Oppfølging etter systemrevisjon ved Tjuvholmen KS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging etter systemrevisjon ved Tjuvholmen KS"

Transkript

1 Tjuvholmen KS Pb 1333 Vika 0112 OSLO Ved: Dagfinn Godell Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Dato: Vår ref.: 2003/ Deres ref.: Saksbehandler: Marie Nordby, telefon: Oppfølging etter systemrevisjon ved Tjuvholmen KS Presisering av virksomhetens plikt til å overholde gjeldende krav. SFT ber om tilbakemelding Det vises til endelig revisjonsrapport nr. 05/036. Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. SFT ber virksomheten innen skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Samtidig ber vi virksomheten om å redegjøre for sine vurderinger av forholdene som er beskrevet i anmerkningene. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes SFT innen , jf. forvaltningsloven 16. SFT viser til systemrevisjon hos Tjuvholmen KS i perioden fra og til vedlagte revisjonsrapport 05/036. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert under sluttmøtet på virksomheten den Det er tatt hensyn til de endringer det var enighet om på møtet. Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i revisjonsrapporten. Vi forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og vi ber virksomheten innen skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for iverksatte tiltak. SFT ber virksomheten innen samme dato å redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger. Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.:

2 Side 2 Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og tidspunkt for oppretting. Virksomheten er plassert i risikoklasse (kontrollklasse) 2, jf. tillatelsen av og skal betale gebyr for den gjennomførte systemrevisjonen, jf forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen for SFTs kontrollvirksomhet. Plassering i gebyrklasse er vurdert ut fra omfanget og hvor ressurskrevende systemrevisjonen er for SFT. Vi har vurdert gebyrsats 3, som tilsvarer kr , for denne revisjonen. Kriteriene for denne vurderingen er beskrevet i vedlegg A. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes SFT innen , jf. forvaltningsloven 16. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Med hilsen Bjørn Bjørnstad (e.f) Seksjonsleder Marie Nordby Vedlegg: Kriterier for vurdering av gebyrsats Revisjonsrapport 05/036 Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo

3 1 Rapport nr.: 05/036 Virksomhet: Tjuvholmen KS Bedriftsnummer: - Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 1333 Vika, 0112 Oslo Nei Arkivkode: Anleggsnummer: 2003/ ISO sertifisert: Nei Regelverk: Forurensningsloven og produktkontrolloven Tidsrom for revisjonen: Risikoklasse: 2 SFTs revisjonsgruppe: Gebyrsats: 3 (lav) Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen: Marie Nordby, Ingvild Marthinsen Lars P Thorbjørnsen Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Tillatelse etter forurensningsloven av for utbygging på Tjuvholmen, med særlig fokus på: - system og organisering for å ivareta krav i tillatelsen - utfylling i sjø/ tildekking av forurenset sjøbunn - utslipp fra forurensede masser - vannhåndtering - overvåkning av forurensede utslipp. Hovedkonklusjon: Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: - Mellomlagring av forurensede masser er ikke i samsvar med tillatelsen. Det er heller ikke tatt prøver av sigevann fra de mellomlagrede massene. - Utslipp av vann fra byggegrop er ikke i samsvar med tillatelsen

4 2 Det ble gitt følgende anmerkninger: - Kontroll av resultater fra turbiditets-målingene kan forbedres - Interne prosedyrer bør ajourføres Generell kommentar: Det er systematisk tilrettelagt for å overholde kravene til ytre miljø i tillatelsen, både når det gjelder organisering, prosedyrer, tett oppfølging på byggeplassen og ved faste miljømøter, vernerunder og avviksbehandling. Byggherre, entreprenør, underentreprenør og miljørådgivere synes å ha avklarte roller og ansvar for ytre miljøtiltak og ha god kommunikasjon. Det pågår tettingsarbeider ved utett spunt for å hindre betydelig inntrenging av sjøvann i byggegropa. Dette er nødvendig både for framdrift av grave- og støpearbeidene og for å kunne få til en tilfredsstillende vannbehandling før utslipp. Utarbeidet dato: Godkjent dato: Sign.: Sign.: Revisjonsleder Marie Nordby Overordnet Bjørn Bjørnstad

5 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Dokumentunderlag 4 3. Omfang 4 4. Avvik 5 5. Anmerkninger 6 6. Andre forhold 6 8. Gjennomføring 7 Vedlegg: Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

6 1. Innledning 4 Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Tjuvholmen i perioden Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for spredning av miljøgifter ved utbygging på Tjuvholmen i forbindelse med graving i forurenset grunn og utfylling i sjø hvor det er forurensede sedimenter. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer hos byggherre, entreprenør og underentreprenør, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.) ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: - Forurensningsloven - Produktkontrolloven - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) - Tillatelse etter forurensningsloven, datert , for utbygging av Tjuvholmen - Korrespondanse mellom virksomheten og SFT - Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning særlig for ytre miljø (se vedlegg 1) 3. Omfang SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder: Tillatelse etter forurensningsloven av for utbygging på Tjuvholmen med særlig fokus på:

7 5 - System og organisering for å ivareta krav i tillatelsen - Utfylling i sjø/ tildekking av forurenset sjøbunn - Utslipp fra forurensede masser - Vannhåndtering - Overvåkning av forurensede utslipp 4. Avvik Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: Avvik 1 Mellomlagring av forurensede masser er ikke i samsvar med tillatelsen. Det er heller ikke tatt prøver av sigevann fra de mellomlagrede massene. Avvik fra: Utbygging på Tjuvholmen i Oslo. Tillatelse etter forurensningsloven av , pkt 5.6 og Kommentarer: Forurensede masser, som mellomlagres i påvente av uttransport til Langøya, mellomlagres på asfalt som er perforert og dermed ikke tett. Evt. sigevann vil da ledes ned i grunnen, og det er således ikke kontroll på sigevann ut fra tiltaksområdet. Dette er ikke i tråd med tillatelsen eller interne prosedyrer jf prosedyre 08 av Under verifikasjonen ble det observert at sluk var tettet og at det var lagt opp sperrer mot sjø slik at sigevann ikke renner direkte til sjø. Det er heller ikke tatt prøver av sigevann fra de mellomlagrede massene slik tillatelsen stiller krav om jf tillatelsens pkt 6.1. Avvik 2 Utslipp av vann fra byggegrop er ikke i samsvar med tillatelsen Avvik fra: Utbygging på Tjuvholmen i Oslo. Tillatelse etter forurensningsloven av , pkt 5.5 og 5.4 Kommentarer: Under verifikasjonen ble det observert at vann fra byggegrop, pga kapasitetsbegrensinger, bare delvis ble kjørt gjennom rensetårn og videre til betonggrop. Til denne betonggropen ble også overskytende vann fra sedimentasjonscontainere samt vann direkte fra byggegropen ført. Fra betonggrop ble dette vannet videre ført til et infiltrasjonsbasseng hvor vannet drenerer ut via grunnen. Vannstrømmen vil tidvis være av en kvalitet som ikke tilfredsstiller kravene i tillatelsen. Det arbeides med tiltak for å redusere sjøvanntilstrømming til byggegrop.

8 4. Anmerkninger 6 Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1 Kontroll av resultater fra turbiditets-målingene kan forbedres Det gjennomføres kontinuerlige målinger av turbiditet tre steder ved Tjuvholmen som beskrevet i tillatelsen. Imidlertid kontrolleres ikke resultater fra disse målingene hyppig nok til å kunne avdekke en eventuell overskridelse av tillatelsen. Etablert praksis er heller ikke i tråd med egne rutiner (prosedyre nr 03). Det er også uklart om ansvarsforholdene er godt nok avklart ved evt. fravær. Det ble imidlertid ikke avdekket overskridelser som kan tilskrives byggeaktiviteten på Tjuvholmen uten at aktiviteten er stanset slik tillatelsen krever. Anmerkning 2 Interne prosedyrer bør ajourføres Kommentar: Forurensede masser fra Tjuvholmen sendes i sin helhet til NOAHs anlegg på Langøya. Det foregår ingen sortering av forurensede masser på tomta. Prosedyre nr 08 av for mellomlagring av forurensede masser bør ajourføres for å synliggjøre dette. 5. Andre forhold Metode og mengder utlagt sand (minimum 40 cm) med påfølgende utlegging av rene masser (ca. 1m knust betong og stein) på forurenset sjøbunn er skjønnsmessig vurdert som tilfredsstillende. Som grunnlag for å vurdere om tildekking av forurensede sedimenter innerst i bukta mellom Tjuvholmen og Filipstadkaia er gjennomført uten vesentlig oppvirvling og spredning av miljøgifter, er det som indikator for dette tatt vannprøver (uke 33) innenfor og utenfor siltgardinen. Analyseresultatene forelå ikke ved sluttmøtet, og vil derfor følges opp av saksbehandler. Det pågår tettingsarbeider ved utett spunt for å hindre betydelig inntrenging av sjøvann i byggegropa. Dette er nødvendig både for framdrift av grave- og støpearbeidene og for å kunne få til en tilfredstillende vannbehandlingen før utslipp. Det er systematisk tilrettelagt for å overholde kravene til ytre miljø i tillatelsen, både når det gjelder organisering, prosedyrer, tett oppfølging på byggeplassen og ved faste miljømøter, vernerunder og avviksbehandling. Byggherre, entreprenør og underentreprenør synes å ha avklart ansvar for ytre miljøtiltak og ha kommunikasjon. Varsel og ulempehindrende tiltak, som støy- og støvdemping, er iverksatt av hensyn til naboene.

9 6. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 7 Revisjonen ble varslet og avtalt Revisjonen ble varslet og avtalt pr telefon den til Tjuvholmen KS v/ Lars Thorbjørnsen og bekreftet ved fra SFT den Åpningsmøte Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner personer ble intervjuet. Avsluttende møte Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne ved systemrevisjonen.

10 8

11 9 VEDLEGG 1 Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen. 1. Lov 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 2. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 3. SFT`s tillatelse datert for utbygging av Tjuvholmen (TKS) 4. Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning særlig for ytre miljø: Internkontroll for Tjuvholmen KS Internkontroll og beredskapsplan for Veidekke (VD) Program for kontroll og overvåkning, datert TKS Kontraktsforhold mht ytre miljø TKS VD, Miljømøter, referater ( ) Vernerunder, protokoller Avviksbehandling, skriftlig Analyseresultater for miljøgifter og turbiditetsmålinger i vann

12 VEDLEGG 2 10 Deltagere ved SFTs revisjon I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Formøte Åpnings- Intervju Sluttmøte møte Prosjektdirektør, Tjuvholmen KS (TKS) X X X Anleggsleder/entreprenør,Veidekke (VD) X X X Miljørådgiver, Sweco for TKS X X X HMS-leder, TKS X X X Miljørådgiver, VD X X X Anleggsleder/underentreprenør, Dokken X X X HMS-oppfølging, VD på Tjuvholmen X X Revisjonsgruppe, SFT: Marie Nordby (revisjonsleder) Ingvild Marthinsen (fagrevisor)

13 Vedlegg A Kriterier for vurdering av gebyrsats Ved fastsettelsen av gebyrsats legges det særlig vekt på omfanget av revisjonen og hvor ressurskrevende den er for SFT. Følgende kriterier legges til grunn ved fastsettelse av gebyrsats: Gebyrsats 1: Virksomheter / produksjonsenheter hvor produksjon, utslipp, tilsynshistorikk mm. tilsier at SFT bruker svært omfattende ressurser på revisjonen. Det er nødvendig med spesielt mye forarbeid før bedriftsoppholdet. Revisjonsgruppen vil normalt bestå av to til tre personer. Målinger kan inngå i revisjonen. Gebyrsats 2: Virksomheter / produksjonsenheter hvor produksjon, utslipp, tilsynshistorikk mm tilsier at SFT bruker omfattende ressurser på revisjonen. Revisjonsgruppen vil normalt bestå av to, unntaksvis av tre personer. Målinger kan inngå i revisjonen. Gebyrsats 3: Virksomheter / produksjonsenheter hvor produksjon, utslipp, tilsynshistorikk mm. tilsier at SFT bruker begrensete ressurser på revisjonen. Revisjonsgruppen vil bestå av inntil to personer. Målinger vil normalt ikke inngå i revisjonen. Gebyrsats 4: Virksomheter / produksjonsenheter hvor produksjon, utslipp, tilsynshistorikk mm. tilsier at SFT bruker små ressurser på revisjonen. Revisjonsgruppen vil bestå av inntil to personer. Målinger vil ikke inngå i revisjonen. SFT vil gjøre dem oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og lov om produktkontroll er lagt ut på Internett under følgende adresse: Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for SFTs konsesjonsbehandling og kontroll av forurensende virksomhet med konsesjonsplikt finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til SFT.

Oversendelse av tillatelse til mudring av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt

Oversendelse av tillatelse til mudring av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Oslo Havn KF Postboks 230 Sentrum 0103 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 30.09.2013 2013/6625 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Ola Gillund, 62 55 11 79 461.3

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer (FIiL) Virksomhetens adresse: 2626 Lillehammer Arkivkode: 641 M

Høgskolen i Lillehammer (FIiL) Virksomhetens adresse: 2626 Lillehammer Arkivkode: 641 M SYSTEMREVISJON Endelig RAPPORT Arbeidstilsynet JNMK 01/08 Arbe~dsti1synetIndre østland Høgskolen i Lillehammer (FIiL) Virksomhetens adresse: 2626 Lillehammer Arkivkode: 641 M Regelveric Intemkontrollforskriften

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1379.01 2013.340.I.FMOA 2013/ 22814 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo universitetssykehus, Gaustad sykehus - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.0640.01 2013.232.I.FMOA 2013/ 22797 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007 Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet Rapport til Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007. Uavhengig revisjon av og Oslo HAV prosjektet 2007-1626 rev 1.1, Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Trondheim kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Trondheim kommune Saksnummer: 10/04829

Endelig rapport etter undersøkelse av Trondheim kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Trondheim kommune Saksnummer: 10/04829 Endelig rapport etter undersøkelse av Trondheim kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Trondheim kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Pb 2300, Sluppen 7004 Trondheim Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Kvinnherad kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal Tidsrom for

Detaljer

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 02.07.2012 Vår ref.: 2008/8998 Arkivnr.: 473 Amdal Miljø Container AS Postboks 354 4067 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RUNES CONTAINER SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0221.0026.01 2012.112.I.FMOA 2012/18957 08/10-2012 Opplysninger om virksomheten Navn Runes Container

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 10-04. Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14

Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 10-04. Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14 Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 10-04 Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14 Krøderbanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 10-04 Arkivkode: 04/363 Revisjonsdato: 10. 12.08.04

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK

HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK Rådmannen i Tana kommune R-å-Å IMÅL,"-n 9845 Tana DERES REF/YOUR REF: VAR REF./ OUR REF: 2010/375 733.0 DATO / DATE: 16.09.2010 Saksbehandler/direkte telefon: Målfrid Ovanger

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim.

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010. Saksnr: 09-086921MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim. OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.02.2010 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-086921MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Patricia Taiye Akinyemi Arvid Solheim Ingmar Nestor Nilsen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer