Trondheim by: Trondheim city

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim by: Trondheim city"

Transkript

1

2 Trondheim by: Trondheim ble grunnlagt i år 997. Ladejarlene hadde da allerede sete øst for Nidaros. Olav Tryggvason opprettet et handelssted og bygde kongsgård på Kaupangen, vest for Nidaros. Byen fikk betydning under Olav Haraldsson. Etter slaget på Stiklestad i 1030 ble Olavs levninger flyttet til Trondheim. Da Olav ble kanonisert og fikk navnet Olav den Hellige, ble Nidarosdomen påbegynt, og Trondheim ble kongssete. I 1152 var Trondheim erkebispesete med 10 biskoper under seg. Erkebispesetet innkrevde inntekter i smør, korn, mel og fisk fra hele det nordenfjeldske Norge. Dette dannet grunnlaget for byggevirksomhet og handel. Stor vekst og velstand preget byen i perioden På denne tiden hadde byen et innbyggertall på cirka Krisen i senmiddelalderen svekket inntektsgrunnlaget betydelig, og Trondheim ble en fattig provinsby. Bunnen ble nådd under reformasjonen i 1537 da erkebispesetet forsvant og godset ble lagt under kronen. På 1600-tallet vokste byen igjen, med bl.a. trelasthandel med Holland og et rikt sildefiske. Trondheim hadde saltmonopol, og kunne kontrollere tilvirkningen og salget av sild. Gruvedriften på Røros, Kvikne og Løkken medførte utskiping og handel. Folketallet vokste på nytt, og var på cirka innbyggere i Handelsmenn fra Flensburg, som på og 1700-tallet etablerte seg i byen, dominerte handelsnæringen. Storbrannen i 1681 førte til Cicignons helhetsplan med rette gater.veksten fortsatte på 1700-tallet. På 1800-tallet hersket sterk klassedeling: Handelspatrisiatet, ofte med utenlandske aner, bodde i Søgaden. I Munkegata holdt de stort sett utenlandske embetsmennene til. Trønderne var overveiende håndverkere og arbeidere. Ved industrialiseringen på 1800-tallet fikk gamle næringer store vanskeligheter, og gikk sterkt tilbake. Eksporten fikk også betydelig nedgang. Etterhvert vokste Trondheim igjen, denne gang som kommunikasjonssenter nordenfjells. Handelspatrisiatet mistet en del makt og denne ble tatt over av importgrossister, fabrikanter og handelsmenn. Det var i denne perioden at Bernhd. Brekke AS ble grunnlagt. Trondheim city Trondheim 1880 Trondheim was founded in 997. The Viking chieftains of Lade, the earls of Lade had already established their centre of power east of Nidaros, when Olav Tryggvason started a centre for trade and built a royal residence at Kaupang, to the west of Nidaros. The settlement soon became influential under Olav Haraldson. After the battle of Stiklestad Olav`s earthly remains were brought to Trondheim. When Olav was canonized and named Olav the Holy, the building of Nidaros Cathedral, Nidarosdomen, was begun, and Trondheim became a permanent royal residence. In 1152 Trondheim became the seat of the archbishop supervising ten bishoprics. The Archbishop collected revenues such as butter, wheat and stockfish from the whole of northern Norway. These products provided the basis for trade and growth and the city expanded and flourished in The number of inhabitants rose to In the Late Middle Ages revenues decreased dramatically because of a severe demographic crisis, and Trondheim became an impoverished provincial town. The hour of destiny for the Church and Trondheim came during the Reformation, when Norway s last Archbishop fled the country in His properties were seized by the Danish crown. In the 17th century the city expanded again, through the timber trade with Holland and the rich herring fishery. The town had a salt monopoly and controlled the processing and sale of herring. The mining industries at Røros, Kvikne and Løkken used Trondheim as their shipping harbour. The number of inhabitants steadily grew and in 1680 about 5000 people lived in the city. Merchants from Flensburg, who settled down in the city in the 17th and 18th centuries dominated commerce and trade. The great fire in 1681 led to Cicignon s Plan of the City with its wide streets. The city continued to expand. In the 19th century strong class divisions existed: prominent tradesmen, often of foreign birth lived in Søgaden. In Munkegata lived foreign officials. The locals were mostly craftsmen and workers. During industrialisation in the 19th century old trades got difficulties, and found it difficult to survive. Exports also decreased to a great extent. Gradually Trondheim expanded again, this time as a communication centre north of Dovrefjell. The major merchant families lost a great deal of their power to import wholesalers, factory owners and tradesmen. This was the time when Bernhd. Brekke Ltd was founded.

3 The story of Bernhd. Brekke Ltd.: Bernhard Andreas Brekke ( ) came from a shipping family in Ålesund and founded the Bernhd. Brekke Company in He learned his trade with Rønneberg and Sons in Ålesund and with the shipbroker Clarckson &Co,London. The Bernhd Brekke firm began by exporting butter to England, and gradually acquired considerable import agencies within the grocery business, iron, coal and coke. Bernhard A. Brekke also ran a codmeal factory at Børsa and won several prizes for outstanding quality. He was a major shareholder in Trondhjems Insurance Company Ltd.,where his son was the managing director. Moreover he was on a lot of committees and an active tradesman with honorary posts and board membership in shipping, banking, industry and finance. For many years he was a public trustee in the municipality. His main principle was to have 1/3 of his money in cash, 1/3 in mortgage bonds and 1/3 in shares in companies that he would do business with. Having debts was out of the question. Bernhard A. Brekke was one of the founders of the Association of Trondhjem (Trade) Agents in In 1929 he established the Bernhd. Brekke and Wife Fund, a poor relief fund, which he continued to support. BERNHD. BREKKE AS, historikk: Bernhard Andreas Brekke ( ) var av skipperfamilie fra Ålesund og grunnla firma Bernhd. Brekke i Sin handelslære fikk han som ansatt i Rønneberg & Sønner i Ålesund og i skipsmeglerfirmaet Clarckson & Co, London. Firma Bernhd. Brekke startet med eksport av smør til England, og fikk etterhvert betydelige importagenturer innen kolonialbransjen, jern, kull og koks. Bernhard A. Brekke drev også torskemelfabrikk i Børsa og oppnådde flere premier på utstillinger for fin kvalitet. Han var storaksjonær i Trondhjems Forsikringsselskab AS hvor hans sønn var direktør. Videre var han aktiv i nærings- og foreningsliv og hadde bl.a. tillits- og styreverv i NFDS, Det Selmerske rederi, Trondhjems Lægterkompani, Den Nordenfjeldske Kreditbank, Fabrikken Arild (smørfabrikk) og Kristiansund Gasværk. Han var i mange år overformynder i Strinda kommune. Hans prinsipp var å ha 1/3 av sine penge i kontanter, 1/3 i første prioritets panteobligasjoner og 1/3 i aksjer i selskaper han fortrinnsvis gjorde forretninger med. Gjeld var bannlyst og alle regninger måtte betales på dagen. Bernhard A. Brekke var en av stifterne av Agentenes Forening i Trondhjem i I 1929 opprettet han Bernhd. Brekke og hustrus gave, Understøttelsekassen, med årlig økende bidrag.

4 Bernhard Mathias Brekke ( ) begynte i firmaet i 1909 og ble partner i 1914 etter 4 år med jobber i London, Hamburg og Paris. Han hadde opphold i Nord- og Sør-Amerika som resulterte i generalagenturer, hovedsakelig innen kolonialprodukter, for Skandinavia, Holland, Belgia og Tyskland. Firmaet opprettet avdelinger i Kristiansund, Bergen, Oslo og Hamburg, og ansatte agenter i Holland, Belgia og Tyskland. Selskapet eide i hans tid et rederi, samt Trøndelag Tobakksfabrikk AS, Tommen Gram AS, og hadde betydelige eierinteresser i Dyre Halse AS og Tinboden Sildolje & Kraftforfabrik AS. Bernhd. M. Brekke var konsularagent for USA og konsul for Estland fra Han var i likhet med sin far, og broren Reidar Brekke, sterkt interessert i laksefiske og jakt. Dette medførte bl.a. at han etablerte et jakt- og fiskebyrå og markedsførte rettigheter til jakt og fiske i utlandet. Bernhard Mathias Brekke ( ) joined the firm in 1909 and became a partner in 1914 after having worked for 4 years in London, Hamburg and Paris. He stayed in North- and South America , which gained him general agencies, mainly within grocery products, for Scandinavia, Holland, Belgium and Germany. The company established branches in Kristiansund, Bergen, Oslo and Hamburg, and employed agents in Holland, Belgium and Germany. Under his leadership the firm owned a shipping company, Trøndelag Tobakksfabrikk Ltd, Tommen Gram Ltd, as well as a large interest in Dyre Halse Ltd and Tinboden Sildolje & Kraftforfabrik Ltd. Bernhd. M. Brekke was consular agent for USA and Estonian honorary consul from Like his father and his brother Reidar Brekke, he was very keen on salmon fishing and hunting. This made him establish a hunting- and fishing bureau as well as market hunting- and fishing rights abroad. Erling Ragnvald Brekke (1919 -) arbeidet etter krigen sammen med sine brødre, Bernhard, Alexander og Fredrik i firmaet. Han satt under krigen 4 år i tysk tukthus på grunn av sin innsats for fedrelandet. Firmaet ble etterhvert delt opp og han overtok det gamle morselskapet i Trondheim. Med ham fulgte en periode med stor ekspansjon. Han etablerte bedriftene Bolighuset Teppebryggen AS (1956), Skumplastkjelleren Teppebryggen AS (1963), Nordenfjelske Byggcentrum AS (1964) og Skumplastfabrikken AS (1964). Skumplastfabrikken AS utviklet seg etterhvert til å bli den dominerende delen av virksomheten, fra 1986 under navnet Brekke Industrier AS. Erling R. Brekke ble i 1954 utnevnt til konsul for Estland av eksilregjeringen i Stockholm. Han har viet mye tid til sin interesse for transcendental meditasjon. After the war Erling Ragnvald Brekke (1919-) worked together with his brothers Bernhard, Alexander and Fredrik in the company. The Germans imprisoned him for 4 years during the war because of his efforts for his country. The company was divided into different parts and he took over the old parent company in Trondheim. A period of great expansion followed with him as a leader. He established different firms: Bolighuset Teppebryggen Ltd (1956), Skumplastkjelleren Teppebryggen Ltd (1963), Nordenfjelske Byggcentrum Ltd (1964) and Skumplastfabrikken Ltd (1964).This last company gradually became the dominant part of the business, and was called Brekke Industrier Ltd from 1986 onwards. In 1954 Erling R. Brekke was appointed Estonian honorary consul by the exile government in Stockholm. He has devoted a lot of his time to his interest in transcendental meditation.

5 Trond Bernhard Brekke (1951-), siviløkonom, overtok ledelsen av Bernhd. Brekke AS og Brekke Industrier AS i 1976 etter studier i Norge, Frankrike og USA. Under hans ledelse utviklet Brekke Industrier AS seg til å bli en av Trøndelags viktigste familieeide industribedrifter. I 1997 trakk han seg ut av den daglige driften av Brekke Industrier AS for å konsentrere seg om morselskapet, Bernhd. Brekke AS, strategisk styrearbeid, nye prosjekter og investeringer. Han er aktiv styreformann i Brekke Industrier AS og de fleste datterselskapene. De historisk nære forbindelsene selskapet har hatt til Baltikum er videreført gjennom Brekke Balti OU i Estland. Trond Brekke er konsul for Estland og har flere eksterne styreverv. Trond Bernhard Brekke (1951-), Bachelor of Business Administration, took over the management of Bernhd. Brekke Ltd and Brekke Industries Ltd in 1976 after completing his studies in Norway, France and the USA. Under his management Brekke Industries developed into one of the most important family-owned industrial companies in Trøndelag. In 1997 he withdrew from the daily running of Brekke Industries Ltd in order to concentrate both on the parent company Bernhd. Brekke Ltd, and on strategic board tasks, new projects and investments. He is chairman of the board in Brekke Industries Ltd and most of the subsidiary companies. The historically close connections to the Baltic countries have been carried on through Brekke Balti Ltd in Estonia. Trond Brekke is Estonian honorary consul and a member of several external boards. Trondheim 2001

6 BERNHD. BREKKE AS i dag: Bernh. Brekke AS er morselskap for industrivirksomheten representert ved Brekke Industrier AS med datterselskaper samt Brekke Balti Ltd, Brekke Finans AS og Øysand Invest AS. BERNHD. BREKKE Ltd. today: Bernhd. Brekke Ltd is the parent company of the industrial activities represented by Brekke Industries Ltd with subsidiary companies in addition to Brekke Balti Ltd, Brekke Finans Ltd and Øysand Invest Ltd. Brekke Industrier AS din naturlige samarbeidspartner innen fleksible polyurethaner. Brekke Industrier AS, etablert i 1964, med datterselskapene Superlon OY og Westnofa Industrier AS, er en ledende produsent av fleksibel polyurethan (skumplast) i Norden. Brekke Industrier, lokalisert i Melhus, Norge; produserer blokkskum. Produktene benyttes primært som stopningsmaterialer til møbelindustrien og madrasser. Selskapet har en betydelig eksport. Gjennom moderne teknologi og høy kompetanse tilbys skumkvaliteter som tilfredstiller internasjonale standarder og ulike bruksbehov. Samlet omsetning ca. 280 mill. NOK og antall ansatte ca 240 (2001). Brekke Industrier skal med basis i fleksible polyurethaner (skumplast) være en ledende leverandør av behagelig sitte- og liggekomfort i det nordiske og baltiske marked. Produktfornyelse og kundetilfredshet skal kjennetegne Brekke Industriers forretningssystem. Superlon OY Superlon ble etablert i 1955 og var en av de første fabrikkene som startet produksjon av skumplast i Norden. Bedriften, lokalisert i Rauma i Finland, var i mange år enerådende i Finland, og har i dag ca 35% markedsandel. Salg til den finske møbelindustri utgjør hoveddelen av omsetningen. Bedriften eksporterer også sine produkter til Russland og Baltikum. Westnofa Industrier AS Westnofa Industrier, etablert i 1968, er en moderne industribedrift lokalisert i Åndalsnes, Norge. Selskapet produserer blokk-, formstøptog integralskum, og er i dag en ledende leverandør av skumplast til kontorstolprodusenter og annen møbelindustri i Norge. Innen formstøpte produkter innehar Westnofa Industrier en av de mest moderne produksjonsanlegg i Norden. Brekke Balti OU Brekke Balti er et tradingselskap som formidler kontakt og kvalitetssikringsbistand til bedrifter som ønsker langsiktige baltiske samarbeidspartnere for produksjon av tekstilvarer, gjerne på CMT (leiesøm)-basis. Brekke Balti analyserer markedet, formidler kontakt, bistår ved produksjonsstart og etablerer kvalitetskontroll. I tillegg fungerer Brekke Balti som salgsagent i de baltiske statene for italienske, franske og britiske foretak. Brekke Balti ble grunnlagt i Estland i 1994 etter initiativ av Fredrik Brekke. Brekke Finans AS: Eiendoms- og forvaltningsselskap. Øysand Invest AS Eiendomsselskap. Sohjell AS Ledende produsent i Norge av bunader. Brekke Industries- your natural partner within flexible polyurethane Brekke Industries Ltd, established in 1964, with its subsidiary companies Superlon OY and Westnofa Industries Ltd, is a leading manufacturer of flexible polyrurethan (foam) in Scandinavia. Brekke Industries situated at Melhus, Norway, manufactures slabstock. These products are primarily used as upholstering material for the furniture industry and mattress industry. The company s exports are considerable. By using modern technology and through high competence, we offer excellent foam that meets international standards and satisfies various needs. The total turnover is about 280 million NOK and the number of employees is around 240 (2001). Brekke Industries is a leading producer of sitting and sleepingcomfort in the Scandinavian and Baltic market. Constant renewal of products as well as satisfied customers are trademarks of Brekke Industries business affairs. Superlon OY Superlon OY was established in 1955 and was one of Scandinavia s first foam factories. Situated in Rauma, Finland, the company was Finlands sole producer of foam for many years, and has approx. 35% marketshare in Finland. The main part of the production is going to the Finnish furniture industry. The company also exports its products to Russia and the Baltic countries. Westnofa Industries Ltd Westnofa Industries, established in 1968, is a modern industrial company situated at Åndalsnes, Norway. The company manufactures slabstock, moulded and integral foam, and is today a leading supplier of foam to producers of office chairs and other furniture industry in Norway. Westnofa Industries has one of the most modern factories in Scandinavia within moulded foam products. Brekke Balti Ltd. Brekke Balti is a trading company that helps establish contacts and assists in quality securing for companies who want long term liaison partners in the Baltic countries for the production of textiles, preferably on the basis of CMT. Brekke Balti analyses markets, brings companies into contact, assists with the starting up of productions and establishes quality control. In addition Brekke Balti acts as a sales agent in the Baltic states for Italian, French and British businesses. Brekke Balti was founded in Estonia in 1994 on the initiative of Fredrik Brekke. Brekke Finans Ltd: Real estate- and investment company. Øysand Invest Ltd: Real estate company. Sohjell AS Leading manufacturer of national costumes in Norway. Superlon OY Westnofa Industrier AS (utsnitt)

7 Brekke Industrier AS Brekke Industrier AS BERNHD. BREKKE AS Etablert 1880 Trondheim 92% Brekke Industrier AS Øysand, Melhus 100% Øysand Invest AS Trondheim I N D U S T R I - 100% Suomen Superlon OY Rauma, Finland 80% Westnofa Industrier AS Åndalsnes 35% Quiltex AS Melhus 100% Brekke Finans AS Trondheim 80% Brekke Balti AS Tallinn, Estland 50% Solhjell AS Molde Superlon Brekke Industrier Westnofa Fremtid Bernhd. Brekke AS ønsker å fungere som et profesjonelt eier- og investeringsselskap. Som en naturlig følge av dette har Bernhd. Brekke AS blant annet gått inn med kapital i tre investeringsselskaper i Midt-Norge og deltatt aktivt i opprettelsen av InvestorForum Trøndelag, hvor Trond Brekke har vært styrets formann siden stiftelsen i NORGE SVERIGE FINLAND Future Bernhd. Brekke Ltd wants to act as a professional owner- and investment company. As a result of this, Bernhd. Brekke Ltd is a part-owner in three investment companies in Central Norway, and has participated actively in the founding of InvestorForum Trøndelag, where Trond Brekke har been chairman of the Board since DANMARK LITAUEN ESTLAND LATVIA

8 Bernhd. Brekke AS Schultzgt. 1 N-7013 Trondheim Tel Fax Brekke Industrier AS Øysand N-7224 Melhus Tel Fax Westnofa Industrier AS Øran Øst Postboks 104 N-6301 Åndalsnes Tel Fax Superlon OY Ratavahe 5 PL 85 SF Rauma Tel Fax

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Export of services and the question of innovation and value creation

Export of services and the question of innovation and value creation Export of services and the question of innovation and value creation Presentation, Nordic Service Conference Oslo, 26 October 2005 A research project supported by The Research Council of Norway Torben

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

EKORNES NIRF Årskonferanse 2012

EKORNES NIRF Årskonferanse 2012 EKORNES NIRF Årskonferanse 2012 3. juni 2012 Øyvind Tørlen, CEO Forretningsidè Ekornes skal utvikle, produsere, markedsføre og selge møbler under egne merkenavn for et globalt marked Ekornes Langsiktige

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

EKORNES. Ikornnes 20. november 2013 Nils-Fredrik Drabløs, CEO

EKORNES. Ikornnes 20. november 2013 Nils-Fredrik Drabløs, CEO EKORNES Ikornnes 20. november 2013 Nils-Fredrik Drabløs, CEO Forretningsidè Ekornes skal utvikle, produsere, markedsføre og selge møbler til folk flest under egne merkenavn for et globalt marked Ekornes

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Utleiekonferansen 2012.når du minst venter det. Petter Eiken, 16 februar 2012

Utleiekonferansen 2012.når du minst venter det. Petter Eiken, 16 februar 2012 Utleiekonferansen 2012.når du minst venter det. Petter Eiken, 16 februar 2012 Hva vi mener at vi vet: Ulykker skjer når vi gjør noe som ikke er planlagt, og sikkerhetsholdningene ikke er gode nok. Jeg

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Protex AS. Omstilling og vekst v/david Engan

Protex AS. Omstilling og vekst v/david Engan Protex AS Omstilling og vekst v/david Engan Kort om Protex, bakgrunnsinfo. Omstillingsprosess Protex Balti Nåtid og fremtid 1961: Selskapet Trønderplast ble etablert. 1966: David Engan kjøpte bedriften

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

8309-5033 2003-932 07-03-2013

8309-5033 2003-932 07-03-2013 8309-5033 2003-932 07-03-2013 Integrating Global Talent Norway: Hovedresultater Internasjonaliseringskonferansen 2013 1. INTA-prosjektet 2. Resultater fra den statistiske analysen 3. Resultater fra spørreundesøkelsen

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres?

Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Finansiering av eiendom - Hvordan skal byutvikling finansieres? Bent R. Eidem, Head of Business Banking Norway 28. oktober 2013 Agenda 1 Vår felles historie og ståsted 2 Eiendomsutvikling i en større sammenheng

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder.

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Regionalt næringsprogram Philip Kotler Markedsføring handler om å identifisere og dekke menneskelige og sosiale behov (:4) If I had asked

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute?

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Arild Andersen Founder & CSO Evatic AS Copyright 2014 Evatic. All Rights Reserved. Kan ledelsen overleve i Trondheim mens

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Rana Gruber AS. a LNS Company. Iron Oxide Mine, Norway. www.ranagruber.no. www.ranagruber.no

Rana Gruber AS. a LNS Company. Iron Oxide Mine, Norway. www.ranagruber.no. www.ranagruber.no Rana Gruber AS a LNS Company Iron Oxide Mine, Norway Mining Operations Historic: Sydvaranger Mine: Contract Underground Mining, Iron Ore, Norway Bidjovagge Mine: Contract Mining of Copper+Gold, Norway

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Enabling LNG Terminals 2 3 Kun for illustrasjon og representer ikke nødvendigvis faktiske transportruter.

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

oleana news fall/winter

oleana news fall/winter oleana news fall/winter 1 159 W Cardigan 75 FC Skirt 130 F Hat 156 W Wristlets Høstblader og vinterroser Autumn leaves and winter roses 3 159 D Cardigan 138 O Top 80 DQ Cuffs 159 R Cardigan 97 G Skirt

Detaljer

Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken

Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken Når ulykker skjer er det viktig å ha et tilgjengelig nettverk Sjømannskirken har erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer