Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen, For Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær -1-

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/15 Rapport om "Skrotnisse-prosjekt 2014" fra Kåfjord kommune 2015/53 PS 1/15 Delegerte saker Formannskap /453 PS 2/15 Delegerte saker Formannskap januar /453 PS 3/15 Søknad om tilskudd /352 PS 4/15 Prioritering av tiltak på veg strekningen Olderdalen - Djupvik 2015/186 PS 5/15 Strøm Løkvoll fiskerihavn 2015/229 PS 6/15 PS 7/15 PS 8/15 Prøveordning- midlertidig flytting av grense for isbryting på Kåfjorden sesong 2015 Kommunal garanti og godkjenning av plan fra NVE for skredsikring på Holmen i Birtavarre Revidert avtale - Kåfjord kommune og Birtavarre Røde Kors Vedtak fra saker som behandles i HDU ettersendes. 2015/ / /406-2-

3 Fra: Birger Olsen Til: Greta Larsen Emne: FW: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Dato: 6. januar :01:53 Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.pdf Hei og hå - med ønske om godt nytt år! Til journalføring, og ref. politisk. Med vennlig hilsen Birger Olsen Jordbrukssjef, tlf.dir Gaìvuona suohkan / Kåfjord kommune -----Original Message----- From: Einar Pedersen Sent: Monday, January 05, 20154:36 PM To: Birger Olsen; Gunn Andersen Subject: FW: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Birger Denne rapporten må refereres for politisk, driftutvalg / kommunestyre. Ep -----Original Message----- From: Birger Olsen Sent: Monday, January 5, 20152:59 PM To: Cc: Einar Pedersen; Gunn Andersen Subject: FW: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox Hei og godt nytt år! Vedlagt enkel rapport om "Skrotnisse-prosjekt 2014" fra Kåfjord kommune Med vennlig hilsen Birger Olsen Jordbrukssjef, tlf.dir Gaìvuona suohkan / Kåfjord kommune - 3 -

4 -4-

5 -5-

6 GÁIVUNA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/453-1 Arkiv: 033 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/15 Formannskap Delegerte saker Formannskap 2014 Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 78 - Kåfjord Delegerte Formannskap, Utvalgssaksår: 2014 Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFS / /14 DS Svar søknad om ambulerende bevilling - Ytre Kåfjord pensjonistforening Greta Larsen DEL Vedtak: 1. Ytre Kåfjord Pensjonistforening ved Tanja Simonsen gis tillatelse til skjenking av øl, vin og brennevin fredag den på lukket arrangement, julebord, på Kultursenteret i Olderdalen. 2. Skjenketid innvilges fra kl til kl Som skjenkestyrer godkjennes Tanja Simonsen, Olderdalen. 4. Gebyr, kr. 200,-, er innbetalt til kommunekassereren. 5. Bevillingshaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. KÅFS-47708/ /14 DS Ferdigattest på tilbygg Gnr 9, Bnr 29 J John Johansen DEL VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert fra tiltakshaver på oppføring av tilbygg til fritidsbolig. -6-

7 KÅFS-47710/ /14 DS Ferdigattest - Tilbygg til fritidsbolig på Gnr 5, bnr 14 J John Johansen DEL VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert fra ansvarlig søker på oppføring av tilbygg til fritidsbolig. KÅFS-48035/ /14 DS Ferdigattest for Paulan Hytta 2014, Sabetjohk, gnr 25/4 J John Johansen DEL VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert fra ansvarlig søker på oppføring av Paulanhytta etter brann. KÅFS-48039/ /14 DS Ferdigattest for 3 utleiehytter på gnr 29/98 - Løkvollstranda Camping J John Johansen DEL VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding innkommet fra ansvarlig søker, for oppføring av 3 utleiehytter på gnr 29, bnr 98, for Løkvollstranda Camping. KÅFS-48113/ /14 DS Tillatelse til etablering av avløpsanlegg og utslippstillatelse på gnr 5, bnr 5 J John Johansen DEL Vedtak: 1. Utslippstillatelse gis for avløpsanlegg til fritidsbolig på eiendommen gnr 5, bnr Det skal monteres slamavskiller og infiltrasjonsanlegg/renseanlegg i samsvar med gjeldende retningslinjer for utforming og drift av slike avløpsanlegg. 3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg. 4. Thomassen Traktor og Maskin, Anna Thomassen godkjennes som ansvarshavende på prosjektet. 5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år. 6. Ferdigattest / kontrollerklæring sendes kommunen når arbeider er utført. KÅFS-48571/ /14 DS Ferdigattest- utvidelse av driftsbygning på gnr 32, bnr 8 J John Johansen DEL VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert fra tiltakshaver på oppføring av større tilbygg på driftsbygning (kufjøs) på gnr 32, bnr 8. Vurdering -7-

8 GÁIVUNA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/453-3 Arkiv: 033 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/15 Formannskap Delegerte saker Formannskap januar 2015 Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr TypeDato Tittel FS-DEL 532/2015 1/15 DS /57 - FERDIGATTEST UTHUS - BRITA OG EILIF MIKKELSEN J Rolf Krag Vedtak: Vi viser til søknad om ferdigattest for 22/57, mottatt Kommunen gir herved ferdigattest for ovennevnte tiltak, jf plan- og bygningsloven FS-DEL 534/2015 2/15 DS Søknad om igangsettingstillatelse, Kåfjord Vekst J Rolf Krag Vedtak: I medhold av pbl godkjennes søknad om tiltak etter pbl mottatt for innredning av 2. etg, og et tilbygg på 10 m2. Se også rammetillatelse av FS-DEL 533/2015 3/15 DS Vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - soleng J Rolf Krag Vedtak: Kåfjord kommune viser til kravene for dispensasjon i pbl kap 19 og gir ikke dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan Soleng. -8-

9 Vurdering -9-

10 GÁIVUNA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/352-3 Arkiv: 223 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/15 Formannskap Søknad om tilskudd 2015 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad for polioskadde 2 Søknad fra Jusshjelpa 3 Søknad fra Tromskomiteen 4 Søknad fra SMISO 5 Vedlegg til søknad fra SMISO 6 Støtte til Voksne for Barns arbeid i Vedlegg fra Voksne for Barn støtte 2015 Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Søknader til kommunen vedrørende støtte: 1. Landsforeningen for Polioskadde Nord, søker om økonomisk bidrag til drift av laget. Ingen beløp. -10-

11 Vurdering I følge vedtak av formannskapet skulle disse behandles på møtet i januar. Det er ikke midler på budsjettpost Andre tilskudd på budsjettet. De som fikk støtte i 2014, ble belastet budsjettpost som ble tilført midler fra Formannskapets reserve. Utenom SMISO som fikk innvilget kr. 3000,- etter anke, fikk kun lokale lag innvilget midler i Jusshjelpa i Nord-Norge, søker om økonomisk støtte for å tilby gratis juridisk bistand til befolkningen. Kr. 2000,- 3. Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane, søker om økonomisk støtte til drift av komiteen. Ingen beløp. 4. Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep - Troms, søker om tilskudd for Kr. 6000,- i tilskudd for Ønsker å inngå 3-årig avtale om tilskudd til drift. 5. Voksne For Barn, søker om støtte. Kr. 5000,- -11-

12 LANDSFORRENINGEN FOR POLIOSKADDE NORD, LFPS-NORD (tkk,,k Kåfjord kommune øverveien Olderdalen Tromsø S KNAD OM KONOMISK BIDRAG TIL DRIFT AV LAGET. Vi tillater oss med dette å søke om økonomisk bidrag som skal benyttes til å gi bedre tilbud til polioskadde i vårt virkeområde. LFPS-NORD dekker Troms og Finnmark fylke, vi har medlemmer i de fleste kommuner i disse fylkene. Totalt har vi 120 medlemmer, men vi regner med at det er ca personer som ikke er medlemmer hos oss. Vår virksomhet omfatter alt fra medlemsmøter med faglig innhold, turer for medlemmene, tilrettelagte tilbud som bassengtrening og andre behandlingstilbud. Vi deltar også i en omfattende polioundersøkelse hvor besvarelsene vil bli brukt både i offentlige organer og andre i vårt arbeid for å bedre de polioskaddes levevilkår, og vi er representert i flere faglige og fagpolitiske fora. Våre inntekter kommer i hovedsak fra bingo og grasrotandeler. Tidligere ga disse inntekter et godt bidrag til driften av laget, men i de senere år har denne inntektskilden blitt betydelig redusert. På grunn av dette går vi med et betydelig underskudd på driften. De årlige underskuddene blir dekket av oppsparte midler. Selv med redusert drift vil de imidlertid være oppbrukt i løpet av en toårs periode. Vi har ingen fast ansatte og det administrative arbeid utføres av styret i LFPS-NORD. Kontaktpersoner hos oss er: Leder : Brn Nilsen S rmannsvelen Troms mobil: e- ost: b'orn.nilsen47 mail.com Kasserer : Brit Stelland As hau en Evensk'er telefon: e- ost: bsteilland hotmail.com Vi håper på et positivt svar fra dere. Med vennlig hilsen LFPS-NORD. t ci t" givitt'k jøri Nilsen leder -12-

13 jusshjelpa I NORD-NORGE Kåfjord Kommune Postboks OLDERDALEN Deres ref.: Vår ref.: Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Jusshjelpa i Nord-Norge har i over 25 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark. Dette for å dekke et behov som den offentlige rettshjelpsordningen i Norge dessverre ikke ivaretar. Vi jobber aktivt for å bedre rettsstillingen til de mest ressurssvake menneskene i samfunnet og for å styrke rettsikkerheten spesielt for denne gruppen. For å kunne fortsette dette arbeidet er Jusshjelpa avhengig av økonomisk støtte fra ulike bidragsytere. Kåfiord kommune Jusshjelpa i Nord-Norge mottok for driftsåret 2014 driftsstøtte fra mange kommuner i Nord- Norge. Disse midlene bidro til at vi kunne reise på saksinntaksturer til fiere av disse kommunene i Jusshjelpa mottok 9 saker fra Kåfjord kommune i løpet av Vi håper Kåfjord kommune ønsker å bidra til vår drift, slik at vi kan få mulighet til å besøke dere neste år. Vi har i år søkt om støtte pålydende kr 2 000,-. Disse midlene vil være med på å finansiere saksinntaksturene våre, både reisekostnader og annonsering. Vi har en økt satsing på å holde foredrag for våre målgrupper, og midlene vil også bidra til en videreutvikling av vår foredragsserie. Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. 1. Om Jusshjelpa i Nord-Norge Det totale rettshjelpsbehovet i Norge er langt større enn det rettshjelpstilbudet som er tilgjengelig. En konsekvens av dette er at mange mennesker av geografiske, økonomiske eller sosiale årsaker ikke har tilgang til nødvendig juridisk bistand. Disse menneskene er i praksis avskåret fra å gjøre sine juridiske rettigheter gjeldende. Med dette som bakteppe og basert på en sosial grunntanke ble det etablert egne studentdrevne rettshjelpskontorer. Det er nå fem slike studentdrevne rettshjelpskontorer i Norge lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Postadresse: Jusshjelpa i Nord-Norge UiT Norges Arktiske Universitet Breivika senter 9037 TROMSØ Besøksadresse: Terminalgata TROMSØ Org.nr.: Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Internett: jusshjelpa.no og gratisrettshjelp.no

14 Jusshjelpa i Nord-Norge har som overordnet formål å bedre rettshjelpstilbudet til befolkningen i Nord-Norge. Dette gjør vi gjennom å tilby gratis juridisk bistand i enkeltsaker, oppsøkende virksomhet, foredrag og mer overordnet gjennom rettspolitisk arbeid som høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, innspill i lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser m.v startet Jusshjelpa med nettbasert saksinntak. Dette for å gjøre terskelen enda lavere for å kunne ta kontakt med oss. Jusshjelpa er en selvstendig organisasjon, men har en viktig faglig tilknytning til Det juridiske fakultet ved UiT Norges Arktiske Universitet. Lønnen til en ansatt ut ør 15 timer å kr 107,10 per uke, uavhengig av hvor mye arbeid som nedlegges. Studentene som arbeider ved Jusshjelpa nedlegger en betydelig andel frivillig arbeid ved kontoret, i perioder over det dobbelte av lønnet stillingsprosent Jusshjelpa har opp gjennom årene etablert seg som et betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa var i 2013 i full drift i 46 uker, og behandlet til sammen saker. Tidligere år har vi vært i full drift 47 uker i året, men har sett oss nødt til å redusere til 46 uker på grunn av økende utgifter og minkende inntekter. For ytterligere informasjon om vårt tiltak vides det til vedlagte årsrapport for 2013, samt vår hjemmeside 2. Kort om finansieringen av tiltaket Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis- og beredskapsdepartementet gjennom årlige bevilgninger etter søknad, samt gjennom bevilgninger fra Det juridiske fakultet ved UiT-Norges Arktiske Universitet. Jusshjelpa mottar også viktig driftsstøtte fra andre bidragsytere som kommuner, fylkeskommuner og studentsamskipnadene i Nord-Norge. Driftskostnadene holdes på et minimum, slik at tilskuddene i størst mulig utstrekning kommer våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling eller rettspolitisk arbeid. For nærmere detaljerer om finansieringen vises det til vedlagte årsrapport for 2013 s. 49 flg. Forutsigbarheten i forhold til faste bevilgninger er viktig for Jusshjelpa. Da vi tidligere i år fikk ett kutt fra Justis -og beredskapsdepartementet, førte det til flere utfordringer for oss. Vi klaget på kuttet og i oktober i år ble vi tilgodesett med ett tilskudd på kr ,- fra Justisog beredskapsdepartementet. Det kom veldig godt med, men det hadde vært veldig fint om vi kunne ha unngått en slik uforutsigbarhet. 3. Noen viktige generelle argumenter for å støtte Jusshjelpa Jusshjelpa har helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til befolkningen i Nord-Norge. Dette gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene. Denne oppsøkende virksomheten har senket terskelen for å ta kontakt med oss for å få hjelp med et juridisk problem. Dette er av spesielt stor betydning overfor de mest ressurssvake klientene. Postadresse: Jusshjelpa i Nord-Norge UiT Norges Arktiske Universitet Breivika senter 9037 TROMSØ Besøksadresse: Terminalgata TROMSØ Org.nr.: Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Internett: jusshjelpa.no og gratisrettshjelp.no Side 2 av 5-14-

15 Jusshjelpa i Nord-Norge er det eneste av landets rettshjelpstiltak som driver en slik oppsøkende virksomhet. Denne oppsøkende virksomheten ønsker vi å utvide. Det er flere lag og foreninger som inviterer oss til å holde foredrag om temaer som Jusshjelpa behandler. Vi opplever at ikke alle mennesker har internett, og da er denne oppsøkende virksomheten med for eksempel, foredrag med på å gjør det enklere å ta kontakt. I tillegg får man et «ansiktet» å forholde seg til der og da. Selv om flest saker tas inn per telefon, er den oppsøkende virksomheten en viktig del av Jusshjelpa sin virksomhet, og den ønsker vi å utvide. Jusshjelpa har som målsetning å finne gode løsninger på sakene vi får inn. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en konflikt "låser seg", eller eskalerer. Det er i den sammenheng viktig at man tar tak i konflikten på et tidlig stadium. Jusshjelpa fyller en viktig funksjon som et konfliktdempende tiltak, som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som sådan. Et annet viktig argument er at Jusshjelpa søker å tilby bistand i «tomrommet» mellom andre rettshjelpsordninger. Det vil si at vi primært bistår klienter som ikke har økonomiske ressurser til å engasjere advokat og som i tillegg faller utenfor den offentlige rettshjelpsordningen og andre ordninger. 4. Nærmere begrunnelse for søknaden Jusshjelpa tar et viktig samfunnsansvar ved å tilby en tjeneste som for mange er av stor velferdsmessi betydning. Dette er også grunnen til at Jusshjelpa årlig mottar driftsstøtte fra Justis- og beredskapsdepartementet. Støtten fra departementet er øremerket lønnskostnader for konkret saksbehandling. For andre driftskostnader enn lønn er tiltaket avhengige av støtte fra andre bidragsytere. Kommunal støtte har i den sammenhengen alltid vært av avgjørende betydning for Jusshjelpa. Jusshjelpa har behov for faste bevilgninger til flere foimål. I første rekke er det den daglige driften med saksbehandling som krever mest driftsmidler. Opplæring av ansatte De ansatte ved Jusshjelpa er viderekommende jusstudenter ved UiT Norges Arktiske Universitet. En ansettelsesperiode ved Jusshjelpa er 3 semester, altså 1,5 år. Dette medfører en stor utfordring for Jusshjelpa som organisasjon. En tredjedel av arbeidsstokken skiftes ut hvert semester. Dette medfører et stort, kontinuerlig og viktig behov for opplærling av nye ansatte. Opplæringen foregår i all hovedsak gjennom veldedige bidrag fra foredragsholdere fra juriststanden i Tromsø og også foredrag fra de mest erfarne ansatte på Jusshjelpa. I Postadresse: Jusshjelpa i Nord-Norge UiT Norges Arktiske Universitet Breivika senter 9037 TROMSØ Besøksadresse: Terminalgata TROMSØ Org.nr.: Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Internett:jusshjelpa.no og gratisrettshjelp.no Side 3 av 5-15-

16 tillegg til den faglige opplæringen er det viktig å ha fokus på den sosiale og psykososiale opplæringen av ansatte. Med et tidskrevende arbeidsmiljø som preges av store utskiftninger, fokuseres det sterkt på at de ansatte skal trives. Samarbeidsklimaet er godt og at «alle er med på laget». At de ansatte trives godt på jobb gjenspeiles i antall timer som blir arbeidet frivillig. Man legger inn en større innsats dersom det er et godt arbeidsmiljø. Videre er det viktig å forberede de unge studentene på hverdagen som rettshjelper. En hverdag som kan være utfordrende med mange belastende saker og ressurssvake klienter. økonomisk støtte fra Kåfjord kommune vil gi oss muligheten til å sikre at kvaliteten og omfanget av opplæringen blir faglig sterk, samtidig som psykososiale behovet blir ivaretatt. Bidra til økt tilgjengelighet av juridisk informasjon En viktig del av Jusshjelpa sin virksomhet er å nå ut til våre klientgrupper med generell juridisk informasjon om rettigheter og plikter innenfor ulike rettsområder. Jusshjelpa drifter studentrettshjelpstiltakenes felles nettside Der har vi oppdatert juridisk informasjon innenfor alle fagområdene vi arbeider med. Videre oppdaterer og trykker vi mange ulike brosjyrer til hjelp for våre klientgrupper. I 2013 hadde nettsiden unike brukere, og disse brukerne lastet ned til sammen publikasjoner. Ved at klientene holdes informerte om sin egen rettsstilling avverges mange konflikter før de oppstår. Dette er også en effektiv måte å drive rettshjelp på. Både trykking av nye brosj yrer, driften og vedlikehold av no, og dens tilhørende mobilapplikasjon er viktig, men også kostnadskrevende. Videreføring av våre faste kontormedarbeiderstilling Det blir mer og mer tydelig for oss at en fast kontormedarbeider er av en uvurderlig verdi og hjelp for Jusshjelpa. Både for daglig leder, saksbehandlerne og våre klienter. Stillingen har ført til enda bedre kvalitet på saksbehandlingsrutiner, økt nivået på og omfanget av den juridiske bistanden vi har kunnet tilby. Det er i dag utenkelig å drifte Jusshjelpa uten denne stillingen. Dette vil gå utover kvaliteten og nivået på våre juridiske tjenester til våre klienter Stillingen har gjort det mulig å ha fast saksinntak mandag til torsdag. Kontormedarbeideren innehar en særlig viktig stilling i Jusshjelpa og medfører en viktig kontinuitet i driften, som ellers er preget av deltidsansatte studenter. En videreføring av ordningen med fast tilsatt kontormedarbeider forutsetter økonomiske rammebetingelser og en økonomisk trygghet. Vi ser det som en Postadresse: Jusshjelpa i Nord-Norge UiT Norges Arktiske Universitet Breivika senter 9037 TROMSØ Besøksadresse: Terminalgata TROMSØ Org.nr.: Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Internett: jusshjelpa.no og gratisrettshjelp.no Side 4 av 5-16-

17 5. Søknad nødvendighet å kunne opprettholde denne stillingen, og setter meget stor pris på en økning i kommunes bevilgning for å ha muligheten til det. Vi ønsker og søker gjennom denne søknaden at Kåfjord kommune fortsetter å anerkjenne den innsatsen Jusshjelpa gjør i landsdelen. Gjennom økonomisk støtte fra Kåfjord kommune kan dere hjelper oss videre med å ta ansvar for at de svakeste i samfunnet får ivaretatt sine juridiske rettigheter. Jusshjelpa i Nord-Norge søker på denne bakgrunn Kåfjord kommune om et tilskudd pålydende kr 2 000,-. Daglig leder kan kontaktes for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i kontortiden nås på telefon eller mobil Dersom søknaden innvilges, kan støtten godskrives konto , og transaksjonen merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling Prosjekt A48003". Håper på et positivt svar på vår søknad. Med vennlig hilsen Jusshjelpa i Nord-Norge Anita Sletten Daglig leder Vedlegg Årsrapport for Jusshjelpa 2013 Postadresse: Jusshjelpa i Nord-Norge UiT Norges Arktiske Universitet Breivika senter 9037 TROMSØ Besøksadresse: Terminalgata TROMSØ Org.nr.: Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Internett:jusshjelpa.no og gratisrettshjelp.no Side 5 av 5-17-

18 TROMSKOMITEEN AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE B.A. Lovoldsveg 108, 9022 Krokelvdalen Telefon Til Troms Fylkeskommune " Kommunene i Troms Fylke Tromsø, SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE. Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk støtte til driften av komiteen. Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer behandler Troms fylke på en måte som er helt uakseptabel når det gjelder penger til infrastruktur. Det blir store sprik mellom fine taler om nordområdesatsinga, miljøsatsinga og praktisk politikk. Nasjonal Transportplan skal snart opp til ny behandling. Forlengelse av Nord- er Norgebanen må da komme med og bli prioritert. Dette innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid. Dette til tross for positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon for en betydelig miljøgevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse. Vi vet nå at det er tungtrafikken som sliter ned vegene. Vedlikeholdsutgiftene kan derfor effektivt reduseres ved overføring av tungtransport fra veg til bane. Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder enn de midler kommuner og fylkeskommunen bevilger. Den aktivitet vi skal drive bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner slik at arbeidet har kunnet fortsette. Vi er selvsagt kjent med at noen kommuner arbeider på andre arenaer,, men det vil fortsatt være behov for et frivillig idealistisk arbeid. Noen kommuner har avslått søknader i de senere år, stort sett begrunnet i vanskelig økonomi. Det har vi forståelse for,, men det er her ikke snakk om store summer noen få tusen kroner vil være med på å sikre fortsatt frivillig arbeid som kan bidra til en bedre infrastruktur i nord. Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning til vår konto nr Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane la14/indrupsen leder -18-

19 Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms 1r/SAA41 c) Sna [SENTER MOTI.S7 0.E.MLEOVER.- 1, Kåfjord kommune V/Rådmannen 9148 OLDERDALEN Tromsø 05. august 2014 TILSKUDD TIL STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP FOR 2015 Vi takker for tilskudd til drift i 2014, og for at Kåfjord kommune har bidratt til at vi har kunnet opprettholdt tilbudet vårt for utsatte, hjelpeapparat og ansatte i det offentlige i Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms (SMISO) har i 15 år vært et unikt tilbud for mennesker utsatt for seksuelle overgrep, deres nærstående og det offentlige hjelpeapparat. Vi opplever økning i henvendelser fra hjelpeapparatet, og vår kompetanse er etterspurt lokalt, nasjonalt og internasjonalt. SMISO har brukere fra hele fylket, og disse vil alltid få tilbud hos oss uavhengig om kommunen bidrar eller ei. Samtidig så vil selvsagt vår mulighet til å gi tilbud reduseres tilsvarende, dersom ikke Kåfjord kommune fortsatt bidrar med tilskudd til drift. Vi har 80 % statlig flnansiering, men dersom de lokale midlene ikke bevilges så vil heller ikke de statlige midlene utløses. For hver krone vi får fra kommunene vil staten gi fire kroner. SMISO er et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og det vi tilbyr er det ikke mulig for eksisterende hjelpeapparat i kommunen å tilby. Dette ber vi kommunen legge spesielt merke til. 1. SMISO søker Kåfjord kommune om kr. 6000,- i tilskudd for året SMISO søker Kåfjord kommune om å inngå 3-årig avtale om tilskudd til drift. Tilskudd fra Kåfjord kommune vil gi SMISO totalt ,- til drift for Dersom det er ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gjør, så besøk gjerne vår hjemmeside Undertegnede kan kontaktes på telefon , eller e-post lene.sivertsensmiso.no. Med vennlig hilsen Lene Sivertsen Daglig leder Vedlegg: Årsrapport 2013 P.b: 1231, 9262 TROMSØ Besøksadresse: Søndre Tollbodgt 9, 9008 TROMSØ Org.nr.:

20 Årsrapport 2013 for Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms -20-

21 Årsrapporten for 2013 inneholder en beskrivelse av Støttesenter Mot Incest Og Seksuelle Overgrep, Troms, vertskommunen og samarbeidskommuner, styrerepresentanter, målsetting og verdigrunnlag, ideologi, struktur og målgruppe. Vi håper du tar deg tid til å lese årsrapporten, den ligner ved første øyekast på foregående årsrapporter, men har likevel endringer som kan være interessante. I løpet av ett år er det mange brukere som besøker senteret, og som benytter seg av våre tilbud. Behovene til den enkelte bruker varierer, og gjennom å tilby forskjellige aktiviteter i løpet av året håper vi at de aller fleste skal finne noe som de har lyst til å delta på. Samtidig så er vi fleksible, og vi strekkes oss langt for å gjøre vår del for at brukeren skal bli møtt på sine behov. Vi opplever også utstrakt etterspørsel etter vår kompetanse fra hjelpeapparatet, både for å lære mer om hva seksuelle overgrep handler om men ikke minst om hvordan man kan se og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep. Organis,asjonsform SMISO er en stiftelse. Forløperen til SMISO er en Støttetelefon Mot Incest som ble åpnet i1995, som ble drevet av frivillige. I januar 1999 åpnet dørene til Støttesenter Mot Incest for første gang, og siden har senteret vært i kontinuerlig drift. I 2006 endret stiftelsen navn til Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms. Tromsø kommune er sentrets vertskommune. Flere andre bidragskommuner, Troms Fylkeskommune og Helse-Nord bidro også med støtte til sentrets driftsbudsjett. I 2013 var andre bidragskommuner Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvæfjord, Kåfjord, Lenvik, Skjervøy og Tranøy. Vi retter en stor takk for bidrag med tilskudd til drift av senteret. Spesielt til de av våre bidragskommuner som gir oss tilskudd hvert år. Vi håper på fortsatt like godt samarbeid i årene som kommer. Sentret har etter hvert som årene har gått, opparbeidet et godt og nært samarbeid med det offentlige hjelpeapparat. Det offentlige hjelpeapparat ser SMISO som en naturlig samarbeidspart, noe som kanskje viser seg best i stor pågang av antall henvendelser fra det offentlige hjelpeapparatet. Henvendelsene omhandler enkeltbrukere, samarbeid, undervisning og råd. SMISO skal ifølge retningslinjene være ett supplement til hjelpeapparatet, og vi er derfor svært glad for det gode samarbeidet vi har, og har fokus på fortsettelsen av dette. SMISO leier lokaler i Søndre Tollbodgata nr. 9 i Tromsø. Vi har totalt 328 kvm fordelt på 2 etasjer. I den ene etasjen har brukerne mulighet til å stikke innom uten avtale på forhånd. I den andre etasjen har de ansatte kontor, hvor alle enesamtalene med brukerne foregår. Vi har også møtelokale samt mulighet for gruppeaktivitet for brukerne

22 FMSO FMSO er paraplyorganisasjonen for landets støttesentre mot incest og seksuelle overgrep, og SMISO er medlem. Hovedoppgavene til FMSO er: Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep Være en pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid FMSO mener at sentrene «er» kompetansen på feltet incest og seksuelle overgrep her i landet, og at kunnskapen og erfaringen sentrene sitter på er unik. FMSO arrangerer årlig flere samlinger for lederne ved landets sentre. Her gis det mulighet for faglig drøfting, utveksling av erfaring og kunnskap i tillegg til sosialt samhold. FMSO arbeider for å samkjøre og styrke sentrene til det beste for brukere, ledere og ansatte. SMISO ser det som veldig positivt og være en del av et større fellesskap, fordi det gjøres en god jobb i forhold til kompetanseutvikling og tilgang til kunnskap. FMSO fungerer som en koordinator i forhold til felles tematikk, tilnærmelse til tema og felles vei mot samme mål. Daglig leder Lene Sivertsen har de to siste årene vært valgt av lederne på de andre sentrene i Norge som deres representant til styret i FMSO. Daglig leder deltar på ledersamlinger arrangert av FMSO. Nalseitting SMISO's formål er formulert i vedtektene til stiftelsen i 2. Vi skal gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, samt hjelp til utsattes nærstående. Vi ønsker å være der når brukerne har behov for oss i deres prosess. Vi vet at det er en smertefull prosess, når de skal begynne arbeidet med å kjenne på smerten. Vi på SMISO har masse kunnskap og forståelse for senskader og virkninger knyttet til seksuelle overgrep. Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss oppdatert kunnskap om konsekvenser overgrep kan gi, det samme gjelder innenfor fagfeltet selvhjelpsarbeid. SMISO skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer