ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S"

Transkript

1 ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S BRUKSANVSNNG ed1210

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 NORSK NNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern 4 nstallering Oppstilling 5 Rengjøring / Desinfeksjon 5 Elektrisk tilkobling 5 Elektronikk Betjeningsblender 6 Display 6 nnkobling 6 Temperaturvisning 6 Tastebelegg 6 nnstilling av språket 7 Menyen "SETTNGS" 7 Menyen "EXTRA" 8 Status og varselmeldinger 10 Alarm- og feilmeldinger 10 Betjening Viktige anvisninger for bruk 11 Alarmsituasjoner 12 Alarmhistorikk 12 Batteri 12 Ekstern Alarmfunksjon 13 Sikkerhetstermostat 13 nnvendig utstyr 13 Temperaturskriver 13 RS485 - Grensesnitt 14 Renjøring 14 Ventilator 14 Belysning 14 Varme 14 Maskinrommet 14 3

4 Viktige henvisninger Generelt Kjøleskap i ML- og MP-serien er utelukkende beregnet til lagring av preparater som er avhengige av sammenhengende nedkjøling og er temperaturfølsomme. Skapene egner seg ikke til kjøling av matvarer. Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen og alle instrukser vedrørende driftssikkerhet, bruk og vedlikehold før du tar apparatet i bruk for første gang.! Oppbevar denne bruksanvisningen og la den være tilgjengelig ved apparatet, slik at alle som bruker det kan informere seg om funksjonene og sikkerhetsforskriftene. Sørg for at apparatet plasseres på en slik måte at det er god plass for luftsirkulasjon rundt det. Følg i denne forbindelse installasjonsanvisningene. Sikkerhet Apparatet skal kun betjenes av voksne. La ikke barn få lov å leke med det eller berøre betjeningselementene. Alle installasjonsarbeider og innstillinger på selve apparatet må kun utføres av dertil kvalifiserte personer. Arbeider, som utføres av personer med manglende fagkunnskap, kan ha en negativ effekt på apparatets ytelser og kan resultere i personskader eller materielle skader. Alle servicearbeider og reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert tekniker fra kundeservice. Det er kun tillatt å bruke originalreservedeler. Sørg for at tilkoblingskabelen ikke kommer i klem eller får en knekk når apparatet installeres eller flyttes. Slå apparatet prinsipielt av før rengjøring eller gjennomføring av vedlikeholdsarbeider, og trekk ut støpselet. Hold alltid fast i selve støpselet, og ikke i kabelen når du trekker det ut av kontakten. Hvis du ikke kommer til støpselet, bør du koble ut sikringen. Apparatets kjølesystem inneholder kjølemiddel. Både apparatet og produkter som lagres i dette kan tilføres alvorlige skader hvis dette systemet skulle bli utett. Derfor må du passe på at ingen spisse gjenstander kommer i berøring med kjølesystemet. Transport Kontrollér at apparatet er uten skader ved levering. Skulle du fastslå en transportskade, må du vennligst straks henvende deg til leverandørfirmaet eller til det ansvarlige salgsstedet. Du må i så fall vise frem leveransepapirene eller kjøpskvitteringen. Hvis apparatet er blitt skadet under transporten, må det ikke tas i bruk! Hvis du er i tvil, spør i den butikken hvor du kjøpte det. Det er kun tillatt å transportere apparatet i stående tilstand (maks. hellingsvinkel 45 ). Miljøvern Yt ditt eget bidrag til miljøvern: Husk at det er nødvendig med en reglementert og sakkyndig deponering. Emballasjen og dennes hjelpemidler er prinsipielt resirkulerbare, og bør leveres inn til gjenvinningsdeponier. Før du deponerer et gammelt apparat som avfall, må du demontere apparatets dør slik at lekende barn ikke kan bli innestengt i apparatet. Før du deponerer et gammelt apparat som avfall, må du demontere blyakkumulatoren og levere det separat til et deponeringssted. Ved apparatets avfallshåndtering må du sørge for at det ikke overopphetes, ettersom dets isoleringsskum ble fylt opp med brennbar gass. 4

5 O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL nstallering! Oppstilling min 70 mm min 70 mm min 30 cm Apparatet skal installeres i et tørt, godt utluftet rom. denne forbindelse bør man unngå direkte sollys eller oppstilling like i nærheten av en varmekilde. Kontrollér at apparatet står stabilt i vater, samt at det ikke støter borti tilgrensende utstyr. En god luftsirkulasjon rundt omkring apparatet er en grunnleggende betingelse for problemfri drift og må under ingen omstendighet hindres. På alle sider rundt apparatet må det alltid finnes en fri avstand på minst 70 mm. Ved frittstående apparater må avstanden til rommets tak være minst 30 cm. Apparatet bør ikke være installert direkte under en takventilator hhv. i umiddelbar nærhet av et klimaanlegg. min min mm mm min min mm mm min 30 cm min 30 cm Kjøleskapet må være festet til veggen med 2 tau. Rengjøring / Desinfeksjon Før man tar apparatet i bruk for første gang, bør man rengjøre og desinfisere det inn- og utvendig. Bruk kun milde rengjøringsmidler. Du må ikke under noen omstendigheter bruke sterke eller etsende vaskemidler, skurepulver, stålull, skurende svamper eller kjemiske løsningsmidler. Under rengjøringen må du passe på at det ikke renner noen væsker inn i ventilasjonshuset. Til desinfisering anbefales det å bruke alle vanlige desinfiseringsmidler for overflater som finnes i huset så lenge de er anbefalt i listen fra Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) ( Tysk selvskap for hygiene og mikrobiologi ) eller andre nasjonale organisasjoner. For desinfisering av forurensninger som finnes på små flater, anbefaler vi å bruke et konsentrert, alkoholholdig middel. Elektrisk tilkobling Før apparatet tilkobles, må det kontrolleres at opplysningene på typeskiltet inne i apparatet stemmer overens med de lokale verdiene. Det er kun tillatt å koble utstyret til en jordet stikkontakt. Før apparatet tilkobles og slås på for første gang, skal det stå i ro i ca. 30 minutter. Enheten skal kun tilkobles et jordet strømuttak som er sikret med en beskyttende jordleder og tilsvarende kretsbryter for feilstrøm. For å unngå at dette apparatet påvirkes dersom andre elektriske apparater faller ut pga. eventuelle problemer, bør det kobles til en separat strømkrets. Under ingen omstendigheter må det kobles sammen med andre apparater ved hjelp av en flerveisstikkontakt. Sørg for at apparatets stikkontakt er lett tilgjengelig, slik at det eventuelt kan fjernes på en enkel måte uten at andre apparater hhv. møbler må flyttes. 5

6 Elektronikk Betjeningsblender Rød LED (alarm) Display VENSTRE, HØYRE, OPP, NEDtaster TLBAKE -tast Nøkkelbryter Grønn LED (strøm) Lystast ENTERtast Lydutkobling MENYtast Display nnkobling Temperatur Status-, varsel- og alarmmeldinger BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL nngangsspenning Aktuelt klokkeslett Rammevarmer dørvarmer eller : BATTERY Batteri FAL 22 10: Drei nøkkelbryteren til vertikal posisjon for å slå på. Den grønne STRØM-LED tennes. Rett etter innkoblingen vises den indre temperaturen til kjøleskapet på displayet. Kompressoren og alle de andre komponentene til apparatet kobles først inn etter en intern egentest på ett minutt. Temperaturvisning løpet av normal drift viser displayet den innvendige temperaturen til kjøleskapet. Temperaturenheten er avhengig av innstillingen "TEMPERATURENHET" i SETTNGS-menyen. ( C - Celsius eller F -Fahrenheit). Visningen skjer i trinn på 0,1 eller 1 - avhengig av innstillingen "OPPLØSNNG" i SETTNGSmenyen. Tastebelegg 6 Gjennom betjening av MENÜ-tasten kommer man til menyområdet. Valg av ønsket meny skjer med tasten NED hhv. OPP. Valget må bekreftes med ENTER-tasten. Ved å trykke på TLBAKE-tasten kommer man til det forrige menypunktet. Ved hjelp av navigasjonstastene NED, OPP, VENSTRE og HØYRE kan man bevege seg innenfor menyene og endre innstillinger der. Hvis man befinner seg i normal visningsmodus, tennes/slukkes den indre belysningen med lystasten. menyområdet er funksjonen "lystast" koblet ut. Det aktuelle valget bekreftes med ENTER-tasten. Dette gjelder både et menyvalg og en parameterverdi. Endringen av et parameter blir først virksom når den bekreftes med ENTERtasten. alarmsituasjoner kan den akustiske alarmen kobles ut i en gitt tid med lydutkoblingstasten. menyområdet er funksjonen for lydutkoblingstasten koblet ut.

7 nnstilling av språket Fabrikkinnstillingen for elektronikken er ENGELSK. For å stille inn på tysk, går du frem slik: Menyen "SETTNGS" Trykk på MENY-tasten. Velg "EXTRA"-menyen LANGUAGE NORSK Parametrene som finnes i menyen "SETTNGS" griper delvis direkte inn i apparatets funksjon. Tilgangen til menyen SETTNGS kan dermed kun beskyttes med et passord. Det anbefales å bruke denne beskyttelsen for å begrense tilgangen til parametrene. Avhengig av modell er noen av disse funksjonene ikke tilgjengelige. Disse vises på displayet med ---. Trykk på MENY-tasten Velg menyen "SETTNGS" PASSORD USER: 0XXX fabrikkinnstillingen er dette passordet satt på verdien "0000", slik at man ved å trykke på - tasten kommer rett til menyen SETTNGS. SETTPUNKT SET : X.X C Temperatursettpunktet er den nominelle temperaturen til kjøleskapet. Settpunktet kan endres mellom gitte grenseverdier i trinn på 0,5 K. DATO/TD SATT DATO/TD HH:MM dd MMM yy nnstilling av aktuelt klokkeslett og dato. VELG 12h/24h 12h VSNNG 24h VSNNG Bytte mellom 12-timers- og 24-timers visning. ALARMER SETT LAV ALARM LAV ALARM : X.X C Den laveste tillatte indre temperaturen. Ved underskridelse av denne verdien utløses en temperaturalarm. SETT HØY ALARM HØY ALARM : X.X C Den høyeste tillatte indre temperaturen. Ved overskridelse av denne verdien utløses en temperaturalarm. FJERN DØRALARM FJERN DØRALARM AKTVER : 0 1 Aktivering av fjernalarmen ved døråpning 0 = Fjernalarm av / 1 = Fjernalarm på. DØRVARMER DØRVARMER AV PÅ nn- og utkobling av døroppvarmingen på apparater med dørvarmer. (Se kapittelet Varme ). RAMMEVARMER RAMMEVARMER AV PÅ nn- og utkobling av rammeoppvarmingen. (Se kapittelet Varme ). ALARMTEST AKTVERNG ALARMTEST 7

8 ALARMTEST Denne funksjonen tjener til å simulere en temperaturalarmsituasjon. Ved betjening av ENTERtasten blir følgende alarmtestsyklus startet: 1. Trinnvis økning av indre temperatur inntil øvre alarmgrense oppnås. Utløsning av temperaturalarmen. 2. Trinnvis reduksjon av indre temperatur inntil nedre alarmgrense oppnås. Utløsning av temperaturalarmen. AKTVERNG FJERN FJERN AV PÅ Fjernalarmfunksjonen kan kobles inn- hhv. ut for en alarmtest. KOM. ADRESSE KOM. ADR: Ved hjelp av det innebygde RS485-grensesnittet kan flere apparater kobles sammen i et nettverk. Hvis dette er tilfelle, må hvert enkelt apparat tildeles en separat kommunikasjonsadresse. (nnstilling fra 0-255) SERVCE NULLSTLL SERVCETD NULLSTLL TELLER JA NE Etter utløpet av en gitt driftstid vises en "SERVCE"- melding på displayet og gjør deg oppmerksom på vedlikeholdsarbeid som skal utføres. Telleren for servicetiden kan tilbakestilles med denne funksjonen. GJEM SERVCEADVARSEL Denne funksjonen er for å slette "Service"-meldingen. PASSORD USER Endring av passord for å oppnå "SETTNGS"-menyen. ENDRE PASSORD USER: 0XXX XXXX Oppgi nytt passord to ganger og bekreft. KALBRERNG Denne funksjonen tjener til kalibrering av sensoren. Siden hver innstilling i kalibreringen forringer funksjonen til apparatet, er denne funksjonen beskyttet med et passord fra fabrikken og kan kun betjenes av opplært servicepersonale! PASSORD KALBRERNG: 0XXX Oppgi passord til kalibreringsmenyen Menyen "EXTRA" "EXTRA"-menyen inneholder kun parametre som ikke har noen påvirkning på funksjonen til apparatet og er dermed tilgjengelig for alle brukere uten passord. Trykk på MENÜ-tasten Velg "EXTRA"-menyen HSTORE (se kapittelet "Alarmhistorikk" for flere detaljer). VS HSTORE Visning av alarmsituasjonene. Ved hjelp av tasten OPP og NED kan du bevege deg gjennom listen. SLETT HSTORE SLETT HSTORE: NE JA JA : Sletter hele historikken. HØYTTALER LYDSTYRKE LYDSTYRKE nnstilling av volum på det akustiske alarmsignalet 8

9 STUMTD STUMTD: 0 60 Når det oppstår en alarm, kan det akustiske signalet kobles ut i en forbestemt tid gjennom betjening av ENTER-tasten. Den gitte tiden bestemmes gjennom denne parameteren. Den kan endres fra 0 til 60 minutter i trinn på 1 minutt. SKJERM nnstilling av parameter for visningen LYSSTYRKE LYSSTYRKE - + nnstilling av lysstyrke med tastene og. KONTRAST KONTRAST - + nnstilling av kontrasten med tastene og. POS / NEG POSTV NEGATV Forandring av visningen fra positiv (blå/hvit) til negativ visning (hvit/blå). SKJERMAKTVERNGSTD VARGHET: Varighet på displayvisningen ved tastetrykk under strømbrudd. (100 = ca.10 sek, 50 = ca. 5 sek.) (Se kapittelet "Alarmsituasjoner"). SPENNNGSVSER SPENNNGSVSER NGEN Viser inngangsspenningen til apparatet på displayet. MLJØFØLER MLJØFØLER NGEN Hvis en omgivelsestemperatursensor er tilkoblet apparatet, kan temperaturverdien som denne sensoren måler vises på displayet. TLLEGGSFØLER Gjør det mulig med ekstra visning av temperaturverdiene fra en av følgende sensorer (hvis de er tilkoblet): NGEN ngen verdi vises. REGULERNG Verdien til regulatorsensoren vises. OPPLØSNNG RES.: nnstilling av oppløsningen til temperaturvisningen. Temperaturen kan vises uten eller med en desimal. TEMPERATURENHET CELSUS FAHRENHET Visning av temperaturverdiene i Celsius eller Fahrenheit. SPRÅK Bytte av menyspråket. ENGELSK TYSK FRANSK NEDERLANDSK TALENSK SPANSK PORTUGSSK DANSK SVENSK NORSK FNSK MALAYSK RYSK 9

10 DAGNOSE Visning av aktuell status på apparatet (kun til serviceformål). PARAMETRE Visning av aktuelle innstillinger for alle parametre (kun til serviceformål). Status og varselmeldinger Elektronikken genererer ulike status- hhv. varselmeldinger avhengig av innstillingene hhv. tilstanden til apparatet. Hvis to eller flere meldinger skal vises samtidig, vises disse meldingene vekslende på displayet DØR ÅPEN Denne meldingen vises så snart døren til apparatet åpnes. Hvis døren ikke lukkes etter en forhåndsinnstilt tid, utløses en alarm. Denne alarmen oppføres ikke i historikklisten. Meldingen hhv. alarmen slukker når døren lukkes. HSTORE Denne meldingen viserat det finnes en ny oppføring i alarmhistorikklisten. Denne meldingen forsvinner så snart historikken er vist én gang med funksjonen "VS HSTORE". ALARMTEST Vises under en alarmtest. Meldingen forsvinner så snart testen er avsluttet. MLJ.. C C Hvis en omgivelsestemperatursensor er tilkoblet apparatet, og visningen i menyen EXTRA er aktivert ( - EXTRA - MLJØFØLER), vises denne meldingen fulgt av den aktuelt målte omgivelsestemperaturen på displayet. REG.. C Hvis visningen av regulatorsensoren er aktivert i menyen EXTRA ( - EXTRA - TLLEGGSFØLER - REGULERNG), vises denne meldingen fulgt av den aktuelt målte regulatortemperaturen på displayet. SERVCE Når apparatet har gått i en forhåndsinnstilt tid, vises denne meldingen på displayet for å vise at det er nødvendig med rengjøring hhv. service. Meldingen kan slettes med funksjonen "GJEM SERVCEADVARSEL" i menyen SETTNGS. HØY MLJØTEMP. Hvis en omgivelsestemperatursensor er tilkoblet apparatet, og hvis denne verdien stiger over en gitt verdi, vises denne meldingen på displayet. Apparatet går likevel normalt videre. Den lagrede maksimalverdien som er lagret i elektronikken avhenger av temperaturklassen til det aktuelle apparatet og kan ikke endres. LAV MLJØTEMP. analog for "HØY MLJØTEMP." likevel med minsteverdi. Alarm- og feilmeldinger Følgende alarmmeldinger kan genereres av elektronikken. Se kapittelet "Alarmsituasjoner" for ytterligere informasjon. DØR ÅPEN se statusmeldingen "DØR ÅPEN" HØY TEMP ALARM Denne alarmmeldingen vises når den indre temperaturen overskrider den øvre alarmgrensen. En temperatur varm-alarm lagres i alarmhistorikken. Alarmmeldingen forsvinner så snart temperaturen når den øvre alarmgrensen igjen. 10

11 LAV TEMP ALARM Denne alarmmeldingen vises når den indre temperaturen underskrider den nedre alarmgrensen. En temperatur kald-alarm lagres i alarmhistorikken. Alarmmeldingen forsvinner så snart temperaturen når den nedre alarmgrensen igjen. STRØMBRUDD Denne meldingen vises hvis strømforsyningen avbrytes ved innkoblet apparat. En strømbruddalarm lagres i alarmhistorikken. Alarmmeldingen forsvinner så snart strømforsyningen er gjenopprettet. Hvis en av følgende feilmeldinger vises på displayet, foreligger en defekt hhv. en feilfunksjon, og de berørte komponentene må repareres av service eller skiftes ut. BAT. 1 LAVT/FEL Denne meldingen vises hvis det interne hovedbatteriet er defekt eller utladet. Samtidig vises også batterisymbolet på displayet. BAT. 2 LAVT/FEL Denne meldingen vises hvis det ekstra tilleggsbatteriet er defekt eller utladet. Samtidig vises også batterisymbolet på displayet. FEL REG.FØLER Avbrudd regulatorsensor. Apparatet går videre i "NØDDRFT"-modus. FEL SKJERMFØLER Avbrudd displaysensor. dette tilfellet overtas visningsfunksjonen av regulatorsensoren. FEL MLJØFØLER Bortfall av omgivelsestemperatursensoren. E1 / KONFG.FEL Konfigurasjonsfeil: Feil i parameterinnstillingen. Apparatet starter ikke. E2 Elektronikkfeil. Apparatets funksjon stopper. COM FEL ngen kommunikasjon mellom grensesnitt og hovedpanel. Apparatets funksjon stopper. NØDDRFT Alvorlig feil, apparatet går likevel videre i "NØDDRFT"-modus, dvs. kompressoren kobles etter forhåndsinnstilt rytme inn og ut. Betjening Viktige anvisninger for bruk Medikamenter skal kun lagres i den foresette skuffen og/eller gitterristen. Ladningen skal ikke under noen omstendigheter forhindre lufteåpningene i apparatet. Sørg for at medikamentene ikke velter bakover. Ladningen må ikke komme i kontakt med referanseflasken til displaysensoren. Skapet er ikke laget for hurtig nedkjøling av varme medikamenter. Skapet skal ikke overfylles. 11

12 Alarmsituasjoner Når det opptrer en alarmsituasjon, må man forsøke å finne årsaken til denne alarmen og hurtigst mulig utbedre årsaken så snart som mulig. Hvis dette ikke lykkes, må de nødvendige tiltakene straks tas, slik at de lagrede varene ikke tar skade. Ved en temperaturalarm tennes den røde alarm- LEDen, og det høres et akustisk signal. Dessuten vises en tilhørende alarmmelding på displayet. Ved en strømbruddalarm blinker de grønne strøm-ledene og den røde alarm-leden, og det høres et akustisk signal. Displayet kobles ut, men det kan slås på igjen ved å trykke på en tast. Etter en gitt tid (nnstilling: EXTRA - SKJERM - SKJERMAKTVERNGSTD) kobler displayet ut igjen. Den akustiske alarmen kan undertrykkes ved å trykke på ENTER-testen i en gitt tid. løpet av et strømbrudd kan det ikke endres noen parametre. Hvis den indre temperaturen stiger over den øvre grenseverdien under et strømbrudd, utløses en temperaturalarm, og denne oppføres i historikklisten. Ved en døralarm tennes den røde alarm-leden, og det høres et akustisk signal. Dessuten vises en tilhørende alarmmelding på displayet. Alarmhistorikk Alarmhistorikklisten inneholder alle relevante data om temperatur- og strømbruddhendelser. Listen inneholder inntil 20 alarmsituasjoner. Statusmeldingen "HSTORE" antyder at det finnes nye oppføringer i listen. Alarmhistorikklisten når man via funksjonen "VS HSTORE" i EXTRA-menyen. nnen listen beveger man seg ved hjelp av OPP- og NED-tasten. Den første og den siste oppføringen i listen er merket gjennom meldingen "START PÅ LSTE" hhv. "SLUTT PÅ LSTE". Følgende informasjon lagres i alarmhistorikken: Temperaturalarm : ALARM : Type alarms (HØY TEMP ALARM eller LAV TEMP ALARM) START : Startdato og -tid for alarmsituasjonen END : Sluttdato og -tid for alarmsituasjonen AVG : Gjennomsnittstemperatur på displaysensor under alarmsituasjonen MAX / MN : Maksimal hhv. minimalverdi på temperaturen på displaysensoren i løpet av alarmsituasjonen (avhengig av typen temperaturalarm). Strømbruddalarm : ALARM : STRØMBRUDD START : Startdato og -tid for alarmsituasjonen END : Sluttdato og -tid for alarmsituasjonen AVG : Gjennomsnittstemperatur på displaysensor under alarmsituasjonen For å slette alarmhistorikken, velger du funksjonen "SLETT HSTORE" fra EXTRA-menyen. Batteri Gjennom et integrert batteri opprettholdes overvåkningsfunksjonene til elektronikken i minst 48 timer ved strømbrudd. Dette batteriet lades automatisk opp når apparatet tilkobles. Når kapasiteten til batteriet ikke lenger er tilstrekkelig for å overta kontrollfunksjonen, vises feilmeldingen "BAT. 1 LAVT/FEL" på displayet. Ved første gangs bruk kan det forekomme at meldingen "BAT. 1 LAVT/FEL" vises. Denne meldingen forsvinner så snart batteriet er tilstrekkelig oppladet. Batteriet bør av forebyggende årsaker skiftes ut hvert 2. år. Denne utskiftningen skal kun foretas av anerkjente serviceteknikere. Før demonteringen av batteriet må apparatet kobles ut, og støpselet må trekkes ut. Når det gjelder batteriet, er dette et blybatteri, som ved en defektmå avhendes separat. 12

13 Ekstern Alarmfunksjon På baksiden av apparatet befinner det seg to klemmer med tre potensialfrie kontakter, som kan bruks til å aktivere en ekstra ekstern alarm (optisk eller akustisk). En klemme tilsvarer dermed temperatur- og døralarmen. Den andre klemmen powerfailalarmen. Ved betjening av ENTER-tasten i alarmtilfelle slår kun det akustiske alarmsignalet seg av. Den eksterne alarmen begrenses ikke med denne tasten. Det eksterne alarmsignalet slår seg først av når alarmens årsak er fjernet. En spenning på 12V likestrøm opptil maksimalt 250V vekselstrøm kan kobles til kontaktene. Den maksimale belastningen må ikke overskride 8A. Den minimale tilkoblingsverdi er 100mA / 5V. TEMPERATURALARM DØR ÅPEN Hviletilstand Alarm STRØMBRUDD Hviletilstand Alarm Sikkerhetstermostat Alle BR-, LR-, PR-modeller er utstyrt med en sikkerhets-termostat. Denne termostaten slår av kompressoren så snart den innvendige temperaturen synker under +2 C for å forhindre at varene fryses og tar skade. nnvendig utstyr Avhengig av modellserien er skuffer eller innleggsrister inkludert i apparatenes standardutstyr. Disse kan anordnes variabelt i høyden. Vekten på skuffene hhv. innleggsristene må fordeles jevnt. Skuffene må kun trekkes ut med det dertil forutsatte håndtaket. For å trekke ut skuffen (f.eks. til rengjøring), trekk ut skuffen helt til anslaget og løft den. Apparatene er laget slik at de fungerer optimalt med originalutstyret. Hvisindre utstyr fra andre produsenter skulle brukes, må dette absolutt avtales med produsenten. Temperaturskriver Ved hjelp av denne skriveren fastholdes temperaturutviklingen over et bestemt tidsrom. Dette tidsrommet kan omstilles fra 7 dager (forinnstilt) til 24 timer, alt etter behov. Fremgå herved på følgende måte: Vipp opp håndtaket med skrivestiften og fjern festemutteren på skriverakselen. Skriverskiven kan nå fjernes. Trekk nå i skriverens aksel og ta innsatsen ut av huset. På innsatsens side finner du den bryteren du bruker til å innstille det ønskete tidsrommet. Skivene for de to tidsrommene er forskjellige. Sørg for å sette inn den riktige skiven. Skriverens urverk forsynes via et 1,5V AA batteri. Dette finnes på skriverinnsatsens underside. For å skifte ut stiften, trekk den gamle stiften av stiftbøylen, og skyv den nye stiften helt til anslaget og inn i styreskinnene på stiftbøylen. Vennligst ikke berør stiften med fingrene. Sørg for å plassere festemutteren i korrekt posisjon ved montering! 13

14 RS485 - Grensesnitt Alle modeller er utstyrt med et RS485- grensesnitt. Ved hjelp av dette grensesnittet kan apparatet kobles til en PC hhv. kobles sammen med andre kjøleapparater via nettet. For informasjoner om tilkoblingsmuligheter og software, vennligst henvend deg til ditt servicested. Renjøring Før kjøleskapet tas i bruk for første gang, og deretter regelmessig, skal det rengjøres hhv. desinfiseres dersom nødvendig. Du må kun bruke milde rengjøringsmidler til rengjøring. Under ingen omstendigheter må det brukes sterke eller etsende vaskemidler, skurepulver, stålull, skurende svamper eller kjemiske løsningsmidler. Under rengjøringen må du sørge for at det ikke renner noen væsker inn i ventilasjonshuset. Ventilator Ved apparater med innvendig lufting er det veldig viktig at ventilatoren i innerommet alltid fungerer. For å forhindre unødvendig innsuging av varm luft når døren åpnes, går ventilatoren kun når døren er stengt. Luft må alltid kunne komme uhindret til ventilatoren, derfor må lufteslissene aldri blokkeres eller tildekkes. Belysning Ulike apparater er utstyrt med indre eller utre belysning. For å skifte lysstoffrør må dekselet til lampen fjernes. Dette dekselet er påsatt ved indre belysning og påskrudd ved ytre belysning. Lysstoffrørene skal kun skiftes ut med samme rørtype. Effektangivelsene for dette finner du på typeskiltet. Etter utskiftning av ltsstoffrørene må dekselet monteres på igjen etter forskriftene. Varme Modellene med glassdør er utstyrt med en døroppvarming og rammeoppvarming. Ved beslag av døren kan denne oppvarmingen slås av eller på via funksjonen "DØRVARMER" eller "RAMMEVARMER" i menyen SETTNGS. Ved innkoblet oppvarming vises oppvarmingssymbolet / på displayet. BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL Maskinrommet VKTG : Før gjennomføring av ethvert vedlikeholds- hhv. rengjøringsarbeid i maskinrommet må apparatet slås av og støpselet trekkes ut. Kondensoren/kondensatoren må regelmessig rengjøres for støv ved hjelp av en håndbørste eller en støvsuger. ntervallet for rengjøring er forhåndsbestemt av fabrikken, og vises i displayet med meldingen SERVCE. 14