EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010"

Transkript

1 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Utlån Sum utlån før nedskrivning på utlån Nedskrivning på Utlån 10,11, Sum netto utlån til og fordringer på kunder Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Aktiverte prosjekter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Kortsiktige fordringer Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER EnterCard Norge AS - Årsrapport

2 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG PASSIVA NOK 1000 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 7, Sum gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Skyldig utbytte - - Skatteforpliktelse Annen gjeld 7, Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for forpliktelser og kostnader Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Sum GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 4,5 Aksjekapital Annen Egenkapital Sum EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo 29. mars 2012 Håkan Nyberg Styrets leder Freddy Syversen Administrerende Direktør Luke Enock Tord Topsholm Eva Maria Bekier Morten Gulbæk Anne-Mette Krighaar John Einar Kjevik Ansattes representant Payal Jain Lene Groth EnterCard Norge AS - Årsrapport

3 EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2011 OG 2010 NOK Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner 19, Andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Av og nedskrivninger 2, Andre driftskostnader 7, Resultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån 11, Sum tap på utlån, garantier mv Resultat før skattekostnad Skattekostnad RESULTAT Disponeringer og overføringer Utbytte (udisponert) - - Overført fra (til) annen egenkapital ( ) ( ) Sum disponeringer og overføringer ( ) ( ) EnterCard Norge AS - Årsrapport

4 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER NOTER TIL REGNSKAPET FOR ENTERCARD NORGE AS Generelt Årsregnskapet består av resultatregnskap,balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, forsatt drift, kongruens og forsiktighet med de unntak som er beskrevet nedunder. Selskapet er eid 100 % av EnterCard Holding AB. EnterCard Norge AS har hovedkontor i Oslo, et kontor i Trondheim og en filial i København, Danmark. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med nedskriving til virkelig verdi, når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Varige driftsmidler fratrekkes regnskapsmessige avskrivninger. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Fordringer på foretak i samme konsern er ført opp til pålydende. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. Gjeld Lån er regnskapsført til nominell verdi. Påløpte, ikke forfalte renter pr er ført som avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser. Øvrig gjeld er ført opp til nominell verdi. Netto bokført verdi pr Årets avskrivninger Det enkelte driftsmiddel avskrives ordinært og lineært hvert år m avskrivningsplan tilsier. Avskrivningsplanen bygger på forutsetnin Forutsetninger om økonomisk levetid: Kontormaskiner, edb-utstyr og programvare Inventar, innredninger og ombygninger NOTE 3 - IMMATERIELLE EIENDELER NOK Netto bokført verdi pr Pensjonsordninger Ansatte i Entercard Norge AS, inngår i pensjonsordning som administreres av et forsikringsselskap. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen er aktuarberegnet og følger IFRS slik det er spesifisert i IAS19. Utlån, misligholdte kreditter og tap Utlån er vurdert til nominelle verdier korrigert for tapsnedskrivninger som er foretatt med basis i identifiserte hendelser etter IFRS og slik de er detaljert i IAS39, og i tapsforskrift. Det er tatt høyde for makroøkonomiske forhold i henhold til Finanstilsynets anbefalninger. Misligholdte kreditter er kreditter som er misligholdt i henhold til avtalen, og hvor dette ikke skyldes forsinkelser eller tilfeldige forhold hos kunden. Alle kreditter som er formelt misligholdt i 60 dager eller mer, klassifiseres som misligholdte. Kreditter som ikke er formelt misligholdt, men hvor det er identifisert hendelser som indikerer at kundens økonomiske stilling innebærer en fare for tap, er klassifisert som tapsutsatte Når kreditter blir definert som misligholdt eller tapsutsatt foretas det tapsvurdering med tilhørende nedskrivninger. Dette skjer ved hjelp av statistiske modeller som grunnlag av historiske data beregner forventede innbetalinger (både renter og avdrag). Disse forventede innbetalinger diskonteres og differensen mot bokførte utlån tapsnedskrives. Inntektsføring av renter stoppes dersom disse forventes tapt. Konstaterte tap blir utgiftsført i sin helhet. Opptjente, ikke betalte renter og gebyrer blir tilbakeført når et engasjement blir overført til inkasso Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer regnskapsføres etterhvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Opptjente ikke betalte renter og gebyrer på tapsutsatte engasjementer tilbakeføres når engasjementet overføres til inkasso. Skatt Skattekostnaden i resultatskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi. EnterCard Norge AS - Årsrapport

5 NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER NOK Programvare Edb-utstyr Inventar Sum Netto bokført verdi pr Anskaffelseskost Tilgang i året Valutakorreksjon (10) (4) (5) (19) Avgang i året (2.443) 0 (405) (2.847) Anskaffelseskost Ordinære avskrivninger pr Ordinære avskrivninger i året Valutakorreksjon avskrivninger (21) 15 (3) (9) Avgang ordinære avskrivninger (2.443) 0 (405) (2.848) Akk. avskrivninger pr Netto bokført verdi pr Årets avskrivninger Det enkelte driftsmiddel avskrives ordinært og lineært hvert år med et beløp minst så stort som en fornuftig avskrivningsplan tilsier. Avskrivningsplanen bygger på forutsetninger om driftsmidlenes økonomiske levetid. Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått på forr fordringer på selskaper i konsernet EnterCard Holding AB u transaksjoner. Forutsetninger om økonomisk levetid: Kontormaskiner, edb-utstyr og programvare Inventar, innredninger og ombygninger 3 år 5 år NOTE 3 - IMMATERIELLE EIENDELER Aktiverte Aktiverte NOK Lisenser prosjekter Sum Netto bokført verdi pr Anskaffelseskost Tilgang i året Valutakorreksjon (1) (91) (91) Avgang i året (4.125) (13.185) (17.310) Anskaffelseskost Ordinære avskrivninger pr Ordinære avskrivninger i året Valutakorreksjon avskrivninger (0) (62) (62) Avgang ordinære avskrivninger (4.125) (11.493) (15.618) Akk. avskrivninger pr Netto bokført verdi per Årets avskrivninger Avskrivningene baserer seg på forventet økonomisk levetid. Kostnader i forbindelse med enkelte større prosjekter er delvis aktivert og nedskrives lineært over 4 år. NOTE 4 - EGENKAPITAL Annen NOK Aksjekapital egenkapital Pr Valutakorreksjon annen egenkapital Årets resultat Pr Den innskutte aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende 1000 kroner. Spesifikasjon av kapitaldekningen: Risikovektet beregningsgrunnlag (eiendeler som ikke inngår i handelsportefølje) Kjernekapital Tilleggskapital Brutto ansvarlig kapital E fradrag - - F fradrag - - Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning i % 19,51 % 16,12 % Immaterielle eiendeler (39.678) (50.737) Kjernekapitalen er egenkapitalen korrigert for immaterielle eiendeler og aktiverte prosjekter. EnterCard Norge AS - Årsrapport

6 NOTE 5 - EIERSTRUKTUR EnterCard Norge AS er 100 % eiet av svenske EnterCard Holding AB. NOTE 6 - PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Skyldige feriepenger, honorarer og arb.giveravgift (17.919) (18.754) Diverse påløpne kostnader ( ) ( ) Sum ( ) ( ) NOTE 7 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått på forretningsmessige vilkår. EnterCard Norge AS har ingen fordringer på selskaper i konsernet EnterCard Holding AB ut over det som følger av løpende forretningsmessige transaksjoner. Driftskonti i samarbeidsbanker Lån i samarbeidsbanker Konserninterne fordringer Konsernintern gjeld Konserninterne kostnader til EnterCard Holding AB Provisjoner avgitt til samarbeidspartnere NOTE 8 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.M. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sosiale kostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Antall årsverk Antall ansatte pr Antall årsverk pr Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelser og lån til ledende ansatte mv. Lønn til administrerende direktør Innskudd og kompensasjon pensjonsordninger Annen godtgjørelse til administrerende direktør Honorar til styret 0 0 Honorar til representantskap Honorar til kontrollkomiteen Adm dir har avtale om førtids- uføre og alderspensjon som gir 70% av fast og variabel lønn i pensjon. Ordningen er sikret og er hensyntatt i selskapets pensjonsforpliktelse, jfr note 18. Administrerende direktørs variable lønn er knyttet til måltall for resultat før skatt, rentebærende utlån, risikojusterte inntekter, aggregerte tall og risikotagende nivå for EnterCard Norge AS og EnterCard Group. Adm dir har en etterlønnsavtale som sikrer opprettholdelse av samtlige betingelser i inntil 18 mndr. Honorar til revisor Honorar til Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester Honorar til Deloitte AS for regnskapsbistand NOTE 9 - UTLÅN Brutto utlån på mill kr består av akkumulerte saldi på de enkelte kunders kredittkortreskontro. For nærmere spesifikasjon av misligholdte og øvrige tapsutsatte utlån samt nedskrivninger på utlån vises det til note 10, 11 og 12. Kundene både i Norge og Danmark er i all hovedssak lønnsmottakere spredt geografisk og demografisk jevnt utover landene. EnterCard Norge AS - Årsrapport

7 NOTE 10 - UTVIKLING MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER Misligholdte engasjementer: Brutto misligholdte engasjementer Tapsnedskrivning misligholdte engasjementer Netto misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer: Brutto tapsutsatte engasjementer Tapsnedskrivning tapsutsatte engasjementer Netto tapsutsatte engasjementer Sum tapsnedskrivninger NOTE 11 - ENDRING I TAPSNEDSKRIVNINGER Tapsnedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt tapsnedskrivninger Økte tapsnedskrivninger i perioden Tapsnedskrivninger ved periodeslutt NOTE 12 - RESULTATFØRT TAP PÅ UTLÅN Årets resultatførte tap på utlån fremkommer som følger: Periodens endring i tapsnedskrivninger (29.495) Valutakorrigering tapsreserveringer (482) (5.564) + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader NOTE 13 - LÅN OG RENTEVILKÅR Lån fra kredittinstitusjoner består av en åpen trekkramme i Swedbank, Stockholm, som pr var trukket opp til mill kr og en tilsvarende ramme i Barclays Bank, London, som også var trukket opp til mill kr. Gjennomsnittsrente i 2011 var 3,67 % i Swedbank og 3,66 % i Barclays Bank. I den danske virksomheten var den samme trekkrammen trukket opp med 756 mill kr hos Swedbank og 756 mill kr hos Barclays Bank. Gjennomsnittsrente var 2,48 % hos Swedbank og 2,48 % hos Barclays Bank. Det eksisterer også et evigvarende ansvarlig lån på 48 mill kr som i 2011 hadde en gjennomsnittsrente på 5,98 %. NOTE 14 - ANDRE GEBYRER OG PROVISJONSINNTEKTER Provisjoner og gebyrer fra betalingsformidling NOTE 15 - ADMINISTRASJONSKOSTNADER - SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE ENKELTPOSTER Konsulenthonorarer Innleid arbeidskraft EnterCard Norge AS - Årsrapport

8 NOTE 16 - SKATT Sammenheng mellom resultat før skattekostnad og skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller (15.231) Fremført korreksjonsinntekt - - Permanente forskjeller: Anvendt fremførbart godtgjørelse på utbytte - - Anvendt fremførbart underskudd - - Grunnlag for skatt Betalbar skatt, 28% Betalbar skatt Skatt av korreksjonsinntekt - - Endring i utsatt skattefordel (5.022) Skattekostnad Midlertidige forskjeller pr Pensjonsforpliktelse (180) Varelager - - Driftsmidler (6.039) Pensjonsmidler - - Sum midlertidige forskjeller (6.219) Netto utsatt skatteforpliktelse / skattefordel (1.741) Avstemming av skattekostnad: 28 % av resultat før skatt Permanente forskjeller (28 %) Beregnet skattekostnad NOTE 17 - FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko Selskapet trekkrettigheter vurderes tilstrekkelig til å dekke de løpende forpliktelser knyttet til bruk av kredittkort. Renterisiko Tidspunktet for avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser følger i hovedsak restløpetiden for balansepostene. Valutarisiko Det påhviler ingen valutarisiko på noen av regnskapspostene. Forfallsstruktur på diverse eiendeler i balansen gruppert etter forfallstidspunkt NOK Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall Sum Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 568,1 283,3 851,5 Utlån til og fordringer på kunder 8.396, ,8 Tapsreservering (327,6) (327,6) Kortsiktige fordringer 34,9 34,9 Andre eiendeler 116,7 116,7 Sum 603, ,2-283,3-116, ,3 Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 589, , ,3 48, ,5 Annen gjeld 224,3 224,3 Pensjonsforpliktelser 0,2 0,2 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 23,5 150,6 174,1 Egenkapital 1.554, ,2 Sum - 837, , ,3 0, , ,3 Poster utenom balansen EnterCard Norge AS - Årsrapport

9 NOTE 18 - MAKS KREDITTRISIKOEKSPONERING Tabellen nedenfor viser maksimalt eksponering mot kredittririko for komponentene i balansen Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantestillelser og tillatte motregninger. NOK Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Tapsnedskrivninger ( ) ( ) Andre eiendeler Sum eiendeler Forpliktelser Ubenyttede kreditter Sum finansielle garantistillelser Total kredittrisikoeksponering NOTE 19 - PENSJONER Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 143 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringselskap. I tillegg har adm dir avtale om førtids- uføre og alderspensjon. Ordningen er sikret og er hensyntatt i oppstillingen under. NOK 1000 Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (3.261) (3.089) Administrasjonskostnader Resultatført estimeringstap/(gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad NOK 1000 Sikret Sikret Opptjente pensjonsforpliktelser pr Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) (79.505) (60.352) Ikke resultatført virkning av estimatavvik (30.755) (45.613) Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse pr (6.179) EnterCard Norge AS har kollektivforsikring for de ansatte som er dekket gjennom Vital Forsikring. Selskapets pensjonsforpliktelser omfattet 143 ansatte pr og 137 ansatte pr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00 % 3,60 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,00 % Forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,40 % 5,00 % Regulering av løpende pensjon 1,30 % 0,50 % Aktuarmessige forutsetninger Anvendt dødlighetstabell K2005 K2005 Anvendt uføretariff IR02-nivå IR02-nivå Sammensetning av pensjonsmidler for fondert ordning Obligasjoner 47,40 % 55,10 % Aksjer 17,10 % 15,60 % Eiendom 17,00 % 16,10 % Utlån 18,50 % 13,20 % Totalt 100,00 % 100,00 % EnterCard Norge AS - Årsrapport

10 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2011 OG 2010 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt ( ) ( ) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Av og nedskrivninger Andre ikke-kontantposter (29.495) Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet ( ) (83.425) Endring i andre tidsavgreningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto inn-/utbetalinger til og fordringer på andre finansinstitusjoner Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv. (15.230) (30.962) Innbetalinger ved salg av driftsmidler mv. 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (6.113) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av aksjekapital 0 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter EnterCard Norge AS - Årsrapport

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer