ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING"

Transkript

1 ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ed0212

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern 4 Installering Oppstilling 5 Rengjøring / Desinfeksjon 5 Elektrisk tilkobling 5 Elektronikk Betjeningsblender 6 Påslåing 6 Display 6 Temperatursettpunkt 6 Parameterinnstillinger 7 Temperaturalarm 7 Døralarm 7 Alarm ved strømbrudd 8 Alarm ved følerfeil 8 Temperaturhistorie 8 Ekstern alarmfunksjon 8 Betjening Viktige anvisninger for bruk 9 Sikkerhetstermostat 9 Innvendig utstyr 9 Temperaturskriver 9 Renjøring 10 Ventilator 10 Dørvarme 10 Maskinrommet 10 3

4 Viktige henvisninger Generelt Kjøleskap i ML- og MP-serien er utelukkende beregnet til lagring av preparater som er avhengige av sammenhengende nedkjøling og er temperaturfølsomme. Skapene egner seg ikke til kjøling av matvarer. Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen! og alle instrukser vedrørende driftssikkerhet, bruk og vedlikehold før du tar apparatet i bruk for første gang. Oppbevar denne bruksanvisningen og la den være tilgjengelig ved apparatet, slik at alle som bruker det kan informere seg om funksjonene og sikkerhetsforskriftene. Sørg for at apparatet plasseres på en slik måte at det er god plass for luftsirkulasjon rundt det. Følg i denne forbindelse installasjonsanvisningene. Sikkerhet Apparatet skal kun betjenes av voksne. La ikke barn få lov å leke med det eller berøre betjeningselementene. Alle installasjonsarbeider og innstillinger på selve apparatet må kun utføres av dertil kvalifiserte personer. Arbeider, som utføres av personer med manglende fagkunnskap, kan ha en negativ effekt på apparatets ytelser og kan resultere i personskader eller materielle skader. Alle servicearbeider og reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert tekniker fra kundeservice. Det er kun tillatt å bruke originalreservedeler. Sørg for at tilkoblingskabelen ikke kommer i klem eller får en knekk når apparatet installeres eller flyttes. Slå apparatet prinsipielt av før rengjøring eller gjennomføring av vedlikeholdsarbeider, og trekk ut støpselet. Hold alltid fast i selve støpselet, og ikke i kabelen når du trekker det ut av kontakten. Hvis du ikke kommer til støpselet, bør du koble ut sikringen. ADVARSEL: Kjølesystemet inneholder brannfarlig kjølemiddel. På grunn av dette faktum, er følgende informasjon særlig viktig. Både apparatet og produkter som lagres i dette kan tilføres alvorlige skader hvis dette systemet skulle bli utett. Derfor må du passe på at ingen spisse gjenstander kommer i berøring med kjølesystemet. Transport Kontrollér at apparatet er uten skader ved levering. Skulle du fastslå en transportskade, må du vennligst straks henvende deg til leverandørfirmaet eller til det ansvarlige salgsstedet. Du må i så fall vise frem Inne i kjøleskapet må det ikke brukes elektriske apparater. Kjøleskapet inneholder miljøvennlig kjølemiddel. Før kjøleskapet deponeres, skal kjølekretsløpet åpnes i det fri slik at kjølemiddelet kan slippe ut. Merk: Kjølemiddelet er brennbart! leveransepapirene eller kjøpskvitteringen. Hvis apparatet er blitt skadet under transporten, må det ikke tas i bruk! Hvis du er i tvil, spør i den butikken hvor du kjøpte det. Det er kun tillatt å transportere apparatet i stående tilstand (maks. hellingsvinkel 45 ). Miljøvern Yt ditt eget bidrag til miljøvern: Husk at det er nødvendig med en reglementert og sakkyndig deponering. Emballasjen og dennes hjelpemidler er prinsipielt resirkulerbare, og bør leveres inn til gjenvinningsdeponier. Før du deponerer et gammelt apparat som avfall, må du demontere apparatets dør slik at lekende barn ikke kan bli innestengt i apparatet. Før du deponerer et gammelt apparat som avfall, må du demontere blyakkumulatoren og levere det separat til et deponeringssted. Ved apparatets avfallshåndtering må du sørge for at det ikke overopphetes, ettersom dets isoleringsskum ble fylt opp med brennbar gass. 4

5 Installering! Oppstilling min 70 mm min 200 cm Apparatet skal installeres i et tørt, godt utluftet rom. I denne forbindelse bør man unngå Den indikerte dimensjoner for installasjon må respekteres. En god luftsirkulasjon rundt omkring apparatet er en grunnleggende betingelse for problemfri drift og må under ingen omstendighet hindres. Hold en ventilasjonsåpning på minst 20 cm2 over enheten. min 70 mm Kontrollér at apparatet står stabilt i vater. Enheten er utstyrt med 4 justerbare føtter. Bruk disse føtter å tilpasse kjøleskapet til ønsket høyde (maks 870mm). min 200 cm Rengjøring / Desinfeksjon Før man tar apparatet i bruk for første gang, bør man rengjøre og desinfisere det inn- og utvendig. Bruk kun milde rengjøringsmidler. Du må ikke under noen omstendigheter bruke sterke eller etsende vaskemidler, skurepulver, stålull, skurende svamper eller kjemiske løsningsmidler. Under rengjøringen må du passe på at det ikke renner noen væsker inn i ventilasjonshuset. Til desinfisering anbefales det å bruke alle vanlige desinfiseringsmidler for overflater som finnes i huset så lenge de er anbefalt i listen fra Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) ( Tysk selvskap for hygiene og mikrobiologi ) eller andre nasjonale organisasjoner. For desinfisering av forurensninger som finnes på små flater, anbefaler vi å bruke et konsentrert, alkoholholdig middel. Elektrisk tilkobling Før apparatet tilkobles, må det kontrolleres at opplysningene på typeskiltet inne i apparatet stemmer overens med de lokale verdiene. Det er kun tillatt å koble utstyret til en jordet stikkontakt. Før apparatet tilkobles og slås på for første gang, skal det stå i ro i ca. 30 minutter. Enheten skal kun tilkobles et jordet strømuttak. For å unngå at dette apparatet påvirkes dersom andre elektriske apparater faller ut pga. eventuelle problemer, bør det kobles til en separat strømkrets. Under ingen omstendigheter må det kobles sammen med andre apparater ved hjelp av en flerveisstikkontakt. Sørg for at apparatets stikkontakt er lett tilgjengelig, slik at det eventuelt kan fjernes på en enkel måte uten at andre apparater hhv. møbler må flyttes. 5

6 Elektronikk Elektronikken kontrollerer og regulerer innstilt settpunkttemperatur i kjøleskapet. Betjeningsblender OFF ON Nøkkel-bryter Elektronikk Display Lydutkobling ved strømbruddsalarm Bryter for glassdørvarme (valgfritt) Påslåing For å slå på kjøleskapet dreies nøkkelbryteren i vannrett stilling. Kort etter at kjøleskapet er påslått, vises temperaturen inne i kjøleskapet i displayet. Utenom knappene, og SET er alle knapper i elektronikken deaktivert. Display Under normal drift viser displayet temperaturen inne i kjøleskapet. Temperaturen vises i steg på 0,1 eller 1 avhengig av parameteren res i elektronikken (se kapittelet «Parameterinnstillinger») Temperatursettpunkt Temperatursettpunktet er temperaturen kjøleskapet er innstilt til å holde. Innstilt temperatursettpunkt kan vises ved å trykke kort på SET -knappen i elektronikken. Etter 5 sekunder går visningen tilbake til normal temperaturvisning. Innstilt verdi fra fabrikken er +5 C. Utenom temperaturen vises ulike symboler i elektronikkdisplayet: lyser: kompressoren går blinker: kompressorstartfase intern ventilator går alarm situation For å endre settpunktet går du fram slik: AUX Hold knappen SET inne i 2 sekunder. Det aktuelle AUX settpunktet vises samtidig som Clampen blinker. Trykk deretter på knappen eller for å senke eller øke settpunktet. For å lagre den nye verdien trykker du på SET - knappen igjen eller venter 10 sekunder til normal temperaturvisning igjen vises. Den siste verdien lagres. Temperatursettpunktet kan stilles inn mellom følgende grenseverdier: ML 135 SG: fra +4 C til +15 C MP 135 SG: fra +5 C til +15 C 6

7 Parameterinnstillinger I tillegg til settpunktet kan det stilles inn eller endres flere ulike parametre i elektronikken. For å endre en parameter går du fram slik: Trykk inn knappene SET og samtidig noen sekunder til C-lampen blinker. Velg ønsket parameter med knappen eller. Trykk på knappen SET for å vise verdien. Bruk knappen eller for å endre verdien. For å lagre den nye verdien og gå til neste parameter, trykker du igjen på SET -knappen. For å gå ut av parametermodus trykker du inn knappene SET og samtidig eller venter 15 sekunder til normal temperaturvisning igjen vises. Den nye verdien lagres i begge tilfeller. Parameterliste: res: but: ALU: ALL: Desimaloppløsning av temperaturvisningen: in = 1 C; de = 0,1 C (forvalg: de) Stumtid på den akustiske alarmen ved bruk av stumbryteren (verdi i minutter forvalg: 30 min) Høytemperaturalarm: over denne grensen genererer elektronikken en alarm. (forvalg: 3 over temperatursettpunktet) Lavtemperaturalarm: under denne grensen genererer elektronikken en alarm. (forvalg: 3 under temperatursettpunktet) Temperaturalarm Oppstår det en alarmsituasjon, må årsaken til alarmen finnes og fjernes så snart som mulig. Lykkes ikke dette, må det straks treffes nødvendige tiltak slik at varene som ligger inne i kjøleskapet, ikke ødelegges. Temperaturalarmgrensene er relative alarmgrenser, dvs. at når temperatursettpunktet endres, forskyves temperaturgrensene automatisk sammen med det. Dersom temperaturen inne i kjøleskapet går under eller over den innstilte alarmverdien, utløser elektronikken både en akustisk og en optisk alarm. Den optiske alarmen består på den ene siden av at det vises et alarmsymbol i displayet. I tillegg vises vekselvis temperaturen inne i kjøleskapet og alarmmeldingen HA ved varmalarm og LA ved kaldalarm. Visningen går først tilbake til normal temperaturvisning når alarmsituasjonen er avsluttet. Den akustiske alarmen kan slås av for en forhåndsinnstilt tid (parameteren but ) ved hjelp av hvilken som helst knapp i elektronikken. Er ikke alarmsituasjonen løst innen denne tiden, aktiveres den akustiske alarmen på ny. Etter at kjøleskapet slås på og etter hver gang temperaturområdet endres med nøkkelbryteren, deaktiveres temperaturalarmfunksjonen i 3 timer. Døralarm Står kjøleskapsdøra åpen lenger enn den forhåndsinnstilte tiden, genererer elektronikken en døralarm. Under alarmfasen lyder et akustisk signal, alarmlampen lyser og feilmeldingen da vises i displayet. Den akustiske alarmen kan slås av for en forhåndsinnstilt tid (parameteren but ) ved hjelp av hvilken som helst knapp i elektronikken. Er ikke alarmsituasjonen løst innen denne tiden, aktiveres den akustiske alarmen på ny. Alarmen avsluttes automatisk når døra lukkes. Under døralarmfasen er temperaturalarmen deaktivert. 7

8 Alarm ved strømbrudd Ved utfall av strømforsyningen når apparatet er påslått, genereres både en visuell og en akustisk alarm. Den akustiske alarmen (brummer) kan kobles ut med den tilhørende bryteren på betjeningsfeltet. Den visuelle alarmen (rød belysning på bryteren) blir opprettholdt inntil strømforsyningen er gjenopprettet. Ved strømbruddsalarm aktiveres også den eksterne alarmfunksjonen. (Se kapittelet "Ekstern alarmfunksjon".) Alarm ved følerfeil Kjøleskapet er utstyrt med 2 temperaturfølere. Faller en føler ut, genererer elektronikken følgende alarmer: Feilmelding P1 : Feil på reguleringsføleren. I displayet vises vekselvis feilmeldingen P1 og temperaturen målt av displayføleren. Ettersom reguleringsføleren ikke lenger virker, reguleres kjøleskapet av en forhåndsprogrammert PÅ AV-drift. Feilmelding P2 : Feil på displayføleren. I displayet vises bare feilmeldingen. Kjøleskapsreguleringen virker fortsatt, men det genereres ingen temperaturalarm. Samtidig med feilmelding i displayet lyder en akustisk alarm som kan slås av for en forhåndsinnstilt tid (parameteren but ) ved hjelp av hvilken som helst knapp i elektronikken. Er ikke alarmsituasjonen løst innen denne tiden, aktiveres den akustiske alarmen på ny. Temperaturhistorie Elektronikken lagrer høyeste og laveste temperaturverdi. Disse verdiene kan vises når som helst. høyeste lagrede verdi: Trykk på knappen i displayet vises Hi etterfulgt av høyeste målte temperatur. laveste lagrede verdi: Trykk på knappen i displayet vises Lo etterfulgt av laveste målte temperatur. For å slette en lagret verdi: Trykk og hold inne "SET"-tasten i noen sekunder mens de viste den høyeste eller laveste verdi. En melding "rst" vises og den lagrede verdien er slettet. Ved omstart av aggregatet, Hi- og Lo-verdier er nullstilt. Ekstern alarmfunksjon På baksiden av kjøleskapet sitter det to klemmer med tre potensialfrie kontakter i hver. Disse kan brukes til å styre ytterligere en ekstern alarm (optisk eller akustisk). Én klemme tilsvarer da temperatur- og døralarmen, den andre klemmen strømbruddalarmen. Brukes stumbryteren på den akustiske alarmen, slås bare det interne signalet av. Den eksterne alarmen påvirkes ikke. Det eksterne alarmsignalet slår seg først av når årsaken til alarmen er fjernet. Til kontaktene kan det koples en spenning på fra 12 V likestrøm til maksimalt 250 V vekselstrøm. Maksimal belastning må ikke overstige 8 A. Minimal tilkoplingsverdi er 100 ma / 5 V. TEMPERATURALARM DØR ÅPEN Hviletilstand Alarm STRØMBRUDD Hviletilstand Alarm 8

9 Betjening Viktige anvisninger for bruk Medikamenter skal kun lagres i den foresette skuffen og/eller gitterristen. Ladningen skal ikke under noen omstendigheter forhindre lufteåpningene i apparatet. Sørg for at medikamentene ikke velter bakover. Ladningen må ikke komme i kontakt med referanseflasken til displaysensoren. Skapet er ikke laget for hurtig nedkjøling av varme medikamenter. Skapet skal ikke overfylles. Sikkerhetstermostat Alle BR-, LR-, PR-modeller er utstyrt med en sikkerhets-termostat. Denne termostaten slår av kompressoren så snart den innvendige temperaturen synker under +2 C for å forhindre at varene fryses og tar skade. Innvendig utstyr Avhengig av modellserien er skuffer eller innleggsrister inkludert i apparatenes standardutstyr. Disse kan anordnes variabelt i høyden. Vekten på skuffene hhv. innleggsristene må fordeles jevnt. Apparatene er laget slik at de fungerer optimalt med originalutstyret. Hvisindre utstyr fra andre produsenter skulle brukes, må dette absolutt avtales med produsenten. Alt etter utrustning kan kjøleskapet være utstyrt med et lukkbart rom i edelstål. På innsiden av dette rommet er det samme temperatur som ellers i kjøleskapet. Temperaturskriver Ved hjelp av denne skriveren fastholdes temperaturutviklingen over et bestemt tidsrom. Dette tidsrommet kan omstilles fra 7 dager (forinnstilt) til 24 timer, alt etter behov. Fremgå herved på følgende måte: Vipp opp håndtaket med skrivestiften og fjern festemutteren på skriverakselen. Skriverskiven kan nå fjernes. Trekk nå i skriverens aksel og ta innsatsen ut av huset. På innsatsens side finner du den bryteren du bruker til å innstille det ønskete tidsrommet. Skivene for de to tidsrommene er forskjellige. Sørg for å sette inn den riktige skiven. Skriverens urverk forsynes via et 1,5V AA batteri. Dette finnes på skriverinnsatsens underside. For å skifte ut stiften, trekk den gamle stiften av stiftbøylen, og skyv den nye stiften helt til anslaget og inn i styreskinnene på stiftbøylen. Vennligst ikke berør stiften med fingrene. Sørg for å plassere festemutteren i korrekt posisjon ved montering! 9

10 Renjøring Før kjøleskapet tas i bruk for første gang, og deretter regelmessig, skal det rengjøres hhv. desinfiseres dersom nødvendig. Ventilator Ved apparater med innvendig lufting er det veldig viktig at ventilatoren i innerommet alltid fungerer. Når ventilatoren går, lyser det tilsvarende symbolet i visningen. Du må kun bruke milde rengjøringsmidler til rengjøring. Under ingen omstendigheter må det brukes sterke eller etsende vaskemidler, skurepulver, stålull, skurende svamper eller kjemiske løsningsmidler. Under rengjøringen må du sørge for at det ikke renner noen væsker inn i ventilasjonshuset. For å forhindre unødvendig innsuging av varm luft når døren åpnes, går ventilatoren kun når døren er stengt. Luft må alltid kunne komme uhindret til ventilatoren, derfor må lufteslissene aldri blokkeres eller tildekkes. Dørvarme Kjøleskap med glassdør kan alternativt være utstyrt med dørvarme. Beslås døra, kan denne varmen slås på ved hjelp av den ekstra bryteren i kontrollpanelet. Maskinrommet VIKTIG : Før gjennomføring av ethvert vedlikeholds- hhv. rengjøringsarbeid i maskinrommet må apparatet slås av og støpselet trekkes ut. 10

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer