Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor."

Transkript

1 Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem Øystein Skei, medlem Gunnar Kjærstad, sekretær Fra saksnr. 10/05 Til saksnr. 22/05 Saksliste Sak 10/05 Godkjenning av møteprotokoll fra møte den Sak 11/05 Søknad om endring av vald for elg og hjort, Ytterøy Sak 12/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald og kvotefri jakt på rådyr, Våttåberget. Sak 13/05 Søknad om godkjenning av elgvald, Tor Tiller. Sak 14/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald, Tor Tiller. Sak 15/05 Endring av bestandsplan, Frol Sak 16/05 Endring av bestandsplan, Skogn og Markabygda Sak 17/05 Endring av bestandsplan, Ronglan Åsen Sak 18/05 Endring av bestandsplanområdet Ekne. Sak 19/05 Søknad om fellingstillatelse på elg, Ytterøy Sak 20/05 Fellingstillatelse på elg, Trongdalen/Laupen Sak 21/05 Fellingskvoter på hjort i Levanger. Sak 22/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald, Ørndal statsallmenning. Sak 10/05 Godkjenning av møteprotokoll fra møte den Forslag til vedtak Møteboka godkjennes Møteboka godkjennes

2 Sak 11/05 Søknad om endring av vald for rådyr, elg og hjort, Ytterøy Vedlegg 1. Søknad om godkjenning av vald. Ytterøy utmarkslag søker om godkjenning av vald for rådyr, elg og hjort. Ytterøy utmarkslag har fra før godkjent ett vald på daa. I tillegg søkes det om godkjenning av daa. Totalt tellende areal for valdet vil da bli daa. Søknaden omfatter arealer tilknyttet både Ytterøy utmarkslag og Ytterøy grunneierlag. Partene har avtale om håndtering av jakta. Det er svært positivt at Ytterøy utmarkslag og Ytterøy grunneierlag har kommet til enighet om forvaltning av hjorteviltet på Ytterøy. Valdet har fått en svært god arrondering og omfatter hele øya. Det er også søkt om godkjenning av rådyrvald som omfatter begge lag sine områder. Dette området er godkjent i sak nr 29/02 i Levanger viltnemnd. Det er ikke nødvendig med ny søknad. Søknaden godkjennes med et tellende areal for elg og hjort på daa. Søknad om godkjenning av rådyrvald avvises da området fra før av godkjent og ny vurdering ikke anses som nødvendig. Søknaden godkjennes med et tellende areal for elg og hjort på daa. Søknad om godkjenning av rådyrvald avvises da området fra før av er godkjent og ny vurdering ikke anses som nødvendig. 2 av 14

3 Sak 12/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald og kvotefri jakt på rådyr, Våttåberget. Vedlegg 1. Søknad Vedlegg 2. Bestandsplan for rådyr. Vedlegg 3. Kart. Våttåberget grunneierlag søker om godkjenning av nytt rådyrvald. Det nye valdet har ett tellende areal på daa. og omfatter grunneierlagets virkeområde. Som følge av valdendringen vil følgende tidligere rådyrvald gå ut: 26 Hotran-Skei-Rendum 28 Bulia-Haug 37 Kjølen nordre 38 Kjølen-Daling-Skarås-Svee 39 Jøraas 40 Daling østre 41 Moan østre 42 Moan vestre 43 Skilbrigt 173 Valum-Bjørgum 174 Veie-Jørås-Heimdal Det søkes også om kvotefri jakt og det er utarbeidet bestandsplan for området med virketid Det er svært positivt at Våttåberget grunneierlag har tatt tak i forvaltningen av rådyr. Det nye valdet får en naturlig og god arrondering. Det er noen gbnr. som ikke er tatt med i valdet som ligger naturlig tilgrenset, det bør arbeides med å få også disse med i valdet. Dette gjelder følgende g.bnr med skogsmark: 82/3, 141/5, 87/2, 133/2 I tillegg er det noen eiendommer med kun innmark som bør vurderes. Dette gjelder eiendommene: 144/2, 139/8, 141/3, 84/1 og 134/1 At disse eiendommene ikke er med trekker ikke vesentlig ned inntrykket av et svært godt arrondert vald. Rådyrvaldet Våttåberget grunneierlag godkjennes. 3 av 14

4 Det gis kvotefri jakt for perioden Rådyrvaldet Våttåberget grunneierlag godkjennes. Det gis kvotefri jakt for perioden Sak 13/05 Søknad om godkjenning av elgvald, Tor Tiller. Vedlegg 1. Søknad om godkjenning av vald. Vedlegg 2. Kart over området. Tor Tiller søker om godkjenning av elgvald. Det søkes om følgende områder: Falstad Nedre gnr/bnr 157/ daa tellende elgareal Trongdalen gnr/bnr 165/2 Laupen gnr/bnr 166/ daa tellende elgareal.. Falstad Nedre og de to andre eiendommene er ikke sammenhengende og må derfor vurderes som separate vald. Falstad Nedre. Etter det kommunen er kjent med er arealet med i Ekne utmarkslag. Arealet er utmeldt men grunnet vedtekter i Ekne utmarkslag er det ett års oppsigelse. Dette innebærer at eiendommen vil inngå i Ekne utmarkslag også i 2005 men vil utgå fra I henhold til 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen nekte godkjenning hvis det foreligger tvist om rettighetsforhold. I forhold til Falstad Nedre oppfattes det å være tvist/uklarhet om rettighetsforholdet for Falstad Nedre er en liten teig på daa. Teigen er ca 2,7 km lang med bredde fra ca meter. Pga av dette vurderes ikke teigen å ha særlig god arrondering. Arealene rundt teigen forvaltes av Ekne utmarkslag og det oppfordres å komme til enighet, slik at teigen kan inngå i dette jaktfeltet. 4 av 14

5 Trongdalen/Laupen Trongdalen og Laupen er sammenhengende og omfatter et tellende areal på 4480 daa. Det meste av arealet har en god arrondering men på Korpfjellet kommer det inn en kile som ikke er med i valdet, dette ødelegger arronderingen noe. Det resterende arealet oppfattes som godt arrondert. Valdet er på daa. det oppfyller således kravet til minsteareal. Det er imidlertid ikke noe stort vald og det vil ikke være aktuelt med bestandsplan for området. I henhold til nasjonale målsettinger skal mest mulig av forvaltningen av hjortevilt være basert på bestandsplaner. Det oppfordres derfor til at det arbeides for at Trongdalen/Laupen kan inngå i nærliggende vald der bestandsplan kan utarbeides. Falstad Nedre. I henhold til 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever avvises søknaden. Hvis forholdet er avklart mellom Tor Tiller og Ekne utmarkslag bes det om skriftlig dokumentasjon på dette snarest, og senest innen 1 juli Søknaden vil da bli behandlet på nytt før jaktsesongen Trongdalen/Laupen. Valdet godkjennes. Det oppfordres til samarbeid med nærliggende vald, slik at forvaltningen av hjorteviltet blir bestandsplanbasert. Falstad Nedre. I henhold til 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever avvises søknaden. Hvis forholdet er avklart mellom Tor Tiller og Ekne utmarkslag bes det om skriftlig dokumentasjon på dette snarest, og senest innen 1 juli Søknaden vil da bli behandlet på nytt før jaktsesongen Som følge av dårlig arrondering kan det ikke ventes å få godkjent valdet. Trongdalen/Laupen. Valdet godkjennes. Det oppfordres til samarbeid med nærliggende vald, slik at forvaltningen av hjorteviltet blir bestandsplanbasert. 5 av 14

6 Sak 14/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald, Tor Tiller. Vedlegg 1. Søknadsskjema Vedlegg 2. Kart. Tor Tiller søker om å få godkjent jakt på rådyr på følgende eiendommer: Falstad Nedre gnr/bnr 157/ daa tellende elgareal Trongdalen gnr/bnr 165/2 Laupen gnr/bnr 166/ daa. tellende areal Sønningskogen gnr/bnr 163/6 935 daa. tellende areal Minsteareal for rådyr er i området 500 daa. Som rådyrvald vurderes samtlige områder som godt arrondert og fyller kravene for godkjenning som rådyrvald. Eiendommene er fordelt på tre områder som ikke er sammenhengende, de må derfor godkjennes som separate vald. I henhold til nasjonale målsettinger er det et ønske å få all forvaltning av hjortevilt basert på bestandsplaner. av de aktuelle områdene er store nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller kvotefri jakt. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Følgende vald godkjennes: 1. Falstad Nedre gnr/bnr 157/ daa tellende elgareal 2. Trongdalen gnr/bnr 165/2 Laupen gnr/bnr 166/ daa. tellende areal 3. Sønningskogen gnr/bnr 163/6 935 daa. tellende areal Følgende vald godkjennes: 1. Falstad Nedre gnr/bnr 157/ daa tellende areal 6 av 14

7 2. Trongdalen gnr/bnr 165/2 Laupen gnr/bnr 166/ daa. tellende areal 3. Sønningskogen gnr/bnr 163/6 935 daa. tellende areal Sak 15/05 Endring av bestandsplan, Frol Vedlegg 1. Søknad Frol bestandsplanområde har fått godkjent plan og er tildelt en treårig kvote er det siste året på gjeldende kvote. Frol har en målsetting om en årlig felling på 50 dyr. I planperioden har det vært en målsetting å øke stammen i området slik at målet kan nås. Sett elg data for 2004 tyder på at elgbestanden i Frol har økt. 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever sier:...ved vesentlige, uforutsette endringer i bestanden i området i planperioden, kan kommunen eller villreinnemnda vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse 14 gir således en hjemmel til revisjon av planen ved uforutsette bestandsmessige forhold. Årsmøtet i Frol har gjort en vurdering av elgbestanden i området og mener avskytingen bør økes ut over det som området har igjen av kvote. De søker derfor om 3 dyr ekstra, fra før gjenstår det en kvote på 52 dyr. Søknaden begrunnes med at det er for mye elg i området. Frol har i planperioden hatt en målsetting om å øke kvoten til en årlig avskyting på 50 dyr. Sett elg data gjennom planperioden viser store variasjoner fra år til år, for 2004 viser det en oppgang. Det er også kommet en del tilbakemeldinger på til dels store konsentrasjoner av elg i Frol gjennom vinteren og på vårparten. Med den snømengden som var sist vinter kom det trekkende en del elg til området fra høyereliggende terreng. Cercim-prognosen for Levanger kommune tyder på en oppgang i bestanden. Sett-elg, Cercim og tilbakemelding fra Frol (styret i bestandsplanomr.) tyder på en bestandsoppgang. Det burde derfor være mulig å øke avskytingen fra 2004 som var på 44 dyr. 7 av 14

8 Ansvaret til å vurdere om denne økningen bør være til 50 eller 55 dyr er etter prinsippet med bestandsplan i større grad overført til bestandsplanområdet. Søknaden innvilges og Frol gis en økning av kvoten med 3 dyr. Søknaden innvilges og Frol gis en økning av kvoten med 8 dyr. Det anbefales at ikke alle dyr deles ut før litt ut i jakta, etter en vurdering av bestanden. Sak 16/05 Endring av bestandsplan, Skogn og Markabygda Vedlegg 1. Søknad fra Skogn og Markabygda om endring av bestandsplan. Skogn og Markabygda bestandsplanområde har fått godkjent plan og er tildelt en treårig kvote er det siste året på gjeldende kvote. Skogn og Markabygda har en målsetting om en årlig felling på 67 dyr. I planperioden har det vært en målsetting å stabilisere stammen i området slik at målet kan nås. Sett elg data for 2004 tyder på at elgbestanden i Skogn og Markabygda har økt. Skogn og Markabygda ble tildelt en kvote på 201 dyr, derav er det nå felt 142 dyr slik at det gjenstår en kvote på 59 dyr. 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever sier:...ved vesentlige, uforutsette endringer i bestanden i området i planperioden, kan kommunen eller villreinnemnda vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse 14 gir således en hjemmel til revisjon av planen ved uforutsette bestandsmessige forhold. Skogn og Markabygda har vurdert elgstammens størrelse opp i mot gjenstående kvote. De mener avskytingen for 2005 bør være på 85 dyr. De søker derfor om en tilleggskvote på 26 dyr. Cercim-prognosen for Levanger tyder på en oppgang i stammen. Sett-elg for Skogn og Markabygda har i de siste 4 år vist en bestandsoppgang, dette til tross for en felling på 74 dyr i Det tyder derfor på at avskytingen i Skogn og Markabygda må økes for å nå de vedtatte mål. 8 av 14

9 I henhold til søknaden fra Skogn og Markabygda tyder også beiteregistreringer de siste år på en bestandsoppgang. En rekke signaler tyder på at avskytingen i Skogn og Markabygda bør økes, valdet ønsker for 2005 en kvote på 85 dyr og dette anses som nødvendig i forhold til en målsetting på 67 dyr/år. Søknaden innvilges og kvoten økes med 26 dyr. Søknaden innvilges og kvoten økes med 36 dyr. Det anbefales at ikke alle dyr deles ut før litt ut i jakta, etter en vurdering av bestanden. Sak 17/05 Endring av bestandsplan, Ronglan Åsen Vedlegg 1. Søknad fra Ronglan Åsen Ronglan Åsen har fått godkjent bestandsplan og en treårig kvote er siste år av kvoten. Kvoten for samtlige tre år er 198 dyr, hvorav 164 dyr er felt, det gjenstår således 34 dyr på kvoten. Ronglan-Åsen har en målsetting om en årlig felling på 50 dyr. I 2004 ble det felt 88 dyr og sett-elg tyder på en svak oppgang. For 2005 ønsker Ronglan-Åsen å felle 98 dyr. De søker dermed om en økt fellingskvote med 64 dyr. 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever sier:...ved vesentlige, uforutsette endringer i bestanden i området i planperioden, kan kommunen eller villreinnemnda vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse 14 gir således en hjemmel til revisjon av planen ved uforutsette bestandsmessige forhold. I henhold til 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen foreta en revisjon av bestandsplanen hvis uforutsette bestandsmessige forhold inntreffer. For Ronglan- Åsen har det vært en målsetting om å redusere bestanden til en årlig felling på 50 dyr. I 2004 ble det felt 88 dyr og sett-elg viser en oppgang. Cercim-prognosen for Levanger tyder også på en oppgang. 9 av 14

10 Ronglan-Åsen har vurdert elgstammens størrelse i området og mener avskytingen bør økes til 98 dyr for Sett-elg og Cercim tyder også på at avskytingen i området bør økes. Det er således et behov for en revisjon av den eksisterende bestandsplan med den medfølgende kvote. Søknaden innvilges og Ronglan-Åsen gis en ekstrakvote på 64 dyr. Søknaden innvilges og Ronglan-Åsen gis en ekstrakvote på 74 dyr. Det anbefales at ikke alle dyr deles ut før litt ut i jakta, etter en vurdering av bestanden. Sak 18/05 Endring av bestandsplanområdet Ekne. Vedlegg 1. Mail til Ekne v/leder datert Vedlegg 2. Mail fra Ekne v/leder datert Vedlegg 3. Mail til Ekne v/leder datert Saksopplysninger og vurderinger: Ekne har ett elgvald på daa tellende elgareal. Valdet har godkjent bestandsplan og 2005 er siste år i bestandsplanperioden. Kommunen er kjent med at det siste år er skjedd vesentlige endringer i valdets arrondering og areal. Deler av arealet er søkt godkjent som egne vald (Sak 13/05) Etter det kommunen kjenner til er følgende eiendommer gått ut fra og med 2005: Ørndal statsallmenning gnr/bnr 368/ daa tellende areal Trongdalen/Laupen gnr/bnr 165/2 og 166/ daa tellende areal Sønningskogen gnr/bnr 163/6 935 daa tellende areal I tillegg oppfattes det som uklart om eiendommen Falstad Nedre (157/1) er med i valdet i Etter det kommunen er kjent med er eiendommen meldt ut av Ekne utmarkslag med virkning fra og med 2006, det er imidlertid mottatt søknad om godkjenning av eiendommen som eget vald. I henhold til 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen godkjenne vald. 11 slår fast at godkjenningen gjelder inntil det skjer endringer av valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal/vannlengde som er lagt til grunn for godkjenningen. Med de endringer i valdets grenser som har skjedd på Ekne kreves det således ny søknad om 10 av 14

11 godkjenning av vald. Styret i Ekne v/leder er opplyst om dette i mail datert og på nytt Det er også oversendt søknadsskjema. I mail fra Ekne v/leder datert står følgende... vi søker derfor med dette om godkjenning av valdet ekskl. Tor Tillers nye eiendom (gamle meraker brug). I mailen står det videre at dersom søknad kreves bes det om tilbakemelding på det. På bakgrunn av at det er kjent at eiendommen Ørndal statsallmenning utgår i tillegg til Meråker bruk eiendommene, uklarheter vedr. Falstad Nedre, samt at det gamle valdet Ekne ikke lengre er sammenhengende ble det bedt om ny søknad. Søknad om godkjenning av vald krever også underskrift fra lederne i grunneierlag/utmarkslag samt valdansvarlig. Søknad er ikke mottatt og frist gikk ut 15 mai. De ovenfor nevnte årsaker gjør at det pr dato ikke foreligger godkjent vald/bestandsplan for Ekne (Ekne utmarkslag og Våttåberget grunneierlag). Ekne gis en frist til 1 juli for å søke om godkjenning av nytt vald. Kommer det ikke inn søknad innen den gitte frist oppfattes valdet som oppløst. Ekne gis en frist til 1 juli for å søke om godkjenning av nytt vald. Kommer det ikke inn søknad innen den gitte frist oppfattes valdet som oppløst. Sak 19/05 Søknad om fellingstillatelse på elg, Ytterøy Vedlegg 1. Søknad om fellingstillatelse på elg. Ytterøy utmarkslag. Ytterøy utmarkslag søker om fellingskvote på elg. De søker om 2 kalv og ett valgfritt. I 2004 ble det felt 1 kalv og en 1,5 åring av en kvote på 2 kalver og et valgfritt. Ytterøy utmarkslag vurderer elgbestanden til muligens å være noe mindre en fjorårets. Ytterøy utmarkslag har godkjent elgvald og med de valdendringer som er omsøkt i sak 11/05 vil valdet være på daa. og omfatter alt jaktbart elgareal på øya. Det er ikke kommet inn opplysninger som tyder på vesentlige endringer i elgbestanden på Ytterøy. 11 av 14

12 Ytterøy utmarkslag tildeles en kvote på: Frie dyr 1 stk Kalv 2 stk Ytterøy utmarkslag tildeles en kvote på: Frie dyr 1 stk Kalv 2 stk Sak 20/05 Fellingstillatelse på elg, Trongdalen/Laupen. I sak 13/05 er det søkt om godkjenning av elgvaldet Trongdalen/Laupen. Valdet har ett areal på daa. Minstearealet i området er på 1500 daa, dette skulle tilsi en kvote på ca 3 dyr. Levanger kommune har en tett elgbestand, dette gjenspeiles også i et lavt minsteareal på elg, spesielt i lavereliggende deler av kommunen. Valdet Trongdalen/Laupen strekker seg fra fjorden og opp til Sønningen på 140 m.o.h. Elgbestanden i området vurderes til å være normal i forhold til vedtatt minsteareal. Trongdalen/Laupen tildeles følgende kvote: Frie dyr 1 stk Kalv 2 stk Trongdalen/Laupen tildeles følgende kvote: Frie dyr 1 stk Kalv 2 stk 12 av 14

13 Sak 21/05 Fellingskvoter på hjort i Levanger. Saksopplysninger/vurderinger: For at det skal tillates jakt, bør det være en forutsetning at det er en jaktbar bestand av den aktuelle arten. I Levanger er det en liten bestand av hjort som er i en etableringsfase, det skal da svært lite til før avskytingen blir for stor. Med denne bakgrunn bør man vise varsomhet i antall dyr som tildeles og hvilke dyr som tildeles. Under elgjakten de fire år er det gjort ca observasjoner av hjort pr år. I henhold til 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt skal det tildeles kvote uten årlig søknad. I Levanger kommune er følgende vald godkjent for jakt på hjort: Frol, Ekne, Nordfjellet, Ronglan Åsen, Ytterøy og Skogn og Markabygda. I 2004 ble det felt en hjort. Fellingskvote for hjort i Levanger kommune i 2004 fastsettes til: Tildeling Frol 1 bukk, 2 kalv Ekne 1 bukk, 1 kalv Nordfjellet 1 bukk Ronglan - Åsen 1 bukk, 2 kalv Skogn og Markabygda 1 bukk, 2 kalv Ytterøy 1 bukk Sum 6 bukk, 7 kalv I stedet for bukk kan det skytes kalv. Fellingskvote for hjort i Levanger kommune i 2004 fastsettes til: Tildeling Frol 1 valgfri, 2 kalv Ekne 1) 1 valgfri, 1 kalv Nordfjellet 1 bukk Ronglan - Åsen 1 valgfri, 2 kalv Skogn og Markabygda 1 valgfri, 2 kalv Ytterøy 1 bukk Sum 2 bukk, 4 valgfri, 7 kalv 1) Kvote til Ekne forutsetter godkjenning av vald. 13 av 14

14 Sak 22/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald. Ørndal statsallmenning. Vedlegg 1. Søknadsskjema. Vedlegg 2. Kart. Skogn Fjellstyre søker om godkjenning av rådyrvaldet Ørndal. Følgende eiendommer inngår: Ørndal statsallmenning gnr/bnr 368/ daa Kristivik gnr/bnr 167/1, daa Sum areal daa Misteareal for rådyr i området er 500 daa. Valdet er et stort og godt arrondert vald, det oppfyller kravet til kvotefri jakt og bestandsplan. Godkjenning av valdet innebærer at tidligere vald nr 46. Selbua og Ørndal opphører. Valdet godkjennes. Valdet godkjennes. Referatsaker. 1. Fylkesmannen ber om kopi av alle vedtak for motorferdsel på barmark/helikopter. 2. Høring på endring på forskrift om utøvelse av jakt og fangst. 3. Rapport etter avliving av måker og duer på Norske Skog, Skogn. Henrik Alstad Torbjørn Sirum Eva Brøndbo Robert Svarva Øystein Skei Elin Hjemaas Gunnar Kjærstad 14 av 14

Levanger Viltnemnd. Møtebok

Levanger Viltnemnd. Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 10.06.03 Kl: 0900 1100 Sted: Rådhuset, rom 4035 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem (Fra sak nr

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 07.06.04 Kl: 12.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik Alstad. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg., Herredshuset, Verdal Dato: 10.06.2009 Tid: 09:00 12.15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: Torsdag 18 juli Kl: 1300 Sted: Rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem Einar Svee, 1. varamedlem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 14:30 Til stede: 4 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08

Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08 Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08 Sakene ble sendt ut på mail for gjennomlesing til alle medlemmene tirs 01.07.08. Frist for tilbakemelding var torsdag 03.07.08. Medlemmer som fikk sakene tilsendt på

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 30.05.07 Kl: 09.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Tilstede på møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva,

Detaljer

Sak 25/03 Klage på vedtak i sak 16/03, tildeling av elg på vald nr 7, Ytterøy.

Sak 25/03 Klage på vedtak i sak 16/03, tildeling av elg på vald nr 7, Ytterøy. Levanger Viltnemnd Møtebok. Dato: 04.11.03 Kl: 14.00 16.00 Sted: Rådhuset, rom 1068. Tilstede på møtet Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem Einar

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Levanger Viltnemnd Møte tirsdag 20.11.07

Levanger Viltnemnd Møte tirsdag 20.11.07 Levanger Viltnemnd Møte tirsdag 20.11.07 Sted: Møtedato var tirsdag 20.11.07, kl 13.00, 3. etg. på Herredshuset (Linn Aasnes kontor). Sakene var sendt ut på mail 09.11.07. Elin Hjemaas har i tillegg fått

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen FO Nestleder Jan Arild

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2002-03-22-314 MD (Miljøverndepartementet) Dir. for naturforvaltning PUBLISERT: I 2002 hefte 3 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/244 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD, SØRVIKA RÅDYRVALD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/244 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD, SØRVIKA RÅDYRVALD DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UTMARKSNEMNDA Møtested: Dønnamann Møtedato: 10.06.2016 Tid: 08:30-10:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 06.07.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: 11.06.2010 Tid: Kl. 09.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Asbjørn Strømseng Siri Storrøsten Nils H. Øian Forfall: Merknad:

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 15.03.04 Kl: 1300-15.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Til stede på møtet: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Øystein Skei, medlem Elin Hjemaas,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om forvaltning av hjortevilt Dato FOR- 2016-01- 08-12

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for. Nestleder Thor Mauritzen F Medlem Else Marit Svendsen F

Funksjon Navn Forfall Møtt for. Nestleder Thor Mauritzen F Medlem Else Marit Svendsen F MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Marker rådhus, Formannskapsrommet Møtedato: 29.06.2016 Tidspunkt: 18:00-19:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Erland Heyerdahl Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 12/365

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 12/365 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Egil Strand Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 12/365 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til søknad om godkjenning av vald omsøkt på vegne Alf W. Skredlund i området Vilgesvarre/Nedre

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 13.09.04 Kl: 19.00-20.30 Sted: Rådhuset, rom 3008 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Bård Olav

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE:

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Rådhuset Sætre, Formannskapssalen Dato: 12.06.2017 Tidspunkt: 17:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hans

Detaljer

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever -

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever - Mottakerliste Offentlig høring Deres dato: Vår dato: 20.03.2014 Saksbehandler: Ole Martin Aanonsen Deres ref: Vår ref: 14/930-1 Oppgis ved svar. Avdeling: Miljø og samferdsel K1- Høring av forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: 31.05.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 16.04.2012 Tid: 19:30-22:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Magnvor Flaten Varamedlem

Detaljer

Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07

Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07 Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07 Sted: Saker er utsendt på mail til medlemmer i viltnemda 04.05.07. Medlemmer som har mottatt vedtakene Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder

Detaljer

16/1 16/2193 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL SKADEFOREBYGGENDE TILTAK FRA KOMMUNALT VILTFOND I SIGDAL

16/1 16/2193 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL SKADEFOREBYGGENDE TILTAK FRA KOMMUNALT VILTFOND I SIGDAL SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Viltnemnda Møtested: Kommunehuset Møtedato: 09.06.2016 Tid: 19:00 Det innkalles med dette til møte i Viltnemnda Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/1 16/2193

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: 1 2 3 4 5 6 7 8 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 08.06.11 Sak nr. Tittel: 29/11 Godkjenning av bestandsplan for rådyr tildeling av kvote Votering: Rådmannens innstilling

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

Viltnemnda. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida. Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Balsfjord kommune for framtida Viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.07.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Tor Kristen Haugen

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2016 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Kommune Område Begrunnelse Vurdering

Kommune Område Begrunnelse Vurdering Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2015 Oppsummering: Det har kommet inn 9 søknader fra til sammen 11 kommuner i Nordland. 1 søknad realitetsbehandles ikke (se beslutningsdokument). 3

Detaljer

Søknad om endring av valdgrenser- Statskog sør-susendal Ørjedal storviltområde

Søknad om endring av valdgrenser- Statskog sør-susendal Ørjedal storviltområde Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - K46 16/587 16/4477 Jan Inge Helmersen 31.05.2016 Søknad om endring av valdgrenser- Statskog sør-susendal Ørjedal storviltområde

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siri-Gunn Vinne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Siri-Gunn Vinne Utmarksnemnda i Verdal Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Herredshuset på Verdal Dato: 08.06.2017 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Signar Musum

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Utvikling Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Forfall meldes på tlf. 69859177 eller postmottak@romskog.kommune.no, administrasjonen sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset Dato: 18.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus Tiller

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1454-5 Arkiv: K40 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder John Sigmund Moen Nestleder Hilde Rasmussen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2009/195-4 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/2009 31.03.2009 Averøy kommunestyre 24/2009 18.05.2009

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: 3 etg, Herredshuset, Verdal Dato: 12.06.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær, arne.ramdal@innherred-samkommune.no, som sørger for innkalling

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Osen Utmarksråd v/trond ÅSegg Åseggseterveien 9 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/3061-2 Kirsti Jakobsen, 19.05.2016

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

Behandling av klage på tildeling av fellingstillatelser på elg og hjort og fastsetting av minsteareal i Bjugn og Ørland kommuner

Behandling av klage på tildeling av fellingstillatelser på elg og hjort og fastsetting av minsteareal i Bjugn og Ørland kommuner Fylkesmannen i Sør-Trizindelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Jan Erik Andersen Miljøvernavdeling Innvalgstelefon 73 19 92

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Møterom ABY 4. etasje Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Lindtveit Nestleder KRF Gerd Nerdalen

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Statistikk over elgjakta i. Levanger i

Statistikk over elgjakta i. Levanger i Statistikk over elgjakta i Levanger i 2006 Innherred samkommune Notat 2006 Tittel: Statistikk over elgjakta i Levanger 2006. Dato: 08.01.07 Forfatter: Gunnar Kjærstad Antall sider: 32 Enhet: Landbruk og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 06.05.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn M. Lervik, Per Olav

Detaljer

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord

BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen. Planperíode Forord O6 /6 /2? BESTANDSPLAN Ronglan - Åsen Levanger KOMMUNE Planperíode 2015-2017 Forord I forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever datert 22 mars 2002 nr 151, er det lagt opp til at rettighetshaverne

Detaljer

FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE

FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT 2012-2015 Side 1 av 13 sider Bestandsplan for elg og hjort Bestandsplan for elg og hjort. Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE

FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE FROSTA GRUNNEIERLAG OG FROSTA FJELLSTYRE BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT 2016-2020 Side 1 av 13 sider Bestandsplan for elg og hjort Bestandsplan for elg og hjort. Frosta grunneierlag og Frosta fjellstyre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer