Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Førde lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Førde lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming"

Transkript

1 Sakshandsamar: Dagny Alvik Vår dato Vår referanse Telefon: /15606 E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Avinor AS Postboks GARDERMOEN Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Førde lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming Fylkesmannen gir løyve etter ureiningslova til utsleppsløyve for bane- og flyavisingskjemikal frå Førde lufthamn etter ureiningslova. Løyvet erstattar løyvet frå Endra løyve med tilhøyrande vilkår vert send saman med denne oversendinga. Dokumenta må lesast i samanheng, dette dokumentet gir bakgrunn for saka, grunngjeving for vedtak og nærare tolkingsgrunnlag for dei juridiske vilkåra (rang som lovtekst for verksemda) i løyvedokumentet. Forvaltninga sitt arbeid med utsleppsløyve er omfatta av ei gebyrordning, og verksemda vil få betalingskrav i etterkant. Vi viser til søknad frå Førde lufthamn datert om endra løyve til verksemd etter ureiningslova. Vi viser òg til seinare korrespondanse og møte/samtalar med representantar for Avinor AS. Når vurdering av søknad endar som her - med utsleppsløyve til aktivitet, vert vedtaket send ut som to skriv: Dette oversendingsbrevet og løyvedokumentet. Oversendingsbrevet omtalar bakgrunn for saka og søknadsprosessen. Det gir nærare grunngjeving for vedtaket og enkelte vilkår, og må nyttast som tolking av nærare krav i enkelte av vilkåra. I vedlagte skriv (løyvedokumentet) gir Fylkesmannen Førde lufthamn utsleppskonsesjon (utsleppsløyve) for utslepp frå avising av fly og rullebane, kjemikaliebruk, og avfallshandtering. Støy frå flyaktivitet er ikkje omfatta av dette løyvet. Merk at både vilkår og vedlegg til løyveskrivet er ein del av dei juridiske krava til verksemda. Verksemda må leggje dokumenta til grunn for all dagleg drift som kan omfatta ytre miljø, og som viktig føring for utarbeiding og oppfølging av internkontroll. Saksframstilling Bakgrunn Avinor AS, Førde lufthamn, har eit eksisterande løyve som gjeld utslepp frå avising av fly og rullebane, kjemikaliebruk, og avfallshandtering. Lufthamna har søkt om å endre krav om etablering av biologisk reinseanlegg til krav om oppsamling og levering til sjøresipient via kommunal avlaupsleidning til Dalsfjorden, Bygstad. Det vert også søkt om å auke ramma for bruk av flyavisingskjemikal til liter (rekna som 100 % glykol) per år. Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2/10 Det er innhenta avtale med Gaular kommune om transport og påslepp av glykolhaldig vatn i Dalsfjorden. Førehandsvarsling og offentleg høyring Etter at Fylkesmannen hadde motteke fullstendig søknad, vart den kunngjort og sendt på høyring i samsvar med kapittel 36 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Søknaden vart lagt ut på offentleg tenestetorg og sendt til berørte partar med høyringsfrist Uttaler Det kom inn uttale frå Naturvernforbundet som er positiv til at glykolhaldig overvatn vert samla opp og ført til Dalsfjorden som er ein betre eigna resipient enn vassdraga rundt flyplassen. Naturvernforbundet presiserer at det er viktig med miljøundersøkingar for å sikre at utsleppet ikkje har noko innverknad i særleg grad. Dei krev også størst mogeleg reinsing av dei resterande utsleppa som skjer ved flyplassen. Avinor svarer at dei allereie har gjort tiltak for å redusere belastninga på dei lokale resipientane ved å bruke sugebil og etablere oppsamlingsareal med avrenning til tett tank som igjen blir ført til Dalsfjorden. Dei meiner at miljøovervakinga vil kunne dokumentere effekten av desse tiltaka. Avinor meiner difor at nødvendige tiltak er utført, og ser ikkje reinsing av resterande utslepp for nødvendig. Utsleppsrammer Ramme for utsleppet er gitt i vilkår 1 og 3.1. Med vesentlege endringar er meint endringar over om lag 10 %, men også vedvarande produksjonsmengd over ramma kan utløyse behov for endring av løyvet. Avinor nytter formiatbaserte avisingskjemikal til baneavising idag. Dersom nye middel vert vurdert brukt, skal ikkje desse føre til større oksygenforbruk enn kjemikal som er i bruk i dag. Nye middel skal gjerast greie for i melding til Fylkesmannen. Miljøpåverknad frå aktivitetane Lokalisering og resipientforhold Lufthamna ligg 330 m.o.h. på eit utsprengt, planert fjellområde samt på delvis gjenfylt myr. Rullebana og flyavisingsområdet drenerer, via grøfter, drensrøyr og våtmarksområde innanfor området til lufthamna, til fire ulike bekkar som alle endar i Gjøsetelva og vidare til Dalsfjorden. Det oppsamla glykolholdige overvatnet vert sleppt ut via kommunal utsleppsleidning ved Bygstad til Dalsfjorden. Dalsfjorden er ein lang, smal terskelfjord med fleire innsnevringar og tersklar innover fjorden. Inste delen er relativt grunn, og straumtilhøva er sannsynleg sterkt påverka av ferskvasstransporten frå elvane inst i fjorden. Fjordområdet ved Kappstad er mellom meter på det djupaste, med sterk innsnevring vidare innover mot det inste bassenget i fjorden, og gradvis aukande djupner utover fjorden mot neste terskel. Utsleppet av det kommunale avløpet går ut på om lag 10 meters djup i Kappstadvika på nordsida av fjorden. Det har vore meieriaktivitet på staden tidlegare som gav redusert miljøtilstand på botnen. I området er det også vore observert korallen Carophyllia.

3 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 3/10 Undersøkingar og kartlegging som ligg til grunn for behandlinga av søknaden: Jordforsk og Aquateam vurderte i 2000/2001 dei miljømessige tilhøva og behovet for tiltak i samband med bruk av avisingskjemikal ved Førde lufthamn. I rapporten vert det konkludert med at miljøverknad/miljøulemper i første rekkje er knytt til organisk belasting i resipientane rundt flyplassen. I tillegg inneheld flyavisingskjemikal tilsetjingsstoff som vert karakterisert som giftige. Avinor AS har seinare lagt fram nye tal og opplysningar om kjemikaliebruken. Dei kjemikala som no vert brukte til baneavising gjev vesentleg mindre organisk belasting, og bruken av giftige tilsetjingsstoff er redusert. I gjennomførte Avinor AS Vestlandsprosjektet, som hadde m.a. som formål å kartleggje i kva grad utslepp av avisingskjemikal frå flyplassdrifta påverkar vassresipientane. Prosjektet omfatta flyplassar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Førde lufthamn var ein av desse. Resultata viste at tilstanden i primærresipienten (våtmarksområdet/bekken aust for terminalbygget) var dårleg, med lågt oksygeninnhald, periodevise høge glykolpåvisningar og KOF. Grunnen under sentralområdet inneheld glykol, og det vert truleg produsert giftige gassar då systemet har gått anaerobt. Avinor AS konkluderte med at det var behov for umiddelbare tiltak. Det var lagt fram forslag til følgjande tiltak for å redusere utsleppa: - Innføring av proporsjonalmiks - Etablering av oppsamling for glykolhaldig snø og overvatn - Etablere anlegg for biologisk reinsing av glykolhaldig overvatn I 2009 gjennomførte Avinor AS ein miljørisikoanalyse for flyplassen. Her er ulike risikopunkt gjennomgått og vurdert ut frå mogeleg påverknad av ytre miljø. Det er òg gjort framlegg om ulike risikoreduserande tiltak. Tiltaka som vedkjem flyavising og baneavising er nærare omtalt i Vestlandsprosjektet som er nemnt ovanfor. I det opprinnelege løyvet var det sett krav til oppsamling og reinsing av flyavisingskjemikal. Avinor har vurdert alternative løysingar for handtering av glykolholdig overvatn. Det vart mellom anna utarbeidd eit «Skidseprosjekt for håndtering av avløpsvand og glykolholdigt overvand» av Norconsult Danmark, avd. Århus. Som ein del av Avinor sitt Miljøprosjekt vart det i delprosjekt 4 sett på VAanlegg og de-icingplattform. Der vart det vurdert tiltak for å redusere mengde ureina overflatevatn og metodar/løysingar for å handsame ureina vatn før utslepp. Konklusjonen frå Avinor var at oppsamling og transport til utslepp i sjøresipient samla sett er ei betre miljømessig løysing enn lokalt reinseanlegg med utslepp i grunn. Flyplassen har også sidan avisingsesongen testa ut bruk av sugebil som suger opp ein del av kjemikalia ved flyoppstillingsplassen. Kapstadvika i Dalsfjorden Hovgaard på vegner av Østlandskonsult AS gjorde ei undersøking i 1989 som viste at botnen var prega av for høg organisk belastning. Området var dekka med svovelbakterien Beggiatoa, og det var eit svart sulfid-lag like under sedimentoverflata. Ein antok at ei medverkande årsak var utslepp frå det lokale meieriet. Dette er no nedlagt. Det vart også observert store mengder av korallen Carophyllia, som er ein sjeldan art. Påvising av hardbotnkorall har vore eit av kriteria for å vurdere at indre delar av Dalsfjorden har miljøkvalitetar store nok til å verte peikt ut til eitt av kandidatområda for vurdering av særskild verdifulle fjordområde (marin verneplan). Området er likevel ikkje nærare undersøkt eller avgrensa. Vår vurdering tek så godt som råd er, omsyn til kunnskapen om miljøressursane i området, men det er ikkje stilt særskilte vilkår (krav i utsleppsløyvet) ut frå status som "kandidatområde".

4 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 4/10 Fylkesmannen sine vurderingar og grunngjeving for fastsette vilkår Regulert aktivitet er del av den ordinære flyplassdrifta. Annan aktivitet enn dei som er omtalte i løyve, er ikkje regulert etter ureiningsregelverket. Vi vil streke under at all ureining frå verksemda isolert sett er uønskt. Dei utsleppskomponentane frå verksemda som vi vurderer har mest å seie for miljøet, er regulerte gjennom spesifikke vilkår. Utslepp som ikkje er regulert på denne måten, er omfatta av løyvet så langt opplysningar om slike utslepp vart lagde fram i samband med saksbehandlinga eller må reknast som kjende på anna måte då vedtaket vart gjort. Dette gjeld likevel ikkje utslepp av prioriterte stoff som er omtalt i vilkår 2.1. i løyvet. Verksemda pliktar å halde alle utslepp på eit lågast mogleg nivå, og pliktar å rydde opp i ev. ureining eller forsøpling så snart som råd, jf. dei generelle pliktane som følgjer av 7 og 28 i ureiningslova. Vi gjer spesielt merksam på at mange krav går direkte fram av lov/forskrift og er ikkje gjentekne i det vedlagte løyve. Når enkelte lovkrav er spesielt nemnde, har vi meint å informere verksemda og ålmenta om spesielt viktige krav, og i nokre høve presisere og tilpasse generelle reglar til verksemda. Ved tvil om tolking gjeld likevel krav i lovverket over vedtak i løyvet, dersom lovteksten ikkje gir styresmakta heimel til særskild unntak eller skjerping. Nettstaden gir oversikt over dei viktigaste ureinings- og avfallshandteringskrav til ei lang rad verksemder i Norge. Krav til internkontroll går fram av eige forskrift og plikta er presisert i vilkåra. Kravet føreset ein rad tiltak. Behovet for skriftleg dokumentasjon og oppfølging vil vere tydlegare for verksemda etter risikokartlegging av aktivitetar som kan ha følgjer for det ytre miljøet. Risikovurdering, eigne mål, handlingsplanar og skriftlege rutinar er sentrale dokument for HMS-styresmaktene sine tilsyn med verksemda. Merk at brot på løyvet (vilkåra) eller andre reglar etter ureinings- og avfallsregelverket må handsamast som avvik. Generell informasjon om internkontrollforskrifta er også teke inn til slutt i dette skrivet. Plassering i risikoklasse i samsvar med 39-6 har mest å seie for når verksemda kan rekne med frekvensbasert, normal oppfølging frå tilsynsstyresmakta. Risikoklasse 3 vil seie at med noverande ressurstilfang for Fylkesmannen, må verksemda rekne med rutinekontroll på staden kvart år. Ved behov kan også kontrollen verte gjennomført som ein meir grundig systemrevisjon. Kostnaden (gebyr til staten) for kontroll som varar inntil ein dag går fram av 39-6 i ureiningsforskrifta. Satsane kan verte endra årleg. Kostnaden med systemrevisjon vil vere avhengig av behov for ressursbruk hos Fylkesmannen, innafor satsane som er omtalt i Satsane kan verte endra årleg. I tillegg må verksemda rekne med kontroll etter ulukke, hendingar som kan ha noko å seie for det ytre miljøet eller i samband med nasjonalt koordinerte kontrollaksjonar. Løyvet inneheld fleire særskilde krav til informasjon. Generelt skal verksemda informere tilsynsstyresmakta om drift med vidare, men skal også informere ålmenta årleg om miljøpåverknadar. Krav til maksimal konsentrasjon av olje i vatn etter oljeutskiljar, er sett likt med tidlegare løyve. For oppfølging (dokumentasjon, analyse, tøming osb.) kan verksemda følgje dei generelle krava i ureiningsforskrifta kap. 15 så langt den passar eller ikkje er endra i vilkår til løyvet/andre krav frå Fylkesmannen. For lagring av flytande kjemikal eller avfall i tankar som ikkje er grave ned, må verksemda følge krav i kapittel 18 i ureiningsforskrifta. Kapitlet gjeld for tankar flytande petroleumsprodukt på meir enn 10 m 3, og for andre farlege kjemikal eller farleg avfall når tanken er meir enn 2 m 3.

5 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 5/10 Alle verksemder brukar kjemikal i større eller mindre mengder. Kjemikal kan ein omtale som eit kvart stoff eller stoffblanding som er framstilt av menneske, eller vunne ut/samla opp og tiltenkt spesifikk bruk. Det er utvikla eit omfattande, felles europeisk regelverk (REACH) for kjemikal som kan ha helse- eller miljøeffekt. Regelverket for reine stoff er snart ferdig innført i Europa, og for stoffblandingar kjem det meste på plass innan Verksemda må sjølv syte for å kontrollere at eigen bruk av kjemikal er i samsvar med regelverket, og at hovudkrava er godt kjende av alle som handterer/brukar kjemikal på verksemda. Særleg viktig er verksemda si kunnskap om sikkerheitsdatablad, REACH-regelverket, disponering som avfall/farleg avfall og utbytting til mindre skadelege kjemikal (substitusjon). Merk at ved tilsyn vil vi mellom anna kontrollere at kunnskapen om sikkerheitsdatabladet er tilstrekkeleg, og at bruk og sluttdisponering er forsvarleg. Vilkåret om kjemikal (vilkår 4) presiserer at kjemikal som vert nytta mellom anna må ha rett produktopplysningar i seksjon 12 (økologiske opplysningar) der kjemikal som er miljøfareklassifisert skal ha økotoksikologiske data som forklarar miljøfareklassifiseringa til kjemikalet seksjon 13 (instruksar ved disponering) der det skal spesifiserast at kjemikal skal disponerast som farleg avfall (leverast særskilt i farleg avfall systemet med rett deklarering) dersom kriteria vert oppfylt seksjon 15 (opplysningar om regelverket) der tilvising til norsk regelverk må gå fram. Kjemikal som ikkje verksemda lenger kan nytte, eller som ingen lenger kan nytte til sitt opphavlege føremål, må leverast som avfall i samsvar med kapittelet i sikkerheitsdatabladet om disponering (kapittel 13). Dei fleste kjemikal som inneheld helse- eller miljøfarleg stoff og som vert avfall, må leverast som farleg avfall. For tida er kriteria som krev at avfallet må handterast som farleg avfall under endring. Verksemda må såleis nøye følgje med på eventuelle endringar, halde seg med oppdaterte sikkerheitsdatablad (på norsk) og syte for at oppdatert dokumentasjon finst i internkontrollen for det ytre miljøet. Alt av eige avfall som verksemda sjølv ikkje kan utnytte eller gjenbruke skal leverast vidare til godkjent mottak. Det er berre Fylkesmannen eller Miljødirektoratet som kan godkjenne nærare kven som kan motta avfall. Nokre sentrale krav er presiserte i vilkåra, men det vert streka under at både ureiningslova og avfallsforskrifta (jf. spes. kap. 11 om farleg avfall) set fleire krav til avfallshandteringa enn det som er omtalt her. Verksemda må avgjere kva dei meiner er akseptabel miljørisiko frå si aktivitet. Fylkesmannen kan overprøve verksemda si vurdering og presisere/stille nærare krav til tiltak. på bakgrunn av analyse av miljørisikoane og risikoreduserande tiltak, må verksemda etablere beredskap mot akutt ureining. Vilkår 8.3 omtalar nærare kva beredskapen skal handle om. Beredskap må øvast jamleg, og bør ikkje skje sjeldnare enn ein gong per år. Tilhøva til naturmangfaldlova og vassforskrifta I tillegg til retningslinene i ureiningslova, er også prinsippa i 8-12 naturmangfaldlova lagde til grunn for vår vurdering. Fjorden mellom Bygstad og Hestad kan verte omfatta av ein marin verneplan som er under utarbeiding. Planen fokuserer i stor grad på å bevare naturtilhøva på sjøbotnen. Tillate utslepp er ikkje vurdert å skulle føre til større, negative konsekvensar for dei kjente miljøressursane i fjorden. Miljøtilstanden i alt vatn skal i følgje forskrift om rammer for vannforvaltningen (vassforskrifta) oppretthaldast på eit godt nivå, og vernast mot forringing. Ny påverknad i form av nye utslepp (eller

6 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 6/10 auka utslepp) kan i hovudsak berre skje dersom vassførekomstane ikkje får redusert økologisk miljøtilstand. Vassforskrifta er førande for Fylkesmannen sine vurderingar av om nye eller endra løyve etter ureiningslova for verksemd med utslepp til vatn kan gjevast, og for enkelte av vilkåra som vert sette i utsleppsløyva. Fylkesmannen har også vurdert om det omsøkte utsleppet kan kome til å verte i strid med vassforskrifta sine reglar om reduksjon av tilstandsklasse i vassførekomsten til lågare enn god. Utgangspunkta i 4 6 i vassforskrifta er at reduksjon av tilstandsklasse ikkje skal tillatast. Med dei vilkåra som er sett er det ikkje grunn til å tru at utslepp frå verksemda vil kunne føre til lågare tilstand enn god i vassførekomsten Dalsfjorden (ID-nummer C i vann-nett). Denne vassførekomsten er ikkje ferdig tilstandsklassifisert, men ei førebels vurdering tyder på god økologisk tilstand. Resipienten skal granskast før oppstart for å gi best mogeleg grunnlag for å dokumentere eventuell påverknad. Etter oppstart må verksemda dokumentere jamleg tilstanden i resipienten. Vi set krav om overvaking i dykkar utsleppsløyve. Vi ser at de i dykkar påsleppsavtale med Gaular kommune er blitt einige om at dei gjennomfører kartlegginga, og at de tek kostnadane. Sjølv om dykkar påslepp berre er ein avgrensa del av det totale utsleppet, er forholda i Dalsfjorden sårbare, og det er viktig å få dokumentert denne tilleggsbelastninga. Dersom det viser seg at forholda ikkje er eigna, må de finne ein anna måte å avhende det glykolhaldige vatnet på. Sjølv om ein no skal samle opp hovudmengda av flyavvisingskjemikal, vil noko fortsatt kome ut i terreng lokalt ved flyplassen. Tidlegare undersøkingar har vist at tilstanden i primærresipienten har vore dårleg, med lågt oksygeninnhald, og periodevis høge glykolinnhald og med det høgt oksygenforbruk. Grunnen under sentralområdet inneheld glykol, og det er anaerobe tilstander med truleg produksjon av giftige gassar. Avinor AS har utarbeidd og driv eit miljøovervakingsprogram ved Førde lufthamn. Etter oppstart må verksemda dokumentere tilstanden i resipientane og at oppsamlinga av flyavisingskjemikali verkar som føresett. Det står krav i løyvet om at eigen prøvetaking og innsending for analyse til akkreditert laboratorium, berre kan skje etter opplæring og skriftleg avtale med akkreditert tenesteytar. Dersom de kan dokumentere at dykkar miljøprosjekt har tilstrekkeleg kompetanse, vil vi kunne akseptere det. Data frå overvakinga skal rapporterast til databasen Vannmiljø. Importformat må de hente frå Vurdering av teknikkar/teknologiske forhold Ved sida av resipientvurderingar, er det eit viktig prinsipp i Fylkesmannen si sakshandsaming at beste tilgjengelege teknikkar skal takast i bruk for å førebygge ureining. Krava i vilkåra vil difor ofte vere forma som funksjonskrav og ikkje tilstandskrav. Med funksjonskrav meiner vi krav som ikkje omtalar spesifikke utsleppsnivå, tekniske tilstandar eller føreset spesifikke tekniske løysingar, men gir ansvar for verksemda å finne løysing i samsvar med føre var krav eller beste tilgjengeleg teknologi dokument som gjeld for verksemda. Med tilstandskrav meiner vi krav som set spesifikke tilstandsgrenser for ein type utslepp, men kan også vere tale om bruk av spesifikke reinseteknologiar eller andre tekniske innretningar. Merk at verksemda kontinuerleg må arbeide med å redusere utslepp, jamvel om ein tilfredsstiller gjeldande utsleppsgrenser i løyvet. Oppsummering og konklusjon Av tryggleiksomsyn er det nødvendig å avise fly og rullebane i periodar av året. Avising og fjerning av snø skjer både mekanisk og ved bruk av kjemikal. Det er pr. i dag ikkje noko realistisk alternativ til

7 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 7/10 bruk av avisingskjemikal. Fylkesmannen har heller ikkje grunnlag for å gjere eigne vurderingar av mengde avisingskjemikal som er nødvendige å bruke på flyplassen. Det var i førre løyve sett krav om at det skulle bli nytta metode/utstyr som gav minst mogleg bruk av kjemikali og avrenning til resipient. Det var lagt til grunn at Avinor kunne nytte proporsjonalmiks som eit effektivt utsleppsreduserande tiltak. Det viste seg at pilotane på dei små lufthamnene ikkje aksepterte dette utifrå krav til sikkerheit. Avinor kan difor ikkje redusere bruken av avisingskjemikal som planlagd, og søkjer difor om auka ramme. Det var i opprinneleg løyve sett krav til at glykolholdig overvatn skulle reinsast i reinseanlegg. Det var ikkje set konkrete reinse- og utsleppskrav, men ut ifrå erfaringar med anna biologisk reinsing var det ein forventning på om lag 75% reduksjon av organisk materiale målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF). Avinor AS har gjort utgreiing på alternative løysingar for reinsing av oppsamla overvatn med flyavisingskjemikal. Det er ikkje kjent at det finst liknande reinseanlegg for denne type overflatevatn. Konklusjonen etter å ha sett på ulike løysingar er at både kald vasstemperatur, støtbelastningar, og at utsleppa er avgrensa til vintersesongen gjer det vanskeleg å få til optimal drift. På fleire lufthamner rundt i landet er utslepp til sjø vurdert å vere akseptabelt. I Sogn og Fjordane gjeld dette både for Florø og Sandane lufthamn. Avinor har i utgreiinga kome fram til at oppsamling og tømming av glykolholdig overvatn til sjøresipient vil vere det beste alternativet for Førde lufthamn. Det vart frå vinteren 2011 gjennomført eit prøveprosjekt med oppsamling av overflatevatn frå sugebil ved Førde lufthamn. Det er også etablert ei slukrekke nedstraums avisingsområdet som Avinor melder kan auke oppsamlingsgraden til omlag %. Fylkesmannen forventar at ein oppnår minimum 70 % oppsamling med denne løysinga, og dermed får omlag same reduksjon av organisk materiale som det var sett krav om i opprinneleg løyve. Dei miljømessige utfordringane knytt til utslepp av flyavisingsvæske er at nedbrytinga av stoffet forbrukar oksygenet i vassmassane. Blir utsleppa store, og resipienten er svak, kan dette føre til oksygensvikt og gje negative effektar i resipienten. Oppsamling av glykolhaldig overvatn vil etter vår vurdering føre til betre miljøtilhøve både lokalt ved flyplassen og i resipientane nær flyplassen. Dette ser Fylkesmannen på som viktig. Lokal bekk nedstraums lufthamna som er mest påverka, går gjennom eit beiteområde, og har difor klare brukarinteresser. Dalsfjorden er ein langt meir robust og mindre sårbar resipient enn området rundt flyplassen. Men Dalsfjorden er ein fjord med tersklar, og ved tidlegare utslepp med høg organisk belastning har det vore problem med oksygensvikt. Vi har under handsaming av søknaden vurdert alternative påsleppsstader. Påslepp til Førdefjorden er etter vår vurdering ikkje noko klart betre alternativ, då den allereie har store utslepp frå busetnad og annan industri. Det er viktig at tømminga av glykolhaldig vatn ikkje skjer støtvis, men med moglegheit til god innblanding i vassmassane. Glykolen vert raskt nedbrote, og vi har i vår vurdering komme fram til at påsleppet ikkje vil ha ein særskild negativ konsekvens på miljøtilhøva i området.

8 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 8/10 Fristar Tabellen nedanfor gir oversikt over fristar for gjennomføring av tiltak som løyvet krev: Tiltak Frist Tilvising til vilkår Rapportering til ureiningsstyresmakta. 1.mars, årleg 8 Internkontroll for ytre miljø d.d. 2.2 Internkontrollforskrifta Vurdering av substitusjon av kjemikal Jamleg 4 Produktkontroll-lova 3a Revisjon av miljørisikoanalyse Jamleg 2.2 Ha etablert beredskap mot akutt ureining d.d. 6 Øving av beredskap Min. årleg 6 Oppsamling av flyavisingskjemikal Hausten Overvaking av resipientar i samsvar med overvakingsprogram 7 Varsel om gebyr for sakshandsaminga Fylkesmannen si handsaming av søknader om nytt eller endra utsleppsløyve er omfatta av ei gebyrordning, jf. kap. 39 i ureiningsforskrifta. Vi varslar med dette at verksemda skal betale eit gebyr til staten på kr ,- for Fylkesmannen si handsaming av søknaden, jf i ureiningsforskrifta. Merk at dette er gebyrsatsen for 2013 når alle opplysningar til søknaden var på plass. Dersom de ikkje har merknad til dette varselet, vil vi be Miljødirektoratet sende ut faktura på vegner av Staten etter om lag tre veker frå de ha motteke dette varselet. Gebyret forfell til betaling 30 dagar etter fakturadato. Generelle føresetnader for løyvet og informasjon om regelverket Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskrifta) er eit felles regelverk for tilsynsetatane som er kjent som HMS-etatane. Regelverket og korleis ein generelt må arbeide for å stette krava, er nærare omtalt på Krava om tiltak for ytre miljø (tiltak for vern mot ureining og ei betre handtering av avfall) gjeld alle verksemder som har minst ein tilsett. Plikta til internkontroll som gjeld det ytre miljøet er difor presisert i vilkåra. Forskrifta omtalar kva for oppfølging av krav som må dokumenterast skriftleg, og korleis ein bør organisere arbeidet. Den skriftlege dokumentasjonen må tilpassast type og omfang av ulike aktivitetar. Arbeid som ikkje er grunna på gjennomført, skriftleg og oppdatert risikovurdering med oppfølgande handlingsplan, vil ikkje stette minimumskrava i forskrifta. Verksemda må også sikre skriftlege rutinar for førebyggande vedlikehald av alt utstyr og produksjonsprosessar som kan føre til utilsikta utslepp. Driftsinstruksar og driftsjournalar må førast for alle prosessar og aktivitetar som vil ha noko å seie for det ytre miljøet. Det må t.d. også etablerast, vedlikehaldast og konkretiserast eigne mål for internkontrollarbeidet, dei tilsette må medverke og det må lagast og vedlikehaldast plan for kompetanseutvikling når det gjeld ytre miljø.

9 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 9/10 Merk at det framleis er ei vanleg mistyding å berre omtale krav etter internkontrollforskrifta som gjeld indre miljø (dvs. arbeidsmiljøet) som HMS-krav (helse miljø sikkerheit), medan tilsvarande HMS-krav etter internkontrollforskrifta som gjeld ytre miljø (ureining og avfallshandtering) vert omtala på annan måte. Vi vil såleis generelt presisere at HMS-krav etter internkontrollforskrifta gjeld fullt ut for det ytre miljøet. Andre viktige miljølovkrav I tillegg til dei krava som følgjer av løyvet, pliktar verksemda å følgje krava i ureiningslova og produktkontrollova, og forskriftene som er heimla i desse lovene. Nokre av desse lovkrave er nærare omtalt eller presisert i løyvet. Viktige lovreglar generelt vil de finne på eller via Graving eller mudring Graving, mudring eller andre tiltak som kan påverke ureina grunn eller ureina sediment, treng løyve etter ureiningslova, ev. godkjenning frå kommunen 1 Endring eller tilbakekalling av løyvet Fylkesmannen kan gjere endringar i dette løyvet med heimel i 18 i ureiningslova. Endringar skal vere grunna på skriftleg saksbehandling og ei forsvarleg utgreiing av saka. Ein eventuell endringssøknad må difor liggje føre i god tid før endring kan gjennomførast. Tilsyn Verksemda pliktar å la representantar for ureiningsstyresmaktene eller den som desse gjev fullmakt, få inspisere anlegget til ei kvar tid jf. ureiningslova kap. 7. Tvangsmulkt, straff Brot på løyvet er straffbart etter ureiningslova 78 og 79. Også brot på krav som følgjer direkte av ureiningslova og produktkontrollova, samt forskrifter fastsett i medhald av disse lovene, er straffbart. Ved avvik frå løyvet eller ureiningslova kan Fylkesmannen gje pålegg om igangsetjing av tiltak for å rette opp avvik, jf. ureiningslova 7, siste ledd. Dersom pålegget ikkje vert følgt opp kan Fylkesmannen gjere vedtak om tvangsmulkt til staten, eller vi kan for dykkar rekning setje i gang tiltak (ureiningslova 73 og 74). Erstatningsansvar At ureininga er tilleten, fritek ikkje verksemda frå eventuelle erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap som følgje av ureininga, jf. ureiningslova 10 og kap 8 (spesielt 56), og grannelova 6, 7 og 8. Dette løyvet fritek ikkje søkjaren for ansvar etter anna lovverk som gjeld for denne verksemda, t.d. arbeidsmiljø-, helse- og brannvernreglar. Klagerett Vedtaket kan klagast på til Miljødirektoratet av partane i saka eller andre med rettsleg klageinteresse innan 3 veker etter melding om vedtak er kome fram eller frå vedkommande fekk 1 Jf ureiningsforskrifta kapittel 2 om opprydding i ureina grunn ved bygge- og gravearbeider og ureiningsforskrifta kapittel 21.

10 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 10/10 eller burde skaffa seg kjennskap til vedtaket. Ein eventuell klage skal oppgje nærare kva det vert klaga på og den eller dei endringane som ein ønskjer. Klagen bør grunngjevast, og andre opplysningar som har noko å seie for saka bør nemnast. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. Ei eventuell klage fører ikkje automatisk til at gjennomføringa av vedtaket vert utsett. Fylkesmannen eller Klima- og forureiningsdirektoratet kan etter oppmoding eller av eige tiltak avgjere at vedtaket ikkje skal gjennomførast før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjerda av spørsmålet om gjennomføring kan ikkje påklagast. Med visse avgrensingar har partane rett til å sjå sakens dokumenter. Nærare opplysningar om dette kan ein få ved å vende seg til Fylkesmannen. Andre opplysningar om reglar som har noko å seie for saka vil Fylkesmannen også kunne gje på førespurnad. Offentleggjering av løyvet Verksemda skal gjere vedtaket offentleg kjent, jf i ureiningsforskrifta. Den som har fått løyvet skal så snart som råd kunngjere dette i dagspressa. Kunngjeringa skal innehalde ei kort orientering om løyvet, kvar ein kan vende seg for å få innsyn i saksdokumenta, og opplysningar om klageinstans og frist for ev. klage på vedtaket. Kopi av kunngjering skal sendast til Fylkesmannen. Med helsing Gøsta Hagenlund assisterande fylkesmiljøvernsjef Dagny Alvik senioringeniør Vedlegg: Utsleppsløyvet med vilkår Kopi pr EDU: Gaular kommune Kopi: Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Skulevegen 92, 6770 Nordfjordeid

11 Løyve etter ureiningslova for Førde lufthamn Bringeland Avinor AS Utsleppsløyvet er gitt i med heimel i lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Løyvet er gitt på grunnlag av opplysningar gitt i søknad av , og opplysningar framkome under behandlinga av søknaden. Løyvet gjeld frå dags dato og på dei vilkåra som går fram av dette dokumentet. Forklaring til enkelte av vilkåra står i oversendingsbrevet. Med heimel i 18 i ureiningslova er løyvet datert erstatta med dette løyvet. Verksemddata Anlegg Førde lufthamn, Bringeland Verksemd Avinor AS Postadresse: Postboks 150, 2061 Gardermoen Kommune og fylke Gaular i Sogn og Fjordane Org. nummer (føretak) Org.nr. (verksemd) NACE-kode Andre tjenester tilknyttet lufttransport Fylkesmannen sine referansar Arkivkode Anleggsnummer Løyvenummer Bransje Risikoklasse / T Landbasert 3 Løyve gitt: Endringsnummer: 1 Denne endringa: Gøsta Hagenlund assisterande fylkesmiljøvernsjef Dagny Alvik senioringeniør 1 Jf. ureiningsforskrifta kap. 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter ureiningslova Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post og heimeside Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Org.nr Telefon:

12 Side 2 av 11 Innhald 0. Føresetnader Utsleppsforhold Generelle vilkår Plikt til å redusere ureining så langt som mogleg Internkontroll, HMS-dokumentasjon ytre miljø Tiltak ved auka ureiningsfare eller unormale driftsforhold Nærmiljøtiltak Utslepp til grunn og vatn Rammer/utsleppsavgrensingar Utsleppstad for avløp Måling og utrekning av utslepp Kjemikal Avfall Beredskap mot akutt ureining Overvaking av resipient Informasjon og rapportering til Fylkesmannen Rapportering via nasjonale rapporteringssystem Annan rapportering og informasjon Større endringar Utskifting av utstyr Eigarskifte Nedlegging eller lengre driftsstans... 9 VEDLEGG 1: Liste over prioriterte stoff, jf. punkt

13 Side 3 av Føresetnader Løyvet gjeld frå den datoen Avinor AS kunngjer løyvet i minst to aviser som er vanleg lesne på staden. Løyvet gjeld berre saman med dei vilkåra som er gitt i dette dokumentet. Vilkåra er særskilde juridiske krav til verksemda. Utfyllande kommentar til enkelte av vilkåra står i oversendingsbrevet, og dokumenta må lesast i samanheng med kvarandre. Dersom verksemda ynskjer å gjere endringar i høve til opplysningar som er gitt i søknaden eller under saksbehandlinga, og desse endringane kan ha noko å seie for utforming av vilkår eller verknad for miljøet, må endringane avklarast skriftleg med Fylkesmannen på førehand. Dersom heile eller vesentlege delar av løyvet ikkje er tatt i bruk innan 2 år etter at løyvet er gitt, skal verksemda sende Fylkesmannen ei utgreiing slik at vi kan vurdere eventuelle endringar, attendetrekking eller utferding av nytt løyve. 1. Utsleppsforhold Løyvet gjeld utslepp i samband med avising av rullebane, avising av fly, kjemikaliebruk, avfallshandtering og tiltak mot akutt ureining. Ved vesentlege endringar som har verknad på utsleppstilhøve, skal verksemda søke om endring av løyvet, jamvel om utsleppa ligg innafor dei fastsette grensene. 2. Generelle vilkår 2.1. Plikt til å redusere ureining så langt som mogleg Verksemda pliktar å redusere sine utslepp, så langt dette er teknisk mogleg, med best tilgjengeleg teknologi. For å unngå eller avgrense ureining og avfallsproblem, skal de nytte den teknologien som ut frå ei samla vurdering også av økonomiske tilhøve, gir dei beste resultata for noverande og framtidig tilstand i miljøet. Utslepp av stoff oppført i vedlegg 1 er berre tillate dersom dette går tydeleg fram av vilkåra i løyvet, eller dei er så små at dei må sjåast på som uvesentlege for miljøet. For prosessar der utsleppa er proporsjonale med forbrukt mengde, skal eventuell reduksjon av produksjonsnivået i høvet til det som er lagt til grunn i søknaden, føre til ein tilsvarande reduksjon i utsleppa Internkontroll, HMS-dokumentasjon ytre miljø Verksemda skal gjennomføre ein miljørisikoanalyse 2 av aktiviteten sin. Analysen skal omfatte eigen avfallshandtering og omtale alle forhold ved verksemda som kan 2 Framgangsmåten bør følge NS 5814:2008 Krav til risikovurdering (eller seinare utgåve)

14 Side 4 av 11 medføre ureining med fare for helse- og/eller miljøskadar inne på verksemda sitt område eller utanfor. Ved modifikasjonar og endra produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdaterast. Med grunnlag i analysen skal verksemda vurdere risiko og fastlegge akseptabel risiko for det ytre miljøet. Fylkesmannen kan overprøve verksemda sine vurderingar og konklusjonar. Verksemda sin internkontroll 3 for ytre miljø skal vere bygt opp etter resultat frå risikovurderingane, krav i dette løyvet og relevante krav elles etter ureiningsregelverket. Internkontrollen skal vere dokumentert og etterprøvbar i samsvar med dokumentasjonskrava i gjeldande forskrift. Verksemda skal ha oversikt over dei miljøressursane som kan bli truga av akutt ureining og dei helse- og miljøkonsekvensane slik ureining kan føre med seg Tiltak ved auka ureiningsfare eller unormale driftsforhold Dersom det som følgje av unormale driftsforhold eller av andre grunnar oppstår fare for auka ureining, pliktar verksemda å setje i verk dei tiltaka som er nødvendige for å fjerne eller redusere den auka ureiningsfaren, også om nødvendig å redusere eller innstille drifta. Verksemda skal straks informere 4 Fylkesmannen og nabolag når utsleppsmåling viser verdi over tillate utslepp, mottak av avfall/råvarer som viser seg å kunne gje uføresette utfordringar, i situasjonar der utstyr, maskinar eller anna kritiske installasjonar for vern mot utslepp sviktar, når avfall vert lagra lenger tid, eller på annan måte enn normalt. Ved gjentekne hendingar skal verksemda etablere eit dokumentert system for registrering av klager/meldingar og eiga oppfølging. Verksemda skal gje ei vurdering av årsak til hendinga, kva som har skjedd og tiltak som er sett i verk eller som er planlagt for å motverke og avgrense verknadar og hindre gjentaking. Informasjonen skal gjerast kjent for nabolag og Fylkesmannen Nærmiljøtiltak Verksemda skal utarbeide driftsrutinar som sikrar at ulemper frå utslepp til vatn og luft vert reduserte til eit minimum. Tilsvarande skal miljøet nær staden som omfattar mellom anna folk, husdyr, ville dyr, natur og vatn, sikrast mot ulempe som følgje av drifta. Alt råstoff, produksjonseiningar, avfall, produkt, med meir, som kan utgjere ein ureiningsfare eller på annan måte vere ein fare eller ulempe for miljøet skal vere sikra mot tilgjenge frå uvedkomande. 3 Jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av nr eller seinare utgåve (internkontrollforskrifta) 4 Merk at verksemda også har varslingsplikt etter forskrift om varsling av akutt ureining eller fare for akutt ureining av , nr

15 Side 5 av 11 For lagring av farlege kjemikal eller farleg avfall i tank som ikkje er grave ned, gjeld krava i kapittel 18 i ureiningsforskrifta. 3. Utslepp til grunn og vatn Aktiviteten skal vere innretta slik at det ikkje skjer utslepp til grunn eller vatn som kan føre til nemneverdige skader eller ulemper for miljøet. Verksemda pliktar å halde oversikt over eventuell eksisterande ureina grunn på eige område. Ein skal til ei kvar tid ha oversikt over faren for spreiing, òg vurdere behovet for gransking og tiltak. Viktige område kan vere grunnen der flyavising skjer, og gamle brannøvingsfelt. Er det grunn til å tru at gransking eller andre tiltak vil vere nødvendig, skal ureiningsstyresmakta varslast om dette. Graving eller andre tiltak som kan påverke ureina grunn treng løyve etter ureiningslova, ev. godkjenning frå kommunen Rammer/utsleppsavgrensingar Baneavising Det er tillate å bruke baneavisingskjemikal med eit årleg kjemisk oksygenforbruk på inntil kg målt som KOF 6 pr år. Baneavisingskjemikal skal ikkje innehalde giftige tilsetjingsstoff. Det skal førast driftsjournal over type og forbruk av baneavisingskjemikal. Journalen skal vere tilgjengeleg ved kontroll eller når Fylkesmannen ber om det Flyavising Det er tillate eit årleg forbruk av flyavisingskjemikal tilsvarande liter 100 % glykol til avising av fly. Dersom det vert nytta avisingskjemikal med giftige tilsetjingsstoff, skal det godtgjerast at PEC/PNEC 7 for tilsetjingsstoffet i resipienten er < 1. Dette gjeld akkumulert effekt. Det skal føres driftsjournal over påføringsmetode og forbruk av flyavisingsvæske. Journalen skal være tilgjengelig ved kontroll eller når Fylkesmannen ber om det Utsleppsreduserande tiltak Baneavising Snø på rullebane, taksebaner og flyoppstillingsplass skal i størst mogeleg grad fjernast ved brøyting, skraping og feiing/børsting, før avisingsmiddel vert nytta. 5 Jf. Forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i ureina grunn ved byggje- og gravearbeid. 6 KOF: Kjemisk oksygenforbruk. Uttrykk for innhaldet av organisk stoff som kan brytast ned ved kjemisk oksydasjon. 7 PEC/PNEC: Predicted Effect Concentration/Predicted No Effect Concentration. Er uttrykk for miljørisiko av eit stoff. Ved PEC/PNEC < 1 vert miljørisikoen vurdert som akseptabel.

16 Side 6 av Flyavising Oppsamlingsgraden av brukt (totalforbruk) glykol skal til ein kvar tid optimaliserast. Krav til oppsamlingsgrad vil bli vurdert ved behov. Flyavising skal skje på eit særskilt avgrensa område, utforma slik at avisingsvæske som renn av vert samla opp og ført til oppsamlingstank. Snø som inneheld flyavisingskjemikal, skal i størst mogleg grad plasserast på areal med avrenning til oppsamlingstanken Utsleppstad for avløp Oppsamla glykolholdig overvatn skal transporterast og sleppast på sjøresipient, via kommunal avløpsleidning til Dalsfjorden, Bygstad. Det glykolholdige overvatnet må førast ut på ein slik måte at innblandinga i vassmassane vert best mogleg Måling og utrekning av utslepp Forbruk av og oppsamlingsgrad av avisingskjemikal må dokumenterast Oljehaldig avløpsvatn Eventuelt oljehaldig avløpsvatn frå verkstader eller liknande skal reinsast tilfredsstillande i oljeavskiljar eller tilsvarande reinseeining. Restkonsentrasjonen av olje (upolare oljeforbindingar) i avløpsvatnet skal ikkje overskride 20 mg/l (stikkprøve). 4. Kjemikal Med kjemikal er her meint kjemiske stoff og stoffblandingar som vert brukt i verksemda, som fly- og avisingskjemikaliar, vaskemiddel, hydraulikkvæsker, drivstoff, sløkkemiddel/brannskum m.m. Verksemda skal berre nytte kjemikal der dei har lokalt tilgjengeleg sikkerheitsdatablad på norsk, og der bruken skjer i samsvar med produsenten sine bruksområde og når dei er i samsvar med krava i REACH-regelverket. 8 Produkt med forbodne eller strengt regulerte kjemikal etter REACH-regelverket er ikkje tillate brukt. Verksemda skal ha eit dokumentert system som viser kva for vurderingar dei har gjort for kjemikal som kan ha helse- eller miljøverknadar. Vurderinga skal skje med bakgrunn i testing eller annan relevant dokumentasjon. Verksemda skal ha eit dokumentert system som jamleg vurderer utskifting av helseog miljøskadelege kjemikal med mindre skadelege kjemikal (substitusjon). Der det finst mindre skadelege alternativ, pliktar verksemda å nytte desse så langt dette kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe. Verksemda skal unngå å bruke produkt der sikkerheitsdatabladet har manglande opplysningar i seksjon 12 (økologiske opplysningar), 13 (disponering) og 15 (tilvising til norsk regelverk). 8 Jf. produktkontrolloven av nr. 79 3a

17 Side 7 av Avfall Verksemda pliktar så langt råd og med best tilgjengeleg teknologi å unngå at det oppstår avfall som følgje av drifta. Særleg skal innhaldet av skadelege stoff i avfallet søkast avgrensa mest mogeleg. Verksemda pliktar å syte for at all handtering av avfall frå flyplassen skjer i samsvar med gjeldande reglar for dette, fastsett i eller i medhald av ureiningslova, slik som avfallsforskrifta 9. Avfall som oppstår i verksemda, skal søkast gjenbrukt i verksemda sin produksjon eller i andre sin produksjon, eller for brennbart avfall søkast nytta til energiproduksjon internt/eksternt. Slik nytte må likevel skje i samsvar med gjeldande reglar fastsett i eller i medhald av ureiningslova, samt krav fastsett i dette løyvet. Brenning av avfall er ikkje tillate utan at det skjer i forbrenningsomn med særskild løyve frå Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. 6. Beredskap mot akutt ureining Verksemda skal, på grunnlag av miljørisikoanalyse og risikoreduserande tiltaka som er sette i verk, etablere og vedlikehalde ein beredskap mot akutt ureining. Beredskapen skal vere tilpassa den miljørisikoen som verksemda til alle ei kvar tid representerer, og skal også omfatte utstyr til å fjerne og avgrense omfanget og skadane og ulempene som kan skje. Beredskapen mot akutt ureining skal øvast minst ein gang pr. år. 7. Overvaking av resipient Avinor skal gjennom sitt miljøovervakingsprogram dokumentere utslepp frå lufthamnas område og vasskvalitet i nærliggjande resipientar. Utsleppet frå flyplassen skal ikkje føre til negativ påverknad på resipientane. Dersom negativ påverknad vert påvist, og tilstanden er dårlegare enn «god økologisk status» skal tiltak setjast inn for å redusere påverknaden. Avinor skal dokumentere miljøtilstand i Dalsfjorden som kan vere påverka av utslepp frå flyplassen til sjøen. Granskinga må sikre dokumentasjon på tilstanden i 2014, deretter minst årleg inntil påverknaden frå utsleppet er tilstrekkeleg kjend, deretter etter ein frekvens omtalt i miljøovervakingsprogrammet. Oksygennivå i botnvatn som kan vere påverka skal ikkje vere lågare enn 2 mg O 2 /L, og tilslamming av organisk materiale som kan kome frå utsleppet, skal ikkje føre til nemneverdig reduksjon av førekomst av verdifulle miljøressursar i påverknadsområdet. Miljøovervakingsprogrammet skal leggjast fram for Fylkesmannen til vurdering. Programmet skal inngå i verksemda sin dokumenterte internkontroll. Prøvetaking skal utførast etter Norsk Standard (NS). Dersom disse ikkje finst, kan annen 9 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av , nr. 930.

18 Side 8 av 11 internasjonalt akseptert standard nyttast. Dei representative prøvene skal analyserast etter standarden NS-EN/IEC 17025:1999. Fylkesmannen kan i særskilde høve akseptere at annan metode vert brukt. Verksemda er ansvarleg for at metodar og utføring er forsvarleg kvalitetssikra, og at prøvetakingspunkt vert etablert på stader som gjer det mogleg å ta prøver av utsleppa i høve til aktuelle standardar. Akkrediterte tenester for prøvetaking og analyse og fagleg vurdering skal nyttast der er mogleg. Usikkerheit i målingane skal vurderast og søkast redusert mest mogleg. Eigen prøvetaking og innsending for analyse til akkreditert laboratorium, kan berre skje etter opplæring og skriftleg avtale med akkreditert tenesteytar. 8. Informasjon og rapportering til Fylkesmannen 8.1. Rapportering via nasjonale rapporteringssystem 10 Verksemda skal rapportere forbruk av kjemikal, oppsamling av glykolholdig overvatn påverknad på resipient, og mengder mellomlagra og leverte avfallsmengder og -typar innan 1. mars året etter på standardiserte skjema som vert gjort tilgjengeleg via nettportalen Rapportering skal skje i høve til Miljødirektoratet sin rettleiar til eigenrapportering frå verksemder, sjå For rapportering av farleg avfall skal EAL-kodar nyttast, for anna avfall skal NS 9431 nyttast Annan rapportering og informasjon Verksemda skal årleg, innan utgangen av mars, informere Fylkesmannen om alle miljøtilhøve som kan ha relevans til det ytre miljøet. Informasjonen må mellom anna innehalde ei eigen vurdering av usikkerheit i datamaterialet, resultat frå overvaking og utslepp. Der det ikkje er sett direkte krav til måling, utrekning eller rapportering av spesifikke nivå, må informasjonen likevel omfatta ei vurdering av desse miljøtilhøva. Informasjonen skal også omtale eventuell unormal drift, avvik som gjeld ytre miljø og tiltak. Verksemda skal informere ålmenta jamleg - og minst årleg, om resultat frå overvaking av vatn. Informasjonen må også innehalde alle relevante miljøtilhøve som kan ha relevans til det ytre miljøet. Særleg vekt skal leggast på informasjon til nærmiljø, der individuell varsling, møte og annan direkte kontakt må vurderast. Kundar og andre interesserte skal ha nødvendig informasjon om korleis produkt frå verksemda kan nyttast i samsvar med ureinings- og produktkontrollova sine krav, og korleis avfall frå produkt eller restar av produkt skal handterast. 10 Altinn, jf. 11 Denne inndelinga er i samsvar med strukturen i databasen Forurensning.

19 Side 9 av 11 Kopi av løyvedokumenta skal vere lett tilgjengeleg for alle tilsette ved verksemda og for alle som har næringsmessig kontakt med verksemda. Løyvedokumenta skal vere publisert på verksemda si heimeside og kopi skal kunne leverast einkvar på førespurnad. 9. Større endringar 9.1. Utskifting av utstyr Dersom det skal gjerast utskifting av utstyr i verksemda som gjer det teknisk mogleg å motverke ureining på ein vesentleg betre måte enn då løyvet vart gitt, skal Fylkesmannen på førehand ha melding om dette. Ved utskifting av utstyr skal beste tilgjengelege teknikkar nyttast med sikte på å motverke ureining Eigarskifte Løyvet kan ikkje overdragast til andre utan samtykke frå Fylkesmannen. Ny eigar kan ikkje starte opp aktivitet som kan medføre fare for ureining eller kunne verke skjemmande utan avklaring med Fylkesmannen Nedlegging eller lengre driftsstans Dersom flyplassen vert nedlagt eller stansar for ein lengre periode, skal den ansvarlege melde frå til Fylkesmannen. Den ansvarlege er den eller dei verksemdene som har hatt aktivitet ved anlegget, eigar av anlegg eller arealet eller brukar av anlegget. Fylkesmannen vil ved behov rette krav mot den vi vurderer som primært ansvarleg. Ved eventuelt fleire ansvarlege, må dei avtale ansvarsforhold etter privatrettslege avtalar. Den ansvarlege skal gjere det som til ei kvar tid er nødvendig for å motverke fare for ureining. Dersom noko ved anlegget kan medføre ureining eller det er avfall som kan verke skjemmande etter driftsstans, skal det opplysast særskild. Fylkesmannen kan fastsetje nærare kva for tiltak som er nødvendig for å motverke ureining og å rydde opp i avfall. Fylkesmannen kan pålegge den ansvarlege å stille garanti for dekking av framtidige utgifter og mogleg erstatningsansvar. Ved nedlegging eller stans skal den ansvarlege sørgje for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall vert teke hand om på forsvarleg måte, mellom anna skal farleg avfall handterast i samsvar med gjeldande forskrift 12. Dei tiltaka som vert gjennomførte i slike høve, skal rapporterast til Fylkesmannen innan 3 månader etter nedlegginga eller stans. Rapporten skal også innehalde dokumentasjon av disponeringa av kjemikalierestar og ubrukte kjemikal og namn på eventuell kjøpar/ar. 12 Avfallsforskrifta kapittel 11 om farleg avfall

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Sogndal lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Sogndal lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Dagny Alvik Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 42 11.03.2014 2010/15623-461.3 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Bakgrunn

Detaljer

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1/7 Vår saksbehandlar Vår dato Vår referanse Bjarne Nes tlf 57 65 51 49 05.12.2005 2005/1226-5/461.3 A E-post: bn@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse 07.10.2005 Flora kommune

Detaljer

Tilsyn ved Sandane lufthamn - krav om retting av avvik vedtak om gebyr

Tilsyn ved Sandane lufthamn - krav om retting av avvik vedtak om gebyr Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Dagny Alvik Telefon: 57 64 31 42 E-post fmsfdal@fylkesmannen.no Vår dato 10.03.2017 Vår referanse 2013/3669 Rapportnummer 2017.051.I.FMSF Avinor AS, avd.

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I.

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I. Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 21.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6485-472 Dykkar referanse Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 20.06.2013 Dykkar dato 14.05.2013 Vår referanse 2013/6502 Dykkar referanse Løvaas Maskin AS Barlivn. 21 5142 Fyllingsdalen Mellombels løyve

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 18. oktober 2012

Rapport frå inspeksjon 18. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 13.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/13607 Dykkar referanse Geir Henning Nygard Anlegg og Industriteknikk AS Kvassnesvegen 33 5914 Isdalstø

Detaljer

Tilsyn ved Retura Nomil as - krav om retting av avvik gebyr

Tilsyn ved Retura Nomil as - krav om retting av avvik gebyr Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Gøsta hagenlund Telefon: 57 64 31 21 E-post fmsfgh@fylkesmannen.no Retura Nomil as p.b. 224 6821 SANDANE Vår dato 10.3.2015 Vår referanse 11/314 Rapportnummer

Detaljer

Forvaltninga sitt arbeid med utsleppsløyve er omfatta av ei gebyrordning, og verksemda vil få betalingskrav i etterkant.

Forvaltninga sitt arbeid med utsleppsløyve er omfatta av ei gebyrordning, og verksemda vil få betalingskrav i etterkant. Sakshandsamar: Anne Sigrid Loftesnes Harjo Vår dato Vår referanse Telefon: 57643146 05.12.2013 2013/4222-472 E-post: fmsfash@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Byrkjelo Miljø og Containerservice

Detaljer

Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest Norway AS sitt settefiskanlegg på lokaliteten Kvinge S i Masfjorden kommune

Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest Norway AS sitt settefiskanlegg på lokaliteten Kvinge S i Masfjorden kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, 5557 2119 Vår dato 01.07.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/8406 Dykkar referanse Marine Harvest Norway AS Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 07.07.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/8218 Dykkar referanse Kjellaug Samland Marine Harvest Norway AS avd. Herand Herand 5628 Herand Rapport

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8532 Dykkar referanse Lindum Bioplan Odda Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved Lindum

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse Saksbehandlar, innvalstelefon Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved [namn på verksemda] Dato for inspeksjonen: Rapportnummer:

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport frå inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 12.11.2012 Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Askøy Auto Senter AS Strusshamn senter 5302 STRUSSHAMN Rapport frå inspeksjon 24.

Detaljer

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad.

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 07.10.2013 Dykkar dato 30.09.2013 Vår referanse 2012/9227 472 Dykkar referanse Trond Leganger Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Mellombels

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Saksbehandler, innvalgstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 31.05.2012 Deres dato Vår referanse 2012/7106 Deres referanse Lerøy Fossen AS 5281 Valestrandsfossen Rapport frå inspeksjon 2. mai

Detaljer

Dokument som vert sendt elektronisk er godkjent og signert elektronisk av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Dokument som vert sendt elektronisk er godkjent og signert elektronisk av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Sakshandsamar: Dagny Alvik Vår dato Vår referanse Telefon: 57643142 11.06.2015 2015/2122 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Nordfjord Bildemontering AS Taklo 6770 NORDFJORDEID

Detaljer

Rapport frå inspeksjon

Rapport frå inspeksjon Sakshandsamar, innvalstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 15.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/13856-0 Dykkar referanse Bilpleiesenteret Voss AS Tvildemoen 5705 VOSS Rapport frå inspeksjon

Detaljer

6900 Florø Arkivkode: 08/4893, Tidsrom for kontrollen: i verksemda:

6900 Florø Arkivkode: 08/4893, Tidsrom for kontrollen: i verksemda: Førebels FØREMELD INSPEKSJON ved RAPPORT Marine Harvest Norway AS avd Haukå Lokalitet 13486 Haukå i Flora kommune Verksemda si adresse: Lovverk: 6900 Florø Arkivkode: 08/4893, 542.1 Ureiningslova med forskrifter

Detaljer

Sakshandsamar: Grete Hamre Telefon: E-post Vår dato

Sakshandsamar: Grete Hamre Telefon: E-post Vår dato Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Grete Hamre Telefon: 57 64 31 41 E-post grete.hamre@fylkesmannen.no Slakteriet Brekke AS Sognefjordvegen 47 5961 Brekke Vår dato 15.06.2015 Vår referanse

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 18. april Resultat frå inspeksjonen. Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg. Rapportnummer: I.

Rapport frå inspeksjon 18. april Resultat frå inspeksjonen. Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg. Rapportnummer: I. Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø, 55572317 Vår dato 31.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/7378-472 Dykkar referanse Gunnebo Anja Industrier AS 5282 Lonevåg Rapport frå inspeksjon 18. april

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2016/3205 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2016/3205 Dato rapport: Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Fagernes lufthamn - Avinor as avd. Fagernes Dato inspeksjon: 26.05.16 Saksnr: 2016/3205 Dato rapport: 10.06.2016 Til stades ved

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fann 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Internkontroll Lagring av farleg avfall

Fylkesmannen i Hordaland fann 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Internkontroll Lagring av farleg avfall Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 28.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6916-461.3 Dykkar referanse Sigbjørn Drengenes Ivar Hellebø Frank Mohn Fusa AS Venjaneset 217 5641

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. juni 2012. Resultat frå inspeksjonen. Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss. Rapportnummer: 2012.037.I.

Rapport frå inspeksjon 7. juni 2012. Resultat frå inspeksjonen. Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss. Rapportnummer: 2012.037.I. Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 14.06.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/7303 461.3 Dykkar referanse Ole Petter Flage Flage Maskin AS Flyplassvegen 103 5700 Voss Rapport

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til, utsleppsløyve for lagring av betongslam på gbnr 29/92 i Lærdal - gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til, utsleppsløyve for lagring av betongslam på gbnr 29/92 i Lærdal - gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Vår dato Vår referanse Telefon: 57643121 24.05.2017 2013/4758-472 E-post: fmsfgh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Aurland Energibygg as Bakgrunn for og forklaring

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.10.2014 2012/6244/FMMRMATO/471 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. Giske kommune Valderhaug 4 6050

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Sjøtroll Havbruk AS på lokaliteten Kjærelva i Fitjar kommune 11. september 2015

Rapport frå inspeksjon ved Sjøtroll Havbruk AS på lokaliteten Kjærelva i Fitjar kommune 11. september 2015 Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, 5557 2119 Vår dato 03.119.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/11802 542.1 Dykkar referanse Sjøtroll HavbrukAS Rapport frå inspeksjon ved Sjøtroll Havbruk

Detaljer

Løyve etter ureiningslova til Johny Birkeland Transport AS AS for mellomlagring av farleg avfall i Sløvåg i Gulen kommune

Løyve etter ureiningslova til Johny Birkeland Transport AS AS for mellomlagring av farleg avfall i Sløvåg i Gulen kommune Løyve etter ureiningslova til Johny Birkeland Transport AS AS for mellomlagring av farleg avfall i Sløvåg i Gulen kommune Løyvet er gitt i medhald av Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer

Tilsyn ved Askvoll gjenvinningsstasjon i Olsetvikane- krav om retting av avvik varsel om gebyr

Tilsyn ved Askvoll gjenvinningsstasjon i Olsetvikane- krav om retting av avvik varsel om gebyr Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Telefon: 57 64 31 21 E-post fmsfgh@fylkesmannen.no Myrmel Bruk 6973 Sande Vår dato 11.10.2013 Vår referanse 13/4363 470 Rapportnummer 2013-081-I.FMSF

Detaljer

Bakgrunn for, og forklaring til, utsleppsløyve for handtering av avfall ved Sunde Resirk as, Kaupangerskogen gebyr for saksbehandling

Bakgrunn for, og forklaring til, utsleppsløyve for handtering av avfall ved Sunde Resirk as, Kaupangerskogen gebyr for saksbehandling Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 21 10.3..2017 10/15497 E-post: fmsfgh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Sunde Resirk as Bakgrunn for, og forklaring til,

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sunde Resirk - Utladalen Kontrollnummer: I.FMSF

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sunde Resirk - Utladalen Kontrollnummer: I.FMSF Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Sunde Resirk AS Leikanger, 10.10.2017 Utladalen Industrifelt 6884 Øvre Årdal Dykkar ref.: Vår ref. (oppgi ved svar): Rolf Vidar Bentås 10/14368 Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund

Detaljer

Kontroll ved. Halsvik Bil & Gjenvinning

Kontroll ved. Halsvik Bil & Gjenvinning Tal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga Kontroll ved Halsvik Bil & Gjenvinning Endeleg RAPPORT Verksemda si adresse: Halsvik 5960 Dalsøyra Arkivkode: 2005/5475 /472 Lovverk: Sjå kap. 2

Detaljer

Tilleggsvilkår til løyvet for mottak av betong og asfaltmassar ved Kjosås Maskin AS sitt anlegg i Tolomarka, Kvam herad

Tilleggsvilkår til løyvet for mottak av betong og asfaltmassar ved Kjosås Maskin AS sitt anlegg i Tolomarka, Kvam herad Sakshandsamar, innvalstelefon John Olav Hisdal, 55 57 22 16 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2009/739-471 Dykkar referanse Kjosås Maskin AS Sandvenhagen 5600 Norheimsund Tilleggsvilkår til løyvet for

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved NRS Feøy, lokalitet Klungsholmen den 30. august 2017

Rapport frå inspeksjon ved NRS Feøy, lokalitet Klungsholmen den 30. august 2017 Fylkesmannen i Hordaland NRS FEØY AS Bergen, 17. november 2017 Storasundvegen 291 4260 Torvastad Dykkar ref.: Vår ref.(oppgi ved svar): Karina Ødegård 2017/11033 Sakshandsamar: Rapport frå inspeksjon ved

Detaljer

Endeleg rapport frå inspeksjon 18. oktober 2012

Endeleg rapport frå inspeksjon 18. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 23.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/13989 Dykkar referanse Steinar Høgheim Voss Kran og Maskinservice AS Haugateigen 48 5700 VOSS Endeleg

Detaljer

Endra løyve til utslepp frå Sunnhordland Fjordbruk AS på lokaliteten Høylandssund i Kvinnherad kommune

Endra løyve til utslepp frå Sunnhordland Fjordbruk AS på lokaliteten Høylandssund i Kvinnherad kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, 5557 2119 Vår dato 22.01.2013 Dykkar dato 26.11.2012 Vår referanse 2012/15109 542.1 Dykkar referanse Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Endra

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Eidfjord slamkomposteringsanlegg

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Eidfjord slamkomposteringsanlegg Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8458 Dykkar referanse Lindum Bioplan Eidfjord Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved

Detaljer

Bømlo kommune har i vedtak 30. mars 2015 gjeve løyve til arbeidet etter plan- og bygningslova.

Bømlo kommune har i vedtak 30. mars 2015 gjeve løyve til arbeidet etter plan- og bygningslova. Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 20.4.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3139 461.5 Deres referanse Atle Nygård Melandsvågen 14 5430 Bremnes Løyve til mudring/utjuping i Møllevågen

Detaljer

Rapport frå inspeksjon hos Bybanen utbygging 12. september 2014

Rapport frå inspeksjon hos Bybanen utbygging 12. september 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2320 Vår dato 10.10.2014 Dykkar dato 03.10.2014 Vår referanse 2013/2951 461.0 Dykkar referanse Hordaland fylkeskommune v/ Bybanen Utbygging Postboks 7900

Detaljer

Utsleppsløyve etter forureiningslova til Statens vegvesen Region vest for utfylling i Liavatnet

Utsleppsløyve etter forureiningslova til Statens vegvesen Region vest for utfylling i Liavatnet Utsleppsløyve etter forureiningslova til Statens vegvesen Region vest for utfylling i Liavatnet Fylkesmannen gir Statens vegvesen Region vest utsleppsløyve med heimel i forureiningslova 11, jf. 16 og forureiningsforskrifta

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 03.11.2014 2014/6168/FMMRTHAU/ Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Overingeniør Thomas Aurdal, Vår ref. Westre Brygge AS Keiser Wilhelms gate

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved FLO Vedlikehold, Bergen UVB 6. november 2014 Rapportnummer: I.FMHO

Rapport frå inspeksjon ved FLO Vedlikehold, Bergen UVB 6. november 2014 Rapportnummer: I.FMHO Sakshandsamar, innvalstelefon Eric Backer-Røed 5557 2278 Vår dato 21. november 2014 Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse FLO V ubåt seksjonen Postboks 34 Laksevåg 5947 BERGEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Endeleg rapport frå inspeksjon ved Askøy Miljørens AS 9. september 2015

Endeleg rapport frå inspeksjon ved Askøy Miljørens AS 9. september 2015 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12003 Dykkar referanse Askøy Miljørens AS Herdla Gård 5315 HERDLA Endeleg rapport frå inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fann 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Utslepp til vatn Internkontroll

Fylkesmannen i Hordaland fann 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Utslepp til vatn Internkontroll Sakshandsamar, innvalstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2320 Vår dato 14.12.2016 Dykkar dato Vår referanse 2013/6846 461.5 Dykkar referanse Statens Vegvesen - Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Rapport

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved SIM Anlegg for kompostering 9. april 2014

Rapport frå inspeksjon ved SIM Anlegg for kompostering 9. april 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 26.06.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/3479-0 Dykkar referanse SIM Svartasmoget 5419 Fitjar Rapport frå inspeksjon ved SIM Anlegg for kompostering

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Knarrevik 25. august 2015 Rapportnummer: I.FMHO

Rapport frå inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Knarrevik 25. august 2015 Rapportnummer: I.FMHO Sakshandsamar, innvalstelefon Mari Katrine Berg, 5557 2326 Astrid Holte, 55 57 23 19 Vår dato 08.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/2846 471 Dykkar referanse Norsk Gjenvinning Industri AS avd. Knarrevik

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 25. april Resultat frå inspeksjonen. Jakta Metall AS Lone 5282 Lonevåg. Rapportnummer: I.

Rapport frå inspeksjon 25. april Resultat frå inspeksjonen. Jakta Metall AS Lone 5282 Lonevåg. Rapportnummer: I. Sakshandsamar, innvalstelefon Henriette Ludvigsen, 5557 2115 Vår dato 28. mai 2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6165 Dykkar referanse Jakta Metall AS Lone 5282 Lonevåg Rapport frå inspeksjon 25. april

Detaljer

BERENDSEN TEKSTIL SERVICE AS - UTSLEPPSLØYVE FOR VASKERI I VADHEIM, HØYANGER KOMMUNE

BERENDSEN TEKSTIL SERVICE AS - UTSLEPPSLØYVE FOR VASKERI I VADHEIM, HØYANGER KOMMUNE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Postboks 90 4302 SANDNES Dykkar ref. Vår ref. Leikanger 2001/04366-9/461.31/BN A 24.09.2001 BERENDSEN TEKSTIL SERVICE AS - UTSLEPPSLØYVE FOR VASKERI I VADHEIM, HØYANGER

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Hyllestad pukk as - krav om retting av avvik vedtak om gebyr

Inspeksjonsrapport: Hyllestad pukk as - krav om retting av avvik vedtak om gebyr Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Sakshandsamar: z Telefon: 57 64 31 21 E-post fmsfgh@fylkesmannen.no Vår dato 13.7.2017 Vår referanse 12/2700 Rapportnummer 2017.015.I.FMSF Hyllestad pukk as Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Avvika og merknadene er nærare omtala frå side 3 og utover i rapporten.

Avvika og merknadene er nærare omtala frå side 3 og utover i rapporten. Sakshandsamar, innvalstelefon Gunn Anita Krydsby, 5557 2331 Vår dato 08.03.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/2970 461.3 Dykkar referanse Roy Eide O. Kavli AS Sandbrekkeveien 91 5224 Nesttun Rapport frå

Detaljer

Brødrene Flatebø AS har søkt Fylkesmannen om løyve etter forureiningslova 11 for mottak, mellomlagring og gjenvinning av rivingsbetong.

Brødrene Flatebø AS har søkt Fylkesmannen om løyve etter forureiningslova 11 for mottak, mellomlagring og gjenvinning av rivingsbetong. Dykkar ref.: Vår dato: 13.01.2015 Vår ref.: 2014/10058 Arkivnr.: 461.3 Vindafjord kommune Rådhuset 5580 Ølen Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Baca Plastindustri AS 8. november 2016 Rapportnummer: I.FMHO

Rapport frå inspeksjon ved Baca Plastindustri AS 8. november 2016 Rapportnummer: I.FMHO Sakshandsamar, telefon Henriette Ludvigsen, 5557 2093 Vår dato 19.12.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/15208 461.3 Dykkar referanse Baca Plastindustri AS Postboks 23 5852 BERGEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 18. april Resultat frå inspeksjonen. Theodor Olsens Eftf. Sølvvareverksted AS Postboks Bergen

Rapport frå inspeksjon 18. april Resultat frå inspeksjonen. Theodor Olsens Eftf. Sølvvareverksted AS Postboks Bergen Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 21.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/5591-472 Dykkar referanse Theodor Olsens Eftf. Sølvvareverksted AS Postboks 7380 5020 Bergen

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: FM: 2005/5323/BJOT/542.1 Bjarne Otnes, 71258469 07.04.2006

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: FM: 2005/5323/BJOT/542.1 Bjarne Otnes, 71258469 07.04.2006 Institutt for akvakulturforskning AS 6600 Sunndalsøra Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: FM: 2005/5323/BJOT/542.1 Bjarne Otnes, 71258469 07.04.2006 - Utsleppsløyve for oppdrett

Detaljer

Tilsyn ved Vartdal Gjenvinning AS Krav om retting av avvik Varsel om gebyr

Tilsyn ved Vartdal Gjenvinning AS Krav om retting av avvik Varsel om gebyr Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Anne Sigrid Loftesnes Harjo Telefon: 57643146 E-post: fmsfash@fylkesmannen.no Vartdal Gjenvinning AS 6900 Florø Vår dato 21.3.14 Vår referanse 2014/1354

Detaljer

Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport

Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Grete hamre Telefon: 57 64 31 41 E-post fmsfgrh@fylkesmannen.no Vår dato 08.07.2016 Vår referanse 2016/2664 Rapportnummer 2016.002.I.FMSF 6718 Deknepollen

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Eide Fjordbruk AS lok.langøy

Rapport frå inspeksjon ved Eide Fjordbruk AS lok.langøy Fylkesmannen i Hordaland EIDE FJORDBRUK AS Bergen, 24. november 2017 5640 Eikelandsosen Dykkar ref.: Vår ref.(oppgi ved svar): Vidar Hjartnes 2017/12485 Sakshandsamar: Rapport frå inspeksjon ved Eide Fjordbruk

Detaljer

Endeleg rapport frå inspeksjon ved Stasjon for farlig avfall, Espehaugen, Bergen kommune

Endeleg rapport frå inspeksjon ved Stasjon for farlig avfall, Espehaugen, Bergen kommune Saksbehandler, direkte telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 28.01.2014 Deres dato Vår referanse 2013/12169-472 Deres referanse BiR Privat v/ Kjell Espen Sørås Postboks 6004 Postterminalen 5892

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS på lokaliteten Brattavika 19. oktober 2016

Rapport frå inspeksjon ved Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS på lokaliteten Brattavika 19. oktober 2016 Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, 5557 2119 Vår dato 04.11.2016 Dykkar dato 19.10.2016 Vår referanse 2016/13624 542.1 Dykkar referanse Ingebrigt Landa Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport

Detaljer

Frå Fylkesmannen: Gøsta Hagenlund

Frå Fylkesmannen: Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse 12.5.2010 10/2038- Saksbehandlar, innvalstelefon Arkiv nr. Dykkar referanse Gøsta Hagenlund, 57 65 51 44 SIMAS iks P.b. 467 6853

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Stolt Sea Farm A/S C. Sundtsgt. 5 Postboks 198 Nordnes 5024 BERGEN FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Dykkar ref. Vår ref. Hermansverk 96/349-1/542.1/KAV(608,609,610) 28.08.2014 STOLT SEA FARM A/S - SF/G

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Rapport frå tilsyn ved NorBetong AS avd. Fana 22. september 2016

Rapport frå tilsyn ved NorBetong AS avd. Fana 22. september 2016 Sakshandsamar, telefon Silje Tingstad, 5557 2031 Vår dato 09.11.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/11322 461.3 Dykkar referanse NorBetong AS Postboks 15 5847 BERGEN Rapport frå tilsyn ved NorBetong AS

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved NGIR slamkomposteringsanlegg 28. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved NGIR slamkomposteringsanlegg 28. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 26.06.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/3507-0 Dykkar referanse NGIR Lindåsvegen 1260 5956 Hundvin Rapport frå inspeksjon ved NGIR slamkomposteringsanlegg

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fann 3 avvik under tilsynet innan følgjande tema: utslepp frå vatn og grunn internkontroll avfallshandtering

Fylkesmannen i Hordaland fann 3 avvik under tilsynet innan følgjande tema: utslepp frå vatn og grunn internkontroll avfallshandtering Sakshandsamar, telefon Silje Tingstad, 5557 2031 Vår dato 10.11.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/11915 461.3 Dykkar referanse Etne Betong AS Tongane 5590 Etne Rapport frå tilsyn ved Etne Betong AS 12.

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Rapport frå tilsyn ved Ølen Betong AS avd. Fana 2. november 2016

Rapport frå tilsyn ved Ølen Betong AS avd. Fana 2. november 2016 Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 25.11.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/11919 461.3 Dykkar referanse Ølen Betong AS avd. Fana Fanavegen 220 5236 Rådal Rapport frå tilsyn

Detaljer

Rapport frå kontrollen ved Sjøtroll Havbruk AS på lokaliteten Skaftå, Osterøy kommune

Rapport frå kontrollen ved Sjøtroll Havbruk AS på lokaliteten Skaftå, Osterøy kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, 5557 2119 Vår dato 28.06.2011 Dykkar dato Vår referanse 2011/5968 Dykkar referanse Rapportnummer: 2011.047.I.FMHO Rapport frå kontrollen ved Sjøtroll Havbruk

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Tor Henning Paulsen AS

Rapport frå inspeksjon ved Tor Henning Paulsen AS Fylkesmannen i Hordaland PAULSEN TOR HENNING AS Bergen, 20. september 2017 Lønningshaugen 6 5258 Blomsterdalen Vert sendt til eivind.fykse@bir.no Dykkar ref.: Vår ref.(oppgi ved svar): Eivind Fykse 2015/5562

Detaljer

Tilsyn ved NOMIL sitt avfallsmottak på Eidsmona - krav om retting av avvik vedtak om gebyr

Tilsyn ved NOMIL sitt avfallsmottak på Eidsmona - krav om retting av avvik vedtak om gebyr Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Dagny Alvik Telefon: 57 64 31 42 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no Vår dato 18.10.2013 Vår referanse 2013/4451 Rapportnummer 2013.017.I.FMSF Tilsyn ved NOMIL

Detaljer

Dato for inspeksjonen: 08. januar 2015 Rapportnummer: I.FMHO (farleg avfall) og I.FMHO (sorteringsanlegg)

Dato for inspeksjonen: 08. januar 2015 Rapportnummer: I.FMHO (farleg avfall) og I.FMHO (sorteringsanlegg) Sakshandsamar, innvalstelefon Mari Katrine Berg, 5557 2326 Vår dato 03.02.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/405 460 Dykkar referanse Ragn Sells AS avd Sunnhordland Eldøyane 130 5411 Stord Rapport frå

Detaljer

Kystverket Nordland - løyve til mudring og dumping i Florø hamn

Kystverket Nordland - løyve til mudring og dumping i Florø hamn Sakshandsamar: Grete Hamre Vår dato Vår referanse Telefon: 57643141 23.05.2014 2014/646-461.5 E-post: fmsfgrh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 13.02.2014 Kystverket Nordland Postboks 1502 6025

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon i Matre 11. august 2016 Rapportnummer: I.FMHO

Rapport frå inspeksjon ved Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon i Matre 11. august 2016 Rapportnummer: I.FMHO Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Christine Knag, +47 55572067 Vår dato 06.09.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/10536 Dykkar referanse Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen i Matre 5984 MATREDAL

Detaljer

Kontroll ved Tenden Miljø as, avd. Stryn - krav om retting av avvik gebyr

Kontroll ved Tenden Miljø as, avd. Stryn - krav om retting av avvik gebyr Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Telefon: 57 64 31 21 E-post fmsfgh@fylkesmannen.no Vår dato 17.12017 Vår referanse 14/4410 Rapportnummer 2016.070.I.FMSF Tenden Miljø as,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Løyve til utfylling av steinmassar i sjø i Grunnavågen i Stord, Erko Settefisk AS

Løyve til utfylling av steinmassar i sjø i Grunnavågen i Stord, Erko Settefisk AS Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 22.6.2017 Deres dato 24.5.2017 Vår referanse 2013/10407 461.5 Deres referanse Erko Settefisk AS Brevet sendt rune.sandvik@hauglandgruppen.no

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 03.07.2012 2012/1917-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Foreldrearbeidsutvalet Lærdalsøyri skule v/hadle

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Tilsyn ved Schlumberger AS - krav om retting av avvik vedtak om gebyr

Tilsyn ved Schlumberger AS - krav om retting av avvik vedtak om gebyr Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Dagny K. U. Alvik Telefon: 57 64 31 42 E-post dagny.alvik@fylkesmannen.no Schlumberger Norge AS Divisjon: MI-Swaco Pb 8013 4068 Stavanger Vår dato 22.04.2015

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 1. november 2012

Rapport frå inspeksjon 1. november 2012 55 57 23 34Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 14.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14103 Dykkar referanse Gustav Eide Isdalstø Auto Knarvik AS Postboks 153 5903 Isdalstø

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 4. september 2012

Rapport frå inspeksjon 4. september 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 03.10.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/10879-472 Dykkar referanse Ottar Midtkandal Statens vegvesen Region Vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER

Detaljer

Oversending av løyve etter ureiningslova til mellomlagring av farleg avfall for Johny Birkeland Transport AS

Oversending av løyve etter ureiningslova til mellomlagring av farleg avfall for Johny Birkeland Transport AS Sakshandsamar: Grete Hamre Vår dato Vår referanse Telefon: 57643141 10.07.2013 2013/480-472 E-post: fmsfgrh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Johny Birkeland Transport AS Sløvågen 32 5960 DALSØYRA

Detaljer

Rapport frå tilsyn ved Voss reinseanlegg 17. juni Resultat frå tilsynet. Voss kommune Postboks Voss. Rapportnummer: I.

Rapport frå tilsyn ved Voss reinseanlegg 17. juni Resultat frå tilsynet. Voss kommune Postboks Voss. Rapportnummer: I. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 26.06.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/7662-0 Dykkar referanse Voss kommune Postboks 145 5701 Voss Rapport frå tilsyn ved Voss reinseanlegg

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Rapporten er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 06.05.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/6019 Dykkar referanse Sekkingstad AS Skaganeset 5382 SKOGSVÅG Rapport frå inspeksjon ved Sekkingstad

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Tilsyn ved Vik Ørsta avdeling Vik - krav om retting av avvik vedtak om gebyr

Tilsyn ved Vik Ørsta avdeling Vik - krav om retting av avvik vedtak om gebyr Ureiningstilsyn Inspeksjonsrapport Sakshandsamar: Toril M Mulen Telefon: 57 64 31 27 E-post fmsftmu@fylkesmannen.no Vår dato 01.06.2016 Vår referanse 2008/4861 Rapportnummer 2016.052.I.FMSF Vik Ørsta avd.

Detaljer

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3915 Arkivnr.: 461.2 Dykkar referanse: Bjørn Olav Viken Sakshandsamar: Hemsedal kommune Innvalstelefon: 32266826 3560 Hemsedal Rapporten er sendt per e-post til:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: Vår referanse: 2011/1874

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: Vår referanse: 2011/1874 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: 28.04.2011 Vår referanse: 2011/1874 Saksbehandlar, innvalstelefon : Dagny Alvik, 576 55411 Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport

Detaljer

Informasjon om verksemda Namn: NGIR Organisasjonsnr.: Kommune/kommunenr.: Lindås/1263 Bransjenr. (NACE-kode): 90.2

Informasjon om verksemda Namn: NGIR Organisasjonsnr.: Kommune/kommunenr.: Lindås/1263 Bransjenr. (NACE-kode): 90.2 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse 02.05.2006 2006/4875-472 Sakshandsamar: Sissel Storebø innvalstelefon: 55 57 22 20 Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport

Detaljer

Rapport frå tilsyn på avløpsanlegg 23. mai Resultat frå tilsynet. Odda kommune Oppheimsgata Odda. Rapportnummer: I.

Rapport frå tilsyn på avløpsanlegg 23. mai Resultat frå tilsynet. Odda kommune Oppheimsgata Odda. Rapportnummer: I. Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 03.07.2014 Dykkar dato 03.07.2014 Vår referanse 2014/6393 Dykkar referanse Gunnvor Dagestad Odda kommune Oppheimsgata 31 5750 Odda Rapport

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Vår dato 2.11.09 Vår referanse 471 Arkiv nr. 2009/2491 Informasjon om kontrollert deponi Namn og besøksadresse verksemd: Dalsurdi avfallsplass

Detaljer

Frå Fylkesmannen: Dagny Alvik

Frå Fylkesmannen: Dagny Alvik Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse 04.11.11 1431.0013.01 Saksbehandlar, innvalstelefon Arkiv nr. Dykkar referanse Dagny Alvik, 57 64 31 42 2011/4733 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no

Detaljer