TIL HUSBANKEN. Kompetansetilskudd til. Konferanse for kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede i Nord - Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL HUSBANKEN. Kompetansetilskudd til. Konferanse for kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede i Nord - Trøndelag"

Transkript

1 TIL HUSBANKEN bærekraftig Kompetansetilskudd til bolig - og byggkvalitet Konferanse for kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede i Nord - Trøndelag Rapportdato: 15. januar 2013

2 12. og 13. november 2012 ble det arrangert konferanse for de kommunale rådene for likestilling av funksjonshemmede i Nord - Trøndelag. Universell utforming var et hovedtema for konferansen. Arrangementet var lagt t il Stik lestad nasjonale kultursenter i Verdal. Det var påmeldt deltaker e fra 16 av 23 kommuner, totalt cirka 50 deltakere. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd på inntil kr , - til konferansen. Rapporten inneholder : 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Organisering og finansiering 3. Resultater og erfaringer 4. Måloppnåelse 5. Formelt samarbeid med andre aktører 6. Kompetansespredning 7. Regnskap Vedlegg: - Program 1. Bakgrunn: Pilotfylket Nord - Trønde lag Nord - Trøndelag er pilotfylke for universell utforming ( ). Dette er en satsing i regi av Miljøverndepartementet (tiltak K1), og fylket har i perioden et fokus «utover det ordinære» på temaet. Pilotfylkeprosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen. Rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF) RLF er et rådgivende organ for kommunale saker. Sammensetningen av de kommunale rådene varierer fra kommune til kommune, men de fleste er organisert me d representanter fra brukerorganisasjoner, administrasjon og politikere. Det fylkeskommunale rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF) er en viktig aktør i pilotf ylket. RLF og pilot fylkeprosjektet har samarbeid et om å arrangere en konferanse for de kommunale rådene i fylket med fokus på universell utforming. 2

3 Mål for konferansen Målet med konferansen var tre del t. 1) Øk e kunnskap og bevissthet om mandat og rolle til rådene 2) Øke kompetansen om universell utforming 3) Erfaringsutveksling og nettverksbygging 2. Organisering og finansiering : Organisering: Å arrangere en konferanse innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering. Pilotfylkeprosjektet og RLF, ved arbeidsutvalget (AU) og sekretær, samarbeidet tett om programplanleggingen. RLF stod som ansvarlig for selve konferansen, med hovedansvar for det tekniske (påmelding, kommunikasjon med hotellet, møteledelse etc.). RLF har også hatt ansvar for evaluering i etterkant, med bistand fra kommunikasjonsavdelinga i fylkeskommunen. For å få tid til erfaringsutveksling og nettverksbygging valgte vi å arrangere konferansen over to dager, fra lunsj til lunsj, med felles middag på kvelden. Programmet var variert, med en blanding av foredrag ved ulike innledere, befaring og gruppearbeid. Program er vedlagt. Finansiering: Arrangementet var i utgangspunktet planlagt finansiert med en kombinasjon av egenandel fra deltakerne og med fylkeskommunale midler. Midl ene fra Husbanken gav oss noe mer spillerom med tanke på budsjett til innledere etc. samt reduksjon av deltakernes egenandel. Se vedlagt regnskap. 3. Resultater og erfaringer : Basert på programkomiteens egne vurderinger og resultatet av questback - under søkelsen anser vi konferansen som vellykket, både faglig og sosialt. Det er kommunene som har ansvar for skolering av de kommunale rådene, men undersøkelser viser at det varierer fra kommune til kommune i hvor stor grad dette blir fulgt opp. Det fylkeskomm unale rådet ønsket derfor å samle rådene for å bidra til en bedre start på rådsperioden. Det var vellykket å ha konferansen over to dager fordi det ga deltakerne mulighet til å treffes over lengre tid og i ulike sammenhenger. Vi mener også det var et godt valg å ha innledere fra ulike forvaltningsnivå. De tre hovednivåene var representert: Stat en ved Diskriminerings - og likestillingsombudet (LDO) og 3

