DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE"

Transkript

1 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2014

2 2

3 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni

4 Kapittel 1 Storlogens formål, navn og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F., som har sitt sete og samlingssted i Norges hovedstad, har som formål å sammenholde, lede og våke over all Odd Fellow bevegelse i Norge. 1-2 Charter Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F.s myndighet grunner seg på og utøves i kraft av et fra Den Europeiske Storloge av I.O.O.F. mottatte Charter som lyder således: DEN EUROPEISKE STORLOGE AV DEN UAVHÆNGIGE ODD FELLOW ORDEN VENNSKAP KJÆRLIGHET SANNHET Til den det angår: Det bekjentgjøres at Den Europeiske Storloge av Den Uavhængige Odd Fellow Orden i kraft av sin fullmakt herved overdrar myndighet og uavhengighet i kongeriket Norge til en uavhengig Storloge, som skal være kjent og æret som Den Norske Storloge Og den nevnte Storloge er gitt fullmakt og bemyndigelse til å lede, overvåke og kontrollere alle saker som berører Den Uavhængige Odd Fellow Orden I.O.O.F. innen den nevnte Storloges jurisdiksjon. Det er en ubegrenset betingelse at den nevnte Storloge skal vise streng lydighet overfor Ordenens skikker og tradisjoner, hvilket betyr at den for alltid er forpliktet til nestekjærlig og velgjørende arbeid som å besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse; og utførelsen av alle disse gjensidige plikter og velgjerninger har sitt utspring i vår anerkjennelse av Et Høyeste Vesen, menneskelig brorskap og innstillingen til og praktiseringen av Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Gitt under Den Europeiske Storloges segl og med dens embedsmenns underskrifter i Oslo, i kongeriket Norge, 16. juni 2007, og i vår elskede Ordens 189. år. Hans Pedersen Harald Thoen European Grand Sire European Grand Secretary (ref: Forskrift Ordenens religiøse holdning) 4

5 1-3 Ordensstruktur Den Norske Jurisdiksjon er basert på en ordensstruktur som gir likestilling mellom søstre og brødre, men med separate loger og leire. De kvinnelige medlemmene benevnes Rebekkasøstre og de mannlige medlemmene Odd Fellow brødre. Storlogen er alle godstående medlemmer med Storlogegraden. Storlogen gir i sine Storlogemøter lover for alle Ordensenheter i jurisdiksjonen. Det skal være likhet i lovverket for Rebekka- og Odd Fellow enhetene. 1-4 Myndighetsområde Storlogemøtet er høyeste instans både administrativt og dømmende i alle spørsmål innen jurisdiksjonen: A. Mellom Storlogen og dens medlemmer. B. Mellom Storlogen og dens Ordensenheter. C. Mellom disse enheter innbyrdes så vel som mellom dem og deres medlemmer. Gjennom de valgte og utnevnte Storembedsmenn påser Storlogen at Ordenens lover og forskrifter, dens skrevne og uskrevne verk, overholdes og følges innenfor alle Ordensenheter. Innenfor den begrensning som følger av dens forhold til Den Europeiske Storloge, kan Storlogen reise og avgjøre Ordensspørsmål av enhver art innen jurisdiksjonen. Stor Sire treffer i tiden mellom de ordinære Storlogemøter alle nødvendige avgjørelser i Ordensanliggender som ikke direkte avgjøres av Ordenens lover. Kap. 2 Medlemmer 2-1 Medlemmer av Storlogen Medlemmer av Storlogen er godstående søstre og brødre innen jurisdiksjonen som er leirmedlemmer og har Storlogegraden. Alle medlemmer av Storlogen er valgbare til Storlogens embeder og til å være medlemmer av dens nevnder. Berettiget til å få tildelt Storlogegraden er enhver kvalifisert Eks OM. Det vil si enhver Eks OM eller OM som har fungert en periode og er medlem av leiren, samt har leirens høyeste grad. 5

6 Tildeling av Storlogegraden skal skje i vårterminen i alle like år under forsete av Distrikts Stor Sire assistert av henholdsvis søstre og brødre som har Storlogegraden. Tildelingen arrangeres i separate Distrikts Storlogemøter hvor alle medlemmer av Storlogen har adgang. Kap. 3 Distriktsråd og Storrepresentanter 3-1 Distriktsråd Innen hvert distrikt skal det være to Distriktsråd, ett for søstre og ett for brødre, som skal bestå av logenes og leiren(e)s Storrepresentanter, samt DSS. Distriktsrådet ledes av DSS og arbeider i henhold til lover, forskrifter og instrukser. (ref: Forskrift Distriktsråd) 3-2 Storrepresentant Hver loge og hver leir skal velge en Storrepresentant med rettigheter og plikter som er regulert i lover, forskrifter og instrukser. Hvis slikt valg ikke finner sted, kan Stor Sire utnevne en Storrepresentant. (ref: Forskrift Storrepresentant) Kap. 4 Møter 4-1 Storlogemøte Storlogens ordinære møter holdes hvert fjerde år i første halvdel av juni i like år. Møtet innkalles med seks måneders skriftlig varsel. Dato og sted bestemmes av Stor Sire. 4-2 Møtedeltakere Hvert Distriktsråd skal i alle Storlogemøter på landsbasis være representert ved to Storrepresentanter valgt av de respektive Distriktsråd, samt DSS. På Storlogemøtet har følgende medlemmer møte-, tale- og stemmerett: a) Distriktsrådenes valgte Storrepresentanter b) Storlogens valgte embedsmenn c) Den sist avgåtte Stor Sire Utnevnte Storembedsmenn og Eks Rådspresidenter/ Eks Stor Sirer har møte- og talerett. 6

7 4-3 Møteledelse De ordinære Storlogemøtenes forhandlinger skal ledes og administreres av to personer, valgt blant de stemmeberettigede Storrepresentanter etter forslag fremsatt av Stor Sire ved forhandlingenes begynnelse. Disse to fordeler arbeidsoppgavene seg imellom. (ref: Forskrift Arbeidsreglement loge, leir og Storlogemøte) 4-4 Forslagsrett Storlogens valgte og utnevnte embedsmenn, Eks Rådspresidenter og Eks Stor Sirer har selvstendig forslagsrett i forbindelse med Storlogemøter. For Storrepresentanter henvises det til Lov for Loger og Lov for Leire. Storlogens Lovnevnd har ikke selvstendig forslagsrett, men kan gjennom Stor Sire fremme forslag. Lovnevnden skal under sin behandling av innkomne forslag foreta en vurdering av disse, foreslå felles behandling av like saker, samt foreslå eventuelle endringer. Forslagene skal være begrunnet. Begrunnede forslag til ordinære Storlogemøter skal være Lovnevnden via Ordenskanselliet ihende senest 1. november året før Storlogemøtene avholdes. De innkomne forslag og øvrige saker som skal behandles i møtene, skal videresendes til samtlige Distriktsrådsmedlemmer innen 15. mars året etter. 4-5 Dagsorden: 1. Rituell åpning 2. Opprop/kontroll av delegater/stemmeberettigede 3. Valg av forhandlingsledere 4. Godkjenning av innkomne forslag 5. Beretninger: -Storlogen -DSS og Distriktsråd -Storlogens nevnder -Andre 6. Statistikker 7. Regnskap: -Storlogens regnskaper inklusive Ordenens fond 8. Storlogens langtidsplan 9 Økonomi: -Budsjetter -Forslag til kontingenter 10. Første gangs nominasjon 7

8 11. Behandling av innkomne forslag: -Lovforslag -Rituelle forslag, jf. siste avsnitt -Andre forslag 12. Annen gangs nominasjon og valg 13. Installasjon av Storlogens embedsmenn 14. Rituell lukking Stor Sire eller forhandlingslederne kan endre rekkefølgen på dagsordenen. Ved behov avholdes separate møter for søstre og brødre for behandling av rituelle saker. 4-6 Beslutningsdyktighet, flertallskrav Et Storlogemøte er beslutningsdyktig når halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Forhandlingene må eventuelt utsettes inntil det nødvendige antall er til stede. Ordinære vedtak og valg krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Stor Sire dobbeltstemme. Lovendringer krever 2/3 flertall. Endringer i eller tilføyelser til ritualene eller annet i forbindelse med rituelt arbeid, krever 2/3 flertall. Detaljreguleringer kan gjøres av Stor Sire i samråd med de valgte Storembedsmenn etter forslag fra Ritualnevndene. 4-7 Ekstraordinære Storlogemøter Stor Sire kan innkalle til ekstraordinært Storlogemøte når Stor Sire finner det nødvendig eller det forlanges skriftlig av minst halvparten av de stemmeberettigede Storlogemedlemmer. Ekstraordinære møter skal varsles ved særlig kunngjøring. I kunngjøringen skal det opplyses hvorfor møtet holdes, og hva som skal behandles. 4-8 Ekstraordinære Storlogemøter på skriftlig grunnlag Hvis Stor Sire med tilslutning av de øvrige valgte Storembedsmenn finner det nødvendig å behandle og beslutte lovendringer eller fremme andre saker som er undergitt et Storlogemøtes myndighetsområde, kan dette skje ved ekstraordinært Storlogemøte på skriftlig grunnlag. Storrepresentantene får tilsendt forslagene med begrunnelse og 8

9 eventuell uttalelse fra den av Storlogens nevnder som saken tilhører, samt stemmemateriell og orientering om bruken av dette. Stemmeberettigede medlemmer er som ved ordinære Storlogemøter. Kap. 5 Storlogens valgte Storembedsmenn Storlogens valgte embedsmenn består av søster eller bror Stor Sire, søster og bror Deputert Stor Sire, søster og bror Stor Sekretær og søster og bror Stor Skattmester. 5-1 Stor Sire Stor Sires embede omfatter følgende: 1. Stor Sire er øverste leder av Odd Fellow Ordenen i Norge og er overfor Den Norske Storloge ansvarlig for dens virke, innad som utad. 2. Stor Sire treffer i tiden mellom de ordinære Storlogemøter i samråd med de øvrige valgte Storembedsmenn, alle prinsipielle avgjørelser i Ordensanliggender som ikke avgjøres av Ordenens lover. 3. Stor Sire gir nødvendige dispensasjoner når det gjelder fortolkning av lovene. 4. Stor Sire kan i spesielle tilfeller, i samråd med de øvrige valgte Storembedsmenn, ekskludere/utelukke Ordensmedlemmer. 5. Stor Sire avgir til hvert ordinære Storlogemøte beretning om siste embedsperiodes virksomhet og om Ordenens stilling i jurisdiksjonen. 6. Stor Sire er Ordenens administrative leder og er ansvarlig for Ordenskanselliet. 7. Stor Sire sammen med en valgt Storembedsmann tegner Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen I.O.O.F. 8. Stor Sire meddeles prokura. 5-2 Deputert Stor Sire De Deputerte Stor Sires embeder omfatter følgende: 1. Ansvar for utviklingen i hver sin Ordensgren. 2. Fungere i Stor Sires sted ved forfall eller fravær, og ellers på dennes anmodning bistå i utøvelsen av embedsgjerningen. 3. Ansvar for instruksjon og opplæring av DSS, og i samarbeid med DSS planlegge, iverksette og gjennomføre instruksjoner i distriktene både rituelt og administrativt. 4. Ansvarlig for Ordenens Hemmelige Verk under Storlogemøtene. 5. Ansvar for at Storlogens langtidsplan følges opp i Ordensenhetene. 9

10 6. Gjennomgå og vurdere handlingsplaner for Distriktsråd, loger/leire og overvåke utviklingen av disse. 5-3 Stor Sekretær Stor Sekretærenes embeder omfatter følgende: 1. Ansvar for at alle protokoller over forhandlinger i Storlogemøter og Storembedsmannsmøter blir riktig ført. 2. Parafere alle Ordensmessige dokumenter som er utferdiget i Storlogens navn og som vedrører Stor Sekretærs embede. 3. Avgi beretning til Storlogemøtet med statistiske data over Ordenens medlemstall og andre bevegelser i perioden. 4. Foreta opprop ved åpning av Storlogemøtet. Ved avstemming kontrollere at antall stemmeberettigede og antall avgitte stemmer tilfredsstiller kravene. 5. Ansvar for at Ordenens administrative systemer og rutiner følges og utvikles. 6. Ansvar for veiledning og oppfølging av Sekretærer i loger og leire. 7. Delta i forvaltningen av Ordenens medisinske fond. Arbeidsoppgavene fordeles mellom søster og bror Stor Sekretær. 5-4 Stor Skattmester Stor Skattmestrenes embeder omfatter følgende: 1. Sørge for en forsvarlig plassering og forvaltning av Storlogens midler i samarbeid med Stor Sire og Storlogens Finansnevnd. 2. Kontrollere alle Ordenens fond og delta i forvaltningen av Ordenens medisinske fond. 3. Utarbeide årlige budsjetter for Storlogens og Ordenskanselliets drift. Årsregnskapene revideres av Ordenens revisor og skal sammen med Stor Skattmestrenes beretning sendes Distriktsrådene. 4. Forelegge Storlogens årsregnskap for Finansnevnden hvert år og avgi beretning og regnskap for Storlogemøtet for fire-års perioden. 5. Parafere alle dokumenter og korrespondanse som er utferdiget i Storlogens navn og som vedrører Stor Skattmesters embede. 6. Utrede økonomiske spørsmål inklusive lønnsomhetsvurderinger i forbindelse med Ordenshus. 7. Kontrollere og godkjenne budsjett og regnskap for Distrikts Stor Sirer, Distriktsråd, loger og leire. 8. Ansvar for veiledning og oppfølging av Skattmester og Kasserer i loger og leire. 10

11 Arbeidsoppgavene fordeles mellom søster og bror Stor Skattmester. 5-5 Godtgjørelse Stor Sire embedet lønnes som en heldagsstilling. De valgte Storembedsmenn for øvrig tilkommer en årlig godtgjørelse beregnet ut fra 1G (grunnbeløpet i folketrygden). Stor Sire kan avtale godtgjørelser utover 1G. 5-6 Rett til å være til stede ved gradtildelinger Alle valgte Storembedsmenn og den/de Stor Sire måtte bestemme kan overvære samtlige grader under Den Norske Storloge. 5-7 Ansatte i Ordenskanselliet Ansatte i Ordenskanselliet kan ikke inneha embeder i Storlogen. 5-8 Embedsbegrensninger Storlogens valgte embedsmenn og Distrikts- og Spesialdeputerte Stor Sirer kan ikke inneha embede i en loge eller leir. De kan heller ikke være være medlemmer av faste nevnder eller av Storlogens Domsnevnd. Kap. 6 Utnevnte Storembedsmenn Storlogen skal ha følgende utnevnte Storembedsmenn: 6-1 Distrikts Stor Sire Stor Sire utnevner på fritt grunnlag og etter distriktsmessige konsultasjoner, en søster og en bror Distrikts Stor Sire for hvert Distrikt. Distrikts Stor Sirer får virkefelt, virketid og virksomhet tildelt av Stor Sire og arbeider i henhold til lover, forskrifter, statutter og instrukser. (ref: Forskrift Distrikts Stor Sire) 6-2 Øvrige utnevnte Storembedsmenn Stor Sire utnevner en søster og en bror Stor Marsjall, søster og bror Stor Kapellan, søster og bror Stor Vakt, Stor Arkivar og Stor Herold. Etter behov kan Stor Sire også utnevne Spesial Deputerte Stor Sirer og eventuelt andre Storembedsmenn. Kap. 7 Nominasjon 7-1 Nominasjonsnevndens forslag 11

12 Nominasjonsnevnden skal innen 1. november året før de ordinære Storlogemøter avholdes, sende Ordenskanselliet forslag til valg av Stor Sire, Deputerte Stor Sirer, Stor Sekretærer og Stor Skattmestre. Nevnden foreslår en kandidat til hvert embede. Ved dissens, med fire mot tre stemmer fordelt på to kandidater til samme embede, kan begge foreslås. Den som har høyest stemmetall, nevnes først. Videre foreslås syv medlemmer og syv varamedlemmer til neste Nominasjonsnevnd, samt seks medlemmer og seks varamedlemmer og leder til Domsnevnd. Oversikt over relevante vita i forhold til det aktuelle embedet og nevnd skal vedlegges. Samtlige nominerte skal være forespurt og ha takket ja til nominasjonen. Forslagene videreformidles av Ordenskanselliet til samtlige Storrepresentanter og offentliggjøres i De Tre Kjedeledd og Forslag fra andre Forslag fra andre skal innen 1. mars i de år ordinære Storlogemøter avholdes sendes Ordenskanselliet. Forslagsrett har her de samme som i Storlogeloven 4-4, 1. ledd, Lov for Loger 1-7, 1. ledd og Lov for Leire 1-7, 1. ledd. Forslag fra loger og leire skal gå via Storrepresentanten som igjen skal sørge for at forslaget blir behandlet i Distriktsrådet før oversendelse til Ordenskanselliet. Oversikt over relevante vita i forhold til det aktuelle embedet og nevnd skal vedlegges. Foreslås en allerede nominert kandidat også til et annet valgembede, må forslagsstilleren samtidig foreslå en kandidat til erstatning for den aktuelle nominerte. Den allerede nominerte kandidat gis derved to muligheter. Samtlige nominerte skal være forespurt og ha takket ja til nominasjonen. Forslagene videresendes av Ordenskanselliet til samtlige Storrepresentanter innen 15. mars. Forslagene offentliggjøres i De Tre Kjedeledd og 12

13 7-3 Nominasjon På Storlogemøtenes første forhandlingsdag refereres samtlige forslag med vita som nevnt ovenfor og protokolleres som nominasjon. Ingen kan nomineres til mer enn to embeder eller velges til mer enn ett. Ingen kan nomineres og velges som ikke er foreslått i henhold til Storlogelovens 7-1 og 7-2. Kap. 8 Valg 8-1 Valg Valgene foretas på Storlogemøtets annen dag. I valgene deltar alle møtende stemmeberettigede. Det står enhver fritt til å avgi stemme. Kap. 9 Installasjon og vakanser 9-1 Installasjon Den valgte Stor Sire blir før Storlogemøtet slutter installert av den avgående Stor Sire, eller i dennes sted av en annen Eks Stor Sire, eventuelt av en av Storlogen for anledningen valgt Eks Storembedsmann. De øvrige valgte Storembedsmenn installeres av den nyvalgte Stor Sire. 9-2 Utsatt installasjon Uteblir en Storembedsmann uten lovlig forfall ved det tidspunkt da vedkommende skal innsettes, skal nytt valg eller utnevnelse foretas. Har vedkommende lovlig forfall, utstår innsettelsen til et senere tidspunkt. Den tidligere embedsmann fortsetter midlertidig å fungere. 9-3 Vakanser Inntrer vakanse i stillingen som Stor Sire, utfylles denne, så lenge den varer og eventuelt inntil valgperiodens slutt, av en av de Deputerte Stor Sirer. Når vakanse inntrer i et av de øvrige valgembeder, skal Stor Sire sammenkalle de valgte Storembedsmenn og Nominasjonsnevnden. I samråd med disse fremmer Stor Sire forslag på to kvalifiserte Eks OM til det vakante embedet. Forslaget sendes straks til alle Storlogens 13

14 stemmeberettigede medlemmer med anmodning om at de innen en fast tidsfrist, meddeler Stor Sire skriftlig hvem de stemmer på. Den som blir valgt, har alle de rettigheter som hører til embedet. Valget gjelder til første ordinære Storlogemøte. Inntrer vakanse i embedet som DSS, skal ny utnevnelse skje. Ved vakanse i de øvrige utnevnte embeder, foretar Stor Sire snarest ny utnevnelse dersom det er aktuelt. Det sendes straks melding til alle loger og leire om supplerende utnevnelse eller valg. Kap. 10 Valgte nevnder Storlogen skal ha følgende valgte nevnder: 10-1 Nominasjonsnevnd Nominasjonsnevnden velges av Storlogemøtet. Nevnden består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder velges særskilt. Nevnden består av tre søstre og tre brødre i tillegg til leder. Alle landsdeler bør være representert i nevnden Domsnevnd Domsnevnden velges av Storlogemøtet. I tillegg til leder består nevnden av tre søstre og tre brødre med personlige varamedlemmer. Minst to av medlemmene bør ha relevant kompetanse. En av de øvrige medlemmene fungerer som varamedlem for lederen. Får lederen forfall, og et annet medlem må fungere som leder, innkalles dennes varamedlem. Storlogens embedsmenn kan ikke være medlemmer av Domsnevnden. Lederen, alle medlemmene av Domsnevnden og deres varamedlemmer skal ha Storlogegraden. Kap.11 Utnevnte nevnder Storlogen skal ha følgende utnevnte nevnder: 11-1 Finansnevnd Finansnevnd utnevnes av Stor Sire og skal bestå av fire medlemmer med regnskap, økonomi og finanskompetanse. Finansnevnden skal bestå av to søstre og to brødre. Stor Sire utnevner leder for nevnden. Nevnden skal gi løpende forslag til Stor Sire, Stor Skattmester og styrene i Ordenens fond, om den mest forsvarlige og beste plassering av henholdsvis Storlogens og fondenes midler. 14

15 Finansnevnden skal årlig få seg forelagt Storlogens budsjett, samt kontrollere Storlogens og fondenes kvartalsvise regnskaper. Finansnevnden skal, senest to måneder før hvert ordinære Storlogemøte, få seg forelagt Stor Sekretærenes og Stor Skattmestrenes fire-års beretninger og regnskaper, samt avgi beretning til Storlogemøtet. Nevnden vurderer spørsmål om Storlogens nyanskaffelser. Den har også adgang til å behandle spørsmål som gjelder Ordensenhetenes økonomi Lovnevnd Lovnevnden utnevnes av Stor Sire og skal bestå av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Minst ett medlem bør ha juridisk kompetanse. Det skal være likt antall søstre og brødre. Stor Sire utnevner leder for nevnden. Lovnevnden skal behandle alt som vedrører lovgivning og forskrifter for Odd Fellow Ordenen i Norge. Den skal avgi innstilling til Storlogemøtet Ritualnevnd Separate Ritualnevnder for søstre og brødre utnevnes av Stor Sire. Hver nevnd skal bestå av fire søstre og fire brødre. Søster/bror Stor Marsjall er faste medlemmer av nevndene. Stor Sire utnevner leder av nevndene. Ritualnevndene skal vurdere forslag til endringer i ritualene og selv komme med forslag til endringer hvis dette er aktuelt Informasjonsnevnd Informasjonsnevnden utnevnes av Stor Sire og skal bestå av fire medlemmer. Stor Herold og redaktør er faste medlemmer. Informasjonsnevnden skal kontinuerlig vurdere og utvikle informasjonsmateriell for utadrettet bruk, lage planer og strategier for informasjon til og kommunikasjon med offentlig media. Nevnden skal videre bistå med intern informasjon. (ref: Forskrift Internett og hjemmesider) 11-5 Kunnskapsnevnd Kunnskapsnevnden utnevnes av Stor Sire og skal bestå av fem medlemmer hvorav minst to brødre og to søstre. Kunnskapsnevnden 15

16 skal foreslå tiltak, aktiviteter og program for å bidra til Ordenens styrkelse og ekspansjon Spesielle nevnder Stor Sire i samråd med de valgte Storembedsmenn kan både under og mellom Storlogemøtene utnevne spesielle nevnder for bestemte saker eller arbeider. Kap. 12 Norsk Odd Fellow Akademi 12-1 Norsk Odd Fellow Akademi Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier bringe til veie og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske tradisjon. Arbeidet baseres på et akademisk og praktisk grunnlag for en fortsatt bærekraftig og tidsmessig utvikling av Odd Fellow Ordenen i Norge. Akademiet skal bevisstgjøre og utvikle dagens og fremtidens ledere i Ordenen. Akademiets Råd utnevnes av Stor Sire og skal bestå av inntil 12 medlemmer. (ref: Forskrift Norsk Odd Fellow Akademi) Kap. 13 Opprettelse av Ordensenheter 13-1 Ny loge hvor loge ikke finnes På sted hvor det ikke finnes loge, kan Stor Sire tillate slik opprettet på søknad fra minst fem søstre eller brødre. Ved institueringen må den nye loge telle minst 25 medlemmer, og ingen av disse må tidligere ha vært avvist i noen loge. Den nye loge må ha et tilstrekkelig økonomisk grunnlag godkjent av Stor Sire. Den må ikke oppkalles etter noen levende person Ny loge hvor loge allerede finnes På sted hvor det er loge, kan Stor Sire på søknad av minst fem søstre eller brødre av Den Høye Sannhets Grad, hvorav minst en Eks OM og et medlem som tidligere har bekledt et valgembede, tillate at det opprettes ny loge. Det må godtgjøres at den nye loge ved institueringen vil telle minst 30 søstre eller brødre. Ingen av medlemmene må tidligere ha vært avvist i noen loge. 16

17 Opprettelse av ny loge må ikke føre til at eldre loger på samme sted blir fratatt så stor del av sine medlemmer at deres eksistens vanskeliggjøres. En ny loge må ha tilstrekkelig økonomisk grunnlag godkjent av Stor Sire Ny leir Opprettelse av ny leir kan tillates når den nye leir får minst fem Odd Fellow/Rebekkaloger tilsluttet. En ny leir må ha tilstrekkelig økonomisk grunnlag godkjent av Stor Sire. Søknad må innsendes av fem medlemmer hvorav minst tre er Eks OM. Den nye leiren må ved institueringen telle minst 120 matriarker eller patriarker Charter Når bevilling til opprettelse av Ordensenhet er gitt og dato for instituering fastsatt, utstedes et Charter med navn på fem medlemmer som står som Chartermedlemmer. Charteret leveres av Stor Sire eller Stor Sires stedfortreder ved institueringen. Ritualbøker, Chiffernøkkel, protokoller, Lov for Den Uavhængige Norske Storloge og Lov for Loger/Leire leveres Ordensenheten uten omkostning Dispensasjon Hvis Stor Sire finner det ønskelig av hensyn til Ordenens beste, kan det dispenseres fra bestemmelsene i dette kapittel Gjenopprettelse Bevilling til gjenopprettelse av oppløst Ordensenhet kan gis etter søknad fra fem av dem som ved logens eller leirens opphør var godstående medlemmer med enhetens høyeste grad. Dette gjelder når Stor Sire finner at gjenopprettelsen er til beste for Ordenen og øvrige betingelser er til stede. Bevilling til gjenopprettelse er kostnadsfri Opphør Opphører en loge eller leir ifølge Lov for Loger eller Lov for Leire, skal dens eiendeler overføres til Storlogen. Kap. 14 Storlogens kontingentinntekter og fond 14-1 Kontingent m.m. Storlogen tilkommer: a. Kontingent og bidrag fra Ordensenhetene vedtatt av Storlogemøtet. b. Betaling for trykksaker og utstyr som Storlogen leverer. 17

18 c. Avgift som Storlogen finner å måtte utligne på Ordensenhetene Fond Storlogen forvalter følgende fond og innkrever fastlagte bidrag til: Storlogens Humanitære Fond, Storlogens Administrasjonsfond, Storlogens Støttefond, Leirenes Støttefond, Storlogens Støttefond for nye loger, Ordensmedlemmenes Begravelseskasse I.O.O.F. og Odd Fellow Støttefond for Ordenshus. (ref: Forskrift Storlogens interne fond og Ordensmedlemmenes Begravelseskasse) Kap. 15 Storlogens tegn og merker 15-1 Segl og stempel Storlogen skal ha eget segl og stempel. (ref: Forskrift Profilhåndbok) 15-2 Enerett Bare Storlogen har rett til å trykke og formidle Ordenens trykksaker. Det samme gjelder for Veteranjuveler, regalier og utstyr for øvrig Storembedsmenn Alle valgte og utnevnte Storembedsmenn er i sine embedsperioder berettiget til Ordenens æresbevisninger og til å bære Storlogeregaliet og insigniet for sitt embede. Mot kvittering leverer Storlogen til sine embedsmenn regalier og det insignium som tilhører embedene. Eks valgembedsmenn, Eks DSS, Eks SDSS og Eks utnevnte embedsmenn bærer etter fratreden Storlogeregaliet. (ref: Forskrift Storlogens regalie, insignie og kjede) 15-4 Stor Sire Stor Sire bærer et spesielt kjede med tilhørende insignium som tilbakeleveres ved funksjonstidens utløp Eks Stor Sire Eks Stor Sire bærer et spesielt kjede med tilhørende insignium Veteranjuvel Et godstående medlem med minst 25 års Ordensmedlemskap er Veteran og er berettiget til å motta Veteranjuvel. 18

19 Veteranjuvel tildeles den søster eller bror som ønsker det etter å ha vært medlem av Ordenen i henholdsvis 25, 40, 50, 60 og 70 år. Alle Veteranjuveler leveres av Ordenskanselliet etter bestilling fra den loge hvor den aktuelle Veteran er medlem. Juvelen bekostes av og tilhører den loge hvor Veteranen ved tildelingen er medlem. Ved overgang til annen loge blir juvelen å regne som den nye loges eiendom. 60 og 70 års juvelen bekostes av og tilhører Storlogen som også foretar tildelingen. Før en søster eller bror kan tildeles en Veteranjuvel, skal søknad sendes Ordenskanselliet og godkjennes av Stor Sire eller den han gir fullmakt. (ref: Forskrift Veteraner og veteranjuveler) 15-7 Erkjentlighetstegn Den Norske Storloge av Odd Fellow Ordenens Erkjentlighetstegn skal tildeles: Valgte Storembedsmenn, DSS, SDSS og Stor Marsjall ved endt embedsperiode. Tegnet kan også gis til utenlandske Odd Fellows for innsats på nordisk og/eller internasjonal basis til fordel for Odd Fellow Ordenen. Forslag om tildeling behandles av Den Norske Storloges valgte embedsmenn. Det må foreligge enstemmig vedtak Hederstegn Den Norske Storloges Hederstegn er en æresbevisning som kan tildeles Ordensmedlemmer som har gjort seg spesielt fortjent til det gjennom personlig innsats utover det vanlige i Odd Fellow Ordenen. Hederstegnet tildeles etter følgende kriterier: Vedkommende må ha utført ekstraordinær innsats for Odd Fellow Ordenen, utført ekstraordinær innsats innenfor feltene humanitær eller sosial virksomhet eller utvist omfattende og spesiell interesse og innsats knyttet til anskaffelse, fornyelse, vedlikehold og/eller drift av Ordensbygg. (ref: Forskrift Hederstegn og Organisttegn) 15-9 Organisttegn Storlogens Organisttegn er et ærestegn som kan tildeles et Ordensmedlem som har gjort seg spesielt fortjent til det ved å ha fungert som Organist i Odd Fellow Ordenen i minst 25 år. Det bør 19

20 vektlegges at vedkommende gjennom sin musikk har beriket møtene, samt underbygget de rituelle handlinger til et høyt nivå. (ref: Forskrift Hederstegn og Organisttegn) Storlogekjede Ved tildeling av Storlogegraden leverer Storlogen et Storlogekjede som skal tilbakeleveres ved død, avgang eller uttreden av leiren. Storlogekjedet er Storlogens eiendom. Stor Sire fastsetter gradgebyret. (ref: Forskrift Storlogens regalie, insignie og kjede) Kap. 16 Behandlingen i Storlogens Domsnevnd (ref: Forskrift Behandling i Domsnevnden) 16-1 Ankeinstans Domsnevnden skal være ankeinstans over de avgjørelser som treffes av leirenes Klagenevnder, samt ta avgjørelser etter Lov for Loger og Lov for Leire. Domsnevndens avgjørelse er endelig og kan ikke påankes ytterligere Habilitet Et medlem av Domsnevnden er inhabil etter reglene i norsk lovgivning. Det medlem eller den part som bringer Klagenevndens avgjørelse inn for Domsnevnden, kan kreve at et medlem skal fratre dersom vedkommende, med bakgrunn i nevnte lovgivning, ansees inhabil. Nevnden avgjør selv habilitetsspørsmålet. Den som påstås inhabil, deltar ikke i denne avgjørelsen. Et medlem av Domsnevnden har rett til å kreve seg fritatt i saker hvor vedkommende er i nært vennskap- eller arbeidsforhold med noen av partene. Domsnevnden avgjør om dette medlem får fratre under behandling av den aktuelle sak. Likeså kan nevnden av eget tiltak bestemme at et medlem skal fratre under behandling av den aktuelle sak. Dersom nevnden på grunn av inhabilitet og/eller innvilget anmodning fra et medlem om å fratre, eller har fattet vedtak om fratredelse og den gjenstår med minst fem medlemmer, er nevnden beslutningsdyktig. Hvis det gjenstår færre enn fem medlemmer, oppnevner Stor Sire tilstrekkelig antall Sanksjoner De sanksjonsmuligheter som kan anvendes er: a) Advarsel b) Irettesettelse 20

21 c) Avsettelse fra embede i Ordenen d) Midlertidig utelukkelse fra Ordenen i et tidsrom fra 3 til 12 måneder e) Utelukkelse fra Ordenen Nevnden kan fastsette at en eller flere av ovennevnte sanksjonsmuligheter kommer til anvendelse. Kap. 17 Lovendringer 17-1 Forslag Forslag til endringer i denne lov, eller til lover for Ordensenhetene, kan behandles i ordinære Storlogemøter. Forslagene må fremsettes skriftlig av de personer denne lov anviser, være begrunnet og innkommet til Ordenskanselliet innen 1.november året før Storlogemøtet Oversendelse til Lovnevnden Når Ordenskanselliet har mottatt samtlige lovforslag til kommende Storlogemøte, sendes disse til Lovnevnden for behandling. Ordenskanselliet kontrollerer at innsendte forslag er i henhold til lovverket og at det er samsvar mellom begrunnelse og foreslått lovtekst Lovnevndens behandling Lovnevnden begynner behandlingen av innkomne forslag straks de er mottatt fra Ordenskanselliet og foretar en foreløpig gjennomgang. Lovnevnden utarbeider sine innstillinger med begrunnelser til Storlogemøtet. Innstillingene sendes Ordenskanselliet innen 15. mars året det avholdes Storlogemøte Behandlingen på Storlogemøtet Lovnevndens innstilling i saker settes under votering i Storlogemøtet. Det samme gjelder de opprinnelige forslag dersom noen møtende med stemmerett krever det For sent fremsatte forslag Et forslag innkommet Ordenskanselliet senere enn den fastsatte frist, men før avholdelse av Storlogemøtet, kan ikke behandles uten Stor Sires tillatelse Forslag fremsatt under ordinært Storlogemøte 21

22 Fremsettes skriftlige begrunnede forslag til lovendringer under ordinært Storlogemøte, kan de tilstedeværende stemmeberettigede med 2/3 flertall tillate behandling i samme møte Ikrafttredelse Vedtatte lovendringer trer i kraft umiddelbart, dersom møtet ikke bestemmer noe annet Dispensasjon Et Storlogemøte kan med 2/3 flertall gi dispensasjon fra denne lov i særskilte tilfelle. Kap. 18 Opphør 18-1 Opphør Opphør av Den Uavhængige Norske Storloge kan bare behandles på et ekstraordinært Storlogemøte. Blir opphør vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært Storlogemøte på skriftlig grunnlag tre måneder senere. For at opphør skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved opphør skal kapital på konto overlates til andre organisasjoner med tilsvarende formål. Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som opphør av Den Uavhængige Norske Storloge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om endring av Lov for Den Uavhængige Norske Storloge. Kap. 1 Storlogens formål, navn og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål 1-2 Charter 1-3 Ordensstruktur 1-4 Myndighetsområde Kap. 2 Medlemmer 2-1 Medlemmer av Storlogen Kap. 3 Distriktsråd og Storrepresentanter 3-1 Distriktsråd 3-2 Storrepresentant 22

23 Kap. 4 Møter 4-1 Storlogemøte 4-2 Møtedeltakere 4-3 Møteledelse 4-4 Forslagsrett 4-5 Dagsorden 4-6 Beslutningsdyktighet, flertallskrav 4-7 Ekstraordinære Storlogemøter 4-8 Ekstraordinære Storlogemøter på skriftlig grunnlag Kap. 5 Storlogens valgte Storembedsmenn 5-1 Stor Sire 5-2 Deputert Stor Sire 5-3 Stor Sekretær 5-4 Stor Skattmester 5-5 Godtgjørelse 5-6 Rett til å være tilstede ved gradtildelinger 5-7 Ansatte i Ordenskanselliet 5-8 Embedsbegrensninger Kap. 6 Utnevnte Storembedsmenn 6-1 Distrikts Stor Sire 6-2 Øvrige utnevnte Storembedsmenn Kap. 7 Nominasjon 7-1 Nominasjonsnevndens forslag 7-2 Forslag fra andre 7-3 Nominasjon Kap. 8 Valg 8-1 Valg Kap. 9 Installasjon og vakanser 9-1 Installasjon 9-2 Utsatt installasjon 9-3 Vakanser Kap. 10 Valgte nevnder 10-1 Nominasjonsnevnd 10-2 Domsnevnd 23

24 Kap. 11 Utnevnte nevnder 11-1 Finansnevnd 11-2 Lovnevnd 11-3 Ritualnevnd 11-4 Informasjonsnevnd 11-5 Kunnskapsnevnd 11-6 Spesielle nevnder Kap. 12 Norsk Odd Fellow Akademi 12-1 Norsk Odd Fellow Akademi Kap. 13 Opprettelse av Ordensenheter 13-1 Ny loge hvor loge ikke finnes 13-2 Ny loge hvor loge allerede finnes 13-3 Ny leir 13-4 Charter 13-5 Dispensasjon 13-6 Gjenopprettelse 13-7 Opphør Kap. 14 Storlogens kontingenter og fond 14-1 Kontingent m.m Fond Kap. 15 Storlogens tegn og merker 15-1 Segl og stempel 15-2 Enerett 15-3 Storembedsmenn 15-4 Stor Sire 15-5 Eks Stor Sire 15-6 Veteranjuvel 15-7 Erkjentlighetstegn 15-8 Hederstegn 15-9 Organisttegn Storlogekjede Kap. 16 Behandlingen i Storlogens Domsnevnd 16-1 Ankeinstans 16-2 Habilitet 16-3 Sanksjoner Kap. 17 Lovendringer 24

25 17-1 Forslag 17-2 Oversendelse til Lovnevnden 17-3 Lovnevndens behandling 17-4 Behandlingen på Storlogemøtet 17-5 For sent fremsatte forslag 17-6 Forslag fremsatt under ordinært Storlogemøte 17-7 Ikrafttredelse 17-8 Dispensasjon Kap. 18 Opphør 18-1 Opphør 25

26 26

27 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR LOGER UNDER DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F. Juni

28 DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F.) som omfatter enhver Odd Fellow virksomhet innen Norges grenser, har gitt følgende LOV for LOGER 28

29 Kap. 1 Logens formål og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål Å utbre vennskapets kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse er Odd Fellow Ordenens formål. 1-2 Charter Hver loge må være opprettet av Storlogen ved en bevilling som kalles logens Charter. Logen skal ha navn og nummer og virke på det sted Charteret angir. Charteret danner grunnlaget for logens tilværelse, dens rettigheter og plikter. Charteret skal ha sin plass i salen under logens møter. Såfremt logen ikke bryter Charterets innhold eller Storlogens lover og forskrifter, kan det ikke miste sin gyldighet så lenge logen har minst fem godstående medlemmer av Den Høye Sannhets Grad. Minst ett av medlemmene må være lovlig kvalifisert til å lede dens møter. Stor Sire kan, hvis det av hensyn til medlemmene eller Ordenens beste finnes nødvendig, suspendere en loge, lukke dens lokale og forsegle med Storlogens segl alle dens eiendeler og dokumenter, Charteret iberegnet, inntil Storlogens avgjørelse kan foreligge. Hvis Charteret er tilbakekalt, skal de sist installerte embedsmenn sende eller utlevere logens Charter, arbeidsbøker, fond og all øvrig eiendom til Stor Sire eller hans bemyndigede. 1-3 Logens segl Hver loge skal ha segl som Stor Sire har godkjent. Alle brev og dokumenter skrevet eller utstedt av logen, eller i dens navn, skal være forsynt med logens segl. (Ref: Forskrift Profilhåndbok) 1-4 Logens særlov Hver loge skal vedta en særlov som må godkjennes av Stor Sire. Endringer i særloven skal vedtas ved stemmegivning i møte i Den Høye Sannhets Grad etter forslag av minst fem godstående medlemmer. Forslag skal ha 29

30 vært drøftet i et forutgående møte i samme grad og må ikke stride mot Lov for Loger. Vedtaket skal godkjennes av Stor Sire. (Ref: Forskrift Særlov Odd Fellow / Rebekkaloger) 1-5 Regnskap Innen 15. februar hvert år skal logen sende revidert regnskap for foregående kalenderår til DSS for kontroll og videreforsendelse til Storlogen. Regnskapet skal utarbeides etter de retningslinjer og i den form som Storlogen bestemmer. 1-6 Kontingent og bidrag Logen betaler til Storlogen: a) Kontingent b) Bidrag til Storlogens Humanitære Fond c) Bidrag til Storlogens Administrasjonsfond d) Bidrag til Storlogens Støttefond e) Bidrag til Storlogens Støttefond for nye loger Kontingent og bidrag betales med de beløp som til enhver tid er fastsatt pr. medlem og beregnet etter medlemstallet pr. 1. januar. Kontingent og bidrag betales forskuddsvis etter mottatt faktura med en halv del i januar og en halv del i juli. 1-7 Endringsforslag til Storlogen En loge kan med 2/3 flertall gjennom sin Storrepresentant sende begrunnet forslag til Storlogen, bl.a. om endringer i denne lov. Endringsforslag skal behandles og stemmes over i Den Høye Sannhets Grad. Uten Stor Sires tillatelse kan ikke et forslag behandles i et ordinært Storlogemøte med mindre det er Ordenskanselliet i hende innen 1. november året før Storlogemøtet avholdes. Kap. 2 Medlemmer (Ref: Forskrift Inntak av nye medlemmer/undersøkelsesnevnd) 2-1 Krav til medlemskap Den som vil bli medlem av en loge, må være 21 år og ha et godt omdømme. Vedkommende må tro på Et Høyeste Vesen som verdens skaper og opprettholder. 30

31 2-2 Søknad om medlemskap Søknad om opptagelse som medlem skrives på fastsatt søknadsskjema og stiles til en bestemt loge. Søknaden må være påført anbefaling av et medlem av Den Høye Sannhets Grad, samt to referanser, og sendes til logen ved OM. Er det noe som på forhånd synes å gjøre søkerens opptagelse utilrådelig, bør OM etter konferanse med den som har anbefalt søkeren, eller med søkeren selv gi anledning til at søknaden blir trukket tilbake. Finner OM søknaden i orden, leses den ved første anledning i Troskapsgraden. 2-3 Undersøkelsesnevnd Etter at søknaden er referert, behandles den av logens Undersøkelsesnevnd. Det er ethvert medlems plikt å meddele Undersøkelsesnevndens leder alle pålitelige opplysninger som vedkommende er i besittelse av om en søker, og som ikke er underlagt taushetsplikt. 2-4 Endringer Erklæring om opptagelse kan annulleres hvis det før innvielsen fremkommer nye opplysninger som kunne ha hatt innflytelse på undersøkelsesresultatet. Slik annullering besluttes i Den Høye Sannhets Grad med 2/3 flertall. 2-5 Forberedelser til innvielse I god tid mellom godkjent søknad og innvielsesdagen skal logens fungerende Eks OM og Sekretær innkalle søkeren til møte for å gjennomgå og forklare Forpliktelseserklæringens tekst. Søkeren kan innvies tidligst seks uker etter at søknaden er referert i logen. I god tid før innvielsen betaler søkeren et innvielsesgebyr fastsatt av Storlogens valgte embedsmenn, samt minst tre måneders kontingent. 2-6 Krav til medlemmer Søkeren er medlem av Ordenen når gebyr og kontingent er betalt, vedkommende på innvielsesdagen har undertegnet Forpliktelseserklæringen og innvielsen deretter har funnet sted. Søkeren er da medlem av den loge hvor innvielsen er foretatt, med mindre logen etter skriftlig anmodning fra en annen loge har foretatt innvielsen på dennes vegne. Vedkommende hører til den loge på hvis 31

32 vegne innvielsen er foretatt. Betalt gebyr og kontingent sendes den loge som har anmodet om innvielsen. 2-7 Vilkår for forfremmelse Et medlem kan ikke forfremmes til høyere grad før vedkommende har hatt den foregående grad i minst 16 uker, har vist et godt fremmøte og har gjennomgått utviklingsprogrammet. Forfremmelser til grader kan bare skje etter anbefaling av en fast Gradnevnd. Når betingelsene for forfremmelse er til stede, skal OM ta saken opp til behandling i Gradnevnden. I særlige tilfeller kan 16 ukers fristen forkortes til 12 uker. I så fall skal logen straks sende DSS en skriftlig begrunnet melding om dette. Under forutsetning av at samtykke gis av DSS, kan et medlem: a) Tildeles en grad også før 12 uker fra siste grad er tildelt, dersom helt spesielle grunner tilsier dette b) Tildeles mer enn en grad i samme logemøte Tildeling etter pkt. b skjer etter søknad anbefalt av tre godstående medlemmer som har hatt Den Høye Sannhets Grad i minst ett år, og med 2/3 flertall av de fremmøtte og stemmeberettigede medlemmer. (Ref: Forskrift Forfremmelse i grader) 2-8 Gradgebyr For hver grad betales til logen det gebyr som er fastsatt av Storlogens valgte embedsmenn. Et medlem, som i egen loge er berettiget til forfremmelse, kan anmode om at forfremmelse foregår i en annen loge dersom møteprogrammet måtte tilsi dette. (Ref: Forskrift Gradgebyrer) 2-9 Lojalitet og forpliktelser Et Ordensmedlem plikter etter beste evne å tjene logen, adlyde dens lover og regler og arbeide for logens og Ordenens formål. Det er i strid med Ordenens formål at medlemmer på urettvis måte favoriserer andre medlemmer av Ordenen, eller på grunn av sitt medlemskap søker seg favorisert. Et medlem bør ikke nekte å motta valg eller utnevnelser til embeder eller oppgaver i logen, med mindre medlemmet ved sykdomsforfall eller annen 32

33 årsak er forhindret. Ingen kan bekle mer enn ett embede i logen og være pliktig til å være medlem av mer enn to faste nevnder samtidig Kontingent Hvert medlem betaler til sin loge en årlig kontingent som er fastsatt av logen. Forslag til endring av kontingenten behandles i to ordinære møter i Den Høye Sannhets Grad, hvor stemmegivning finner sted i det siste. Vedtaket må godkjennes av DSS. Kontingenten betales forskuddsvis for minst seks måneder Ikke godstående medlem Skylder et medlem kontingent for tre måneder og ikke i første logemøte i fjerde måned betaler for det aktuelle halve året, er vedkommende ikke godstående. Status som ikke godstående vedvarer til vedkommende skylder kontingent for 12 måneder. Så lenge medlemmet har status som ikke godstående, har hun/han adgang til logens møter, men kan ikke inneha embeder eller være medlem av nevnder. Vedkommende kan heller ikke avgi stemme om logens anliggender eller få terminens passord. Skylder et medlem kontingent for mer enn 12 måneder, er vedkommende ikke lenger medlem og har ikke adgang til noen loge. Vedkommende varsles av sin loge om dette i brev en måned i forkant av utløpstiden. Er ikke all utestående kontingent betalt innen denne måneds utløp, betraktes medlemmet som utmeldt av logen og Ordenen. Det sendes rekommandert melding til vedkommende. Hun/han er fortsatt bundet av sitt taushetsløfte og alle andre løfter til logen og Ordenen. Har et medlem annen gjeld til Ordenen som ikke betales innen tre måneder fra forfall, er medlemmet å anse som ikke godstående. Dersom gjeld ikke er betalt innen 12 måneder etter forfall, anses medlemskapet i loge/leir og Ordenen for opphørt. Brev om dette sendes medlemmet rekommandert med kopi til enheten Uttreden etter søknad Ønsker et godstående medlem å tre ut av Ordenen, må vedkommende søke skriftlig til sin loge om dette. Når slik søknad innkommer, skal logens OM i første ordinære logemøte referere søknaden i Troskapsgraden. Hvis søknaden innen neste ordinære møte i logen ikke er trukket tilbake, refereres dette i Den Høye Sannhets Grad og føres inn i logens 33

34 forhandlingsprotokoll. Medlemmet anses som utmeldt fra denne dato, og dette meddeles medlemmet i brev Overgang til annen loge Godstående medlem som ønsker å overføre sitt medlemskap til annen loge, får etter søknad til egen loge utferdiget Midlertidig Sertifikat for overgang som sammen med skriftlig søknad om overføring må sendes den nye loge. Sertifikatet, som utferdiges på Storlogens blankett, er gyldig i seks måneder fra utstedelse. I mellomtiden avbrytes ikke medlemmets rettigheter eller forpliktelser i sin loge. Frem til overgangsdatoen betales kontingent til den gamle loge, og passord for terminen kan bare mottas i denne loge. Når den nye loge har mottatt en slik søknad, leses den i logen, fortrinnsvis i Troskapsgraden. Er det ikke fremkommet noen grunngitte innvendinger mot søknaden innen 14 dager, bestemmer logens embedskollegium i hvert enkelt tilfelle, om Undersøkelsesnevnd skal nedsettes. Dersom det kommer grunngitte innvendinger, skal Undersøkelsesnevnden nedsettes, og resultatet refereres i logen før eventuell avstemming foretas. Overgang innvilges av den nye loge ved avstemming i Den Høye Sannhets Grad. Vedkommende er medlem av og betaler kontingent til sin gamle loge ut den måned overgang til ny loge ble innvilget. Det foretas ingen avregning mellom gammel og ny loge Overgang til nyopprettet loge Skjer overgangen til en nyopprettet loge, betaler den gamle logen til den nye halvparten av de gebyrer som er innbetalt til den gamle logen. Den gamle logen betaler til den nye for de søstre/brødre som var medlem i den gamle logen før foreningen ble opprettet, men begrenset oppad for 10 medlemmer. Ved slik overgang er ovennevnte sertifikat ikke nødvendig, men den nye loge gir en samlet oppgave til Ordenskanselliet over de medlemmer som blir medlem i den nye logen. Er et medlem opptatt eller tildelt grad etter anmodning fra en forening, eller med den tydelige hensikt å arbeide for opprettelse av en slik forening eller loge, og loge senere blir instituert, innbetales de i den anledning betalte gebyrer til den nye loge Gjenopptagelse 34

35 Tidligere medlem av Ordenen, uansett grunn til utmeldelse, kan innvilges gjenopptakelse i tidligere eller hvilken som helst annen loge i jurisdiksjonen. Gjenopptakelse medfører ikke gjentagelse av innvielses- og gradseremoni hvis vedkommende tidligere har tilhørt en loge av den norske jurisdiksjon. I motsatt fall avgjør Overmester hvorvidt, og i hvilken utstrekning, rituelle former skal anvendes. (Ref: Forskrift Gjenopptakelse i Ordenen) 2-16 Overgang fra utenlandsk loge Ved overgang fra en loge i et av de europeiske land til en norsk loge betales ikke gebyrer. Slik overgang krever samtykke fra Stor Sirene i begge de aktuelle jurisdiksjoner. Kap. 3 Distriktsråd og Storrepresentant 3-1 Distriktsråd Innen hvert Distrikt skal det være to Distriktsråd, ett for søstre og ett for brødre. Hver loge skal være representert ved en Storrepresentant som må påta seg de forpliktelser som følger av loven og instruksen for embedet. (Ref: Forskrift Distriktsråd) 3-2 Storrepresentant Enhver Eks OM som innehar Storlogegraden er valgbar som Storrepresentant. Blant sine kvalifiserte Eks Overmestere velger logen etter forutgående nominasjon Storrepresentant for en fire-års periode. Nominasjonen skal foretas i logens høyeste grad i to ordinære møter, Installasjon foretas samtidig med installasjon av de øvrige valgembedsmenn. Ved valget skal det tas hensyn til kandidatens interesse, kompetanse og Ordenserfaring. Det skal ikke tas hensyn til ansiennitet og alder. Forslag fra andre enn Nominasjonsnevnden kan kun fremsettes under annen gangs nominasjon, men ingen kan foreslås uten å være forespurt. Alle forslag må støttes av minst to godstående medlemmer. Logen velger sin Storrepresentant ett eller tre år etter avholdt ordinært Storlogemøte. Valget gjelder inntil neste Storrepresentant er installert. 35

36 Ved fravær inntil seks måneder fungerer en Eks Storrepresentant som stedfortreder for Storrepresentanten. Har logen ingen kvalifisert Eks OM som er valgbar som Storrepresentant, kan logen velge en kvalifisert Eks OM fra en annen loge til sin Storrepresentant. Oppnås intet resultat gjennom en loges valg, blir logen ikke representert i Distriktsråd og Storloge, med mindre Stor Sire etter begrunnet søknad finner å kunne oppnevne en kvalifisert Eks OM som dens Storrepresentant for anledningen. Logen underrettes om oppnevnelsen. Ved varig fravær velges ny Storrepresentant som bestemt i denne paragraf. Storlogens valgte embedsmenn og Distrikts Stor Sirer kan ikke velges til Storrepresentanter. (Ref: Forskrift Storrepresentant) Kap. 4 Logens møter (Ref: Forskrift Ordensetikette) 4-1 Lokaler Logemøter kan bare holdes i lokaler som er godkjent og innviet av Stor Sire eller hans bemyndigede. Hvis disse ikke lenger benyttes som lokaler for Odd Fellow Ordenen, gir Stor Sire melding om at godkjennelsen er trukket tilbake. 4-2 Møteregler Utenom månedene juni, juli og august skal logene ordinært avholde ett møte hver uke eller avholde minst to møter hver måned til bestemt dag og tid. Ett møte i mai kan forskyves til august måned. I de tre sommermånedene kan valgembedsmennene holde møter og helst også arrangere sommermøte for medlemmene. 4-3 Endringer i møteregler Endringer i møtereglene, eller i enhetenes fastsatte møteprogrammer, kan kun skje i følgende tilfeller, etter beslutning i logen med 2/3 flertall av de fremmøtte: a) Å holde bare ett møte i måneden for et tidsrom av inntil 3 måneder, etter forslag fremsatt i møtet forut. b) Forandre møtedagen for et enkelt møte når særlige forhold gjør dette ønskelig. c) Sløyfe et ordinært møte. 36

37 Endringsbeslutning og grunnen for denne skal straks meddeles DSS. For endring etter pkt. a) kreves samtykke fra DSS. Møte som faller på helligdag eller høytidsdag, kan sløyfes. Innkalling til ordinære møter skal være bestemt i logens særlov. 4-4 Ekstraordinære møter OM kan sammenkalle til ekstraordinære møter når det er nødvendig, eller når det skriftlig forlanges av minst en fjerdedel av logens godstående medlemmer av Den Høye Sannhets Grad. Til ekstraordinært møte innkalles medlemmene med skriftlig varsel, hvor møtets agenda meddeles. 4-5 Gyldig møte Et logemøte kan ikke holdes uten at det er minst fem godstående medlemmer av Den Høye Sannhets Grad til stede. Avstemming er gyldig når minst fem godstående medlemmer avgir stemme. 4-6 Møteledelse Logenes møter ledes av OM eller i dennes fravær av UM. Har begge disse forfall, ledes logen av en Eks OM, en yngre før en eldre i embedsfunksjonen. Er ingen Eks OM til stede, kan forsetet inntas av en fungerende eller Eks valgembedsmann. Forhandlingene i en loge foregår i følge arbeidsreglementet. (Ref: Forskrift Arbeidsreglement) 4-7 Arbeidet i logemøtene Arbeidet i logemøtene ordnes etter de forskjellige grader. Et medlem av høyere grad er berettiget til å delta i møter som holdes i lavere grad, men ikke omvendt. I Den Høye Sannhets Grad foretas foruten forfremmelse til graden selv: - Alle avgjørelser i spørsmål om særlover og forretningsorden - Alle nominasjoner og valg - Spørsmål om opptagelse av medlemmer, gjenopptagelse, gradforfremmelse eller om Ordensforseelser og straffeansvar - Alle spørsmål om logemidlers anvendelser eller forvaltning, om regnskapsavleggelse og regnskapsansvar - Første og annen gangs referering vedrørende uttreden av Ordenen. 37

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2012 Kapittel 1 Storlogens formål, navn og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål Den Uavhængige

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE LOV FOR LOGER LOV FOR LEIRE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2016 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE

Detaljer

INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR LOGER UNDER DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F. 15. juni 2012

INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR LOGER UNDER DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F. 15. juni 2012 INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR LOGER UNDER DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F. 15. juni 2012 DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F.) som omfatter

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEVNDER

RETNINGSLINJER FOR NEVNDER - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) RETNINGSLINJER FOR NEVNDER Vennskap Kjærlighet Sannhet Å utbre vennskapets kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant

Detaljer

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi Statutter Norsk Odd Fellow Akademi 1 Formål Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012.

VEDTEKTER FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING. Endret i generalforsamling 2012. VEDTEKTER Side 1 av 5 FOR STILLASENTREPRENØRENES FORENING Endret i generalforsamling 2012. 1 Navn og Formål Foreningens navn er Stillasentreprenørenes Forening. Foreningens formål er: a) å ivareta medlemmenes

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte 22.04.2012 Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service

Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service LOVER FOR BRANSJEFORENINGEN RENHOLD I NHO SERVICETILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer