Grønt Flagg kom i gang! Grønt Flagg oppstartssamling, Trondheim v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønt Flagg kom i gang! Grønt Flagg oppstartssamling, Trondheim 16.9.15 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway"

Transkript

1 Grønt Flagg kom i gang! Grønt Flagg oppstartssamling, Trondheim v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway

2 Innledning FEE Norway Hva er Grønt Flagg? Oversikt De 7 kriteriene Søknadsprosessen Hvorfor Grønt Flagg? Kontakt

3 Foundation for Environmental Education FEE Norway er en del av det internasjonale nettverket Foundation for Environmental Education (FEE) Tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering FEE er en NGO med en medlemsorganisasjon i hvert av pt 67 medlemsland i Europa, Nord og Sør-Amerika, Afrika, Asia og Oceania Formålet er å stimulere bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning

4 FEE s programmer Blue Flag (Blått Flagg) Eco-Schools (Grønt Flagg) Young Reporters (YRE) Learning About Forests (LEAF) Green Key

5 FEE Norway Driver FEE s programmer i Norge Stiftet i 1998 (medlemsland #21) Kontor i Kristiansand og Oslo Driver også Green Key, Blått Flagg og Miljøgodkjent Arrangement Styre: Miljødirektoratet, NHO Reiseliv, Norges Naturvernforbund og Skogbrukets kursinstitutt

6 Hva er Grønt Flagg? Internasjonal miljøsertifiserings ordning for barnehage, grunnskole og videregående skole Formålet er å stimulere bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning Sikrer kontinuitet og barn og elevers aktive deltakelse i miljøtiltak Like kriterier for alle land som deltar

7 Eco-Schools - historie og utvikling Etablert i 1994 som et resultat av behov identifisert på Rio-konferansen i 1992 Utviklet av FEE i samarbeid med EU kommisjonen I 2003 ble Eco-Schools identifisert som den ideelle formen/initiativet for utdanning for bærekraftig utvikling (ESD) Et av de viktigste tiltakene for måloppnåelse av FNs tiår for bærekraftig utvikling

8 Eco-Schools internasjonalt Over enheter over 60 land deltar Involverer mer enn 14 millioner barn/unge Involverer mer enn 1,2 millioner pedagoger

9 Medlemsland 1. Australia 16. Island 31. Makedonia 46. Skottland 2. Bahamas 17. Iran 32. Marokko 47. Slovenia 3. Belgia 18. Irland 33. Mexico 48. Slovakia 4. Brasil 19. Italia 34. Mongolia 49. Sør-Afrika 5. Brunei 20. Japan 35. Nederland 50. Spania 6. Bulgaria 21. Jordan 36. New-Zealand 51. Sverige 7. Chile 22. Kasakhstan 37. Nord-Irland 52. Tsjekkia 8. Danmark 23. Kenya 38. Norge 53. Tunisia 9. Dom. Republikk 24. Latvia 39. Polen 54. Tyrkia 10. England 25. Litauen 40. Portugal 55. Tyskland 11. Finland 26. Kina 41. Puerto Rico 56. Uganda 12. Frankrike 13. Ghana 14. Hellas 15. India 27. Kroatia 28. Kypros 29. Malta 30. Malaysia 42. Romania 43. Russland 44. Serbia 45. Singapore 57. De forente arabiske emirater 58. USA 59. Wales 60 + Indian Ocean

10 Vennskap og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser Byåsen skole i Trondheim har vennskapsskole i Ghana Åsen skole i Lørenskog har vennskapsskole som også er Grønt Flagg sertifisert i Polen

11 Status og potensial Norge registrerte enheter barnehager, grunnskole, vgs barn og unge 17 av 19 fylker 98 av 432 kommuner Totale tall Barnehager: Grunnskoler: Videregående skoler: 620 Universiteter og høyskoler: 85

12 Grønt Flagg Utdanning for bærekraftig utvikling Tverrfaglig, ihht. kompetansemål i mange fag Stimulere til kritisk tenkning og problemløsing Elevene/barna deltar aktivt i beslutninger om metodebruk i opplæringen Tar opp lokale så vel som globale tema Metodemangfold fremmer læreprosessen Bidrar til aktive læringsarenaer Bidrar til kompetanseøkning for lærere I tråd med KDs strategi for utdanning for bærekraftig utvikling

13 Oversikt De 7 Grønt Flagg kriteriene Andre krav Søknadsprosessen

14 De 7 kriteriene 1. Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes 2. Det skal utføres en miljøgjennomgang 3. Miljøtema skal velges og en miljøhandlingsplan for periodens prosjekt skal utarbeides 4. Prosjektet skal evalueres, rapporteres og følges opp. 5. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanene ved de ulike trinnene, eller til barnehagens rammeplan. 6. Lokalmiljøet skal involveres 7. Miljøregler skal utarbeides Viktigst: Alle elevene ved skolen og barna i barnehagen skal involveres i miljøarbeidet!

15 1. Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes Skal være første steget mot deltakelse! Miljørådet være den drivende kraften Skal sørge for at hele skolen og barnehagen involveres i Grønt Flagg arbeidet! Har ansvaret for å utarbeide skolen, eller barnehagens miljøpolicy Let fram de engasjere ansatte Skole: Let fram de engasjerte elevene Barnehage: Kan de eldste barna være med på noen av møtene?

16

17 2. Det skal utføres en miljøgjennomgang 2 versjoner - skole og barnehage Verktøy som gir indikasjoner på hvor fokuset for Grønt Flagg arbeidet bør ligge Elever skal ha ansvaret for skoler De eldste barna i barnehagen bør inkluderes

18 Går inn på de fleste GF temaene Bidrar til Tips og ideer til hva dere kan jobbe med Involvere elevene/barn i kartlegging og planleggingen Gjør det enkelt å følge med på utviklingen og fremgangen Miljøgjennomgang

19 3. Miljøtema skal velges og en miljøhandlingsplan for periodens prosjekt skal utarbeides Hovedregel; ett tema i året Eksempel skoler; År 1: Avfall og kildesortering År 2: Gjenbruk og avfallsreduksjon År 3: Energi og strømsparing År 4: Transport og fysisk aktivitet, osv.. Eksempel barnehager; År 1: Avfall og kildesortering År 2: Gjenbruk År 3: Kompostering og kjøkkenhage År 4: Energi Osv..

20 Miljøhandlingsplan Bruk gjerne malene som vi har utarbeidet innen ulike tema Miljøhandlingsplanen skal inneholde: Informasjon om miljørådet Periodens tema Beskrivelse av planlagte tiltak en aktivitetsplan Hvilke trinn/avd. som involveres i hvilke tiltak og aktiviteter

21 Mye brukte temaer Avfall (gjenbruk, kompostering) Energi og klima Kosthold og fysisk aktivitet Vann Uteskole Skog Gjest i naturen Planter og dyreliv Biologisk mangfold Kulturminner og kulturlandskap Økologisk dyrking Transport/Trafikksikkerhet Skolegård / uteområdet Inneklima Nord-Sør problematikk og rettferdig handel (Fairtradeskole)

22 4. Prosjektet skal følges opp, evalueres og rapporteres Oppfølging og evaluering Søknadsprosessen Søknad om registrering Søknad om førstegangssertifisering Søknad om fornyet sertifisering

23 Oppfølging og evaluering Få informasjon om dagens status gjennom miljøgjennomgangen Finn ut hvilke indikatorer det kan være lurt og gøy å følge med på Evaluer prosjektets resultater vha registreringer gjort underveis Evaluer elevenes og barnas medvirkning og deltakelse Inkluder informasjon om dette i prosjektrapporten

24 Søknadsprosessen 1. Søknad om registrering i programmet 2. Valgt tema og planlagte tiltak implementeres 3. Søknad om sertifisering kan sendes minimum 6 måneder etter at prosjektet er satt i gang 4. Denne søknaden vurderes på grunnlag av måloppnåelse i forhold til de 7 Grønt Flagg kriteriene 5. Krav om årlig resertifisering

25 Tre deler: Søknad om registrering 1. Utfylt søknadsskjema, Søknad om registrering 2. Miljøgjennomgang 3. Miljøhandlingsplan

26 Elektronisk, online søknad på soknad.fee.no Søknad om sertifisering Link til søknaden finner dere på Brukermanual og link kommer også på mail Den elektroniske søknaden vil ta dere steg for steg gjennom de 7 kriteriene

27 Elektronisk søknadsprogram

28 Elektronisk søknadsprogram Registrer bruker og få tilsendt passord Logg inn og start søknaden Hvert spørsmål i søknaden har informasjon om hvordan det kan og skal besvares Huk av Beskriv Eller last opp dokumentasjon Krav til vedlegg /dokumentasjon Miljøpolicy Miljøgjennomgang obligatorisk fra neste år Miljøhandlingsplan Prosjektrapport, ved søknad om sertifisering Miljøregler

29 Tema Beskrivelse av gjennomførte tiltak og resultater Pedagogisk innhold, informasjon (intern/ekstern), presseomtale etc. Evaluering Vedlegg: Bilder, tegninger, etc. Prosjektrapport

30 Prosjektrapport, eksempel

31 Ta utgangspunkt i forrige års miljøhandlingsplan, lag kolonner, og fyll inn

32 5. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanene ved de ulike trinnene, eller til barnehagens rammeplan Barnehageloven 1, andre ledd: Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Rammeplanen 7 fagområder Det er pr i dag utviklet 10 temahefter innen disse fagområdene som skal støtte barnehagens arbeid med innføringen av den nye barnehage loven

33 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen, og mellom mennesket og naturen Barnehagen skal bidra til at barna; opplever naturen og undring over naturens mangfold Rammeplanen s. 38 opplever glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen får erfaringer med og kunnskaper om dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden Rammeplanen s. 39

34 Kunst, kultur og kreativitet

35 3. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanene ved de ulike trinnene, eller til barnehagens rammeplan Opplæringsloven og forskriften 2-3. første ledd, Innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen Grunnskoleopplæringen skal omfatte religion, livssyn, etikk, norsk, matematikk, fremmedspråk, kroppsøving, kunnskap om hjemmet, samfunnet og naturen, og estetisk, praktisk og sosial opplæring Generell del det miljøbevisste mennesket det meningssøkende, det arbeidende, det integrerte, det samarbeidende, det allmenndannende og det skapende mennesket.

36 Eksempler på kompetansemål Mat og helse etter 4. trinn Lage trygg mat Sette sammen frokost, skolemåltid og mellommåltid i tråd med rådgivning for et sunt kosthold fra helsemyndighetene Velge ut mat og drikke som med i ett sunt kosthold Naturfag etter 7. trinn Gjøre rede for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt Samfunnsfag etter 10. trinn Forklare og drøfte variasjon i levekår i ulike deler av verden og sammenlikne og vurdere de store forskjellene mellom fattig og rik Drøfte premisser for en bærekraftig utvikling

37 Realfag for fremtiden (KD) Strategi for styrking av realfagene Verden står ovenfor store utfordringer knyttete til for eksempel klimaendringer og energibehov. Dette er utfordringer som ikke kan løses uten forskning og eksperimentering i realfagene (s.10) Naturfagene skal gi kjennskap til naturen, positive naturopplevelser og gjennom det en sterk bevissthet om miljøvern. Dette er bare mulig dersom naturmiljøene brukes som en praktisk arbeidsarena i naturfagene (s.17) Nettverk for miljølære Finn aktiviteter via læreplanreferanser

38 6. Lokalmiljøet skal involveres og informeres Foreldrene; gjennom foreldremøter bør de informeres om årets tema og planlagte tiltak Gå til media med funn, skriv artikler, Reklamer resultatene Finn gode samarbeidspartnere Innfør miljølekser

39 7. Miljøregler skal utarbeides Utvikles i forkant eller i løpet av prosjektperioden Skal henges opp på alle avdelinger, i alle klasserom En fin måte å involvere alle trinn og avdelinger i Grønt Flagg prosjektet

40 Organisering av Grønt Flagg FEE Norway Kommuner, fylkeskommuner, o.a. Skoler og barnehager Behandler søknader om registrering og sertifisering Koordinerer med kontaktpersoner i kommuner/fylkeskommuner etc. Sender ut nyhetsbrev, og svarer på henvendelser og spørsmål fra kontaktpersoner i kommuner/fylkeskommuner og ved skoler og barnehager Bistår skoler og barnehager direkte Vedtak, mål og planer Klima- og energiplan Økonomisk støtte, engasjerer konsulenter Jobber kontinuerlig med miljøprosjekter i henhold til kriteriene Rapporterer årlig til FEE Norway Benytter det nasjonale og internasjonale nettverket

41 Hvorfor Grønt Flagg? Verktøy for miljøledelse og å løfte fram miljøundervisningen på skolen og i barnehagen Sikrer kontinuitet i miljøarbeidet En fysisk anerkjennelse, skaper engasjement blant både barn og voksne Bidrar til at barn og elever deltar i aktive og praktiske miljøopplærende aktiviteter

42 Kontaktinformasjon Marit Kjellesvik E-post: Tlf.: Web: Ikke nøl med å ta kontakt på telefon eller mail dersom dere skulle ha noen spørsmål!

Grønt Flagg seminar Nedre Romerike 12.03.2013 Anne Grethe Glørstad Grønt Flagg koordinator FEE Norway

Grønt Flagg seminar Nedre Romerike 12.03.2013 Anne Grethe Glørstad Grønt Flagg koordinator FEE Norway Grønt Flagg seminar Nedre Romerike 12.03.2013 Anne Grethe Glørstad Grønt Flagg koordinator FEE Norway Miljøstiftelsen FEE Norway Administrerer Grønt Flagg i Norge Ideell privat stiftelse Kontor i Kristiansand

Detaljer

Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010. Innhold: I dette nyhetsbrevet

Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010. Innhold: I dette nyhetsbrevet Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg Nyhetsbrev Nr. 2-10 Juni 2010 Innhold: I dette nyhetsbrevet Miljøpriser til Grønt flagg skole, barnehage og kontaktperson Antall, form og rom i Soria Moria barnehage Norges

Detaljer

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager

Velkommen. Grønt Flagg Saxenborg barnehage. Grønt Flagg Byåsen barnehager Velkommen Grønt Flagg Saxenborg barnehage Grønt Flagg Byåsen barnehager Bakgrunn Grønn Barneby År 2000 utfordret Blekkulf Miljødektektiver Oslo kommune til å bli en Grønn barneby 19.08.2002 mottok Trondheim

Detaljer

Søknad om Sertifisering

Søknad om Sertifisering Søknad om Sertifisering Grønt Flagg Vår skole/barnehage har gjennomført et miljøprosjekt i henhold til Grønt Flagg kriteriene. Vi søker med dette om Miljøsertifisering og tildeling av det grønne flagget

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Grønt Flagg som pedagogisk paraply

Grønt Flagg som pedagogisk paraply Grønt Flagg som pedagogisk paraply - Kan tas i bruk for å sikre en del krav til kommunen Anne Grethe Glørstad, Grønt Flagg koordinator, FEE Norway Levanger, 28.08.2013 Grønt Flagg Fungerer som et godt

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del

ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del 1 INNHOLD 1: INNLEDNING 3 2: LOVGRUNNLAG 3 3: RAMMEPLANEN, - EN FORSKRIFT TIL LOVEN 4 3.1: Fagområdene 4 3.1.1: Kommunikasjon, språk og tekst 4 3.1.2: Kropp, bevegelse,

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Innledning Høsten 2008 kom Veilederen Fra Eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Veilederen har anbefalinger om tilrettelegging av samarbeid og beskrivelse

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser

Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser Bymarka friluftsbarnehager Sverresborg friluftsbarnehage og Ferista friluftsbarnehage Årsplan 2014-2015 Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser Bymarka friluftsbarnehager 2014-2015

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Temanotat 2/2012. Utdanning for bærekraftig utvikling. En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet.

Temanotat 2/2012. Utdanning for bærekraftig utvikling. En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet. Temanotat 2/2012 Utdanning for bærekraftig utvikling En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2/2012 Utdanning for bærekraftig utvikling

Detaljer

REGNSJEKKEN 2006. Brukerevaluering

REGNSJEKKEN 2006. Brukerevaluering REGNSJEKKEN 2006 Brukerevaluering REGNSJEKKEN 2006, Brukerevaluering Innhold Sammendrag 4 Innledning 7 Evaluering av Regnsjekken 2006 10 Resultater fra spørreundersøkelsen 12 Drøfting og konklusjoner 30

Detaljer

nnledning Vannprogrammet følger opp læreplanens intensjoner Vannprogrammet gir rom for lokal handling

nnledning Vannprogrammet følger opp læreplanens intensjoner Vannprogrammet gir rom for lokal handling I nnledning Vannprogrammet følger opp læreplanens intensjoner Internasjonale avtaler forplikter norske skolemyndigheter til å sørge for at elever får opplæring til miljøbevissthet og aktiv deltaking i

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer