Trondheim by: Trondheim city

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim by: Trondheim city"

Transkript

1

2 Trondheim by: Trondheim ble grunnlagt i år 997. Ladejarlene hadde da allerede sete øst for Nidaros. Olav Tryggvason opprettet et handelssted og bygde kongsgård på Kaupangen, vest for Nidaros. Byen fikk betydning under Olav Haraldsson. Etter slaget på Stiklestad i 1030 ble Olavs levninger flyttet til Trondheim. Da Olav ble kanonisert og fikk navnet Olav den Hellige, ble Nidarosdomen påbegynt, og Trondheim ble kongssete. I 1152 var Trondheim erkebispesete med 10 biskoper under seg. Erkebispesetet innkrevde inntekter i smør, korn, mel og fisk fra hele det nordenfjeldske Norge. Dette dannet grunnlaget for byggevirksomhet og handel. Stor vekst og velstand preget byen i perioden På denne tiden hadde byen et innbyggertall på cirka Krisen i senmiddelalderen svekket inntektsgrunnlaget betydelig, og Trondheim ble en fattig provinsby. Bunnen ble nådd under reformasjonen i 1537 da erkebispesetet forsvant og godset ble lagt under kronen. På 1600-tallet vokste byen igjen, med bl.a. trelasthandel med Holland og et rikt sildefiske. Trondheim hadde saltmonopol, og kunne kontrollere tilvirkningen og salget av sild. Gruvedriften på Røros, Kvikne og Løkken medførte utskiping og handel. Folketallet vokste på nytt, og var på cirka innbyggere i Handelsmenn fra Flensburg, som på og 1700-tallet etablerte seg i byen, dominerte handelsnæringen. Storbrannen i 1681 førte til Cicignons helhetsplan med rette gater.veksten fortsatte på 1700-tallet. På 1800-tallet hersket sterk klassedeling: Handelspatrisiatet, ofte med utenlandske aner, bodde i Søgaden. I Munkegata holdt de stort sett utenlandske embetsmennene til. Trønderne var overveiende håndverkere og arbeidere. Ved industrialiseringen på 1800-tallet fikk gamle næringer store vanskeligheter, og gikk sterkt tilbake. Eksporten fikk også betydelig nedgang. Etterhvert vokste Trondheim igjen, denne gang som kommunikasjonssenter nordenfjells. Handelspatrisiatet mistet en del makt og denne ble tatt over av importgrossister, fabrikanter og handelsmenn. Det var i denne perioden at Bernhd. Brekke AS ble grunnlagt. Trondheim city Trondheim 1880 Trondheim was founded in 997. The Viking chieftains of Lade, the earls of Lade had already established their centre of power east of Nidaros, when Olav Tryggvason started a centre for trade and built a royal residence at Kaupang, to the west of Nidaros. The settlement soon became influential under Olav Haraldson. After the battle of Stiklestad Olav`s earthly remains were brought to Trondheim. When Olav was canonized and named Olav the Holy, the building of Nidaros Cathedral, Nidarosdomen, was begun, and Trondheim became a permanent royal residence. In 1152 Trondheim became the seat of the archbishop supervising ten bishoprics. The Archbishop collected revenues such as butter, wheat and stockfish from the whole of northern Norway. These products provided the basis for trade and growth and the city expanded and flourished in The number of inhabitants rose to In the Late Middle Ages revenues decreased dramatically because of a severe demographic crisis, and Trondheim became an impoverished provincial town. The hour of destiny for the Church and Trondheim came during the Reformation, when Norway s last Archbishop fled the country in His properties were seized by the Danish crown. In the 17th century the city expanded again, through the timber trade with Holland and the rich herring fishery. The town had a salt monopoly and controlled the processing and sale of herring. The mining industries at Røros, Kvikne and Løkken used Trondheim as their shipping harbour. The number of inhabitants steadily grew and in 1680 about 5000 people lived in the city. Merchants from Flensburg, who settled down in the city in the 17th and 18th centuries dominated commerce and trade. The great fire in 1681 led to Cicignon s Plan of the City with its wide streets. The city continued to expand. In the 19th century strong class divisions existed: prominent tradesmen, often of foreign birth lived in Søgaden. In Munkegata lived foreign officials. The locals were mostly craftsmen and workers. During industrialisation in the 19th century old trades got difficulties, and found it difficult to survive. Exports also decreased to a great extent. Gradually Trondheim expanded again, this time as a communication centre north of Dovrefjell. The major merchant families lost a great deal of their power to import wholesalers, factory owners and tradesmen. This was the time when Bernhd. Brekke Ltd was founded.

3 The story of Bernhd. Brekke Ltd.: Bernhard Andreas Brekke ( ) came from a shipping family in Ålesund and founded the Bernhd. Brekke Company in He learned his trade with Rønneberg and Sons in Ålesund and with the shipbroker Clarckson &Co,London. The Bernhd Brekke firm began by exporting butter to England, and gradually acquired considerable import agencies within the grocery business, iron, coal and coke. Bernhard A. Brekke also ran a codmeal factory at Børsa and won several prizes for outstanding quality. He was a major shareholder in Trondhjems Insurance Company Ltd.,where his son was the managing director. Moreover he was on a lot of committees and an active tradesman with honorary posts and board membership in shipping, banking, industry and finance. For many years he was a public trustee in the municipality. His main principle was to have 1/3 of his money in cash, 1/3 in mortgage bonds and 1/3 in shares in companies that he would do business with. Having debts was out of the question. Bernhard A. Brekke was one of the founders of the Association of Trondhjem (Trade) Agents in In 1929 he established the Bernhd. Brekke and Wife Fund, a poor relief fund, which he continued to support. BERNHD. BREKKE AS, historikk: Bernhard Andreas Brekke ( ) var av skipperfamilie fra Ålesund og grunnla firma Bernhd. Brekke i Sin handelslære fikk han som ansatt i Rønneberg & Sønner i Ålesund og i skipsmeglerfirmaet Clarckson & Co, London. Firma Bernhd. Brekke startet med eksport av smør til England, og fikk etterhvert betydelige importagenturer innen kolonialbransjen, jern, kull og koks. Bernhard A. Brekke drev også torskemelfabrikk i Børsa og oppnådde flere premier på utstillinger for fin kvalitet. Han var storaksjonær i Trondhjems Forsikringsselskab AS hvor hans sønn var direktør. Videre var han aktiv i nærings- og foreningsliv og hadde bl.a. tillits- og styreverv i NFDS, Det Selmerske rederi, Trondhjems Lægterkompani, Den Nordenfjeldske Kreditbank, Fabrikken Arild (smørfabrikk) og Kristiansund Gasværk. Han var i mange år overformynder i Strinda kommune. Hans prinsipp var å ha 1/3 av sine penge i kontanter, 1/3 i første prioritets panteobligasjoner og 1/3 i aksjer i selskaper han fortrinnsvis gjorde forretninger med. Gjeld var bannlyst og alle regninger måtte betales på dagen. Bernhard A. Brekke var en av stifterne av Agentenes Forening i Trondhjem i I 1929 opprettet han Bernhd. Brekke og hustrus gave, Understøttelsekassen, med årlig økende bidrag.

4 Bernhard Mathias Brekke ( ) begynte i firmaet i 1909 og ble partner i 1914 etter 4 år med jobber i London, Hamburg og Paris. Han hadde opphold i Nord- og Sør-Amerika som resulterte i generalagenturer, hovedsakelig innen kolonialprodukter, for Skandinavia, Holland, Belgia og Tyskland. Firmaet opprettet avdelinger i Kristiansund, Bergen, Oslo og Hamburg, og ansatte agenter i Holland, Belgia og Tyskland. Selskapet eide i hans tid et rederi, samt Trøndelag Tobakksfabrikk AS, Tommen Gram AS, og hadde betydelige eierinteresser i Dyre Halse AS og Tinboden Sildolje & Kraftforfabrik AS. Bernhd. M. Brekke var konsularagent for USA og konsul for Estland fra Han var i likhet med sin far, og broren Reidar Brekke, sterkt interessert i laksefiske og jakt. Dette medførte bl.a. at han etablerte et jakt- og fiskebyrå og markedsførte rettigheter til jakt og fiske i utlandet. Bernhard Mathias Brekke ( ) joined the firm in 1909 and became a partner in 1914 after having worked for 4 years in London, Hamburg and Paris. He stayed in North- and South America , which gained him general agencies, mainly within grocery products, for Scandinavia, Holland, Belgium and Germany. The company established branches in Kristiansund, Bergen, Oslo and Hamburg, and employed agents in Holland, Belgium and Germany. Under his leadership the firm owned a shipping company, Trøndelag Tobakksfabrikk Ltd, Tommen Gram Ltd, as well as a large interest in Dyre Halse Ltd and Tinboden Sildolje & Kraftforfabrik Ltd. Bernhd. M. Brekke was consular agent for USA and Estonian honorary consul from Like his father and his brother Reidar Brekke, he was very keen on salmon fishing and hunting. This made him establish a hunting- and fishing bureau as well as market hunting- and fishing rights abroad. Erling Ragnvald Brekke (1919 -) arbeidet etter krigen sammen med sine brødre, Bernhard, Alexander og Fredrik i firmaet. Han satt under krigen 4 år i tysk tukthus på grunn av sin innsats for fedrelandet. Firmaet ble etterhvert delt opp og han overtok det gamle morselskapet i Trondheim. Med ham fulgte en periode med stor ekspansjon. Han etablerte bedriftene Bolighuset Teppebryggen AS (1956), Skumplastkjelleren Teppebryggen AS (1963), Nordenfjelske Byggcentrum AS (1964) og Skumplastfabrikken AS (1964). Skumplastfabrikken AS utviklet seg etterhvert til å bli den dominerende delen av virksomheten, fra 1986 under navnet Brekke Industrier AS. Erling R. Brekke ble i 1954 utnevnt til konsul for Estland av eksilregjeringen i Stockholm. Han har viet mye tid til sin interesse for transcendental meditasjon. After the war Erling Ragnvald Brekke (1919-) worked together with his brothers Bernhard, Alexander and Fredrik in the company. The Germans imprisoned him for 4 years during the war because of his efforts for his country. The company was divided into different parts and he took over the old parent company in Trondheim. A period of great expansion followed with him as a leader. He established different firms: Bolighuset Teppebryggen Ltd (1956), Skumplastkjelleren Teppebryggen Ltd (1963), Nordenfjelske Byggcentrum Ltd (1964) and Skumplastfabrikken Ltd (1964).This last company gradually became the dominant part of the business, and was called Brekke Industrier Ltd from 1986 onwards. In 1954 Erling R. Brekke was appointed Estonian honorary consul by the exile government in Stockholm. He has devoted a lot of his time to his interest in transcendental meditation.

5 Trond Bernhard Brekke (1951-), siviløkonom, overtok ledelsen av Bernhd. Brekke AS og Brekke Industrier AS i 1976 etter studier i Norge, Frankrike og USA. Under hans ledelse utviklet Brekke Industrier AS seg til å bli en av Trøndelags viktigste familieeide industribedrifter. I 1997 trakk han seg ut av den daglige driften av Brekke Industrier AS for å konsentrere seg om morselskapet, Bernhd. Brekke AS, strategisk styrearbeid, nye prosjekter og investeringer. Han er aktiv styreformann i Brekke Industrier AS og de fleste datterselskapene. De historisk nære forbindelsene selskapet har hatt til Baltikum er videreført gjennom Brekke Balti OU i Estland. Trond Brekke er konsul for Estland og har flere eksterne styreverv. Trond Bernhard Brekke (1951-), Bachelor of Business Administration, took over the management of Bernhd. Brekke Ltd and Brekke Industries Ltd in 1976 after completing his studies in Norway, France and the USA. Under his management Brekke Industries developed into one of the most important family-owned industrial companies in Trøndelag. In 1997 he withdrew from the daily running of Brekke Industries Ltd in order to concentrate both on the parent company Bernhd. Brekke Ltd, and on strategic board tasks, new projects and investments. He is chairman of the board in Brekke Industries Ltd and most of the subsidiary companies. The historically close connections to the Baltic countries have been carried on through Brekke Balti Ltd in Estonia. Trond Brekke is Estonian honorary consul and a member of several external boards. Trondheim 2001

6 BERNHD. BREKKE AS i dag: Bernh. Brekke AS er morselskap for industrivirksomheten representert ved Brekke Industrier AS med datterselskaper samt Brekke Balti Ltd, Brekke Finans AS og Øysand Invest AS. BERNHD. BREKKE Ltd. today: Bernhd. Brekke Ltd is the parent company of the industrial activities represented by Brekke Industries Ltd with subsidiary companies in addition to Brekke Balti Ltd, Brekke Finans Ltd and Øysand Invest Ltd. Brekke Industrier AS din naturlige samarbeidspartner innen fleksible polyurethaner. Brekke Industrier AS, etablert i 1964, med datterselskapene Superlon OY og Westnofa Industrier AS, er en ledende produsent av fleksibel polyurethan (skumplast) i Norden. Brekke Industrier, lokalisert i Melhus, Norge; produserer blokkskum. Produktene benyttes primært som stopningsmaterialer til møbelindustrien og madrasser. Selskapet har en betydelig eksport. Gjennom moderne teknologi og høy kompetanse tilbys skumkvaliteter som tilfredstiller internasjonale standarder og ulike bruksbehov. Samlet omsetning ca. 280 mill. NOK og antall ansatte ca 240 (2001). Brekke Industrier skal med basis i fleksible polyurethaner (skumplast) være en ledende leverandør av behagelig sitte- og liggekomfort i det nordiske og baltiske marked. Produktfornyelse og kundetilfredshet skal kjennetegne Brekke Industriers forretningssystem. Superlon OY Superlon ble etablert i 1955 og var en av de første fabrikkene som startet produksjon av skumplast i Norden. Bedriften, lokalisert i Rauma i Finland, var i mange år enerådende i Finland, og har i dag ca 35% markedsandel. Salg til den finske møbelindustri utgjør hoveddelen av omsetningen. Bedriften eksporterer også sine produkter til Russland og Baltikum. Westnofa Industrier AS Westnofa Industrier, etablert i 1968, er en moderne industribedrift lokalisert i Åndalsnes, Norge. Selskapet produserer blokk-, formstøptog integralskum, og er i dag en ledende leverandør av skumplast til kontorstolprodusenter og annen møbelindustri i Norge. Innen formstøpte produkter innehar Westnofa Industrier en av de mest moderne produksjonsanlegg i Norden. Brekke Balti OU Brekke Balti er et tradingselskap som formidler kontakt og kvalitetssikringsbistand til bedrifter som ønsker langsiktige baltiske samarbeidspartnere for produksjon av tekstilvarer, gjerne på CMT (leiesøm)-basis. Brekke Balti analyserer markedet, formidler kontakt, bistår ved produksjonsstart og etablerer kvalitetskontroll. I tillegg fungerer Brekke Balti som salgsagent i de baltiske statene for italienske, franske og britiske foretak. Brekke Balti ble grunnlagt i Estland i 1994 etter initiativ av Fredrik Brekke. Brekke Finans AS: Eiendoms- og forvaltningsselskap. Øysand Invest AS Eiendomsselskap. Sohjell AS Ledende produsent i Norge av bunader. Brekke Industries- your natural partner within flexible polyurethane Brekke Industries Ltd, established in 1964, with its subsidiary companies Superlon OY and Westnofa Industries Ltd, is a leading manufacturer of flexible polyrurethan (foam) in Scandinavia. Brekke Industries situated at Melhus, Norway, manufactures slabstock. These products are primarily used as upholstering material for the furniture industry and mattress industry. The company s exports are considerable. By using modern technology and through high competence, we offer excellent foam that meets international standards and satisfies various needs. The total turnover is about 280 million NOK and the number of employees is around 240 (2001). Brekke Industries is a leading producer of sitting and sleepingcomfort in the Scandinavian and Baltic market. Constant renewal of products as well as satisfied customers are trademarks of Brekke Industries business affairs. Superlon OY Superlon OY was established in 1955 and was one of Scandinavia s first foam factories. Situated in Rauma, Finland, the company was Finlands sole producer of foam for many years, and has approx. 35% marketshare in Finland. The main part of the production is going to the Finnish furniture industry. The company also exports its products to Russia and the Baltic countries. Westnofa Industries Ltd Westnofa Industries, established in 1968, is a modern industrial company situated at Åndalsnes, Norway. The company manufactures slabstock, moulded and integral foam, and is today a leading supplier of foam to producers of office chairs and other furniture industry in Norway. Westnofa Industries has one of the most modern factories in Scandinavia within moulded foam products. Brekke Balti Ltd. Brekke Balti is a trading company that helps establish contacts and assists in quality securing for companies who want long term liaison partners in the Baltic countries for the production of textiles, preferably on the basis of CMT. Brekke Balti analyses markets, brings companies into contact, assists with the starting up of productions and establishes quality control. In addition Brekke Balti acts as a sales agent in the Baltic states for Italian, French and British businesses. Brekke Balti was founded in Estonia in 1994 on the initiative of Fredrik Brekke. Brekke Finans Ltd: Real estate- and investment company. Øysand Invest Ltd: Real estate company. Sohjell AS Leading manufacturer of national costumes in Norway. Superlon OY Westnofa Industrier AS (utsnitt)

7 Brekke Industrier AS Brekke Industrier AS BERNHD. BREKKE AS Etablert 1880 Trondheim 92% Brekke Industrier AS Øysand, Melhus 100% Øysand Invest AS Trondheim I N D U S T R I - 100% Suomen Superlon OY Rauma, Finland 80% Westnofa Industrier AS Åndalsnes 35% Quiltex AS Melhus 100% Brekke Finans AS Trondheim 80% Brekke Balti AS Tallinn, Estland 50% Solhjell AS Molde Superlon Brekke Industrier Westnofa Fremtid Bernhd. Brekke AS ønsker å fungere som et profesjonelt eier- og investeringsselskap. Som en naturlig følge av dette har Bernhd. Brekke AS blant annet gått inn med kapital i tre investeringsselskaper i Midt-Norge og deltatt aktivt i opprettelsen av InvestorForum Trøndelag, hvor Trond Brekke har vært styrets formann siden stiftelsen i NORGE SVERIGE FINLAND Future Bernhd. Brekke Ltd wants to act as a professional owner- and investment company. As a result of this, Bernhd. Brekke Ltd is a part-owner in three investment companies in Central Norway, and has participated actively in the founding of InvestorForum Trøndelag, where Trond Brekke har been chairman of the Board since DANMARK LITAUEN ESTLAND LATVIA

8 Bernhd. Brekke AS Schultzgt. 1 N-7013 Trondheim Tel Fax Brekke Industrier AS Øysand N-7224 Melhus Tel Fax Westnofa Industrier AS Øran Øst Postboks 104 N-6301 Åndalsnes Tel Fax Superlon OY Ratavahe 5 PL 85 SF Rauma Tel Fax