ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S"

Transkript

1 ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S BRUKSANVSNNG ed1210

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 NORSK NNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern 4 nstallering Oppstilling 5 Rengjøring / Desinfeksjon 5 Elektrisk tilkobling 5 Elektronikk Betjeningsblender 6 Display 6 nnkobling 6 Temperaturvisning 6 Tastebelegg 6 nnstilling av språket 7 Menyen "SETTNGS" 7 Menyen "EXTRA" 8 Status og varselmeldinger 10 Alarm- og feilmeldinger 10 Betjening Viktige anvisninger for bruk 11 Alarmsituasjoner 12 Alarmhistorikk 12 Batteri 12 Ekstern Alarmfunksjon 13 Sikkerhetstermostat 13 nnvendig utstyr 13 Temperaturskriver 13 RS485 - Grensesnitt 14 Renjøring 14 Ventilator 14 Belysning 14 Varme 14 Maskinrommet 14 3

4 Viktige henvisninger Generelt Kjøleskap i ML- og MP-serien er utelukkende beregnet til lagring av preparater som er avhengige av sammenhengende nedkjøling og er temperaturfølsomme. Skapene egner seg ikke til kjøling av matvarer. Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen og alle instrukser vedrørende driftssikkerhet, bruk og vedlikehold før du tar apparatet i bruk for første gang.! Oppbevar denne bruksanvisningen og la den være tilgjengelig ved apparatet, slik at alle som bruker det kan informere seg om funksjonene og sikkerhetsforskriftene. Sørg for at apparatet plasseres på en slik måte at det er god plass for luftsirkulasjon rundt det. Følg i denne forbindelse installasjonsanvisningene. Sikkerhet Apparatet skal kun betjenes av voksne. La ikke barn få lov å leke med det eller berøre betjeningselementene. Alle installasjonsarbeider og innstillinger på selve apparatet må kun utføres av dertil kvalifiserte personer. Arbeider, som utføres av personer med manglende fagkunnskap, kan ha en negativ effekt på apparatets ytelser og kan resultere i personskader eller materielle skader. Alle servicearbeider og reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert tekniker fra kundeservice. Det er kun tillatt å bruke originalreservedeler. Sørg for at tilkoblingskabelen ikke kommer i klem eller får en knekk når apparatet installeres eller flyttes. Slå apparatet prinsipielt av før rengjøring eller gjennomføring av vedlikeholdsarbeider, og trekk ut støpselet. Hold alltid fast i selve støpselet, og ikke i kabelen når du trekker det ut av kontakten. Hvis du ikke kommer til støpselet, bør du koble ut sikringen. Apparatets kjølesystem inneholder kjølemiddel. Både apparatet og produkter som lagres i dette kan tilføres alvorlige skader hvis dette systemet skulle bli utett. Derfor må du passe på at ingen spisse gjenstander kommer i berøring med kjølesystemet. Transport Kontrollér at apparatet er uten skader ved levering. Skulle du fastslå en transportskade, må du vennligst straks henvende deg til leverandørfirmaet eller til det ansvarlige salgsstedet. Du må i så fall vise frem leveransepapirene eller kjøpskvitteringen. Hvis apparatet er blitt skadet under transporten, må det ikke tas i bruk! Hvis du er i tvil, spør i den butikken hvor du kjøpte det. Det er kun tillatt å transportere apparatet i stående tilstand (maks. hellingsvinkel 45 ). Miljøvern Yt ditt eget bidrag til miljøvern: Husk at det er nødvendig med en reglementert og sakkyndig deponering. Emballasjen og dennes hjelpemidler er prinsipielt resirkulerbare, og bør leveres inn til gjenvinningsdeponier. Før du deponerer et gammelt apparat som avfall, må du demontere apparatets dør slik at lekende barn ikke kan bli innestengt i apparatet. Før du deponerer et gammelt apparat som avfall, må du demontere blyakkumulatoren og levere det separat til et deponeringssted. Ved apparatets avfallshåndtering må du sørge for at det ikke overopphetes, ettersom dets isoleringsskum ble fylt opp med brennbar gass. 4

5 O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL nstallering! Oppstilling min 70 mm min 70 mm min 30 cm Apparatet skal installeres i et tørt, godt utluftet rom. denne forbindelse bør man unngå direkte sollys eller oppstilling like i nærheten av en varmekilde. Kontrollér at apparatet står stabilt i vater, samt at det ikke støter borti tilgrensende utstyr. En god luftsirkulasjon rundt omkring apparatet er en grunnleggende betingelse for problemfri drift og må under ingen omstendighet hindres. På alle sider rundt apparatet må det alltid finnes en fri avstand på minst 70 mm. Ved frittstående apparater må avstanden til rommets tak være minst 30 cm. Apparatet bør ikke være installert direkte under en takventilator hhv. i umiddelbar nærhet av et klimaanlegg. min min mm mm min min mm mm min 30 cm min 30 cm Kjøleskapet må være festet til veggen med 2 tau. Rengjøring / Desinfeksjon Før man tar apparatet i bruk for første gang, bør man rengjøre og desinfisere det inn- og utvendig. Bruk kun milde rengjøringsmidler. Du må ikke under noen omstendigheter bruke sterke eller etsende vaskemidler, skurepulver, stålull, skurende svamper eller kjemiske løsningsmidler. Under rengjøringen må du passe på at det ikke renner noen væsker inn i ventilasjonshuset. Til desinfisering anbefales det å bruke alle vanlige desinfiseringsmidler for overflater som finnes i huset så lenge de er anbefalt i listen fra Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) ( Tysk selvskap for hygiene og mikrobiologi ) eller andre nasjonale organisasjoner. For desinfisering av forurensninger som finnes på små flater, anbefaler vi å bruke et konsentrert, alkoholholdig middel. Elektrisk tilkobling Før apparatet tilkobles, må det kontrolleres at opplysningene på typeskiltet inne i apparatet stemmer overens med de lokale verdiene. Det er kun tillatt å koble utstyret til en jordet stikkontakt. Før apparatet tilkobles og slås på for første gang, skal det stå i ro i ca. 30 minutter. Enheten skal kun tilkobles et jordet strømuttak som er sikret med en beskyttende jordleder og tilsvarende kretsbryter for feilstrøm. For å unngå at dette apparatet påvirkes dersom andre elektriske apparater faller ut pga. eventuelle problemer, bør det kobles til en separat strømkrets. Under ingen omstendigheter må det kobles sammen med andre apparater ved hjelp av en flerveisstikkontakt. Sørg for at apparatets stikkontakt er lett tilgjengelig, slik at det eventuelt kan fjernes på en enkel måte uten at andre apparater hhv. møbler må flyttes. 5

6 Elektronikk Betjeningsblender Rød LED (alarm) Display VENSTRE, HØYRE, OPP, NEDtaster TLBAKE -tast Nøkkelbryter Grønn LED (strøm) Lystast ENTERtast Lydutkobling MENYtast Display nnkobling Temperatur Status-, varsel- og alarmmeldinger BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL nngangsspenning Aktuelt klokkeslett Rammevarmer dørvarmer eller : BATTERY Batteri FAL 22 10: Drei nøkkelbryteren til vertikal posisjon for å slå på. Den grønne STRØM-LED tennes. Rett etter innkoblingen vises den indre temperaturen til kjøleskapet på displayet. Kompressoren og alle de andre komponentene til apparatet kobles først inn etter en intern egentest på ett minutt. Temperaturvisning løpet av normal drift viser displayet den innvendige temperaturen til kjøleskapet. Temperaturenheten er avhengig av innstillingen "TEMPERATURENHET" i SETTNGS-menyen. ( C - Celsius eller F -Fahrenheit). Visningen skjer i trinn på 0,1 eller 1 - avhengig av innstillingen "OPPLØSNNG" i SETTNGSmenyen. Tastebelegg 6 Gjennom betjening av MENÜ-tasten kommer man til menyområdet. Valg av ønsket meny skjer med tasten NED hhv. OPP. Valget må bekreftes med ENTER-tasten. Ved å trykke på TLBAKE-tasten kommer man til det forrige menypunktet. Ved hjelp av navigasjonstastene NED, OPP, VENSTRE og HØYRE kan man bevege seg innenfor menyene og endre innstillinger der. Hvis man befinner seg i normal visningsmodus, tennes/slukkes den indre belysningen med lystasten. menyområdet er funksjonen "lystast" koblet ut. Det aktuelle valget bekreftes med ENTER-tasten. Dette gjelder både et menyvalg og en parameterverdi. Endringen av et parameter blir først virksom når den bekreftes med ENTERtasten. alarmsituasjoner kan den akustiske alarmen kobles ut i en gitt tid med lydutkoblingstasten. menyområdet er funksjonen for lydutkoblingstasten koblet ut.

7 nnstilling av språket Fabrikkinnstillingen for elektronikken er ENGELSK. For å stille inn på tysk, går du frem slik: Menyen "SETTNGS" Trykk på MENY-tasten. Velg "EXTRA"-menyen LANGUAGE NORSK Parametrene som finnes i menyen "SETTNGS" griper delvis direkte inn i apparatets funksjon. Tilgangen til menyen SETTNGS kan dermed kun beskyttes med et passord. Det anbefales å bruke denne beskyttelsen for å begrense tilgangen til parametrene. Avhengig av modell er noen av disse funksjonene ikke tilgjengelige. Disse vises på displayet med ---. Trykk på MENY-tasten Velg menyen "SETTNGS" PASSORD USER: 0XXX fabrikkinnstillingen er dette passordet satt på verdien "0000", slik at man ved å trykke på - tasten kommer rett til menyen SETTNGS. SETTPUNKT SET : X.X C Temperatursettpunktet er den nominelle temperaturen til kjøleskapet. Settpunktet kan endres mellom gitte grenseverdier i trinn på 0,5 K. DATO/TD SATT DATO/TD HH:MM dd MMM yy nnstilling av aktuelt klokkeslett og dato. VELG 12h/24h 12h VSNNG 24h VSNNG Bytte mellom 12-timers- og 24-timers visning. ALARMER SETT LAV ALARM LAV ALARM : X.X C Den laveste tillatte indre temperaturen. Ved underskridelse av denne verdien utløses en temperaturalarm. SETT HØY ALARM HØY ALARM : X.X C Den høyeste tillatte indre temperaturen. Ved overskridelse av denne verdien utløses en temperaturalarm. FJERN DØRALARM FJERN DØRALARM AKTVER : 0 1 Aktivering av fjernalarmen ved døråpning 0 = Fjernalarm av / 1 = Fjernalarm på. DØRVARMER DØRVARMER AV PÅ nn- og utkobling av døroppvarmingen på apparater med dørvarmer. (Se kapittelet Varme ). RAMMEVARMER RAMMEVARMER AV PÅ nn- og utkobling av rammeoppvarmingen. (Se kapittelet Varme ). ALARMTEST AKTVERNG ALARMTEST 7

8 ALARMTEST Denne funksjonen tjener til å simulere en temperaturalarmsituasjon. Ved betjening av ENTERtasten blir følgende alarmtestsyklus startet: 1. Trinnvis økning av indre temperatur inntil øvre alarmgrense oppnås. Utløsning av temperaturalarmen. 2. Trinnvis reduksjon av indre temperatur inntil nedre alarmgrense oppnås. Utløsning av temperaturalarmen. AKTVERNG FJERN FJERN AV PÅ Fjernalarmfunksjonen kan kobles inn- hhv. ut for en alarmtest. KOM. ADRESSE KOM. ADR: Ved hjelp av det innebygde RS485-grensesnittet kan flere apparater kobles sammen i et nettverk. Hvis dette er tilfelle, må hvert enkelt apparat tildeles en separat kommunikasjonsadresse. (nnstilling fra 0-255) SERVCE NULLSTLL SERVCETD NULLSTLL TELLER JA NE Etter utløpet av en gitt driftstid vises en "SERVCE"- melding på displayet og gjør deg oppmerksom på vedlikeholdsarbeid som skal utføres. Telleren for servicetiden kan tilbakestilles med denne funksjonen. GJEM SERVCEADVARSEL Denne funksjonen er for å slette "Service"-meldingen. PASSORD USER Endring av passord for å oppnå "SETTNGS"-menyen. ENDRE PASSORD USER: 0XXX XXXX Oppgi nytt passord to ganger og bekreft. KALBRERNG Denne funksjonen tjener til kalibrering av sensoren. Siden hver innstilling i kalibreringen forringer funksjonen til apparatet, er denne funksjonen beskyttet med et passord fra fabrikken og kan kun betjenes av opplært servicepersonale! PASSORD KALBRERNG: 0XXX Oppgi passord til kalibreringsmenyen Menyen "EXTRA" "EXTRA"-menyen inneholder kun parametre som ikke har noen påvirkning på funksjonen til apparatet og er dermed tilgjengelig for alle brukere uten passord. Trykk på MENÜ-tasten Velg "EXTRA"-menyen HSTORE (se kapittelet "Alarmhistorikk" for flere detaljer). VS HSTORE Visning av alarmsituasjonene. Ved hjelp av tasten OPP og NED kan du bevege deg gjennom listen. SLETT HSTORE SLETT HSTORE: NE JA JA : Sletter hele historikken. HØYTTALER LYDSTYRKE LYDSTYRKE nnstilling av volum på det akustiske alarmsignalet 8

9 STUMTD STUMTD: 0 60 Når det oppstår en alarm, kan det akustiske signalet kobles ut i en forbestemt tid gjennom betjening av ENTER-tasten. Den gitte tiden bestemmes gjennom denne parameteren. Den kan endres fra 0 til 60 minutter i trinn på 1 minutt. SKJERM nnstilling av parameter for visningen LYSSTYRKE LYSSTYRKE - + nnstilling av lysstyrke med tastene og. KONTRAST KONTRAST - + nnstilling av kontrasten med tastene og. POS / NEG POSTV NEGATV Forandring av visningen fra positiv (blå/hvit) til negativ visning (hvit/blå). SKJERMAKTVERNGSTD VARGHET: Varighet på displayvisningen ved tastetrykk under strømbrudd. (100 = ca.10 sek, 50 = ca. 5 sek.) (Se kapittelet "Alarmsituasjoner"). SPENNNGSVSER SPENNNGSVSER NGEN Viser inngangsspenningen til apparatet på displayet. MLJØFØLER MLJØFØLER NGEN Hvis en omgivelsestemperatursensor er tilkoblet apparatet, kan temperaturverdien som denne sensoren måler vises på displayet. TLLEGGSFØLER Gjør det mulig med ekstra visning av temperaturverdiene fra en av følgende sensorer (hvis de er tilkoblet): NGEN ngen verdi vises. REGULERNG Verdien til regulatorsensoren vises. OPPLØSNNG RES.: nnstilling av oppløsningen til temperaturvisningen. Temperaturen kan vises uten eller med en desimal. TEMPERATURENHET CELSUS FAHRENHET Visning av temperaturverdiene i Celsius eller Fahrenheit. SPRÅK Bytte av menyspråket. ENGELSK TYSK FRANSK NEDERLANDSK TALENSK SPANSK PORTUGSSK DANSK SVENSK NORSK FNSK MALAYSK RYSK 9

10 DAGNOSE Visning av aktuell status på apparatet (kun til serviceformål). PARAMETRE Visning av aktuelle innstillinger for alle parametre (kun til serviceformål). Status og varselmeldinger Elektronikken genererer ulike status- hhv. varselmeldinger avhengig av innstillingene hhv. tilstanden til apparatet. Hvis to eller flere meldinger skal vises samtidig, vises disse meldingene vekslende på displayet DØR ÅPEN Denne meldingen vises så snart døren til apparatet åpnes. Hvis døren ikke lukkes etter en forhåndsinnstilt tid, utløses en alarm. Denne alarmen oppføres ikke i historikklisten. Meldingen hhv. alarmen slukker når døren lukkes. HSTORE Denne meldingen viserat det finnes en ny oppføring i alarmhistorikklisten. Denne meldingen forsvinner så snart historikken er vist én gang med funksjonen "VS HSTORE". ALARMTEST Vises under en alarmtest. Meldingen forsvinner så snart testen er avsluttet. MLJ.. C C Hvis en omgivelsestemperatursensor er tilkoblet apparatet, og visningen i menyen EXTRA er aktivert ( - EXTRA - MLJØFØLER), vises denne meldingen fulgt av den aktuelt målte omgivelsestemperaturen på displayet. REG.. C Hvis visningen av regulatorsensoren er aktivert i menyen EXTRA ( - EXTRA - TLLEGGSFØLER - REGULERNG), vises denne meldingen fulgt av den aktuelt målte regulatortemperaturen på displayet. SERVCE Når apparatet har gått i en forhåndsinnstilt tid, vises denne meldingen på displayet for å vise at det er nødvendig med rengjøring hhv. service. Meldingen kan slettes med funksjonen "GJEM SERVCEADVARSEL" i menyen SETTNGS. HØY MLJØTEMP. Hvis en omgivelsestemperatursensor er tilkoblet apparatet, og hvis denne verdien stiger over en gitt verdi, vises denne meldingen på displayet. Apparatet går likevel normalt videre. Den lagrede maksimalverdien som er lagret i elektronikken avhenger av temperaturklassen til det aktuelle apparatet og kan ikke endres. LAV MLJØTEMP. analog for "HØY MLJØTEMP." likevel med minsteverdi. Alarm- og feilmeldinger Følgende alarmmeldinger kan genereres av elektronikken. Se kapittelet "Alarmsituasjoner" for ytterligere informasjon. DØR ÅPEN se statusmeldingen "DØR ÅPEN" HØY TEMP ALARM Denne alarmmeldingen vises når den indre temperaturen overskrider den øvre alarmgrensen. En temperatur varm-alarm lagres i alarmhistorikken. Alarmmeldingen forsvinner så snart temperaturen når den øvre alarmgrensen igjen. 10

11 LAV TEMP ALARM Denne alarmmeldingen vises når den indre temperaturen underskrider den nedre alarmgrensen. En temperatur kald-alarm lagres i alarmhistorikken. Alarmmeldingen forsvinner så snart temperaturen når den nedre alarmgrensen igjen. STRØMBRUDD Denne meldingen vises hvis strømforsyningen avbrytes ved innkoblet apparat. En strømbruddalarm lagres i alarmhistorikken. Alarmmeldingen forsvinner så snart strømforsyningen er gjenopprettet. Hvis en av følgende feilmeldinger vises på displayet, foreligger en defekt hhv. en feilfunksjon, og de berørte komponentene må repareres av service eller skiftes ut. BAT. 1 LAVT/FEL Denne meldingen vises hvis det interne hovedbatteriet er defekt eller utladet. Samtidig vises også batterisymbolet på displayet. BAT. 2 LAVT/FEL Denne meldingen vises hvis det ekstra tilleggsbatteriet er defekt eller utladet. Samtidig vises også batterisymbolet på displayet. FEL REG.FØLER Avbrudd regulatorsensor. Apparatet går videre i "NØDDRFT"-modus. FEL SKJERMFØLER Avbrudd displaysensor. dette tilfellet overtas visningsfunksjonen av regulatorsensoren. FEL MLJØFØLER Bortfall av omgivelsestemperatursensoren. E1 / KONFG.FEL Konfigurasjonsfeil: Feil i parameterinnstillingen. Apparatet starter ikke. E2 Elektronikkfeil. Apparatets funksjon stopper. COM FEL ngen kommunikasjon mellom grensesnitt og hovedpanel. Apparatets funksjon stopper. NØDDRFT Alvorlig feil, apparatet går likevel videre i "NØDDRFT"-modus, dvs. kompressoren kobles etter forhåndsinnstilt rytme inn og ut. Betjening Viktige anvisninger for bruk Medikamenter skal kun lagres i den foresette skuffen og/eller gitterristen. Ladningen skal ikke under noen omstendigheter forhindre lufteåpningene i apparatet. Sørg for at medikamentene ikke velter bakover. Ladningen må ikke komme i kontakt med referanseflasken til displaysensoren. Skapet er ikke laget for hurtig nedkjøling av varme medikamenter. Skapet skal ikke overfylles. 11

12 Alarmsituasjoner Når det opptrer en alarmsituasjon, må man forsøke å finne årsaken til denne alarmen og hurtigst mulig utbedre årsaken så snart som mulig. Hvis dette ikke lykkes, må de nødvendige tiltakene straks tas, slik at de lagrede varene ikke tar skade. Ved en temperaturalarm tennes den røde alarm- LEDen, og det høres et akustisk signal. Dessuten vises en tilhørende alarmmelding på displayet. Ved en strømbruddalarm blinker de grønne strøm-ledene og den røde alarm-leden, og det høres et akustisk signal. Displayet kobles ut, men det kan slås på igjen ved å trykke på en tast. Etter en gitt tid (nnstilling: EXTRA - SKJERM - SKJERMAKTVERNGSTD) kobler displayet ut igjen. Den akustiske alarmen kan undertrykkes ved å trykke på ENTER-testen i en gitt tid. løpet av et strømbrudd kan det ikke endres noen parametre. Hvis den indre temperaturen stiger over den øvre grenseverdien under et strømbrudd, utløses en temperaturalarm, og denne oppføres i historikklisten. Ved en døralarm tennes den røde alarm-leden, og det høres et akustisk signal. Dessuten vises en tilhørende alarmmelding på displayet. Alarmhistorikk Alarmhistorikklisten inneholder alle relevante data om temperatur- og strømbruddhendelser. Listen inneholder inntil 20 alarmsituasjoner. Statusmeldingen "HSTORE" antyder at det finnes nye oppføringer i listen. Alarmhistorikklisten når man via funksjonen "VS HSTORE" i EXTRA-menyen. nnen listen beveger man seg ved hjelp av OPP- og NED-tasten. Den første og den siste oppføringen i listen er merket gjennom meldingen "START PÅ LSTE" hhv. "SLUTT PÅ LSTE". Følgende informasjon lagres i alarmhistorikken: Temperaturalarm : ALARM : Type alarms (HØY TEMP ALARM eller LAV TEMP ALARM) START : Startdato og -tid for alarmsituasjonen END : Sluttdato og -tid for alarmsituasjonen AVG : Gjennomsnittstemperatur på displaysensor under alarmsituasjonen MAX / MN : Maksimal hhv. minimalverdi på temperaturen på displaysensoren i løpet av alarmsituasjonen (avhengig av typen temperaturalarm). Strømbruddalarm : ALARM : STRØMBRUDD START : Startdato og -tid for alarmsituasjonen END : Sluttdato og -tid for alarmsituasjonen AVG : Gjennomsnittstemperatur på displaysensor under alarmsituasjonen For å slette alarmhistorikken, velger du funksjonen "SLETT HSTORE" fra EXTRA-menyen. Batteri Gjennom et integrert batteri opprettholdes overvåkningsfunksjonene til elektronikken i minst 48 timer ved strømbrudd. Dette batteriet lades automatisk opp når apparatet tilkobles. Når kapasiteten til batteriet ikke lenger er tilstrekkelig for å overta kontrollfunksjonen, vises feilmeldingen "BAT. 1 LAVT/FEL" på displayet. Ved første gangs bruk kan det forekomme at meldingen "BAT. 1 LAVT/FEL" vises. Denne meldingen forsvinner så snart batteriet er tilstrekkelig oppladet. Batteriet bør av forebyggende årsaker skiftes ut hvert 2. år. Denne utskiftningen skal kun foretas av anerkjente serviceteknikere. Før demonteringen av batteriet må apparatet kobles ut, og støpselet må trekkes ut. Når det gjelder batteriet, er dette et blybatteri, som ved en defektmå avhendes separat. 12

13 Ekstern Alarmfunksjon På baksiden av apparatet befinner det seg to klemmer med tre potensialfrie kontakter, som kan bruks til å aktivere en ekstra ekstern alarm (optisk eller akustisk). En klemme tilsvarer dermed temperatur- og døralarmen. Den andre klemmen powerfailalarmen. Ved betjening av ENTER-tasten i alarmtilfelle slår kun det akustiske alarmsignalet seg av. Den eksterne alarmen begrenses ikke med denne tasten. Det eksterne alarmsignalet slår seg først av når alarmens årsak er fjernet. En spenning på 12V likestrøm opptil maksimalt 250V vekselstrøm kan kobles til kontaktene. Den maksimale belastningen må ikke overskride 8A. Den minimale tilkoblingsverdi er 100mA / 5V. TEMPERATURALARM DØR ÅPEN Hviletilstand Alarm STRØMBRUDD Hviletilstand Alarm Sikkerhetstermostat Alle BR-, LR-, PR-modeller er utstyrt med en sikkerhets-termostat. Denne termostaten slår av kompressoren så snart den innvendige temperaturen synker under +2 C for å forhindre at varene fryses og tar skade. nnvendig utstyr Avhengig av modellserien er skuffer eller innleggsrister inkludert i apparatenes standardutstyr. Disse kan anordnes variabelt i høyden. Vekten på skuffene hhv. innleggsristene må fordeles jevnt. Skuffene må kun trekkes ut med det dertil forutsatte håndtaket. For å trekke ut skuffen (f.eks. til rengjøring), trekk ut skuffen helt til anslaget og løft den. Apparatene er laget slik at de fungerer optimalt med originalutstyret. Hvisindre utstyr fra andre produsenter skulle brukes, må dette absolutt avtales med produsenten. Temperaturskriver Ved hjelp av denne skriveren fastholdes temperaturutviklingen over et bestemt tidsrom. Dette tidsrommet kan omstilles fra 7 dager (forinnstilt) til 24 timer, alt etter behov. Fremgå herved på følgende måte: Vipp opp håndtaket med skrivestiften og fjern festemutteren på skriverakselen. Skriverskiven kan nå fjernes. Trekk nå i skriverens aksel og ta innsatsen ut av huset. På innsatsens side finner du den bryteren du bruker til å innstille det ønskete tidsrommet. Skivene for de to tidsrommene er forskjellige. Sørg for å sette inn den riktige skiven. Skriverens urverk forsynes via et 1,5V AA batteri. Dette finnes på skriverinnsatsens underside. For å skifte ut stiften, trekk den gamle stiften av stiftbøylen, og skyv den nye stiften helt til anslaget og inn i styreskinnene på stiftbøylen. Vennligst ikke berør stiften med fingrene. Sørg for å plassere festemutteren i korrekt posisjon ved montering! 13

14 RS485 - Grensesnitt Alle modeller er utstyrt med et RS485- grensesnitt. Ved hjelp av dette grensesnittet kan apparatet kobles til en PC hhv. kobles sammen med andre kjøleapparater via nettet. For informasjoner om tilkoblingsmuligheter og software, vennligst henvend deg til ditt servicested. Renjøring Før kjøleskapet tas i bruk for første gang, og deretter regelmessig, skal det rengjøres hhv. desinfiseres dersom nødvendig. Du må kun bruke milde rengjøringsmidler til rengjøring. Under ingen omstendigheter må det brukes sterke eller etsende vaskemidler, skurepulver, stålull, skurende svamper eller kjemiske løsningsmidler. Under rengjøringen må du sørge for at det ikke renner noen væsker inn i ventilasjonshuset. Ventilator Ved apparater med innvendig lufting er det veldig viktig at ventilatoren i innerommet alltid fungerer. For å forhindre unødvendig innsuging av varm luft når døren åpnes, går ventilatoren kun når døren er stengt. Luft må alltid kunne komme uhindret til ventilatoren, derfor må lufteslissene aldri blokkeres eller tildekkes. Belysning Ulike apparater er utstyrt med indre eller utre belysning. For å skifte lysstoffrør må dekselet til lampen fjernes. Dette dekselet er påsatt ved indre belysning og påskrudd ved ytre belysning. Lysstoffrørene skal kun skiftes ut med samme rørtype. Effektangivelsene for dette finner du på typeskiltet. Etter utskiftning av ltsstoffrørene må dekselet monteres på igjen etter forskriftene. Varme Modellene med glassdør er utstyrt med en døroppvarming og rammeoppvarming. Ved beslag av døren kan denne oppvarmingen slås av eller på via funksjonen "DØRVARMER" eller "RAMMEVARMER" i menyen SETTNGS. Ved innkoblet oppvarming vises oppvarmingssymbolet / på displayet. BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL Maskinrommet VKTG : Før gjennomføring av ethvert vedlikeholds- hhv. rengjøringsarbeid i maskinrommet må apparatet slås av og støpselet trekkes ut. Kondensoren/kondensatoren må regelmessig rengjøres for støv ved hjelp av en håndbørste eller en støvsuger. ntervallet for rengjøring er forhåndsbestemt av fabrikken, og vises i displayet med meldingen SERVCE. 14

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern

Detaljer

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg UF 755 G UF 455 G BRUKSANVISNING 820 9505 07 - ed1210 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4

Detaljer

MF 110 S MF 290 S BRUKSANVISNING ed

MF 110 S MF 290 S BRUKSANVISNING ed MF 110 S MF 290 S BRUKSANVISNING 820 9505 24 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4

Detaljer

LR 250 G LR 410 G LR 490 G LR 750 G PR 250 G PR 410 G PR 490 G PR 750 G

LR 250 G LR 410 G LR 490 G LR 750 G PR 250 G PR 410 G PR 490 G PR 750 G LR 250 G LR 410 G LR 490 G LR 750 G PR 250 G PR 410 G PR 490 G PR 750 G BRUKSANVISNING 820 9505 02 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg KOPI AV DEN ORIGINALE BETJENINGSVEILEDNINGEN

Detaljer

MF 110 SG MF 290 SG BRUKSANVISNING

MF 110 SG MF 290 SG BRUKSANVISNING MF 110 SG MF 290 SG BRUKSANVISNING 820 9505 60 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg KOPI AV DEN ORIGINALE BETJENINGSVEILEDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

GRAM Compact K/F 610 76-504-1245 1

GRAM Compact K/F 610 76-504-1245 1 GRAM Compact K/F 610 Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 16 Bedienungsanleitung D... 25 Mode d'emploi F... 33 Gebruiksanwijzing NL... 42 Bruksanvisning S... 51 Bruksanvisning N... 59

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK CompTrol 1002 Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK Innhold 1. Betjenings- og indikatorelementer...3 2. Innkobling...7 3. Menypunkter...8 4. Alarmer og feil...11

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer