FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE)"

Transkript

1 Høringsinstansene jf. liste Deres ref: Vår ref: 2014/ Dato: Org.nr: TSE-HØRING FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE) Hovedinnhold i forskriftsutkastet: - Endringer i forvaltningen av skrapesyke, herunder vilkår for handel med levende småfe og avlsmateriale fra småfe over landegrensen - Endring i vilkårene for å oppnå ulik BSE-status Bakgrunn for forslaget Forslaget er utarbeidet som en konsekvens av EØS-avtalen og gjennomfører følgende rettsakter i norsk rett: - forordningene (EU) nr. 630/2013 og nr. 631/2013 og utkast til forordning SANCO/11531/2013 som gjennomføres i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) - vedtakene 2013/445/EU og 2013/784/EU som gjennomføres i forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe - forordning (EU) nr. 854/2013 som gjennomføres i forskrift 23. juli 2010 nr om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr - vedtak 2013/470/EU og utkast til vedtak SANCO/7021/2014 som gjennomføres i forskrift 31. desember 1998 nr om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter Regelverket på dette området er i utgangspunktet EU-harmonisert. De fleste av rettsaktene er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og høringen gjennomføres derfor med forbehold om utfallet av den videre EØS-prosessen. I tillegg tas det forbehold om at det kan bli gjort endringer i utkast til rettsakter (SANCO/11531/2013 og SANCO/7021/2014) som ennå ikke er vedtatt i EU. Forskriftsendringene vil fastsettes av Mattilsynet, men ikke før rettsaktene er en del av EØSavtalen og har trådt i kraft i avtalen. Ettersom de fleste rettsaktene allerede er vedtatt i EU, er det imidlertid i praksis svært begrensede muligheter til å kunne påvirke innholdet i den norske Mattilsynet Hovedkontoret Saksbehandler: Turi Hordern-Larsen og Kristin Ruud Alvseike Tlf: Besøksadresse: E-post: - Postadresse: Felles postmottak, Postboks Brumunddal Telefaks:

2 gjennomføringsforskriften i høringsrunden. Dette gjelder også SANCO-dokumentet. Høring av slike saker gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn. Når det gjelder vedtak 2013/470/EU og forordning (EU) nr. 854/2013 er disse allerede tatt inn i EØS-avtalen etter såkalt forenklet prosedyre 1 og behøver derfor ikke å høres. Utkast til forskrifter som gjennomfører disse rettsaktene er lagt ved til informasjon. Disse forskriftene vil fastsettes samtidig som forordning (EU) nr. 630/2013 blir gjennomført i TSE-forskriften. Lenke til rettsaktene ligger sammen med høringsbrevet på mattilsynet.no. Disse er på dansk siden norsk oversettelse ikke foreligger pr. i dag. Dersom forskriftsutkastets bestemmelser ikke synes å samsvare med dette regelverket, ønsker vi at høringsinstansene påpeker dette. Innholdet i forskriftsutkastene Forordning (EU) nr. 630/2013 Rettsakten endrer flere vedlegg til forordning (EF) nr. 999/2001 om TSE. Om vedlegg I - definisjoner Nå er det mulig å skille BSE inn i klassisk BSE, L-type atypisk BSE og H-type atypisk BSE. De ulike typene er definerte i forordningen. Om vedlegg III - overvåking Definisjonene av hvilke storfe som skal testes som nødslakt og som ante mortem-dyr oppdateres ved at det henvises til rett regelverk; 853/2004 (animaliehygieneforskriften) og 854/2004 (animaliekontrollforskriften). I tillegg gjøres kravene til testing av småfe mer fleksible, slik at land kan erstatte en andel av normalslaktede dyr med risikodyr (aktuelt for land som har flere risikodyr enn det minsteantallet de er forpliktet til å teste hvert år), noe som er en mer effektiv overvåkning. Om vedlegg VII - kontroll og bekjempelse Endringene omhandler skrapesyke, og er for det meste av strukturell karakter. Det er fremdeles tre alternativer for bekjempelse av klassisk skrapesyke: 1) avliving av alle dyr, 2) avliving av kun mottakelige dyr, dvs. sauer uten nedarvet resistens samt geiter, og 3) ingen påbudt avliving pga spesielle avlshensyn. Det er fortsatt åpnet opp for at land, i stedet for avliving og destruksjon, kan velge å sende dyrene til slakt for konsum innen eget land. I utgangspunktet skal avlivingen iht. alternativ 1 og 2 skje uten forsinkelser, men kan på nærmere vilkår utsettes. Påvisning av atypisk skrapesyke medfører ikke lenger restriksjoner på forflytning av dyr eller avlsprodukter fra flokken til andre land. Kravet om økt overvåking i to år består, men dersom dyr selges ut av flokken trengs disse altså ikke å følges opp. Det åpnes opp for at land som har innført avlsprogram for seleksjon av mer resistente sauer med hensyn på klassisk skrapesyke kan, etter genotyping, inkludere avlsværer som ikke kommer fra flokker som er med i programmet. Dette for å få flere resistente dyr også i flokker som ikke er en del av programmet. Om vedlegg VIII handel Dette vedlegget er endret en god del. Land, soner eller besetninger kan frivillig opparbeide seg statusen neglisjerbar eller kontrollert risiko for å ha klassisk skrapesyke. Kravene som stilles er tilnærmet like verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) krav, og består i overvåking og testing av dyr (både normalslakt og risikodyr), fravær av og meldeplikt for klassisk skrapesyke, regelmessig veterinærtilsyn, merking av dyr, journalføring, krav til dyr og avlsmateriale som tas inn i besetningen og forbud mot kontakt med besetninger med lavere status. For å oppnå neglisjerbar risiko må kravene være oppfylt i syv år, for kontrollerbar risiko kreves det tre år. Ulikt OIE gir forordningen sauebesetninger som deltar i et avlsprogram hvor det er avlet fram genotype ARR/ARR på alle dyrene en særstilling (TSE resistens nivå 1) i den forstand at de kan godkjennes som besetninger med neglisjerbar risiko så fremt det ikke har vært påvist klassisk skrapesyke i besetningen de siste syv årene. Enkeltdyr med genotype ARR/ARR gis også en særstilling ved kun å kreve at dyrene kommer fra besetning som ikke er pålagt restriksjoner for klassisk skrapesyke. Fra og med 2015 må besetninger med neglisjerbar og kontrollerbar risikostatus oppføres i et nasjonalt register for at dyr skal kunne flyttes over landegrensen. Det er altså ingen 1 Forenklet prosedyre vil si at rettsaktene blir en del av EØS-avtalen samtidig som de gjøres gjeldene i EU, uten at det er behov for innlemmelse gjennom en beslutning i EØS-komitéen. Side 2 av 7

3 plikt til å ha et slikt register, men et krav for å kunne eksportere. Registeret skal driftes eller overvåkes av myndighetene. Muligheten til å søke om å få godkjent sitt nasjonale skrapesykeprogram videreføres og godkjente land listes opp i rettsakten. Listen består nå av de samme landene som hadde tilleggsgaranti, dvs. Sverige, Finland, Danmark og Østerrike. Dette gir imidlertid ikke lenger noen tilleggsgaranti slik det har vært, jf. forordning (EF) nr. 546/2006, men landene kan fremdeles stille strengere krav ved innførsel av levende dyr. Norge har sin tilleggsgaranti nedfelt i egen beslutning, jf. ESA-vedtak nr. 30/07/COL. Det stilles ulike krav til forflytning av levende dyr avhengig av mottakerlandets status. Dersom mottakerlandet har neglisjerbar risiko eller godkjent nasjonalt skrapesykeprogram, må dyrene: - komme fra besetning/sone/land som oppfyller kravene til neglisjerbar risiko, - være sau med genotype ARR/ARR fra besetning uten restriksjoner for klassisk skrapesyke, eller - gå direkte til slakt. Dersom dyrene skal til land uten slik status, stilles det kun krav til avlsdyr og de skal: - komme fra besetning/sone/land som oppfyller kravene til neglisjerbar eller kontrollerbar risiko, eller - være sau med genotype ARR/ARR fra besetning uten restriksjoner for klassisk skrapesyke. Sæd og embryo som skal handles med over landegrensene må komme fra: - dyr fra land/sone/besetning med neglisjerbar risiko, - dyr fra flokk med kontrollerbar risiko, - sau med genotype ARR/ARR, eller - dyr som i tre år har oppfylt kravene for kontrollerbar risikostatus, med unntak av kravene om fravær av kontakt med dyr fra flokker med lavere status og kravene til dyr og avlsprodukter som tas inn i besetningen. Vilkårene er like, uavhengig mottakerlandets status. Om vedlegg IX - import Kollagen tilføyes listen over produkter fra storfe og småfe som det stilles krav til ved import fra land utenfor EØS. Siden kollagen som skal benyttes til fôr eller mat produseres fra samme råmateriale som gelatin, er det naturlig at samme vilkår stilles for kollagen som det allerede stilles for gelatin. Vilkårene for import av levende småfe og deres avlsprodukter endres slik at de speiler de nye kravene som gjelder for handel innen EØS, jf. vedlegg VIII beskrevet ovenfor. I tillegg er kravene for import av biprodukter inneholdende melk strammet inn når det gjelder krav til skrapesykestatus i avsenderlandet og -besetningen. Om vedlegg X laboratorier Det innføres krav om at alle positive BSE-prøver skal testes ytterligere i et godkjent laboratorium for å avgjøre om det er atypisk eller klassisk BSE. Videre oppdateres listen over godkjente hurtigtester ved at to tester som ikke produseres mer slettes fra listen. Forordningsutkast SANCO/11531/2013 Denne rettsakten endrer også flere vedlegg i TSE-forordningen, og kommer som en «oppfølger» til 630/2013. Om vedlegg II vilkår for oppnådd BSE-status Vedlegget beskriver hva som kreves for at et land skal kunne oppnå kontrollerbar og neglisjerbar risiko for å ha BSE. Kravene er hentet fra OIEs kode. OIE har endret koden, og det foreslås nå å ta inn disse endringene i TSE-forordningen. Bakgrunnen for endringen er at land med små populasjoner har måttet teste uforholdsmessig mange dyr for å oppnå poengene som kreves. Antall poeng som kreves er satt opp i tabell 2 som nå altså endres. Om vedlegg VIII og IX embryo og skrapesykestatus Side 3 av 7

4 I vedlegg VIII listes medlemsland som har neglisjerbar risiko for å ha klassisk skrapesyke og land som har fått sitt nasjonale overvåkingsprogram godkjent opp. Hittil har ingen land oppnådd neglisjerbar risiko, men nå har Østerrike og Danmark søkt. De la frem sine søknader på et arbeidsgruppemøte i Brussel i oktober Kommisjonen konkluderte da med at situasjonene i de to landene var gode nok til å oppnå status neglisjerbar risiko for å ha klassisk skrapesyke, men at Danmarks foreslåtte program for videre testing av småfepopulasjonen ikke tilfredsstilte kravene i TSE-forordningen. Kommisjonen vil derfor foreslå at bare Østerrikes søknad skal godkjennes. Videre lemper rettsakten på kravene som stilles donordyr ved handel med embryo av småfe. Endringen kommer som en følge av en EFSA-rapport som sier det er neglisjerbar risiko å handle med embryo som stammer fra donordyr heterozygote ARR. Tidligere var det krav om homozygot ARR/ARR donor. Det kan opplyses at land med neglisjerbar risiko for å ha skrapesyke ikke har anledning til å stille strengere krav. Om vedlegg VII og X laboratorier, analyser Her er det foreslått flere endringer, men det meste er oppdateringer og ikke av materiell art. Det er imidlertid lagt mer vekt på de nasjonale laboratorienes ansvar for å sikre pålitelige laboratoriesvar. Forordning (EU) nr. 631/2013 Rettsakten opphever to andre rettsakter: forordningene (EF) nr. 546/2006 og 233/2012. Disse to rettsaktene godkjenner skrapesykeprogrammene til Sverige, Finland, Danmark og Østerrike og gir landene tilleggsgaranti for skrapesyke. Opphevingen er en følge av endringene som ble gjort gjennom forordning (EU) nr. 630/2013, se over. TSE-vilkårene for handel med småfe blir derfor i sin helhet å finne i TSE-forordningen. Disse vilkårene vil speiles i aktuelle helsesertifikater som finnes i andre rettsakter. Vedtak 2013/445/EU og 2013/784/EU Vedtakene endrer tre helsesertifikater i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF om handel med småfe innen EØS. Endringene gjelder attestasjonskrav med hensyn til skrapesyke og gjenspeiler de endringene som ble gjort i TSE-forordningen, jf. forordning (EU) nr. 630/2013. Endringen medfører altså ingen materielle endringer i seg selv. SANCO/7021/2014 SANCO/7021/2014 oppdaterer ordlyden i helsesertifikatet for import av avlsmateriale til EU når det gjelder kravet til testing av saue- og geitedonorer av ova og embryo for EHD, epizootisk hemoragisk sjukdom. Andre aktuelle rettsakter I tillegg til rettsaktene som allerede er omtalt, er det ytterligere to rettsakter om skrapesyke som skal gjennomføres i norsk rett. Det er vedtak 2013/470/EU og forordning (EU) nr. 854/2013 som gikk etter forenklet prosedyre. Rettsaktene endrer helsesertifikater for handel med avlsmateriale fra småfe og import av levende småfe fra land utenfor EØS. Endringene gjøres for å følge opp de nye bestemmelsene i TSE-forordningen som kom i forordning (EU) nr. 630/2013. For avlsmateriale innføres det en overgangsordning hvor det åpnes opp for bruk av nåværende helsesertifikater ut En tidligere overgangsordning i 1a som går ut 30. mai 2014 oppheves. 1. juli 2013 ble Kroatia EUs 28. medlemsland, og i den forbindelse er det flere rettsakter som må endres for å inkludere Kroatia i bestemmelsene. Dette gjelder også på TSE-området. Disse rettsaktene har ennå ikke blitt en del av EØS-avtalen. På TSE-området vil det gjelde forordningene (EU) nr. 517/2013 (godkjent TSE-laboratorium) og 519/2013 (BSE-status). Oppbygging av forskriften Om TSE-forskriften Forslaget gjennomfører en forordning. Forordningsformen velges av EU i tilfeller hvor man har behov for at regelverket skal gjelde likelydende i hele EU. Forordningene gjelder direkte i alle EUs medlemsland, men må gjøres til del av norsk rettsorden. På grunn av behovet for likelydende regelverk stiller EØS-avtalen strenge krav til gjennomføringen, nemlig at forordningen som sådan Side 4 av 7

5 gjøres til en del av avtalepartenes interne rettsorden, jf. EØS-avtalen art. 7. I Norge er henvisningsteknikken valgt for å ivareta dette kravet, se endring av 2 i forskriftsforslaget. Dette innebærer at den forskriftsteksten som vedtas, fastsetter at vedkommende forordning, i EØStilpasset form, skal gjelde som forskrift, uten at teksten der EØS-tilpasningene er innarbeidet, formelt vedtas som forskrift. Denne metoden innebærer at rettigheter og plikter ikke kan leses direkte ut av forskriften. Brukere må gå til selve forordningsteksten for å finne dem. For å lette tilgjengeligheten, er forordningsteksten lagt ved høringen her. I forbindelse med kunngjøring av forskriften, vil Mattilsynet sørge for at endringen av den konsoliderte TSE-forordningen blir å finne i forskriften. Om forskrift om innførsel og utførsel av levende småfe Forslaget gjennomfører vedtak som, i motsetning til forordninger, ikke gjennomføres med henvisningsteknikken. Endringene tas inn i selve forskriften, i dette tilfellet i helsesertifikatene som følger forskriften. Det ønskes i tillegg å foreta en opprydning i forskriften. Definisjon på region slettes siden den ikke er nødvendig for å forstå forskriften. Vedlegg A som angir administrative enheter (regioner) i forskjellige EØS-land er også slettet. Videre ønsker vi å rydde i 12. Brucellose hvor det er nedfelt hva som kreves for innførsel av dyr fra land eller område som ikke er offisielt fritt brucellose. I direktivet er imidlertid kravene knyttet opp til besetning, så vi endrer i henhold til dette. Det kan også nevnes at vi ser på muligheten for å slette hele forskriftens kapittel III om import av levende småfe fra land utenfor EØS, siden disse bestemmelsene trolig er dekket i annen forskrift. Konsekvensvurdering Forordning (EU) nr. 630/2013 Det er kun endringene i vedlegg VII og IX om vilkår for forflytning av levende dyr og avlsmateriale over landegrensene som medfører konsekvenser av betydning. Norges bekjempelsesprogram for skrapesyke behøver ikke endres som følge av endringene i vedlegg VII, men det bør likevel gjennomgås, og det bør blant annet diskuteres om vi fortsatt skal båndlegge flytting av dyr fra flokker med atypisk skrapesyke. Når opphevelsen av forordning (EU) nr. 546/2006 tas inn i EØS-avtalen, vil en naturlig følge være at Norges tilleggsgaranti for skrapesyke, jf. ESA-vedtak nr. 30/07/COL, også må oppheves. De landene som har hatt tilleggsgaranti står som nevnt nå listet opp i rettsakten som land med godkjent nasjonalt skrapesykeprogram, og kan dermed fortsatt stille strengere krav ved innførsel av levende dyr. Norge vil be om tilpasningstekst slik at også vi får videreført godkjenningen av vårt nasjonale skrapesykeprogram, og kan stille de strengeste innførselskravene forordningen gir rom for. Dersom vi mot formodning ikke skulle få godkjent tilpasningsteksten, vil vi prøve å beholde vår eksisterende tilleggsgaranti. Den videre vurderingen i dette høringsbrevet tar høyde for at vi får innvilget tilpasningsteksten. Innførselsvilkårene som stilles er noe lempeligere enn de som ligger i dagens tilleggsgaranti, men Mattilsynet finner likevel ikke at de nye reglene vil medføre noen endring i risikobildet av betydning. Dyr som skal gå direkte til slakt er ikke omfattet av de nye innførselskravene, men det antas at det i praksis er svært lite aktuelt med slik type innførsel til Norge. For Norges del vil de nye kravene til innførsel av avlsmateriale bli noe strengere siden vår tilleggsgaranti ikke omfatter avlsmateriale. Når det gjelder å sende dyr og avlsmateriale ut fra Norge, er det frivillig om man vil gjøre det som kreves for å oppnå statusen som kreves. Dersom man ønsker å oppnå slik status, må imidlertid dette planlegges, siden kravene må være oppfylt i tre eller syv år tilbake i tid, med mindre dyret har genotype ARR/ARR. Et godkjent nasjonalt skrapesykeprogram gir oss ingen fordeler i eksportsammenheng. Norge klarer per dato ikke å oppfylle kravene som stilles for å oppnå neglisjerbar status for hele landet, men kanskje i noen soner hvor vi ikke har hatt klassisk skrapesyke. Jobben med å få dette til, kontra fordelen det å ha en slik sone gir, må veies opp mot hverandre. Alternativt kan enkeltbesetninger frivillig bestrebe seg på å oppnå neglisjerbar eller kontrollerbar risikostatus. Uansett vil kravet om årlig tilsyn av offentlig veterinær og etablering og Side 5 av 7

6 vedlikehold av et register over slike besetninger bli en utfordring. Besøket skal gjennomføres av veterinær i Mattilsynet, eller en veterinær på vegne av Mattilsynet. I henhold til vårt nasjonale skrapesykeprogram skal småfebesetningene nå ha besøk hvert tiende år, så dette vil kunne bli en stor endring og medføre store konsekvenser hvis mange ønsker å gå inn på ordningen. Ved eksport av levende dyr vil tilleggskravet om ikke å ha kontakt med flokker med lavere status også bli en utfordring siden vi har såpass utstrakt bruk av fellesbeite. Det er tilnærmet ingen eksport av levende småfe fra Norge, så konsekvensene på dette området anses ikke å få praktisk betydning, men det eksporteres derimot noe avlsmateriale fra avlsstasjon. Hvis stasjonen ønsker å være i stand til å eksportere avlsmateriale, vil den kun måtte ta inn dyr som oppfyller kravene tre år tilbake. Den største konsekvensen her vil nok være å finne dyr fra flokker som har hatt årlig veterinærbesøk siste tre år. Dersom mange flokker er ønsket som aktuelle leverandører til avlsstasjonen, vil det bli en stor jobb for Mattilsynet å få gjennomført disse besøkene. I dag er det Mattilsynet som betaler for disse besøkene, men dette må diskuteres siden besøkene går fra å være obligatoriske hvert tiende år, til å være frivillige på årlig basis. I Danmark, Sverige og Finland er det dyreeieren som betaler. Tidligere ble besøkene i Finland betalt av myndighetene, men det var fordi besøkene var obligatoriske og kun omfattet flokker på over 20 dyr. Registeret over besetninger med ulik status som må være på plass fra 2015 vil også medføre utgifter. Siden det er frivillig å eksportere og det er noe avsender tjener på, mener Mattilsynet at næringen må bære disse utgiftene selv. Dersom det bestemmes at næringen må betale for besøkene, vil dette medføre en ekstra kostnad for dem, og da spesielt hvis avlsstasjonen ønsker å oppnå status som muliggjør eksport. Dokumentasjon på at øvrige krav er oppfylt burde egentlig ikke medføre konsekvenser siden kravene eksisterer også i dag, men erfaringsmessig kan dokumentasjon på at risikodyr er testet være problematisk. Mattilsynet må bruke ressurser på å informere næringen om endringene slik at de kan omstille seg og passe på at vilkårene blir oppfylte dersom de ønsker å sende levende dyr eller avlsmateriale ut av landet. Forordning (EU) nr. 631/2013 Norge har tilleggsgaranti for skrapesyke, jf. ESA-vedtak nr. 30/07/COL. Endringen av skrapesykeforvaltningen og bortfall av EU-landenes mulighet til å ha tilleggsgaranti medfører at vi sannsynligvis også mister vår. Godkjenningen av vårt nasjonale skrapesykeprogram, som var bakgrunnen for at vi fikk tilleggsgaranti, søkes videreført på tilsvarende måte som aktuelle medlemsland har gjort, se mer under beskrivelsen av 630/2013. Forordningsutkast SANCO/11531/2013 Endringen av antall poeng land med ulik storfepopulasjon ved vurdering av BSE-status er positivt for Norge. Dersom storfepopulasjonen vår øker og vi havner i en annen gruppe i tabellen, vil vi fremdeles klare å oppnå nok poeng til å beholde beste BSE-status uten å intensivere overvåkingen. Etter gammel tabell ville vi trolig ikke klart det. Rettsaken medfører for øvrig ingen endringer av økonomisk eller administrativ betydning. Vedtak 2013/445/EU og 2013/784/EU Rettsaktene medfører i seg selv ikke noen konsekvenser da endringene kun gjenspeiler endringer gjort i annet regelverk, jf. forordning (EU) nr. 630/2013. Side 6 av 7

7 Høringssvar og høringsfrist Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside: Alle høringsinnspill vil bli offentliggjort. Høringsfristen er 11. august Med hilsen Ole Taugbøl seksjonssjef Lenker til følgende dokumenter/nettsteder finnes på våre nettsider: Liste over høringsinstanser Utkast til forskrift om endring av TSE-forskriften o Forordningen (EU) nr. 630/2013 o Forordningen (EU) nr. 631/2013 o Utkast til forordning SANCO/11531/2013 Utkast til forskrift om endring av forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe o Vedtak 2013/445/EU o Vedtak 2013/784/EU Utkast til forskrift om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr o Forordning (EU) nr. 854/2013 Utkast til forskrift om endring i forskrift om dyrehelsemssige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryo av visse dyrearter o Vedtak 2013/470/EU o Utkast til vedtak SANCO/7021/2014 Side 7 av 7

TSE - HØRING 3b FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE)

TSE - HØRING 3b FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE) Deres ref: Vår ref: 2016/178283 Dato: 05.12.2016 Org.nr: 985 399 077 TSE - HØRING 3b-2016 - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE) Hovedinnhold i forskriftsutkastet

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 27 (forordning (EF) nr. 546/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM MERKING OG SPORBARHET AV STORFE OG STORFEKJØTT MV.

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM MERKING OG SPORBARHET AV STORFE OG STORFEKJØTT MV. Deres ref: Vår ref: 2014/157100 Dato: 31.10.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM MERKING OG SPORBARHET AV STORFE OG STORFEKJØTT MV. På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til handel med og import av sauer

Detaljer

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 2009/EØS/10/06 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Bakgrunn for forslaget

Bakgrunn for forslaget Deres ref: Vår ref: 2017/30942 Dato: 27.03.2017 Org.nr: 985 399 077 TSE - HØRING 1-2017 BRUK AV INSEKTMEL I FÔR TIL AKVAKULTURDYR OG ÅPNING FOR EKSPORT AV PROTEINER UNDER VISSE VILKÅR - FORSLAG TIL ENDRING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011 Nr. 35/425 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011 2016/EØS/35/12 av 25. februar 2011 om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE Ugradert - Høringsinstanser, jf. vedlagt liste Deres ref: Vår ref: 2012/31174 Dato: 02.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM IDENTIFIKASJON AV DYR AV HESTEFAMILIEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM IDENTIFIKASJON AV DYR AV HESTEFAMILIEN Deres ref: Vår ref: 2014/8597 Dato: 20.08.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM IDENTIFIKASJON AV DYR AV HESTEFAMILIEN Hovedinnhold i forskriftsutkastet Forskriftsutkastet

Detaljer

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF)

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF) Utkast til forskrift om endring forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Forskriften erstatter dagens forskrifter om godkjente (reinavla/

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/128238 Dato: 29.06.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE. Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE. Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014 Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014 Forum: DG Health and Consumer Protection/E2 Sted og tid: Brussel, Centre Borschette, Rue Froissart 36

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 2009/EØS/10/07 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER Deres ref: Vår ref: 2014/582823 Dato: 13.04.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2013/31721 Dato: 27.05.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2014/6231 Dato: 21.03.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

NOR/309R T OJ L 34/09, p

NOR/309R T OJ L 34/09, p NOR/309R0103.00T OJ L 34/09, p. 11-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 103/2009 of 3 February 2009 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

EØS-henvisningsfeltet skal lyde:

EØS-henvisningsfeltet skal lyde: Forskrift om endring av TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 24. oktober 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 11, 12, 13, 15, 17,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. mai 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 23. mai 2017 09.05.2017 nr. 589 Forskrift om endring

Detaljer

BIPRODUKTHØRING FORSLAG TIL ENDRING AV NY (ANIMALIE)BIPRODUKTFORSKRIFT

BIPRODUKTHØRING FORSLAG TIL ENDRING AV NY (ANIMALIE)BIPRODUKTFORSKRIFT Deres ref: Vår ref: 2013/145680 Dato: 17.09. 2013 Org.nr: 985 399 077 BIPRODUKTHØRING 1-2013 - FORSLAG TIL ENDRING AV NY (ANIMALIE)BIPRODUKTFORSKRIFT Hovedinnhold i forskriftsutkastet Forskriftsutkastet

Detaljer

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8 NOR/308R0289.00T OJ L 89/08, p. 3-8 COMMISSION REGULATION (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control,

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER FOR KJØTTKONTROLL PÅ SVIN OG KONTROLL AV TRIKINER OG SALMONELLA

HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER FOR KJØTTKONTROLL PÅ SVIN OG KONTROLL AV TRIKINER OG SALMONELLA Deres ref: Vår ref: 2013/8610 Dato: 13.12.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER FOR KJØTTKONTROLL PÅ SVIN OG KONTROLL AV TRIKINER OG SALMONELLA Hovedinnhold i forskriftsutkastet

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Deres ref: Vår ref: 2014/89175 Dato: 24.06.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Hovedinnhold i

Detaljer

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17.

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG D DEL A Modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31.

Detaljer

BIPRODUKTHØRING FORSLAG TIL ENDRING AV NY ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFT-IMPLEMENTERING AV TO NYE EU-FORORDNINGER

BIPRODUKTHØRING FORSLAG TIL ENDRING AV NY ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFT-IMPLEMENTERING AV TO NYE EU-FORORDNINGER Deres ref: Vår ref: 2015/142319 Dato: 10. juli 2015 Org.nr: 985 399 077 BIPRODUKTHØRING 2-2015 - FORSLAG TIL ENDRING AV NY ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFT-IMPLEMENTERING AV TO NYE EU-FORORDNINGER Hovedinnhold

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/2004. av 23. august 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/2004. av 23. august 2004 24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 22/209 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/2004 2008/EØS/22/40 av 23. august 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2014/262011 Dato: 19.11.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 253/2006. av 14. februar 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 253/2006. av 14. februar 2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 253/2006 av 14. februar 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til hurtigprøver og tiltak for å utrydde TSE hos sauer og geiter

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006. av 18. desember 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006. av 18. desember 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 1923/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

NOR/307L T OJ L 165/07, p. 8-20

NOR/307L T OJ L 165/07, p. 8-20 NOR/307L0727.00T OJ L 165/07, p. 8-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 727/2007 of 26 June 2007 amending Annexes I, III, VII and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÆRLIGE HYGIENEREGLER FOR NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE (ANIMALIEHYGIENEFORSKRIFTEN)

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÆRLIGE HYGIENEREGLER FOR NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE (ANIMALIEHYGIENEFORSKRIFTEN) Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2011/272679 31.10.2012 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÆRLIGE HYGIENEREGLER FOR NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE (ANIMALIEHYGIENEFORSKRIFTEN)

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Nr. 69/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006. av 10. april 2006

Nr. 69/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006. av 10. april 2006 Nr. 69/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006 2009/EØS/69/16 av 10. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav

Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 26. juni 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17.

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOSMETIKKFORSKRIFTEN: NYE REGLER FOR PARFYMESTOFFER, KONSERVERINGSMIDLER OG ANDRE STOFFER I KOSMETIKK

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOSMETIKKFORSKRIFTEN: NYE REGLER FOR PARFYMESTOFFER, KONSERVERINGSMIDLER OG ANDRE STOFFER I KOSMETIKK Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2017/83789 Dato: 02.05.17 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOSMETIKKFORSKRIFTEN: NYE REGLER FOR PARFYMESTOFFER, KONSERVERINGSMIDLER OG ANDRE STOFFER

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2011/EØS/54/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 18. årgang 6.10.2011 EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet. Postboks 8090 Dep 0030 OSLO. Nærings- og fiskeridepartementet 0032 OSLO

Landbruks- og matdepartementet. Postboks 8090 Dep 0030 OSLO. Nærings- og fiskeridepartementet 0032 OSLO Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/11073 Dato: 04.05.2016 Org.nr: 985 399 077 Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO OVERSENDELSE

Detaljer

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for dyrehelseloven. Seksjon dyrehelse og dyrevelferd

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for dyrehelseloven. Seksjon dyrehelse og dyrevelferd Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for dyrehelseloven Seksjon dyrehelse og dyrevelferd 4-3-2011 Forum: DG Health and Consumers, Unit D1 Sted og tid: Brussel, Centre Borchette, Rue Froissart

Detaljer

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Justis- og beredskapsdepartementet EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Normkonferansen 1. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006. av 18.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006. av 18. 23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1 EØS-ORGANER EØS-komiteen EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006 2011/EØS/35/01 av 18. desember 2006 om endring av forordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006 av 10. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til Det forente kongerike og om oppheving av rådsvedtak 98/256/EF

Detaljer

Nr. 49/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 746/2008. av 17. juni 2008

Nr. 49/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 746/2008. av 17. juni 2008 Nr. 49/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 746/2008 2015/EØS/49/04 av 17. juni 2008 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÆRLIGE HYGIENEREGLER FOR NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE (ANIMALIEHYGIENEFORSKRIFTEN)

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÆRLIGE HYGIENEREGLER FOR NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE (ANIMALIEHYGIENEFORSKRIFTEN) Deres ref: Vår ref: 2016/36148 Dato: 24.05.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÆRLIGE HYGIENEREGLER FOR NÆRINGSMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE (ANIMALIEHYGIENEFORSKRIFTEN)

Detaljer

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004 Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.4.2008 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/22/33 av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs

Detaljer

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011

EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2011 2011/EØS/54/01 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM NY MAT. Til høringsinstansene

HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM NY MAT. Til høringsinstansene Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/187082 Dato: 24.05.2017 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM NY MAT På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet med

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Unni Augland Eik - 22073026 2009/243867-001 17.12.2009

Detaljer

VEILEDER FOR FLYTTING AV SMÅFE, INNDELING I TSE-KLASSER OG DELTAGELSE I AVLSGRUPPER

VEILEDER FOR FLYTTING AV SMÅFE, INNDELING I TSE-KLASSER OG DELTAGELSE I AVLSGRUPPER Veileder til forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer 8, 12,13, 15, 29 Revidert 11. september 2013 Saksnr: 2015/165278 (tidligere saksnr: 2012/264382) VEILEDER FOR FLYTTING AV SMÅFE, INNDELING I TSE-KLASSER

Detaljer

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999 Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.1.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

NOR/308R T OJ L 202/08, p

NOR/308R T OJ L 202/08, p NOR/308R0746.00T OJ L 202/08, p. 11-19 COMMISSION REGULATION (EC) No 746/2008 of 17 June 2008 amending Annex VII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM MAT TIL SPESIFIKKE GRUPPER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM MAT TIL SPESIFIKKE GRUPPER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2009/56681 Dato: 04.09.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM MAT TIL SPESIFIKKE GRUPPER På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. mars 2007

Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. mars 2007 Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/08 av 19. mars 2007 om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr(*) [meddelt under nummer K(2007) 860]

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr.

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr.

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004 Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/14/04 av 6. januar 2004 om endring av vedlegg D til direktiv 88/407/EØF når det gjelder helsesertifikater ved handel

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. august 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. august 2007 Nr. 38/9 KOMMISJONSVEDTAK 2013/EØS/38/04 av 21. august 2007 om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1494/2002 av 21. august 2002 om endring av vedlegg III, VII og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av bovin spongiform encefalopati,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999 Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet gjennomfører Mattilsynet høring av utkast til:

På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet gjennomfører Mattilsynet høring av utkast til: Til høringsinstanser, jf. vedlagt liste Deres ref: Vår ref: 2014/11073 Dato: 15.09.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM IKKE-KOMMERSIELL FORFLYTNING AV KJÆLEDYR OG ENDRING OG OPPHEVING

Detaljer

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) Revidert 8. mai 2014 1.0 Innledning Forordning (EF)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004. av 19. november 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004. av 19. november 2004 Nr. 27/23 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004 2008/EØS/27/03 av 19. november 2004 om endring av europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til Portugal(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/921 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE [meld under

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG

HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2014/145546 Dato: 31.7.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM KONTROLLOMRÅDER FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER I AKVAKULTURANLEGG Ved utbrudd

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2017/EØS/26/07 av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV CWD-FORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV CWD-FORSKRIFTEN Høringsinstanser Deres ref: Vår ref: 2016/252850 Dato: 06.12.2016 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV CWD-FORSKRIFTEN Hovedinnhold i forskriftsutkastet Chronic Wasting Disease (CWD), er

Detaljer

Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005

Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005 Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005 Vedlegg I Veterinære og plantesanitære forhold Kapittel I Veterinære forhold 32003 D 0322 Kommisjonsvedtak 2003/322/EF av 12. mai 2003

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

Smittsomme sjukdommer hos småfe ved salg av livdyr, sæd og embryoi Norge og ved import. Ingrid Melkild KOORIMP

Smittsomme sjukdommer hos småfe ved salg av livdyr, sæd og embryoi Norge og ved import. Ingrid Melkild KOORIMP Smittsomme sjukdommer hos småfe ved salg av livdyr, sæd og embryoi Norge og ved import Ingrid Melkild KOORIMP KOORIMP Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import Storfe, småfe,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999 Nr. 3/329 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/90 av 26. juli 1999 om endring av vedtak 98/371/EF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra visse europeiske stater for

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003 Nr. 26/97 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/05 av 10. desember 2003 om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(*) [meddelt under nummer K(2003) 4606]

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 3/85 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/20 av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(*) [meddelt under nummer K(1999) 2425] (1999/567/EF)

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion, Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. I.11. Opprinnelsessted Navn Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

Nr. 23/30 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. april 2001

Nr. 23/30 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. april 2001 Nr. 23/30 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK av 5. april 2001 om endring av vedtak 2001/246/EF om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland

Detaljer

Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a.

Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. I.1. Avsender Tlf. nr. Helsesertifikat for import til EØS I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Opplysninger om forsendelsen

Detaljer