Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig"

Transkript

1 Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om støtte på to av de mange tilbudene Enova nå har for boliger. Enova tilbyr økonomisk støtte til boligeiere som ønsker å få utført energirådgivning og lage en energiplan for egen bolig. Dersom tiltakene i planen er tilstrekkelig ambisiøse med tanke på energieffektivisering, kan boligeier også få støtte til gjennomføring av tiltakene. Dette kan således ses på som en totrinns prosess, hvor støtte til energirådgivning er trinn 1, mens støtte til selve oppgraderingen av boligen er trinn 2. Illustrasjonen på neste side viser gangen i søknadsprosessen mot Enova. Det er du som boligeier som søker og tar hånd om det formelle i forholdet med Enova. I tillegg må du engasjere en energirådgiver. Alle oppgaver energirådgiveren skal utføre skjer med utgangspunkt i Energimerkesystemet (EMS), dvs. innen Dette dokumentet gir altså en veiledning i framgangsmåten du må følge når du ønsker å søke om støtte til energirådgiving, evt. også trinn 2 i form av støtte til oppgradering av boligen. Det er utarbeidet en egen veileder for energirådgiveren i bruk av Energimerkesystemet. OBS! Enova kan ikke gi støtte til kjøp/tjenester som allerede er utført. Pass derfor på at du ikke har besiktigelse av boligen av energirådgiver før du har fått beskjed fra Enova om at søknaden om støtte til energirådgivning er godkjent! Ved søknad om støtte til oppgradering av bolig, må ikke byggearbeidene på boligen påstartes før Enova har gitt tilsagn om støtte. 1

2 2

3 Programmet Støtte til energirådgivning er et selvstendig tilbud til boligeiere, men det kan også betraktes som første trinn på veien mot en søknad om Støtte til oppgradering av bolig. Begge disse programmene er nært knytta opp mot det offisielle Energimerkesystemet (EMS), hvor det legges opp til en slik to-trinns logikk. Dersom energirådgivningen konkluderer med at det ikke skal gjennomføres en større bygningsmessig oppgradering av boligen, kan en velge å søke støtte til andre Energitiltak i bolig. Denne veilederen beskriver flyten i de to støtteprogrammene som er knytta mot EMS, nemlig: - Støtte til energirådgivning - Støtte til oppgradering av bolig De ulike trinnene i prosessen er illustrert i figuren øverst, og hvert nummerert trinn 1 13 beskrives nærmere nedenfor. Illustrasjonen viser hvem som har gjør hva og når i prosessen (boligeier, Enova, energirådgiver og byggfirma). Før søknad Som søker (boligeier) vil din kontakt med Enova primært skje gjennom Enovas søknadssenter (https://soknad.enova.no/privat). Dette krever innlogging gjennom ID-porten, samme identifisering og pålogging som brukes ved f.eks. elektronisk innlevering av selvangivelsen. Påloggingsinformasjon fra Altinn eller BankID (kodebrikke) kan brukes her. Merk at du bare kan søke støtte knytta til boliger du selv er eier av. Enova vil kontrollere mot Eiendomsregisteret at søker er rette eier av aktuell eiendom/bolig. Vær spesielt oppmerksom på at Enova ikke kan gi støtte til kjøp/investeringer som er påstartet. Når du søker om støtte, vil du bli bedt om å oppgi hvilket firma du har tenkt å bruke som energirådgiver (og eventuelt som utførende av byggingen, i trinn 2). Du bør derfor ha etablert en første kontakt med en slik energirådgiver før du starter søknaden. Du må oppgi firmaets organisasjonsnummer, som du finner her: En sentral del av Energirådgivningen er å energimerke boligen og utarbeide en detaljert energiplan. Dette skal skje ved at energirådgiveren registrerer og planlegger tiltak for søkers bolig innen Energimerkesystemet (EMS) Det er vanligvis bare energirådgiver som skal behøve å logge seg på EMS. Det er utarbeidet egen veileder for energirådgivers bruk av EMS. Energirådgiveren vil vanligvis "finne" din bolig i Energimerkesystemet ved hjelp av et automatisk oppslag i Eiendomsregisteret. Rådgiver kan da starte registreringen av boligen. Noen boligtyper kan imidlertid være vanskelige å identifisere i Eiendomsregisteret. Dersom rådgiveren ikke "finner" din bolig i EMS, må du som boligeier logge deg på EMS og selv registrere boligen der. Deretter gir du energirådgiveren tilgang til boligen i EMS, slik at rådgiver kan starte registreringen av boligen. Framgangsmåten for dette er beskrevet til slutt i denne veilederen. Nedenfor beskrives de enkelte trinnene i figuren øverst mer inngående. 3

4 SØKNAD OM STØTTE TIL ENERGIRÅDGIVING (TRINN 1) 1) Fyll ut søknad Les informasjon om de ulike støtteprogrammene og kriteriene på Enovas hjemmeside (www.enova.no). Klikk deg så fram, eller gå direkte til, Enovas søknadssenter https://soknad.enova.no/privat. - Trykk "Opprett søknad" til høyre på linjen "Støtte til energirådgiving". - Logg deg på med elektronisk ID (fire alternative måter). - Det elektroniske skjemaet er selvforklarende. Les tekstene nøye og fyll inn all påkrevet informasjon i de ulike skjermbildene så nøyaktig som mulig. - Informasjon om Energirådgiver: I tillegg til foretaksnummer må du sjekke at energirådgiver har enten "Sentral godkjenning" i henhold til kravet som stilles, eller tilsvarende lokal godkjenning. - Når søknaden er komplett utfylt: Trykk "Bekreft og send inn" på siden "Oppsummering og godkjenning". Søknaden er da i Enovas systemer. Enova Svarer (grønt nummer ) kan bistå dersom du trenger hjelp. 2) Enova gir tilsagn Enova vil kontrollere din søknad. Mangelfulle søknader vil medføre forsinkelse og behov for innsending av de manglende opplysningene eller så kan søknaden bli avslått. Når søknaden er godkjent, vil Enova sende deg et tilsagnsbrev hvor betingelsene for støtte spesifiseres. Du vil få en frist (3 mnd.) for å levere påkrevet dokumentasjon for gjennomført energirådgivning. 3) Avtale oppdrag med energirådgiver Først når du har fått tilsagn om støtte fra Enova, kan selve arbeidet med energirådgivningen starte. Tidligere gjennomført eller allerede påstartet energirådgivning kan ikke støttes. 4) Lag energiplan i EMS Enova har fått utviklet en egen modul i Energimerkesystemet som skal benyttes for dette støtteprogrammet. En detaljert veileder for bruk av EMS for energirådgiver finnes her: Når energirådgiveren har ferdigstilt energiattest og energiplan, vil disse dokumentene bli lagret i EMS for rapportering til Enova. 5) Send rapport til Enova Boligeier logger seg igjen på Enovas søknadssenter (https://soknad.enova.no/privat.) Logg deg på, finn aktuell søknad/sak, og trykk "Start rapportering". 4

5 Skjemaet er i stor grad selvforklarende. Pass på at rapporterte "faktiske kostnader" stemmer med faktura fra energirådgiver. Energiattest og energiplan for boligen er påkrevet dokumentasjon. Disse dokumentene hentes automatisk fra EMS. Videre kreves det en kopi av faktura fra energirådgiveren. Denne lastes opp elektronisk, og skal være i pdf-format. Du kan be energirådgiveren om en pdf-kopi av fakturaen tilsendt på epost. 6) Enova utbetaler støtten Dersom all dokumentasjon er tilfredsstillende, vil Enova utbetale aktuelt støttebeløp til søkers bankkonto. Med dette er prosedyren for Støtte til energirådgivning (trinn 1) ferdig. Dersom energiplanen viser at de planlagte tiltakene kvalifiserer for Støtte til oppgradering av bolig (trinn 2), kan energiplanen legges til grunn for en slik søknad. Punktene 7 til 13 nedenfor beskriver prosedyren for Støtte til oppgradering av bolig. SØKNAD OM STØTTE TIL OPPGRADERING AV BOLIG (TRINN 2) 7) Fyll ut søknad Du som boligeier logger deg igjen på Enovas søknadssenter (https://soknad.enova.no/privat.) Nå velger du "Opprett søknad" for "Støtte til oppgradering av bolig". Du må bekrefte at du har forstått og godtar kriteriene for støtteprogrammet. Merk igjen spesielt at Enova ikke kan gi støtte til tiltak som er påstartet. Søknadsskjemaet er enkelt og i stor grad selvforklarende. Energiattesten og energiplanen fra trinn 1 lastes automatisk inn fra EMS. Disse dokumentene viser om de planlagte tiltakene på boligen tilfredsstiller kriteriene for støtte. Du må angi hvilken energirådgiver som har laget planen, samt hvilket byggfirma ("utførende") du planlegger å bruke for å gjennomføre de planlagte bygningsmessige tiltakene. Det er ingen ting i veien for at energirådgiver og utførende er samme firma, så sant de tilfredsstiller kriteriene Enova har satt for disse funksjonene (se programkriteriene). Fullfør søknaden og send inn! Enova Svarer (grønt nummer ) kan bistå dersom du trenger hjelp. 8) Enova gir tilsagn Enova vil kontrollere energiplanen og at kriteriene for støtte er oppfylt. Dersom søknaden godkjennes, vil Enova sende et tilsagnsbrev hvor vilkårene for støtte beskrives. Gjennomføring av tiltakene i energiplanen må ikke påstartes før tilsagnsbrev er mottatt. Les tilsagnsbrevet grundig! 5

6 Frist for sluttrapportering av gjennomførte tiltak vil være 12 mnd. 9) Avtal oppdrag med byggfirma Det gjøres avtale med et byggfirma om gjennomføring av prosjektet. Byggfirmaet må tilfredsstille de krav Enova stiller til utførende under støtteprogrammet (se punkt 7). Byggearbeidene må ikke påbegynnes før tilsagn fra Enova er mottatt. Husk å dokumentere arbeidet med fotografier før, under og etter arbeid. 10) Byggfirma gjennomfører tiltakene i energiplanen Byggfirmaet skal utføre alle tiltak som er spesifisert i energirådgivers energiplan. 11) Gjennomførte tiltak registreres i EMS Etter at byggfirmaet er ferdig med prosjektet, skal energirådgiveren logge seg inn i EMS igjen, og registrere boligens tilstand etter gjennomførte tiltak. Nødvendige dokumenter genereres automatisk ved fullføring av denne registreringen. Dersom det er avvik mellom planlagte og gjennomførte tiltak, er det de faktisk gjennomførte tiltakene som skal registreres her. Det er de faktisk gjennomførte tiltak som legges til grunn ved kriterieberegninger og endelig støtteutmåling. Mindre avvik fra planlagte tiltak kan aksepteres, men kriteriene for støtte må være oppfylt også av gjennomførte tiltak. Ufullstendig gjennomføring av planlagte og omsøkte energitiltak vil føre til at støtten bortfaller. 12) Boligeier sender rapport til Enova Straks energirådgiver har ferdigstilt registrering av gjennomførte tiltak i EMS, kan boligeier/søker gå inn i Enovas søknads- og rapporteringssenter og sluttrapportere på prosjektet. Følgende dokumentasjon er påkrevet: - kopi av undertegnet kontrakt mellom søker og utførende på gjennomføring av oppdraget (byggekontrakt). - kopi av fakturaer som dokumenterer tiltakenes vesentligste kostnader. - oppdatert energiattest fra EMS som dokumenterer at tiltakene for å nå omsøkt nivå i energiplanen er gjennomført. Den oppdaterte attesten skal være verifisert av energirådgiveren. - fotografier av boligen før tiltak, under arbeid og etter tiltak. Fotografiene skal være fra samme synsvinkel og være egnet til å identifisere boligen og dokumentere at de støtteberettigede bygningsarbeidene er blitt utført. 13) Enova utbetaler støtte Straks all påkrevet dokumentasjon er mottatt og godkjent, vil Enova utbetale støtten. 6

7 HVORDAN GI ENERGIRÅDGIVER TILGANG TIL SØKERS BOLIG I EMS For at energirådgiver skal kunne energimerke din bolig, må boligen finnes i EMS knytta til ditt (boligeiers) navn. For å få til dette, er det utviklet en automatisk rutine som kobler eier og boligeiendom når en søker om støtte fra Enova. For noen eiendommer i Eiendomsregisteret virker ikke denne rutinen, og energirådgiveren "finner ikke" din bolig i Energimerkesystemet. Da må du som boligeier gjøre følgende: - logge deg på EMS - registrere boligens adresse manuelt - sende en kode til energirådgiveren som gir tilgang til å energimerke boligen Slik går du fram for å gi energirådgiver tilgang: Gå til - Velg "Energimerk din bolig" i menyen (1) - I det påfølgende skjermbildet trykkes blå knapp "Logg inn: ID-porten" (2) (Tallene viser til figuren nedenfor) - velg så én av de fire elektroniske IDmetodene for å fullføre påloggingen: 7

8 Du kommer nå inn på startsiden i EMS, den ser slik ut: Klikk så den grønne knappen "Neste" for å gå videre. 8

9 Ola Nordmann Registrer dine personopplysninger og klikk så "Neste/lagre" nede i høyre hjørne. 9

10 Skjermbilde "Eiendommer": - Aktiver fanen "Dine bygninger/boliger" (1) - Aktiver deretter fanen "Registrer adresse" (2) Registrer så alle relevante opplysninger om eiendommen - Trykk deretter "Lagre adresse" (3) Trykk så "Velg" (4) og du kommer til neste skjermbilde med overskrift "Registrer adresse". Kontroller og evt. fyll ut feltene her, og trykk så "Neste/lagre" i nederste høyre hjørne. Da kommer du til følgende skjermbilde: 10

11 Trykk på knappen "Gi annen tilgang", og nederst i skjermbildet vises da følgende: Skriv inn energirådgivers epostadresse og trykk "Opprett tilgang". Nå skal energirådgiver kunne energimerke din bolig. 11

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

RF13.50 - Ny forvalter

RF13.50 - Ny forvalter RF13.50 - Ny forvalter (Revisjon 4 28.01.2013) Beskriver her de første steg for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse fire stegene er gjennomført kan dere publisere støtteordning og søkere kan selv

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer