Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor."

Transkript

1 Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem Øystein Skei, medlem Gunnar Kjærstad, sekretær Fra saksnr. 10/05 Til saksnr. 22/05 Saksliste Sak 10/05 Godkjenning av møteprotokoll fra møte den Sak 11/05 Søknad om endring av vald for elg og hjort, Ytterøy Sak 12/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald og kvotefri jakt på rådyr, Våttåberget. Sak 13/05 Søknad om godkjenning av elgvald, Tor Tiller. Sak 14/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald, Tor Tiller. Sak 15/05 Endring av bestandsplan, Frol Sak 16/05 Endring av bestandsplan, Skogn og Markabygda Sak 17/05 Endring av bestandsplan, Ronglan Åsen Sak 18/05 Endring av bestandsplanområdet Ekne. Sak 19/05 Søknad om fellingstillatelse på elg, Ytterøy Sak 20/05 Fellingstillatelse på elg, Trongdalen/Laupen Sak 21/05 Fellingskvoter på hjort i Levanger. Sak 22/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald, Ørndal statsallmenning. Sak 10/05 Godkjenning av møteprotokoll fra møte den Forslag til vedtak Møteboka godkjennes Møteboka godkjennes

2 Sak 11/05 Søknad om endring av vald for rådyr, elg og hjort, Ytterøy Vedlegg 1. Søknad om godkjenning av vald. Ytterøy utmarkslag søker om godkjenning av vald for rådyr, elg og hjort. Ytterøy utmarkslag har fra før godkjent ett vald på daa. I tillegg søkes det om godkjenning av daa. Totalt tellende areal for valdet vil da bli daa. Søknaden omfatter arealer tilknyttet både Ytterøy utmarkslag og Ytterøy grunneierlag. Partene har avtale om håndtering av jakta. Det er svært positivt at Ytterøy utmarkslag og Ytterøy grunneierlag har kommet til enighet om forvaltning av hjorteviltet på Ytterøy. Valdet har fått en svært god arrondering og omfatter hele øya. Det er også søkt om godkjenning av rådyrvald som omfatter begge lag sine områder. Dette området er godkjent i sak nr 29/02 i Levanger viltnemnd. Det er ikke nødvendig med ny søknad. Søknaden godkjennes med et tellende areal for elg og hjort på daa. Søknad om godkjenning av rådyrvald avvises da området fra før av godkjent og ny vurdering ikke anses som nødvendig. Søknaden godkjennes med et tellende areal for elg og hjort på daa. Søknad om godkjenning av rådyrvald avvises da området fra før av er godkjent og ny vurdering ikke anses som nødvendig. 2 av 14

3 Sak 12/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald og kvotefri jakt på rådyr, Våttåberget. Vedlegg 1. Søknad Vedlegg 2. Bestandsplan for rådyr. Vedlegg 3. Kart. Våttåberget grunneierlag søker om godkjenning av nytt rådyrvald. Det nye valdet har ett tellende areal på daa. og omfatter grunneierlagets virkeområde. Som følge av valdendringen vil følgende tidligere rådyrvald gå ut: 26 Hotran-Skei-Rendum 28 Bulia-Haug 37 Kjølen nordre 38 Kjølen-Daling-Skarås-Svee 39 Jøraas 40 Daling østre 41 Moan østre 42 Moan vestre 43 Skilbrigt 173 Valum-Bjørgum 174 Veie-Jørås-Heimdal Det søkes også om kvotefri jakt og det er utarbeidet bestandsplan for området med virketid Det er svært positivt at Våttåberget grunneierlag har tatt tak i forvaltningen av rådyr. Det nye valdet får en naturlig og god arrondering. Det er noen gbnr. som ikke er tatt med i valdet som ligger naturlig tilgrenset, det bør arbeides med å få også disse med i valdet. Dette gjelder følgende g.bnr med skogsmark: 82/3, 141/5, 87/2, 133/2 I tillegg er det noen eiendommer med kun innmark som bør vurderes. Dette gjelder eiendommene: 144/2, 139/8, 141/3, 84/1 og 134/1 At disse eiendommene ikke er med trekker ikke vesentlig ned inntrykket av et svært godt arrondert vald. Rådyrvaldet Våttåberget grunneierlag godkjennes. 3 av 14

4 Det gis kvotefri jakt for perioden Rådyrvaldet Våttåberget grunneierlag godkjennes. Det gis kvotefri jakt for perioden Sak 13/05 Søknad om godkjenning av elgvald, Tor Tiller. Vedlegg 1. Søknad om godkjenning av vald. Vedlegg 2. Kart over området. Tor Tiller søker om godkjenning av elgvald. Det søkes om følgende områder: Falstad Nedre gnr/bnr 157/ daa tellende elgareal Trongdalen gnr/bnr 165/2 Laupen gnr/bnr 166/ daa tellende elgareal.. Falstad Nedre og de to andre eiendommene er ikke sammenhengende og må derfor vurderes som separate vald. Falstad Nedre. Etter det kommunen er kjent med er arealet med i Ekne utmarkslag. Arealet er utmeldt men grunnet vedtekter i Ekne utmarkslag er det ett års oppsigelse. Dette innebærer at eiendommen vil inngå i Ekne utmarkslag også i 2005 men vil utgå fra I henhold til 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen nekte godkjenning hvis det foreligger tvist om rettighetsforhold. I forhold til Falstad Nedre oppfattes det å være tvist/uklarhet om rettighetsforholdet for Falstad Nedre er en liten teig på daa. Teigen er ca 2,7 km lang med bredde fra ca meter. Pga av dette vurderes ikke teigen å ha særlig god arrondering. Arealene rundt teigen forvaltes av Ekne utmarkslag og det oppfordres å komme til enighet, slik at teigen kan inngå i dette jaktfeltet. 4 av 14

5 Trongdalen/Laupen Trongdalen og Laupen er sammenhengende og omfatter et tellende areal på 4480 daa. Det meste av arealet har en god arrondering men på Korpfjellet kommer det inn en kile som ikke er med i valdet, dette ødelegger arronderingen noe. Det resterende arealet oppfattes som godt arrondert. Valdet er på daa. det oppfyller således kravet til minsteareal. Det er imidlertid ikke noe stort vald og det vil ikke være aktuelt med bestandsplan for området. I henhold til nasjonale målsettinger skal mest mulig av forvaltningen av hjortevilt være basert på bestandsplaner. Det oppfordres derfor til at det arbeides for at Trongdalen/Laupen kan inngå i nærliggende vald der bestandsplan kan utarbeides. Falstad Nedre. I henhold til 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever avvises søknaden. Hvis forholdet er avklart mellom Tor Tiller og Ekne utmarkslag bes det om skriftlig dokumentasjon på dette snarest, og senest innen 1 juli Søknaden vil da bli behandlet på nytt før jaktsesongen Trongdalen/Laupen. Valdet godkjennes. Det oppfordres til samarbeid med nærliggende vald, slik at forvaltningen av hjorteviltet blir bestandsplanbasert. Falstad Nedre. I henhold til 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever avvises søknaden. Hvis forholdet er avklart mellom Tor Tiller og Ekne utmarkslag bes det om skriftlig dokumentasjon på dette snarest, og senest innen 1 juli Søknaden vil da bli behandlet på nytt før jaktsesongen Som følge av dårlig arrondering kan det ikke ventes å få godkjent valdet. Trongdalen/Laupen. Valdet godkjennes. Det oppfordres til samarbeid med nærliggende vald, slik at forvaltningen av hjorteviltet blir bestandsplanbasert. 5 av 14

6 Sak 14/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald, Tor Tiller. Vedlegg 1. Søknadsskjema Vedlegg 2. Kart. Tor Tiller søker om å få godkjent jakt på rådyr på følgende eiendommer: Falstad Nedre gnr/bnr 157/ daa tellende elgareal Trongdalen gnr/bnr 165/2 Laupen gnr/bnr 166/ daa. tellende areal Sønningskogen gnr/bnr 163/6 935 daa. tellende areal Minsteareal for rådyr er i området 500 daa. Som rådyrvald vurderes samtlige områder som godt arrondert og fyller kravene for godkjenning som rådyrvald. Eiendommene er fordelt på tre områder som ikke er sammenhengende, de må derfor godkjennes som separate vald. I henhold til nasjonale målsettinger er det et ønske å få all forvaltning av hjortevilt basert på bestandsplaner. av de aktuelle områdene er store nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller kvotefri jakt. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Følgende vald godkjennes: 1. Falstad Nedre gnr/bnr 157/ daa tellende elgareal 2. Trongdalen gnr/bnr 165/2 Laupen gnr/bnr 166/ daa. tellende areal 3. Sønningskogen gnr/bnr 163/6 935 daa. tellende areal Følgende vald godkjennes: 1. Falstad Nedre gnr/bnr 157/ daa tellende areal 6 av 14

7 2. Trongdalen gnr/bnr 165/2 Laupen gnr/bnr 166/ daa. tellende areal 3. Sønningskogen gnr/bnr 163/6 935 daa. tellende areal Sak 15/05 Endring av bestandsplan, Frol Vedlegg 1. Søknad Frol bestandsplanområde har fått godkjent plan og er tildelt en treårig kvote er det siste året på gjeldende kvote. Frol har en målsetting om en årlig felling på 50 dyr. I planperioden har det vært en målsetting å øke stammen i området slik at målet kan nås. Sett elg data for 2004 tyder på at elgbestanden i Frol har økt. 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever sier:...ved vesentlige, uforutsette endringer i bestanden i området i planperioden, kan kommunen eller villreinnemnda vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse 14 gir således en hjemmel til revisjon av planen ved uforutsette bestandsmessige forhold. Årsmøtet i Frol har gjort en vurdering av elgbestanden i området og mener avskytingen bør økes ut over det som området har igjen av kvote. De søker derfor om 3 dyr ekstra, fra før gjenstår det en kvote på 52 dyr. Søknaden begrunnes med at det er for mye elg i området. Frol har i planperioden hatt en målsetting om å øke kvoten til en årlig avskyting på 50 dyr. Sett elg data gjennom planperioden viser store variasjoner fra år til år, for 2004 viser det en oppgang. Det er også kommet en del tilbakemeldinger på til dels store konsentrasjoner av elg i Frol gjennom vinteren og på vårparten. Med den snømengden som var sist vinter kom det trekkende en del elg til området fra høyereliggende terreng. Cercim-prognosen for Levanger kommune tyder på en oppgang i bestanden. Sett-elg, Cercim og tilbakemelding fra Frol (styret i bestandsplanomr.) tyder på en bestandsoppgang. Det burde derfor være mulig å øke avskytingen fra 2004 som var på 44 dyr. 7 av 14

8 Ansvaret til å vurdere om denne økningen bør være til 50 eller 55 dyr er etter prinsippet med bestandsplan i større grad overført til bestandsplanområdet. Søknaden innvilges og Frol gis en økning av kvoten med 3 dyr. Søknaden innvilges og Frol gis en økning av kvoten med 8 dyr. Det anbefales at ikke alle dyr deles ut før litt ut i jakta, etter en vurdering av bestanden. Sak 16/05 Endring av bestandsplan, Skogn og Markabygda Vedlegg 1. Søknad fra Skogn og Markabygda om endring av bestandsplan. Skogn og Markabygda bestandsplanområde har fått godkjent plan og er tildelt en treårig kvote er det siste året på gjeldende kvote. Skogn og Markabygda har en målsetting om en årlig felling på 67 dyr. I planperioden har det vært en målsetting å stabilisere stammen i området slik at målet kan nås. Sett elg data for 2004 tyder på at elgbestanden i Skogn og Markabygda har økt. Skogn og Markabygda ble tildelt en kvote på 201 dyr, derav er det nå felt 142 dyr slik at det gjenstår en kvote på 59 dyr. 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever sier:...ved vesentlige, uforutsette endringer i bestanden i området i planperioden, kan kommunen eller villreinnemnda vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse 14 gir således en hjemmel til revisjon av planen ved uforutsette bestandsmessige forhold. Skogn og Markabygda har vurdert elgstammens størrelse opp i mot gjenstående kvote. De mener avskytingen for 2005 bør være på 85 dyr. De søker derfor om en tilleggskvote på 26 dyr. Cercim-prognosen for Levanger tyder på en oppgang i stammen. Sett-elg for Skogn og Markabygda har i de siste 4 år vist en bestandsoppgang, dette til tross for en felling på 74 dyr i Det tyder derfor på at avskytingen i Skogn og Markabygda må økes for å nå de vedtatte mål. 8 av 14

9 I henhold til søknaden fra Skogn og Markabygda tyder også beiteregistreringer de siste år på en bestandsoppgang. En rekke signaler tyder på at avskytingen i Skogn og Markabygda bør økes, valdet ønsker for 2005 en kvote på 85 dyr og dette anses som nødvendig i forhold til en målsetting på 67 dyr/år. Søknaden innvilges og kvoten økes med 26 dyr. Søknaden innvilges og kvoten økes med 36 dyr. Det anbefales at ikke alle dyr deles ut før litt ut i jakta, etter en vurdering av bestanden. Sak 17/05 Endring av bestandsplan, Ronglan Åsen Vedlegg 1. Søknad fra Ronglan Åsen Ronglan Åsen har fått godkjent bestandsplan og en treårig kvote er siste år av kvoten. Kvoten for samtlige tre år er 198 dyr, hvorav 164 dyr er felt, det gjenstår således 34 dyr på kvoten. Ronglan-Åsen har en målsetting om en årlig felling på 50 dyr. I 2004 ble det felt 88 dyr og sett-elg tyder på en svak oppgang. For 2005 ønsker Ronglan-Åsen å felle 98 dyr. De søker dermed om en økt fellingskvote med 64 dyr. 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever sier:...ved vesentlige, uforutsette endringer i bestanden i området i planperioden, kan kommunen eller villreinnemnda vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse 14 gir således en hjemmel til revisjon av planen ved uforutsette bestandsmessige forhold. I henhold til 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen foreta en revisjon av bestandsplanen hvis uforutsette bestandsmessige forhold inntreffer. For Ronglan- Åsen har det vært en målsetting om å redusere bestanden til en årlig felling på 50 dyr. I 2004 ble det felt 88 dyr og sett-elg viser en oppgang. Cercim-prognosen for Levanger tyder også på en oppgang. 9 av 14

10 Ronglan-Åsen har vurdert elgstammens størrelse i området og mener avskytingen bør økes til 98 dyr for Sett-elg og Cercim tyder også på at avskytingen i området bør økes. Det er således et behov for en revisjon av den eksisterende bestandsplan med den medfølgende kvote. Søknaden innvilges og Ronglan-Åsen gis en ekstrakvote på 64 dyr. Søknaden innvilges og Ronglan-Åsen gis en ekstrakvote på 74 dyr. Det anbefales at ikke alle dyr deles ut før litt ut i jakta, etter en vurdering av bestanden. Sak 18/05 Endring av bestandsplanområdet Ekne. Vedlegg 1. Mail til Ekne v/leder datert Vedlegg 2. Mail fra Ekne v/leder datert Vedlegg 3. Mail til Ekne v/leder datert Saksopplysninger og vurderinger: Ekne har ett elgvald på daa tellende elgareal. Valdet har godkjent bestandsplan og 2005 er siste år i bestandsplanperioden. Kommunen er kjent med at det siste år er skjedd vesentlige endringer i valdets arrondering og areal. Deler av arealet er søkt godkjent som egne vald (Sak 13/05) Etter det kommunen kjenner til er følgende eiendommer gått ut fra og med 2005: Ørndal statsallmenning gnr/bnr 368/ daa tellende areal Trongdalen/Laupen gnr/bnr 165/2 og 166/ daa tellende areal Sønningskogen gnr/bnr 163/6 935 daa tellende areal I tillegg oppfattes det som uklart om eiendommen Falstad Nedre (157/1) er med i valdet i Etter det kommunen er kjent med er eiendommen meldt ut av Ekne utmarkslag med virkning fra og med 2006, det er imidlertid mottatt søknad om godkjenning av eiendommen som eget vald. I henhold til 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever kan kommunen godkjenne vald. 11 slår fast at godkjenningen gjelder inntil det skjer endringer av valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal/vannlengde som er lagt til grunn for godkjenningen. Med de endringer i valdets grenser som har skjedd på Ekne kreves det således ny søknad om 10 av 14

11 godkjenning av vald. Styret i Ekne v/leder er opplyst om dette i mail datert og på nytt Det er også oversendt søknadsskjema. I mail fra Ekne v/leder datert står følgende... vi søker derfor med dette om godkjenning av valdet ekskl. Tor Tillers nye eiendom (gamle meraker brug). I mailen står det videre at dersom søknad kreves bes det om tilbakemelding på det. På bakgrunn av at det er kjent at eiendommen Ørndal statsallmenning utgår i tillegg til Meråker bruk eiendommene, uklarheter vedr. Falstad Nedre, samt at det gamle valdet Ekne ikke lengre er sammenhengende ble det bedt om ny søknad. Søknad om godkjenning av vald krever også underskrift fra lederne i grunneierlag/utmarkslag samt valdansvarlig. Søknad er ikke mottatt og frist gikk ut 15 mai. De ovenfor nevnte årsaker gjør at det pr dato ikke foreligger godkjent vald/bestandsplan for Ekne (Ekne utmarkslag og Våttåberget grunneierlag). Ekne gis en frist til 1 juli for å søke om godkjenning av nytt vald. Kommer det ikke inn søknad innen den gitte frist oppfattes valdet som oppløst. Ekne gis en frist til 1 juli for å søke om godkjenning av nytt vald. Kommer det ikke inn søknad innen den gitte frist oppfattes valdet som oppløst. Sak 19/05 Søknad om fellingstillatelse på elg, Ytterøy Vedlegg 1. Søknad om fellingstillatelse på elg. Ytterøy utmarkslag. Ytterøy utmarkslag søker om fellingskvote på elg. De søker om 2 kalv og ett valgfritt. I 2004 ble det felt 1 kalv og en 1,5 åring av en kvote på 2 kalver og et valgfritt. Ytterøy utmarkslag vurderer elgbestanden til muligens å være noe mindre en fjorårets. Ytterøy utmarkslag har godkjent elgvald og med de valdendringer som er omsøkt i sak 11/05 vil valdet være på daa. og omfatter alt jaktbart elgareal på øya. Det er ikke kommet inn opplysninger som tyder på vesentlige endringer i elgbestanden på Ytterøy. 11 av 14

12 Ytterøy utmarkslag tildeles en kvote på: Frie dyr 1 stk Kalv 2 stk Ytterøy utmarkslag tildeles en kvote på: Frie dyr 1 stk Kalv 2 stk Sak 20/05 Fellingstillatelse på elg, Trongdalen/Laupen. I sak 13/05 er det søkt om godkjenning av elgvaldet Trongdalen/Laupen. Valdet har ett areal på daa. Minstearealet i området er på 1500 daa, dette skulle tilsi en kvote på ca 3 dyr. Levanger kommune har en tett elgbestand, dette gjenspeiles også i et lavt minsteareal på elg, spesielt i lavereliggende deler av kommunen. Valdet Trongdalen/Laupen strekker seg fra fjorden og opp til Sønningen på 140 m.o.h. Elgbestanden i området vurderes til å være normal i forhold til vedtatt minsteareal. Trongdalen/Laupen tildeles følgende kvote: Frie dyr 1 stk Kalv 2 stk Trongdalen/Laupen tildeles følgende kvote: Frie dyr 1 stk Kalv 2 stk 12 av 14

13 Sak 21/05 Fellingskvoter på hjort i Levanger. Saksopplysninger/vurderinger: For at det skal tillates jakt, bør det være en forutsetning at det er en jaktbar bestand av den aktuelle arten. I Levanger er det en liten bestand av hjort som er i en etableringsfase, det skal da svært lite til før avskytingen blir for stor. Med denne bakgrunn bør man vise varsomhet i antall dyr som tildeles og hvilke dyr som tildeles. Under elgjakten de fire år er det gjort ca observasjoner av hjort pr år. I henhold til 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt skal det tildeles kvote uten årlig søknad. I Levanger kommune er følgende vald godkjent for jakt på hjort: Frol, Ekne, Nordfjellet, Ronglan Åsen, Ytterøy og Skogn og Markabygda. I 2004 ble det felt en hjort. Fellingskvote for hjort i Levanger kommune i 2004 fastsettes til: Tildeling Frol 1 bukk, 2 kalv Ekne 1 bukk, 1 kalv Nordfjellet 1 bukk Ronglan - Åsen 1 bukk, 2 kalv Skogn og Markabygda 1 bukk, 2 kalv Ytterøy 1 bukk Sum 6 bukk, 7 kalv I stedet for bukk kan det skytes kalv. Fellingskvote for hjort i Levanger kommune i 2004 fastsettes til: Tildeling Frol 1 valgfri, 2 kalv Ekne 1) 1 valgfri, 1 kalv Nordfjellet 1 bukk Ronglan - Åsen 1 valgfri, 2 kalv Skogn og Markabygda 1 valgfri, 2 kalv Ytterøy 1 bukk Sum 2 bukk, 4 valgfri, 7 kalv 1) Kvote til Ekne forutsetter godkjenning av vald. 13 av 14

14 Sak 22/05 Søknad om godkjenning av rådyrvald. Ørndal statsallmenning. Vedlegg 1. Søknadsskjema. Vedlegg 2. Kart. Skogn Fjellstyre søker om godkjenning av rådyrvaldet Ørndal. Følgende eiendommer inngår: Ørndal statsallmenning gnr/bnr 368/ daa Kristivik gnr/bnr 167/1, daa Sum areal daa Misteareal for rådyr i området er 500 daa. Valdet er et stort og godt arrondert vald, det oppfyller kravet til kvotefri jakt og bestandsplan. Godkjenning av valdet innebærer at tidligere vald nr 46. Selbua og Ørndal opphører. Valdet godkjennes. Valdet godkjennes. Referatsaker. 1. Fylkesmannen ber om kopi av alle vedtak for motorferdsel på barmark/helikopter. 2. Høring på endring på forskrift om utøvelse av jakt og fangst. 3. Rapport etter avliving av måker og duer på Norske Skog, Skogn. Henrik Alstad Torbjørn Sirum Eva Brøndbo Robert Svarva Øystein Skei Elin Hjemaas Gunnar Kjærstad 14 av 14

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 07.06.04 Kl: 12.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Elin Hjemaas, medlem

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Tove Irene Løvås Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg, Heredshuset Verdal Dato: 12.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08

Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08 Levanger Viltnemnd torsdag 03.07.08 Sakene ble sendt ut på mail for gjennomlesing til alle medlemmene tirs 01.07.08. Frist for tilbakemelding var torsdag 03.07.08. Medlemmer som fikk sakene tilsendt på

Detaljer

Levanger Viltnemnd Møte tirsdag 20.11.07

Levanger Viltnemnd Møte tirsdag 20.11.07 Levanger Viltnemnd Møte tirsdag 20.11.07 Sted: Møtedato var tirsdag 20.11.07, kl 13.00, 3. etg. på Herredshuset (Linn Aasnes kontor). Sakene var sendt ut på mail 09.11.07. Elin Hjemaas har i tillegg fått

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2013 Tid: 10:00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen FO Nestleder Jan Arild

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2002-03-22-314 MD (Miljøverndepartementet) Dir. for naturforvaltning PUBLISERT: I 2002 hefte 3 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtebok Levanger Viltnemnd

Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Levanger Viltnemnd Dato: 13.09.04 Kl: 19.00-20.30 Sted: Rådhuset, rom 3008 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert Svarva, medlem Bård Olav

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07

Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07 Levanger Viltnemnd Møte (fjernsaker) tirsdag 08.05.07 Sted: Saker er utsendt på mail til medlemmer i viltnemda 04.05.07. Medlemmer som har mottatt vedtakene Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Utvikling Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Forfall meldes på tlf. 69859177 eller postmottak@romskog.kommune.no, administrasjonen sørger for innkalling

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder John Sigmund Moen Nestleder Hilde Rasmussen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Fætten Aakerhus MEDL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3 etg, Herredshuset Dato: 18.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus Tiller

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

Behandling av klage på tildeling av fellingstillatelser på elg og hjort og fastsetting av minsteareal i Bjugn og Ørland kommuner

Behandling av klage på tildeling av fellingstillatelser på elg og hjort og fastsetting av minsteareal i Bjugn og Ørland kommuner Fylkesmannen i Sør-Trizindelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Jan Erik Andersen Miljøvernavdeling Innvalgstelefon 73 19 92

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: 3 etg, Herredshuset, Verdal Dato: 12.06.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær, arne.ramdal@innherred-samkommune.no, som sørger for innkalling

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/ Averøy kommunestyre 24/ Averøy kommune Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2009/195-4 Saksbehandler: Dag Bjerkestrand Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Forvaltningsutvalget 36/2009 31.03.2009 Averøy kommunestyre 24/2009 18.05.2009

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Regional viltforvaltning Viltfaglig møte - Bamble 27.02.2012 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Tema: Fylkeskommunens rolle Overførte oppgaver jf. Forvaltningsreformen Lovverk Hjorteviltforskriften Øvrige

Detaljer

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen Gått gjennom uten merknader.

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen Gått gjennom uten merknader. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 25. april 2015, kl 1000-1500, Kvikne samfunnshus, sammen med årsmøtet for Forollhogna Villreinvald Tilstede Per Ousten, Os Solfrid Storli, Tynset

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Viltnemnda Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg. Administrasjonsbygget, Bygg- og anleggsavd. Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

FOR 2002-03 -22 nr 314: Forskrifi om forvaltning av hjortevilt og bever. Side 1 av 6 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OMLOVDATA KONTAKTOSS

FOR 2002-03 -22 nr 314: Forskrifi om forvaltning av hjortevilt og bever. Side 1 av 6 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OMLOVDATA KONTAKTOSS FOR 2002-03 -22 nr 314: Forskrifi om forvaltning av hjortevilt og bever. Side 1 av 6 ~)Lovdata HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OMLOVDATA KONTAKTOSS FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4654-1 Arkiv: K40 &00 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: ORGANISERING AV KOMMUNENS ANSVAR ETTER VILTLOVEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ELG I NORDLAND - RESSURS OG UTFORDRING HJORTEVILTPLAN SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD - RÅDYR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ELG I NORDLAND - RESSURS OG UTFORDRING HJORTEVILTPLAN SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD - RÅDYR MØTEINNKALLING Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.20 Tid: 2.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. 5/ Arkivsaksnr.

Detaljer

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker HOV, 16.06.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 15.06.2009 Følgende møtte: Erik Bjørnsveen, Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

Praktiske konsekvenser av endret hjorteviltforskrift. Naturdatas Viltkonferanse 2015 Kari Bjørneraas

Praktiske konsekvenser av endret hjorteviltforskrift. Naturdatas Viltkonferanse 2015 Kari Bjørneraas Praktiske konsekvenser av endret hjorteviltforskrift Naturdatas Viltkonferanse 2015 Kari Bjørneraas Om hjorteviltforskriften Rammer for forvaltning av hjortevilt Ny i 2012 Høring på mindre enderinger i

Detaljer

Møtereferat møte i arbeidsutvalget Vikna Utmarksråd, Garstad hjemme hos Lars klokken

Møtereferat møte i arbeidsutvalget Vikna Utmarksråd, Garstad hjemme hos Lars klokken Møtereferat møte i arbeidsutvalget Vikna Utmarksråd, Garstad 18.8.14. hjemme hos Lars klokken 20-23. Følgende møtte: Kåre-Petter Wangsfjord, Ronald Settnøy, Bernt Hellesø(vara for Lars) og Svenn Borgan,

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen

Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen Årsmøte Indre Evenes Grunneierlag 12. april 2014 Kai Mathisen 2002-2004 Første bestandsplan (en pioner i nord) 32 dyr: 21 kalver, 9 ungdyr, 4 kyr, ingen okser 2005-2007 Bergvik og Strand kommer til som

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald.

Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald. Bestandsplan for bever i Stangeskovene bevervald. Bevervaldets avgrensing og størrelse Bevervaldet består av følgende eiendommer med vannlengde: Eiendom Kommune Gnr/bnr Vannlengde i meter. Takholtlia Nes

Detaljer

Verdal kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg Herredshuset, Verdal Dato: 11.06.2009 Tid: 09:00-10.

Verdal kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg Herredshuset, Verdal Dato: 11.06.2009 Tid: 09:00-10. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg Herredshuset, Verdal Dato: 11.06.2009 Tid: 09:00-10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Møtebok Dato: 17.12.08 Kl: kl 13.30 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Møtebok Dato: 17.12.08 Kl: kl 13.30 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 17.12.08 Kl: kl 13.30 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Til stede på møtet: Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Einar

Detaljer

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Froland viltlag Vedtatt på årsmøtet 19.05.2015 1. Viltlaget Froland viltlag er en sammenslutning av jaktlag innenfor det området som fremgår av 3. 2. Formål og arbeidsfelt Viltlagets formål

Detaljer

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald

Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Bestandsplan for Stangeskovene elgvald Elgvaldets avgrensing og størrelse Elgvaldet består av følgende eiendommer med areal: Eiendom Kommune Gnr/bnr Tellende areal i daa. Takholtlia Nes 168/3 1.045,5 Baron

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Uttak av hjortevilt flere regelverk Forbud mot uttak uten hjemmel, Naturmangfoldloven 15

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 06/15 Møtedato: 07.04.15 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i posten.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, vis à vis Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

SKODJE HJORTEVILTVALD

SKODJE HJORTEVILTVALD SKODJE HJORTEVILTVALD BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILT ÅR 2011-2015. Del 1: Innledning Del2: Grunnopplysninger for jaktfelta i Skodje Hjorteviltvald Del 3: Målsettinger for bestandsplanen Del 4 :Hjorten i Skodje

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Mål og retningslinjer for. viltforvaltningen Eidskog kommune

Mål og retningslinjer for. viltforvaltningen Eidskog kommune Mål og retningslinjer for viltforvaltningen Eidskog kommune foto: Svein H. Stenslet 1980 1 Innhold 1. HOVEDMÅL FOR VILTFORVALTNINGEN I EIDSKOG KOMMUNE... 3 1.1. MÅL FOR EN BÆREKRAFTIG FORVALTNING... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG JAKT PÅ HJORT I HAMAR KOMMUNE INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Vilt- og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald

Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bestandsplan Stangeskovene jaktvald Bever 2014-2018 Bestandsplanens avgrensninger og størrelse Bestandsplanen gjelder for Stangeskovene jaktvald, beliggende i kommunene Eidskog i Hedmark og Nes og Aurskog-Høland

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14.

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. Sak 03.14 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

Vistdal storviltvald. Årsberetning for 5. driftsår. Drift.

Vistdal storviltvald. Årsberetning for 5. driftsår. Drift. Vistdal storviltvald Årsberetning for 5. driftsår 2009 Drift. 1 Vistdal storviltvald hadde årsmøte 29/05/09 på Vistdal skole. På årsmøtet ble Baard Fredvig- Erichsen valgt til formann for et år (2009).

Detaljer

01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus

01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte onsdag 2. mars 2011, kl 1100-14, Støren - Midtre Gauldal rådhus Saksliste 01/11 Referat fra møte mandag 29.11.10 kl 13-15, Tynset rådhus 02/11 Søknad om

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. Vestre område. Elg 2014-2017

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. Vestre område. Elg 2014-2017 Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion Vestre område Elg 2014-2017 Nord Østerdal - Røros elgregion Vestre område Bestandsplan 2014-2017 Side 1 BESTANDSPLAN FOR VALD/STORVILTOMRÅDER INNEN NORD-ØSTERDAL/RØROS

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Viltnemnda Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/1 13/439 SAKSPROTOKOLL: VILTFONDET 2013 13/2 13/591 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Samarbeidsavtale for rådyrforvaltning mellom Ruud og Skrepstad utmarkslag og Lier jaktlag

Samarbeidsavtale for rådyrforvaltning mellom Ruud og Skrepstad utmarkslag og Lier jaktlag Samarbeidsavtale for rådyrforvaltning mellom Ruud og Skrepstad utmarkslag og Lier jaktlag Undertegnede forplikter seg på å forvalte felles rådyravskytning i tråd med vedlagte bestandsplan på vegne av oss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk. Det var ingen merknader til innkallingen Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk. Det var ingen merknader til innkallingen Merknader: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.05.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet Medlemmer: Øistein Svae Kjell Bjørnstad Marit Tangen Arne

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2015/479-7 K40 Torbjørn Fosser, 02.03.2015

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2015/479-7 K40 Torbjørn Fosser, 02.03.2015 Halden kommune Miljø og landbruk Høringsparter Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2015/479-7 K40 Torbjørn Fosser, 02.03.2015 Høring på utvidet jakttid på elg i Halden Halden kommune v/vilt-

Detaljer

Åseral kommune EINING FOR UTVIKLING

Åseral kommune EINING FOR UTVIKLING Åseral kommune EINING FOR UTVIKLING Melding om vedtak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: «REF» 1149/2015-2012/230 Ingunn Kile K40 23.02.2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 9/16 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR HJORT I HOLMEGILD - LUNDSNESET

MØTEPROTOKOLL 9/16 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR HJORT I HOLMEGILD - LUNDSNESET AREMARK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL For Viltnemnd I møte den 13.06.2016 Av 5 medlemmer var 4 til stede (medregnet møtende vararep.) Sak nr. Tittel 9/16 HJORT I HOLMEGILD - LUNDSNESET 10/16 HJORT I VESTFJELLA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 11:20 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Førland Nestleder Magni Skålholt

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer