NIKU Oppdragsrapport 240/2011 Bf.1 Akershus festning, Fargeundersøkelse av portbygning og festningsbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIKU Oppdragsrapport 240/2011 Bf.1 Akershus festning, Fargeundersøkelse av portbygning og festningsbro"

Transkript

1 Bf.1 Akershus festning, Fargeundersøkelse av portbygning og festningsbro Foto: Susanne Kaun, NIKU, Ellen Hole

2 Oppdragsgiver: Multiconsult Bygning: Bf.1 Akershus festning, porthus i hovedport og festningsbro Inventarnummer: 0034 og 1058 Prosjektnr NIKU: Prosjektleder: Ellen Hole, konservator Gjennomføring: Oktober 2011 Kvalitetssikring: Merete Winness, avdelingsleder Innhold 1 Bakgrunn Metode Fargeundersøkelse Materialprøver og snitt Arkivundersøkelser Foto Historikk Portbygning, beskrivelse/tilstand Undersøkelser Trebygning, beskrivelse Gesims, mur Undersøkelse av festningsbro Beskrivelse Undersøkelser Diskusjon/Konklusjon Råd om maling Litteratur og kilder Vedlegg Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

3 1 Bakgrunn I september 2011 ble NIKU kontaktet av Nasjonale festningsverk v/anders Joneid, fordi de ønsket en fargeundersøkelse av porthuset i hovedporten til Akershus festning. Det var også ønskelig å fargeundersøke portalene på arkitekts Blakstads bro fra 1920-tallet. NIKU har tidligere utført en fargeundersøkelse av portbladene i hovedporten 1. Undersøkelser på stedet ble foretatt av konservatorene Hilde Viker Berntsen og Ellen Hole (begge NIKU) oktober Metode 2.1 Fargeundersøkelse NIKUs fargeundersøkelser gjøres ved lagvise avdekkinger og registrering av malingslag på relevante elementer. Ved en fargeundersøkelse gjøres undersøkelser og prøveuttak i områder der det er mest sannsynlig å finne rester etter opprinnelig materialbruk. Dette er gjerne på steder som har vært vanskelig tilgjengelig etter tidligere malingsfjerning/skraping. Fargeregistrering gjøres ved bruk av NCS-systemet (Natural Color System Index 2004) Materialprøver og snitt I tillegg til avdekkinger på stedet, er det tatt ut materialprøver fra områder som kan antas å inneholde originale malingslag (se vedlegg 1). Prøvematerialet er støpt inn i plast, slipt på tvers av malingslagene og undersøkt i mikroskop. Pussprøvene har blitt studert i mikroskop, samt at tilslaget har blitt separert fra bindemiddelet, for å fastsette mineralogi og kornstørrelse. Prøvematerialet oppbevares på NIKU, og er ført inn i NIKUs register for materialprøver. 2.3 Arkivundersøkelser Viktig som underlagsmateriale er NIKUs rapport fra undersøkelsen av portbladene (se vedlegg 2). Historikken er i hovedsak hentet herfra. Videre har verneplanen for Akershus festning blitt benyttet (utarbeidet av Nasjonale Festningsverk 3 ). Arkitekturmuseets arkiv har kunnet fremvise originale arkitekttegninger av festningsbroen. Det er også hentet opplysninger fra Norconsults tilstandsrapport fra Foto Alle fotografier er tatt av konservatorene Ellen Hole eller Hilde Berntsen fra NIKU, med mindre annet er oppgitt. 1 NIKU upublisert oppdragsrapport nr 309/2009, «Bf.1 Akershus festning, fargeundersøkelse av hovedporten». Konservatorene Susanne Kaun og Edwin Verweij, NIKU. 2 NCS er et system for fargebeskrivelse av moderne farger. Kodene må i de fleste tilfeller oppfattes som veiledende, ettersom det sjelden er mulig å finne en NCS-kode som fullstendig samsvarer med den avdekkede fargen Norconsults «Tilstandskontroll av festningsbroen», oppdragsnummer , , Hilde R. Isaksen. 3 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

4 3 Historikk Nedenfor er det listet opp en oversikt over Hovedporten og broens historikk: 1653 Festningsporten ble oppført som ny hovedport med ny bro over festningsgraven Utbedringer Portåpningen fikk nytt hvelv med Christian VIs monogram og årstallet 1744 på den utvendige sluttsteinen Akershus festning ble nedlagt som militært anlegg og fikk nye funksjoner, blant annet ble deler brukt til fengsel og lager. Vollene ble brukt til rekreasjonsområder De nåværende portdørene kom på plass, dokumentert gjennom et inngravert årstall innvendig på dørene Akershus ble reetablert som festning En ny vindebro med portbygning og heiseanordning ble bygget. Arkitekt B.N. Garben Teglsteinsbygninger (arkivrom) ble bygget ved begge sider av porthuset. To skilt på bygningene er datert med Forskjellige bygningsarkeologiske og historiske undersøkelser ved Akerhus festning ble gjennomført Konkurranse om ny bro i forbindelse med Kongens gates forlengelse gjennom festningsgraven. Arkitekt Gudolf Blakstads utkast vinner Oppføring av bro (Blakstad) med portaler på undersiden Kjørebanen/broen fornyes for å bære brannvesenets nye og tyngre utrykningskjøretøyer. Portalene blir beholdt. 4 Portbygning, beskrivelse/tilstand Porten er renessansetidens hovedinngang til festningen. Porten leder til den nedre delen av Akershus festning. Portåpningen danner en rundbue, signert med Christian VI s monogram og årstallet 1744 på den utvendige sluttsteinen. Vanger og hvelv er bygget av gråstein, mens det øvre tilbygget med trekantgavler er utført i pusset teglsten. Innvendig er det bygget en portbygning i tre som rommet heiseanordningen til vindebrua. Vindebrua er ikke i funksjon, kun den nordliggende heiseanordningen er bevart på stedet. 4 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

5 Trebygningen er i dag rødmalt med lys grå gesims. Innvendig tak og sokler er også malt lys grå. Østsidens pussede gavl er malt blekrosa med lys grå gesims. Figur 1 Porthuset sett fra festningsplassen (foto: Susanne Kaun, NIKU, 2009). Figur 2 Porthuset sett fra festningsbroen (foto: Susanne Kaun, NIKU, 2009). Malingen er slitt og det er behov for oppmaling. Treverket ser ut til å være i rimelig god forfatning. Det pussede partiet på østsiden var allerede utbedret og pusset på nytt da NIKU gjorde sine undersøkelser på stedet. (Her har det blitt benyttet NHL-mørtel 5.) På nordsiden av porthuset var det mulig å studere både tre- og murelementer. Porthusets vestside ble undersøkt ved hjelp av lift (øvrige deler av bygningen var tilgjengelig via stillas). 5 Muntlig informasjon fra Anders Joneid, Nasjonale festningsverk, oktober Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

6 Murt gesims Gesims i tre Figur 3 På nordsiden av porthuset var det mulig å studere både treelementene og den murte gesimsen. 5 Undersøkelser 5.1 Trebygning, beskrivelse Ved oppføringen i 1848 har portbygningen vært malt i en gulbeige farge. Denne fargen er funnet på kledningen, på de små sidedørene i smyget og i taket. De eldste fargelagene som er funnet på gesims, tympanon og sokkel er yngre enn dette gulbeige laget, og vi har dermed ingen tekniske funn som med sikkerhet kan vise hvilken farge disse elementene opprinnelig har hatt. Som en samlet vurdering, og fra et stilhistorisk perspektiv, er det naturlig å anta at portbygningen har vært ensfarget. Undersøkelsene av portbygningen viser at det gulbeige laget som ble funnet som lag nummer 6/7 (periode II) på portbladene 6, med all sannsynlighet er laget fra oppføringen av bygningen i NIKU upublisert oppdragsrapport nr 309/2009, «Bf.1 Akershus festning, fargeundersøkelse av hovedporten». Konservatorene Susanne Kaun og Edwin Verweij, NIKU. s8. 6 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

7 Figur 4 Fargestratigrafi på portbygnignens kledning. Figur 5 Opprinnelig gulbeige farge avdekket på portbygningens panel mot nord. Figur 6 Fargetrapp, fra gesimslistens midtre del, der de eldste lagene mangler. Nedenfor følger en samlet oversikt over fargestratigrafi for kledning, gesims og portblader. Farge for gesims er kun oppgitt der denne skiller seg fra kledningsfargen. I enkelte nyere perioder har nederste del av gesimsen en annen farge enn de to øverste gesimselementene. Tabellen bør ses i sammenheng med resultatene fra undersøkelsen av portbladene, se vedlegg 2. NB! Fargene som er brukt til å illustrere i tabellen er ikke korrekte nyanser, kun en tilnærming. 7 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

8 Lagnr Periode Kledning, NCS-kode Gesims Gesims midtre + NCS-kode, Merknad Portblad, farge NCS-kode 7 Datering farge nedre, farge øvre, farge gesims 0 Tre Gulbeige 2020-Y20R Gulbeige m/svart 3020-Y20R 1848 detaljering 2 2 Grå Lite igjen, ikke kodet Grå tallet, siste 3 3 Rødbrun 6020-Y20R Hvit Hvit 5000-N Eldste fundne lag på gesims 8 Rødbrun m/ svart detaljering 4,5 4 Lys varmgrå 2502-Y Usikker 6,7 5 Kald gråhvit 1000-N Usikker 8 6 Mørk 5502-Y Usikker varmgrå 9,10,11 7 Oker 2030-Y20R Brun m/ svart detaljering 12,13,14 8 Lys gul 0510-Y20R Brun m/ svart detaljering 15 Grå Usikker observasjon, kun enkelte steder 16,17 9 Rød 5030-Y80R Rød Lys grå, kald 2002-R50B Rødbrun m/ svart detaljering 18,19 10 Rød 5030-Y80R Rød Lys grå 2502-Y Lys rødbrun m/ svart detaljering Tabell 1 Oversikt over lag og perioder. halvdel 7020-Y40R tallet, siste halvdel 8010-Y90R Y90R Y90R tallet, 2. halvdel 5010-Y50R tallet, slutten 7 NCS-kodene hentet fra rapporten om portbladene skiller seg noe fra NCS-kodene for kledningen på portbygningen. 8 Dette kan skyldes grundig skraping før oppmaling, og betyr ikke nødvendigvis at elementet ikke er originalt. 8 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

9 Soklene, som er i liggende panel, er utsatt for mye slitasje og man kan forvente at de har blitt skiftet ut. De har en nokså uklar stratigrafi med mye søl fra oppmaling av kledningen ovenfor. Det første laget som samsvarer med kledning og gesims er periode 8, lys gul, men det er godt mulig at soklen er eldre. I dag er sokkelen malt lysegrå som gesimsen. Før dette har den vært sort. Det innvendige taket har opprinnelig vært gulbeige som kledningen. Dette er en indikator på at bygningen har vært ensfarget. Taket følger ellers samme fargesetting som gesimsen (dagens farge er lys grå). Tympanonfeltets innside har små rester som ser ut til å være det opprinnelige, gulbeige laget. På utsiden er det eldste laget som ble funnet nyere. Det er naturlig å anta at feltet har hatt samme farge som resten av bygningen. Figur 7 Fargesnitt fra tympanonfeltets bakside. Prøven inneholder ikke alle fargelag, men viser at lagene har vært svært skitne før ny oppmaling har blitt foretatt. 5.2 Gesims, mur Da NIKU gjorde sine feltundersøkelser på porthuset var østsiden av porten allerede pusset. Enkelte steder sto det igjen rester av eldre puss, men det ble ikke funnet antatt original puss fra veggflate eller gesims. Den eldste pussen vi fant var på nordsidens gesims, og tilhører periode 6 på kledning/tregesims. Dette innerste laget er eksakt likt laget på tregesimsen og tyder på at det har blitt benyttet linolje også på de pussede elementene. Fargestratigrafien stemmer overens med stratigrafien på resten av porthuset og viser at mur og treelementer har hatt samme fargeholdning. 9 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

10 Figur 8 Snitt fra murgesims på portbygningens nordside. Stilhistorisk sett er det naturlig å tro at naturstensmuren i østportalen har hatt samme farge som de overliggende pussede elementene 9. Den kan for eksempel ha vært slemmet (dette ble ikke undersøkt). Slik det fremstår i dag oppfattes portalen i mindre grad som et helhetlig, arkitektonisk element. 6 Undersøkelse av festningsbro 6.1 Beskrivelse Den nyklassisistiske festningsbroen er en stål- og betongkonstruksjon. Den hviler på 3 bruddsteinsbuer med to søyler i hver og to doble bueganger med 4 søyler i hver 10. I 1985 ble broen utbedret for å kunne tåle større belastning 11. Buegangene fra 1921 ble stående igjen, mens mellomliggende brokonstruksjon ble støpt og bygget på nytt. Dagens broarkitektur er nærmest identisk med den som ble tegnet i Fargeundersøkelser er gjort på de to portalene i tilknytning til de doble buegangene (1921), og på det støpte betongelementet langsmed undersiden av broen (1985). Portalene er i dag gråmalte med lys rosa attika. Betongelementet langs undersiden er malt lys rosa. Figur 9 Gudolf Blakstads vinnerutkast fra arkitektkonkurransen i 1919 (fra Teknisk Ukeblad nr 37/1920). 9 Muntlig informasjon fra Lars Jacob Hvinden-Haug, dr.ing. sivilarkitekt MNAL, NIKU, Fra Norconsults «Tilstandskontroll av festningsbroen», oppdragsnummer , , Hilde R. Isaksen. 11 Fra Norconsults «Tilstandskontroll av festningsbroen», oppdragsnummer , , Hilde R. Isaksen. 10 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

11 Figur 10 Bildet er fra ombyggingen av broen i 1985, der men ser at buegangene fra 1921 ble beholdt (foto: Norconsult). Buegangene er murt opp i natursten, med pusset bekroning. Attikaen er i dag malt rosa, mens underliggende deler av bekroningen er gråmalt. Attikaen har en granittplate (Grorud-granitt) på toppen. Bekroningens ytre lag er svært nedbrutt, det er omfattende saltutfellinger og store skader i pussen. Dette skyldes i hovedsak bruk av for tett maling. Norconsults tilstandsrapport 12 er inne på at skadene er større i 1921-elementene enn i 1985-elementene på grunn av forskjeller i betongkvalitet. Betongbåndet under broen (1985) er tilsynelatende i god stand. Figur 11 Malingen flasser av i store flak (gesims buegang). 12 Norconsult: «Tilstandskontroll av festningsbroen», s 11, oppdragsnummer , , Hilde R. Isaksen. 11 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

12 6.2 Undersøkelser Attika og underliggende bekroning av buegangene har opprinnelig vært ensfarget, med en gul innfarget puss. Denne ligger som ett pusslag i opptil 3-4 mm tykkelse, direkte utenpå betongen. Pussen er ikke farget inn ved hjelp av tilslaget, men med pigmenter. Den har et rustikt og nokså grovt uttrykk. Tilslaget er vanlig bakkesand, det vil si granitt med angulær form og kornstørrelse opp til ca 5 mm. Pussen ser ut til å være en KC-mørtel 13. Figur 12 Avflassing og skader gjør at den originale, innfargede pussen fra 1921 kommer til syne. Lagnr Farge NCS-kode Bindemiddel/merknad Periode Årstall 0 Betong Gul 3020-Y20R Innfarget KC-puss Gul 3040-Y30R/ Mineralitt? Y30R 3 Rosa 3020-Y70R Syntetisk murmaling Hvit Sparkel 4 5 Grårosa 4010-Y70R Syntetisk murmaling 4 6 Grå Sement 5 7 Blek rosa 2010-Y80R Syntetisk murmaling 5 Tabell 2 Fargestratigrafi, attika. 13 Det er ikke utført tynnslipsanalyse eller annen detaljert analyse av bindemidlet. 12 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

13 Lagnr Farge NCS-kode Bindemiddel/merknad Periode 0 Betong Gul 3020-Y20R Innfarget KC-puss Gul 3040-Y30R/ Mineralitt? Y30R 3 Lys grå 2502-B Syntetisk murmaling 3 (+4?) Grå 4500-N Syntetisk murmaling 4 (+5?) 1985 Tabell 3 Fargestratigrafi, bekroning under attika. Den første gule perioden følges av en oppmaling med omtrent samme gule farge. Figur 10 viser buegangen før rehabilitering av broen i Her er bekroningen rosa mens attikaen ser ut til å være gul fremdeles. Dette rosa laget har ikke blitt funnet på bekroningen i denne undersøkelsen og kan ha blitt strippet ned før oppmaling i Basert på undersøkelsene ser det ut til at man i 1985 maler attikaen rosa mens underliggende bekroning males grå, slik som i dag. (Det er for øvrig en oppmaling mer på attikaen enn på underliggende bekroning.) 7 Diskusjon/Konklusjon Som en helhetlig vurdering mener NIKU at portbygningen har vært ensfarget gulbeige, og at mur- og treelementer har fulgt samme farge. I 1848 fikk portbladene samme eller en litt mørkere farge enn kledningen, med sorte bolter og hengsler. Det anses som sannsynlig at den gule perioden (periode 7 i tabell 1) på portbygningen stammer fra 1921, slik at portbygning og bro hadde tilnærmet samme farge. Det originale malingslaget på portbygningen passer godt sammen med den innfargede pussen på broen og en tilbakeføring til disse to fargene vil gi et helhetlig og harmonisk uttrykk. Siden broens design fra 1985 ligner veldig på arkitekttegningene fra 1921, er det rimelig at betongbåndet under broen får samme farge som attika og bekroning. NIKU anbefaler følgende materialer og farger til rehabilitering av portbygningen og festningsbroen: Element Farge NCS-kode Bindemiddel Annet Portbygning, alle Gulbeige 2020-Y20R Linolje treelementer Portblader Gulbeige med sorte bolter og hengsler 2020-Y20R 9000-N Linolje vedlegg Portbygning øst, murelementer Attika + bekroning Gulbeige 2020-Y20R Silikatmaling (tokomponent) Se tidligere rapport, som Original malingstype vites ikke Gul 3020-Y20R Innfarget puss KC50/50 Granitt tilslag opptil 5 mm Betongbånd Gul 3020-Y20R KC-maling under bro Tabell 4 Anbefalinger om farge og bindemiddel. Det er svært viktig å gjøre prøveoppstryk av malingen slik at man eventuelt kan korrigere fargen. Det bør også lages pussprøver, siden tilslaget kan gjøre fargen noe mørkere enn beregnet. 13 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

14 8 Råd om maling LINOLJEMALING Før overflatene males på nytt må løs maling og sparkel fjernes manuelt og overflaten rengjøres for å gi den nye malingen god vedheft til underlaget. Skader i treverket spunses, mens mindre skader kan tettes med linoljekitt. Det advares mot bruk av vanlig sparkel, fordi det etter hvert kan føre til oppskallinger. Flatene slipes deretter i vedretning, støvrenses og vaskes med salmiakkvann. Til oppmaling bør det benyttes en ren linoljebasert maling uten andre tilsetninger, for å oppnå samme overflatetekstur og glans som tidligere. Det bør brukes lysekte pigmenter. Oppmalingen bør gjøres av malere som har erfaring med bruk av linoljemaling. Det anbefales å påføre minst et grunnstrøk med fortynnet linoljemaling (maksimalt 10%). Ved to grunnstrøk kan strøk to tynnes noe mindre enn grunnstrøket. Overflatestrøket skal være ufortynnet linoljemaling. Malingen skal påføres med pensel. Den skal arbeides inn i flaten. Malingen skal legges på i tynne strøk. Strøkretningen skal følge vedretningen. Etterstryk er nødvendig for å unngå sig i malingen. Metoder for vedlikehold av panel samt valg og bruk av materialer til maling av trebygninger er beskrevet i flere av Riksantikvarens informasjonsblad. De mest relevante er: Utvendig maling: linoljemaling egenskaper og bruk Vedlikehold av panel SILIKATMALING Valget av silikatmaling kan ikke begrunnes antikvarisk, men er en god teknisk løsning, da silikatmalingen er en mineralsk maling med god diffusjonsevne (dvs god evne til luft- og fuktgjennomstrømming). Estetisk sett har silikatmalingen dessuten laserende egenskaper som likner en tradisjonell kalkmaling. For å gi de riktige tekniske egenskapene anbefales en Keim tokomponent silikatmaling, som er uten plasttilsetninger. 9 Litteratur og kilder Nasjonale Festningsverk (1997): Verneplan for Akershus festning. Historisk tabell, Akershus festning %20Akershus%20festning.pdf?epslanguage=no NIKU upublisert oppdragsrapport nr 309/2009, «Bf.1 Akershus festning, fargeundersøkelse av hovedporten». Konservatorene Susanne Kaun og Edwin Verweij, NIKU. Norconsult: «Tilstandskontroll av festningsbroen», oppdragsnummer , , Hilde R. Isaksen. 14 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

15 Vedlegg 1. Oversikt over prøveuttak 2. NIKU upublisert oppdragsrapport nr 309/2009, «Bf.1 Akershus festning, fargeundersøkelse av hovedporten». Konservatorene Susanne Kaun og Edwin Verweij, NIKU. 15 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

16 VEDLEGG 1. Prøveuttak, Portstue, Akershus festning. Dato for uttak: Prøvenr Uttakssted/element Merknad 1 Gesims treverk, midtre del, nord 2 Gesims treverk, nedre del, nord 3 Gesims mur, nedre del, nord 4 Kledning, vegg, nord 5 Gesims treverk, hulkil, nord 6 Gesims treverk, øvre del, nord 7 Gesims mur, midtre del, nord 8 Kledning, innv. smyg mot nord 9 Liten sidedør, innv. Mot nord 10 Sokkel, innvendig smyg, nord 11 Gesims treverk Uvisst akkurat hvor på gesims den er tatt ut 12 Bakside, tympanonfelt, portbygning 13 Tak i portbygning 14 Tympanonfelt, portbygning mot vest 15 Gesims over tympanon, fra lift, mot vest 16 Under bro, med forskalingsmønster Arneberg-element, bro, mur Tympanonfelt under bro 16 Akershus festning, fargeundersøkelse av portbygning og bro

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Oppdragsrapport nr. 130/2012 B.359. Røros landsogn Mattisvollen Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Jon Brænne Røros. Landsogn. Mattisvollen. Hovedfasaden mot sør. Boligdelen til høyre,

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 198/2009 Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden Tone Marie Olstad Bredsgården IC Nordfasade Detalj fra vindu 2 NIKU Oppdragsrapport 198 2009

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje NIKU Oppdragsrapport nr. 196/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje Tone Marie Olstad Bellgården 7E. Nordfasade. 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

B.f Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191

B.f Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191 Vel Bevart! B.f. 359. Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191 Tilbakeføring av fasaden. Trinn 2 Fargeundersøkelser av bygningselementene fra fredingstidspunktet og dagens bygningselementer i fasaden mot Sleggveien

Detaljer

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen NIKU Oppdragsrapport nr 193/2009 Stenkjellerene på Bryggen i Bergen Enkel tilstandsvurdering og forslag til utbedringer Ellen Hole Bygning VI-VII g, vestvegg. 2 Stenkjellere, Bryggen INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tollboden i Porsgrunn, Undersøkelser av vegger i rom 107, 208 og 109/

Detaljer

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid 1. Bakgrunn Hovedinngang

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015. Mandheimen, Rjukan. Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015. Mandheimen, Rjukan. Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015 Mandheimen, Rjukan Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade. Oppdrag Vurdering av puss- og overflatebehandling. Mandheimens fasade Oppdragssted Ingeniør

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 B.F. 359. RØROS. Ole Guldalsgate 10. «Holdengården» Malingskader Tilstandsbeskrivelse og forslag til tiltak. Redigert rapport Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014. Hedrum prestegård. Fargeundersøkelse av eksteriør

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014. Hedrum prestegård. Fargeundersøkelse av eksteriør Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014 Hedrum prestegård Fargeundersøkelse av eksteriør. Innhold Fargeundersøkelse av eksteriør... 1 1. Bakgrunn... 5 2. Historikk... 5 3. Metode... 5 3.1. Tolkning og

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 197/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden Tone Marie Olstad Dekor over inngangsdøren med initialene KS: Knut Skurtveit INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden.

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 180/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården. Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset

B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården. Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset Rapport. Konserveringsavdelingen nr.57/2008 B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset Jon Brænne. Malerikonservator/forsker

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden NIKU OPPDRAGSRAPPORT 162/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015. Sem fengsel. Fargeundersøkelse av eksteriør.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015. Sem fengsel. Fargeundersøkelse av eksteriør. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015 Sem fengsel Fargeundersøkelse av eksteriør. Sammendrag Sem fengsels eldste bygning, inspektørboligen, er oppført i 1843, og er en av landets eldste eksisterende

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.166/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Jørgen Solstad Lotta Næckter Barbro Wedvik

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008 A 373 Alstadhaug kirke Konservering av kalkmalerier Brit Heggenhougen Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU NIKU Kunst og inventar 72/2008 1. Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 132/2012 B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 Hus Nr. 1a. «Direktørgården». Fargeundersøkelse av fasaden mot Bergmannsgata Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015. Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel. Fargeundersøkelse av fasade.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015. Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel. Fargeundersøkelse av fasade. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015 Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel Fargeundersøkelse av fasade. Oppdrag Fargeundersøkelse av fasade Oppdragssted Åkebergveien

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN»

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 131/2012 B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» Fargeundersøkelse av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015. Villa Grande. Fargeundersøkelse av lysthus.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015. Villa Grande. Fargeundersøkelse av lysthus. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015 Villa Grande Fargeundersøkelse av lysthus. Sammendrag Lysthuset tilhørende Villa Grandes hageanlegg ble trolig satt opp i løpet av 2. verdenskrig, under Vidkun

Detaljer

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY)

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) Det ble før oppstart av fargeundersøkelsene bestemt at tak og taklister i Festsalen, Altanværelset,

Detaljer

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen, der Karl Johans gate starter, fremstår fullt rehabilitert som en hvitaktig, klassisk bygning. I den andre enden, før Slottsbakken, er Universitetet

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.167/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Edwin Verweij Barbro Wedvik Rosendal. Baroniet.

Detaljer

0129 Magasin A. Verktøy: M 1:5000. image. Skriv ut bildet Last ned bildet

0129 Magasin A. Verktøy: M 1:5000. image. Skriv ut bildet Last ned bildet 0129 Magasin A image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Snitt. Magasin A sett fra magasinkanalen. Ombyggingsarbeider under innredning av nytt Fotomuseum sommeren 2000. Magasin A og Magasin

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tjøme kirke, tårn. Tilstandsvurdering med anbefaling av tiltak

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU Oppdragsrapport nr 45/2009 B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Brit Heggenhougen Fig 1. Baroniet Rosendal. Rom 207, Spisesalen,

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014. Mariakirken, Bergen. Fargeundersøkelse i sakristi

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014. Mariakirken, Bergen. Fargeundersøkelse i sakristi Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014 Mariakirken, Bergen Fargeundersøkelse i sakristi. Innhold Fargeundersøkelse i sakristi... 1 1. Bakgrunn... 3 2. Historikk... 4 3. Beskrivelse av rommet og dagens

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

A 68 FLESBERG STAVKIRKE

A 68 FLESBERG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 60 / 2014 A 68 FLESBERG STAVKIRKE Undersøkelse og behandlingsforslag for maling i himlingen Mille Stein og Edwin Verweij Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 250/2011 B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Mosaikk i Håkon VIIs gate under behandling Konservator Ellen Hole, NIKU, bearbeider et område med

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

Overflater og fasader

Overflater og fasader Eidsvollsbygningen 1814-2014 Eidsvollsbygningen 1814-2014 Overflater og fasader 1 Restaurering av kjelleren Tekst: Fete typer Design: Bardus Design Foto: Trond Isaksen Februar 2014 2 Eidsvollsbygningen

Detaljer

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014.

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014. Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

B f 248 Bryggen i Bergen Bygning IA nordre Bredsgården

B f 248 Bryggen i Bergen Bygning IA nordre Bredsgården Kunst og inventar nr 43/2006 B f 248 Bryggen i Bergen Bygning IA nordre Bredsgården Fargeundersøkelse av vest- og sør-fasaden Barbro Wedvik nm 111

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

A 128 RINGEBU STAVKIRKE

A 128 RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 169/2013 A 128 RINGEBU STAVKIRKE Konservering av dekor på korets østvegg Delrapport 3 Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk?

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? FORELESNING TIL BYGGESKIKKSEMINAR PÅ LEVANGER DEN 13/2 2012. Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? Hus i Rørvik med Jugend stil Huset kjennetegnes

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Sjømilitære Samfund, Horten kommune

Sjømilitære Samfund, Horten kommune NIKU Oppdragsrapport 17/2011 Sjømilitære Samfund, Horten kommune Fargeundersøkelser og forslag til tiltak i Kongesalen Jørgen Solstad Innhold Innledning... 3 Prosjektets bakgrunn og formål... 3 Metode...

Detaljer

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014.

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014. Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014.

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014. Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Statsrådsværelset og korridorer Stortinget i Oslo

Statsrådsværelset og korridorer Stortinget i Oslo Fargeundersøkelse av arkitekt Langlets interiører fra 1866 Statsrådsværelset og korridorer Stortinget i Oslo Fargeundersøkelse av arkitekt Langlets interiører fra 1866 Edwin Verweij Susanne Kaun 1 Statsrådsværelset

Detaljer

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 958 Antikk Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Full oversikt

Detaljer

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 129/2011 Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Figur 1: Kommunenes hus i Oslo med mosaikkene i Ruseløkkveien (til venstrte) og Håkon VIIs gate

Detaljer

Inngangsdører og porter

Inngangsdører og porter Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Inngangsdører og porter INNGANGSDØRER & PORTER Byantikvaren kan gi tilskudd til istandsetting av opprinnelige inngangsdører og porter til portrom. Se vår nettside:

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU NIKU Oppdragsrapport 140/2010 Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU Gjenanvendte bygningsdeler i Jostedalen kirke? Rapport I forbindelse med et prosjekt for Riksantikvaren

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge?

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge? Sett farge på døren La døren bli en del av interiøret, ikke bare et praktisk skille mellom to rom. Å male en av innerdørene dine krever ikke mye arbeid. Som vanlig er det rett verktøy og litt maling som

Detaljer

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Østfold Kommune: 106/Fredrikstad Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av ekster iøret Revidert rapport nr: 7/2014

B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av ekster iøret Revidert rapport nr: 7/2014 Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av eksteriøret Revidert rapport nr: 7/2014 19.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2015. Ulefos hovedgård. Fasadearbeider 2015-16. Status pr. september 2015.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2015. Ulefos hovedgård. Fasadearbeider 2015-16. Status pr. september 2015. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2015 Ulefos hovedgård Fasadearbeider 2015-16. Status pr. september 2015. Sammendrag Dato: 17.09.2015 Oppdragsgiver: Telemark museum v/ bygningsvernleder Thorbjørn Løberg

Detaljer

FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE

FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i

Detaljer

Kunnskap om husets historie og om materialbruken er selve grunnlaget for å kunne gjennomføre en restaurering som tilfredsstiller antikvariske

Kunnskap om husets historie og om materialbruken er selve grunnlaget for å kunne gjennomføre en restaurering som tilfredsstiller antikvariske 9. Dokumentasjon 9.3.1. Overflater: Fargeundersøkelse Vedlikehold av bygninger skjer gjerne ved at de males og tapetseres på nytt. I eldre hus kan det derfor være mange lag av maling og tapet. Ved restaurering

Detaljer

Oppdragsrapport Nr. 8/2010. Jon Brænne

Oppdragsrapport Nr. 8/2010. Jon Brænne Oppdragsrapport Nr. 8/2010 B. 46. Vestre Aker Universitetet i Oslo Fysikkbygningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser av vestibylen, korridorene mot øst og vest og trapperommet til 2. og 3. etasje

Detaljer

Fargetrapp på kjøkkenet i leiligheten. «Ein norsk heim i ei ny tid - 1905». Foto: Niels G. Johansen Norsk Folkemuseum FORSTENET TID

Fargetrapp på kjøkkenet i leiligheten. «Ein norsk heim i ei ny tid - 1905». Foto: Niels G. Johansen Norsk Folkemuseum FORSTENET TID Fargetrapp på kjøkkenet i leiligheten «Ein norsk heim i ei ny tid - 1905». Foto: 118 FORSTENET TID FARGER OG DEKOR NIELS GERHARD JOHANSEN Takket være tradisjonen med å male og tapetsere over gamle veggfarger

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014.

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr.

Detaljer

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien KOMPLEKS 2541 Magasin Skien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Magasin Nåværende funksjon: Magasin Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen LindabFargekart Alle regnbuens farger

lindab vi forenkler byggingen LindabFargekart Alle regnbuens farger lindab vi forenkler byggingen LindabFargekart Alle regnbuens farger Oversiktstabell - takrennesystem og båndtekking Nummer Navn Nærmeste NCS Nærmeste RAL Takrennesystem Båndtekking 001 Antikkhvit S 1002-G50Y

Detaljer

Håndholdt XRF for detektering av pigmenter i maling

Håndholdt XRF for detektering av pigmenter i maling Håndholdt XRF for detektering av pigmenter i maling Susanne Kaun (konservator) Hanne Moltubakk Kempton (malerikonservator) Bygningsvernkonferanse 2014 T045 Malingsteori, bindemidler og fargeanalyse Innhold

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014.

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014. Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Kornsjø stasjon. Fargeundersøkelse av adkomsthall, Stasjonsmesterens kontor og enkelte elementer i 2. etasje. G nr./b nr. 233/22

Kornsjø stasjon. Fargeundersøkelse av adkomsthall, Stasjonsmesterens kontor og enkelte elementer i 2. etasje. G nr./b nr. 233/22 Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 11/2013 G nr./b nr. 233/22 Kornsjø stasjon Fargeundersøkelse av adkomsthall, Stasjonsmesterens kontor og enkelte elementer i 2. etasje. Sammendrag Utvalgte rom i stasjonsbygningen

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 57/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Forprosjekt, konservering av limfargedekor Berg, Dagheid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Tilstandsrapport Vinje skole

Tilstandsrapport Vinje skole 1 2015 Tilstandsrapport Vinje skole Byggmester Ellen Giskås Inderøy 11.05.2015 2 Innhold: 1 Sammendrag. 2. Innledning. 3. Overordnet. 3.b Oversiktsbilder. 4. De enkelte bygningsdelene 5 Tekking, takkonstruksjon

Detaljer

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende.

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. Fargeguide for DEKKBEIS OG MALING NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. NYHET! Soft Look er en ny, moderne maling som gir huset et helmatt, tidsriktig og elegant utseende.

Detaljer

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling GAB nr: 182253936 Gnr/bnr: 51/3 Oppført: - 1961 Staten Roar Tønseth Sykehus Sykeavdelingen består av to parallelle, hvitpussete, treetasjes huskropper

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

Captain Dønvig s Life-saving Globe

Captain Dønvig s Life-saving Globe 2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel 16.12.2009 1. Innledning Skåtøy Vel s

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

A 147. Lomen nye kirke, Vestre Slidre

A 147. Lomen nye kirke, Vestre Slidre Mur og Mer Prosjekt/ Rapport 6/2013 A 147 Lomen nye kirke, Vestre Slidre Anbefaling av tiltak for vegger og himling i kirkerom Lomen nye kirke, Vestre Slidre Anbefaling av tiltak for vegger og himling

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,-

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,- Fargekart FA R G E - O G P R O D U K TG U I D E UTEN D Ø R S Verdi: kr. 20,- g j o c o. n o BESKYTTER OG FORNYER Helt strøkent! Transparente farger 635 630 658 649 Oljebeis Nytt treverk som har stått ubehandlet

Detaljer

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger MAUR ERSTATTET MED MUR landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger Hytten består av to bygnings volumer. Det høyeste volumet inneholder kjøkken, stue, hems og takterrasse

Detaljer

Undersøkelse av årsak til avflassing av maling på Forsvarets radom i Vardø

Undersøkelse av årsak til avflassing av maling på Forsvarets radom i Vardø FFI-rapport 2009/01109 Undersøkelse av årsak til avflassing av maling på Forsvarets radom i Vardø Arnt Johnsen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 16. juni 2009 FFI-rapport 2009/01109 108904 P: ISBN 978-82-464-1604-5

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR

FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR Rev 02.10.02 GENERELT Reguleringsplanen Skadberg Sør med store grønne fellesarealer. Det fine terrenget og eksisterende vegetasjon er innarbeidet i planen for å muliggjøre

Detaljer

Bryggen i Bergen. Svensgården.Bygning 4A og 5A. Fargeundersøkelse på vestfasaden 1111.

Bryggen i Bergen. Svensgården.Bygning 4A og 5A. Fargeundersøkelse på vestfasaden 1111. NIKU Oppdragsrapport nr. 113/2009 Bryggen i Bergen. Svensgården.Bygning 4A og 5A. Fargeundersøkelse på vestfasaden Tone Marie Olstad 111-11. 1111. B nin 4A til venstre, by nin.5a til ho re. 2008 Hodet

Detaljer

SKÅNSOM RENSNING OG UTBEDRING. av Stortingets fasade TEKNIKK

SKÅNSOM RENSNING OG UTBEDRING. av Stortingets fasade TEKNIKK fig. 1 Vindussmyg i annen etasje. Som man ser er det mye grønt der det ikke burde være det. Karmtreet viser også stort behov for nymaling fig. 2 Lagret kulekalk til fugemørtelen. Sandens kornkurve var

Detaljer

Inngangsdører og porter

Inngangsdører og porter Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Inngangsdører og porter INNGANGSDØRER & PORTER Byantikvaren kan gi tilskudd til istandsetting av opprinnelige inngangsdører og porter til portrom. Se vår nettside:

Detaljer

PREMIUM KVALITETSMALING SIDEN 1975

PREMIUM KVALITETSMALING SIDEN 1975 PREMIUM KVALITETSMALING SIDEN 1975 DRYWOOD - historie helt tilbake til 1893! Mange har ikke hørt om oss, men DRYWOOD har faktisk en historie helt tilbake til 1893! Det var da selskapet Creation UK LTD

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen LindabFargekart Alle regnbuens farger

lindab vi forenkler byggingen LindabFargekart Alle regnbuens farger lindab vi forenkler byggingen LindabFargekart Alle regnbuens farger Oversiktstabell - takrennesystem Nummer Navn Nærmeste NCS Nærmeste RAL Stål Takrennesystem Aluminium Takrennesystem 001 Antikkhvit S

Detaljer