4 Husbanken, det regional e ved Fylkesmannen og fylkeskommunen, og det kommunale ved Verdal, Vikna og Stjørdal. Med hovedfokus på universell utforming var det innleggene fra LDO med fokus på lovverket, «Case Verdal» fra ressurskommunen Verdal med paneldialog og befaring, presentasjon av rådhuskartlegging og introduksjon til K5- modulen «bygg og uteområder», samt innlegget fra Husbanken som var mest relevant. Fra venstre: Raymond Siiri fra Jernbaneverket, Ingvild Gregersen Myre fra det kommunale rådet i Verdal, Bjør n Risholt, prosjektleder fra RG- prosjekt, Jan Juberg fra Verdal næringsforening, Øivind Holand, enhetsleder i Verdal kommune og Marte Hallem, journalist og programleder. Foto over er fra paneldialogen hvor Jernbaneparken på Verdalsøra var hovedtema. Parken er bygd rundt en universelt utformet jernbaneundergang som binder Verdalsøra sen trum sammen. Fra Jernbaneundergangen og baker Thomsens plass i Verdal. Bildene er fra en tidligere befaring. 4

5 Kartlegging av rådhus: Rådhus er både publikumsbygg og arbeidsbygg og skal være tilgjengelige og brukbare for alle. Det er viktig for demokratiet vårt. I forkant av konferansen sendte RLF og pilotfylkeprosjektet ut en enkel kartleggingsundersøkelse med oppfordring til de kommunale rådene om å kartlegge egne rådhus med tanke på universell utforming. Parkeringsplassen, hovedinngang, re sepsjon og kommunestyresal var prioritert. 11 av 23 kommuner svarte og funnene ble lagt fram på dag 2, i sammenheng med presentasjon av modul 6 i kompetanseprogrammet K5. Kartleggingen viste at vi har både gode og svært dårlige eksempler i Nord - Trønde lag, og at alle har forbedringspotensial. Det er motiverende å se konkrete resultat av arbeid, og rådene ble oppfordret til å arbeide systematisk med ett tiltak ved eget kommunehus i 2013, for eksempel «v ed rådhuset i vår kommune skal p- plassene for bevegelseshemmede oppfylle kravene i Norsk standard » eller «i vår kommune skal vi ha teleslynge i ekspedisjonen i kommunehuset». 5

6 Handlingsplan for 2013: RLF har utformet handlingsplan for 2013 etter konferansen. En av hovedaktivite tene for det fylkeskommunale rådet er å arrangere samlinger for kommunene, men da på en slik måte at RLF reiser ut til kommunene. Dette blir sett i sammenheng med K5, og målet er å knytte kurs i kompetanseprogrammet opp mot disse samlingene. Forhåpentligvi s vil dette også kunne skje i samarbeid med Husbanken. 4. Måloppnåelse Målet med konferansen var tre del t. 1) Øke kunnskap og bevissthet om mandat og rolle til rådene 2) Øke kom petansen om universell utforming 3) Erfaringsutveksling og nettverksbygging Programkomiteen mener målene ble oppfylt. De fleste program postene bidro til flere enn ett mål, men vi kan trekke fram 1) Gruppearbeid / prosess, informasjon fra de kommunale rådene i Vikna og Stjørdal, samt innlegget fra Fylkesmannen. 2) «Case Verdal» med paneldialog og befaring, gjennomgang av resultat fra undersøkelse av rådhusene i fylket og intro til K5, innlegg fra Husbanken. 3) Gruppearbeid /prosess, diskusjoner undervegs, «pauser» og felles middag. Fra konferansesalen. Deltakerne var organisert i grupper under hele konferansen. Måloppnåelse rundt temaet universell utforming er grundigere presentert i 3. Resultater og erfa ringer 6

7 5. Formelt samarbeid med andre aktører Det fylkeskommunale rådet for likestilling av funksjonshemmede var arrangementsansvarlig. I tillegg til å samarbeide med pilotfylkeprosjektet for universell utforming var også andre aktører involvert: Fylkesmann en i Nord - Trøndelag Fylkesmannen er med i AU i RLF, og var også representert med to medarbeidere på konferansen. Spesialrådgiver Torgeir Skevik hadde innlegget «Hva bør rådene arbeide med.» Verdal kommune Stiklestad konferansesenter ligger i Verdal kommune, en av ressurskommunene for universell utforming i Miljøverndepartementets K1- arbeid. Kari Gregersen Næss, prosjektleder i Verdal og K5- instruktør, var aktivt med i arbeidet med å planlegge bolken «case Verdal» på dag 1. Tr e representanter fra kommunen var med i paneldialogen. Kommunen var også vertskap for befaringa i Verdal sentrum med universelle løsninger i utemiljøet i sentrum. Næss deltok også på dag 2 med info om K5. Husbanken I tillegg til å gi tilsagn til kompetans etilskudd deltok Husbanken med Tommy Rønne og Wenche Ervig på dag 2. De holdt innlegg under overskrifta «Husbankens muligheter» og svarte på spørsmål fra salen. 7

8 6. Kompetansespredning Deltakerne selv Den kanskje viktigste formen for kompetanse spredni ng etter en slik konferanse er at deltakerne fra de 16 kommunene tar med seg ny kunnskap, bevissthet og inspirasjon hjem til sine kommuner. Fylkeskommunens hjemmeside Program og alle innlegg fra konferansen ligger ute på fylkeskommens hjemmeside: gkommrad/sider/default.aspx Faksimile fra Trønder - Avisa 13. november

9 7. Regnskap 9

10 Vedlegg : Program Mandag 12. november Møteleder: Marte Hallem Kl 1030 Registrering /kaffe/te Kl 1100 Velkommen v/fylkesvaraordfører Johannes Sandstad Kl 1130 Kulturelt Hva er diskriminering og hva kan du gjøre med det? Ombudets håndheving av lovverket v/seniorrådgiver Ragnar Lie, Likestilling og diskrimineringsombudet Kl 1300 Lunsj Kl 1415 Bilder fra Barcelona v/ brukerrepresentant i rådet for likestilling av funksjonshemmede Jon Aksel Johnsen Kl 1430 Verdal en ressurskommune for Universell utforming v/kari Gregersen Næss Kl 1730 Marte Hallem leder paneldialog med representanter fra Verdal kommune, prosjekterende, handelsstand, Jernbaneverket Befaring Verdal sentrum Oppsummering Fritid Kl 1900 Middag 10

11 Tirsdag 13. november Møteleder: Kl 0830 Kl 1030 Kl 1100 Kl 1110 Kl 1140 Kl 1240 Kl 1300 Kl 1400 Kl 1500 Tore Kristiansen Bildepresentasjon med fokus på rådhus i kommunene med påfølgende gruppearbeid Prosessledelse v/ung i Nord-Trøndelag Birgitte Skjørholm Dillan og Øyvind Kveli Pause/utsjekk Resu ltat fra spørreundersøkelsen "Jobbing i rådene" til de kommunale rådene Oppsummering v/ leder i rådet for likestilling av funksjonshemmede, Tore Kristiansen Hva jobber kommunale råd med? Vikna v/leder Arve Nordahl Stjørdal v/leder Jon Dalsnes Lierne v/ Lunsj Hva bør rådene fokusere på? v/rådgiver Torgeir Skevik, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Husbankens muligheter v/rådgiver Tommy Rønne og rådgiver Wenche Ervig Åpen diskusjon Vel hjem! 11

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Ta ordet, sett dagsorden!

Ta ordet, sett dagsorden! Idehefte fra Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Trøndelag utarbeidet i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og KS Sør-Trøndelag Ta ordet, sett dagsorden! Jeg stiller til g jenvalg. Opplæringen

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer