SViPosten - medlemsblad for Ski SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SViPosten - medlemsblad for Ski SV"

Transkript

1 SViPosten - medlemsblad for Ski SV DEL GODENE NR. 1 - MARS 2015 Utgiver: Ski SV v/ronja Andresen, V.åsen 7, 1405 Langhus INNHOLD: - Nominasjons- og programmøte - Studiesirkel - Årsmøtet i Ski Årsmøtet i Akershus Kommentar (og landsmøtet 2015) - Nytt fra kommunestyregruppa Denne utgaven er redigert av Rannveig Kvifte Andresen

2 Nominasjonsmøte og kommunevalgprogram Vi minner om at Ski SV avholder nominasjonsmøte torsdag 26. mars kl. 1800! Møtet holdes på Waldemarhøy andre etg. Hvis du vil være med å velge dem som skal fronte SV de kommende åra, bør du komme på møtet. Bård, Ronja og Jon Heikki ønsker plass i kommunestyret et godt utgangspunkt! Her vil vi også behandle hva vi skal gå til valg på i form av kommunevalgprogram. Har du har innspill før møtet ta kontakt med Rannveig på eller tlf Vel møtt til et møte hvor vi forhåpentligvis får noen spennende diskusjoner om veien videre! Studiesirkel om grønne arbeidsplasser: av Jon Heikki Aas Framtidas økonomi vil ikke være basert på olje. Vi ser allerede nå at arbeidsplasser i oljebransjen legges ned på grunn av manglende lønnsomhet. Dette er bare begynnelsen på en utvikling der det vil være tvingende nødvendig å lage arbeidsplasser i andre næringer enn de oljebaserte. For å legge til rette for en bærekraftig framtid bør nye næringer være klimavennlige, såkalte grønne arbeidsplasser. Det er sannsynlig at andre energiformer, som sol-, vind- og biomasseenergi vil være vekstnæringer i framtida, men også andre typer grønne næringer kan vokse fram, blant annet innenfor transport og avfallsbehandling. Som oljeindustrien, vil disse næringene være kunnskapsintensive og kreve forskningsinnsats for å vokse fram. Som for oljenæringen i sin tid, vil det være behov for politisk vilje til å dyrke fram disse næringene, sånn at de gir arbeidsplasser og inntekter til landet. I Ski står vi foran en massiv utbygging av sentrum, med alle typer arealbruk, også næringsarealer. Med andre ord har vi en gyllen sjanse til å tiltrekke oss nye næringer. Disse næringene bør i stor grad være grønne. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ligger like ved Ski, på Ås, og er med sitt innovasjonssenter en naturlig partner for Ski til å utvikle grønne næringer. Ski SV vil at kommunen skal legge til rette for etablering av grønne næringer gjennom å opprette en næringspark for grønne næringer. For å få et skikkelig grunnlag for å fremme konkrete forslag om dette, vil vi løpet av våren arrangere en studiesirkel for medlemmene i Ski SV. Også andre lokallag i Follo vil bli invitert. Vi gleder oss til en særs interessant studiesirkel! (Vi kommer tilbake med tidspunkt)

3 Årsmøtet 2015, Ski SV av Rannveig Kvifte Andresen Tradisjonen tro avholdt Ski SV årsmøte på Waldemarhøy i januar. 11 av medlemmene fant veien hit. Beretning fra styret og kommunestyregruppa ble tatt til orientering, regnskap godkjent og budsjett tatt til orientering. Interesserte kan ta kontakt med Rannveig for å få dokumentene. Det ble også en drøfting av arbeidet framover og da primært arbeidet med kommunevalgprogram. Folkeavstemning om eventuell kommunesammenslåing, hvordan fronte arealpolitikk på en god måte og grønne arbeidsplasser var temaer som særlig engasjerte. Sistnevnte vil det bli arrangert egen studiekveld på, mens vi gjennom ulike planer vil få mange anledninger til å drøfte jord-/skogvern, fortetting og arealbruk i tida framover. Til slutt ble styret for det neste året valgt, nemlig: Ronja Andresen, leder Ingvar Skjerve, medlem Inger Cathrine Kann, medlem Erik Wedde, medlem Rannveig Kvifte Andresen, kasserer Jon Heikki Aas, medlem Bård Hogstad, medlem Rapport fra årsmøtet i Akershus SV av Inger Cathrine Kann Ski SV var godt representert på årsmøtet i Akershus SV, med tre delegater: Bård Hogstad, Jon Heikki Aas og undertegnede, samt Rannveig Kvifte Andresen fra fylkeslaget, og fylkessekretær Ronja Andresen som gjorde en kjempejobb med å organisere alt og holde styr på alle forslag og innspill underveis. Bård satt i redaksjonskomiteen og var dermed en av dem som hadde størst innflytelse på hva som faktisk ble vedtatt. De viktigste sakene på møtet var diskusjon av Fylkestingsprogrammet , og fremlegg av saker til landsmøtet. Vi fikk flertall for viktige endringsforslag. Jeg har sett meg lei på at høyresida stjeler frihetsbegrepet og foreslo derfor å endre Del godene som hovedoverskrift og slagord i SVs prinsipprogram, til Frihet for alle, ikke for de få. Jeg foreslo også at første avsnittet i programmet skulle endres til: Markedskreftenes dominans på stadig flere arenaer gjør at det bare er de som er rike som har frihet til å velge. For å sikre alle i fellesskapet frihet, må de viktigste valgene som utdanning, helse og rent miljø ikke styres av markedskreftene, men tilbys alle gjennom demokratiske beslutningsprosesser.

4 Dette ble forkastet av redaksjonskomiteen, og fikk heller ikke flertall. Men vi fikk inn frihet i felleskap som slagord i fylkestingsprogrammet, som derved tok opp i seg noe av ideen bak endringsforslaget, i alle fall på fylkesnivå. Forslag nr. to fra meg til SVs prinsipprogrammet var i avsnittet om Et miljøvennlig Norge Der foreslo jeg et nytt avsnitt: Der miljøhensyn ikke kan forenes med hensynet til arbeidsplasser, må miljøhensyn prioriteres foran arbeidsplasser. Omstillingsmidler må stilles til rådighet. Her må oljefondet brukes aktivt i investering i miljøvennlig teknologi. Vi må innse at omstillingene til et miljøvennlig samfunn vil bli smertefulle og innebære store endringer. Her ble første setning anbefalt vedtatt av redaksjonskomiteen, og endringen ble deretter enstemmig vedtatt! Dette forslaget er nå oversendt til landsmøtet, og vil bli behandlet der med støtte fra Akershus SV (og Ski SV ved Bård/Rannveig). I min frihetsrus foreslo jeg også å endre overskriften i feminismeavsnittet i prinsipprogrammet til Feminisme er frihet, men det fikk ikke flertall. Akershus SVs program fikk flere endringsforslag, og ble tilslutt veldig bra, synes jeg. Jeg likte veldig godt at vi fikk inn at vi sier nei til E18 vestover, og har da 18 mrd til bl.a. sykkelveier. Jeg håper på sykkelveier over motorveiene. Da ville det å sykle til Oslo virkelig kunne bli et alternativ til bil. Vi hadde også en god og balansert debatt om ytringsfrihet, der mange deltok. Kommentar (og landsmøtet 2015) av Rannveig Kvifte Andresen Landsmøtet ble avholdt før ovenstående gikk i trykken. Forslaget om miljøhensyn foran arbeidsplasser som var sendt inn som et forslag fra Akershus SV nådde dessverre ikke fram på landsmøtet. Det var heller ikke dette som ble den heteste debatten, men vi fikk diskutert det. Forslaget ble nok sett på som for ytterliggående og en del var usikre på om de ønsket å gå så langt uten på presisere hvorvidt dette kun gjelder nyetableringer eller eksisterende arbeidsplasser. Vi får prøve oss igjen ved en annen anledning! Ellers var det et godt landsmøte med lange og viktige debatter. For første gang, som jeg kjenner til, ble debatten rundt politiske uttalelser delt inn i 3 temabaserte bolker. Dette gjorde at debattene ble noe mindre springende enn vanlig. Nok en gang var Ski SV godt plassert i maktposisjoner, med Bård som medlem av redaksjonskomiteen for uttalelser. Bård engasjerte seg spesielt for å få landsmøtet til å vedta en god fredsuttalelse, med skarp kritikk av NATO og lyktes i det. Undertegnede markerte først og fremst feminisme og viktigheten av å sette vold mot kvinner (og barn) og tiltak for forebygging høyt på dagsorden. Landsmøtet vedtok en omfattende og god uttalelse med mange gode tiltak. Så blir jobben videre å sørge for at SVs sentrale politikere benytter vedtakene i denne framover både i arbeid med lovarbeid og planarbeid. Hvis du er interessert i å lese mer om landsmøtet og vedtak derfra, kan du gjøre det på: Under

5 fanen partiet kan du finne alle papirene til landsmøtet (https://www.sv.no/landsmote- 2015/sakspapirer/) Nytt fra kommunestyregruppa v/bård Hogstad Nå er det viktig å være våken- både for oss som politisk parti, og som innbyggere i Ski. Områderegulering for Ski sentrum, kommunedelplan for Ski Øst, områderegulering for Ski Vest og områderegulering for Langhus sentrum er nå lagt ut til offentlig høring. SV har stemt mot å legge planene for Ski Øst og for Langhus ut til offentlig ettersyn, med to ulike begrunnelser. Ski Øst- planen medfører nedbygging av 208 dekar fulldyrka mark (beste matjord-kvalitet). I tillegg medfører en eventuell utbygging en rasering av kulturlandskapet som preger området. Massiv boligutbygging og etablering av ulik type næring vil bli lokalisert langt unna kollektivknutepunkt. SV har hatt støtte i Senterpartiet og også til slutt Venstre- men har ikke fått med oss andre partier, dessverre. Vi må nå sette vår lit til at mange benytter seg av retten til å si fra i den åpne høringen. Særlig spent er vi på om fylkeskommunen og/eller fylkesmannen vil benytte sin adgang til å fremme innsigelser. SV har også stemt mot å legge Langhusplanen til offentlig høring. Administrasjonens utkast til plan ivaretok etter vår mening ikke godt nok Langhus sine behov. Dels var det fravær av ivaretakelse av infrastruktur, dels tafatthet eller tilbakelenthet når det gjelder utvikling av handelsmønsteret på Langhus, dels fravær av overordnede perspektiver for å utvikle Langhus som et godt bomiljø for framtidige generasjoner. I den politiske behandlingen gikk galt til verre. Den borgerlige posisjonen har økt tettheten av boliger, foreslått å omregulere deler av idrettsområdet til boliger, fjernet vesentlige deler av grøntstrukturen og utfordrer det sårbare våtmarksområdet ved Bentsekulpen. SV har i tillegg reagert kraftig på manglende demokratisk prosess rundt denne planen, noe Høyre og FrP må bære ansvaret for. Vi har stemt for planene for Ski sentrum og Ski Vest. Planene legger opp til høyere bygninger i Ski sentrum, og en transformering av Ski Vest til en ny bydel med både næring, boliger og kommunale tjenester. Gode bokvaliteter er vektlagt, det samme med en tydelig «blågrønn struktur» med parker, beplantning og nærhet til vann/åpen overflatehåndtering. Etter vår mening er det mange framtidsretta og positive elementer i planene spesielt tett utnyttelse av eksisterende sentrumskjerne og lokalisering av næring og boligvekst tett på Ski stasjon. Det er likevel elementer i planene vi ikke er like fornøyd med, og som vi imøteser innspill og tilbakemeldinger på. Vi vil spesielt trekke fram veidimensjonering i Kirkeveien, Åsenveien og andre deler av den tette «ringveien» som skisseres. Vi er også spente på tilbakemeldingene på byggehøyder, og tenkingen rundt et «signalbygg» på Nedre Torg. Jeg vil oppfordre alle Ski SVs medlemmer om å sette seg inn i planene, og benytte muligheten til å la sin stemme bli hørt i den offentlige høringen. Høringsfristene er satt til 26. mars (noe senere for Langhus-planen). Når høringsfristen er gått ut, men før den videre politiske behandlingen, vil kommunestyregruppa invitere til et møte for å gjennomgå planene og de innspillene som er kommet inn.

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV VALGAVIS FOR BÆRUM SV 2 Rapport fra kommunestyregruppa 3 en sjøflyhavn ved Storøya. Området er omkranset av verneområder og friluftsområder. Området

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING...2 1.1 Forslag til dagsorden...2 2. KONSTITUERING...2

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING - VESTBY SENTRUM Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0216 Arkivsaksnr.: 12/1542-14 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -34/12 29.10.2012

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag 28.01.13 Kl: 18.00 Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV HALLGEIR LANGELAND Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak 2.

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

S E N T E R P A R T I E T

S E N T E R P A R T I E T Bli med på laget! S E N T E R PA RT I E T SENTERPARTIET SENTERPARTIET Velkommen med på laget! Hva er det vi i Senterpartiet har å tilby deg som nytt medlem? Hva er det du bør vite mer om Senterpartiet,

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no) Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/129-34 Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport

Detaljer

Møte tirsdag den 11. februar kl. 19.40. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (17):

Møte tirsdag den 11. februar kl. 19.40. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (17): 2003 Em. 11. feb. Endr. i lov om helligdager og helligdagsfred mv. 359 Møte tirsdag den 11. februar kl. 19.40 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (17): 1. Innstilling fra familie-, kultur-

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013))

2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 4168 13. juni Dagsorden 2013 Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 97): 1. Innstilling fra justiskomiteen om terrorberedskap. Oppfølging

Detaljer

Årsmelding Nes Venstre 2013

Årsmelding Nes Venstre 2013 . Årsmelding Nes Venstre 2013 Årsmelding Nes Venstre 2013 1. Tillitsvalgte i 2013 På årsmøtet 17. januar 2013 ble følgende valgt: A) Styret Leder: Politisk nestleder: Organisatorisk nestleder: Sekretær:

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE Dato: Onsdag 26. Januar 2011 Tid: Kl. 17.30 21.30 Sted: Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103 Styret i Fredrikstad Venstre ønsker velkommen til årsmøte onsdag 26.

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER

REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER Ellingsrud 12-14. april 2013 Start: 12. april kl. 09.00 Slutt: 14. april kl. 15.00 Vedlegg: Vedtaksprotokoll Endringsforslag 1 Saksliste Sak 1: Sak 2: Sak 4: Sak 5:

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Møte torsdag den 4. juni 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 4. juni 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2015 4. juni Dagsorden 3671 Møte torsdag den 4. juni 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 82): 1. Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 4651 Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 93): 1. Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2015, om avgiftsvedtak og

Detaljer