REFLEX C MANUAL DE INSTALARE. aparate de aer condi\ionat. Mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFLEX C MANUAL DE INSTALARE. aparate de aer condi\ionat. Mod"

Transkript

1 aparate de aer condi\ionat Mod MANUAL DE INSTALARE

2 Stimate client, V[ mul\umim c[ a\i ales s[ cump[ra\i un aparat de aer condi\ionat FERROLI. Acest aparat este fructul unei experien\e de mai mul\i ani ;i al unor studii am[nun\ite de proiectare. A fost fabricat cu materiale de calitate ;i cu tehnologii foarte avansate. Marca CE garanteaz[, de asemenea, c[ aparatele r[spund cerin\elor Directivei Europene de Ma;ini `n materie de securitate. Nivelul calitativ este sub control continuu, iar produsele FERROLI sunt sinonime cu ideea de Securitate, Calitate ;i Fiabilitate. Datele con\inute de acest manual pot suferi modific[ri, dac[ acestea sunt considerate necesare pentru `mbun[t[\irea produsului. ~nc[ o dat[, v[ mul\umim. FERROLI S.p.A.

3 SUMAR CARACTERISTICI APARAT RECEP IA APARATULUI CONSIDERA II PRELIMINARE PREZENTAREA UNIT{ ILOR DE INTERIOR DECLARA IE DE CONFORMITATE DATE TEHNICE PERFORMAN E LA R{CIRE LIMITE DE FUNC IONARE DIMENSIUNI UNITATE DE INTERIOR DIMENSIUNI UNITATE DE EXTERIOR COMPONENTE UNITATE NORME DE SIGURAN { INSTALAREA APARATULUI AMBALARE :I DEPOZITARE SCHEME DE INSTALARE LIMITE ALE LUNGIMII EVILOR FRIGORIFICE :I DIFEREN A DE NIVEL ~NTRE UNIT{ I CONEXIUNI ELECTRICE INSTALAREA UNIT{ II DE EXTERIOR KIT DE EVACUARE A CONDENSULUI PENTRU UNITATEA DE EXTERIOR INSTALAREA UNIT{ II DE INTERIOR ALTE OP IUNI DE INSTALARE ALE UNIT{ II DE INTERIOR EVI DE RACORDARE RACORD{RI FRIGORIFICE STR}NGERE EVI OPERA IA DE VERIFICARE A ETAN:EIT{ II (RECOMANDAT{) OPERA IA DE VIDARE (OBLIGATORIE) FINALIZAREA INSTAL{RII COMPLETAREA ~NC{RC{TURII DE REFRIGERENT PRECAU II ~N CAZUL UNIT{ ILOR CARE UTILIZEAZ{ R410A CONEXIUNEA ELECTRIC{ A UNIT{ II DE EXTERIOR CONEXIUNEA ELECTRIC{ A UNIT{ II DE INTERIOR CONEXIUNEA ELECTRIC{ PUNEREA ~N FUNC IUNE PRIMA PORNIRE PORNIREA CODURI DE ALARME SIGURAN { :I POLUARE CONSIDERA II GENERALE

4 CARACTERISTICI APARAT RECEP IA APARATULUI ~n momentul recep\iei unit[\ii este indispensabil s[ verifica\i dac[ a\i primit tot materialul indicat `n documentul de `nso\ire ;i dac[ materialul nu a suferit daune `n timpul transportului. ~n caz contrar, cere\i transportatorului s[ constate daunele respective, `n;tiin\]ndu-l `n acela;i timp ;i pe distribuitorul dumneavoastr[. Numai ac\ion]nd rapid `n acest fel va fi posibil s[ ob\ine\i materialul lips[ ori desp[gubirea daunelor. CONSIDERA II PRELIMINARE Aparatul de aer condi\ionat este destinat utiliz[rii exclusiv domestice (locuin\e, birouri, spa\ii comerciale) ;i nu industriale (r[cire camere server, spa\ii cu surse puternice de c[ldur[). Aparatul de aer condi\ionat a fost proiectat ;i fabricat exclusiv pentru climatizare ;i trebuie utilizat numai `n acest scop. El poate func\iona bine ;i lucra cu profit numai dac[ este utilizat corect ;i men\inut `n stare perfect[. V[ rug[m de aceea s[ citi\i cu aten\ie acest manual de instruc\iuni ;i s[-l reciti\i ori de c]te ori apar dificult[\i `n timpul utiliz[rii unit[\ii. ~n caz de necesitate, v[ inform[m c[ serviciul nostru de asisten\[, organizat `n colaborare cu concesionarii no;tri, st[ `ntotdeauna la dispozi\ie pentru eventuale sfaturi ;i interven\ii directe. PREZENTAREA UNIT{ ILOR DE INTERIOR Aparatele de aer condi\ionat de perete sunt climatizoare aer/aer de tipul sistem split, constituite dintr-o unitate de interior (de perete) ;i dintr-o unitate de exterior. DECLARA IE DE CONFORMITATE Compania declar[ c[ aparatele REFLEX C sunt conforme prescrip\iilor urm[toarelor directive ;i modific[rilor lor ulterioare> Directiva privind echipamentele de joas[ tensiune 2006/95/EC< EN : 2003+A11: 2004+A12: 2005+A1:2006+A2:2009+ EN : 2002+A11: 2004+A1: 2004+A12: 2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011 EN62233:2008 Directiva privind compatibilitatea electromagnetic[ EMC 2004/108/EC< EN : 2006+A1:2009+A2:2011 EN55014:2: 1997+A1: 2001+A2:2008 EN : 2006+a1:2009+A2:2011 EN : 2008 In conf. cu standardele Nr. 626/2011 si Nr. 206/2012. Directiva 2002/95/CE RoHS privind limitarea utiliz[rii anumitor substan\e periculoase `n echipamentele electrice ;i electronice ;i este conform cu cele men\ionate `n Normativul EN

5 DATE TEHNICE CARACTERISTICI APARAT MODEL REFLEX Clasa energetica in racire EER (1) A Clasa energetica sezoniera in racire SEER (1) D EER pentru racire Btu/h.w; W/W 3.36 SEER pentru racire Btu/h.w; W/W 3.6 Capacitate racire (1) Btu/h;W 12000;3520 Dezumidificare (1) Liters/h 1.5 Presiune Inalta MPa 4.5 Joasa MPa 1.9 Nivel zgomot U.I. pe racire (2) Mediu db(a) 36 Ridicat db(a) 38 Mic db(a) 34 Nivel zgomot U.E. pe racire db(a) 55 DATE ELECTRICE Alimentare electrica Gama de lucru in volti V 198~264 Curent nominal (1) Racire A 4.6 Putere absorbita Racire W 1050 Curent maxim Racire A 6.0 Putere absorbita maxima Racire W 1365 SISTEM FRIGORIFIC Refrigerant/Incarcare Grame R410/620g; Tip Rotativ Compresor Model 44A263BK-FJKC LRA A 24.5 MFG RECHI VENTILATOR Circulatia aerului U.I. m3/h 550/550 Tip ventilator U.I. Cross flow Racire rpm 1350/1250/1150 Viteza ventilator U.I. Max/Med/Min Dezumidificare rpm 1150 Functie economica pe timp de noapte rpm 1150 Putere motor U.I. W 18 Tip ventilator U.E. cu elice Viteza ventilator U.E. rpm 860 Putere motor U.E. W 31 RACORDURI CONEXIUNI TEVI Tevi Gaz inches 3/8 Lichid inches 1/4 Conexiuni cabluri electrice Marime x numar fire electrice 1.0x3; 0.75x2 Teava condens ALTELE Spatiul necesar m 2 15~23 Dimensiuni nete U.I. mm 788*270*210 U.E. mm 760x552x256 Greutate neta U.I. kg 8 U.E. kg 36 Dimensiuni ambalaj U.I. mm 856*340*287 U.E. mm 863x598x376 Greutate totala U.I. kg 10 U.E. kg 40 Capacitate incarcare 20 /40 /40 HC 98/203/245 (1) Temperatur[ exterioar[ = 35 C.B.S. - Temperatur[ `nc[pere = 27 C.B.S./19 C.B.U. (2) Presiune acustic[ m[surat[ la 1m distan\[> U.E. `n c]mp liber, U.I. `n `nc[pere de 100 m 3 cu timpul de reverbera\ie de 0,5 sec. 5

6 CARACTERISTICI APARAT PERFORMAN E LA R{CIRE Urm[torul grafic, valabil la unit[\ile de perete, furnizeaz[ factorii corectori de randament frigorific (PF) ;i puterea electric[ absorbit[ (PA), `ncep]nd cu datele nominale, `n func\ie de temperaturile efective de func\ionare a aparatului. Coeficient de corec\ie Putere frigorific[ randament PF Coeficient de corec\ie Putere absorbit[ PA Te = Temperatur[ exterioar[ Temperatura B.U. aer la intrare U.I. LIMITE DE FUNC IONARE Tip de func\ionare R[cire Temperatur[ maxim[ aer intrare U.I. (1) ( C) 32 B.S. 23 B.U. Temperatur[ maxim[ aer intrare U.E. (1) ( C) 43 B.S. - Temperatur[ minim[ aer intrare U.I. (1) ( C) 16 B.S. 15 B.U. Temperatur[ minim[ aer intrare U.E. (1) ( C) 21 B.S. - Alimentare electric[ (varia\ie tensiune) (V) ±10% Alimentare electric[ (varia\ie frecven\[) (Hz) ±2 6

7 DIMENSIUNI UNITATE DE INTERIOR CARACTERISTICI APARAT MODEL UM A 788 mm B 270 mm C 210 mm DIMENSIUNI UNITATE DE EXTERIOR C B MODEL UM A 760 mm B 552 mm C 256 mm A 7

8 CARACTERISTICI APARAT COMPONENTE UNITATE 1. CARCAS{ DE ACOPERIRE U.E. Carcasa de acoperire a unit[\ii de exterior este realizat[ din tabl[ zincat[ l[cuit[ la cald cu pulberi de poliester dup[ un tratament de pasivare. Acest tratament confer[ unit[\ii rezisten\[ la agen\i atmosferici. Structura portant[ este realizat[ din tabl[ zincat[ cu grosime mare, prelucrat[ prin presare, care `i asigur[ o bun[ rigiditate ;i `mpiedic[ propagarea vibra\iilor. 2. CARCASA DE ACOPERIRE A UNIT{ II DE INTERIOR Carcasa de acoperire a unit[\ii de perete este `n `ntregime din ABS ;i serve;te ;i ca structur[ portant[. 3. COMPRESOR Compresorul, situat `n unitatea de exterior, este de tip ROTATIV cu mare eficien\[ ;i foarte silen\ios, cu protec\ie `mpotriva suprasarcinilor termice ;i electrice. Este montat pe suporturi de cauciuc pentru eliminarea fenomenelor cauzate de vibra\ii. 4. GRUPUL DE VENTILA IE Grupul de ventila\ie al unit[\ii de perete este compus dintr-un ventilator tangen\ial. Acesta asigur[ o func\ionare foarte silen\ioas[. Unitatea de exterior este prev[zut[ cu un ventilator elicoidal cu pale cu suprafa\[ mare. 5. BATERIE DE SCHIMB TERMIC La ambele unit[\i, cuva de schimb termic este realizat[ `n \eav[ de cupru ;i aripioare str]nse `n pachet continuu din tabl[ de aluminiu. 6. CIRCUIT FRIGORIFIC Realizat `n \eav[ de cupru, are jonc\iuni perfect etan;e. 7. SEC IUNEA FILTRANT{ Sec\iunea filtrant[, prezent[ `n unitatea de interior, este construit[ din material sintetic cu mare putere filtrant[, ;i este regenerabil[ prin suflare ;i sp[lare. Unitatea este de asemenea dotat[ cu filtru electrostatic ;i carduri active antiodorante. 8. TELECOMANDA Aparatele de aer condi\ionat din aceast[ serie sunt dotate cu o telecomand[ cu raze infraro;ii. Aceasta permite operarea cu u;urin\[ ;i controlarea tuturor parametrilor de func\ionare. 8

9 NORME DE SIGURAN { Normele indicate mai jos trebuie respectate pentru a se evita r[nirea operatorului sau defectarea aparatului. Instalarea aparatului trebuie f[cut[ conform normelor de instalare. Prezentul manual al instalatorului, manualul utilizatorului ;i schemele electrice fac parte integrant[ a aparatului. Toate trebuie p[strate cu grij[ pentru a fi disponibile operatorilor pentru consult[rile necesare. Nerespectarea celor descrise `n acest manual ;i o instalare inadecvat[ a aparatului de aer condi\ionat pot atrage anularea certificatului de garan\ie. Firma constructoare nu r[spunde pentru eventualele daune directe ;i/sau indirecte cauzate de instal[ri gre;ite. Orice interven\ie de `ntre\inere special[ trebuie executat[ de personal specializat ;i abilitat `n acest scop. ~n timpul instal[rii lucra\i `ntr-un mediu curat ;i ordonat. Evita\i cu stricte\e atingerea p[r\ilor `n timpul func\ion[rii lor sau plasarea m]inilor `ntre acestea. ~nainte de punerea `n func\iune a aparatului de aer condi\ionat, trebuie s[ v[ asigura\i c[ instala\ia ;i componentele sale se afl[ `n perfect[ integritate ;i siguran\[. Executa\i cu scrupulozitate `ntre\inerea obi;nuit[. Dac[ trebuie `nlocuite piese, cere\i `ntotdeauna piese de schimb originale. ~n caz contrar, garan\ia `;i pierde validitatea. Nu scoate\i sau nu modifica\i dispozitivele de securitate. ~nainte de a executa orice interven\ie asupra aparatului, `ntrerupe\i alimentarea electric[. Evita\i punerea oric[rui obiect pe partea superioar[ a unit[\ii. Nu introduce\i ;i nu l[sa\i s[ cad[ obiecte prin grilele de protec\ie a ventilatoarelor. Suprafa\a cuvei este t[ioas[. Nu o atinge\i f[r[ mijloace de protec\ie. Citi\i cu aten\ie etichetele de pe aparat, nu le acoperi\i pentru niciun motiv ;i `nlocui\i-le `n caz c[ sunt deteriorate. Nu folosi\i aparatul `n mediu cu poten\ial exploziv. Linia de alimentare trebuie prev[zut[ cu leg[tur[ la p[m]nt regulamentar[. Dac[ se constat[ o deteriorare a cablului de alimentare, aparatul trebuie oprit< chema\i apoi un specialist pentru a-l `nlocui. Temperatura de depozitare trebuie s[ fie cuprins[ `ntre -25 C ;i 55 C. ~n caz de incendiu folosi\i un extinctor cu pulbere. Nu folosi\i ap[. Dac[ se constat[ anomalii `n func\ionarea aparatului, asigura\i-v[ c[ nu sunt provocate de lipsa `ntre\inerii obi;nuite. C]nd neregulile persist[ ;i nu a\i descoperit cauza, cere\i interven\ia unui specialist. Orice interven\ie de `ntre\inere special[ trebuie f[cut[ de personal specializat ;i abilitat `n acest sens. Dac[ nu mai este folosit, aparatul nu trebuie abandonat, deoarece con\ine materiale supuse normelor care prev[d reciclarea sau eliminarea la centrele specializate. Nu sp[la\i aparatul cu jet direct de ap[ sau cu substan\e corozive. Firma constructoare, cu re\eaua sa de asisten\[, v[ st[ la dispozi\ie pentru a asigura o asisten\[ tehnic[ prompt[ ;i precis[ ;i tot ceea ce ar putea fi necesar pentru o c]t mai bun[ func\ionare ;i un randament optim. 9

10 INSTALAREA APARATULUI AMBALARE :I DEPOZITARE Toate modelele sunt prev[zute cu ambalaje din carton specifice fiec[rei unit[\i. Unit[\ile trebuie manevrate manual. Pe ambalaje sunt imprimate toate indica\iile necesare unei manipul[ri corecte `n timpul depozit[rii ;i punerii `n func\iune. Temperatura de depozitare trebuie s[ fie cuprins[ `ntre -25 C ;i 55 C. Fig.1 Not[> Nu arunca\i ambalajele `n natur[. Dup[ ce a\i decis locul de instalare (vezi paragrafele care urmeaz[), pentru dezambalarea celor dou[ unit[\i proceda\i dup[ cum urmeaz[> Unitatea de exterior> 1. T[ia\i cele dou[ leg[turi din nylon. 2. Scoate\i cartonul. 3. Scoate\i `nveli;ul din nylon. Fig.2 Unitatea de interior> 1. T[ia\i cele dou[ leg[turi din nylon. 2. Deschide\i partea superioar[ a ambalajului. 3. Prinde\i unitatea ;i ridica\i-o p]n[ la scoaterea complet[ din ambalaj. 4. ~ndep[rta\i protec\iile laterale ;i scoate\i `nveli;ul din nylon. SCHEME DE INSTALARE Fig.3 Instalarea poate fi efectuat[ pun]nd unitatea de interior deasupra unit[\ii de exterior sau viceversa. Unitatea de exterior plasat[ jos ;i unitatea de interior plasat[ sus. ~n acest caz este necesar s[ realiza\i un sifon (6) pe \eava de aspira\ie (3) `n scopul bloc[rii scurgerii de refrigerent ;i al evit[rii revenirii lichidului la compresor. Este necesar ca \evile de leg[tur[ s[ fie izolate. Legend[> 1. Unitate de exterior 2. Unitate de interior 3. eav[ gaz (diametru mai mare) 4. eav[ lichid 5. Furtun evacuare condens 6. Sifon Not[> Diferen\a de nivel maxim[ `ntre unitatea de interior ;i cea de exterior nu trebuie s[ dep[;easc[ valorile indicate `n paragraful LIMITE PRIVIND LUNGIMEA EVILOR FRIGORIFICE. 10

11 INSTALAREA APARATULUI Unitatea de exterior amplasat[ sus ;i unitatea de interior amplasat[ jos. Fig.1 ~n acest caz, pe \eava de aspira\ie (3) trebuie prev[zute sifoane (3) la fiecare 3 metri diferen\[ de nivel. Aceste sifoane au scopul de a permite revenirea uleiului la compresor. Este necesar ca \evile frigorifice s[ fie izolate. Legend[> 1. Unitate de exterior 2. Unitate de interior 3. eav[ gaz (diametru mai mare) 4. eav[ lichid 5. Furtun evacuare condens 6. Sifon Not[> Diferen\a de nivel maxim[ `ntre unitatea de interior ;i cea de exterior nu trebuie s[ dep[;easc[ valorile indicate `n paragraful LIMITE PRIVIND LUNGIMEA EVILOR FRIGORIFICE. LIMITE ALE LUNGIMII EVILOR FRIGORIFICE :I DIFEREN A DE NIVEL ÎNTRE UNIT{ I Lungimea \evilor frigorifice `ntre unitatea de interior ;i cea de exterior trebuie s[ fie c]t mai mic[ posibil ;i limitat[ `n raport cu valorile maxime ale diferen\ei de nivel `ntre unit[\i. Prin reducerea diferen\ei de nivel `ntre unit[\i (H1, H2) ;i lungimea \evilor (L), se limiteaz[ pierderile de `nc[rc[tur[, m[rind astfel randamentul total al aparatului. Respecta\i limitele indicate `n urm[toarele tabele. MODELE CU POMP{ DE C{LDUR{ CARACTERISTICI MODEL UM DIAMETRU LICHID 1/4 GAZ 3/8 LUNGIMEA MAXIM{ m 10 DIF. DE NIVEL MAXIM{ Unitatea de exterior jos (H1) m 5 Unitatea de exterior sus (H2) m 5 Lungime maxim[ \evi cu `nc[rc[tur[ standard m 3 Tip de refrigerent g R410A Cantitate de refrigerent pe metru g/m 20 Dac[ este necesar s[ utiliza\i aparatul `n afara specifica\iilor de mai sus, contacta\i o societate service agreat[ de FERROLI ROM}NIA. 11

12 INSTALAREA APARATULUI CONEXIUNI ELECTRICE Caracteristici electrice generale Clientul trebuie s[ aib[ la dispozi\ie o linie de alimentare special[ pentru aparatul de aer condi\ionat, prev[zut[ cu un dispozitiv automat de protec\ie (`ntrerup[tor magnetotermic pentru sarcini industriale), pozi\ionat `n amonte de linie. Asigura\i-v[ c[ voltajul liniei de alimentare corespunde caracteristicilor indicate pe plac[. Linia de alimentare a tuturor modelelor trebuie prev[zut[ cu un conductor de protec\ie (legare la p[m]nt) dimensionat `n mod adecvat. Liniile care alimenteaz[ sarcinile fixe ale unit[\ii (compresor, ventilatoare etc.) au fost dimensionate conform normelor `n vigoare cu privire la protec\ia `mpotriva suprasarcinilor ;i a scurtcircuitelor. Se recomand[ conectarea conductorilor provenind de la sursa de alimentare direct la bornele de intrare ale dispozitivului de selectare a aliment[rii (vezi schemele electrice din dotarea aparatului). Tablourile electrice sunt dotate cu o born[ pentru conectarea conductorului de protec\ie, identificat prin marcare. Conexiuni electrice Pentru a putea porni aparatul de aer condi\ionat este necesar s[ se efectueze leg[turile electrice conform schemelor electrice din dotarea aparatului. Legarea corect[ la p[m]nt a celor dou[ unit[\i este absolut necesar[. Constructorul `;i declin[ orice responsabilitate pentru nerespectarea acestei precau\ii. Not[> Pentru orice interven\ie la instala\ia electric[,trebuie s[ consulta\i schemele electrice din dotarea aparatului. Pentru conexiunile electrice ;i conexiunea la comand[, respecta\i specifica\iile date `n tabelele de mai jos. CONEXIUNI ELECTRICE CARACTERISTICI MODEL Tipul de cablu recomandat este H05RN-F sau `n func\ie de instala\ie, vezi normele specifice. Instalarea `ntrerup[torului automat revine `n sarcina instalatorului. UM Tipul de alimentare 230/1/50 ~ntrerup[tor automat IG A / A mm 2 1,5 Sec\iunea cablului B mm 2 1,5 COL mm 2 1,5 Lungimea cablului furnizat m 1,5 12

13 INSTALAREA UNIT{ II DE EXTERIOR INSTALAREA APARATULUI Pentru alegerea locului de instalare a unit[\ii de exterior \ine\i cont de urm[toarele> ~nainte de instalare, controla\i ca unitatea de exterior s[ fie transportat[ `n pozi\ie vertical[. Dac[ transportul nu a fost f[cut astfel, pozi\iona\i-o corect ;i a;tepta\i cel pu\in 2 ore `nainte de a o porni. Dac[ este posibil, amplasa\i unitatea la ad[post de ploaie ;i de razele solare directe ;i `ntr-o zon[ suficient de ventilat[. Amplasa\i-o `ntr-o loca\ie care o poate sus\ine ;i care nu amplific[ vibra\iile ;i zgomotul. Amplasa\i-o astfel `nc]t zgomotul de func\ionare ;i curentul de aer s[ nu deranjeze vecinii. Amplasa\i-o respect]nd distan\ele minime fa\[ de pere\i, mobil[ sau alte obiecte (Fig. 1). Dac[ instalarea se face la sol, evita\i zonele `n care se scurge apa. ~n zonele cu multe precipita\ii sub form[ de ninsoare, sau acolo unde temperatura se men\ine timp `ndelungat sub 0 C, monta\i unitatea pe un soclu de ciment de cm, pentru a `mpiedica str]ngerea z[pezii `n jurul aparatului. ~n timpul iernii, pompele de c[ldur[ produc condens care cade pe suprafa\a de sprijin form]nd depozit[ri de ap[ cu aspect nepl[cut. Pentru a evita acest lucru, folosi\i kitul de racordare la evacuarea condensului, conform paragrafului de mai jos. ~n desenul al[turat prezent[m distan\ele minime ce trebuie respectate. A = 25 cm B = 25 cm C = 70 cm D = 25 cm Eventuala acoperire a unit[\ii trebuie s[ fie la o distan\[ de cel pu\in 3/4 din `n[l\imea aparatului de partea superioar[ a acestuia. Not[> Aparatul de aer condi\ionat nu trebuie s[ fie `nconjurat de mai mult de trei pere\i pentru a asigura ventila\ia necesar[ unei func\ion[ri corecte. Scoate\i ambalajul urm]nd instruc\iunile date `n paragraful Ambalaj ;i depozitare ;i, cu ajutorul unui elevator, ridica\i unitatea ;i a;eza\i-o `n locul dorit. ~n timpul mut[rii men\ine\i unitatea `n pozi\ie vertical[, f[r[ a o `nclina. O protec\ie bun[ `mpotriva transmiterii de vibra\ii se ob\ine pun]nd buc[\i din material rezistent (neopren etc.) `ntre picioarele de sprijin ale unit[\ii ;i sol. ~n acest scop v[ indic[m distan\ele ce trebuie respectate pentru pozi\ionarea suporturilor `mpotriva vibra\iilor. Pentru alegerea acestora, consulta\i cataloagele specializate. Fig.1 E D Model UM A 508 mm B 126 mm C 126 mm D 290 mm E 328 mm C A B KIT DE EVACUARE A CONDENSULUI PENTRU UNITATEA DE EXTERIOR La unit[\ile de exterior cu pomp[ de c[ldur[, func\ionarea `n regim de `nc[lzire produce condens. ~n acest caz poate fi necesar[ `ndreptarea condensului c[tre un dispozitiv de evacuare. Pentru aceasta proceda\i astfel> 1. Fixa\i racordul (1) din dotare `n orificiul (2) de la baza unit[\ii exterioare. Fixarea se face introduc]nd partea fasonat[ a racordului `n orificiu ;i rotind cu 90 `nspre dreapta sau st]nga, dup[ necesit[\i. 2. Lega\i la racord (1) un tub de cauciuc (2) suficient de rezistent (astfel `nc]t s[ nu se deformeze ;i s[ provoace obstruc\ion[ri). Fig.1 13

14 INSTALAREA APARATULUI 3. Fixa\i-l cu un inel (3) ;i racorda\i-l la un sistem de evacuare. 4. Controla\i ca tubul s[ aib[ o `nclina\ie care s[ permit[ scurgerea natural[ a condensului. 5. Verifica\i buna func\ionare a evacu[rii v[rs]nd ap[ (`n cantitate limitat[)direct `n cuva unit[\ii exterioare. Fig.2 Not[> La versiunile cu pomp[ de c[ldur[ kitul este furnizat al[turi de aparat. INSTALAREA UNIT{ II DE INTERIOR Alegerea locului de instalare. Conform condi\iilor indicate `n sec\iunea Scheme de instalare, pozi\iona\i unitatea c]t mai jos posibil, asigur]nd 10 cm de spa\iu liber deasupra ei. ~nainte de fixarea pe perete, verifica\i ca peretele s[ poat[ suporta greutatea unit[\ii, fluxul de aer s[ nu fie `ntrerupt ;i ca pozi\ia s[ permit[ o difuzare optim[ a aerului `n camer[. Instalare. Dup[ alegerea locului de pozi\ionare a unit[\ii, utiliza\i placa de fixare ca gabarit pentru a determina pozi\ia exact[ pentru dibluri ;i pentru orificiul de trecere prin perete. Trebuie \inut cont de spa\iile necesare pentru o instalare corect[. ~nveli;ul de plastic al unit[\ii este prev[zut cu piese decupate (vezi Fig. 3 din sec\iunea ALTE OP IUNI DE INSTALARE A UNIT{ II DE INTERIOR care, dac[ este necesar, pot fi scoase pentru facilitarea trecerii liniilor frigorifice ;i a cablurilor. Model UM A 449 mm B 162 mm C 162 mm D 253 mm E 12 mm F 79 mm G 45 mm Proceda\i dup[ cum urmeaz[> 1. Pozi\iona\i placa pe perete la `n[l\imea adecvat[ ;i fixa\i-o men\in]nd-o `n pozi\ie orizontal[ (folosi\i o nivel[). 2. Marca\i pozi\ia orificiilor de fixare. 3. Cu ajutorul unui burghiu de 8 mm, face\i g[urile pentru fixare ;i introduce\i diblurile. 4. Alege\i partea de ie;ire a \evilor de racordare. Se recomand[ utilizarea ie;irii din spate dreapta, dar dac[ nu este posibil, consulta\i paragraful ALTE OP IUNI DE INSTALARE. 5. Face\i un orificiu de 70 mm `n perete (Fig. 3), `nclinat u;or `nspre exterior, `ncep]nd g[urirea dintr-o parte a peretelui (A) ;i termin]nd `n partea opus[ (B), pentru a evita spargeri anormale ale zidului. 6. Fixa\i placa, cu ;uruburile potrivite, `n cele patru orificii f[cute mai `nainte. 7. Ridica\i ;i roti\i cu grij[ tronsoanele de \eav[ necesare racord[rii la unitatea de exterior ;i trece\i-le prin orificiul de 70 mm. 8. Trece\i tubul de evacuare a condensului prin acela;i orificiu. ~n func\ie de exigen\ele personale, tubul poate fi `ndreptat ;i `n alte direc\ii, cu condi\ia s[ se respecte `ntotdeauna o `nclina\ie minim[ pentru a permite reglarea scurgerii condensului. 9. Fixa\i bine unitatea de interior de c]rligele pl[cii de fixare. 10. Controla\i condi\iile de fixare mi;c]nd unitatea `nspre dreapta ;i `nspre st]nga. Fig.3 Fig.4 Not[> Pentru facilitarea opera\iei de fixare a unit[\ii pe plac[, \ine\i ridicat[ partea inferioar[ a acesteia ;i apoi cobor]\i-o `n pozi\ie perpendicular[ (Fig. 4). Finisarea tuturor opera\iilor, `n func\ie de exigen\ele specifice, revine `n sarcina instalatorului. 14

15 INSTALAREA APARATULUI ALTE OP IUNI DE INSTALARE A UNIT{ II DE INTERIOR Fig.1 Unitatea de interior poate fi instalat[ ;i `n urm[toarele pozi\ii> 1. Cu ie;ire lateral[ `n dreapta. 2. Cu ie;ire `n jos. 3. Cu ie;ire `n spate aparat. 4. Cu ie;ire lateral[ st]nga. Pentru executarea instala\iilor cu ie;ire `n spate la st]nga, proceda\i dup[ cum urmeaz[> 1. Face\i orificiul de 70 mm `n apropierea ie;irii la st]nga. 2. Face\i racordurile frigorifice `ntre \evile unit[\ii de interior ;i cele ale unit[\ii de exterior. 3. Repozi\iona\i \evile la unitatea de interior ;i fixa\i-le cu placa prev[zut[, conform figurii al[turate. Fig.2 Pentru executarea instala\iilor cu ie;ire lateral[ sau `n jos, proceda\i dup[ cum urmeaz[> 1. Deta;a\i placa deja decupat[ (1-Fig. 3) `n direc\ia dorit[. 2. Roti\i \evile cu grij[ ;i plasa\i-le `n direc\ia dorit[. 3. Efectua\i racordurile frigorifice `ntre \evile unit[\ii de interior ;i cele ale unit[\ii de exterior. Fig.3 EVI DE RACORDARE Fig.1 evile sunt livrate gata mufate la ambele capete. Dimensiunile sunt cele indicate `n paragraful LIMITE ALE LUNGIMII :I EVILOR :I DIFEREN EI DE ~N{L IME ~NTRE UNIT{ I. Amplasa\i \evile, `n func\ie de necesit[\ile de instalare, realiz]nd c]t mai pu\ine curbe posibil ;i, cu ajutorul unui dispozitiv de curbare, respecta\i o raz[ minim[ de curbare pentru a evita turtirea acestora. ~n acest sens, \ine\i cont c[ raza de `ndoire nu trebuie s[ fie mai mic[ de 3,5 ori fa\[ de diametrul exterior al \evii (Fig. 1). Dac[ la terminarea parcursului nu dori\i s[ t[ia\i bucata de \eav[ aflat[ `n exces, re`nf[;ura\i-o astfel `nc]t axa spirelor s[ fie orizontal[. ~n timpul mont[rii \evilor lua\i urm[toarele precau\ii> R 3.5 D 15

16 INSTALAREA APARATULUI Desf[;ura\i spirele cu grij[ `n sensul `n care au fost `nf[;urate. ~nf[;ura\i cu band[ adeziv[ cele dou[ \evi, `nainte de a le introduce prin orificiile din zid, pentru a evita deteriorarea materialului izolant ;i intrarea prafului `n acestea. Pentru facilitarea opera\iei se recomand[ introducerea `n orificiul din zid a unei buc[\i de tub din PVC av]nd lungimea egal[ cu grosimea zidului ;i cu diametrul adaptat la orificiu. Fig.2 ~n tabelul de mai jos sunt indicate grosimile \evilor de cupru recomandate `n func\ie de diametrele nominale ale liniilor de racordare. V[ recomand[m s[ nu folosi\i grosimi mai mici de 0,8mm. TAB. Diametru \evi Diametru Diametru exterior Grosime (mm) nominal ( ) (mm) R22 - R407C R410A 1/4 6,35 0,80 0,80 3/8 9,52 0,80 0,80 1/2 12,70 0,80 0,80 5/8 15,88 1,00 1,00 Fig.3 ~n cazul `n care \evile sunt mai lungi dec]t este nevoie, se pot t[ia dup[ cum urmeaz[> 1. T[ierea \evii Utiliza\i dispozitivul de t[iat \eav[ (Fig. 5) T[ia\i cu grij[ pentru a nu provoca deform[ri ale \evii. T[ia\i \eava la lungimea dorit[ (t[ierea trebuie s[ fie orizontal[). 2. ~ndep[rtarea eventualelor bavuri sau a;chii Dac[ suprafa\a de racord este deformat[ sau cu a;chii, ar putea ap[rea pierderi de refrigerent. Se recomand[ t[ierea bavurilor \in]nd extremitatea `ndreptat[ `n jos (Fig. 6). ~ndep[rta\i apoi bavurile ;i cur[\a\i suprafa\a t[ieturii. Fig.4 3. Introduce\i piuli\a. ~nainte de efectuarea muf[rii, nu uita\i s[ introduce\i piuli\a (Fig. 7). 4. Efectuarea muf[rii Asigura\i-v[ c[ \eava ;i dispozitivul de mufare sunt curate. Pentru executarea muf[rii se recomand[ respectarea indica\iilor furnizate `n tabelele urm[toare> Diametru de readaptat ;i Dimensiuni Mufe ;i Piuli\e. Str]nge\i \eava 2 (Fig. 8) cu o menghin[ (1 Fig. 8) ;i `ncepe\i mufarea (este bine s[ pune\i o pic[tur[ de ulei frigorific `ntre p[r\ile `n frecare). Fig. Diametru de readaptat Fig.5 16

17 INSTALAREA APARATULUI TAB. Diametru de readaptat Diametru nominal ( ) Diametru exterior (mm) Grosime \eav[ (mm) R22 R407C A (mm) R410A 1/4 6,35 0,80 1,0 ~ 1,5 1,5 ~ 2,0 3/8 9,52 0,80 1,0 ~ 1,5 1,5 ~ 2,0 1/2 12,70 0,80 1,5 ~ 2,0 2,0 ~ 2,5 5/8 15,88 1,00 1,5 ~ 2,0 2,0 ~ 2,5 TAB. Dimensiuni Mufe ;i Piuli\e Dimensiuni (mm) Diametru Diametru Grosime R22 R407C R410A nominal exterior \eav[ ( ) (mm) (mm) A B C D Grosime A B C D Grosime piuli\[ piuli\[ 1/4 6,35 0,80 9,0 9,2 6, ,1 9,2 6, /8 9,52 0,80 13,0 13,5 9, ,2 13,5 9, /2 12,70 0,80 16,2 16,0 12, ,6 16,0 12, /8 15,88 1,00 19,4 19,0 16, ,7 19,0 16, Fig. Dimensiuni Mufe ;i Piuli\e Not[> Asigura\i-v[ c[ uleiul utilizat pentru lubrifierea mufei este de acela;i tip sau compatibil cu uleiul utilizat `n circuitul frigorific. Dac[ evazarea se execut[ corect, se ob\in urm[toarele rezultate (Fig. 9)> - Suprafa\[ neted[ ;i specular[. - Margini netede. - Capete evazate cu lungime uniform[. Not[> ~n interiorul \evii nu trebuie s[ cad[ tala; sau praf care provoac[ `nfundarea circuitului frigorific la nivelul capilar, cauz]nd blocarea instala\iei sau griparea compresorului. Fig.6 17

18 INSTALAREA APARATULUI RACORDURI FRIGORIFICE Pentru racordarea liniilor frigorifice proceda\i conform indica\iilor de mai jos> Face\i s[ coincid[ extremit[\ile \evii mufate anterior cu cele ale racordurilor prev[zute la unit[\ile de exterior ;i de interior ~n;uruba\i manual piuli\a ;i apoi str]nge\i-o cu o cheie adecvat[ (pentru evitarea tensiunilor asupra \evilor se recomand[ s[ folosi\i o contracheie). Fig.1 Repeta\i opera\ia la cel de-al doilea robinet. STR}NGEREA EVILOR - Asigura\i-v[ c[ `n zona de jonc\iune nu este praf sau mizerie - Asigura\i-v[ c[ `ntre suprafa\a de jonc\iune ;i muf[ este o aliniere perfect[. - Str]nge\i piuli\a mai `nt]i cu m]na ;i apoi cu o cheie dinamometric[ adecvat[. O `nchidere insuficient[ poate cauza pierderi< pe de alt[ parte, o `nchidere prea str]ns[ poate cauza deteriorarea mufei. Tabelul de mai jos arat[ cuplurile de `nchidere recomandate `n func\ie de diametrul \evii. TAB. Cupluri de `nchidere (Valori de referin\[) Diametru nominal ( ) Diametru exterior (mm) Cuplu de `nchidere Nxm (kgfxcm) 1/4 6,35 14 ~ 18 (140 ~ 180) 3/8 9,52 33 ~ 42 (330 ~ 420) 1/2 12,70 33 ~ 42 (330 ~ 420) 5/8 15,88 33 ~ 42 (330 ~ 420) OPERA IA DE VERIFICARE A ETAN:EIT{ II (RECOMANDAT{) ~nainte de executarea fazei de vidare a instala\iei se recomand[ verificarea etan;eit[\ii p[r\ii de circuit frigorific care cuprinde jonc\iunile dintre \evi ;i unitatea de interior. Pentru executarea acestei faze se procedeaz[ astfel> Cu valvele de serviciu ale unit[\ii de exterior complet `nchise, scoate\i dopul de la priza de serviciu (1-Fig.2) ;i piuli\a (2-Fig.2) de la valva de gaz (cea mai mare). Conecta\i un grup manometric asociat buteliei de azot (N2) la valva de serviciu. Presuriza\i sistemul cu azotul din butelie la o intensitate maxim[ de 30 bar. Verifica\i etan;eitatea jonc\iunilor cu s[pun lichid. Pentru a evita intrarea azotului lichid `n sistem, \ine\i butelia `n pozi\ie vertical[ `n timpul opera\iei de presurizare! Executa\i verificarea etan;eit[\ii tuturor jonc\iunilor, at]t la unitatea de exterior c]t ;i la cea de interior. Eventualele pierderi vor fi semnalate prin formarea de bule. Dac[ se observ[ bule, verifica\i str]ngerea piuli\elor sau profilul mufei. ~ndep[rta\i s[punul lichid cu ajutorul unei c]rpe. Reduce\i presiunea de azot `n circuit reduc]nd \eava de `nc[rcare de la butelie. Cu presiune redus[ deconecta\i butelia de azot. Fig.2 18

19 OPERA IA DE VIDARE (OBLIGATORIE) INSTALAREA APARATULUI Aerul ;i umiditatea `n circuitul frigorific au efecte nedorite asupra func\ion[rii aparatului> Fig.1 Cre;terea presiunii. Diminuarea eficien\ei aparatului. Posibilitatea form[rii de ghea\[ pe capilar ;i blocarea acestuia. Coroziuni `n interiorul circuitului. Se impune deci executarea vid[rii la \evile de racordare ;i la unitatea de interior. Pentru executarea acestei faze proceda\i astfel> Lega\i \eava de `nc[rcare descris mai sus la pompa de vid. Deschide\i maneta de la grupul manometric pentru a pune `n leg[tur[ pompa cu circuitul frigorific. A;tepta\i timpul necesar ca nivelul de presiune m[surat de manometru s[ ajung[ `n jurul valorii de 3 mm Hg (400 Pa). Dup[ atingerea valorii prev[zute, `nchide\i robinetul de racordare ;i opri\i pompa de vid. FINALIZAREA INSTAL{RII Fig.2 Deschide\i complet robinetele cu o cheie adecvat[ (1- Fig.2), rotind `n sens contrar acelor de ceasornic. p]n[ la oprire. Nu for\a\i pentru a nu deteriora valvele de etan;eizare. Fixa\i dopurile valvelor (2-Fig.2). Scoate\i racordul flexibil dintre sta\ia de vid ;i priza de presiune a robinetului. ~nchide\i priza de serviciu cu dopul prev[zut. Dac[ etan;eitatea nu a fost verificat[ cu azot, se recomand[ efectuarea unei verific[ri cu ajutorul unui aparat de semnalare a scurgerilor. COMPLETAREA ÎNC{RC{TURII DE REFRIGERENT Dac[ lungimea liniilor este mai mare dec]t valoarea limit[ indicat[ `n tabelele din sec\iunea LIMITE PRIVIND LUNGIMEA :I DIFEREN A DE NIVEL A TUBURILOR REFRIGERENTE trebuie f[cut[ o `nc[rcare ce depinde de diferen\a `ntre lungimea standard, lungimea efectiv[ ;i diametrul \evilor. Indica\iile privind cantitatea de refrigerent sunt ;i ele date `n tabelele men\ionate. Pentru executarea acestei faze proceda\i astfel> Lega\i cu ajutorul unui furtun flexibil cilindrul de `nc[rcare (sau butelia de pe balan\a electronic[) la priza de serviciu prev[zut[ la robinetul aspirant (cel mai mare). Activa\i unitatea `n modul rece ;i deschide\i robinetul de racordare treptat (se injecteaz[ refrigerent direct `n compresor). Dup[ integrarea `nc[rc[turii prev[zute, `nchide\i robinetul de racordare. Scoate\i racordul flexibil dintre sta\ia de vid ;i priza de presiune a robinetului. ~nchide\i priza de serviciu cu dopul prev[zut. 19

20 INSTALAREA APARATULUI PRECAU II ÎN CAZUL UNIT{ ILOR CARE UTILIZEAZ{ R410A Aparatele de aer condi\ionat care func\ioneaz[ cu gaz frigorigen R410A necesit[ o aten\ie special[ `n faza de montare ;i `ntre\inere, `n scopul feririi de eventuale anomalii legate de particularitatea gazului. Se recomand[ deci urm[toarele precau\ii! La toate unit[\ile care func\ioneaz[ cu R410A este obligatorie executarea vid[rii `n \evile frigorifice ;i `n unitatea de interior, `nainte de deschiderea robinetelor unit[\ii de exterior. La opera\iile de vidare ;i de `nc[rcare se utilizeaz[ echipamente specifice (grup manometric, furtunuri flexibile etc.) diferite de cele utilizate la R22, deoarece con\in reziduuri de ulei incompatibile cu uleiul utilizat la unit[\ile cu R410A. Pompa de vid este o excep\ie, deoarece la aceasta a fost ad[ugat[ o valv[ antiretur care intervine `n caz de oprire accidental[ a pompei `n timpul opera\iilor de vidare. Evita\i s[ l[sa\i urme de ap[ `n interiorul circuitului frigorific. Nu utiliza\i cilindrul de `nc[rcare deoarece, `n timpul folosirii acestui instrument, compozi\ia amestecului gazos poate suferi modific[ri. Toate opera\iile de `nc[rcare sau umplere trebuie efectuate cu R410A `n stare lichid[. La acest tip de opera\ie este necesar[ o butelie cu pescaj jos ;i o balan\[ electronic[ pentru prelevarea cantit[\ii de refrigerent `n stare lichid[ care se g[se;te `n partea inferioar[. ~n scopul evit[rii frac\ion[rii `n amestec se recomand[ utilizarea de butelii de gaz R410A p]n[ la un nivel rezidual de 30%. Dac[ `n circuitul frigorific se constat[ o pierdere consistent[ de refrigerent, evita\i executarea de umpleri par\iale care ar putea schimba compozi\ia amestecului de gaz, desc[rca\i complet aparatul, iar dup[ executarea vid[rii re`nc[rca\i-o cu cantitatea prev[zut[. CONEXIUNEA ELECTRIC{ A UNIT{ II DE EXTERIOR 1. Scoate\i panoul lateral (1) rotindu-l `nspre dreapta. 2. Efectua\i conexiunile conform schemelor electrice ale unit[\ii. 3. ~nchide\i totul la loc. Fig

21 INSTALAREA APARATULUI CONEXIUNEA ELECTRIC{ A UNIT{ II DE INTERIOR Fig.2 1. Scoate\i panoul frontal al unit[\ii (1 Fig.2) 2. Scoate\i carcasa din plastic de pe latura dreapt[ a unit[\ii de interior (2 Fig.2) 3. Efectua\i conexiunile electrice conform schemelor electrice ale unit[\ii. 4. Roti\i cu 180 de grade carcasa (3 Fig.2) ;i fixa\i-o cu ;uruburile furnizate. 5. ~nchide\i panoul frontal al unit[\ii (1 Fig.2). Pentru introducerea cablurilor `n borne este necesar s[ ap[sa\i cu o ;urubelni\[ `n locul prev[zut `n acest scop, apoi introduce\i partea neizolat[ ;i retrage\i ;urubelni\a. Verifica\i fixarea Not[> Firul de legare la p[m]nt Galben/Verde trebuie s[ fie cu cel pu\in 20 mm mai lung dec]t celelalte fire inserate `n borne. CONEXIUNEA ELECTRIC{ La unit[\ile cu ;tec[r, conform schemelor electrice furnizate odat[ cu aparatul, leg[tura electric[ se efectueaz[ introduc]nd ;tec[rul de alimentare a unit[\ii interioare `ntr-o priz[ de re\ea (Fig. 3). Alimentarea unit[\ii de exterior este preluat[ de la cea de interior. Not[> Priza pentru cablul de alimentare trebuie prev[zut[ cu `mp[m]ntare regulamentar[ ;i trebuie s[ respecte condi\iile indicate `n tabelul de date tehnice. :tec[rul trebuie s[ fie accesibil `n orice moment. Fig.3 21

22 PUNEREA ÎN FUNC IUNE PRIMA PORNIRE ~nainte de efectuarea primei porniri, `nainte de pornirea instala\iei pentru serviciul sezonier sau dup[ o lung[ oprire, este necesar s[ efectua\i urm[toarele controale preliminare, care privesc partea electric[ ;i partea frigorific[. CONTROL PRELIMINAR AL P{R II ELECTRICE Not[> ~nainte de efectuarea oric[rui control electric, `ntrerupe\i alimentarea unit[\ii sco\]nd ;tec[rul din priz[. Modalitate de control Verifica\i ca instala\ia electric[ s[ fi fost realizat[ conform schemei electrice ;i asigura\i-v[ c[ sec\iunea cablurilor este adecvat[. Cablurile de tensiune ;i de `mp[m]ntare trebuie s[ fie bine str]nse la borne. Verifica\i s[ nu existe cabluri deconectate sau nefixate la borne. Verifica\i ca alimentarea de la re\ea s[ fie adecvat[ exigen\elor aparatului. CONTROL PRELIMINAR AL P{R II FRIGORIFICE Controla\i ca unitatea s[ fie `nc[rcat[ cu refrigerent. Controlul poate fi efectuat cu manometre portabile pentru freon prev[zute cu racord pivotant de 1/4" SAE cu depresor conectat la priza de serviciu a robinetului. Presiunea citit[ trebuie s[ corespund[ presiunii de satura\ie corespunz[toare temperaturii ambiante (~7 bar). Efectua\i un control vizual al circuitului frigorific asigur]ndu-v[ c[ nu este deteriorat. Verifica\i ca \evile s[ nu fie murdare de ulei (petele de ulei pot indica apari\ia unor rupturi ale circuitului frigorific). PORNIREA Dup[ efectuarea controalelor preliminare, pentru a pune `n func\iune aparatul, este necesar s[ activa\i unitatea cu ajutorul telecomenzii. CODURI DE ALARME> CLIPIREA LED-ULUI AFI:ARE DISPLAY SONDA DE AMBIENT DEFECT{ 1/CICLU E1 SONDA DE TEMPERATUR{ A VAPORIZATORULUI 2/CICLU E2 PROTEC IE UNITATE EXTERN{ 5/CICLU E5 MOTORUL U.I. DEFECT 6/CICLU E6 CONSIDERA II GENERALE SIGURAN { :I POLUARE Aparatul a fost proiectat pentru reducerea la minimum a riscurilor pentru persoanele ;i mediul `n care este instalat. De aceea, pentru eliminarea oric[ror riscuri, este necesar s[ cunoa;te\i c]t mai bine aparatul, evit]nd astfel provocarea unor accidente care ar putea cauza r[niri sau daune persoanelor ;i/sau lucrurilor. 1. Poluare Aparatul con\ine ulei lubrifiant ;i refrigerent R407C. ~n cazul elimin[rii lor din unitate, trebuie recuperate ;i evacuate conform normelor `n vigoare din \ara unde este instalat aparatul. Aparatul nu trebuie abandonat dup[ ce este scos din uz. Pentru informa\ii ulterioare privind caracteristicile fluidului refrigerent consulta\i fi;ele tehnice de securitate disponibile la produc[torii de refrigeren\i. 22

23 NOTE 23

24 FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale. 24

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE EL-nesss.r.l. Domeniul de utilizare si tehnologia folosita : Condensatoarele sunt folosite pentru imbunatatirea factorului

Detaljer

ROBOŢII SCARA Seria THL.

ROBOŢII SCARA Seria THL. ROBOŢII SCARA Seria THL NOILE MODELE LITE ALE SERIEI THL Performanta la preturi accesibile! Mai usor cu pana la 50% fata de modelele anterioare! Impact redus asupra mediului inconjurator. Reducere de pana

Detaljer

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen. Perfection in heating

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen.  Perfection in heating ARMATUREN Robineti termostatici Jürgen Schlösser Armaturen www.juergen-schloesser-armaturen.de Perfection in heating Descriere tehnică: Robineții termostatici produși de Jürgen Schlösser Armaturen România

Detaljer

METODA REDUCERII LA UNITATE

METODA REDUCERII LA UNITATE METODA REDUCERII LA UNITATE Metoda reducerii la unitate constă în compararea mărimilor date în problemă, cu aceeaşi mărime, luată ca unitate. Această metodă prezintă avantajul că este foarte accesibilă

Detaljer

Televizor Televizor cu. plasm MANUALUL UTILIZATORULUI 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* 37LC4* 37LC5* 26LC3* ROMANESTE

Televizor Televizor cu. plasm MANUALUL UTILIZATORULUI 42PC5* 42PC5RV* 50PC5* 37LC4* 37LC5* 26LC3* ROMANESTE ROMANESTE Televizor Televizor cu LCD plasm MANUALUL UTILIZATORULUI Modele de televizoare LCD 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LC* Modele de televizoare cu plasm PC5* PC5RV* 50PC5* V rug m s citi

Detaljer

Inregistrati-va produsul pentru a primi suport pe www.philips.com/welcome Manual de utilizare AZ1137 2 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate a b c d e g i j k l f h m n o

Detaljer

lag re de alunecare Lubrifiere lag re de alunecare

lag re de alunecare Lubrifiere lag re de alunecare Lag re de alunecare Lubrifiere lag re de alunecare Lag rele de alunecare sunt elemente de ma ini care transmit for ele între elementele ma inii, care se mi în rela ie unul cu cel lalt. Se face o distinc

Detaljer

Transformatoare de distribuție în ulei. 20/ /0.4..6/0.4kV kva. Transformatoare de distribuție în ulei Catalog

Transformatoare de distribuție în ulei. 20/ /0.4..6/0.4kV kva. Transformatoare de distribuție în ulei Catalog Transformatoare de distribuție în ulei Catalog 2008 2009 Transformatoare de distribuție în ulei 20/0...10/0...6/0.kV 25 3150 kva SC AZEN SYSTEME SRL 120133 Buzau, Str. Th. Neculuta, Nr. 26 Tel/Fax: 0338

Detaljer

Pagina 1 din 101 Redactarea 2

Pagina 1 din 101 Redactarea 2 Pagina 1 din 101 Redactarea 2 CUPRINS CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE... 5 SECIUNEA 1 Obiect i domeniu de aplicare... 5 SECIUNEA a 2-a Prevederi generale... 5 SECIUNEA a 3-a Definiii - terminologie... 6

Detaljer

TEAM DKP V~ 50Hz 2250W. Dobbel kokeplate. I/B Version Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TEAM DKP V~ 50Hz 2250W. Dobbel kokeplate. I/B Version Front cover page (first page) Assembly page 1/6 Dobbel kokeplate I/B Version 100408 TEAM DKP 10 230V~ 50Hz 2250W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 N Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les gjennom denne bruksanvisning

Detaljer

Manual. MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) /240V /240V. RO Anexă

Manual. MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) /240V /240V. RO Anexă Manual RO Anexă MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) 24 5000 120-100 230/240V 48 5000 70-100 230/240V 2 1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ Generale Vă rugăm să citiți mai întâi documentația livrată împreună

Detaljer

Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN

Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN Nr.Crt. Denumire DIN STAS ISO UNI EN 1 Nituri din otel, cu cap semirotund ~124/660 797 /1051 134/748 2 Nituri din otel, cu cap tronconic 801 3 Nituri din otel, cu cap semiinecat ~302 802 4 Surub cu cap

Detaljer

VIESMANN. Instrucţiuni de montaj şi service VITOPEND 100. pentru personalul de specialitate

VIESMANN. Instrucţiuni de montaj şi service VITOPEND 100. pentru personalul de specialitate Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitopend 100 Tip WH1B Cazan mural pentru încălzire şi cazan pentru încălzire şi preparare de apă Datum: caldă menajeră pe combustibil

Detaljer

ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor

ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor Tehnologii acţionări \ Automatizări acţionări \ Integrare sisteme \ Services ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor Ediţia 10/2012

Detaljer

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10 Frityrkoker I/B Version 110720 TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W Front cover page (first page) Assembly page 1/10 N 1. Håndtak på stekekurven 2. Kurv 3. Lysindikator for temperatur 4. Lysindikator for strøm

Detaljer

MATEMATIKK. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Sus/în top/peste. Ord og begreper

MATEMATIKK. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Sus/în top/peste. Ord og begreper MATEMATIKK Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Obține Mange Mulți Venstre Stânga Høyre Dreapta Øverst Sus/în top/peste Nederst Inferior/Jos Lite Puţin Mye Mult Flest Cel mai mult/cele

Detaljer

Bucureşti de transformare aeriene - PTA

Bucureşti de transformare aeriene - PTA Societatea Comercială SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 37 Rev. 0 1 2 ELECTRICA S.A. Confecţii metalice pentru posturi Data 2010 Bucureşti de transformare aeriene - PTA Nr.pag : 23 CUPRINS 1. GENERALITĂŢI...

Detaljer

RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI

RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI RISCURI DATORATE EXPUNERII LA AGEN I BIOLOGICI Materialul este conceput cu sprijinul informa iilor prezentate în Ghidul na ional de biosiguran pentru laboratoarele medicale (traducerea i adaptarea în limba

Detaljer

RO5094. Manual de utilizare pentru notebook PC

RO5094. Manual de utilizare pentru notebook PC RO5094 Manual de utilizare pentru notebook PC Decembrie 2009 Cuprins Precauţii referitoare la siguranţă... 3 Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră... 5 Utilizarea touchpad-ului... 7 Părţile de bază

Detaljer

Manual de utilizare pentru notebook PC

Manual de utilizare pentru notebook PC ANT. 1394 E-SATA HDMI RO4878 Manual de utilizare pentru notebook PC Septembrie 2009 Cuprins Precauţii referitoare la siguranţă... 3 Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră... 5 Utilizarea touchpad-ului...

Detaljer

DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A.

DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A. Pagina: 1 29 Specificaţie Tehnică Anvelopa Posturilor de Transformare în Anvelopă de Beton (24 kv) Prezenta specificaţie tehnică s-a întocmit de către: Departamentul Managementul Reţelei Serviciul Inginerie

Detaljer

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You Pioneering for You Wilo-Yonos PICO en Installation and operating instructions pl Instrukcja montażu i obsługi cs Návod k montáži a obsluze hu Beépítési és üzemeltetési utasítás ru Инструкция по монтажу

Detaljer

Tarif (lei/u.m.) Nr. Denumirea lucrarii (serviciului) de Valoare TVA Total crt. masura fara TVA (19 % din (col. 3+col.4) col. 3)

Tarif (lei/u.m.) Nr. Denumirea lucrarii (serviciului) de Valoare TVA Total crt. masura fara TVA (19 % din (col. 3+col.4) col. 3) tarifelor pentru lucrări executate şi servicii prestate, de catre Filialele de Distributie si de Furnizare a Energiei Electrice, catre terţi (Avizarea documentatiilor tehnicoeconomice elaborate de agenti

Detaljer

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici.

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici. Viktige uttrykk Expresii importante Hei! God morgen! God dag! God kveld! God natt! Ha det bra! Ha det! Vi sees! Velkommen! Hvordan har du det? Bra, takk., vær så snill! Vær så god! Takk! Tusen takk! Kunne

Detaljer

Actuatoare termostatice

Actuatoare termostatice 2 111 EN 215-1 cu senzor la distanţă cu reglaj la distanţă Actuatoare termostatice pentru ventile de calorifer VDN.., VEN.., VUN.., VPD.. şi VPE.. Acţionare autonomă, fără alimentare din exterior Senzor

Detaljer

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE Modulul Consideratii generale privind procesul de masurare CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESL DE MASRARE Subiecte.. Definirea notiunii de masurare.. Marimi si unitati de masura.3. Mijloace si metode

Detaljer

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2014

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2014 Nr. Nesecret Către: Instituţia Prefectului Judeţul Olt Mun. Slatina, Bd. A.I. Cuza, nr. 12A, 230025, jud. Olt Ref: Primirea și distribuirea biletelor de tratament balnear în anul 2014 PRIMIREA SI DISTRIBUIREA

Detaljer

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL Societatea Comercială WEST SUPER TOUR este o AGENŢIE DE TURISM care are în obiectul de activitate

Detaljer

INFORMATICĂ şi TIC. Manual pentru clasa a V-a. Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ISBN

INFORMATICĂ şi TIC. Manual pentru clasa a V-a. Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ISBN MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac INFORMATICĂ şi TIC ISBN 978-606-727-233-8 INFORMATICĂ şi TIC Manual pentru clasa a V-a Manual pentru clasa a V-a V Acest manual

Detaljer

CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI. Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE

CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI. Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI IN MUNICIPIUL PLOIESTI Incheiat astazi ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE 1.1 Municipiului Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE

6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE 6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE 6.1. Prezentarea ionosferei. Structura ionosferei reale Prin ionosferă se înţelege acel domeniu ionizat al atmosferei care se află la înălţimi mai mari de 60 km faţă de

Detaljer

ELECTRICA - S.A. Anexa nr. 2

ELECTRICA - S.A. Anexa nr. 2 ELECTRICA - S.A. Anexa nr. (Avizarea documentatiilor tehnico-economice elaborate de agenti economici atestati) crt. masura fara TVA (9 % din (col. +col.) col. ) 0 DE AGENTII ECONOMICI ATESTATI DE ANRE,

Detaljer

Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate.

Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate. Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate. Grâul se numără printre cele mai vechi plante cultivate, fiind folosit ca pâinea cea de toate zilele de peste jumătate din

Detaljer

Catalog produse ORL - ENT - HNO

Catalog produse ORL - ENT - HNO Catalog produse ORL - ENT - HNO 1 I. PRODUSE PENTRU DIAGNOSTIC - CABINET Tensiometre si stetoscoape ERKA 3 Instrumente diagnostic NOPA 5 Otoscop Riester 6 Lampa si oglinda frontala FAROMED 6 Set endoscopie

Detaljer

Huomautus Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.

Huomautus Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen. EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

Usi de interior pentru locuinte Usi de interior pentru un camin primitor

Usi de interior pentru locuinte Usi de interior pentru un camin primitor Usi de interior pentru locuinte Usi de interior pentru un camin primitor Usile (ne) definesc locuinta In mod special : Toate usile sunt livrabile cu cant rotunjit, elegant la vedere : placut la vedere

Detaljer

Manual de utilizare. Oricând aici pentru a vă ajuta HTB3510 HTB3540 HTB3570. Întrebare? Contactați Philips

Manual de utilizare. Oricând aici pentru a vă ajuta HTB3510 HTB3540 HTB3570. Întrebare? Contactați Philips Oricând aici pentru a vă ajuta Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la www.philips.com/support Întrebare? Contactați Philips HTB3510 HTB3540 HTB3570 Manual de utilizare Cuprins 1 Important 2

Detaljer

LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat

LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat Îndrumar de laborator la fizică Chişinău

Detaljer

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE 2 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale

Detaljer

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Aplicaţie de raportare pentru laboratoare Versiune document: 3.7 RELEASED Creat: 26.06.2006 Ultima actualizare: 24.10.2014 Acest

Detaljer

UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation

UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation Sumar 1. Unde și când vor avea loc jocurile?... 5 2. Câte bilete sunt disponibile pentru UEFA EURO 2016?... 5 3. Ce tipuri de bilete sunt

Detaljer

Cod CAEN Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza Cod CAEN Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase,

Cod CAEN Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza Cod CAEN Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase, I.1. CONTEXT Raport de Amplasament S.C. GA PRO CO CHEMICALS S.A. I. INTRODUCERE Raportul de Amplasament a fost intocmit de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD ECOIND

Detaljer

23. Coordonate stelare şi planetare

23. Coordonate stelare şi planetare 23. Coordonate stelare şi planetare 23.1. Coordonate stelare Nu de multe ori, poate, v-aţi întrebat dacă stelele pe care le priviţi noaptea sunt situate toate la aceeaşi distanţă sau, dimpotrivă, sunt

Detaljer

Norwegian Cooperation Programme with Romania

Norwegian Cooperation Programme with Romania Norwegian Cooperation Programme with Romania Editie speciala in memoriam OCTAVIAN LUCA Newsletter realizat in cadrul proiectului Întărirea capacităńii de organizare şi funcńionare a Comitetelor de Sănătate

Detaljer

Ianuarie 2014 177. România & Republica Moldova

Ianuarie 2014 177. România & Republica Moldova Ianuarie 2014 177 România & Republica Moldova Mesajul Fondatorului Companiei ACUM ESTE MOMENTUL PERFECT Începutul anului este întotdeauna o perioadă propice să reflectăm. La alegerile noastre şi la succesul

Detaljer

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Versiune document: 3.7 RELEASED Creat: 14.09.2007 Ultima actualizare: 24.10.2014 Acest document a fost realizat si avizat de: Nume

Detaljer

2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013

2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013 2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013 Telefon inteligent Acer Liquid E2 Duo Număr model: Număr de serie: Data achiziţiei: Locul achiziţiei:

Detaljer

Program Senior Voyage

Program Senior Voyage Program Senior Voyage EMIRATELE ARABE UNITE: SENIOR VOYAGE DUBAI cu plecare din BUCURESTI SENIOR VOYAGE este conceptul gratie caruia cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu numai) implicit si romanii

Detaljer

Stimate client, Echipa

Stimate client, Echipa SKIN CARE SYSTEM Stimate client, In acest an putem privi inapoi inspre aprope 3 decenii de succes, timp in care CNC a fost intr-o continua dezvoltare. Cu motivatie constanta si pasiune nelimitata mentinem

Detaljer

TCP Transmission Control Protocol

TCP Transmission Control Protocol Reţele Locale de Calculatoare TCP Transmission Control Protocol curs 6 09.11.2009 11.11.2009 Universitatea POLITEHNICA Bucureşti Nivelul Transport Oferă servicii nivelului Sesiune Primește servicii de

Detaljer

Dosar nr. 6758/86/2013* Debitor: S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA în faliment in bankruptcy en faillite Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002 C.U.I.

Dosar nr. 6758/86/2013* Debitor: S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA în faliment in bankruptcy en faillite Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002 C.U.I. Dosar nr. 6758/86/2013* Debitor: S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA în faliment in bankruptcy en faillite Nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002 C.U.I. RO14682110 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Consorţiul format din practicienii

Detaljer

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. - GIURGIU REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL IN PORTURILE DIN AFARA RETELEI TEN-T - PORT CORABIA RAPORT PRIVIND IMPACTUL

Detaljer

PLANIMETRIA 1. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE

PLANIMETRIA 1. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE PLANIMETRIA Partea din topografie care se ocupă cu studiul instrumentelor și metodelor necesare determinării poziției în plan a punctelor topografice de pe teren, în scopul transpunerii lor pe plan sau

Detaljer

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS Facultatea INGINERIE ELECTRICĂ PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS Electrotehnica [Inginerie electrica] Masini, Materiale si Actionari Electrice [Inginerie electrica] nr 48 As. 17.10.2016 / 10.00 / EB-210

Detaljer

C U P R I N S. 1. Județul CĂLĂRAȘI Județul GIURGIU Județul IALOMIȚA Județul TELEORMAN pag.

C U P R I N S. 1. Județul CĂLĂRAȘI Județul GIURGIU Județul IALOMIȚA Județul TELEORMAN pag. Camera Notarilor Publici Bucuresti STUDIU DE PIATA pentru anul 2017 privind valorile minime imobiliare Judetele: CALARASI GIURGIU IALOMITA TELEORMAN - 2017 - C U P R I N S pag. 1. Județul CĂLĂRAȘI...

Detaljer

INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci

INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci CALCULUL FRECVENTEI CARDIACE : 1. Pentru un ritm cu intervale RR regulate (in particular ritm sinusal), inregistrat cu viteza

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver. Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Catalog Partener

Catalog Partener 2012 Catalog Partener 2 Cuprins golf Tablouri IP40 - montaj aparent sau incastrat 4 volta Tablouri IP30 - montaj incastrat 6 Tablouri de distributie Aparataj de protectie vector Tablouri IP54 montaj aparent

Detaljer

CARTE DE REȚETE Aparat de gatit in vid

CARTE DE REȚETE Aparat de gatit in vid CARTE DE REȚETE Aparat de gatit in vid www.sousvidesupreme-romania.ro GĂTIRE în vid 5ani GARANȚIE toate produsele Cuprins Carne Ciolan afumat cu garnitura de orez salbatic cu linte si fidea 4 Pulpa de

Detaljer

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL,

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, Introducere Prezenta documentaţie a fost realizată în baza O.M.nr.135/76/84/1.284/2010 1, respectându-se normativul de conţinut prezentat în Anexa nr. 5, privind Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare,

Detaljer

3 motors industriell støvsuger

3 motors industriell støvsuger S3 kan utstyres med en 50 eller 100 liters beholder eller et "Gravity Unload" system (GU). GU systemet er utstyrt med en plastpose eller med et "Longopac" plastpose system. Tre uavhengige motorer Elektronisk

Detaljer

CUPRINS. 1. Definiţii. 2. Aplicaţii GIS. 3. Harta. 4. Modelul de date geo-relaţional. 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS

CUPRINS. 1. Definiţii. 2. Aplicaţii GIS. 3. Harta. 4. Modelul de date geo-relaţional. 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS CUPRINS 1. Definiţii 2. Aplicaţii GIS 3. Harta 4. Modelul de date geo-relaţional 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS 6. Schema de organizare şi strategii pentru implementarea unui GIS 7. Open

Detaljer

Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII

Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII A. INTRODUCERE 1. Scop Union des associations européennes de football (UEFA), organismul european

Detaljer

Noţiuni introductive. Mărimi topografice. Clasificarea instrumentelor topografice Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor

Noţiuni introductive. Mărimi topografice. Clasificarea instrumentelor topografice Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor INSTRUMENTE ŞI APARATE TOPOGRAFICE CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Noţiuni introductive. Mărimi topografice. Clasificarea instrumentelor topografice Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor 2.1.

Detaljer

TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE. Manager Maria Adriana Hausvater

TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE. Manager Maria Adriana Hausvater TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE 2013 Manager Maria Adriana Hausvater Anul 2013 reprezintă pentru Teatrul Național o perioadă de consolidare a poziției sale în plan local,

Detaljer

Noua Dacia Duster, legenda off-road continuă...

Noua Dacia Duster, legenda off-road continuă... Noua Dacia Duster Noua Dacia Duster, legenda off-road continuă... Dacia Duster evoluează. Un stil exterior nou care accentuează trăsăturile de SUV și un interior modern, complet înnoit. Toate acestea,

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategie de dezvoltare a inițiativelor regionale și locale privind meșteșugurile în Regiunea Nord-Vest

Strategie de dezvoltare a inițiativelor regionale și locale privind meșteșugurile în Regiunea Nord-Vest Titlul Programului: PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Titlul Proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor Editat de: ODYSSEY EDGE TECHNOLOGIES

Detaljer

Industri støvsugere. Ref. no. 4041200383 4041200385 4041200386. Ramme i rustfritt stål. Utblåsning HEPA filter. Rustfritt stål filterhus

Industri støvsugere. Ref. no. 4041200383 4041200385 4041200386. Ramme i rustfritt stål. Utblåsning HEPA filter. Rustfritt stål filterhus Picture shown may not represent model quoted Standard equipment Standard equipment Model ATEX Z22 AD XX AD XXX 4041200383 4041200385 4041200386 PRODUCT FEATURES Støvposesystem Ramme i rustfritt stål Utblåsning

Detaljer

Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia

Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia Lago di Garda, Lago Maggiore & Lago Como hoteluri / Sirmione, Locarno (Elvetia), Portofino, Cinque Terre; BONUS: asigurare medicala si storno Durata: 14 zile I Plecari:

Detaljer

MODIFICAT DE SI DE. CAPITOLUL 1: Scop

MODIFICAT DE SI DE. CAPITOLUL 1: Scop ORDIN nr. 318 din 3 martie 2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară

Detaljer

Bansko Statiunea - Descriere hoteluri

Bansko Statiunea - Descriere hoteluri Bansko Statiunea - Descriere hoteluri BANSKO - hotelurile, statiunea si partiile de schi - Cea mai usoara descriere a statiunii este in comparare cu statiunile din Romania. Un prim lucru important este

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE.

CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE. CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE. 2014 POȚI SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE ÎN DOAR 9 ZILE? DA. Programul CLEAN 9 te poate ajuta la lansarea călătoriei tale pentru a deveni mai suplu

Detaljer

.C.I. 90 de e variante. elului lului elabo. (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu Silvia Brabeceanu Nicolae Breazu. Csaba Oláh.

.C.I. 90 de e variante. elului lului elabo. (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu Silvia Brabeceanu Nicolae Breazu. Csaba Oláh. Culegere Online Evaluare Naţionalăă la Matematică 010 011 o.ro 90 de e variante realizate după upă mode elului lului elabo orat de M.E.C.I..C.I. Andrei Octavian Dobre (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu

Detaljer

Industri støvsugere. Stjernefilter 12 lommer 1,95m2 L-kl Ø460 40000338 1. Model T30S L50 T30S L100 T30S Gu Fm

Industri støvsugere. Stjernefilter 12 lommer 1,95m2 L-kl Ø460 40000338 1. Model T30S L50 T30S L100 T30S Gu Fm Takket være blåserens plassering i bunnen av kabinettet, er denne modellen lett og sikker å manøvrere. Det kompakte design gjør velegnet til smale områder. fås i tre standard versjoner: L100, med en 100

Detaljer

Raport ştiinţific şi tehnic - Contract de finanţare nr. 139/2012

Raport ştiinţific şi tehnic - Contract de finanţare nr. 139/2012 Nanomateriale oxidice cu proprietăţi fotocatalitice aplicate în degradarea avansată a compuşilor xenobiotici din apă NATIXEN-. PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0031 Raport ştiinţific şi tehnic - Contract de finanţare

Detaljer

Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in:

Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in: Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in: a. Probleme oficiale i. Politia Politi In Norvegia, Politia nationala se ocupa de multe lucruri chiar si de lucruri care nu

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Gi verkstedet et skikkelig løft

Gi verkstedet et skikkelig løft Gi verkstedet et skikkelig løft 2 Søylere fra 3,2 til 5 Ton. Velg mellom bunnramme eller toppramme. Elektrohydraulisk drift. 220V/1-Fas eller 400V/3 fas. Priser fra 12.990,- ekskl. mva. Sakseløftere og

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Industristøvsugere 118

Industristøvsugere 118 Nilfisk-CFM 118 er en 1-faset industristøvsuger til støv og tørt materiale. 118 har en 1000W by-pass motor beskyttet av et metallhode. Standard filteret er et polyester L filter. Dette kan skiftes ut med

Detaljer

Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig?

Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? 2017 Author Translator Publisher ISBN Type set Illustration

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk

NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk Allmennyttige midler fra Ghidul a fost întocmit de către (Hvem har utarbeidet veilederen) Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen (Serviciul gratuit

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

SEMI - HERMETISKE KOMPRESSORER. Priser og Tekniske Data. H SERIE: 407c, 134a, 404a CD SERIE: CO2

SEMI - HERMETISKE KOMPRESSORER. Priser og Tekniske Data. H SERIE: 407c, 134a, 404a CD SERIE: CO2 SEMI - HERMETISKE KOMPRESSORER Priser og Tekniske Data H SERIE: 7c, 134a, 4a CD SERIE: CO2 Et firma i hillcogruppen Kuldeagenturer AS TLF : 31 18 Epost : post@kuldeagenturer.no1 1 INNHOLD PRISER DORIN

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Krav til importører av luft til- luft varmepumper. Jon Ivar Tidemann Vice President Nemko Group

Krav til importører av luft til- luft varmepumper. Jon Ivar Tidemann Vice President Nemko Group Krav til importører av luft til- luft varmepumper Jon Ivar Tidemann Vice President Nemko Group Bakgrunn Fra spørreundersøkelse: Hvilke krav til luft til luft varmepumper kunne du ønske mer informasjon

Detaljer

NY! Pneumatisk slangeventil type VMC Air operated Pinch Valve type VMC. The flexible modular system for solvable and aseptic piping connections!

NY! Pneumatisk slangeventil type VMC Air operated Pinch Valve type VMC. The flexible modular system for solvable and aseptic piping connections! NY! Pneumatisk slangeventil type VMC Air operated Pinch Valve type VMC Flens / Flange Innvendige gjenger / Internal Thread urtigkopling / Tri-Clamp veisemuffe / Weld-on ends Utvendige gjenger / Threaded

Detaljer

A-line Starter kombinasjoner i sett, åpen utførelse

A-line Starter kombinasjoner i sett, åpen utførelse Short Form Oversikt Aline Starter kombinasjoner i sett, åpen utførelse Generell informasjon Starter kombinasjoner i sett (åpen type) for trefase asynkron motorer produsert etter IEC 60 94741 spenning opp

Detaljer