Utfordringer av identitet i zimbabwisk teater 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer av identitet i zimbabwisk teater 1"

Transkript

1 01/ Utfordringer av identitet i zimbabwisk teater 1 Vibeke Glørstad Innledning På nittitallet opplevde majoriteten av den zimbabwiske befolkningen en forverring i levekår. Samtidig økte også den politiske og sosiale kritikken av ZANU PF-regjeringen. Kritikken var knyttet til manglende håndtering av økonomiske og sosiale problemer og regjeringens misbruk av makt gjennom korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. En økt opposisjon var resultatet; opposisjonspartier styrket seg og organisasjoner på grasrotnivå mobiliserte. Myndighetene svarte med økt kontroll og kamp om virkelighetsforståelsen til innbyggerne. Temaer som afrikansk autentisitet, patriotisk identitet og nasjonal enhet kom tydeligere på agendaen, og det ble satt opp sterke grenser mellom venner og fiender. Opposisjonen argumenterte for pluralisme både i forståelse av identitet og politisk representasjon. På denne måten ble befolkningen deltagere i en svært polarisert kamp om den politiske virkeligheten. Fra 2000 utviklet situasjonen seg til en eksplisitt økonomisk og politisk krise, som ble møtt med repressiv lovgivning og drap på politiske motstandere. Det utviklet seg også en voldsom kamp om definisjon av nasjonens identitet og enhet. Motstanden mot regimet består i å tilby andre fortellinger om identitet og nasjon, i tillegg til å overleve under vanskelige forhold. Kampene kan oppsummeres i fire konfliktlinjer (Conflict Prevention Network: Zimbabwe, 1998:9 10): For det første en sosioøkonomisk og en politisk konfliktlinje Sistnevnte handler om synet på demokratisering av samfunnet og politikken og respekt for menneskerettigheter (US Human Rights Report, 1999). En regional konflikt handler om forfordelingen av de nordlige/østlige regioner i Zimbabwe på bekostning av Matabeleland, Midland og ndebele-befolkningen i sørvest. Bakgrunnen er tortur og drap på sympatisører av Zimbabwe African People s Union (ZAPU) i Matebeleland midt på 1980-tallet; opposisjonen ble ødelagt slik at ZANU PFs de-facto ettpartistat kunne etableres (The Catholic Commission for Justice and Peace 1997:45). I 1999 var det antydet en rasemessig konflikt mellom den styrende svarte eliten og det økonomisk sterke hvite samfunnet. Det hevdes at denne konflikten mangler substans, og regjeringen legger raserelaterte spenninger over den sosio-økonomiske konflikten for å avlede kritikk. (Conflict Prevention Network, 1998:9 10). Disse fire konfliktlinjene har også i ulik grad blitt debattert i communityteateret, som siden uavhengigheten har spilt en kritisk rolle som en form for massemedia (Kaarsholm, 1988:116; Rohmer, 1999:34 35). På 1980 og 1990 tallet videreførte radikale grupper tradisjonen med diskusjonsteateret fra geriljaleirene. Målet var å inspirere til debatt. I det siste tiåret er det kommet grupper, ofte bestående av både svarte og hvite, som spiller en mer kommersiell kombinasjon av communityteater og moderne teater, ofte for middelklassen i Harare. Mange teaterproduksjoner handler om desillusjonen etter «the euphoria of independence», det som opplevdes som «forræderiet til frigjøringskrigen»(plastow, 1996:179).

2 28 NORSK TIDSSKRIFT FOR MIGRASJONSFORSKNING Representasjoner Representasjoner er et sentralt begrep i denne artikkelen. Jeg bruker det i en kultursosiologisk og diskursiv betydning 2. «Mellom verden og vårt grep på den kommer representasjonene av verden» (Neuman, 2001:33; Hall, 1997a:17). Representasjoner er meningsmønstre skapt gjennom språk, bilder og diskurser, meningsmønstre som igjen produserer identiteter, diskurser og kultur i en bred forståelse. Jeg beskriver representasjon av identitet i to politiske satirer; teaterstykkene «The Members» (Mhlanga, 1995) fra Amakhosi i Bulawayo i Matabeleland, «hovedstaden» for det sørvestlige Zimbabwe (ca innbyggere) og «Ivhu versus the State» (Guzha, 1998) fra Rooftop basert i Harare; hovedstaden nord i Zimbabwe (ca. 2 mill. innbyggere). Amakhosi og Rooftop er valgt fordi de representerer ulik tilnærming til teater og kulturelle utrykk, bl.a ved at de hhv. holder til i township-en og regjeringshovedstaden. I lys av de polariserte diskurser i Zimbabwe ser jeg om teaterstykkene åpner politiske rom for forskjeller når det gjelder identitetsrepresentasjoner (Winther & Philips, 1999:40,59,63 64). Jeg ser her på hvordan identitet fortelles gjennom kategoriene kvinne, rase og etnisitet i stykkene. Jeg diskuterer også disse subjektkategoriene samlet da de ofte er knyttet til hverandre og relatert til den politiske situasjonen. Hvordan disse identitetskategoriene fremstilles kan knyttes til hvilke citizenidentiteter det argumenteres for; for eksempel om de utfordrer gitte rammer for aktivitet. Hva forteller identitetsposisjonene om ønsket samfunnsendring? (Mamdani, 1996; Mouffe, 1995; Mattes, 1999; Sicakkan, 2006). I avslutningen drøfter jeg representasjonen av denne type borgeridentiteter. Jeg diskuterer en tekstmessig virkning, manuskriptene og dialogen 3 er den sentrale kilde for analysen av disse stykkene (Rohmer, 1999:19). Selv om en eksplisitt resepsjonsstudie ikke er tema for dette arbeidet vil jeg også vise til at tekstutrykkene kan ha mulighet til å påvirke større samfunnsmessige diskurser; fastlagte institusjoner og posisjoner 4. På denne måten kan teaterstykkene være brikker i diskursive endringer og dermed samfunnsendringer. Jeg har brukt intervjuer og deltatt i teatergruppenes dagligliv for å få kunnskap om hvordan blant andre produsentene og skuespillerne opplever fortellingene om identitet. Anmeldelser og publikums reaksjoner på stykkene gav meg også innblikk i resepsjon. Først vil jeg utdype begrepene jeg bruker. Kulturelle utrykk som motstand Utgangspunktet mitt er følgende definisjon av kulturelle ytringer;«( ) a certain level within social life where experience is articulated, communicated and manipulated. The level, in other words where the circumstances, events and conflicts of everyday, private, political and economic life are appropriated by consciousness, given form and made available for social dialogue and initiative» (Kaarsholm, 1990b:38). Kulturelle ytringer kan sees som media for identitetsskapelse, de blir betingelse for både å opprettholde og utfordre makt og kontroll. Minoritetsytringer kan, i en bred forståelse, sees som motfortellinger, «dissonanser» i ytterkantene på hovedfortellingene om nasjonen (Bhabha, 1990a:3). De som ikke kan identifisere seg med tilbudte identiteter argumenterer for verdien av sin egen erfaring og andre identiteter. Nasjonens dominante diskurser utfordres, motstanden handler om å inkludere nye

3 01/ elementer og steder for identiteter i diskursene (Winther & Philips, 1999:36; Mouffe, 1995:260,264). Diskurs forstås her i Foucaults betydning; som mer enn en samling tekstmessige synspunkter på et emne. Diskurser er materielle og omfatter også institusjoner og posisjoner som hevder samlede synspunkter, «apparater» (økonomi, infrastruktur) som setter en tekst ut i handling. Diskurs er både tekst og «materialisert tekst» som for eksempel brudd på menneskerettigheter (Winther & Philips, 1999:29). Sosial identitet kan dermed sees som posisjoner for subjektet i diskurser. Vi blir subjekter eller tar en identitet når vi inntar diskursive posisjoner som er mest meningsfulle for oss. Konstruksjonen av subjekter er en politisk handling, fordi mulige posisjoner er resultat av diskursiv kamp (Best & Kellner, 1991: ; Foucault, 1982:212). Men bestemmelsen av identitet i diskurser er aldri helt låst. Vi opplever muligheter og konflikter fordi diskurser alltid er kontingente; innholdet forandrer seg etter konteksten, det er det ingen objektiv logikk som bestemmer subjektposisjoner (Winther & Philips, 1999:52 53; Hall, 1992c: , ). Laclau og Mouffe lar veiene mot å identifisere seg selv med «noe», bli subjektets «motor» og kilde til samfunnsendring (Winther & Philips, 1999:55; Torfing, 1999:119, ). Subjektkategoriene Rase og kjønn kan sees som midlertidig og delvise identiteter, avhengig av de diskurser en omgir seg med, det er kategorier som hele tiden (gjen)oppfinnes og (re)forhandles (Gilbert, 1996:205, 206). Kategoriene er allikevel sentrale sosiale determinanter og organiserer posisjoner for subjektet. Når det gjelder kjønn så kan denne posisjonen, som nevnt sees som en kulturell betegner som konstruerer heller enn reflekterer definisjoner av kjønn (Childs & Williams, 1997:189). Utgangspunktet er at forskjellige diskurser tilbyr innhold til den flytende betegneren kvinne. Flytende betegnere er begreper som er runde og kan tillegges ulik betydning (Winther & Philips, 1999:39). Når betegneren kvinne knyttes til en kjede av ekvivalenter; kjennetegn hun assosieres med som; «passiv, strikkende og omsorgsfull», så etablerer disse ekvivalenter identiteten kvinne som en relasjon til andre betegnere eller ekvivalenter. I en dominant diskurs settes kvinne som motsats til mannen; han assosieres for eksempel med «styrke, fotballspillende, aktiv». På denne måten kan diskurser sees som å gi handlingsanvisninger for folk, som man mer eller mindre bør leve opp til om man ønsker å bli sett på som «den ekte kvinne» eller «den ekte mann» (Winther Jørgensen & Philips, 1999:55; Mouffe, 1995:264). Samtidig vil det å være kvinne erfares forskjellig etter hvor du er posisjonert når det gjelder rase, etnisitet, klasse, seksuell orientering osv. (Gilbert, 1996: ). Videre; også rase er en flytende betegner og kan defineres som «en organiserende kategori for måter å snakke om; systemer av representasjon og sosiale praksiser (diskurser) som bruker et løst sett av forskjeller i fysiske karakteristika; hudfarge, hår og kroppslige trekk som symbolske markører for å skille en gruppe fra hverandre» (Hall, 1992b: 298). Biologiske forestillinger om rase erstattes nå ofte med en kulturell definisjon av rase, hvor rase kan fortsette å spille en viktig rolle i diskurser om nasjonal identitet, fordi rase knyttes til nasjonen, patriotisme og forestillinger om en homogen nasjonal kultur (Hall, 1992b:298). Etnisitet kan defineres som kulturelle trekk; språk, religion, skikker og følelser for et sted som deles av ett folk. I definisjoner av nasjonalstater forsøkes det ofte å legge én etnisitet til

4 30 NORSK TIDSSKRIFT FOR MIGRASJONSFORSKNING grunn, men nasjoner er kulturelle hybrider (Hall, 1992b:297). Dette underkjenner likevel ikke at etnisitet (som rase og kjønn) også er et sted å argumentere fra. «( ) ingen etnisiteter er fiksert, alle er konstruert, men de er komponenter i identiteten og måten identitet er representert på» (Childs & Williams, 1997:230). Myke etnisitetsstrategier er konstruktive argumenter for å bli sett og delta, hvor man er mer enn sin etnisitet og argumenterer for minoritetsrettigheter generelt. Hard etnisitet beskriver en essensiell bruk av etnisitet som artikulerer alle erfaringer inn i èn etnisitetskategori, på bekostning av andre identifiseringer (Kaarsholm, 1994:38 41). Analyse av identitet for å forstå motstand Den offisielle retorikken i Zimbabwe slik den er utrykt i dominante diskurser, er som nevnt preget av polariseringer; binære opposisjoner som organiserer identitet i ekstreme forskjeller (svart/hvit). Dette medfører at tvetydigheter og rom mellom kategoriene undertrykkes; det umuliggjør overlappinger. Bruken av motsetningspar kombineres også med essensialisme; antagelsen av at grupper eller kategorier har faste trekk som er eksklusive for alle medlemmene av denne kategorien. Jeg skal vise hvordan teaterstykkene utøver motstand på et tekstmessig nivå når begreper for identitet forsøkes brukt essensielt. Utgangspunktet mitt er at selve innholdsutfyllingingen av begreper og representasjoner er en politisk kamp og også en del av en diskursiv kamp om hegemoni. Mitt premiss er også at språket lager virkeligheten, og samme betegner kan brukes til ulik mening fordi betegneren (begrepet) ikke for alltid er låst til det som betegnes (meningen/innholdet); «Dette medfører at alt det vi sier har ett før og etter - en margin hvor andre kan skrive (...)«(Hall, 1992b:288). Diskurser rommer også muligheter for motstand. En diskursiv og dermed også tekstmessig måte å bruke identitet på er som nevnt en essensiell (ofte i dominante diskurser) forestilling om kjønn, klasse og rase i en mobiliserings- eller enhets-strategi, hvor det viktigste er at man er hvit som motsetning til svart, eller omvendt. Identitet kan også brukes på en annen måte som oppløser eller dekonstruerer den essensielle forståelse av kategoriene, for å frigjøre seg fra en utilstrekkelig artikulering av egen erfaring og opplevd dominans. Dekonstruksjon utfordrer kategoriene man er gitt å snakke i ved at både egen og motsatsens posisjon forskyves for ikke å bli værende i dualismen. Strategier kan være; «å dislokalisere (vise stedet posisjonen snakker fra) opposisjonen bitvis gjennom parodi, forstillelse, etterlikning, miming; en etterapning som skuffer den binære struktur - kler den ut i en latterlig form» (Young, 1990:209, ; Bhabha, 1994:86). Når man oppløser (dekonstruerer) binarismene som for eksempel kjønn er satt inn i, tydeliggjøres det at motsetningene er konstruerte, det vises mangfoldige måter å være kvinne på og rommet for handlinger utvides (Sylvester, 2003:177; Hall, 1997c: 274). Dekonstruksjon er en strategi som viser at en hegemonisk intervensjon (etablering av en maktkonstellasjon) er kontingent, at diskursive elementer (ytringer og institusjoner som for eksempel konstruerer rase) kunne vært knyttet sammen på en annen måte og dermed gitt et annet bilde av raseidentitet (Winther & Philips, 1999:60). Dekonstruksjon gir seg ofte utrykk i en implisitt motstand, artikulasjoner av forskjeller sees som «ureglementerte» identiteter, atferd og språkbruk (Bhabha, 1994:171,Ashcroft, Griffiths, Tiffin 1995:9, , Hall 1997b: ). Et ytterligere begrep som beskriver motstand mot påførte identiteter er disidentifikasjon, eller avidentifisering. Utgangspunktet er at

5 01/ dominante diskurser ikke kan unngås, de er alltid der. Disidentifikasjon handler om å jobbe på og gjennom det eksisterende språket og diskursene, identitetskategoriene tas i bruk for nye formål (Childs & Wiliams, 1997: ). Som en introduksjon til teaterstykkene og bakgrunn for å forstå identitetsstrategier skal jeg først vise hvordan dramaene kommenterer de ulike konfliktlinjene (sosioøkonomiske, politiske, regionale og rasemessige) i diskursene om nasjonen Zimbabwe. Jeg analyserer deretter kjønn og rase slik de er brukt i spesifikke situasjoner for også å vise hvilke bredere diskursive maktkamper de er en del av. Stykkene viser til hvordan identitetskategorier blir betegnere skapt med en bestemt hensikt i relasjon til disse konfliktlinjene. Representasjon av konfliktlinjer i «The Members» Handlingen foregår over et par uker og åpner på kontoret til Mjaji, et eldre parlamentsmedlem (Member of Parliament/MP) i Bulawayo. En anmelder beskriver ham som «one of many corrupt, alcoholic, complacent veteran politicians» (Herald, ). Mjaji jobber med valgkampsaker for sin valgkrets Mbomanzi, et ruralt område. Innledningsvis får han besøk av en yngre ambisiøs partikollega, MP Nkosenhle (forkortet Nkosi) som er opptatt av å endre politikken og den gamle MPs forhold til sine velgere. De ryker etter hvert opp i uenigheter, og veteran-mp-ens lojale sekretær Gloria forsøker å megle. Den gamle MP-en får også besøk av en engasjert landsbybeboer, Nkomazana fra Mbomanzi, som vil ha den gamles hjelp til å etablere et vannprosjekt i landsbyen, men Mjaji forsøker å unngå ham. Etter hvert blir presset fra den yngre kollegaen og landsbybeboeren for stort, og han må dra til et valgmøte i Mbomanzi. Møtet ender i en katastrofe; innbyggerne gjør narr av Mjaji. Samtidig begynner sekretæren å gjøre opprør, og Mjaji tror han får konkurranse av en kvinnelig MP, Mrs. Jamila, om velgernes gunst i landsbyen. Den gamle forsøker å presse noen kroner av donorer til vannprosjektet, bestikke landsbybeboeren og bruke det siste kortet han har; å få selve Presidenten til et valgmøte. Men stykket ender med at han taper valget. Den politiske konfliktlinjen kommer til utrykk bl.a. i kritikken av grunnloven og «en kultur av frykt» som gjør at folk ikke tør opponere (Makumbe & Compagnon, 2000:302). Nkosi: «I feel that party politics must change, especially policies that protect the top brass of the party ( ) I feel we should remove all mechanism that makes us retain the First Secretary (Mugabe min.anm.) of the party at every congress. ( )We cannot have the same first secretary for 20 years. Its ridiculous ( ). A party is not like a private shareholding company, a party is a public institution ( )«Gloria kritiserer også MP Mjajis relasjon til velgerne sine og kommenterer den sosioøkonomiske skjevfordelingen som følge av Mjajis selvberikelse i egen forretningsvirskomhet: «Mr. Mjaji, is it my fault that you never visit your constituency and talk to your people, is it my fault that you spend 90 per cent of your time running your safari business and dozing in parliament (...) is it not true that you have never been quoted in parliament saying a thing about the problems of the people of Mbomanzi? (...) I know who I m talk-

6 32 NORSK TIDSSKRIFT FOR MIGRASJONSFORSKNING ing to, I m talking to an ungrateful, irresponsible ( ) and corrupt member of the central committee and parliament. ( ) You use the Parliament to enrich yourself and forget about the people from Mbomanzi (calmly and seated). And this time Mr. Mjaji, if you don t play your cards right the people of Mbomanzi are throwing you out of parliament» (Mjaji goes to his cabinet for «that drink»). Landsbybeboeren Nkomazana prøver å få Mjaji på banen om vannprosjektet, men får bare tak i Gloria: «We didn t know my daughter, if these MPs are campaigning and want votes, they promise us food, good health, everything. They even promise us tickets to go to heaven. They will be lying. Tell Mjaji when he comes here that if his asshole is shaking he must follow me to Mbomanzi. I will make sure he will no longer be the MP of Mbomanzi again (Angrily and throwing his bag down); after all he doesn t live in Mbomanzi, he doesn t feel what we feel. ( ) But we at Mbomanzi are the grassroots, we are not ignorant. We will one day meet. Face to Face, Members only!» Nkomazana har her også indirekte vist til problemene med tilgang til vannressurser i Matabeleland, som også har sosioøkonomiske og regionale implikasjoner. Det hevdes at forsinkelsene i utbyggingen av en vannledning fra Zambezi også er et politisk middel ZANU PF bruker for å holde denne regionen «nede». Men MP Mjaji føler seg trygg så lenge han har støtte av presidenten, og han bruker trusler: «They can never take me out of power. No one can. There is only one person who can, and he is the only man I respect (Goes to the picture frame [vi ser bilde av en hånddukke som ligner på partiets førstesekretær, Mr. Mugabe]). The only man who can do anything to me and he is the First Secretary of the Party, as from today, Gloria, it s going to be war. I can massacre the whole lot kombomanzi, ngiythumela amasotsha bathintithe azake ukuzwe (I can send a car and kill all those people). Just keep my positions of power. As from today its going to be fire, fire, its going to be dirty politics ntanami until elections are over, its going to be politics. ( ) I am going back to Parliament povo or no povo (folket)«. Mjajis trusler om massakre kan gi assosiasjoner til 5. brigades overgrep i Matabeleland midt på 1980tallet, og viser indirekte til en regional spenning. Derimot er rasemessige motsetninger foreløpig fraværende. Jeg kommer tilbake til dette. Mangel på ansvarlighet, som igjen får følge for hverdagsfolkets og de «svakestes» interesser, er et sentralt tema. Skuespilleren som har rollen som MP Mjaji formulerer det slik: With «the Members», now, the one we have, the one we have (Mugabe, forf. anm.) is too old; we can t compete in a rat race. ( ) So we need new ideas. That s what it s all about (in) «Members Only». These guys who have been grabbing that power, they do not want to leave. They have taken enough, they should leave ( ). The older you get, the more your brain rust. ( ) The third generation is now fighting them and while the medium generation is not fighting them we are keeping quiet. And when we starts reacting they

7 01/ says it is politics, aha! (laughs). They are very dumb. They should open space. They should be grooming us so that when we grow up, we groom the other generation. Then you find that life become easier. If they had been grooming our generation, they would not have been talking like this. The generation would have been busy fixing things ( ). So that when you go further you find that it is prepared; unlike grabbing every thing». (forf. uthev.) (Mackey Tickeys, intervju , TSCC) Representasjon av konfliktlinjer i «Ivhu versus the State» I «Ivhu versus the State» utspilles handlingen på en kveld, hvor tre menn møtes, kanskje på en trapp utenfor en butikk eller en beergarden. Gjennom ulike tablåer foregår det en diskusjon om Zimbabwe. Mennene representerer hver sin «rase»; svarte Reward, hvite Stuart og fargede Troy. De har mottatt invitasjon til et party av en anonym «Stat», og er bedt om å komme i sine tradisjonelle klær «and bring a suitable bottle». Ivhu betyr land eller jord på shona, på nettsida deres sier Rooftop at «Ivhu» er et fiktivt land. Mennene finner ingen vert, og reflekterer rundt sine historier som svart, hvit og farget. Etter hvert kommer de i diskusjon om de aktuelle problemene nasjonen strir med. Deres synspunkter er farget av hvilken posisjon de har i samfunnet. Til deres overraskelse så dukker det opp en tenåringsjente, Susan, og hun hevder hun er deres vert. Mennene blir redde da de ikke vet hvem hun er; kanskje er hun fra sikkerhetspolitiet? De begynner å torturere henne, men etter hvert kommer de til sans og samling. Hun vitner om torturen som den torturerte jounalisten Ray Choto i avisa Standard (jeg kommer tilbake til dette). Jenta presenterer seg som en dommer med budskapet om samarbeid og dialog. I drøftinga av landspørsmålet lar hun mennene gjenspille koloniseringsprosessen opp til i dag. Hun prøver å få dem til å se at forholdet mellom de tre rasene, og manglende enhet, er kilden til problemene i Zimbabwe. Den politiske situasjonen og den rasemessige konfliktlinjen kommer til utrykk i mennenes bekymringer over invitasjonen; Stuart opplever seg som målskive fordi han er hvit: «You take my situation, right? My home is my castle. But outside, I am a target, I am white. They think just because I am white I am against, I am versus the state. Of course I am versus the state, everyone is versus the state». Reward husker at de svarte også ble torturert, han har også skrevet et leserbrev som han er redd var for kritisk: «Then twelve days later I get invited to a party against the state. Which paper gave my name and details to the state?» Troy tror dette er rekruttering til et politisk parti; «TUPAC. Trade Union Party Against Corruption. I m all for it, as a worker. But Ill join silently». Den sosioøkonomiske og politiske konfliktlinjen kommer også til utrykk i mennenes kritikk av intervensjonen i DR Congo (Democretic Republic of the Congo). De viser til Billy Rautenbach; en zimbabwisk forretningsmann som har bedrevet lyssky virksomhet i Congo, sammen med andre zimbabwiske militære og politikere (UN Security Council,2001). De mener beskyttelsen av ham og hans likemenn er årsaken til intervensjonen; «Reward: And bodyguarding the chefs who are using Billys trucks to ship out the minerals». Mennene snakker så om sikkerhetspolitiets tortur ved hjelp av «crocodile clips» på journalistene i den uavhengige avisa Standard, som hadde skrevet en artikkel i februar 1999 om planlegging av et militærkupp på grunn av misnøye i hæren over intervensjonen i DRCongo (Blair, 2002:41).

8 34 NORSK TIDSSKRIFT FOR MIGRASJONSFORSKNING Stuart lar problemene skyldes Mugabes politiske valg; «You know, when you look at it, Mugabe is a kind of fucked-up visionary. Hes got this idea that we have to be great». Etter hvert beveger de seg over i andre av Zimbabwes problemer; «Troy: ( ) We are loosing millions right here at home. ( ) Reward: But now affirmative action affirms the chosen few. Indigenous business is business for a few who are more indigenous than others. Troy: It s like rats in a cage - as the food keeps coming, they get fatter and fatter and then you turn off the food and they start eating each other». Reward viser til hvordan fondet for kompensasjon av krigsskader ble robbet av politikere som hevdet de var mer handikappet enn de var; «Our cabinet, according to official reports, is made up of paraplegics and spastics and mentally deficients». Stuart: «And they deliver speeches like that. Reward: The nation needs a strait jacket». Troy beskriver det han opplever er kulturen i ett hovedtrekk: «Its no longer a war against colonialism and oppression. It is a war to oppress and make money». Her har karakterene eksplisitt satt den sosioøkonomiske konfliktlinja på agendaen; hvordan toppenes selvberikelse fører til fattigdom for majoriteten. «Ivhu» tematiserer, som «Members» de «små» menneskers, eller «povo s» (folkets) kamp, og taler deres interesser. Men «Ivhu» ytrer seg foreløpig ikke om regional forfordeling. Dommeren oppsummerer derimot «civic education»- poenget i stykket: «And as civilians, we must remember that fact. That we also have power». Med representasjonen av disse konfliktlinjer som bakgrunn ser jeg nå nærmere på representasjon av kvinnene. Kan jeg også se om konfliktlinjene utspiller seg i selve identitetskampen, på de ulike betegnere for identitet? Gloria: «The Members» kvinne «The Members» viser innledningsvis en tradisjonell kvinnerolle, sekretæren Gloria får klar beskjed om sin posisjon da hun protesterer på at landsbybeboeren Nkomazana ikke får møte den gamle MP Mjaji. «Gloria: (from off stage) But Mr. Mjaji, you have an appointment with these people. These people have been trying to meet you for the past seven months and you can t keep postponing the appointment. Mjaji: Gloria, do you know that I am your boss? Gloria: Yes, Mr. Mjaji». Glorias mer konvensjonelle «kvinnelige» egenskaper kommer etter hvert i fokus. Den yngre MP Nkosi og MP Mjaji har utvekslet forretningsnytt; Mjaji vil ha litt underholdning, han ber Gloria gjøre seg klar til å danse for dem: Nkosi: But Mjaji, it s not a good idea using other people like that. Mjaji: Kuvele kwakunjalo lasendulo (It was like this in past times) The ruling class would invite amaperforming artists to all sorts of places, all sorts of occasions and all sorts of events. Nkosi: Yikho ukubusa (is that what you call ruling)? Mjaji: Yikubusa (yes that is ruling). Nkosi:

9 01/ Kodwa kumele sibuse kuhle (but we are supposed to rule nicely/properly). Mjaji: Let me refill your glass. Gloria blir også en bærer av Nkomazanas bekymringer for situasjonen i Mbomanzi, Nkosis redsel for politiske mordforsøk når han kritiserer Mjaji, og Mjajis sammenbrudd etter valgmøtet i Mbomanzi. Denne lytterrollen er også en omsorgsrolle, men Gloria inntar etter hvert en kritisk rolle som jeg har vist. Parallelt reagerer hun på arbeidssituasjonen og varsler oppsigelse om hun ikke får mer i lønn, MP Nkosenhle har tilbudt henne jobb. Gloria tenker under forhandlingen med Mjaji; «(laughing) Igwala lexhegu leli, ummuntu uyabesenzani ekwazi ukuthi ligwala futhi. (A coward like you, a coward old man like you) Manje today I want him to jump around. I want to show him that I also have power.» Glorias oppnådde privilegier kan sies å være en humoristisk og satirisk utgang på kvinners lavere økonomiske posisjon. Mjaji tilbyr henne hus og statusbil; «Tell him Im offering you a year, tell him Im buying you a house ematsheumhlophe khonangale (there) (). also Gloria» Gloria aksepterer Mjajis tilbud og han sukker: «I have never lost and I will never loose». Gloria fryder seg over posisjonen hun har, og hun er klar over sine fortrinn, ikke en gang hennes sympati for Nkosi lar hun gå foran argumentasjonen for sine kvalifikasjoner; «Aha no, no, Mr Nkosenhle if you cant spend that much on a skilled person like me then you lose and he wins. No negotiations. Ya, you lose and he wins simple». Fravær av stereotypier Glorias kjønnsidentitet er ikke beskrevet stereotypt eller i en underordningsposisjon i «The Members». Jeg ser den gamle MP Mjajis forsøk på å konstruere Gloria koblet til en kjede av kjennetegn (ekvivalenter) som lydighet - lojalitet - fornekting av egne synspunkter og dermed underordning og passivitet, kort sagt en begrensende identitetsposisjon. Derimot ser vi også Glorias motstand mot å innta de subjektposisjoner Mjaji legger fram. Glorias opprør både mot de arbeidsforhold og den kvinnerollen hun er gitt beveger seg ut av ekvivalenskjeden hun er satt inn i, hun har gjennomført en avidentifikasjon. Hun dekonstruerer sin egen posisjon i utfordringene av Mjajis politikk og dermed dekonstruerer og forskyver hun også kategorien «kvinne». Den ekvivalenskjeden Glorias identitet etter hvert er artikulert i, kan beskrives som aktiv - politisk bevisst - med respekt for egen kunnskap og rettigheter. Det er gjennom denne rekoblinga i teksten av kjennetegn for kjønn at motstanden og re-identifikasjonen foregår. Glorias kamp blir en ny kunnskap gjennom en kjede av kjennetegn som indikerer mangfold og positiv makt; en ressurs for å gjennomføre sosiale forbedringer. Hennes kamp blir en liten frigjøring; forstått som pragmatisk eksperimentering for å omdanne eksisterende maktrelasjoner (diskurser) for å gjøre dem mer akseptable eller mindre undertrykkende (Torfing, 1999: ). For Foucault er makt «the way in which certain actions modify other actions by means of shaping the identities of the acting subjectivities» (op.cit. 1999: ). På denne måten kan vi også se at Glorias politiske kamp omformer hennes kjønnsidentitet og på denne måten utfordrer dominante diskurser om kjønnsrelasjoner og politikk. Glorias kamp på hennes identitetsbetegner blir en del av en bredere diskursiv kamp. Gloria vises også i ulike posisjoner: sekretær, kvinne, venn til Nkosi, og «politiker»; med dette skrives hun ut av akademiske diskurser om trippel marginalisering og universell under-

10 36 NORSK TIDSSKRIFT FOR MIGRASJONSFORSKNING ordning (Boehmer, 1995). Gloria identifiserer seg med folket heller enn Mjaji. Disse «nye» identifikasjoner blir også «motor» i omdanning av hennes egen kjønnsidentitet, hun «produserer» seg annerledes. «The Members» viser en lokal kamp (politisk, sosioøkonomisk, regional, kjønnsmessig) ut fra Glorias aktuelle situasjon. Glorias «minoritetsstemme» som kvinne og sekretær omdannes til kraftfulle argumenter og blir en dissonans i ørene til Mjaji. Som tekst produserer Members nye identitetsposisjoner for Gloria, posisjoner som igjen kan utvide dominante diskurser ved at nye elementer artikuleres inn i diskursen. Stykkets oppføring kan gi publikum nye begreper og posisjoner i sin kamp om identitet og samfunn. «Ivhu versus the State»s kvinne; Susan Mennene reagerer slik første gang de ser Susan; «Reward: This is trouble coming. The UZ (University of Zimbabwe, forf. anm.) students have arrived. () Stuart: Casper the Friendly Sociologist. Reward: Gentlemen. Who is this?». Susan vises raskt som student, dernest blir hennes identitet tema. Først etter dette spørsmålet kommenterer Troy at hun er kvinne; «Why! A lady!», men mennene er ikke trygge på hennes identitet enda. «Troy; Who the fuck are you, lady? Susan: I am Zimbabwean». Hun tar på seg en form for nasjonal overgripende identitet. Og hun er ung, en «born-free»; født etter uavhengigheten. Det er få kjønnsspesifikke referanser her foreløpig, i stedet er Susan gitt en sammenbindende rolle, et mulig svar på deres nærvær. Mennene setter henne under press; «Troy: Who are your sources, speak talk!», og hun blir den torturerte journalisten fra Standard. Er det fordi hun med sin hemmelighetsfullhet ikke gir dem svar, at hun blir torturert? Stykket lar henne gjøre et rollebytte og referere en manns torturredsler, ikke sine egne som del av fiksjonen. Kanskje det ville gitt for sterke koblinger til kvinneundertrykkelse. Etter torturscenen fortsetter hun sitt kritiserende pedagogiske prosjekt: «The same system you deplore is the one you use against me. I think you are human. You had the power to do whatever you wanted». Stuart; «Listen, I am going to give you the benefit of the doubt, because maybe you are a nice girl. So tell me quickly, cause I am getting a little cheesed off here, what s the point?» Susan: «This is the point. You here. From different walks of life. Different experiences. Different viewpoints. We all came together». Hun vil de skal kunne forenes over gode ting, ikke bare i klage over staten. Samtidig blir hun lyttende til mennenes protest, på denne måten får hun her den samme lytterrollen som Gloria hadde. Susan får mennenes frustrasjoner, ja til og med tortur. Samtidig presser de henne videre på hennes prosjekt, når hun truer med å forlate dem; «Reward: You cant do that. You invited us. We have to see this business through to the bitter end. Troy; Hang on. You said you are the host. So where are you going to go? Eh? If you are the host, this is your home». Susan får her en omsorgsrolle som konvensjonelt hører til kvinneidentiteten.

11 01/ Katalysator eller ikon? Parallelt er Susan born-free og student, disse posisjonene; gjennom kobling av kjennetegn bidrar til at hun kan få en katalysatorrolle. Det er kanskje bare en born-free som kunne føre mennene av en eldre generasjon gjennom den politiske historien. Hun forener Stuart, Troy og Reward i en kritikk og enighet om at de som sivile også har makt, men kanskje ikke ett nytt konkret prosjekt om samarbeid. Susan vises ikke i en tradisjonell rolle som sekretær, husmor, mor eller andre «kvinne»- yrker; hun er beskrevet som student og dommer. På denne måten er repertoaret for kvinner utvidet; hun er artikulert i en kjennetegn-kjede av kunnskap - en bakenforliggende idé - evne til regi - organisasjon av mennene. Mennene lytter til henne, dette er en produktiv artikulering av en kvinne, og en utvidelse av situasjoner og oppgaver hun kan identifiseres med. Dette ligner litt på den forbilderollen som Gloria fikk. Allikevel er det egenskaper ved Susan som tidligere har blitt tillagt kvinnerollen som fortsatt er i kraft her, som omsorgsperson og seer. Videre også rollen som en nøytral dommer, og rollen med å ta ansvar. Fraværet av tradisjonelle kjønnspesifikke roller, hennes pedagogiske prosjekt og visjoner gir henne også en litt mystisk, fraværende og samlende status. På en måte ligner dette på den posisjonen kvinnen fikk i tidlig frigjøringsbevegelse; som nasjonens mor og budbringer, som et ikon å samle seg om. Nå som katalysator for Stuarts, Troys og Rewards erkjennelsesreise. Kvinner som ble representert på denne måten, ble ofte like mye oversett etter uavhengigheten. Jeg forsøker her å vise at Susan i mindre grad gjennomfører en dekonstruksjon (gjennom forskyvning og artikulering av ny kunnskap) og reidentifikasjon av kjønn som Gloria. Det er mindre utvikling i Susan, hun er nærmest en abstrakt, statisk «ferdig» identitet. Selv om Susan argumenterer for bedre økonomisk fordeling, politisk rettferdighet og maktdeling med de sivile, er hun ikke engasjert i en lokal kamp langs ulike konfliktlinjer som Gloria var med Mjaji. Samfunnskampen foregår mindre på Susans identitet. Utgangspunktet mitt er at identitet oppstår i argumentasjon fra et sted, i en konkret identifisering og da blir «motor» i endring. Når dette ikke vises i «Ivhu», kan det medføre at publikum mangler et bilde av bevegelse/ utvikling og spillerom for utforming av nye identitetsposisjoner. Siden denne lokale kampen mangler i «Ivhu» blir det også mindre bevegelse fra tekstmessig utvikling til større diskursiv endring. Konfliktlinjene er tema, men de utfolder seg i mindre grad på identitetsposisjonen kvinne. Hadde teksten satt kjønnsidentiteten mer i spill og vist en mangesentrert representasjon av kvinnen, ville det også tydeligere vist hvems interesser stykket forfekter (Boehmer, 1995:225; Shohat, 1997:5). Folket er tema, men på en abstrakt måte, det didaktiske argumentet for dialog er tydeligere enn argumentet for kvinners og undertryktes interesser. Den generelle kritikken av regimet og de pedagogiske argumentene om dialog gjør Susans identitetsposisjon mindre endringsorientert enn Glorias i «Members». Dette forsterkes av at det ikke snakkes og handles; for eksempel i relasjon til bedring av svarte township-beboeres (Rewards) levekår.

12 38 NORSK TIDSSKRIFT FOR MIGRASJONSFORSKNING «The Members»: Betegneren rase er fraværende Zimbabwes befolkning på 12 mill. i 1999 bestod av ca 80 prosent shona, 18 prosent ndebele, 1 prosent europeere og ca 1 prosent asiater og fargede (CPN, 1998:44). Etter frigjøringskrigen gikk forsoningspolitikken ut på å la de hvite få beholde mange av sine privilegier, eiendommer og et fast antall seter i Parlamentet inntil 1988 (Blair, 2002:13). Dette bidro til at hvite eide størstedelen av den rikeste jorden frem til 2002, da de ble tvangsflyttet, i 1999 utgjorde hvite ca av Zimbabwes innbyggere. De har inntatt ulike politiske roller, fra å være aggressive Rhodesian Front-medlemmer til å kjempe på svartes side under frigjøringskrigen. Deler av samfunnet er segregert men mange (menigmann og universitetsansatte) gav i 1999 utrykk for at rasisme som idé ikke hadde noe grunnlag, selv om temaet ble satt på dagsorden, særlig av regjeringsaviser. I «The Members» er imidlertid konfliktlinjen knyttet til raserelasjoner kanskje overraskende fraværende. Betegnere som svart, hvit, rase eller navn på de ulike folkegruppene som ndebele eller shona er ikke nevnt, «The Members» er renset for disse kategoriene. Det at ikke rasebetegneren er nevnt vil jeg knytte til kritikken som ønskes utført. Slik jeg ser det viser «The Members» et politisk system som ikke lenger tar i betraktning innbyggernes behov, men mer er til for representantene. På grunn av temaet om politisk representasjon lar stykket være å nevne undertrykkingen under kolonitiden og den nåværende relasjonen mellom hvite og svarte som en vanskelig kamp. Det ville ikke tjent argumentasjonen om maktfordeling og kritikken av maktutøvelse internt i Zimbabwe. Identitetsposisjoner «svart» eller «hvit» avvises indirekte; det er andre identitetskategorier som blir fremhevet; kvinners posisjoner; fattige landsbybeboere og radikale politikere. «The Members» kan tolkes dit hen at raserelasjoner og de hvites undertrykkelse ikke er de egentlige årsaker til den nåværende mangelfulle demokratiske utviklingen, da hadde dette vært nevnt når det handler om respekt for folks behov. «Members» sier implisitt allerede i 1995 at det å sette raserelasjoner som en hovedmotsetning er et skalkeskjul for å kunne fortsette en undertrykkende politisk praksis, slik Mjaji gjør. Å oppløse rasekategorien Ved at stykket ikke nevner raserelasjonen, og ved samtidig å vise at svarte ikke er uforbeholdent heroiske, men har de samme mangfoldige egenskapene som hvite på godt og vondt, så dekonstrueres rasedikotomien og rase blir ikke lenger en essensiell identitetsposisjon. Rasekonfliktlinjen som forsøkes lagt på identitetene ignoreres. Karakterenes ulike identitetsdimensjoner og argumenter oppløser en verdiladd hierarkisk dikotomi mellom hvit og svart (MacLaren, 1994). Det samme gjøres med relasjonen styrer- styrt dvs. relasjonen «ZANU PF og det frigjorte (og lydige) folket» eller «nasjonens ledere (national heroes) og massene (povo)«. «Members» viser til at disse relasjonene ikke er så harmoniske og kritiserer «nye» undertrykkelses-forhold mellom «styrer-styrt», «eliten og folket» som ikke har så mye med raseidentitet å gjøre. Videre vises ikke «undertrykker-undertrykt» relasjonen som en fastlåst essensiell dikotomi. MP Mjaji som representant for det styrende partiet (ZANU PF) vises heller som blendet av statussymboler og makt; som en mann det er lett å utfordre selv for en landsbyinnbygger som Nkomazana. Nkomazana latterliggjør (og dermed dekonstruerer) Mjajis valgløfter og forsøk på bestikkelse som «tickets to heaven», en subversiv strategi som

13 01/ tømmer posisjonen for makt og status og oppløser den eksisterende relasjonen folkevalgt borger. Mjaji blir utsatt for en deidentifikasjon (som maktposisjon dekonstrueres han), og Nkomazana reidentifiseres; den identitetskategorien som blir tydeligere er bl.a. hans sosioøkonomiske og politiske status. Dette kan tolkes i tråd med forståelsen at motsetningene i Zimbabwe går mer langs sosioøkonomiske og klasselinjer (inkludert den politiske klasse), enn rase 5. Nkomazana (som Gloria og Nkosi) utfordrer Mjaji både i handling og argument og dermed også de dominante diskurser om politikk og sosioøkonomiske relasjoner. Som tekst gir «The Members» argumenter til publikums identifiseringer som igjen kan utvide og tilby nye elementer i hegemoniske diskurser. Samtidig vises det til de positive muligheter som for eksempel finnes i å gi makten til MP Mrs. Jamila. «The Members» viser at den nåværende diskursive organisering av politikken og det sosioøkonomiske er skapt; «ligger på» identitetsposisjonene og kan endres i en identitetspolitisk kamp (Kymlicka & Norman, 2000). Når det gjelder representasjon av etnisk identitet så opererer ikke «Members» med betegnere for etniske grupper. Men i behandlingen av temaet politisk representasjon vises det implisitt til en myk identitetsstrategi når det gjelder ndebele-etnisitet, en identitetspolitikk for å bli sett og inkludert som minoritet (Kaarsholm, 1994:38). Manusforfatter Mhlanga fokuserer på diskriminering av denne befolkningen; språket er ndebele eller ndenglish (blanding av ndebele og engelsk), det vises til behovet for vann via Zambezi og Mjaji sier, som nevnt han kan massakrere alle; noe som gir assosiasjoner til (de politiske) overgrepene midt på 1980-tallet av ndebelebefolkningen. Men det er ingen reversert strategi her, strategien er mer dekonstruktiv; målet er å argumentere for en jevnere fordeling. Mhlanga viser til at myndighetene svarer med anklager om tribalisme, men; «Then they shall understand that it is themselves they are seeing; results of how they are governing» (Mhlanga, TSCC). Ved å vise Glorias, Nkosis og Nkomazans identitetskamper i «The Members» (som både tekst og forestilling) forsvarer Mhlanga karakterenes motstand mot å innordne seg. Motstanden foregår i karakterenes utfordringer av påførte identiteter. Den gir dermed også nye utfordrende elementer til de hegemoniske diskurser om kjønnsrelasjoner, sosioøkonomisk fordeling inkludert regional forfordeling, utøvelsen av politikken og bruken av rasebetegneren. Rase og etnisitet i «Ivhu versus the State»; «Talking in clusters» Argumentet i «Ivhu versus the States» om at rasene ikke kan forenes om noe godt, konklusjonene om at de må snakke sammen og kanskje også forlate identitetene sine, viser til forståelsen av segregering som en delvis årsak til Zimbabwes problemer; den rasemessige konfliktlinjen er sentral i «Ivhu». Som Guzha; produsenten sier: «People talk. But they are talking in clusters. If you are white, you talk to your fellow white. That s the problem in this country. If you are black you talk to your fellow black and if you are coloured you talk to the coloured which is not helping the situation. ( ) So we are just advocating for concerted effort» (Guzha, Margolis Plaza Harare).

14 40 NORSK TIDSSKRIFT FOR MIGRASJONSFORSKNING «Ivhu» bruker rasebetegneren i den betydning at den rasemessige identitetens historiske rolle har gitt menneskene ulike sosioøkonomiske posisjoner. «Ivhu» representerer den tradisjonelle arbeidsdelingen. Å være svart i huden determinerer sosioøkonomisk status; her som en eldre fattig karakter fra township-en og ikke en av de nye «upcoming indigenous» eller ung student. Stuarts identitet er beskrevet som en av de velstående og «avsondrede» hvite, ikke en hvit i «hjelperrolle» eller en ung radikal student. Reward og Stuart settes inn i en rasemessig kjennetegn-kjede som refererer til en historisk makt- og underordningsstrategi. Selv om denne ordninga av befolkningen fortsatt er dominerende så kan også motsetningen fattig-svart, hvitrik (mis-)brukes til fremstilling av stereotype raseidentiteter. Stereotype fremstillinger handler om å gi personer få og essensielle karaktertrekk, som ledd i en representasjonsstrategi for å forenkle og polarisere identitet. Ofte for å bruke konstruerte tilbudte identiteter i en kamp om posisjoner og makt ved å ekskludere noen (Hall, 1992a:308). Guzha ser problemene med disse forenklende identitetskategoriene og ønsker et reelt flerkulturelt samfunn, men har allikevel valgt å gjennomføre analysen i teksten «Ivhu», i denne binære motsetningen. Han tar identiteten «at face value» og forsøker å problematisere den, men oppløser (dekonstruerer) den ikke. Dette kan, som vi skal se, gi begrensninger for hvordan relasjonene mellom ulike grupper kan løses (både i teksten og de bredere diskurser som teksten er en del av) siden mangfoldet i perspektiver i mindre grad får mulighet til å komme frem (West, 1993: ). Tvetydigheter og delvis oppløsning av raseidentiteter I var det også en politisk opposisjon i startgropen. Hvite og svarte akademikere og ansatte i NGO-er (private/ikke-statlige organisasjoner) reiste kritikk mot regimet. Dette samarbeidet på tvers av hudfarge; hvor temaet ofte er den politiske og sosioøkonomiske konfliktlinjen, vises det bare indirekte til i «Ivhu». Med dette gis karakterene som portretteres i «Ivhu» kun identitetsposisjon etter hudfarge, de gis i mindre grad rom for å snakke om de mer fruktbare politiske, identitetsmessige muligheter som allerede er i bruk. Samtidig refererer stykket til behovet for dialog og avkledning av identitet, dommeren ber mennene ta av seg sin identitet, dele den, prøve noen andres. Dette er et tegn på at identifiseringene problematiseres. Men rasebetegneren oppløses eller reartikuleres ikke eksplisitt som kategori; det foregår ingen disidentifisering eller dekonstruksjon. For eksempel kunne hudfarge og historiske rolle vært byttet i gjenspillinga av koloniseringsprosessen. Dette ville kanskje gitt «Ivhu» mulighet til å vise mangfold og i større grad å argumentere for sårbare gruppers identitetsposisjoner (og publikum ville få tilbud om nye identitetsposisjoner). Vi ser, som nevnt, for eksempel ingen eksplisitt kamp for township-beboerenes levekår her. En antatt rasekonfliktlinje ligger fast på identitetsposisjonene til karakterene. Men samtidig er Troy er i seg selv en utfordring av raseidentiteter. Han er farget, bokstavelig talt en blanding; en forstyrrende brikke i en enkel dikotomi mellom hvite og svarte; undertrykker og undertrykt, han er en dekonstruksjon og disidentifisering av rasebetegneren. Han viser også et annet ståsted i diskursene om nasjonen; representerer en tredje posisjon for subjektet som er mer åpen, fleksibel, og mangetydig. Men det som begrenser «Ivhus» strategi er at det bare er Troy som kan si det han sier, fordi han er farget, blandet, «ikke -ren», som om ikke-essensielle subjektposisjoner bare kan finnes i den fargede karakteren (Bhabha, 1994:37). «Ivhu» som tekst og forestilling gir publikum 6 muligens et tvetydig bidrag i de bredere diskur-

15 01/ sive kampene knyttet til synliggjøring av sammenhengen mellom politikk, sosiale forhold og identitetsposisjoner. Når det gjelder representasjon av etnisk identitet så er ikke en regional forfordeling eller kulturell undertrykkelse tematisert i «Ivhu». Der det ikke er brukt engelsk eller «coloured» slang, brukes litt shonglish av Troy, og noe shona. Utelukkelsen av ndebele-befolkningen i snakk om Zimbabwes problemer og mangel på felleskap kan sees som et argument om at den ikke er viktig. Men Guzha begrunner dette også med at stykket ikke kan inneholde alt, og at det ville være politisk vanskelig å for han å ta det opp knyttet til at han er shona og arbeider i regjeringshovedstaden (Guzha, Harare). Avslutning; alternativ citizenidentitet Å innta nye identiteter handler om hvilke posisjoner og diskurser som er tilgjengelige, eller i hvilken grad man tør og kan åpne fastlåste hegemoniske diskurser. I «Ivhus» tekst protesterer mennene når dommeren ber dem legge av seg raseidentiteten: «it is personal () you make me naked». Denne bekymringen over å skulle miste sin kulturelle identitet viser at de også har få andre subjektposisjoner å hvile seg på/identifisere seg med. Det er de hegemoniske diskursene «Ivhus» tekst har latt karakteren utfolde seg i: nasjonale, dominante diskurser om raseidentitet som ikke tilbyr dem andre posisjoner. Hadde teksten vist Reward, Troy og Stuart i en spesifikk kamp for eksempel fattige township-beboeres vilkår i relasjon til rike hvite eller svarte tomteeiere, ville mangfoldige og spesifikke sider av deres identitetsposisjoner kommet frem gjennom dissens og reartikulering. Ved ikke å tilby flere identitetsposisjoner i stykket begrenser «Ivhu» seg til å være i dominante diskurser, noe som igjen avgrenser det politiske rommet. Laclau og Mouffe (1985) argumenterer for å forstå det politiske som en dimensjon og ikke bare ett nivå; «det politiske» henviser til prosesser som settes i gang når diskursene utfordres og grenser blir flytende. I slike prosesser oppstår det et nytt politisk rom som er utenfor det forhåndsbestemte, «ferdiglåste», nemlig det sosiale (Winther & Philips, 1999:47). Dominante diskurser bruker ulike strategier for å gjøre det politiske rommet så lite som mulig eller å låse det politiske rommet fast til kun ett sted i samfunnet for å hindre dannelse av motsetninger som kilde til endringer. Jeg ser i mindre grad disse nye politiske rommene (som utvidelse av dominante diskurser) i «Ivhus» tekst, kanskje fordi temaet og de identitetsposisjoner som gis mer er en diskusjon enn en kamp med dominante diskurser. Skulle «Ivhu» ha utfordret enda mer effektivt måtte karakterene gått inn i spesifikke, lokale kamper på diskursene, som også ville være en kamp på deres identitetsposisjoner knyttet til kjønn, sosioøkonomisk ståsted og politiske muligheter. Allikevel viser «Ivhu» samtidig til et behov: å se alle som deltagere i nasjonen «på samme scene», og stykket setter subjektene på denne scenen. En slags «helende» bevegelse i teksten og forestillingen, som også publikum opplevde (Memory Kambota, intervju 28.7; Daily News, ) og som kan gi de nye identifiseringer i kamp med dominante diskurser. Jeg har vist at de identitetsposisjonene som vises frem i «The Members» sekretæren Gloria, landsbybeboeren Nkomazana og den yngre MP Nkosi, utfordrer dominante essensielle identitetsposisjoner for kvinner, rase og etnisitet. Dermed er de også et innlegg i debattene om de ulike konfliktlinjene. I karakterenes utfordring av begrensende rom for raseidentitet (som

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting?

Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting? Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting? Associate Professor Laura E. M. Traavik I dag Definere og diskutere mangfold Mangfold og kontekst Hvordan møter vi mangfold? Hvordan jobber vi med mangfold?

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Taylor Swift «Mean» Klassemøtet

Taylor Swift «Mean» Klassemøtet Taylor Swift «Mean» Klassemøtet Taylor Swift - Mean - prosess Sangen «Mean» er laget av Taylor Swift og er på hennes tredje studioalbum Speak now (2010). Kjøp sangen eller CD-en. Videoen med sangen kan

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

3 bud for tolkebrukere

3 bud for tolkebrukere 3 bud for tolkebrukere - og noen fallgruver Mona Myran Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 IMDis rolle IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor bidrar til utvikling av organisatoriske

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Motivasjon for grunnkurset i statistikk!

Motivasjon for grunnkurset i statistikk! Motivasjon for grunnkurset i statistikk!!! Hva gjør statistikere? "I keep saying that the sexy job in the next 10 years will be statisticians," said Hal Varian, chief economist at Google. "And I'm not

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i Workers of the world, unite? Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i etterkrigstiden Nasjonsbygging og nasjonalt trepartssamarbeid Konsekvenser

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Det er mange dikt, ordtak og sitater vi kunne tenke oss å dele, som har gitt oss inspirasjon og åpnet opp for nye perspektiver.

Det er mange dikt, ordtak og sitater vi kunne tenke oss å dele, som har gitt oss inspirasjon og åpnet opp for nye perspektiver. ORDTAK OG SITATER Det er mange dikt, ordtak og sitater vi kunne tenke oss å dele, som har gitt oss inspirasjon og åpnet opp for nye perspektiver. Her er noen: "We must view young people not as empty bottles

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss

Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss Landsmøte i Samfunnsviterne 5. November 2013: Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss There s something about leaving here, I guess and there

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder.

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Regionalt næringsprogram Philip Kotler Markedsføring handler om å identifisere og dekke menneskelige og sosiale behov (:4) If I had asked

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet + Inkludér Pasienter Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet Maja van der Velden è Institutt for informatikk (Ifi) è Universitetet i Oslo è majava@ifi.uio.no

Detaljer

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Disposisjon Sikkerhetskultur - bakgrunn Sikkerhetskultur som forskningsfelt Kultur

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kulturforskningen og dens utfordringer. Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016

Kulturforskningen og dens utfordringer. Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016 Kulturforskningen og dens utfordringer Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016 Hva er kultur? Edward B. Tylor (1871): That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom,

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai ESSAY: om Terry Pratchett RIDDEREN, KATTEN OG DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai I meant," said Ipslore bitterly, "what is there in this world that truly makes living

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogikk

Inkludering og spesialpedagogikk Inkludering og spesialpedagogikk Kjell-Arne Solli Høgskolen i Østfold avdeling lærerutdanning Motsetninger eller to sider av samme sak? Tegning af Roald Als i Dagbladet Politiken februar 2009 INCLUSION

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 1 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 2 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring?

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Effekt og nygeverdi av lærings- og mestringshlbud

Effekt og nygeverdi av lærings- og mestringshlbud Effekt og nygeverdi av lærings- og mestringshlbud Karl Fredrik Westermann, brukerrepresentant Kari Fredriksen, leder Lærings- og mestringssenteret på Sørlandet universitetssykehus Toril Kvisvik, leder Lærings-

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende:

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende: Stuntskriving Denne øvelsen er for at elevene skal få bedre oversikt og flyt i historiene de skriver. Den kan passe bra innenfor stil-skriving i alle språkfag. Stuntskriving er en god måte å komme i gang

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa. Lærerprofesjonalitet i endring - nye forventninger, ulike svar Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.no Innlandets utdanningskonferanse 11.mars 2014 Kamp om lærerprofesjonaliteten

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 5 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Ordlæring Vg1/vg2 (SF) Vocabulary (news) Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no

Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no Marc V Ahmed Geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk Oslo universitetssykehus Ullevål Epost: marahm@ous-hf.no .As death has become less common in our daily lives, it has become harder to consider our own

Detaljer

TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010

TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010 TRENERROLLEN PEDAGOGISK PERSPEKTIV GEIR BANGSTAD 11. SEPTEMBER 2010 GEIR BANGSTAD Grunnfag Idrett, NIH Diplomtrener, Olympiatoppen/HiB Idrettspsykologi, HiB Bachelor Pedagogikk, UiB, UC Berkeley FECC 2009-2011,

Detaljer