DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE"

Transkript

1 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2012

2 Kapittel 1 Storlogens formål, navn og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F., som har sitt sete og samlingssted i Norges hovedstad, har som formål å sammenholde, lede og våke over all Odd Fellow bevegelse i Norge. 1-2 Charter Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F.s myndighet grunner seg på og utøves i kraft av et fra Den Europeiske Storloge av I.O.O.F. mottatte Charter som lyder således: DEN EUROPEISKE STORLOGE AV DEN UAVHÆNGIGE ODD FELLOW ORDEN VENNSKAP KJÆRLIGHET SANNHET Til den det angår: Det bekjentgjøres at Den Europeiske Storloge av Den Uavhængige Odd Fellow Orden i kraft av sin fullmakt herved overdrar myndighet og uavhengighet i kongeriket Norge til en uavhengig Storloge, som skal være kjent og æret som Den Norske Storloge Og den nevnte Storloge er gitt fullmakt og bemyndigelse til å lede, overvåke og kontrollere alle saker som berører Den Uavhængige Odd Fellow Orden I.O.O.F. innen den nevnte Storloges jurisdiksjon. Det er en ubegrenset betingelse at den nevnte Storloge skal vise streng lydighet overfor Ordenens skikker og tradisjoner, hvilket betyr at den for alltid er forpliktet til nestekjærlig og velgjørende arbeid som å besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse; og utførelsen av alle disse gjensidige plikter og velgjerninger har sitt utspring i vår anerkjennelse av Et Høyeste Vesen, menneskelig brorskap og innstillingen til og praktiseringen av Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Gitt under Den Europeiske Storloges segl og med dens embedsmenns underskrifter i Oslo, i kongeriket Norge, 16. juni 2007, og i vår elskede Ordens 189. år.

3 Hans Pedersen European Grand Sire Harald Thoen European Grand Secretary 1-3 Ordensstruktur Den Norske Jurisdiksjon er basert på en ordensstruktur som gir likestilling mellom søstre og brødre, men med separate loger og leire. De kvinnelige medlemmene benevnes Rebekkasøstre og de mannlige medlemmene Odd Fellow brødre. Storlogen er alle godstående medlemmer med Storlogegraden. Storlogen gir i sine Storlogemøter lover for alle Ordensenheter i jurisdiksjonen. Det skal være likhet i lovverket for Rebekka- og Odd Fellow enhetene. 1-4 Myndighetsområde Storlogemøtet er høyeste instans både administrativt og dømmende i alle spørsmål innen jurisdiksjonen: A. Mellom Storlogen og dens medlemmer. B. Mellom Storlogen og dens Ordensenheter. C. Mellom disse enheter innbyrdes så vel som mellom dem og deres medlemmer. Gjennom de valgte og utnevnte Storembedsmenn påser Storlogen at Ordenens lover og forskrifter, dens skrevne og uskrevne verk, overholdes og følges innenfor alle Ordensenheter. Innenfor den begrensning som følger av dens forhold til Den Europeiske Storloge, kan Storlogen reise og avgjøre Ordensspørsmål av enhver art innen jurisdiksjonen. Stor Sire treffer i tiden mellom de ordinære Storlogemøter alle nødvendige avgjørelser i Ordensanliggender som ikke direkte avgjøres av Ordenens lover. Kap. 2 Medlemmer 2-1 Medlemmer av Storlogen

4 Medlemmer av Storlogen er godstående søstre og brødre innen jurisdiksjonen som er leirmedlemmer og har Storlogegraden. Alle medlemmer av Storlogen er valgbare til Storlogens embeder og til å være medlemmer av dens nevnder. Berettiget til å få tildelt Storlogegraden er enhver kvalifisert Eks OM. Det vil si enhver Eks OM eller OM som har fungert en periode og er medlem av leiren, samt har leirens høyeste grad. Tildeling av Storlogegraden skal skje i vårterminen i alle like år under forsete av Distrikts Stor Sire assistert av henholdsvis søstre og brødre som har Storlogegraden. Tildelingen arrangeres i separate Distrikts Storlogemøter hvor alle medlemmer av Storlogen har adgang. Kap. 3 Distriktsråd og Storrepresentanter 3-1 Distriktsråd Innen hvert distrikt skal det være to Distriktsråd, ett for søstre og ett for brødre, som skal bestå av logenes og leiren(e)s Storrepresentanter, samt DSS. Distriktsrådet ledes av DSS og arbeider i henhold til lover, forskrifter og instrukser. 3-2 Storrepresentant Hver loge og hver leir skal velge en Storrepresentant med rettigheter og plikter som er regulert i lover, forskrifter og instrukser. Hvis slikt valg ikke finner sted, kan Stor Sire utnevne en Storrepresentant. Kap. 4 Møter 4-1 Storlogemøte Storlogens ordinære møter holdes hvert fjerde år i første halvdel av juni i like år. Møtet innkalles med seks måneders skriftlig varsel. Dato og sted bestemmes av Stor Sire. 4-2 Møtedeltakere Hvert Distriktsråd skal i alle Storlogemøter på landsbasis være representert ved to Storrepresentanter valgt av de respektive Distriktsråd, samt DSS.

5 På Storlogemøtet har følgende medlemmer møte-, tale- og stemmerett: a) Distriktsrådenes valgte Storrepresentanter b) Storlogens valgte embedsmenn c) Den sist avgåtte Stor Sire Utnevnte Storembedsmenn og Eks Rådspresidenter/ Eks Stor Sirer har møte- og talerett. 4-3 Møteledelse De ordinære Storlogemøtenes forhandlinger skal ledes og administreres av to personer, valgt blant de stemmeberettigede Storrepresentanter etter forslag fremsatt av Stor Sire ved forhandlingenes begynnelse. Disse to fordeler arbeidsoppgavene seg imellom. 4-4 Forslagsrett Storlogens valgte og utnevnte embedsmenn, Eks Rådspresidenter og Eks Stor Sirer har selvstendig forslagsrett i forbindelse med Storlogemøter. For Storrepresentanter henvises det til Lov for Loger og Lov for Leire. Storlogens Lovnevnd har ikke selvstendig forslagsrett, men kan gjennom Stor Sire fremme forslag. Lovnevnden skal under sin behandling av innkomne forslag foreta en vurdering av disse, foreslå felles behandling av like saker, samt foreslå eventuelle endringer. Forslagene skal være begrunnet. Begrunnede forslag til ordinære Storlogemøter skal være Lovnevnden via Ordenskanselliet ihende senest 1. november året før Storlogemøtene avholdes. De innkomne forslag og øvrige saker som skal behandles i møtene, skal videresendes til samtlige Distriktsrådsmedlemmer innen 15. mars året etter. 4-5 Dagsorden: 1. Rituell åpning 2. Opprop/kontroll av delegater/stemmeberettigede 3. Valg av forhandlingsledere 4. Godkjenning av innkomne forslag 5. Beretninger: -Storlogen -DSS og Distriktsråd -Storlogens nevnder -Andre 6. Statistikker

6 7. Regnskap: -Storlogens regnskaper inklusive Ordenens fond 8. Storlogens langtidsplan 9 Økonomi: -Budsjetter -Forslag til kontingenter 10. Første gangs nominasjon 11. Behandling av innkomne forslag: -Lovforslag -Rituelle forslag, jf. siste avsnitt -Andre forslag 12. Annen gangs nominasjon og valg 13. Installasjon av Storlogens embedsmenn 14. Rituell lukking Stor Sire eller forhandlingslederne kan endre rekkefølgen på dagsordenen. Ved behov avholdes separate møter for søstre og brødre for behandling av rituelle saker. 4-6 Beslutningsdyktighet, flertallskrav Et Storlogemøte er beslutningsdyktig når halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Forhandlingene må eventuelt utsettes inntil det nødvendige antall er til stede. Ordinære vedtak og valg krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Stor Sire dobbeltstemme. Lovendringer krever 2/3 flertall. Endringer i eller tilføyelser til ritualene eller annet i forbindelse med rituelt arbeid, krever 2/3 flertall. Detaljreguleringer kan gjøres av Stor Sire i samråd med de valgte Storembedsmenn etter forslag fra Ritualnevndene. 4-7 Ekstraordinære Storlogemøter Stor Sire kan innkalle til ekstraordinært Storlogemøte når Stor Sire finner det nødvendig eller det forlanges skriftlig av minst halvparten av de stemmeberettigede Storlogemedlemmer. Ekstraordinære møter skal varsles ved særlig kunngjøring. I kunngjøringen skal det opplyses hvorfor møtet holdes, og hva som skal behandles.

7 4-8 Ekstraordinære Storlogemøter på skriftlig grunnlag Hvis Stor Sire med tilslutning av de øvrige valgte Storembedsmenn finner det nødvendig å behandle og beslutte lovendringer eller fremme andre saker som er undergitt et Storlogemøtes myndighetsområde, kan dette skje ved ekstraordinært Storlogemøte på skriftlig grunnlag. Storrepresentantene får tilsendt forslagene med begrunnelse og eventuell uttalelse fra den av Storlogens nevnder som saken tilhører, samt stemmemateriell og orientering om bruken av dette. Stemmeberettigede medlemmer er som ved ordinære Storlogemøter. Kap. 5 Storlogens valgte Storembedsmenn Storlogens valgte embedsmenn består av søster eller bror Stor Sire, søster og bror Deputert Stor Sire, søster og bror Stor Sekretær og søster og bror Stor Skattmester. 5-1 Stor Sire Stor Sires embede omfatter følgende: 1. Stor Sire er øverste leder av Odd Fellow Ordenen i Norge og er overfor Den Norske Storloge ansvarlig for dens virke, innad som utad. 2. Stor Sire treffer i tiden mellom de ordinære Storlogemøter i samråd med de øvrige valgte Storembedsmenn, alle prinsipielle avgjørelser i Ordensanliggender som ikke avgjøres av Ordenens lover. 3. Stor Sire gir nødvendige dispensasjoner når det gjelder fortolkning av lovene. 4. Stor Sire kan i spesielle tilfeller, i samråd med de øvrige valgte Storembedsmenn, ekskludere/utelukke Ordensmedlemmer. 5. Stor Sire avgir til hvert ordinære Storlogemøte beretning om siste embedsperiodes virksomhet og om Ordenens stilling i jurisdiksjonen. 6. Stor Sire er Ordenens administrative leder og er ansvarlig for Ordenskanselliet. 7. Stor Sire sammen med en valgt Storembedsmann tegner Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. 8. Stor Sire meddeles prokura. 5-2 Deputert Stor Sire De Deputerte Stor Sires embeder omfatter følgende: 1. Ansvar for utviklingen i hver sin Ordensgren.

8 2. Fungere i Stor Sires sted ved forfall eller fravær, og ellers på dennes anmodning bistå i utøvelsen av embedsgjerningen. 3. Ansvar for instruksjon og opplæring av DSS, og i samarbeid med DSS planlegge, iverksette og gjennomføre instruksjoner i distriktene både rituelt og administrativt. 4. Ansvarlig for Ordenens Hemmelige Verk under Storlogemøtene. 5. Ansvar for at Storlogens langtidsplan følges opp i Ordensenhetene. 6. Gjennomgå og vurdere handlingsplaner for Distriktsråd, loger/leire og overvåke utviklingen av disse. 5-3 Stor Sekretær Stor Sekretærenes embeder omfatter følgende: 1. Ansvar for at alle protokoller over forhandlinger i Storlogemøter og Storembedsmannsmøter blir riktig ført. 2. Parafere alle Ordensmessige dokumenter som er utferdiget i Storlogens navn og som vedrører Stor Sekretærs embede. 3. Avgi beretning til Storlogemøtet med statistiske data over Ordenens medlemstall og andre bevegelser i perioden. 4. Foreta opprop ved åpning av Storlogemøtet. Ved avstemming kontrollere at antall stemmeberettigede og antall avgitte stemmer tilfredsstiller kravene. 5. Ansvar for at Ordenens administrative systemer og rutiner følges og utvikles. 6. Ansvar for veiledning og oppfølging av Sekretærer i loger og leire. 7. Delta i forvaltningen av Ordenens medisinske fond. Arbeidsoppgavene fordeles mellom søster og bror Stor Sekretær. 5-4 Stor Skattmester Stor Skattmestrenes embeder omfatter følgende: 1. Sørge for en forsvarlig plassering og forvaltning av Storlogens midler i samarbeid med Stor Sire og Storlogens Finansnevnd. 2. Kontrollere alle Ordenens fond og delta i forvaltningen av Ordenens medisinske fond. 3. Utarbeide årlige budsjetter for Storlogens og Ordenskanselliets drift. Årsregnskapene revideres av Ordenens revisor og skal sammen med Stor Skattmestrenes beretning sendes Distriktsrådene. 4. Forelegge Storlogens årsregnskap for Finansnevnden hvert år og avgi beretning og regnskap for Storlogemøtet for fire-års perioden.

9 5. Parafere alle dokumenter og korrespondanse som er utferdiget i Storlogens navn og som vedrører Stor Skattmesters embede. 6. Utrede økonomiske spørsmål inklusive lønnsomhetsvurderinger i forbindelse med Ordenshus. 7. Kontrollere og godkjenne budsjett og regnskap for Distrikts Stor Sirer, Distriktsråd, loger og leire. 8. Ansvar for veiledning og oppfølging av Skattmester og Kasserer i loger og leire. Arbeidsoppgavene fordeles mellom søster og bror Stor Skattmester. 5-5 Godtgjørelse Stor Sire embedet lønnes som en heldagsstilling. De valgte Storembedsmenn for øvrig tilkommer en årlig godtgjørelse beregnet ut fra 1G (grunnbeløpet i folketrygden). Stor Sire kan avtale godtgjørelser utover 1G. 5-6 Rett til å være til stede ved gradtildelinger Alle valgte Storembedsmenn og den/de Stor Sire måtte bestemme kan overvære samtlige grader under Den Norske Storloge. 5-7 Ansatte i Ordenskanselliet Ansatte i Ordenskanselliet kan ikke inneha embeder i Storlogen. 5-8 Embedsbegrensninger Storlogens valgte embedsmenn og Distrikts- og Spesialdeputerte Stor Sirer kan ikke inneha embede i en loge eller leir. De kan heller ikke være være medlemmer av faste nevnder eller av Storlogens Domsnevnd. Kap. 6 Utnevnte Storembedsmenn Storlogen skal ha følgende utnevnte Storembedsmenn: 6-1 Distrikts Stor Sire Stor Sire utnevner på fritt grunnlag og etter distriktsmessige konsultasjoner, en søster og en bror Distrikts Stor Sire for hvert Distrikt. Distrikts Stor Sirer får virkefelt, virketid og virksomhet tildelt av Stor Sire og arbeider i henhold til lover, forskrifter, statutter og instrukser. 6-2 Øvrige utnevnte Storembedsmenn

10 Stor Sire utnevner en søster og en bror Stor Marsjall, søster og bror Stor Kapellan, søster og bror Stor Vakt, Stor Arkivar og Stor Herold. Etter behov kan Stor Sire også utnevne Spesial Deputerte Stor Sirer og eventuelt andre Storembedsmenn. Kap. 7 Nominasjon 7-1 Nominasjonsnevndens forslag Nominasjonsnevnden skal innen 15. mars i de år de ordinære Storlogemøter avholdes, sende Ordenskanselliet forslag til valg av Stor Sire, Deputerte Stor Sirer, Stor Sekretærer og Stor Skattmestre. Oversikter over relevante vita skal følge med. Nevnden foreslår en kandidat til hvert embede. Ved dissens, med fire mot tre stemmer fordelt på to kandidater til samme embede, kan begge foreslås. Den som har høyest stemmetall, nevnes først. Videre foreslå syv medlemmer og syv varamedlemmer til neste Nominasjonsnevnd, samt seks medlemmer og seks varamedlemmer og leder til Domsnevnd. De innsendte forslag videresendes av Ordenskanselliet til samtlige Storrepresentanter innen 15. april samme år gangs nominasjon På Storlogemøtenes første forhandlingsdag refereres forslagene og protokolleres som første gangs nominasjon. Nominasjonsnevnden skal fremme sine forslag med relevante vita gangs nominasjon Annen gangs nominasjon foretas på Storlogemøtenes annen forhandlingsdag, og forslag fra andre enn Nominasjonsnevnden kan da fremsettes. Ingen kan foreslås uten å være forespurt, og ethvert forslag må støttes av minst to stemmeberettigede medlemmer. Eventuelle forslag som fremsettes under annen gangs nominasjon, presenteres med relevante vita. Ingen kan nomineres til mer enn to embeder eller velges til mer enn ett. Foreslås en allerede nominert kandidat også til et annet valgembede, må forslagsstilleren samtidig foreslå en kandidat til erstatning for den aktuelle nominerte, som derved gis to muligheter.

11 Kap. 8 Valg 8-1 Valg Valgene foretas på de ordinære Storlogemøtenes annen dag etter forutgående nominasjon. I valget deltar alle møtende stemmeberettigede. Det står enhver fritt til å avgi stemme. Kap. 9 Installasjon og vakanser 9-1 Installasjon Den valgte Stor Sire blir før Storlogemøtet slutter installert av den avgående Stor Sire, eller i dennes sted av en annen Eks Stor Sire, eventuelt av en av Storlogen for anledningen valgt Eks Storembedsmann. De øvrige valgte Storembedsmenn installeres av den nyvalgte Stor Sire. 9-2 Utsatt installasjon Uteblir en Storembedsmann uten lovlig forfall ved det tidspunkt da vedkommende skal innsettes, skal nytt valg eller utnevnelse foretas. Har vedkommende lovlig forfall, utstår innsettelsen til et senere tidspunkt. Den tidligere embedsmann fortsetter midlertidig å fungere. 9-3 Vakanser Inntrer vakanse i stillingen som Stor Sire, utfylles denne, så lenge den varer og eventuelt inntil valgperiodens slutt, av en av de Deputerte Stor Sirer. Når vakanse inntrer i et av de øvrige valgembeder, skal Stor Sire sammenkalle de valgte Storembedsmenn og Nominasjonsnevnden. I samråd med disse fremmer Stor Sire forslag på to kvalifiserte Eks OM til det vakante embedet. Forslaget sendes straks til alle Storlogens stemmeberettigede medlemmer med anmodning om at de innen en fast tidsfrist, meddeler Stor Sire skriftlig hvem de stemmer på. Den som blir valgt, har alle de rettigheter som hører til embedet. Valget gjelder til første ordinære Storlogemøte. Inntrer vakanse i embedet som DSS, skal ny utnevnelse skje. Ved vakanse i de øvrige utnevnte embeder, foretar Stor Sire snarest ny utnevnelse dersom det er aktuelt.

12 Det sendes straks melding til alle loger og leire om supplerende utnevnelse eller valg. Kap. 10 Valgte nevnder Storlogen skal ha følgende valgte nevnder: 10-1 Nominasjonsnevnd Nominasjonsnevnden velges av Storlogemøtet. Nevnden består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder velges særskilt. Nevnden består av tre søstre og tre brødre i tillegg til leder. Alle landsdeler bør være representert i nevnden Domsnevnd Domsnevnden velges av Storlogemøtet. I tillegg til leder består nevnden av tre søstre og tre brødre med personlige varamedlemmer. Minst to av medlemmene bør ha relevant kompetanse. En av de øvrige medlemmene fungerer som varamedlem for lederen. Får lederen forfall, og et annet medlem må fungere som leder, innkalles dennes varamedlem. Storlogens embedsmenn kan ikke være medlemmer av Domsnevnden. Lederen, alle medlemmene av Domsnevnden og deres varamedlemmer skal ha Storlogegraden. Kap.11 Utnevnte nevnder Storlogen skal ha følgende utnevnte nevnder: 11-1 Finansnevnd Finansnevnd utnevnes av Stor Sire og skal bestå av fire medlemmer med regnskap, økonomi og finanskompetanse. Finansnevnden skal bestå av to søstre og to brødre. Stor Sire utnevner leder for nevnden. Nevnden skal gi løpende forslag til Stor Sire, Stor Skattmester og styrene i Ordenens fond, om den mest forsvarlige og beste plassering av henholdsvis Storlogens og fondenes midler. Finansnevnden skal årlig få seg forelagt Storlogens budsjett, samt kontrollere Storlogens og fondenes kvartalsvise regnskaper.

13 Finansnevnden skal, senest to måneder før hvert ordinære Storlogemøte, få seg forelagt Stor Sekretærenes og Stor Skattmestrenes fire-års beretninger og regnskaper, samt avgi beretning til Storlogemøtet. Nevnden vurderer spørsmål om Storlogens nyanskaffelser. Den har også adgang til å behandle spørsmål som gjelder Ordensenhetenes økonomi Lovnevnd Lovnevnden utnevnes av Stor Sire og skal bestå av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Minst ett medlem bør ha juridisk kompetanse. Det skal være likt antall søstre og brødre. Stor Sire utnevner leder for nevnden. Lovnevnden skal behandle alt som vedrører lovgivning og forskrifter for Odd Fellow Ordenen i Norge. Den skal avgi innstilling til Storlogemøtet Ritualnevnd Separate Ritualnevnder for søstre og brødre utnevnes av Stor Sire. Hver nevnd skal bestå av fire søstre og fire brødre. Søster/bror Stor Marsjall er faste medlemmer av nevndene. Stor Sire utnevner leder av nevndene. Ritualnevndene skal vurdere forslag til endringer i ritualene og selv komme med forslag til endringer hvis dette er aktuelt Informasjonsnevnd Informasjonsnevnden utnevnes av Stor Sire og skal bestå av fire medlemmer. Stor Herold og redaktør er faste medlemmer. Informasjonsnevnden skal kontinuerlig vurdere og utvikle informasjonsmateriell for utadrettet bruk, lage planer og strategier for informasjon til og kommunikasjon med offentlig media. Nevnden skal videre bistå med intern informasjon Kunnskapsnevnd Kunnskapsnevnden utnevnes av Stor Sire og skal bestå av fem medlemmer hvorav minst to brødre og to søstre. Kunnskapsnevnden skal foreslå tiltak, aktiviteter og program for å bidra til Ordenens styrkelse og ekspansjon Spesielle nevnder

14 Stor Sire i samråd med de valgte Storembedsmenn kan både under og mellom Storlogemøtene utnevne spesielle nevnder for bestemte saker eller arbeider. Kap. 12 Norsk Odd Fellow Akademi 12-1 Norsk Odd Fellow Akademi Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier bringe til veie og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske tradisjon. Arbeidet baseres på et akademisk og praktisk grunnlag for en fortsatt bærekraftig og tidsmessig utvikling av Odd Fellow Ordenen i Norge. Akademiet skal bevisstgjøre og utvikle dagens og fremtidens ledere i Ordenen. Akademiets Råd utnevnes av Stor Sire og skal bestå av inntil 12 medlemmer. Kap. 13 Opprettelse av Ordensenheter 13-1 Ny loge hvor loge ikke finnes På sted hvor det ikke finnes loge, kan Stor Sire tillate slik opprettet på søknad fra minst fem søstre eller brødre. Ved institueringen må den nye loge telle minst 25 medlemmer, og ingen av disse må tidligere ha vært avvist i noen loge. Den nye loge må ha et tilstrekkelig økonomisk grunnlag godkjent av Stor Sire. Den må ikke oppkalles etter noen levende person Ny loge hvor loge allerede finnes På sted hvor det er loge, kan Stor Sire på søknad av minst fem søstre eller brødre av Den Høye Sannhets Grad, hvorav minst en Eks OM og et medlem som tidligere har bekledt et valgembede, tillate at det opprettes ny loge. Det må godtgjøres at den nye loge ved institueringen vil telle minst 30 søstre eller brødre. Ingen av medlemmene må tidligere ha vært avvist i noen loge. Opprettelse av ny loge må ikke føre til at eldre loger på samme sted blir fratatt så stor del av sine medlemmer at deres eksistens vanskeliggjøres. En ny loge må ha tilstrekkelig økonomisk grunnlag godkjent av Stor Sire Ny leir

15 Opprettelse av ny leir kan tillates når den nye leir får minst fem Odd Fellow/Rebekkaloger tilsluttet. En ny leir må ha tilstrekkelig økonomisk grunnlag godkjent av Stor Sire. Søknad må innsendes av fem medlemmer hvorav minst tre er Eks OM. Den nye leiren må ved institueringen telle minst 120 matriarker eller patriarker Charter Når bevilling til opprettelse av Ordensenhet er gitt og dato for instituering fastsatt, utstedes et Charter med navn på fem medlemmer som står som Chartermedlemmer. Charteret leveres av Stor Sire eller Stor Sires stedfortreder ved institueringen. Ritualbøker, Chiffernøkkel, protokoller, Lov for Den Uavhængige Norske Storloge og Lov for Loger/Leire leveres Ordensenheten uten omkostning Dispensasjon Hvis Stor Sire finner det ønskelig av hensyn til Ordenens beste, kan det dispenseres fra bestemmelsene i dette kapittel Gjenopprettelse Bevilling til gjenopprettelse av oppløst Ordensenhet kan gis etter søknad fra fem av dem som ved logens eller leirens opphør var godstående medlemmer med enhetens høyeste grad. Dette gjelder når Stor Sire finner at gjenopprettelsen er til beste for Ordenen og øvrige betingelser er til stede. Bevilling til gjenopprettelse er kostnadsfri Opphør Opphører en loge eller leir ifølge Lov for Loger eller Lov for Leire, skal dens eiendeler overføres til Storlogen. Kap. 14 Storlogens kontingentinntekter og fond 14-1 Kontingent m.m. Storlogen tilkommer: a. Kontingent og bidrag fra Ordensenhetene vedtatt av Storlogemøtet. b. Betaling for trykksaker og utstyr som Storlogen leverer. c. Avgift som Storlogen finner å måtte utligne på Ordensenhetene Fond Storlogen forvalter følgende fond og innkrever fastlagte bidrag til:

16 Storlogens Humanitære Fond, Storlogens Administrasjonsfond, Storlogens Støttefond, Leirenes Støttefond, Storlogens Støttefond for nye loger, Ordensmedlemmenes Begravelseskasse I.O.O.F. og Odd Fellow Støttefond for Ordenshus. Kap. 15 Storlogens tegn og merker 15-1 Segl og stempel Storlogen skal ha eget segl og stempel Enerett Bare Storlogen har rett til å trykke og formidle Ordenens trykksaker. Det samme gjelder for Veteranjuveler, regalier og utstyr for øvrig Storembedsmenn Alle valgte og utnevnte Storembedsmenn er i sine embedsperioder berettiget til Ordenens æresbevisninger og til å bære Storlogeregaliet og insigniet for sitt embede. Mot kvittering leverer Storlogen til sine embedsmenn regalier og det insignium som tilhører embedene. Eks valgembedsmenn, Eks DSS, Eks SDSS og Eks utnevnte embedsmenn bærer etter fratreden Storlogeregaliet Stor Sire Stor Sire bærer et spesielt kjede med tilhørende insignium som tilbakeleveres ved funksjonstidens utløp Eks Stor Sire Eks Stor Sire bærer et spesielt kjede med tilhørende insignium Veteranjuvel Veteranjuvel tildeles den søster eller bror som ønsker det etter å ha vært medlem av Ordenen i henholdsvis 25, 40, 50, 60 og 70 år. Alle Veteranjuveler leveres av Ordenskanselliet etter bestilling fra den loge hvor den aktuelle Veteran er medlem. Juvelen bekostes av og tilhører den loge hvor Veteranen ved tildelingen er medlem. Ved overgang til annen loge blir juvelen å regne som den nye loges eiendom.

17 60 og 70 års juvelen bekostes av og tilhører Storlogen som også foretar tildelingen. Før en søster eller bror kan tildeles en Veteranjuvel, skal søknad sendes Ordenskanselliet og godkjennes av Stor Sire eller den han gir fullmakt Erkjentlighetstegn Den Norske Storloge av Odd Fellow Ordenens Erkjentlighetstegn skal tildeles: Valgte Storembedsmenn, DSS, SDSS og Stor Marsjall ved endt embedsperiode. Tegnet kan også gis til utenlandske Odd Fellows for innsats på nordisk og/eller internasjonal basis til fordel for Odd Fellow Ordenen. Forslag om tildeling behandles av Den Norske Storloges valgte embedsmenn. Det må foreligge enstemmig vedtak Hederstegn Den Norske Storloges Hederstegn er en æresbevisning som kan tildeles Ordensmedlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til det gjennom personlig innsats utover det vanlige i Odd Fellow Ordenen. Hederstegnet tildeles etter følgende kriterier: Vedkommende må ha utført ekstraordinær innsats for Odd Fellow Ordenen, utført ekstraordinær innsats innenfor feltene humanitær eller sosial virksomhet eller utvist omfattende og spesiell interesse og innsats knyttet til anskaffelse, fornyelse, vedlikehold og/eller drift av Ordensbygg Organisttegn Storlogens Organisttegn er et ærestegn som kan tildeles et Ordensmedlem som har gjort seg spesielt fortjent til det ved å ha fungert som Organist i Odd Fellow Ordenen i minst 25 år. Det bør vektlegges at vedkommende gjennom sin musikk har beriket møtene, samt underbygget de rituelle handlinger til et høyt nivå Storlogekjede Ved tildeling av Storlogegraden leverer Storlogen et Storlogekjede som skal tilbakeleveres ved død, avgang eller uttreden av leiren. Storlogekjedet er Storlogens eiendom. Stor Sire fastsetter gradgebyret. Kap. 16 Behandlingen i Storlogens Domsnevnd

18 16-1 Ankeinstans Domsnevnden skal være ankeinstans over de avgjørelser som treffes av leirenes Klagenevnder, samt ta avgjørelser etter Lov for Loger og Lov for Leire. Domsnevndens avgjørelse er endelig og kan ikke påankes ytterligere Habilitet Et medlem av Domsnevnden er inhabil etter reglene i norsk lovgivning. Det medlem eller den part som bringer Klagenevndens avgjørelse inn for Domsnevnden, kan kreve at et medlem skal fratre dersom vedkommende, med bakgrunn i nevnte lovgivning, ansees inhabil. Nevnden avgjør selv habilitetsspørsmålet. Den som påstås inhabil, deltar ikke i denne avgjørelsen. Et medlem av Domsnevnden har rett til å kreve seg fritatt i saker hvor vedkommende er i nært vennskap- eller arbeidsforhold med noen av partene. Domsnevnden avgjør om dette medlem får fratre under behandling av den aktuelle sak. Likeså kan nevnden av eget tiltak bestemme at et medlem skal fratre under behandling av den aktuelle sak. Dersom nevnden på grunn av inhabilitet og/eller innvilget anmodning fra et medlem om å fratre, eller har fattet vedtak om fratredelse og den gjenstår med minst fem medlemmer, er nevnden beslutningsdyktig. Hvis det gjenstår færre enn fem medlemmer, oppnevner Stor Sire tilstrekkelig antall Sanksjoner De sanksjonsmuligheter som kan anvendes er: a) Advarsel b) Irettesettelse c) Avsettelse fra embede i Ordenen d) Midlertidig utelukkelse fra Ordenen i et tidsrom fra 3 til 12 måneder e) Utelukkelse fra Ordenen Nevnden kan fastsette at en eller flere av ovennevnte sanksjonsmuligheter kommer til anvendelse. Kap. 17 Lovendringer 17-1 Forslag

19 Forslag til endringer i denne lov, eller til lover for Ordensenhetene, kan behandles i ordinære Storlogemøter. Forslagene må fremsettes skriftlig av de personer denne lov anviser, være begrunnet og innkommet til Ordenskanselliet innen 1.november året før Storlogemøtet Oversendelse til Lovnevnden Når Ordenskanselliet har mottatt samtlige lovforslag til kommende Storlogemøte, sendes disse til Lovnevnden for behandling. Ordenskanselliet kontrollerer at innsendte forslag er i henhold til lovverket og at det er samsvar mellom begrunnelse og foreslått lovtekst Lovnevndens behandling Lovnevnden begynner behandlingen av innkomne forslag straks de er mottatt fra Ordenskanselliet og foretar en foreløpig gjennomgang. Lovnevnden utarbeider sine innstillinger med begrunnelser til Storlogemøtet. Innstillingene sendes Ordenskanselliet innen 15. mars året det avholdes Storlogemøte Behandlingen på Storlogemøtet Lovnevndens innstilling i saker settes under votering i Storlogemøtet. Det samme gjelder de opprinnelige forslag dersom noen møtende med stemmerett krever det For sent fremsatte forslag Et forslag innkommet Ordenskanselliet senere enn den fastsatte frist, men før avholdelse av Storlogemøtet, kan ikke behandles uten Stor Sires tillatelse Forslag fremsatt under ordinært Storlogemøte Fremsettes skriftlige begrunnede forslag til lovendringer under ordinært Storlogemøte, kan de tilstedeværende stemmeberettigede med 2/3 flertall tillate behandling i samme møte Ikrafttredelse Vedtatte lovendringer trer i kraft umiddelbart, dersom møtet ikke bestemmer noe annet Dispensasjon Et Storlogemøte kan med 2/3 flertall gi dispensasjon fra denne lov i særskilte tilfelle.

20 Kap. 18 Opphør 18-1 Opphør Opphør av Den Uavhængige Norske Storloge kan bare behandles på et ekstraordinært Storlogemøte. Blir opphør vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært Storlogemøte på skriftlig grunnlag tre måneder senere. For at opphør skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved opphør skal kapital på konto overlates til andre organisasjoner med tilsvarende formål. Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som opphør av Den Uavhængige Norske Storloge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om endring av Lov for Den Uavhængige Norske Storloge.

21 Kap. 1 Storlogens formål, navn og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål 1-2 Charter 1-3 Ordensstruktur 1-4 Myndighetsområde Kap. 2 Medlemmer 2-1 Medlemmer av Storlogen Kap. 3 Distriktsråd og Storrepresentanter 3-1 Distriktsråd 3-2 Storrepresentant Kap. 4 Møter 4-1 Storlogemøte 4-2 Møtedeltakere 4-3 Møteledelse 4-4 Forslagsrett 4-5 Dagsorden 4-6 Beslutningsdyktighet, flertallskrav 4-7 Ekstraordinære Storlogemøter 4-8 Ekstraordinære Storlogemøter på skriftlig grunnlag Kap. 5 Storlogens valgte Storembedsmenn 5-1 Stor Sire 5-2 Deputert Stor Sire 5-3 Stor Sekretær 5-4 Stor Skattmester 5-5 Godtgjørelse 5-6 Rett til å være tilstede ved gradtildelinger 5-7 Ansatte i Ordenskanselliet 5-8 Embedsbegrensninger Kap. 6 Utnevnte Storembedsmenn 6-1 Distrikts Stor Sire 6-2 Øvrige utnevnte Storembedsmenn Kap. 7 Nominasjon 7-1 Nominasjonsnevndens forslag gangs nominasjon gangs nominasjon

22 Kap. 8 Valg 8-1 Valg Kap. 9 Installasjon og vakanser 9-1 Installasjon 9-2 Utsatt installasjon 9-3 Vakanser Kap. 10 Valgte nevnder 10-1 Nominasjonsnevnd 10-2 Domsnevnd Kap. 11 Utnevnte nevnder 11-1 Finansnevnd 11-2 Lovnevnd 11-3 Ritualnevnd 11-4 Informasjonsnevnd 11-5 Kunnskapsnevnd 11-6 Spesielle nevnder Kap. 12 Norsk Odd Fellow Akademi 12-1 Norsk Odd Fellow Akademi Kap. 13 Opprettelse av Ordensenheter 13-1 Ny loge hvor loge ikke finnes 13-2 Ny loge hvor loge allerede finnes 13-3 Ny leir 13-4 Charter 13-5 Dispensasjon 13-6 Gjenopprettelse 13-7 Opphør Kap. 14 Storlogens kontingenter og fond 14-1 Kontingent m.m Fond Kap. 15 Storlogens tegn og merker 15-1 Segl og stempel 15-2 Enerett 15-3 Storembedsmenn 15-4 Stor Sire 15-5 Eks Stor Sire

23 15-6 Veteranjuvel 15-7 Erkjentlighetstegn 15-8 Hederstegn 15-9 Organisttegn Storlogekjede Kap. 16 Behandlingen i Storlogens Domsnevnd 16-1 Ankeinstans 16-2 Habilitet 16-3 Sanksjoner Kap. 17 Lovendringer 17-1 Forslag 17-2 Oversendelse til Lovnevnden 17-3 Lovnevndens behandling 17-4 Behandlingen på Storlogemøtet 17-5 For sent fremsatte forslag 17-6 Forslag fremsatt under ordinært Storlogemøte 17-7 Ikrafttredelse 17-8 Dispensasjon Kap. 18 Opphør 18-1 Opphør

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2014 2 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2016 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi Statutter Norsk Odd Fellow Akademi 1 Formål Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte 22.04.2012 Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEVNDER

RETNINGSLINJER FOR NEVNDER - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) RETNINGSLINJER FOR NEVNDER Vennskap Kjærlighet Sannhet Å utbre vennskapets kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer