Captain Dønvig s Life-saving Globe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Captain Dønvig s Life-saving Globe"

Transkript

1 2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel

2 1. Innledning Skåtøy Vel s avtale med Follo museum ble endelig avklart Sjøfartsmuseet ønsket at bøyen ble fjernet fra midlertidig lagring på Bygdøy så raskt som mulig og bøyen ble derfor transportert fra Sjøfartsmuseet til Skåtøy I følge avtalen mellom Skåtøy Vel og Follo museum skal det utarbeides en rapport som beskriver bøyens tilstand ved Skåtøy Vel s overtagelse av ansvaret for oppbevaring av bøyen. Bøyen er nå midlertidig plassert på Skåtøy i påvente på at Skåtøy Vel får satt opp et bygg der bøyen skal oppbevares under tak. En besiktigelse av bøyen ble utført av Skåtøy Vel ved Tor V. Dønvik. Tilstandsrapport av Dønvig s redningsbøye: Bøyen bærer preg av å ha stått utendørs i mange år uten vedlikehold, værbeskyttelse og konservering. Bøyen er sterkt angrepet av rust. Rustangrepene er trolig kritisk med tanke på bæreevne i veggene ved bunnen av bøyen. En foreløpig vurdering er at rustangrepene (flere gjennomrustede hull nær bunnen) utgjør en betydelig svekkelse av konstruksjonen. Det er trolig en risiko for at bøyen kan deformeres (sige sammen der veggene er rustet vekk ved bunnen) på grunn av bøyens egen vekt. De belastninger som transport og flytting av bøyen medfører, øker ytterligere risikoen for deformasjon.

3 2. Den etterfølgende tabellen med billeder og beskrivelser dokumenter bøyens nåværende tilstand. 1 Bildet viser hele bøyen: Generelt er de øvre deler i relativt god stand og representerer ikke noe problem med tanke på at bøyen fremtidig skal oppbevares innendørs. Det er noen synlige rester av maling på øvre halvdel av bøyen. Dette er trolig rester etter logo og reklame for Stabil Lakk og Malingsfabrikk fra den tiden bøyen var plassert utenfor denne fabrikken. De to mannhullene er punktsveiset og rimelig intakte, likeså koøyet som er påsveiset et innvendig lokk. Noen detaljer som løfteører og andre festeanordninger og gjennomføringer er intakte eller i det minste synlige. Bøyen kan nå ikke inspiseres skikkelig innvendig da mannhullene er tettet. 100 cm 80 cm 40 cm 6 cm 100 cm 2 Gjennomrustet nær bunnen. Det er en stor del av periferien nær bunnen som er gjennomrustet. Omkretsen i bunn er ca 630 cm. Som bildene ved siden av viser utgjør den mest gjennomrustede delen ca 325 cm. Altså mer enn halvparten av periferien ved bunn er i stor grad gjennomrustet. Som vist på bildene ved siden viser er det igjen gods kun for; en del på ca 6 cm og en del på ca 40 cm; av denne delen av periferien som er på ca 325 cm. Disse små stykkene med gjenværende gods er også angrepet av rust og det er vanskelig å vurdere om gjenværende deler veggen her har tilstrekkelig styrke til å bære vekten av bøyens øvre del. 3 Konstruksjonen er modifisert i nyere tid En nærmere sjekk av platearbeidet på bøyen viser at øvre halvkule er klinket sammen med synlige nagler som originalt. I skjøten mellom øvre og nedre halvkule er det ingen synlige nagler. Som bildene ved siden viser er det tydelig at denne skjøten på midten nå er sveiset. I tillegg er stålplatene i den nederste delen også sveiset sammen fra midten og ned til bunn av bøyen. Dette kan tyde på en slags ombygging, trolig fordi bøyen ble brukt som lagertank på malingsfabrikken.

4 4 Mannlukene er i stor grad inntakt Som det fremgår av bildene ved siden av er mannlokket punktsveiset fast i den originale åpningen. Innvendige hengsler eller festeanordninger er ikke sjekket da dette krever entring av bøyen. Disse mannlokkene må åpnes for å kunne entre bøyen. Begge mannlukene ser ut til å være i likeverdig og i rimelig god stand. Det er trolig enkelt å kutte vekk de sveisede punktfestene på mannlokket for lettere å kunne se inn og eventuelt entre bøyen. Å løsne mannlokkene kan trolig gjøres uten å forringe bøyen nåværende tilstand. Hullet for det opprinnelige lufterøret på toppen av bøyen er for lite til å kunne entre bøyen. 5 Bøyen innvendig Som det fremgår av øverste bildet ved siden fra topp mot bunn er det meste av bunnen dekket av en blanding av skrot, løs rust, grus og jord. Dette skriver seg trolig fra perioden bøyen var lagret ute ved malingsfabrikken uten overdekning og tilsyn. Dette er trolig en av årsakene til den kraftige opprustingen nær bunnen da dette skrotet holder på fuktighet. Det går kanaljern fra toppen av bøyen og ned til bunnen. Eventuelle rustangrep nær bunnen er umulig å inspisere uten å entre bøyen. Neste bilde viser nærbilde tatt gjennom åpningen ved bunnen. Der ser en at jord og grus dekker bunnen. Pilen viser rester av en innvendig skillevegg i bunnen av bøyen. Bøyen hadde opprinnelig dobbelt bunn og dette er trolig en skillevegg mellom de forskjellige kammer i denne dobbeltbunnen. Skilleveggen kan ha betydning for bunnens bæreevne: En kan også se restene av en tønne som trolig ikke er noe annet enn skrot som er lempet inn i bøyen mens den var plassert utenfor malingsfabrikken. Det nederste bildet viser tydelig et sted der også bunnflaten er gjennomrustet. Om det er flere hull i bunnplaten kan ikke sjekkes uten å fjerne skrotet. Det er heller ikke mulig å danne seg et bilde av bunnens tilstand uten at det foretas en fjerning av skrotet.

5 3. Skåtøy Vels vurdering og anbefaling Basert på dokumentasjonen i tabellen over anbefaler Skåtøy Vel følgende: a) Follo museum (eventuelt med støtte fra Sjøfartsmuseet eller andre) vurderer og melder tilbake til Skåtøy Vel om tilstandsrapporten er god nok som dokumentasjon av bøyens nåværende tilstand. b) Skåtøy Vel anbefaler at punktsveisene på mannlokkene forsiktig slipes vekk slik at bøyen kan entres og rengjøres. Skåtøy Vel kan ta ansvaret for å gjøre dette, vi har tilgang til fagfolk som har lang erfaring fra stålarbeider ved tidligere Tangen verft i Kragerø. Dette arbeidet bør gjøres så raskt som mulig og senest på våren når det ikke lenger er frost og snø. Her krevers en aksept fra Follo museum før arbeid iverksettes. c) Basert på innvendig inspeksjon, etter at bunnen er rengjort, gjøres en vurdering av behovet for og eventuelt hvordan bunnen skal sikres mot siging og deformasjon. Foreløping kan det se ut som det fins to alternativer for forsterkning: I. Stemple med treverk / stendere fra periferien i bunnen innvendig opp mot toppen av bøyen. II. Punktsveise noen flattjern fra periferien i bunnen og til nedre del av bøyen vegger over der hvor bøyen er gjennomrustet. Etter en eventuell rengjøring av bøyen vil Skåtøy Vel levere en ny rapport til Follo museum med en eventuell anbefaling om hvordan bøyen kan forsterkes før den transporteres inn i nytt bygg. d) Andre forhold med tanke på framtidig oppbevaring og konservering. I. Ved rengjøring av bøyen (og eventuell forsterkning) innvendig vil trolig bøyen kunne oppbevares under tak i et tett bygg i mange år uten vesentlig forringelse på grunn av rust. For å sikre seg ytterligere mot rust bør det vurderes en enkel rustbehandling etter gamle velprøvde metoder. For eksempel forsiktig rustpikking og børsting etterfulgt av en behandling med kokt linolje eller lignede. II. Tilbakeføring eller restaurering av bøyen til bøyen opprinnelige utseende og konstruksjon synes urealistisk. Dette til dels på grunn av graden av rustangrep og til dels de endringer med sveising og lignede som er gjort med bøyen i nyere tid. Det finnes detaljerte tegninger og gamle fotografier som tydelig dokumenterer hvordan bøyen opprinnelig så ut, slik at behovet for at bøyen nå må fremstå som originalt ikke vurderes som av vesentlig betydning. Follo museum inviteres til å bistå Skåtøy Vel med en inspeksjon nå hvis det er behov for det (ref. punkt a over) og/eller etter at bøyen er innvendig rengjort (ref punkt b over). Skåtøy For Skåtøy Vel Tor Verner Dønvik