermannskapet mulighet for å se. Strekningen i luftlinje over Sandsøysundet er på det smaleste 1 km. Vurdering: Det er sett noe mindre elg i 2013 enn i 2012 innenfor valdets område og antall dyr sett pr. jegerdagsverk har også hatt en liten reduksjon. Elgvaldet er imidlertid lite og en kan derfor ikke legge alt for stor vekt på rapportert Sett elg for valdet isolert sett. Grytøya er ei lita øy i elgforvaltningssammenheng og det er derfor god grunn til å anta at det er en felles elgstamme på øya som omfatter både elgvaldet på Dale og på Indre Grytøy. Det er derfor også grunnlag for å si at det er sett noen flere dyr på Grytøya totalt i 2013 enn i 2012, jf. Sett elg for elgvaldene Dale og Indre Grytøy. Dette kan indikere at elgbestanden på Grytøya har hatt en liten økning. Det ble i 2013 felt 100 % av en tildelt kvote på 3 dyr. Elgvaldet Indre Grytøy ligger ca. 1 km i luftlinje fra Sandsøya. Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer i fra. Det som er helt sikkert er at det ikke er bærekraftig med en elgtetthet på 8-10 elg/km 2 på Sandsøya. Det mest logiske er at elgen svømmer over til Sandsøya fra nærområdene og Sandsøysundet er på det smaleste 1 km. For elgen er en kilometer ingen hindring å svømme over til elgvaldet Indre Grytøy. Som et føre var prinsipp tilråder rådmannen Viltnemnda å øke fellingstillatelsen med 2 voksne hanndyr i 2014, mens elgbestanden på Sandsøya evalueres fortløpende. Årsaken til ekstratildeling på voksne hanndyr er at elgbestanden på Sandsøya har en overvekt av okser, samt bevare produksjonsdyrene på omsøkt vald. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i h.h.t gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i h.h.t naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side68

69 Side69

70 Side70

71 Side71

72 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2800 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /10 BEHANDLING, KILA-BREIVIKA ELGVALD - TILDELING AV ELG 2014 Vedlegg: Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i h.h.t 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 10. februar 2012, nr Det innstilles på tildeling av en totalkvote på 1 dyr for Kila Breivika elgvald i Rådmannens tilrådning: 1. I h.h.t Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012, 21 tildeles vald nr. 1903V0006, Kila Breivika elgvald i 2014 en fellingskvote på totalt 1 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt i 2014: 1 elgkalv. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven. Saksopplysninger: En ny forskrift om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft Den nye forskriften gir kommunen myndighet til å fatte vedtak om felling av elg i 21 målrettet avskyting. Forskriftens 21 skal benyttes overfor vald som ikke har utarbeidet bestandsplaner for elg for sine områder. Det er bare tillatt å gi årlige fellingstillatelser og kommunen kan ikke benytte kategorien valgfrie dyr for elg når fellingstillatelsene tildeles etter 21 målrettet avskyting. I h.h.t til forskriftens 21 kan kommunen kun tildele elg i kategoriene: Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). Elgvaldet Kila - Breivika har i h.h.t opplysninger i Sett elg rapport for valdet året 2013 ikke sett elg på de 40 jegerdagene det ble jaktet. Dette er reduksjon i observasjoner i forhold til året før. Det ble i 2013 ikke felt tildelt kvote på 1 voksent hanndyr. Det har vært få rapporter om problemer mellom elg og andre samfunnsinteresser i løpet av vinteren 2013/2014. Elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på dekar. Side72

73 Vurdering: Elgvaldet er svært lite og en kan derfor ikke legge særlig vekt på rapportert sett elg for dette valdet. Elgvaldet ligger tett inntil store boligområder og dette kan nok medføre at det er vanskelig å jakte i området og at elgen kan være urolig på grunn av stor menneskelig aktivitet i områdene. Elgvaldet har også en utforming som gjør det vanskelig å jakte. Det er sett mindre dyr i 2013 enn i 2012 innenfor valdets område og antall dyr sett pr. jegerdagsverk har også hatt en reduksjon. Det ble i 2013 ikke felt tildelt kvote på 1 voksent hanndyr. Det er ingen indikasjon på at elgstammen har økt i området og det har kommet færre meldinger om konflikter mellom elg/befolkning i dette området i 2013/2014 enn tidligere år. Det er derfor ikke grunnlag for å benytte 50 % regelen i dette området for å øke eller redusere uttaket av dyr, jfr. forskrift om forvaltning av hjortevilt 9. Det innstilles derfor til uttak av 1 dyr i h.h.t godkjent tellende areal for tildeling av elg for valdet. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i h.h.t gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i h.h.t naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side73

74 Side74

75 Side75

76 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2739 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /11 TILDELING AV ELG DALE ELGVALD Vedlegg: Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i h.h.t 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 10. februar 2012, nr Det innstilles på tildeling av en totalkvote på 1 dyr for Dale elgvald i Rådmannens tilrådning: 1. I h.h.t Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar 2012, 21 tildeles vald nr. 1903V0010, Dale elgvald i 2014 en fellingskvote på totalt 1 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt: 1 voksent hanndyr. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven. Saksopplysninger: En ny forskrift om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft Den nye forskriften gir kommunen myndighet til å fatte vedtak om felling av elg i 21 målrettet avskyting. Forskriftens 21 skal benyttes overfor vald som ikke har utarbeidet bestandsplaner for elg for sine områder. Det er bare tillatt å gi årlige fellingstillatelser og kommunen kan ikke benytte kategorien valgfrie dyr for elg når fellingstillatelsene tildeles etter 21 målrettet avskyting. I h.h.t til forskriftens 21 kan kommunen kun tildele elg i kategoriene: Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). Elgvaldet Dale har i h.h.t opplysninger i Sett elg rapport for valdet 2013 sett 0 elg og det er registrert 8 jegerdager. Det ble i 2013 ikke felt tildelt kvote på 1 elgkalv. Det har ikke vært rapportert om problemer mellom elg og andre samfunnsinteresser i løpet av vinteren 2013/2014. Elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på dekar. Side76

77 Vurdering: Det er ikke sett elg i løpet av 8 jegerdager med elgjakt i Elgvaldet er imidlertid lite og en kan derfor ikke legge alt for stor vekt på rapportert Sett elg for valdet isolert sett. Grytøya er ei lita øy i elgforvaltningssammenheng og det er derfor god grunn til å anta at det er en felles elgstamme på øya som omfatter både elgvaldet på Dale og på Indre Grytøy. Det er derfor grunnlag for å si at det er sett noen flere dyr på Grytøya totalt i 2013 enn i 2012, jf. Sett elg for elgvaldene Dale og Indre Grytøy. Dette kan indikere at elgbestanden på Grytøya har hatt en liten økning. Det ble i 2013 ikke felt elg av en tildelt kvote på 1 elgkalv. Det er ikke noe som tilsier at en bør benytte 50 % regelen i dette området for å øke eller redusere uttaket av dyr, jfr. forskrift om forvaltning av hjortevilt 9. Det innstilles derfor til uttak av 1 dyr i h.h.t godkjent tellende areal for tildeling av elg for valdet. Valdet har de senere årene fått tildelt fritt dyr eller voksent dyr. Det vil derfor være riktig at Dale elgvald får tildelt et voksent hanndyr i Det ble gjennomført helikoptertelling av elg vinteren 2014 på Grytøya. Det ble ikke gjort registreringer i vinterbestanden av elg som tilsier at avskytingen av elg i dette valdet bør økes. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i h.h.t gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i h.h.t naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder Side77

78 Side78

79 Side79

80 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2421 Saksbehandler: Per Eldar Karlsen Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /12 SØKNAD OM ENDRET FELLINGSTILATELSE PÅ ELG FOR AKKARNES - DYPINGEN ELGVALD 2014 Vedlegg: Søknad fra valdansvarlig for Akkarnes og Dypingen elgvald 9 og 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. februar Ingress: Elgvaldet Akkarnes/Dypingen søker om økt fellingstillatelse for elg på valdet. Administrasjonen innstiller til positivt vedtak. Rådmannens tilrådning: 1. I medhold av forskrift av 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt 9 og 21 innvilges elgvaldet Akkarnes/Dypingen på Grytøya i Harstad kommune fellingstillatelse på 2 elg. 2. Det tillates felt: 1 stk elgokse og 1 stk elgkalv. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldsloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i h.h.t forvaltningsloven. Saksopplysninger: En ny forskrift om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft Den nye forskriften gir kommunen myndighet til å fatte vedtak om felling av elg i 21 målrettet avskyting. Forskriftens 21 skal benyttes overfor vald som ikke har utarbeidet bestandsplaner for elg for sine områder. Det er bare tillatt å gi årlige fellingstillatelser og kommunen kan ikke benytte kategorien valgfrie dyr for elg når fellingstillatelsene tildeles etter 21 målrettet avskyting. I h.h.t til forskriftens 21 kan kommunen kun tildele elg i kategoriene: Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre). Elgvaldet Akkarnes/Dypingen ble etablert i år 2011 og har et tellende areal for elgtildeling på dekar totalt. Valdet er lokalisert på Nordøstsiden av Grytøya, med Sandsøysundet i øst mot Sandsøya og Kvernsundet i nord mot Bjarkøya. Siden jaktstart har valdet fått fellingstillatelse på ett voksent hanndyr og de ønsker økning av fellingstillatelse med ett dyr ekstra jf. 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Minstearealet i Harstad kommune er 5000 dekar pr. fellingstillatelse, med unntak av Sandsøya som har 400 dekar jf. lokal forskrift av 15. april 2013 nr Side80

81 Harstad kommune fikk gjennomført helikoptertelling den 31. mars 2014 og det ble telt totalt 19 elg på deler av Grytøya. Området som ble telt var tilstøtende områder på Grytøya mot Sandsøya. Det ble telt 4 elg i Dypingen og 15 elg i Vikran/Fenes-området. Kjønnsfordelingen var 8 okser, 7 kyr og 4 kalver. Samme dag ble det telt 93 elg på Sandsøya med ei kjønnsfordeling på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjente. Dette er en elgtetthet på 8,5 pr. km 2 og anbefalt elgtetthet er 1-2 elg pr. km 2. Ved helikoptertelling er det normal å regne med en feilmargin i tellinga på + 20 %. Elg som trykker i granfelt har ikke helikoptermannskapet mulighet for å se. Strekningen i luftlinje over Sandsøysundet er på det smaleste 1 km. Vurdering: Det er sett noe mer dyr i 2013 enn i 2012 innenfor valdets område og antall dyr sett pr. jegerdagsverk har også hatt en liten økning. Elgvaldet er imidlertid nyetablert og lite og en kan derfor ikke legge alt for stor vekt på rapportert Sett elg for valdet isolert sett. Det ble under helikopter telling av elg i februar 2013 registrert 3 dyr innenfor valdets grenser. Elgvaldet Akkarnes/Dypingen ligger ca. 3 km i luftlinje fra Sandsøya. Harstad kommune vet ikke hvor all elgen på Sandsøya kommer i fra. Det som er helt sikkert er at det ikke er bærekraftig med en elgtetthet på 8-10 elg/km 2 på Sandsøya. Det mest logiske er at elgen svømmer over til Sandsøya fra nærområdene og Sandsøysundet er på det smaleste 1 km. En kilometer er ingen hindring for elgen å svømme og videre vestover til Dypingen er avstanden ca. 2,0 km til Elgvaldet Akkarnes/Dypingen. Som et føre var prinsipp tilråder rådmannen Viltnemnda å øke fellingstillatelsen for 2014 med en elgkalv, mens elgbestanden på Sandsøya evalueres fortløpende. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i h.h.t gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i h.h.t naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder. Side81

82 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Harstad kommune Areal- og byggsaktjenesten Postmottak 9479 Harstad Konsulent: Mats Hanssen Direkte tlf.: Mobil: E-post: Att: Per Eldar Karlsen, Skog- og viltansvarlig Dato: Bjarkøy, Søknad om økt fellingstillatelse for Elgvald Akkarnes og Dypingen. Vi viser til telefonsamtale mellom jaktleder Vidar Westnes og Per Eldar Karlsen, og søker med dette om en økt fellingstillatelse for elg på valdet " Elgvald Akkarnes og Dypingen" i Harstad kommune. I søknaden henvises det til Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR ). Herunder 9 som sier følgende: "Kommunen kan ved tildeling av fellingstillatelser fravike minstearealet for jakt på elg, hjort og rådyr med inntil 50 %. Villreinnemda kan med samme begrensning og begrunnelse vedta å fravike minstearealet for villrein med inntil 50 %. Vedtak om fravik fra minstearealet er et enkeltvedtak og kan gjøres for særskilte vald og for et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold." Elgvaldet Akkarnes og Dypingen består av et sammenhengende område på dekar (tellende areal) langs Grytøyas nordside (se figur 1). Vi har i de siste fire år hatt fellingstillatelse på ett voksent dyr (okse). Foruten første jaktår hvor det ikke ble foretatt noen felling men observert minst seks ulike dyr, har vi felt årets kvote i løpet av få timer ut i jaktas første dag. De felte dyrene har vært en 2 ½ års okse på 212 kilo, en 1 ½ års okse på 152 kilo og en 1 ½ års okse på 163 kilo. Alle dyrene har vært i godt hold. Figur 1 Omtrentlig inntegning av grenser for elgvald Side82

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.05.2014 Møtested: Rådhus IA Møterom 4. etg. Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.09.2014 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY R 1A Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 28.08.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1454-5 Arkiv: K40 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 10.11.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 06.07.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for. Nestleder Thor Mauritzen F Medlem Else Marit Svendsen F

Funksjon Navn Forfall Møtt for. Nestleder Thor Mauritzen F Medlem Else Marit Svendsen F MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Marker rådhus, Formannskapsrommet Møtedato: 29.06.2016 Tidspunkt: 18:00-19:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Erland Heyerdahl Nestleder

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE:

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Rådhuset Sætre, Formannskapssalen Dato: 12.06.2017 Tidspunkt: 17:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hans

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om forvaltning av hjortevilt Dato FOR- 2016-01- 08-12

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 01.08.2016 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 99 00 09 30. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. -1-

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Vilt- og innlandsfiskenemnda, Fayegården Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: 11.06.2010 Tid: Kl. 09.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Asbjørn Strømseng Siri Storrøsten Nils H. Øian Forfall: Merknad:

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/244 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD, SØRVIKA RÅDYRVALD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/244 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD, SØRVIKA RÅDYRVALD DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UTMARKSNEMNDA Møtested: Dønnamann Møtedato: 10.06.2016 Tid: 08:30-10:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 14.06.05 Kl: 12.30 15.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Balsfjord kommune for framtida Viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.07.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01 06/2010 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: 31.05.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Jorun Perly Bertelsen Sissel Holtås. 1/14 17/14 saksnr. 16/14 slettet/ikke brukt.

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Jorun Perly Bertelsen Sissel Holtås. 1/14 17/14 saksnr. 16/14 slettet/ikke brukt. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 05.06.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA Møtested: Møtedato: 31.07. 2009 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Viltutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2016 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen FO Nestleder Jan Arild

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Viltutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 22.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2002-03-22-314 MD (Miljøverndepartementet) Dir. for naturforvaltning PUBLISERT: I 2002 hefte 3 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, kommunestyre Møtedato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: 1 2 3 4 5 6 7 8 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 08.06.11 Sak nr. Tittel: 29/11 Godkjenning av bestandsplan for rådyr tildeling av kvote Votering: Rådmannens innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, vis à vis Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer