Lier kommune Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. ennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller aramedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2

3 SAKSLISTE: Saksnr 22/2008 Godkjenning av protokoll 23/2008 Meldinger 52/2008 Status for kommunens integrasjonsarbeid ved utgangen av 1. tertial /2008 Melding til tjenesteutvalgets møte den /2008 Melding etter bestilling fra Tjenesteutvalgets møte /2008 Plan for idrett og fysisk aktivitet /2008 Referat SU /2008 Oversikt avvik 1.kvartal /2008 Melding om fremtidig bruk av barne- og avlastningsboligen 59/2008 Rapport fra Fylkesmannen etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenester i Lier kommune 60/2008 Registrering av kulturminner som oppgave for de kommunale fritidsklubbene 24/2008 Godkjenning av forprosjekt Høvik Stoppen skoleanlegg 25/2008 Forslag til Rusmiddelpolitisk Handlingsplan for perioden /2008 LHL's dagsenter - valg av medlem/varamedlem til styret 27/2008 Avtale mellom kulturskolen og skolekorpsene - betaling for korpselever 28/ Tertialrapport 2008

4 22/2008 Godkjenning av protokoll

5

6 23/2008 Meldinger

7 Lier kommune MELING Saksmappe nr: 2007/2281 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 52/2008 Tjenesteutvalget Status for kommunens integrasjonsarbeid ved utgangen av 1. tertial Som det fremgår av vedtaket om Mål og normer for Lier kommunens integrasjonsarbeid,(sak 28/2007 i Helse-, miljø- og samfunnsutvalget) skal rådmannen hver tertial rapportere til politisk nivå om fremdrift, omfang og tiltak i dette arbeidet. Rapporten skal også sees i sammenheng med rapporteringen av tiltak knyttet til kommunestyrets vedtak om Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (Sak 16/2008). Overordnet mål Lier kommune skal være et flerkulturelt og inkluderende samfunn som innvandrere skal ta del i, og føle tilhørighet til. Forholdene skal legges til rette for at innvandrere kan tilpasse seg en ny og fremmed kultur. Hovedmål Styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. Personer med innvandrerbakgrunn har samme rett til kommunale tjenester, og samme ansvar for å følge lover og regler som etnisk norske. Mål for Lier kommunes arbeid mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap: Jenter bosatt i eller med tilhørighet i Lier kommune skal beskyttes mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og gis reell kontroll over egen kropp og seksualitet. Status: 3. tertial tertial 2008 I arbeid herav i kombinasjon med skole 5 1 ideregående skole 2 7 Kurs i regi av NA 5 3 oksenopplæring Introprogram 4 4 Hjemmeværende med barn 5 0 Sosialstønad 5 11 Flyttet Annet* 5 1 Sum * ASO, attføring, rus, funksjonshemmet, fengsel

8 3. tertial 2007 omfatter de som startet i Introduksjonsprogram i perioden tertial 2008 omfatter de som startet i Introduksjonsprogram i perioden Hver person som bosettes skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, slik at målet om arbeid og økonomisk selvstendighet kan oppnås i løpet av 2 år. Status: 3. tertial tertial 2008 Antall som har deltatt* 9 8 * Nye flyktninger som er bosatt etter avtale, samt familiegjenforente For å styrke helse og læreevne skal trim være en obligatorisk daglig aktivitet. Status: 3. tertial tertial 2008 Antall som har deltatt i daglig fysisk aktivitet 8 6 * Nye flyktninger som er bosatt etter avtale, samt familiegjenforente Antall flyktninger som har etterspurt grunnskoleopplæring og norskopplæring for å kunne kvalifisere seg for videregående skole. Status: 3. tertial tertial 2008 Antall som har etterspurt grunnskole-/norskopplæring* 0 5 Antall som har fått grunnskole-/norskopplæring 1 får per i dag norsk i vår regi. 4 er søkt inn på grunnskolekurs i rammen fra høsten. * Gjelder blant alle flyktninger Antall nyankomne innvandrerforeldre som har fått kunnskapsformidling om norske normer og levesett og blitt styrket i rollen som oppdrager. Status: Antall som har fått kunnskap om norske normer/levesett 3. tertial tertial Totalt 133 personer har hatt norsk og samfunnskunnskap ved Lier voksenopplæring. Av disse har 29 personer i tillegg hatt samfunnskunnskap på eget språk i rammen i uke 8.

9 Antall barn av bosatte flyktninger som har begynt i introduksjonsprogram som har manglet barnehageplass. Status: 3. tertial tertial 2008 Antall barn som har manglet barnehageplass 0 0 Antall flyktninger som ved ankomst til Lier har gjennomgått en obligatorisk helsesjekk, og ved behov henvist videre til spesialbehandling, og antall av disse hvor det har foreligget behov for behandlingsbistand i forhold til den psykiske helsa. Status: 3. tertial tertial 2008 Antall mottatte med obligatorisk helsesjekk* antall av disse som er henvist til spesialbehandling** antatt av disse med behandlingsbehov pga psykisk 1 2 lidelse * Nye flyktninger som er bosatt etter avtale, samt familiegjenforente ** Spesialbehandling er definert som alt det de må ha henvisning til fra lege Tiltak for at ansatte i Lier kommune får økt sin kompetanse i arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner. Status: Kompetansetiltak og antall som har deltatt 3. tertial tertial 2008 Helsesøstre på kurs på Sykehuset Buskerud HF 12 0 et er planlagt kurs for medarbeidere innenfor helsetjenesten og grunnskolen. Helsedirektoratet har gitt midler slik at vi i sommer kan ha åpen helsestasjon for kvinner fra land som praktiserer kjønnslemlestelse. Familier med døtre skal aktivt engasjeres i dialog med informasjon om historisk bakgrunn for tradisjonen i sin egen kultur, norske historiske paralleller, fysiske og psykiske sider ved lemlestelsen, grunnleggende kvinnesyn i deres egen kultur og bakgrunnen for norsk lovgiving og rådende kvinnesyn. Status: 3. tertial tertial 2008 Antall familier med døtre i aktuell alder Ikke oppgitt 42* Antall av disse det har vært en aktiv dialog med Ikke oppgitt 13 *ette er tall fra skolene Hegg, Lierbyen, Hallingstad og Tranby. Antallet kan være høyere. Lier kommune skal påpeke at jenters integritet vil bli fulgt opp og at brudd på dette lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse, vurdering av omsorgssvikt osv. edkommende skal underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig. Status: 3. tertial tertial 2008 Antall familier med døtre i aktuell alder* Ikke oppgitt 0 Antall som har underskrevet erklæring 0 0 Antall politianmeldelser for brudd på lovverket Ikke oppgitt Antall meldt til barneverntjenesten 2

10 * Nye flyktninger som er bosatt etter avtale, samt familiegjenforente ed bosetting av nye flyktninger fra de land som praktiserer kjønnslemlestelse, tar NA opp temaet under det første informasjonsmøte. Flyktningene må underskrive en erklæring at de har forstått lovforbudet. I første halvdel av 2007, innkalte NA 14 foreldre fra aktuelle land, og disse underskrev erklæringen. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner skal det legges til rette for kultur og fritidsaktiviteter. Status: Kultur- og fritidstiltak og antall som har deltatt 3. tertial tertial 2008 Flerkulturell bokkafe på biblioteket 8. mars 0 eltagere ikke oppgitt 2008 er av Kultur- og kirkedepartementet fastsatt som et kulturelt mangfoldsår. et er etablert et virksomhetsovergripende fellesforum der NA, oksenopplæringen, Grunnskolen, Bibliotek og Kultur og fritid, deltar. ette forum skal være en drøftingsarena og utgangspunkt for konkrete prosjekter i 2008 og framover. Bl.a. planlegges en utstilling og flere arrangementer på Lier Bygdetun under overskriften "Ekte liung. Myter og mangfold". Kultur og fritid bidrar også i år med tilskuddsmidler for å sikre fotballaget som oksenopplæringen tok initiativ til. NA-kontoret gir tilskudd på opptil kr til barn/unge opp til 25 år, for aktuell fritidsdeltakelse. Kultur og fritid en kontaktflate mot frivillige organisasjoner som er tatt i bruk, men som nå vil tas mer i bruk for å bidra til integrering og deltakelse i organisasjonslivet. Lier kommune etablerer rutiner og prosedyrer som gjør at kommunens ansatte er kjent med problemstillinger og fakta knyttet til kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og at de følger opp de nasjonale handlingsplanene mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. irksomhetene har etablert rutiner og prosedyrer som gjør at kommunens ansatte er kjent med problemstillinger og fakta knyttet til kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. isse kan imidlertid gjøres mer kjent, slik at alle ansatte har god kunnskap, slik at de både følger opp de nasjonale handlingsplanene mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og de tiltak Lier kommune setter i verk. Kommunens overgrepsteam skal koordinere kommunens arbeid både overfor ansatte og innbyggere, og det skal utarbeides en informasjonsbrosjyre om arbeidet mot kjønnslemlestelse, og tvangsekteskap. Overgrepsteamet utstyres med eget direktenummer. Overgrepsteamet har hatt tre møter og hvor ett av de hadde kjønnslemlestelse og tvangsekteskap som tema. Overgrepsteamet har utarbeidet en informasjonsbrosjyren og det vil bli utarbeidet en brosjyre som spesielt omhandler kjønnslemlestelse irektenummeret til Overgrepstemaet er etablert og er gjengitt på den eksisterende brosjyren. Rådmannen tar et initiativ overfor Buskerud fylkeskommune for å sikre sammenhengen mellom kommunens og fylkeskommunens arbeid mot tvangsekteskap i de videregående skolene i Lier. Skolehelsetjenesten vil stå sentralt i dette arbeidet. Status: Arbeidet er i gang, men det er ikke laget et system som sikrer at vi samarbeider eller utveksler erfaringer. Rådmannen tar sikte på at dette er utarbeidet i løpet av året. Bl a vil det være

11 samarbeid med de videregående skoler med elever som har vært på ferie i hjemlandet eller ikke møtt til nytt skoleår. Lier kommune tilbyr frivillig avtale til alle familier fra risikoområder i forhold til kjønnslemlestelse om underlivskontroll av døtre ved ulike alderstrinn fra spedbarn til senpubertet. Slik kontroll utføres kun av kvinnelig og kompetent helsepersonell. Status: 3. tertial tertial 2008 Antall familier som er tilbudt frivillig avtale Ikke aktuelt 0 Antall barn dette omfatter Ikke aktuelt 0 Hvor mange barn er det utført underlivskontroll av Ikke oppgitt 0 Hva har kontrollene vist? - - e økonomiske konsekvensene for gjennomføring av målene for kommunens integrasjonsprogram vil håndteres ved rulleringen av Handlingsprogrammet.

12 Lier kommune MELING Saksmappe nr: 2008/1539 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 53/2008 Tjenesteutvalget Melding til tjenesteutvalgets møte den Melding om bruk av sykehjemsplasser, legges frem i møte.

13 Lier kommune MELING Saksmappe nr: 2008/1924 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 54/2008 Tjenesteutvalget Melding etter bestilling fra Tjenesteutvalgets møte Tone Svendsen (AP) bestilte i Tjenesteutvalgets møte den , en melding om følgende: AP ber om en melding vedrørende Gifstad. Gifstad har tilsynelatende blitt noe helt annet enn vi opprinnelig skulle ha. Et alders-/sykehjem har blitt ordinære boliger uten de tjenester og kveliteter som var tiltenkt boligene. et er behov for informasjon om status, historikk og fremtidsutsikter vedrørende: 1) Hvorfor er ikke alle leilighetene utleid? Hvor er brukerne? 2) Hvem betaler husleie for boliger som ikke er i bruk? 3) Hva har skjedd med heldøgns bemanning? 4) Hvordan fungerer tilknytning mellom beboerne på Gifstad og dagsenteret? 5) Husleie ift tenkt brukergruppe? Kan brukere påregne bostøtte? Rådmannen ønsker i denne melding, rent summarisk, å gjengi de ulike beslutningspunkter knyttet til boligene på Gifstad, og deretter besvare spørsmålene 1-5. Bakgrunn I forbindelse med behandlingen av Handlingsprogrammet , vedtok kommunestyret den , bl.a.: at det skulle gjennomføres en fase 2, hvor følgende innsparinger skulle realiseres: 2004: 14,0 mill. kroner 2005: 22,5 mill. kroner 2006: 30,0 mill. kroner 2007: 30,0 mill kroner eretter vedtok formannskapet den , bl.a. følgende utredningsoppdrag: Utrede alternativ bruk av nåværende Gifstad aldershjem, både ved nåværende og endret eierform. Alternative driftsformer kan være: Kun omsorgsboliger, der beboerne leier leiligheter og mottar hjemmetjenester etter individuelle vedtak. En kombinasjon av omsorgsboliger og dagsenter. En kombinasjon av omsorgsboliger/dagsenter/trygghetsplasser. Kommunestyrets behandling av Handlingsprogrammets fase 2, ble delt inn i to deler, hvor del 1 ble behandlet av kommunestyret den , og del 2 ble behandlet den

14 Som del 2 vedtok kommunestyret at Gifstad aldershjem skulle omgjøres til minimum 14 omsorgsboliger. Rådmannen ble gitt fullmakt til å forhandle med Lier Boligselskap A/S om salg av Gifstad og den tidl. betjeningsboligen. e økonomiske konsekvensene ved vedtaket var: Gifstad omlegging av sykehjemsdrift Gifstad, opprette ny drift Midl. tilbud Innsparing Formannskapet vedtok i møte , sak 110, å inngå en intensjonsavtale med Lier boligselskap om utvikling av Gifstad, der det ønskede prosjekt var beskrevet som følger: "..at boligselskapet skal utarbeide et forprosjekt som viser hvordan det kan etableres minimum 14 leiligheter for personer med behov for heldøgns bemanning og et dagsenter. På bakgrunn av intensjonsavtalen inngikk kommunestyret den , avtale om salg av Gifstad til Lier Boligselskap A/S. På bakgrunn av denne avtalen utarbeidet Lier Boligselskap AS prosjektet, kostnadsberegnet det og hadde det ute på anbud. en prosessen konstaterte følgende: en arkitektoniske utformingen tilfredsstilte etter boligselskapets og rådmannens vurdering, de behov Lier kommune har. Boligselskapet konkluderte med at det var konsistens mellom kostnadsberegningen og anbudsprisene, dvs. at den markedsmessige testen bekreftet kostnadsberegningen. Kostnadene ble imidlertid høyere enn hva en markedsmessig husleie etter begge parters vurdering, kunne forsvares. Boligselskapet utarbeidet dermed et nytt prosjekt som ble presentert for kommunestyret den sak 78. I den saken vedtok kommunestyret å anbefale Lier Boligselskap å fullføre utviklingen av Gifstad, med 16 leiligheter i 2 etasjer, med en fellesstue i hver etasje, og et frittstående dagsenter. Kommunestyret ga tilsagn om et rente- og avdragsfritt lån til selskapet på 1,1 mill. kroner til prosjektet, og kommunestyret forutsatte at boligselskapet foretok en frivillig registrering for å oppnå refusjon av mva. Prosjektet skulle utformes med sikte på at det skal etableres heldøgns bemanning på området Gifstad. ette ble Eldrerådet og Helse-, miljø- og samfunnsutvalget, orientert om av rådmannen i møte hhv den 19. og 21. februar 2007, der det ble gitt en status for prosjektet. Under orienteringen ble det presentert tegninger både av leilighetene og dagsenteret. Orienteringen oppsummerte at arbeidet med både dagsenteret og leilighetene var påbegynt og at Lier Boligselskap A/S hadde startet arbeidet med mva. registreringen, og at denne registreringen forutsatte en forvaltningsavtale med Lier kommune.

15 Under den nevnte orienteringen ble det også presentert et par husleiescenarier : Inn Innt Brutto månedlig husleie Bostøtte pr. mnd Netto månedlig husleie Så til spørsmålene: 1) Hvorfor er ikke alle leilighetene utleid? Hvor er brukerne? Årsaken til at ikke alle leilighetene er utleid, er etter rådmannens vurdering, trolig flere. En kan være at prospektet ikke er presentert godt nok, et annet forhold er at ingen vil være blant de første til å flytte inn i et tomt hus. idere kan det være enkelte synes leilighetene er lokalisert litt mindre sentralt enn de skulle ønske, mens enkelte mulige leietakere fra Egge/Oddeval/Sylling, kanskje er vant til å ha en kårbolig på gårdsbruket og det vil være en omveltning å flytte ut av den. i skal selvfølgelig heller ikke se bort i fra at enkelte synes husleien er for høy. 2) Hvem betaler husleie for boliger som ikke er i bruk? et har vært praksis helt fra boligselskapet ble etablert at den virksomhet som har tildelingsretten til boligen også betaler eventuell tomgangsleie for den perioden boligen står tom. Unntatt fra dette er når boligen står tom pga vedlikehold/oppgradering. enne praksis gjelder også for boligene på Gifstad. 3) Hva har skjedd med heldøgns bemanning? Som det fremgår av kommunestyrets vedtak , skulle prosjektet utformes med sikte på at det skal etableres heldøgns bemanning på området Gifstad. ette er det også lagt til rette for. Hvilket omfang denne bemanningen vil ha, vil være avhengig av det hjelpebehovet leietakerne til en hver tid vil ha. Helse-, miljø- og samfunnsutvalget ble orientert om dette i en melding den Meldingen ble avsluttet med følgende avsnitt: I skrivende stund er det vanskelig å si hva innholdet i den heldøgns bemanning som skal etableres på området Gifstad, vil være. Omfanget av bemanning vil være avhengig av det tjenestebehovet de som bebor leilighetene har, men som et minimum vil det være bemanning til stede hele døgnet. enne bemanningen vil kunne betjene både beboerne i de 16 nye leilighetene og i de 14 leilighetene som er på området fra før av. 4) Hvordan fungerer tilknytning mellom beboerne på Gifstad og dagsenteret? en tilknytningen fungerer på samme måte som ift. til andre beboere. agsenteret på Gifstad er ikke eksklusivt bygd for beboerne på Gifstad, men er for alle hjemmeboende i hele Lier, som et av de første ledd i vår omsorgskjede. Grunnlaget for å få plass i dagsenteret bygger på de standarder kommunestyret vedtok den ) Husleie ift tenkt brukergruppe? Kan brukere påregne bostøtte? Ja, det kan de, både kommunal og statlig bostøtte. Imidlertid vil det være avhengig av leietakerens inntekt og formue. En som hadde undertegnet kontrakt, ønsket allikevel ikke å flytte inn fordi hun ikke fikk bostøtte. Årsaken var at en del av renteinntekter tillegges inntekt. edkommende hadde renteinntekter og fikk dermed en inntekt som oversteg inntektsgrensen for bostøtte. En av de som bor der nå har søkt bostøtte, denne vil vedkommende få svar på ca. 10. juni. e to andre har angivelig ennå ikke søkt.

16 For å gi et bilde av hva husleien vil kunne bli for noen dersom de bodde i en av leilighetene på Gifstad, har Boligservicekontoret ta utgangspunkt i 4 som mottar bostøtte der de bor i dag, for å beregne hva husleien deres hadde blitt, dersom de bodde i en av leiligheten på Gfstad, Inntektsgrensen for alders-, uføre- og etterlattepensjonister er kr ,- dvs. at har dersom en har inntekter over dette, vil en ikke få bostøtte uansett hvor høye boutgiftene måtte være. Inntekts- og formuesopplysninger i de nedenstående eksemplene er hentet fra siste kjente ligning, dvs. fra Fra og med juli vil disse opplysninger hentes fra ligning ette er lagt inn i beregningen: Husleie kr ,- (ingen fratrekk på strøm eller lignende på husleie) 2 rom 48 kvm Minstepensjon over noen har vært like over Eksempel 1: Personinntekt 2006 kr ,- Formue kr ,- (ingen betydning for beregningen) Alderspensjon i dag kr ,-, dvs. kr ,- brutto per måned Husleie kr ,- - Husbank bostøtte kr ,- - Komm.bostøtte kr ,- = Netto husleie kr ,- Eksempel 2: Personinntekt 2006 kr ,- Ingen formue Alderspensjon i dag kr ,-, dvs. kr ,- Husleie kr ,- - Husbank bostøtte kr ,- - Komm.bostøtte kr ,- = Netto husleie kr ,- Eksempel 3: Personinntekt 2006 kr ,- Formue kr ,-( =55.318x6%=3.319 i formuetilegg) Beregnet inntekt kr ,-( ) Alderspensjon i dag kr ,- Husleie kr ,- - Husbank bostøtte kr. 639,- - Komm.bostøtte kr ,- = Netto husleie kr ,- Eksempel 4: Personinntekt 2006 kr ,- Formue kr ,-( = x6 % = i formuetillegg) Beregnet inntekt kr ,- ( )

17 Alderspensjon i dag kr ,-, dvs. kr ,- brutto per måned Husleie kr ,- - Husbank bostøtte kr ,- - Komm.bostøtte kr ,- = Netto husleie kr ,- ersom disse fire, med i hovedsak inntekter under Husbankens inntektsgrenser, hadde bodd i en leilighet på Gifstad, ville de hatt en netto husleie mellom kr og kr pr. mnd. I tillegg kommer strøm og innboforsikring. Etter rådmannens vurdering er dette å anse som en overkommelig husleie.

18 Lier kommune MELING Saksmappe nr: 2008/525 Saksbehandler: Lillian Halvorsen 55/2008 Tjenesteutvalget /2008 Formannskapet Kommunestyret Plan for idrett og fysisk aktivitet Medvirking i utarbeidelse av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet I løpet av våren 2008 har skoler, foreldreutvalg, idrettslag, frivillige organisasjoner, velforeninger og lokale ildsjeler bidratt med innspill til ny kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Foreldreutvalg, elevråd og administrasjon ved skolene har laget lister med forslag til oppgraderinger og utbygninger av nærmiljøanlegg. Ca. 40 representanter for idrettslag og frivillige organisasjoner har sendt inn forslag og innspill på e-post og brevpost. Flertallet av disse etterspør bedre tilgjengelighet til Eiksetra og foreslår utbedringer av Eikseterveien og parkeringsplasser i området. Onsdag 16. april arrangerte Kultur og fritid, Lier kommune og Lier Idrettsråd et folkemøte med følgende agenda: Hvordan vil Liunger at idrettstilbudet og friluftslivet i Lier skal være om 5 år? Over 60 personer møtte opp på folkemøte på Haugestad for å diskutere utviklingen av idretten og friluftslivet i Lier. Intensjonen med møtet var å samle inn ideer og forslag til ny kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen ønsket særlig forslag til aktivitetstilbud og forslag til oppgraderinger av eksisterende anlegg. Arrangørene var veldig fornøyde med bredden blant de oppmøtte. Idrettslag, mindre klubber, diverse frivillige organisasjoner, velforeninger, foreldreutvalg og flere skoler var representert. essuten deltok kommuneansatte og lokalpolitikere. Jakob ik fra Buskerud idrettskrets og Anders Moen fra Hennummarka el, holdt inspirerende innlegg. en påfølgende gruppediskusjonen resulterte i en stor mengde innspill til kommunal plan, oppsummert i følgende hovedpunkter, med utvalgte underpunkter: 1. Bedre informasjon og tilrettelegging av aktivitetstilbud Turforslag kan markedsføres på internett med henvisning til merkede løyper. Bedre skilting av friluftsmuligheter, også fra boområder. Ulike fritidsaktiviteter kan samordnes gjennom frivillighetssentralen. Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede. Opprettholde og utvikle nye tilbud til barn med spesielle behov. Idrettslinjen på St. Hallvard kan engasjeres i forhold til utvikling av nye tilbud.

19 2. Oppgradering og utvikling av turområder Eiksetra bør utvikles som friluftsenter, og vei og parkeringsforhold må utbedres. Flere lokale lysløyper: for eksempel Tranby og Finnemarka. Naturstier i kulturlandskapet, kyststi langs Lierelva, Trimløype på jernbanelinjen ved Reistad/Gullaug. Røste opp Gilhusodden. Etablering av hundeløkke i Lier. 3. Nærmiljø og skoler Utvikle sykkel- og gangveier, for eksempel langs estsideveien og Ringeriksveien. Oppgradering av ball-løkker: Antmannssvingen, estre Kjenner, Fagerliåsen, Gifstad. Nærmiljøanlegg ved Oddeval skole og i Sørumlia. Organisering av aktivitetsopplegg for barn, unge og voksne i Gullaug skolekrets. Skateanlegg til ungdom i nærmiljøer. Nærmiljøanlegg for folk i alle aldre. Alle skolekretser bør ha et kulturminne å gå til. 4. Oppgradering av idrettsanlegg Oppgradere Tranbyanlegget. Ballvegger på Lier stadion. Kunstgress med undervarme på Stoppen, Tranby og Sylling. Oppgradere og utvide kapasitet Lierhallen, bygge varmtvannsbasseng. Utvikle Leirdalsanlegget til et folkeanlegg med motorsport, skisprint, sykkelløype, barneidrett, konserter og dans. Klatrevegg og kanopadling på amtjern. 5. Forslag til nye idrettsanlegg Flere idrettshaller: Tranby og Lierskogen. Kunstisbane på Stoppen eller Brakerøya. Sandhåndballbane i Sylling. Flere skileikanlegg. 6. Samarbeid mellom idrettslag og kommunen Idrettslag og kommunen bør etablere SFO tilbud. Rettferdige rammebetingelser for små idretter som klatring, kampsport og svømming.

20 Lier kommune MELING Saksmappe nr: 2008/93 Saksbehandler: Håkon Bergø 56/2008 Tjenesteutvalget Referat SU 2008 edlagt finnes referat fra SU-møter på 1) Hegg skole, ) Oddevall skole,

21

22

23 Lier kommune referat Møte i: Samarbeidsutvalg et, Oddevall skole Møtested: Personalrommet ato: Tidspunkt: Tilstede: Anne Lise Johansen, Bernt S. Johansen, Cathrine Eilevstøl, Mari Onshus Nilsen, Marit Waaler, Erik Johansen, Rune rangsland Forfall: Unni Ringstad Kopi til: Johanna Lervik Nr: Sak Følger opp 1 Saker fra elevrådet Ungdommens kommunestyremøte: Oddevall skole søkte om kr ,- til ny dumphuske. i fikk tildelt kr. 4000,- Skolen finansierer kr ,-. Elevrådet har sendt en forespørsel til FAU om de kan bidra med montering, eventuelt kr. 5000,- til dette. 2 Gjennomgang av brukerundersøkelsene Elevundersøkelsen for trinn viste at elevene trives både med lærerne og med fagene, og at elevmedvirkningen er høy. i har likevel forbedringspotensialer. i kan blant annet bli bedre på å komme fortere til ro i klassene når timen starter. Tiltak: Bruke skoleklokka når elevene skal inn til time. Mange av elevene er misfornøyd med toalettene. et er en del lukt og generelt utrivelig. Tiltak: Skolen melder saken til Anlegg og Eiendom Brukerundersøkelsen for trinn viste også at elevene trives både med lærere og fagene. et er høy trivselsfaktor på skolen. Foreldreundersøkelsen (50% svarte, mot 18% i fjor) viste at de aller fleste foreldre er fornøyd med sitt barns trivsel, læring og utvikling. Skolen ønsker å bli bedre på å tilrettelegge undervisingen for alle elevene. erfor har vi et prosjekt til høsten hvor vi setter fokus på dette. eldig

24 mange foreldre er misfornøyd med utearealene. et må vi gjøre noe med. I løpet av kort tid, kanskje før sommeren, får vi basketballbane og dumphuske. FAU engasjerer seg i saken. 3 Ansettelser og permisjoner Oddevall reduserer antall årsverk fra 8.7 til 7.7. ette er en følge av reduksjon i antall elever og færre elever med spesialpedagogiske behov. Lærerkabalen er ikke helt ferdig. Skolen får ny rektor fra 1. august Rune er tilsatt som rektor på Hallingstad skole fra august. Rektorstillingen på Oddevall er utlyst. Søknadsfrist er Status utviklingsarbeid på skolen Rektor redegjorde for kommunens satsing på lesing og kommunal leseplan. Oddevall skole skal være med på satsingen. et innebærer blant annet at alle lærerne blir kurset i nye lesestrategier som skal bedre elevenes leseferdigheter. ato Sekretær Rune rangsland

25 Lier kommune MELING Saksmappe nr: 2007/3261 Saksbehandler: Brita M.O.Snarheim 57/2008 Tjenesteutvalget Oversikt avvik 1.kvartal 2008 edlagt følger oversikt over avvik 1. kvartal 2008 fra Kvalitetsutvalget for Helse-, omsorg-, sosial- og barneverntjenesten

26 Lier kommune Oversikt over avvik 1. kvartal 2008 fra Kvalitetsutvalget for Helse-, omsorg-, sosial- og barneverntjenesten - 0 -

27 Innhold Side 1 - Innledning Skjematisk oversikt over avvik i perioden Sammenligning avvik 1.kvartal 2007kontra 1.kvartal Kort beskrivelse av avvikenes innhold Institusjon Bolig med heldøgns omsorg Hjemmetjeneste Øvrige Rapportering STL-kap.4A 4 1. Innledning Områdene det rapporteres på er som følger: Institusjon (Sykehjem, Rehabiliteringsenheten Liertun og Habiliteringsvirksomhetens barne- og avlastningsbolig) Bolig med heldøgns omsorg (boliger med bemanning for eldre, psykisk utviklingshemmede og psykiatri) Hjemmetjeneste(Hjemmetjenesten Øvre Lier og Ytre Lier, Habiliteringsvirksomheten, Psykisk helse, Rehabiliteringsvirksomheten ) Øvrige(Helsetjenesten, Barneverntjenesten, Sosialtjenesten, Brukerkontor, Kjøkken) et rapporteres inn til kvalitetsutvalget hvert kvartal på følgende punkter: Antall og kort beskrivelse av avvik som er løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder Antall og kort beskrivelse av avvik som er oversendt kvalitetsutvalget 1.kvartal 2008 Antall og kort beskrivelse av avvik som er meldt på annen virksomhet /ekstern virksomhet Antall og kort beskrivelse av avvik i forbindelse med medikamenthåndtering. Kvalitetsutvalget har valgt å ha medikamenthåndtering som et eget punkt i rapporteringen p.g.a. alvorlighetsgraden i forhold til avvik her, samt at dette også blir fulgt opp spesielt opp fra tilsynsfarmasøyt

28 1. Skjematisk oversikt over avvik i perioden januar februar mars 2008 fordelt på områder irksomhet Totalt antall avvik hvor avtale/oppdrag med bruker ikke er gjennomført eller erstattet Totalt antall avvik på grunn av rutinesvikt Totalt antall avvik på grunn av manglende rutiner Totalt antall avvik løst internt i virksomheten Totalt antall avvik hvor avtale/oppdrag med bruker ikke er gjennomført eller erstattet p.g.a. manglende midler Rutinesvikt eller manglende rutine som har ført til skade på bruker/pasient Totalt antall avvik oversendt kvalitetsutvalget Totalt antall avvik meldt på annen intern virksomhet Totalt antall avvik meldt på eksten virksomhet Totalt antall avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Bruker/pasient har fått feil medisin Bruker/pasient har ikke fått medisin til rett tid Bruker/pasient har fått rett medisin, men fra ansatt uten godkjenning for utdeling av medikamenter Institusjon Sum bolig m/heldøgns omsorg: Sum hjemmetjeneste: Sum øvrige: SUM TOTALT: Totalt antall avvik i forbindelse med medikamenthåndtering 2. Sammenligning avvik 1.kvartal 2007 kontra 1.kvartal 2008 irksomhet Avvik løst internt i virksomheten Avvik oversendt kvalitetsutvalget Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet Avvik i forb. med med.håndtering 1.kv kv Endr kv kv Endr kv kv Endr kv kv Institusjon Bolig m/heldøgns omsorg Hjemmetjeneste Øvrige SUM TOTALT: Endr Kort beskrivelse av hva avvikenes innhold 4.1- Institusjon (Sykehjem, Rehabiliteringsenheten Liertun og Habiliteringsvirksomhetens barne- og avl.bolig) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder: a) Alle beboere som ønsket å komme på tilstelning som ble arrangert i virksomheten fikk ikke mulighet til dette. Årsaken var alvorlig sykdom ved virksomheten. b) Brukt sprøytespiss funnet på kjøkkenbenk og ikke i beholder hvor den skulle vært kassert. Ingen kom til skade. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket: b) Etablerte rutiner innskjerpet

29 4.1.2 Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet a) Tilsynslege skrevet feil dato på dødsattest. et ble meldt 3 avvik i forhold til dette - fra aktuelle institusjon, pårørende og lensmann. b) Pasient på akuttplass en uke c) Søknad om TT (Transport tjeneste) registrert på feil bruker Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket: a) Samtale ved den aktuelle institsusjon og tilsynslege gjennomført. Tilsynslege beklager sterkt det som skjedde, og tar dette til etterretning. c) Etablerte rutiner ved brukerkontoret innskjerpet Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering: a) Bruker fått rett medisin, men feil styrke over flere dager, ikke blitt oppdaget ved etterkontroll. b) Medisindosett ikke rettet opp etter legevisitt. Bruker fått morgenmedisin til kvelden og vanndrivende før natten. c) 23 avvik hvor bruker har fått rett medisin, men fra ansatt uten godkjenning for utdeling av medikamenter Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket: a) Tilsynslege orientert, ingen konsekvenser for bruker. b) Eksisterende rutiner innskjerpet, ingen konsekvenser for aktuelle brukere Bolig med heldøgns omsorg (boliger med bemanning eldre, psykisk utv.hemmede, psykiatri) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder: a) Aktivitet ikke gjennomført p.g.a. samkjøring av ansatte hvor da en bruker ikke ønsket på en spesiell aktivitet som var planlagt, dette gikk da utover den andre brukeren som også skulle være med. b) Aktivitet ikke gjennomført p.g.a. sykdom hos ansatt, vikar umulig å skaffe. c) Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket: b) Arbeide med å skaffe nok vikarer er en kontinuerlig prosess Avvik meldt annen virksomhet/ekstern virksomhet a) Ufullstendig utfylt legemiddelkort fra fastlege. Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket: a) Avviket skal taes opp i Legenes samarbeidsutvalg(lsu), tillitsavalgt fra leger vil orientere i allmennlegeutvalget. Avviket taes opp med aktuell fastlege Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering: a) Medikamenter ikke gitt til rett tid - 3 -

30 Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket: a) Rutiner ved utdeling av medikamenter innskjerpet Hjemmetjeneste(Hjemmetjenesten Øvre Lier og Ytre Lier, Habiliteringsvirksomheten, Psykisk helse, Rehabiliteringsvirksomheten ) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder: a) 30 hjemmehjelpsoppdrag ikke utført p.g.a. mangel på vikarer i ansattes fravær. b) Oppdrag glemt pga.en stresset hverdag. c) Brukere har vedtak om fritidskontakt og privat avlastninger, men virksomheten har ikke klart å skaffe disse Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket: a) Rekruttering av vikarer er en kontinuerlig prosess. b) Oppdragene er for mange i forhold til ansatte, lister sees på for å unngå dette. c) Utlysning fortsetter til de er besatt Avvik i forbindelse med medikamenthåndtering: a) Bruker ikke fått medikamenter til rett tid pga.forskyvning på lister Øvrige(Helsetjenesten, Barneverntjenesten, Sosialtjenesten, Brukerkontor, Kjøkken) Avvik løst internt i virksomheten av LMU/virksomhetsleder: a) entetid på time hos økonomisk rådgiver Tiltak som er satt i gang i forbindelse med at avvik er avdekket: a) Stilling besatt etter påske. 5. Rapportering STL-kap.4A: (Lov om sosiale tjenester kapittel 4A, Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning) Antall systemrevisjoner i perioden: Første system revisjon i forhold til dette feltet forventes gjennomført august/september Oppfølgingsbesøk: et er blitt gjennomført 1 oppfølgingsbesøk på bakgrunn av innkomne meldinger om skadeavvergende tiltak samt oppfølging i forhold til der det er fattet vedtak

31 Lier kommune MELING Saksmappe nr: 2008/1952 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 58/2008 Tjenesteutvalget Fremtidig bruk av barne- og avlastningsboligen Bakgrunn Habiliteringsvirksomhetens barne- og avlastningsbolig, som er kommunalt eid, ble i sin tid bygget for å dekke behovet for boliger/avlastningsplasser for barn og unge. en har 4 leiligheter og 8 avlastningsplasser. I den senere tid har 2 unge menn på 23 år, bodd i hver sin leilighet, mens det i de to andre leilighetene har bodd barn/ungdommer som har hatt behov for avlastning i perioder. En av de sistnevnte bor nå for det meste i barne- og avlastningsboligen. e to unge menn flyttet i begynnelsen av mai inn i ny bolig (hver sin leilighet) i Sauevegen. I og med at det for tiden ikke er aktuelle kandidater til å flytte inn når disse leilighetene blir ledige, er det grunnlag for å drøfte den fremtidige bruk av boligene. agens situasjon I den senere tid har behovet for tjenester til funksjonshemmede barn og unge vært økende, både i omfang og type tjenester. Ca. 80 familier får tjenester fra Habiliteringsvirksomheten, hvorav 26 barn har tilbud om avlastning i barne- og avlastningsboligen. På den bakgrunn har behovet for arbeidsplasser for medarbeidere som skal saksbehandle og kvalitetssikre tjenestetilbudene, økt. Når flere barn mottar tjenester medfører det et økt omfang av dokumentasjonsarbeid og planlegging av et tilfredsstillende faglig tilbud. Medarbeiderundersøkelsen viser et ønske om å bedre de fysiske arbeidsforholdene. Rådmannen ser nå at behovet for bruk av boligene vil være treningsleiligheter for funksjonshemmede ungdommer før de flytter inn i egen bolig sted for de største barna som mottar avlastning at en av leilighetene tas i bruk som personalrom, med egen inngang. ette gjøres i forbindelse med at leilighetene allikevel skal pusses opp, når to som har bodd der lenge, har flyttet ut. e gamle garderobene omgjøres til lager Nåværende personalrom gjøres om til kontorplasser Fellesstua til boligene benyttes for dele de som er på avlastning i to grupper store og små en vurderes også innredet som et aktivitetsrom som kan benyttes av barna i avlastningen og av fritidsgrupper - samtidig som den kan brukes som et møterom på dagtid et er behov for et eget medisindoseringsrom, hvor lager og kjøleskap for medisiner er. ette kan nå legges i tilknytning til det nye personalrommet.

32 et er forutsatt at de omtalte omgjøringene dekkes innenfor vedtatt investeringsbudsjett. Rådmannen ser også behov for nye lekeapparater ute og en hekk langs gjerde. Kostnadene til dette vurderes i forbindelse med behandlingen av tertialrapporten, eventuelt ved rulleringen av Handlingsprogrammet.

33 Lier kommune MELING Saksmappe nr: 2008/448 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 59/2008 Tjenesteutvalget Rapport fra Fylkesmannen etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenester i Lier kommune Fylkesmannen/Helsetilsynet i Buskerud gjennomførte tilsynbesøk i Lier den Fylkesmannens foreløpige rapport, er datert den , men innkommet Lier kommune først den Lier kommune ble gitt frist for tilbakemelding på den foreløpige rapporten den 20. mai, men i og med at rapporten først er innstemplet i Lier den 22. mai, har det ikke vært mulig innen fristen å gå gjennom rapporten og kommet med eventuelle merknader. en foreløpige rapporten er dermed blitt den endelige rapporten. Rapporten konstaterer ett avvik som konkluderer med at Lier kommune sikrer ikke at barnevern, sosial- og helsetjenesten samarbeider slik at utsatte barn og unge i skolepliktig alder får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte. e observasjoner tilsynet bygger på, er bl.a beskrevet som ikke etablert tilstrekkelige tjenester, høy terskel, har ikke oversikt over hvilke meldinger som sendes/bør sendes til barneverntjenesten, gode nok rutiner, ikke blir særskilt kartlagt og melder ikke saker tidlig nok. Fylkesmannen har gitt kommunen frist til for å redegjøre for hvordan avviket vil bli fulgt opp og rettet. Rådmannen har allerede startet arbeidet med å rette dette avviket, og vil rapportere status for dette arbeidet i neste møte i Tjenesteutvalget.

34 Fylkesmannen i Buskerud Helsetilsynet i Buskerud Saksbehandler, innvalgstelefon Ole H. Bals år dato år referanse /11291 Arkiv nr. eres referanse 620 Lier kommune Rådmannen Postboks Lier LIER KO M MU N E ARKIET 2 7 MAI 2008 Oversendelse av rapport fra tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenester i Lier kommune i viser til vårt tilsynsbesøk den 23. og 24. april 2008 i Lier kommune. Utkast til rapport ble oversendt kommunen for eventuelle kommentarer den i har ikke mottatt noen kommentarer fra Lier kommune. edlagt følger den endelige rapporten. ed tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere 1 avvik. Fylkesmannen ber om at Lier kommune snarest og senest innen 1. september 2008 redegjør for hvordan avviket vil bli fulgt opp og rettet. et må også oversendes en beskrivelse av hvordan kommunen vil sikre at de har tilstrekkelig virkning og er egnet til å forhindre at de påpekte forhold gjentar seg. Siden dette tilsynet inngikk i det landsomfattende tilsynet 2008, sendes rapporten også i kopi til Statens helsetilsyn og Barne- og likestillingsdepartementet. i vil for øvrig opplyse at både Fylkesmannen og Statens helsetilsyn legger alle revisjonsrapporter fra barnevern-, sosial- og helsetjenesten ut på internett. Med hilsen J I Anne Cathrine 1 Avdelingsdirektør MAL Ketil l'rorfgelstad Fylkeslege Kopi til: Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 ep 0030 Oslo Statens helsetilsyn Postboks 8128 ep 0032 Oslo Telefon sentralbord , fax: Postadresse: Postboks 1604, 3007 rammen - Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, rammen E-post: Internett: Organisasjons nr

35 1 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud Rapport fra tilsyn med barnevern-, helse- og sosialtjenester i Lier kommune Kommunens/bydelens adresse : Postboks 205, 3401 Lier Tidsrom for tilsynet : Kontaktperson i virksomheten : Brita Snarheim Sammendrag Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud gjennomførte i perioden tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Lier kommune. Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn. ed tilsynet i Lier kommune ble det gjort funn som avdekket ett avvik: 1. Lier kommune sikrer ikke at barnevern-, sosial- og helsetjenesten samarbeider slik at utsatte barn og unge i skolepliktig alder får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte. et ble ikke gitt noen merknader ved dette tilsynet. ato: Rapport fra landsomfattende tilsyn 2008 med barnevern-, helse og sosialtjenester i Lier kommune

36 2' Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Kommunens styringssystemer Regelverk okumentunderlag eltakere ved tilsynet... 9 Rapport fra landsomfattende tilsyn 2008 med barnevern-, helse og sosialtjenester i Lier kommune

37 3 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder. ette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket. Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. e barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan fa sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte. Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Lier kommune har innbyggere. e aktuelle tjenestene for dette tilsynet var sosialtjenesten, skolehelsetjenesten, barnevernverntjenesten og psykisk helsetjeneste. e er alle organisert som egne virksomheter. Sosialkontortjenesten (økonomisk sosialhjelp og tjenester til rusmisbrukere) er organisert i NA Lier. Helsestasjon og skolehelsetjenesten betjener aldersgruppen enne virksomheten er forutsatt å skulle ta ansvar for barn og unge med psykiske problemer, mens virksomhet Psykisk helse har voksne som sin målgruppe. e gir i tillegg tilbud om grupper og andre arrangementer for barn av psykisk syke foreldre. et er skolehelsetjenesten som har ansvaret for skolestartundersøkelsene i kommunen. Rapport fra landsomfattende tilsyn 2008 med barnevern -, helse og sosialtjenester i Lier kommune

38 4 et tverrfaglige samarbeidet er organisert med en egen styringsgruppe som består av representanter for barnevern, barnehage, PPT, helsestasjon og skolehelsetjenesten og skole. Sosialtjenesten og Psykisk helse er ikke representert i denne gruppa. Gruppa er forutsatt å skulle evaluere det tverrfaglige arbeidet årlig. enne organiseringen er for tiden til vurdering. På hver skole er det etablert lokale, tverrfaglige team som skal møtes minimum to ganger hvert halvår. I disse teamene møter helsesøster, skolelege, barnevern, rektor/inspektør og lærere. røftingene foregår anonymt hvis ikke samtykke er innhentet på forhand. Sosialtjenesten og Psykisk helse er heller ikke representert i disse gruppene. Samarbeidsmøter om enkeltbarn formaliseres ved ansvarsgrupper. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet okumentunderlag. Formøte ble ikke avholdt ved dette tilsynet, men den dagen som formøtet opprinnelig var berammet til, den , ble istedenfor benyttet til gjennomgang av saksmapper fra aktuelle tjenesteområder. Telefonintervjuer med samarbeidspartnere ble gjennomført i uke 16, ved at rektor på to skoler - Høvik barneskole og Lierbyen ungdomsskole - ble intervjuet. Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer 11 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet okumentunderlag. et ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet. Sluttmøte ble avholdt Hva tilsynet omfattet Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved år. ette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter. Rapport fra landsomfattende tilsyn 2008 med barnevern -, helse og sosialtjenester i Lier kommune

39 5 Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna. idere omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. et ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier. Tilsvarende ble det også undersøkt om helsetjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet. et ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner. Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. et ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet. Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved års alder sammen med den aktuelle ungdommen Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. et ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. et ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene. Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. et ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig. Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene. Rapport fra landsomfattende tilsyn 2008 med barnevern-, helse og sosialtjenester i Lier kommune

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Jostein Spangen Hoset

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oppegård kommune Virksomhetens adresse: Postboks 510, 1411

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0-6 år i Dovre kommune Virksomhetens adresse: 2662 Dovre Tidsrom for tilsynet: 12.02.2013 02.07.2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Vår dato: 12.09.2017 Vår referanse: 2017/5686 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Magnhild Budal Pettersen Modum kommune v/rådmann Servicetorget, Postboks 38 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266820

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Virksomhetens adresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-8.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: kommunalsjef Sigrun

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 26.6.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 24.04.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Kolstihagen sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med daglig omsorg og behandling ved Vadsø ungdomssenter Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 21.09.2016 04.02.16 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede ved Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov Tidsrom for

Detaljer

Landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn og unge

Landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn og unge Landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn og unge 27. august 2012 Jo Kittelsen fagsjef i Statens helsetilsyn Tilsyn Kontroll med at myndighetskrav

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune Virksomhetens adresse: Emily Kirkerudsvei 16 1430 Ås Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser ved Råde kommune Virksomhetens adresse: Postmottak, 1640 Råde Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Svarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013

Svarbrev: Rapport fra tilsyn ved Fyllingsdalen og Åsane helsestasjonstjenester 2013 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelingen Postboks 7310 5020

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Stadfestet rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Gausdal kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med Skien barne- og familiesenter, Foreldre-barn avdelingen Virksomhetens adresse: Gulsetringen 313, 3742 Skien Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 08.01.13 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Line Mathilde Espedal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud TILSYNSRAPPORT MED DELER AV HELSE- OG SOSIALTJENESTETILBUDET TIL VOKSNE MED PSYKISKE PROBLEMER RÅDMANNENS FORSLAG:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

Utsatte barn landsomfattende tilsyn Caroline Olsborg, fylkeslege i Troms

Utsatte barn landsomfattende tilsyn Caroline Olsborg, fylkeslege i Troms Utsatte barn landsomfattende tilsyn 2008 Caroline Olsborg, fylkeslege i Troms Utsatte barn: Tilsyn i 2008 Landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn

Detaljer

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms

Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Tilsyn med ettervern Harstad kommune, Barneverntjenesten v/merete Jenssen, fagansvarlig Fylkesmannen i Troms Ettervern Hva er ettervern? Lovkravene Samarbeid med forandringsfabrikken Barns rett til medbestemmelse

Detaljer

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/233 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Jentespranget AS 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kommunalsjef. Etter møtet fikk utvalget en orientering om følgende kommunale virksomheter:

Kommunalsjef. Etter møtet fikk utvalget en orientering om følgende kommunale virksomheter: Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 09.04.2008 Tidspunkt: 18:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Line Mathilde Espedal

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning fra kl

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Virksomhetens adresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-22.10.2013 Kontaktperson i virksomheten: folkehelsekoordinator

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn med helse- og omsorgstjenesten pr

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn med helse- og omsorgstjenesten pr Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn med helse- og omsorgstjenesten pr. 31.12.2014 Saksnr. wwwsaknr. 201314967 (saksdokument fra tidligere år: 201200253, 201000849, 201000849, 200804429). Tabell 1:

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Trøgstad kommune Virksomhetens adresse: Kirkeveien 17, Skjønhaug 1860 Trøgstad Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-21.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: stabssjef

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Hallingdal barnevernteneste 2013 Vertskommunens adresse: Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål Tidsrom

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer