EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011"

Transkript

1 EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011 NOK Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner 19, Andre personalkostnader Administrasjonskostnader 7, 8, Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Av- og nedskrivninger 2, Andre driftskostnader Resultat før tap på utlån, garantier mv Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån 11, Sum tap på utlån, garantier mv Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT FOR ÅRET Årsresultat Omregningsdifferanser Andre poster ført mot totalresultatet - - TOTALRESULTAT FOR ÅRET Disponeringer og overføringer Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer EnterCard Norge AS - Årsrapport

2 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 OG EIENDELER NOK 1000 EIENDELER Note Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Utlån Sum utlån før nedskrivning på utlån Nedskrivning på Utlån 10,11, Sum netto utlån til og fordringer på kunder Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Aktiverte prosjekter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Kortsiktige fordringer Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER EnterCard Norge AS - Årsrapport

3 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 OG GJELD OG EGENKAPITAL NOK 1000 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 7, Sum gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Annen gjeld 7, Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for forpliktelser og kostnader Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Sum GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 4,5 Aksjekapital Annen egenkapital Sum EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL EnterCard Norge AS - Årsrapport

4 Utbytte Utbytte er i årsregnskapet behandlet i tråd m balansedagen. KONTANTSTRØMSOPPSTILLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2012 OG 2011 NOK Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 16 ( ) ( ) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 2, Av og nedskrivninger 2, Andre ikke-kontantposter (30 799) (29 495) Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Effekt av valutakursendringer 0 0 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet 18 ( ) ( ) Endring i andre tidsavgreningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto inn-/utbetalinger til og fordringer på andre finansinstitusjoner Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv. 2, 3 (39 259) (15 230) Innbetalinger ved salg av driftsmidler mv. 2, Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (6 113) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved utstedelse av aksjekapital Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Generelt Årsregnskapet består av resultatregnskap,b forenklet IFRS etter Regnskapsloven prinsipper om historisk kost, sammenlignba nedunder. Selskapet er eid 100 % av EnterCard Holdi EnterCard Norge AS har hovedkontor i Osl Hovedregel for vurdering og klassifiseri Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er Fordringer som skal tilbakebetales innen et kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskos Varige driftsmidler avskrives over forventet Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt be Fordringer på foretak i samme konsern er f Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltv Immaterielle eiendeler med begrenset økon gjenvinnbart beløp dersom de forventede ø tilvirkningsutgifter. Transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenl Transaksjoner i utenlandsk valuta er regnsk Pengeposter i utenlandsk valuta er i balans Tilhørende omregningsdifferanse etter skat Gjeld Lån er regnskapsført til nominell verdi. Pålø og forpliktelser. Øvrig gjeld er ført opp til no Pensjonsordninger Ansatte i den norske virksomhetsdelen av E et forsikringsselskap. Pensjonsmidlene vur pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi balanseført som langsiktig gjeld. Netto pen pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virknin driftskostnad, og er presentert sammen me tjenestepensjon. Tilsvarende er innskuddsb regelverk i Danmark. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er a Utlån, misligholdte kreditter og tap Utlån er vurdert i samsvar med amortisert k i identifiserte hendelser etter IFRS og slik d forhold i henhold til Finanstilsynets anbefaln Misligholdte kreditter er kreditter som er mis forhold hos kunden. Alle kreditter som er fo ikke er formelt misligholdt, men hvor det er fare for tap, er klassifisert som tapsutsatte. Når kreditter blir definert som misligholdt el hjelp av statistiske modeller som på grunnla innbetalinger diskonteres og differensen mo Inntektsføring av renter stoppes dersom dis Konstaterte tap blir utgiftsført i sin helhet. Opptjente, ikke betalte renter og gebyrer bl Periodisering av renter, provisjoner og g Renter, provisjoner og gebyrer regnskapsfø Opptjente ikke betalte renter og gebyrer på Skatt Skattekostnaden i resultatskapet består av resultatposter. Betalbar skatt beregnes på g endring i omregningsdifferanse. Omregning Utsatt skatt/skattefordel presentert i balans skattemessig verdi av eiendeler og forplikte Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen viser selskapets henhold til den indirekte metoden. Kontants EnterCard Norge AS - Årsrapport

5 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER NOTER TIL REGNSKAPET FOR ENTERCARD NORGE AS Generelt Årsregnskapet består av resultatregnskap,balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med forenklet IFRS etter Regnskapsloven 3-9, samt Årsregnskapsforskriften. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, forsatt drift, kongruens og forsiktighet med de unntak som er beskrevet nedunder. Selskapet er eid 100 % av EnterCard Holding AB. EnterCard Norge AS har hovedkontor i Oslo, et kontor i Trondheim og en filial i København, Danmark. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med nedskriving til virkelig verdi, når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Fordringer på foretak i samme konsern er ført opp til pålydende. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er regnskapsført etter dagskursprinsippet. Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Tilhørende omregningsdifferanse etter skatt er ført via totalresultatet. Gjeld Lån er regnskapsført til nominell verdi. Påløpte, ikke forfalte renter pr er ført som avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser. Øvrig gjeld er ført opp til nominell verdi. Pensjonsordninger Ansatte i den norske virksomhetsdelen av Entercard Norge AS, inngår i ytelesesbasert pensjonsordning som administreres av et forsikringsselskap. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig gjeld. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene om obligatorisk tjenestepensjon. Tilsvarende er innskuddsbasert pensjonordning for ansatte ved den danske filialen i samsvar med gjeldende regelverk i Danmark. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er aktuarberegnet og følger IFRS slik det er spesifisert i IAS19. Utlån, misligholdte kreditter og tap Utlån er vurdert i samsvar med amortisert kost, der nominelle verdier er korrigert for tapsavsetninger som er foretatt med basis i identifiserte hendelser etter IFRS og slik de er detaljert i IAS39, og i tapsforskrift. Det er tatt høyde for makroøkonomiske forhold i henhold til Finanstilsynets anbefalninger. Misligholdte kreditter er kreditter som er misligholdt i henhold til avtalen, og hvor dette ikke skyldes forsinkelser eller tilfeldige forhold hos kunden. Alle kreditter som er formelt misligholdt i 60 dager eller mer, klassifiseres som misligholdte. Kreditter som ikke er formelt misligholdt, men hvor det er identifisert hendelser som indikerer at kundens økonomiske stilling innebærer en fare for tap, er klassifisert som tapsutsatte Når kreditter blir definert som misligholdt eller tapsutsatt foretas det tapsvurdering med tilhørende avsetninger. Dette skjer ved hjelp av statistiske modeller som på grunnlag av historiske data beregner forventede innbetalinger. Disse forventede innbetalinger diskonteres og differensen mot bokførte utlån tapsavsettes Inntektsføring av renter stoppes dersom disse forventes tapt. Konstaterte tap blir utgiftsført i sin helhet Opptjente, ikke betalte renter og gebyrer blir tilbakeført når et engasjement blir overført til inkasso. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer regnskapsføres etterhvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Opptjente ikke betalte renter og gebyrer på tapsutsatte engasjementer tilbakeføres når engasjementet overføres til inkasso. Skatt Skattekostnaden i resultatskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel knyttet til ordinære resultatposter. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat, som inkluderer skattemessige effekter av endring i omregningsdifferanse. Omregningsdifferanse for året presentert i oppstilling over totalresultat er et etter skatt-beløp. Utsatt skatt/skattefordel presentert i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi av eiendeler og forpliktelser. Utbytte Utbytte er i årsregnskapet behandlet i tråd med hovedbestemmelsen i IFRS og således inkludert i annen egenkapital på balansedagen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen viser selskapets kontantstrømmer for operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter i henhold til den indirekte metoden. Kontantstrømmene viser en overordnet endring av betalingsmidler gjennom året. EnterCard Norge AS - Årsrapport

6 NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER NOK Programvare Edb-utstyr Inventar Sum Netto bokført verdi pr Anskaffelseskost Tilgang i året Valutakorreksjon 0 (49) (38) (87) Avgang i året (192) (2 318) (2 558) (5 068) Anskaffelseskost Ordinære avskrivninger pr Ordinære avskrivninger i året Valutakorreksjon avskrivninger 0 (42) (22) (64) Avgang ordinære avskrivninger (192) (2 318) (2 558) (5 068) Akk. avskrivninger pr Netto bokført verdi pr Årets avskrivninger Det enkelte driftsmiddel avskrives ordinært og lineært hvert år med et beløp minst så stort som en fornuftig avskrivningsplan tilsier. Avskrivningsplanen bygger på forutsetninger om driftsmidlenes økonomiske levetid. Alle transaksjoner med nærstående parter er inn fordringer på selskaper i konsernet EnterCard Ho transaksjoner. Forutsetninger om økonomisk levetid: Kontormaskiner, edb-utstyr og programvare Inventar, innredninger og ombygninger 3 år 5 år NOTE 3 - IMMATERIELLE EIENDELER Aktiverte Aktiverte NOK Lisenser prosjekter Sum Netto bokført verdi pr Anskaffelseskost Tilgang i året Valutakorreksjon (21) (1 928) (1 949) Avgang i året 0 (20 617) (20 617) Anskaffelseskost Ordinære avskrivninger pr Ordinære avskrivninger i året Nedskrivninger i året Valutakorreksjon avskrivninger (7) (1 429) (1 435) Avgang ordinære avskrivninger 0 (8 120) (8 120) Akk. Avskrivninger og nedskrivninger pr Netto bokført verdi per Årets avskrivninger og nedskrivninger Avskrivningene baserer seg på forventet økonomisk levetid. Kostnader i forbindelse med enkelte større prosjekter er delvis aktivert og nedskrives lineært over 4 år. NOTE 4 - EGENKAPITAL Annen NOK Aksjekapital egenkapital Sum Pr Endring omregningsdifferanser Årets resultat Pr Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende 1000 kroner. Alle aksjer har like rettigheter. Foreslått utbytte for regnskapsåret 2012 er kr per aksje, samlet kr Spesifikasjon av kapitaldekningen: Risikovektet beregningsgrunnlag (eiendeler som ikke inngår i handelsportefølje) Kjernekapital Tilleggskapital Brutto ansvarlig kapital E fradrag - - F fradrag - - Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning i % 22,10 % 19,51 % Immaterielle eiendeler inkludert utsatt skattefordel (30 227) (41 419) Kjernekapitalen over er egenkapitalen korrigert for immaterielle eiendeler. Kjernekapitalen vil etter utbytteutbetatling nevnt over være høyere enn internt satt kapitalmål. EnterCard Norge AS - Årsrapport

7 NOTE 5 - EIERSTRUKTUR EnterCard Norge AS er 100 % eid av svenske EnterCard Holding AB. NOTE 6 - PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATTE IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Skyldige feriepenger, honorarer og arb.giveravgift (17 919) (18 754) Diverse påløpne kostnader ( ) ( ) Sum ( ) ( ) NOTE 7 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått på forretningsmessige vilkår. EnterCard Norge AS har ikke fordringer på selskaper i konsernet EnterCard Holding AB ut over det som følger av løpende forretningsmessige transaksjoner. Driftskonti i samarbeidsbanker Lån i samarbeidsbanker Konserninterne fordringer Konsernintern gjeld Konserninterne kostnader til EnterCard Holding AB Provisjoner avgitt til samarbeidspartnere NOTE 8 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.M. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sosiale kostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Antall årsverk Antall ansatte pr Antall årsverk pr Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelser og lån til ledende ansatte mv. Lønn til administrerende direktør Innskudd og kompensasjon pensjonsordninger Annen godtgjørelse til administrerende direktør Honorar til styret 0 0 Honorar til representantskap Honorar til kontrollkomiteen Adm dir har avtale om førtids- uføre og alderspensjon som gir 70% av fast og variabel lønn i pensjon. Ordningen er sikret og er hensyntatt i selskapets pensjonsforpliktelse, jfr note 19. De ledende ansattes variable lønn er knyttet til måltall for resultat før skatt, rentebærende utlån, risikojusterte inntekter, aggregerte tall og risikotagende nivå for EnterCard Norge AS og EnterCard Group. Adm dir har en etterlønnsavtale som sikrer opprettholdelse av samtlige betingelser i inntil 18 mndr. NOK Lønn Pensjonsordning Annen godtgjørelse Head of Legal Head of Bank & Partners Head of Marketing Execution Head of Direct Issuing Head of Business Operations Department Manager Customer Service Managing Director Denmark Honorar til revisor (inkl. mva) Honorar til Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester Honorar til Deloitte AS for regnskapsbistand Honorar til Deloitte Advokatfirma AS for bistand NOTE 9 - UTLÅN Brutto utlån på mill kr består av akkumulerte saldi på de enkelte kunders kredittkortreskontro. For nærmere spesifikasjon av misligholdte og øvrige tapsutsatte utlån samt nedskrivninger på utlån vises det til note 10, 11 og 12. Kundene både i Norge og Danmark er i all hovedssak lønnsmottakere spredt geografisk og demografisk jevnt utover landene. EnterCard Norge AS - Årsrapport

8 NOTE 10 - UTVIKLING MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER Misligholdte engasjementer: Brutto misligholdte engasjementer Tapsnedskrivning misligholdte engasjementer Netto misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer: Brutto tapsutsatte engasjementer Tapsnedskrivning tapsutsatte engasjementer Netto tapsutsatte engasjementer Sum tapsnedskrivninger NOTE 11 - ENDRING I TAPSNEDSKRIVNINGER Tapsnedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt tapsnedskrivninger Økte tapsnedskrivninger i perioden Tapsnedskrivninger ved periodeslutt NOTE 12 - RESULTATFØRT TAP PÅ UTLÅN Årets resultatførte tap på utlån fremkommer som følger: Periodens endring i tapsnedskrivninger (30 800) (29 495) - Valutakorrigering tapsreserveringer (4 808) (482) + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader NOTE 13 - LÅN OG RENTEVILKÅR Lån fra kredittinstitusjoner består av en trekkramme i Swedbank, Stockholm, som pr var trukket opp til mill kr og en tilsvarende ramme i Barclays Bank, London, som var trukket opp til mill kr. for den norske delen av virksomheten. Gjennomsnittsrente for innlån i norske kroner i 2012 var 3,95 % i Swedbank og 3,95 % i Barclays Bank. I den danske virksomheten var den tilsvarende trekkrammen trukket opp med et beløp tilsvarende 871 mill norske kr hos Swedbank og 871 mill norske kr hos Barclays Bank. Gjennomsnittsrente for innlån i danske kroner var 2,33 % hos Swedbank og 2,33 % hos Barclays Bank. Det eksisterer også et evigvarende ansvarlig lån på 48 mill kr som i 2012 hadde en gjennomsnittsrente på 5,65 %. NOTE 14 - ANDRE GEBYRER OG PROVISJONSINNTEKTER Provisjoner og gebyrer fra betalingsformidling NOTE 15 - ADMINISTRASJONSKOSTNADER - SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE ENKELTPOSTER Konsulenthonorarer Innleid arbeidskraft EnterCard Norge AS - Årsrapport

9 NOTE 16 - SKATT Sammenheng mellom resultat før skattekostnad og skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Fremført korreksjonsinntekt - - Permanente forskjeller: Anvendt fremførbart godtgjørelse på utbytte - - Anvendt fremførbart underskudd - - Grunnlag for skatt Betalbar skatt, 28% Betalbar skatt Skatteeffekt omregningsdifferanse (3 097) - Korrigering tidligere år Endring i utsatt skattefordel (1 080) (5 022) Skattekostnad Midlertidige forskjeller pr Pensjonsforpliktelse (2 382) (180) Finansielle instrumenter Driftsmidler (8 075) (6 039) Andre avsetninger (4 500) - Sum midlertidige forskjeller (10 077) (6 219) Netto utsatt skatteforpliktelse / skattefordel (2 822) (1 741) Avstemming av skattekostnad: 28 % av resultat før skatt Permanente forskjeller (28 %) Andre forskjeller (1 076) - Beregnet skattekostnad NOTE 17 - FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko Selskapet trekkrettigheter vurderes tilstrekkelig til å dekke de løpende forpliktelser knyttet til bruk av kredittkort. Renterisiko Tidspunktet for avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser følger i hovedsak restløpetiden for balansepostene. Valutarisiko Selskapet har valutarisiko knyttet til virksomheten i Danmark. Nettoverdien av fordringer og gjeld i DKK er cirka MNOK 200. Valutarisikoen knyttet til dette er etter EnterCards vurdering ikke vesentlig. Forfallsstruktur på diverse eiendeler i balansen gruppert etter forfallstidspunkt NOK Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Mer enn 5 år Uten forfall Sum Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Tapsreservering Kortsiktige fordringer Andre eiendeler Sum Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Annen gjeld Pensjonsforpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Egenkapital Sum Poster utenom balansen EnterCard Norge AS - Årsrapport

10 NOTE 18 - MAKS KREDITTRISIKOEKSPONERING Tabellen nedenfor viser maksimalt eksponering mot kredittririko for komponentene i balansen. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantestillelser og tillatte motregninger. NOK Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Tapsnedskrivninger ( ) ( ) Andre eiendeler Sum eiendeler Forpliktelser Ubenyttede kreditter Sum finansielle garantistillelser Total kredittrisikoeksponering NOTE 19 - PENSJONER Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordninger som omfatter i alt 146 personer i Norge. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringselskap. I tillegg har adm dir avtale om førtids- uføre og alderspensjon. Ordningen er sikret og tatt hensyn til i oppstillingen under. Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte i Danmark. NOK 1000 Netto pensjonskostnad ytelsesbasert ordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (4 246) (3 261) Administrasjonskostnader Resultatført estimeringstap/(gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad ytelsesbasert ordning NOK 1000 Sikret Sikret Opptjente pensjonsforpliktelser pr Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) (87 123) (79 505) Ikke resultatført virkning av estimatavvik (57 577) (30 755) Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse pr ytelsesbasert ordning Ikke resultatført virkning av estimatavvik vil i 2013 behandles i henhold til ny regnskapsstandard IAS 19R. EnterCard Norge AS har kollektivforsikring for de ansatte som er dekket gjennom Vital Forsikring. Selskapets ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser omfattet 146 ansatte pr og 143 ansatte pr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,20 % 2,60 % Forventet lønnsregulering 3,60 % 4,10 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,00 % 3,25 % Regulering av løpende pensjon 0,00 % 0,10 % Aktuarmessige forutsetninger Anvendt dødlighetstabell K /15 K2005 Anvendt uføretariff IR02 IR02-nivå Sammensetning av pensjonsmidler for fondert ordning Obligasjoner 52,30 % 47,40 % Aksjer 10,20 % 17,10 % Eiendom 18,60 % 17,00 % Utlån 18,90 % 18,50 % Totalt 100,00 % 100,00 % Ansatte i selskapets danske filial har en innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller gjeldende regelverk. Det er i 2012 kostnadsført TNOK 1580 i pensjoner til ansatte i den danske filialen. Videre er det kostnadsført TNOK 967 knyttet til innskuddsbasert AFP-ordning i Norge. EnterCard Norge AS - Årsrapport

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS ÅRSRAPPORT 2013 Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter EnterCard Norge AS STYRETS BERETNING Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014. Balanse, resultat, kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

FØRSTE KVARTAL 2014. Balanse, resultat, kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS FØRSTE KVARTAL 2014 Balanse, resultat, kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Styrets beretning første kvartal 2014 Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kredittkort

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2015. Balanse, resultat, kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

ANDRE KVARTAL 2015. Balanse, resultat, kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS ANDRE KVARTAL 2015 Balanse, resultat, kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Styrets beretning andre kvartal 2015 Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kredittkort

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport 2009. ya Bank AS

Årsrapport 2009. ya Bank AS Årsrapport 2009 NØKKELTALL Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt Resultatutvikling 2009 2008 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 79 633 61 847 Netto andre driftsinntekter 1 061-7 399

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2004

Noter til årsregnskapet 2004 Noter til årsregnskapet 2004 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler. Tap på utlån og garantier 2.a Verdsettelse

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS

ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS ÅRSRAPPORT 2009 Terra BoligKreditt AS Hovedtall 2009 Driftsresultat før skatt på 48 millioner kroner, mot et driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008. Samlet utlån på 22 041 millioner kroner,

Detaljer

Årsregnskap. Polaris Media ASA

Årsregnskap. Polaris Media ASA Årsregnskap Polaris Media ASA 2013 Polaris Media ASA Resultatregnskap Tall i 1000 NOK Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Annen driftsinntekt 21 851 22 506 Sum driftsinntekter 21 851 22 506

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS

ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS Hovedtall 2008 Driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008, mot -7,9 millioner kroner i 2007. Samlet utlån på 12.099 millioner kroner, en økning på 34

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2005

Noter til årsregnskapet 2005 Noter til årsregnskapet 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.b Verdsettelse beskrivelse

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

ÅRSRAPPORT. ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT. ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1000 Resultatutvikling 2013 2012 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 173 590 148 185 Netto andre driftsinntekter 23 134 20 580 Driftskostnader 96

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2013 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2013 3 Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter til regnskapet BWG Homes ASA

Noter til regnskapet BWG Homes ASA Noter til regnskapet BWG Homes ASA 53 Note 01. GENERELL INFORMASJON BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 2005. Selskapet er morselskap i et konsern med virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 2014 ÅRSRAPPORT 02 ÅRSBERETNING 2014 04 Årsberetning ÅRSREGNSKAP 2014 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 Note 1 Regnskapsprinsipper 14 Note 2 Finansiell risikostyring

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer