ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING"

Transkript

1 ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ed0212

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern 4 Installering Oppstilling 5 Rengjøring / Desinfeksjon 5 Elektrisk tilkobling 5 Elektronikk Betjeningsblender 6 Påslåing 6 Display 6 Temperatursettpunkt 6 Parameterinnstillinger 7 Temperaturalarm 7 Døralarm 7 Alarm ved strømbrudd 8 Alarm ved følerfeil 8 Temperaturhistorie 8 Ekstern alarmfunksjon 8 Betjening Viktige anvisninger for bruk 9 Sikkerhetstermostat 9 Innvendig utstyr 9 Temperaturskriver 9 Renjøring 10 Ventilator 10 Dørvarme 10 Maskinrommet 10 3

4 Viktige henvisninger Generelt Kjøleskap i ML- og MP-serien er utelukkende beregnet til lagring av preparater som er avhengige av sammenhengende nedkjøling og er temperaturfølsomme. Skapene egner seg ikke til kjøling av matvarer. Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen! og alle instrukser vedrørende driftssikkerhet, bruk og vedlikehold før du tar apparatet i bruk for første gang. Oppbevar denne bruksanvisningen og la den være tilgjengelig ved apparatet, slik at alle som bruker det kan informere seg om funksjonene og sikkerhetsforskriftene. Sørg for at apparatet plasseres på en slik måte at det er god plass for luftsirkulasjon rundt det. Følg i denne forbindelse installasjonsanvisningene. Sikkerhet Apparatet skal kun betjenes av voksne. La ikke barn få lov å leke med det eller berøre betjeningselementene. Alle installasjonsarbeider og innstillinger på selve apparatet må kun utføres av dertil kvalifiserte personer. Arbeider, som utføres av personer med manglende fagkunnskap, kan ha en negativ effekt på apparatets ytelser og kan resultere i personskader eller materielle skader. Alle servicearbeider og reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert tekniker fra kundeservice. Det er kun tillatt å bruke originalreservedeler. Sørg for at tilkoblingskabelen ikke kommer i klem eller får en knekk når apparatet installeres eller flyttes. Slå apparatet prinsipielt av før rengjøring eller gjennomføring av vedlikeholdsarbeider, og trekk ut støpselet. Hold alltid fast i selve støpselet, og ikke i kabelen når du trekker det ut av kontakten. Hvis du ikke kommer til støpselet, bør du koble ut sikringen. ADVARSEL: Kjølesystemet inneholder brannfarlig kjølemiddel. På grunn av dette faktum, er følgende informasjon særlig viktig. Både apparatet og produkter som lagres i dette kan tilføres alvorlige skader hvis dette systemet skulle bli utett. Derfor må du passe på at ingen spisse gjenstander kommer i berøring med kjølesystemet. Transport Kontrollér at apparatet er uten skader ved levering. Skulle du fastslå en transportskade, må du vennligst straks henvende deg til leverandørfirmaet eller til det ansvarlige salgsstedet. Du må i så fall vise frem Inne i kjøleskapet må det ikke brukes elektriske apparater. Kjøleskapet inneholder miljøvennlig kjølemiddel. Før kjøleskapet deponeres, skal kjølekretsløpet åpnes i det fri slik at kjølemiddelet kan slippe ut. Merk: Kjølemiddelet er brennbart! leveransepapirene eller kjøpskvitteringen. Hvis apparatet er blitt skadet under transporten, må det ikke tas i bruk! Hvis du er i tvil, spør i den butikken hvor du kjøpte det. Det er kun tillatt å transportere apparatet i stående tilstand (maks. hellingsvinkel 45 ). Miljøvern Yt ditt eget bidrag til miljøvern: Husk at det er nødvendig med en reglementert og sakkyndig deponering. Emballasjen og dennes hjelpemidler er prinsipielt resirkulerbare, og bør leveres inn til gjenvinningsdeponier. Før du deponerer et gammelt apparat som avfall, må du demontere apparatets dør slik at lekende barn ikke kan bli innestengt i apparatet. Før du deponerer et gammelt apparat som avfall, må du demontere blyakkumulatoren og levere det separat til et deponeringssted. Ved apparatets avfallshåndtering må du sørge for at det ikke overopphetes, ettersom dets isoleringsskum ble fylt opp med brennbar gass. 4

5 Installering! Oppstilling min 70 mm min 200 cm Apparatet skal installeres i et tørt, godt utluftet rom. I denne forbindelse bør man unngå Den indikerte dimensjoner for installasjon må respekteres. En god luftsirkulasjon rundt omkring apparatet er en grunnleggende betingelse for problemfri drift og må under ingen omstendighet hindres. Hold en ventilasjonsåpning på minst 20 cm2 over enheten. min 70 mm Kontrollér at apparatet står stabilt i vater. Enheten er utstyrt med 4 justerbare føtter. Bruk disse føtter å tilpasse kjøleskapet til ønsket høyde (maks 870mm). min 200 cm Rengjøring / Desinfeksjon Før man tar apparatet i bruk for første gang, bør man rengjøre og desinfisere det inn- og utvendig. Bruk kun milde rengjøringsmidler. Du må ikke under noen omstendigheter bruke sterke eller etsende vaskemidler, skurepulver, stålull, skurende svamper eller kjemiske løsningsmidler. Under rengjøringen må du passe på at det ikke renner noen væsker inn i ventilasjonshuset. Til desinfisering anbefales det å bruke alle vanlige desinfiseringsmidler for overflater som finnes i huset så lenge de er anbefalt i listen fra Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) ( Tysk selvskap for hygiene og mikrobiologi ) eller andre nasjonale organisasjoner. For desinfisering av forurensninger som finnes på små flater, anbefaler vi å bruke et konsentrert, alkoholholdig middel. Elektrisk tilkobling Før apparatet tilkobles, må det kontrolleres at opplysningene på typeskiltet inne i apparatet stemmer overens med de lokale verdiene. Det er kun tillatt å koble utstyret til en jordet stikkontakt. Før apparatet tilkobles og slås på for første gang, skal det stå i ro i ca. 30 minutter. Enheten skal kun tilkobles et jordet strømuttak. For å unngå at dette apparatet påvirkes dersom andre elektriske apparater faller ut pga. eventuelle problemer, bør det kobles til en separat strømkrets. Under ingen omstendigheter må det kobles sammen med andre apparater ved hjelp av en flerveisstikkontakt. Sørg for at apparatets stikkontakt er lett tilgjengelig, slik at det eventuelt kan fjernes på en enkel måte uten at andre apparater hhv. møbler må flyttes. 5

6 Elektronikk Elektronikken kontrollerer og regulerer innstilt settpunkttemperatur i kjøleskapet. Betjeningsblender OFF ON Nøkkel-bryter Elektronikk Display Lydutkobling ved strømbruddsalarm Bryter for glassdørvarme (valgfritt) Påslåing For å slå på kjøleskapet dreies nøkkelbryteren i vannrett stilling. Kort etter at kjøleskapet er påslått, vises temperaturen inne i kjøleskapet i displayet. Utenom knappene, og SET er alle knapper i elektronikken deaktivert. Display Under normal drift viser displayet temperaturen inne i kjøleskapet. Temperaturen vises i steg på 0,1 eller 1 avhengig av parameteren res i elektronikken (se kapittelet «Parameterinnstillinger») Temperatursettpunkt Temperatursettpunktet er temperaturen kjøleskapet er innstilt til å holde. Innstilt temperatursettpunkt kan vises ved å trykke kort på SET -knappen i elektronikken. Etter 5 sekunder går visningen tilbake til normal temperaturvisning. Innstilt verdi fra fabrikken er +5 C. Utenom temperaturen vises ulike symboler i elektronikkdisplayet: lyser: kompressoren går blinker: kompressorstartfase intern ventilator går alarm situation For å endre settpunktet går du fram slik: AUX Hold knappen SET inne i 2 sekunder. Det aktuelle AUX settpunktet vises samtidig som Clampen blinker. Trykk deretter på knappen eller for å senke eller øke settpunktet. For å lagre den nye verdien trykker du på SET - knappen igjen eller venter 10 sekunder til normal temperaturvisning igjen vises. Den siste verdien lagres. Temperatursettpunktet kan stilles inn mellom følgende grenseverdier: ML 135 SG: fra +4 C til +15 C MP 135 SG: fra +5 C til +15 C 6

7 Parameterinnstillinger I tillegg til settpunktet kan det stilles inn eller endres flere ulike parametre i elektronikken. For å endre en parameter går du fram slik: Trykk inn knappene SET og samtidig noen sekunder til C-lampen blinker. Velg ønsket parameter med knappen eller. Trykk på knappen SET for å vise verdien. Bruk knappen eller for å endre verdien. For å lagre den nye verdien og gå til neste parameter, trykker du igjen på SET -knappen. For å gå ut av parametermodus trykker du inn knappene SET og samtidig eller venter 15 sekunder til normal temperaturvisning igjen vises. Den nye verdien lagres i begge tilfeller. Parameterliste: res: but: ALU: ALL: Desimaloppløsning av temperaturvisningen: in = 1 C; de = 0,1 C (forvalg: de) Stumtid på den akustiske alarmen ved bruk av stumbryteren (verdi i minutter forvalg: 30 min) Høytemperaturalarm: over denne grensen genererer elektronikken en alarm. (forvalg: 3 over temperatursettpunktet) Lavtemperaturalarm: under denne grensen genererer elektronikken en alarm. (forvalg: 3 under temperatursettpunktet) Temperaturalarm Oppstår det en alarmsituasjon, må årsaken til alarmen finnes og fjernes så snart som mulig. Lykkes ikke dette, må det straks treffes nødvendige tiltak slik at varene som ligger inne i kjøleskapet, ikke ødelegges. Temperaturalarmgrensene er relative alarmgrenser, dvs. at når temperatursettpunktet endres, forskyves temperaturgrensene automatisk sammen med det. Dersom temperaturen inne i kjøleskapet går under eller over den innstilte alarmverdien, utløser elektronikken både en akustisk og en optisk alarm. Den optiske alarmen består på den ene siden av at det vises et alarmsymbol i displayet. I tillegg vises vekselvis temperaturen inne i kjøleskapet og alarmmeldingen HA ved varmalarm og LA ved kaldalarm. Visningen går først tilbake til normal temperaturvisning når alarmsituasjonen er avsluttet. Den akustiske alarmen kan slås av for en forhåndsinnstilt tid (parameteren but ) ved hjelp av hvilken som helst knapp i elektronikken. Er ikke alarmsituasjonen løst innen denne tiden, aktiveres den akustiske alarmen på ny. Etter at kjøleskapet slås på og etter hver gang temperaturområdet endres med nøkkelbryteren, deaktiveres temperaturalarmfunksjonen i 3 timer. Døralarm Står kjøleskapsdøra åpen lenger enn den forhåndsinnstilte tiden, genererer elektronikken en døralarm. Under alarmfasen lyder et akustisk signal, alarmlampen lyser og feilmeldingen da vises i displayet. Den akustiske alarmen kan slås av for en forhåndsinnstilt tid (parameteren but ) ved hjelp av hvilken som helst knapp i elektronikken. Er ikke alarmsituasjonen løst innen denne tiden, aktiveres den akustiske alarmen på ny. Alarmen avsluttes automatisk når døra lukkes. Under døralarmfasen er temperaturalarmen deaktivert. 7

8 Alarm ved strømbrudd Ved utfall av strømforsyningen når apparatet er påslått, genereres både en visuell og en akustisk alarm. Den akustiske alarmen (brummer) kan kobles ut med den tilhørende bryteren på betjeningsfeltet. Den visuelle alarmen (rød belysning på bryteren) blir opprettholdt inntil strømforsyningen er gjenopprettet. Ved strømbruddsalarm aktiveres også den eksterne alarmfunksjonen. (Se kapittelet "Ekstern alarmfunksjon".) Alarm ved følerfeil Kjøleskapet er utstyrt med 2 temperaturfølere. Faller en føler ut, genererer elektronikken følgende alarmer: Feilmelding P1 : Feil på reguleringsføleren. I displayet vises vekselvis feilmeldingen P1 og temperaturen målt av displayføleren. Ettersom reguleringsføleren ikke lenger virker, reguleres kjøleskapet av en forhåndsprogrammert PÅ AV-drift. Feilmelding P2 : Feil på displayføleren. I displayet vises bare feilmeldingen. Kjøleskapsreguleringen virker fortsatt, men det genereres ingen temperaturalarm. Samtidig med feilmelding i displayet lyder en akustisk alarm som kan slås av for en forhåndsinnstilt tid (parameteren but ) ved hjelp av hvilken som helst knapp i elektronikken. Er ikke alarmsituasjonen løst innen denne tiden, aktiveres den akustiske alarmen på ny. Temperaturhistorie Elektronikken lagrer høyeste og laveste temperaturverdi. Disse verdiene kan vises når som helst. høyeste lagrede verdi: Trykk på knappen i displayet vises Hi etterfulgt av høyeste målte temperatur. laveste lagrede verdi: Trykk på knappen i displayet vises Lo etterfulgt av laveste målte temperatur. For å slette en lagret verdi: Trykk og hold inne "SET"-tasten i noen sekunder mens de viste den høyeste eller laveste verdi. En melding "rst" vises og den lagrede verdien er slettet. Ved omstart av aggregatet, Hi- og Lo-verdier er nullstilt. Ekstern alarmfunksjon På baksiden av kjøleskapet sitter det to klemmer med tre potensialfrie kontakter i hver. Disse kan brukes til å styre ytterligere en ekstern alarm (optisk eller akustisk). Én klemme tilsvarer da temperatur- og døralarmen, den andre klemmen strømbruddalarmen. Brukes stumbryteren på den akustiske alarmen, slås bare det interne signalet av. Den eksterne alarmen påvirkes ikke. Det eksterne alarmsignalet slår seg først av når årsaken til alarmen er fjernet. Til kontaktene kan det koples en spenning på fra 12 V likestrøm til maksimalt 250 V vekselstrøm. Maksimal belastning må ikke overstige 8 A. Minimal tilkoplingsverdi er 100 ma / 5 V. TEMPERATURALARM DØR ÅPEN Hviletilstand Alarm STRØMBRUDD Hviletilstand Alarm 8

9 Betjening Viktige anvisninger for bruk Medikamenter skal kun lagres i den foresette skuffen og/eller gitterristen. Ladningen skal ikke under noen omstendigheter forhindre lufteåpningene i apparatet. Sørg for at medikamentene ikke velter bakover. Ladningen må ikke komme i kontakt med referanseflasken til displaysensoren. Skapet er ikke laget for hurtig nedkjøling av varme medikamenter. Skapet skal ikke overfylles. Sikkerhetstermostat Alle BR-, LR-, PR-modeller er utstyrt med en sikkerhets-termostat. Denne termostaten slår av kompressoren så snart den innvendige temperaturen synker under +2 C for å forhindre at varene fryses og tar skade. Innvendig utstyr Avhengig av modellserien er skuffer eller innleggsrister inkludert i apparatenes standardutstyr. Disse kan anordnes variabelt i høyden. Vekten på skuffene hhv. innleggsristene må fordeles jevnt. Apparatene er laget slik at de fungerer optimalt med originalutstyret. Hvisindre utstyr fra andre produsenter skulle brukes, må dette absolutt avtales med produsenten. Alt etter utrustning kan kjøleskapet være utstyrt med et lukkbart rom i edelstål. På innsiden av dette rommet er det samme temperatur som ellers i kjøleskapet. Temperaturskriver Ved hjelp av denne skriveren fastholdes temperaturutviklingen over et bestemt tidsrom. Dette tidsrommet kan omstilles fra 7 dager (forinnstilt) til 24 timer, alt etter behov. Fremgå herved på følgende måte: Vipp opp håndtaket med skrivestiften og fjern festemutteren på skriverakselen. Skriverskiven kan nå fjernes. Trekk nå i skriverens aksel og ta innsatsen ut av huset. På innsatsens side finner du den bryteren du bruker til å innstille det ønskete tidsrommet. Skivene for de to tidsrommene er forskjellige. Sørg for å sette inn den riktige skiven. Skriverens urverk forsynes via et 1,5V AA batteri. Dette finnes på skriverinnsatsens underside. For å skifte ut stiften, trekk den gamle stiften av stiftbøylen, og skyv den nye stiften helt til anslaget og inn i styreskinnene på stiftbøylen. Vennligst ikke berør stiften med fingrene. Sørg for å plassere festemutteren i korrekt posisjon ved montering! 9

10 Renjøring Før kjøleskapet tas i bruk for første gang, og deretter regelmessig, skal det rengjøres hhv. desinfiseres dersom nødvendig. Ventilator Ved apparater med innvendig lufting er det veldig viktig at ventilatoren i innerommet alltid fungerer. Når ventilatoren går, lyser det tilsvarende symbolet i visningen. Du må kun bruke milde rengjøringsmidler til rengjøring. Under ingen omstendigheter må det brukes sterke eller etsende vaskemidler, skurepulver, stålull, skurende svamper eller kjemiske løsningsmidler. Under rengjøringen må du sørge for at det ikke renner noen væsker inn i ventilasjonshuset. For å forhindre unødvendig innsuging av varm luft når døren åpnes, går ventilatoren kun når døren er stengt. Luft må alltid kunne komme uhindret til ventilatoren, derfor må lufteslissene aldri blokkeres eller tildekkes. Dørvarme Kjøleskap med glassdør kan alternativt være utstyrt med dørvarme. Beslås døra, kan denne varmen slås på ved hjelp av den ekstra bryteren i kontrollpanelet. Maskinrommet VIKTIG : Før gjennomføring av ethvert vedlikeholds- hhv. rengjøringsarbeid i maskinrommet må apparatet slås av og støpselet trekkes ut. 10

ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S

ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S BRUKSANVSNNG 820 9505 34 - ed1210 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg NORSK NNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg UF 755 G UF 455 G BRUKSANVISNING 820 9505 07 - ed1210 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

LR 250 G LR 410 G LR 490 G LR 750 G PR 250 G PR 410 G PR 490 G PR 750 G

LR 250 G LR 410 G LR 490 G LR 750 G PR 250 G PR 410 G PR 490 G PR 750 G LR 250 G LR 410 G LR 490 G LR 750 G PR 250 G PR 410 G PR 490 G PR 750 G BRUKSANVISNING 820 9505 02 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg KOPI AV DEN ORIGINALE BETJENINGSVEILEDNINGEN

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

GRAM Compact K/F 610 76-504-1245 1

GRAM Compact K/F 610 76-504-1245 1 GRAM Compact K/F 610 Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 16 Bedienungsanleitung D... 25 Mode d'emploi F... 33 Gebruiksanwijzing NL... 42 Bruksanvisning S... 51 Bruksanvisning N... 59

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MF 110 S MF 290 S BRUKSANVISNING ed

MF 110 S MF 290 S BRUKSANVISNING ed MF 110 S MF 290 S BRUKSANVISNING 820 9505 24 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

MF 110 SG MF 290 SG BRUKSANVISNING

MF 110 SG MF 290 SG BRUKSANVISNING MF 110 SG MF 290 SG BRUKSANVISNING 820 9505 60 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg KOPI AV DEN ORIGINALE BETJENINGSVEILEDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 16.11.2009 KONTAKTER OG BRYTERE KJØLEMASKINEN Hovedbryter

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

BP2F BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO

BP2F BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO BP2F NO BRUKSANVISNING IR-NÆRINGSMIDDEL- TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 01 Sikkerhet... 02 Informasjon angående apparatet... 02 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer