INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS"

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag , 15:00-18:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Inge Jan Henjesand, leder forsknings-, innovasjons- og næringslivspolitikk, Abelia Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor Kristoffer W. Eriksen, førsteamanuensis Anne-Lin Brobakke, rådgiver Charlotte Ringar Skei, studentrepresentant Raissa Noronha, studentrepresentant Varamedlemmer: Gunnar Christensen, prorektor NHH (vara, ekstern) Gorm Kipperberg, førsteamanuensis (1. vara) Tarjei Mandt Larsen, førsteamanuensis (2. vara) Cecilie Egenæs Lund (vara, teknisk administrativt personale) Sekretariat: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: Innhold: HHUIS-1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-2/14 Godkjenning av møtebok av HHUIS-3/14 Kvalitetssystem for undervisning del 1: Program- og emnerevisjon HHUIS-4/14 Kvalitetssystem for undervisning del 2: Skrivetrening HHUIS-5/14 Kvalitetssystem for undervisning del 3: Rammebetingelser og forventninger

2 HHUIS-6/14 Kvalitetssystem for undervisning del 4: Pedagogikk HHUIS-7/14 Kvalitetssystem for undervisning del 5: Evaluering HHUIS-8/14 Forskningsproduksjon del 1: Publisering HHUIS-9/14 Forskningsproduksjon del 2: Kollegaveiledning HHUIS-10/14 Forskningsproduksjon del 3: Årsrapport HHUIS-11/14 Arbeidsplaner HHUIS -12/14 Utviklingssamtaler HHUIS 13/14 Orienteringssaker: Kvalitetsrapport for 2013 Inge Jan Henjesand styreleder Bjarte Ravndal instituttleder

3 HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EAL- hus, styrerom 125 Tid: Tirsdag , Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Ola Kvaløy Anne-Lin Brobakke Charlotte Ringar Skei Gorm Kipperberg Tarjei Mandt Larsen Observatører: Thomas Stava Ruth Myrvågnes Følgende medlemmer hadde meldt forfall/ møtte ikke: Inge Jan Henjesand Håvard Hansen Kristoffer W. Eriksen Raissa Noronha Fra styresekretariatet møtte: Bjarte Ravndal, instituttleder og Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: Innhold: HHUIS-16/13 Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-17/13 Godkjenning av møtebok av HHUIS-18/13 Programstruktur: ØKAD bachelor HHUIS-19/13 Programstruktur: REGREV bachelor HHUIS-20/13 Programstruktur: RETTSVIT bachelor HHUIS-21/13 Programstruktur: Economics HHUIS-22/13 Programstruktur: Applied Finance HHUIS-23/13 Programstruktur: Strategy and management HHUIS-24/13 Programstruktur: Femårig masterprogram HHUIS-25/13 Programstruktur: Valgfag ØKAD bachelor HHUIS-26/13 Programstruktur: Valgfag ØKAD master HHUIS-27/13 Strategi HHUIS-28/13 Eventuelt

4 Møtebok, styremøte ved HHUiS HHUIS- 16/13: Godkjenning og innkalling av saksliste Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste. HHUIS- 17/13: Godkjenning av møtebok av Vedlegg: Møtebok av Vedtak: Styret godkjenner møtebok av HHUIS- 18/13: Programstruktur: Økonomi og administrasjon (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram ØKAD 2014 Bachelorprogram ØKAD 2013 Bachelorprogram ØKAD 2012 Programbeskrivelse ØKAD Plan for bachelor i ØKAD Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Økonomi og administrasjon. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 19/13: Programstruktur: Regnskap og revisjon (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram REGREV 2014 Bachelorprogram REGREV 2013 Bachelorprogram REGREV 2012 Programbeskrivelse REGREV Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Regnskap og revisjon. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. 2

5 Møtebok, styremøte ved HHUiS HHUIS- 20/13: Programstruktur: Rettsvitenskap (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram RETTV 2014 Bachelorprogram RETTV 2013 Bachelorprogram RETTV 2012 Programbeskrivelse RETTV Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Rettsvitenskap. Med bakgrunn i dette får instituttleder ansvar for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 21/13: Programstruktur: Economics (masterprofil) Vedlegg: Plan for toårig master NRØA Programbeskrivelse - masterprogrammet Masterprofil Economics 2014 Masterprofil Economics 2013 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Economics. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 22/13: Programstruktur: Applied Finance (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Applied Finance 2014 Masterprofil Applied Finance 2013 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Applied Finance. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 23/13: Programstruktur: Strategy and Management Vedlegg: Masterprofil Strategy and Management 2014 Masterprofil Strategy and Management 2013 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Strategy and Management. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. 3

6 Møtebok, styremøte ved HHUiS HHUIS- 24/13: Programstruktur: Økonomi og administrasjon (femårig master) Vedtak: Instituttstyret tar revisjonen av det femårige programmet til orientering. HHUIS- 25/13: Programstruktur: Valgfag (bachelor i Økonomi og administrasjon) Vedtak: Instituttstyret godkjenner valgfagtilbudet på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. Med bakgrunn i dette får instituttleder ansvar for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 26/13: Programstruktur: Valgfag (master i Økonomi og administrasjon) Vedtak: Instituttstyret godkjenner valgfagtilbudet på masterprogrammet i økonomi og administrasjon. Med bakgrunn i dette får instituttleder ansvar for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 27/13: Strategi Vedlegg: Strategi for HHUiS Brev om strategiprosessen UiS Strategi Tverrgående handlingsplan Revidert handlingsplan for HHUiS Vedtak: Instituttstyret godkjenner strategidokumentet Stavanger Ola Kvaløy nestleder i styret Bjarte Ravndal instituttleder 4

7 Styremøte, Handelshøgskolen ved UiS, HHUIS-3/14: Program- og emnerevisjon Dokumenter i saken: Presentasjon fra arbeidsgruppe undervisning (vedlegg 2) Forslag til prosess (vedlegg 3) På instituttseminar på Sola 17.1 presenterte en arbeidsgruppe som har jobbet med undervisningsleveransen ved instituttet sitt arbeid (vedlegg 2). Ett av forslagene til gruppen var å sikre at program- og emneutviklingen ved instituttet er i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Det foreslås å lage et system rundt dette arbeidet som sikrer at utformingen av undervisningsemnene gjøres slik at de eksplisitt understøtter programmets læringsutbytte se vedlegg 3: Profilansvarlig/ koordinator utarbeider en programbeskrivelse i tråd med kvalifikasjonsrammeverkets føringer. Det forventes at dette gjøres i dialog med det øvrige fagmiljøet, men ansvaret ligger hos profilansvarlig/ koordinator. I tillegg til programbeskrivelse, skal det lages en kravspesifikasjon til hvert enkelt fagområde som sier noe om utformingen av emnene. Kravspesifikasjonen skal altså sikre at utformingen av emnene understøtter programmets læringsutbytte. Videre må profilansvarlig/ koordinator sikre at emnene er utformet etter kravspesifikasjonen før disse oversendes instituttstyrets sekretariat for klargjøring til styret. Etter styrets vedtak har administrasjonen ansvaret for å gjennomføre implementeringen av program- og emnebeskrivelsene samt kvalitetssikre at alle formaliteter er på plass. Administrasjonen vil også bistå ved behov i hele prosessen. Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner prosessen gjeldende program- og emnerevisjon som beskrevet i saksframlegget og vedlegg. Dette gjøres gjeldende fra og med revisjonen som gjøres for studieåret Bjarte Ravndal instituttleder Saksbehandler: Egil Kristensen

8 Undervisning Presentasjon fra arbeidsgruppen Instituttmøte Sola Strandhotell

9 Arbeidsgruppen:

10 Mandat: 1) Har vi et godt nok undervisningsdesign? NEI 1) Kan vi lære noe av andre institusjoner? JA 2) Har vi en omforent forståelse av arbeidsbelastning, undervisningsformer og pedagogiske virkemidler? NEI

11 Takk for oppmerksomheten Kjør debatt.

12 Selvdefinert mandat: 1) Vurdere variasjonen i pedagogiske modeller brukt ved HH UiS. 2) Se disse opp mot kvalifikasjonsrammeverket. 3) Presentere noen aldælæs ypperlege forslag til endringer.

13 Kvalifikasjonsrammeverket??? Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring NKR KD «.. en systematisk beskrivelse av nivå og oppnådd kompetanse for nivåene i det norske utdanningssystemet». Utgangspunkt for våre nye læringsutbyttebeskrivelser: Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse

14 Hva sier NKR? Nivå 6: Bachelor (1. syklus) En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsog utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

15 Hva sier NKR? Nivå 7: Master (2. syklus) En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

16 Implikasjoner: Ulike fag har ulike egenart, og trenger derfor ulike pedagogiske virkemidler for å nå disse målene Ulike typer læringsutbytte fordrer variasjon i vurderingsform

17 Hva gjør vi ved HH UiS? Analyse av 44 kurs gjennomført V13 & H13 19 MØA 16 BØK 9 BRV Gruppen har hatt tilgang til Its learning-sidene til samtlige kurs ved HH UiS i 2013 Emnebeskrivelser Økonomiskolene 2013: Økonomistudentenes oppfatning av forhold i studiehverdagen Econa

18 Overordnede tall Vi underviser i snitt 34,8 timer pr. kurs Min 12, Max 85, std 12,7 BØK 38,2 (18 85) MØA 35,4 (28 48) BRV 26,6 (12 48) 20 av 44 kurs har oppsatte veiledningstimer i tillegg - Ingen sammenheng mellom antall forelesningstimer og antall veiledningstimer - Snitt 16,2 (2-36) - BØK 7 av 16 kurs - MØA 6 av 19 kurs - BRV 7 av 9 kurs

19 Vurderingsformer 34 kurs har skriftlig eksamen Av disse har 29 en 4 timers eksamen 25 kurs har 4 timers skriftlig som eneste vurdering Åtte kurs har to vurderinger, fire kurs har tre, ett kurs har fire. 28 kurs har arbeidskrav (0 10) MØA 9 av 19 kurs BØK 10 av 16 kurs BRV 9 av 9 kurs

20 Hva sier studentene? Økonomiskolene 2013: Økonomistudentenes oppfatning av forhold i studiehverdagen. Econa

21 Kvaliteten på foreleserne

22 Forelesningene bringer praksis inn i teori

23 Foreleserne bruker studentene aktivt i undervisningen

24 Muligheter for å få tilbakemelding på arbeidet

25 Skolen har valgfagene jeg etterspør UiS: Bedre og mer oversiktlig informasjon om utdanningsløpet, spesielt valgfag.

26 På spørsmål om hvor fornøyd studentene er med skolen totalt sett. havner UiS nest sist. Som nummer 12 av 13

27 Trøsten får være at ingen tjener så godt som UiS-studenten.

28 Noen vurderinger Det er stor variasjon i undervisningsmengde mellom kurs, og det virker som om dette er mer basert på tilfeldigheter enn en overordnet plan. Variasjonen som finnes i arbeidsmåter synes å være mer bestemt av personlige preferanser enn en overordnet plan. Det er liten variasjon i evalueringsformene, og hva slags kurs som har hva slags type evaluering synes å være bestemt av personlige preferanser.

29 Det er i liten grad vektlagt formativ versus summativ evaluering. - Arbeidskrav uten individuell tilbakemelding er ikke formativ evaluering Det er i liten grad samsvar mellom kvalifikasjonsrammeverket, emnebeskrivelsenes læringsmål, pedagogisk modell og vurderingsform.

30 Våre studenter sier vi er dårligere på Praktisk kobling av stoffet Studentaktivering Feedback Gruppearbeid Forelesningskvalitet enn studentene til våre konkurrenter sier om dem.

31 Joda, vi underviser. men driver vi med pedagogisk tenkning og utvikling?

32 Fra vår strategi (vedtatt av styret ) Programmes should be well designed with clear learning outcomes and an appropriate balance Vi skal styrke between satsingen knowledge på acquisition studentaktiv and skills og acquisition. innovativ læring og arbeide aktivt med å styrke undervisningskvaliteten Delivery methods should be diverse and reflect up to date educational practice. HH UiS skal prioritere The curriculum should emphasise student learning med siktemål å fremme fremragende undervisning and allow for practical work. videreutvikling av undervisningsmetoder, læringsformer, vurderingsformer, veiledning og læringsarenaer at studentene får jobbe med relevante problemstillinger fra, og i samarbeid med, arbeidslivet og de bransjer vi utdanner til utbedring av de faglige evalueringssystemene for å sikre at den faglige leveransen, inkludert pedagogiske virkemidler, er god There should be rigorous assessment processes styrking av den pedagogiske kompetansen gjennom rekruttering av dyktige ansatte med engasjement for monitoring the quality of student s work. undervisning kompetanseutvikling; blant annet med sikte på utvikling og bruk av moderne undervisningsmetoder HHUiS vil jobbe med å bli EQUIS akkreditert av EFMD

33 Vi foreslår 1) Studier og kurs må følge en Masterplan Læringsmål program Læringsmål år 1 Læringsmål år 2 Læringsmål år.. Læringsmål kurs 1 Læringsmål kurs Pensum Arbeidsform Evalueringsform Læringsmål som ikke samsvarer med NKR endres Kurs om ikke bidrar til programmets læringsmål endres/fjernes Det tydeliggjøres hvordan læringsmålene for hvert år bidrar til programmets overordnede mål For hvert kurs anskueliggjøres hvilke deler av læringsmålet for studieåret det bidrar til, herunder - hvordan valgt arbeidsform er optimal i forhold til dette - hvordan evalueringsformen tester de ulike læringsmålene - hvordan det valgte pensum adresserer de ulike læringsmålene

34 2) Faste rammetimer for hvert kurs 5 timer pr studiepoeng Skal fylles med innhold Undervisning Veiledning Oppgavegjennomgang Osv Spesifiseres i enten emnebeskrivelse eller kurset kjøreplan Med andre ord vil et kurs på 10 studiepoeng medføre 50 timer studentkontakt. (2 timer fast trefftid pr uke teller ikke i dette regnestykket).

35 3) Den pedagogiske modellen skal godkjennes Koordinator? Profilansvarlig? Pedagogisk leder? Undervisningsutvalg? Hva skal vurderes? Fordeling av rammetimer Bruk av formativ/summativ evaluering Arbeidsmengde for studentene Vurderingsform Holdt opp mot læringsmål og NKR. Workload for one ECTS: Average hours. Austria, Italy and Spain 25 Finland 27 The Netherlands and Portugal 28 Germany, Belgium, Romania and Hungary 30 hours.

36 Mandat: 1) Har vi et godt nok undervisningsdesign? 2) Kan vi lære noe av andre institusjoner? 3) Har vi en omforent forståelse av arbeidsbelastning, undervisningsformer og pedagogiske virkemidler?

37 Takk for oppmerksomheten. Kjør debatt.

38 Forslag til prosess, program- og emnerevisjon ved HHUiS Administrativ kvalitetssikring og implementering 5 Instituttstyret Profilansvarlig/ koordinator 4 1 Programbeskrivelse utarbeides i tråd med kvalifikasjonsrammeverket inkludert kravspesifikasjon til hvert fagområde gjeldende utforming av emnebeskrivelser 3 Emneansvarlig utarbeider beskrivelser i tråd med kravspesifikasjon

39 Styremøte, Handelshøgskolen ved UiS, HHUIS-4/14: Skrivetrening Dokumenter i saken: Rapport fra arbeidsgruppe, akademisk skriving (vedlegg 4) Kursmateriale, akademisk skriving (vedlegg 5) Høsten 2013 gikk en arbeidsgruppe gjennom metodeundervisningen i studieprogrammene ved instituttet, samt omfanget av akademisk skriving. En av konklusjonene var at det er behov for å sikre studentenes ferdigheter i akademisk skriving. Det må gjøres på flere måter, og vil i hovedsak komme til uttrykk i neste program- og emnerevisjon, men i denne saken er det behovet for en mer strukturert inngang til skriving av bachelor- og masteroppgaver som er tema. Våren 2014 fikk studentene som skulle skrive slike oppgaver tilbud om kurs i generell akademisk skriving (tre timer for bachelor og tre timer for master). Kursholder var Tarjei Mandt Larsen. Dette videreføres, men flyttes til et mer hensiktsmessig tidspunkt på høstsemesteret. Det er viktig at studentene kommer i gang med oppgaven tidligere enn slik det er nå. I tillegg skal det fra og med høsten 2014 gjennomføres fagområdespesifikke innledningskurs rettet mot samme målgruppe. Profilansvarlige og koordinatorer får ansvaret for å sikre at det blir gjennomført slike forberedende kurs i et omfang på tre til fire timer. Dette skal sikre at studentene kommer raskere i gang med oppgaveskrivingen, samt at kvaliteten blir bedre. Kvaliteten kan allikevel ikke sikres gjennom dette alene. Det er viktig at studentene trenes i skriving gjennom hele studiet. Neste runde med program- og emnerevisjon vil, som nevnt innledningsvis, sørge for dette. Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til prosess gjeldende skrivetrening og forberedende gruppeveiledning for studenter som skal i gang med bachelor- og masteroppgave. Dette gjøres gjeldende fra og med høsten Bjarte Ravndal instituttleder Saksbehandler: Egil Kristensen

40 University of Stavanger Business School 18 October 2013 Methodology and academic writing Report from a working group 1 Introduction As a part of the revision of plans and strategies for the program and course portfolio at the University of Stavanger Business school (HHUiS) a working group was appointed (12 September) with the following mandate (our translation): Investigate the contents of bachelor and master programmes at HHUiS to make sure that they meet national requirements and standards regarding general methodology of social sciences, and if these issues are appropriately integrated in our subjects. Investigate if students receive sufficient training in academic writing during their studies, to make sure that they are well prepared for their bachelor s and master theses. Members of the group included Tarjei Mandt Larsen, Elisabeth Lind Melbye, Klaus Mohn, and Ingeborg Foldøy Solli. The group was asked for findings and recommendations to be presented at a HHUiS personnel meeting by the end of October. This memo presents the results from the group s review, some reflections on our discussions, and some tentative recommendations. The review of methodology issues is laid out in section 2, academic writing is considered in section 3, whereas general reflections and recommendations are presented in section 4. 2 Methodology of social sciences at the HHUiS Our point of departure is the set of requirements defined by the National Council of Higher Education in Business Administration (NRØA), where methodology of social science, mathematics, and statistics make up one of the four main groups of the program profile of bachelor studies (the others are business economics, administration sciences, and economics). A requirement is that these three topics should be covered by at least 20 ECTS credits at the bachelor s level. With 10 ECTS credits in mathematics and 10 ECTS credits in statistics, the bachelor program at HHUiS therefore already meets the national requirements in formal terms. However, there is reason to suspect that methodology of social sciences is somewhat underweighted in comparison to the intent of the requirement, as reflected in NRØA s (2011) Plan for the Bachelor s degree in Business Administration (p. 3): Methodology: Candidates will have a good basis in mathematical, statistical and social science methodology. They will be able to apply their knowledge and skills to a broad range of problems in the field of Business Administration. The Methodology subjects are thus intended to contribute to the attainment of learning outcomes in the other subject areas. More specific information on NRØA s learning goals are included in Appendix 1. 1

41 For comparison and to improve our understanding of the situation, the working group has reviewed the status of education in methodology of social sciences at the UiS (HHUiS, NHS, IMKS) and a few of our peers (Norwegian School of Economics (NHH) and the Norwegian Business School (BI)). Below is a brief summary of our findings. HHUiS NHS IMKS NHH BI Examen Philosophicum, first semester, 3-5 ECTS credits (Tarjei Mandt Larsen): General theory of science, theory of explanation in social sciences Statistics, first semester, 10 ECTS credits (Jan Terje Kvaløy): Introduction to simple statistical methods for analysis and presentation of data Marketing, third semester, 10 ECTS credits (Kenneth H. Wathne): claimed to cover several of the learning goals from NRØA s requirements (but not reflected in the course description) Market research (ELECTIVE), fifth semester, 10 ECTS credits (Elisabeth L. Melbye and Yuko Onozaka): research design, stages of the research process, sampling & measurement, fundamental statistical techniques Statistics and methodology, second semester, 10 ECTS credits (Sigbjørn Tveterås): Introduction to methodology of social sciences, statistical methodology Research theory and methodology, second semester, 10 ECTS credits (Erik Fossåskaret): Applied approach to methodology in social sciences, qualitative and quantitative approach Applied methodology, fourth semester, 7.5 ECTS credits: Introduction to methodology of social science, descriptive statistics, statistical methods and analysis Methodology and econometrics, third semester, 7.5 ECTS credits: Statistics and econometrics, regression analysis, econometric modelling and estimation According to NRØA s standards, methodology consists of mathematics, statistics, and methodology of the social sciences, leaving the impression of an ideal weighting of 1/3 on each. HHUiS already covers mathematics and statistics with two 10 ECTS courses, whereas methodology in the social sciences is yet to be reflected explicitly in our course portfolio. Together with the above review, this observation lends support to the suspicion that general methodology of the social sciences is somewhat under-represented in the course portfolio of the bachelor program at HHUiS. The question is then what to do about it? Before addressing alternatives and recommendations, the working group would like to stress the importance of early introduction to methodology of social sciences in the bachelor program, as this competence should serve as a basis for improved understanding and performance in subsequent studies. This requirement also served as a premise for our discussions and recommendations. One alternative that was discussed was to add explicit weight to general methodology of the social sciences in the current ExPhil course in the first semester. However, this would imply a sacrifice of Eother important elements of this course, given that the ECTS frame should not be increased. 2

42 The working group therefore found it more fruitful to look for possibilities of appropriate adjustment in the other methodology courses at the bachelor program. With the importance of general competence in quantitative methodology, the working group found that the course in mathematics should be left as it is. A more interesting avenue relates to an adjustment of the content and curriculum of the current course in statistics, to allow for more weight on general methodology of social sciences. Although statistics are covered by courses of 7.5 ECTS credits both at NHH and BI, the impression is that content and learning goals are no less than for the 10 ECTS course at HHUiS. The recommendation of the working group is therefore a slight re-design the current course in Statistics to incorporate general methodology of social sciences, with a share of the total course content and curriculum of at least 1/3. Academic writing The Plan for the Bachelor s Degree in Business Administration adopted by The National Council of Higher Education in Business Administration (NRØA) has no requirements or guidelines for training in academic writing. Still, casual observation and historical experience clearly indicate that this competence is a shortage among students at the HHUiS. Too many students approach their theses at the bachelor and master level without a basis in academic writing, and typically lack a clear understanding of concepts like research question, theoretical foundation, models of explanation, choice of methodology, text structure, use of references, to name a few. The working group therefore agrees that this represents an area with significant improvement potential. Again, as a point of departure, we conducted a review of how the required training in academic writing is accomplished in comparable institutes at the UiS and at business schools elsewhere in Norway. Below is a brief summary of our findings. HHUiS NHS IMKS No systematic offer of education/training explicitly directed at academic writing A 2-hour seminar (presentation) was offered to bachelor students in January 2013 One-week seminar in academic writing offered in the sixth semester: text structure, linguistics, sources and data bases, lecture on APA6 2-day seminar for 1 semester students (started this year): Understanding of exercise questions, structure for written assignments, citations and references, Assignments are not reviewed if they don t apply with APA 6 standards 4-hour seminar in academic writing, fifth semester: Preparation for bachelor thesis, lecture on academic writing Thesis seminar, ninth semester: basic requirements for a good master thesis, research question, theoretical foundation, models of explanation, choice of methodology, text structure, use of references 3

43 NHH BI Single lecture in academic writing, first semester Single lecture in academic writing, ninth semester Widespread use of assignments, term papers, and home exams NB! No bachelor thesis required at NHH No formalised seminar or course activities in academic writing Extensive training in writing through assignments and term papers (explicit target on number of assignments for the entire bachelor program Strict formal requirements for assignments/term papers (structure, format, citations, and references) Extensive use of master students in evaluation of bachelors assignments and term papers The standard of training in academic writing is not impressive at any of the reviewed institutes/ institutions. Inspection reveals that practices vary a lot, that training in academic writing is typically not associated with formal education activities, and that the approach at UiS is probably no worse than practices adopted by our external peers. However, it still seems that HHUiS has an improvement potential, in particular when we compare to other institutes at the UiS. Competence in academic writing is achieved through a combination of compliance with formal requirements and practical training. Regular education and lecturing activities will therefore have to be accompanied by encouragement and requirements for individual training. Assignments, term papers, and home exams are interesting devices in this respect. Moreover, HHUiS should strive for structure and internal alignment in our approach to academic writing, whereby students can be prepared more systematically for their own bachelor s and master s theses. Again, the working will therefore stress the importance of early introduction also for academic writing, in combination with integration of academic writing in each of the programs and subjects. Written assignments and term papers are indeed useful in this respect, but their benefits will have to be weighed against the costs in terms of resource requirements for feedback and evaluation, which can be particularly high for large courses at the bachelor s level. At this point we make take inspiration from The Norwegian Business School (BI), who employ master students to provide feedback for written assignments of bachelor students. Based on these discussions, the working group has formed the following recommendations 1. (Compulsory) seminars in academic writing in the first and seventh/ninth semester a. Lecture(s) in academic writing (research question, theoretical foundation, models of explanation, choice of methodology, text structure, use of references) b. Lecture from Library staff (literature search, critical use of sources, reference standards etc.) c. Lecture on the process of writing a thesis (identification of subject area, specification of research question, work discipline, supervision and feedback) 4

44 2. Enhance training in academic writing in courses at the bachelor and master level a. (Flexible) Benchmark of at least one assignment/mid-term in each and every course b. Encourage the integration of academic writing in course description and regular lecturing activities (wherever possible) Way forward The contents of this memo was presented and discussed at the Sogndalstrand seminar on Friday 18 September. The findings of the working group were appreciated, and all recommendations were supported. The working group therefore proposes the following way forward. Actions 1. A new working group is appointed (by 15 November) to re-design the current 10 ECTS course in statistics, to incorporate general methodology of the social sciences with a weight of at least 1/3 of the total content and curriculum. The mandate for this working group should also include an evaluation of pros and cons of in-sourcing the re-designed statistics course to HHUiS, and explore the potential of offering such a course in collaboration with NHS and IMKS (responsible: Bjarte). 2. A new working group is appointed (by 15 November) with a mandate to design two 4-hour seminars in academic writing for bachelor and master students, respectively (according to the above recommendations of this memo). These seminars should be implemented by autumn 2014 (Responsible: Bjarte). 3. Ensure the proposed enhancement of training in academic writing is reflected in relevant governing documents (plans and study programs) at the HHUiS. Specifical proposal includes a. (Flexible) Benchmark of at least one assignment/mid-term in each and every course b. Encourage the integration of academic writing in course description and regular lecturing activities (wherever possible) Responsible: to be appointed by Bjarte (by 15 November) 5

45 Appendix 1: NRØA s Learning Goals for Research Methods in the Social Sciences Students will be given a broad introduction to research methods in the social sciences. They will gain knowledge of the research process, and both quantitative and qualitative research will be reviewed and assessed. This area of study should include exercises on how ICT resources, relevant models and theory are used to analyse problems within the field of Business Administration. Research Methods in the Social Sciences must be based on other Methodology subjects and must be applicable to problems within Business Administration. This will give the students a basis on which to write a project paper or bachelor s thesis. The students will: 1. be able to reflect on research and scientific methods, research ethics and integrity; 2. have a knowledge of the philosophy of science/fundamental issues; 3. understand the relationship between theory and empirical data; 4. be able to search for information, perform source criticism, cite sources and write reference lists; 5. have the ability to formulate a research question, and delimit and define concepts and problems; 6. have insight into various research designs; quantitative versus qualitative research design and possible combinations of these; 7. be familiar with various analytical and data collection methods, both qualitative and quantitative, and be able to apply them in practice; 8. have a command of general interpretation of theoretical and empirical research/findings, as well as of generalisation, validity and reliability, and be aware of potential misinterpretations and sources of error; 9. be able to use relevant computer tools; 10. have the ability to formulate and write structured reports on business administration problems which meet recognised standards. 6

46 SKRIVING AV BACHELOR-OPPGAVER 1. KRAV TIL VITENSKAPELIGE TEKSTER 2. OPPGAVENS HOVEDELEMENTER 3. OPPGAVENS HOVEDDELER 4. PRAKTISKE RÅD

47 1. KRAV TIL VITENSKAPELIGE TEKSTER 1. AKADEMISK STIL Skal være stilet til kunnskapsrike lesere (her: veileder og sensor). Skal ikke ha lærebokpreg. 2. AKADEMISK SPRÅK Skal være teknisk, men så enkelt og klart som mulig Skal ikke i særlig grad gjøre bruk av persolige pronomen og metaforer 5. HØY METODEBEVISSTHET Skal gjøre aktiv bruk av begrunnet relevante metoder 6. KRITISK REFLEKSJON Skal inneholde kritiske vurderinger av valgt teori og metode, fremskaffede data og egne analyser og konklusjoner. 3. LOGISK OPPBYGNING Skal ha en klar rød tråd. Skal inneholde transparente, gyldige og pålitelige argumenter 7. BRUK AV REFERANSER Skal inneholde en oversikt over all benyttet litteratur (litteraturliste) Skal gi fortløpende referanser til benyttet litteratur 4. TEORETISK FORANKRING Skal gjøre aktiv bruk av begrunnet relevante teorier 8. KLAR STRUKTUR Skal bestå av klart definerte deler med klare funksjoner

48 2. OPPGAVENS HOVEDELEMENTER SPØRSMÅL PROBLEMSTILLING = Spørsmål angående et emne Hvordan kan politikeres bruk av makt påvirke demokratiske prosesser i kommunestyret? TEORI = Teorier som kan brukes til å utdype og besvare problemstillingen Maktteorier, organisasjonsteorier Verktøy METODE = Fremgangsmåter for å fremskaffe relevante data Kvalitative: intervjuer Kvantitative: spørreundersøkelser DATA = Fakta som kan brukes til å besvare problemstillingen Fakta knyttet til lokalpolitikeres bruk av makt ANALYSE = Drøfting av problemstillingen i lys av teori og data SVAR KONKLUSJON = Svar på problemstillingen Politikeres bruk av makt kan påvirke demokratiske prosesser i kommunestyret ved å

49 3. OPPGAVENS HOVEDDELER Innledning HOVEDFORMÅL Å presentere, motivere og presisere problemstillingen Å presentere oppgavens videre gang TEMA Demokratiets kår i samtidens Norge PROBLEMSTILLING Hvordan kan politikeres bruk av makt påvirke demokratiske prosesser i kommunestyret? FORSKNINGS- SPØRSMÅL (1) Hvilke former for makt benyttes av politikere i kommunestyret? (2) Hvilken betydning har bruk av direkte makt for de demokratiske prosessene? (3) Hvilken betydning har bruk av indirekte makt for de demokratiske prosessene? (4) Hvilken betydning har bruk av bevisshetskontrollerende makt for de demokratiske prosessene?

50 Teoridel HOVEDFORMÅL Å begrunne valget av teori, samt presentere denne på selvstendig og fokusert vis Eventuelt: Å presisere forskningsspørsmålene i lys av valgt teori Forskningsspørsmål (1) Hvilke former for makt benyttes av politikere i kommunestyret? (2) Hvilken betydning har bruk av direkte makt for de demokratiske prosessene? (3) Hvilken betydning har bruk av indirekte makt for de demokratiske prosessene? (4) Hvilken betydning har bruk av bevisshetskontrollerende makt for de demokratiske prosessene? VALG AV TEORI Teorier om ulike former for makt Teorier om direkte makt Teorier om indirekte makt Teorier om bevissthetskontrollerende makt PRESISERTE FORSKNINGS- SPØRSMÅL (1) Benytter politikerne makt av type A, B, C og D? (2) Hvilken betydning har bruk av direkte makt forstått som XXX? (3) Hvilken betydning har bruk av indirekte makt forstått som YYY? (4) Hvilken betydning har bruk av bevissthetskontrollerende makt forstått som ZZZ?

51 Teoridel (ALTERNATIV) HOVEDFORMÅL Å begrunne valget av teori, samt presentere denne på selvstendig og fokusert vis. Eventuelt: Å utlede relevante hypoteser fra valgt teori. Forskningsspørsmål (1) Hvilke former for makt benyttes av politikere i kommunestyret? (2) Hvilken betydning har bruk av direkte makt for de demokratiske prosessene? (3) Hvilken betydning har bruk av indirekte makt for de demokratiske prosessene? (4) Hvilken betydning har bruk av bevisshetskontrollerende makt for de demokratiske prosessene? VALG AV TEORI Teorier om ulike former for makt Teorier om direkte makt Teorier om indirekte makt Teorier om bevissthetskontrollerende makt HYPOTESER (H1) Politkere benytter makt av slik og slik type. (H2) Bruk av direkte makt har slik og slik betydning. (H3) Bruk av indirekte makt har slik og slik betydning. (H4) Bruk av bevissthetskontrollerende makt har slik og slik betydning.

52 Metodedel HOVEDFORMÅL Å begrunne valget av metode, samt presentere denne på selvstendig og kritisk vis Å utforme egnede undersøkelsesverktøy gjennom operasjonalisering av relevante variabler Presiserte forskningsspørsmål (1) Benytter politikerne makt av type A, B, C og D? (2) Hvilken betydning har bruk av direkte makt, forstått som XXX? (3) Hvilken betydning har bruk av indirekte makt, forstått som YYY? (4) Hvilken betydning har bruk av bevissthetskontrollerende makt, forstått som ZZZ? VALG AV FORSKNINGSDESIGN EKSTENSIV / INTENSIV? KVANTITATIV / KVALITATIV? TVERRSNITT / TIDSSERIE? VALG AV DATAINNSAMLINGSMETODE SPØRREUNDERSØKELSE? INTERVJU? UTFORMING AV UNDERSØKELSESVERKTØY SPØRRESKJEMA INTERVJUGUIDE

53 Datapresentasjonsdel HOVEDFORMÅL Å beskrive hvordan bruken av de valgte metoder forløp Å analysere og presentere de data bruken av de valgte metoder fremskaffet BRUK AV DATAINNSAMLINGSMETODER GJENNOMFØRT SPØRREUNDERSØKELSE FREMSKAFFEDE DATA FAKTA KNYTTET TIL POLITKERES BRUK AV MAKT Analysert og oversiktlig presentert

54 Analysedel HOVEDFORMÅL Å besvare forskningsspørsmålene ved hjelp av valgt teori og fremskaffede data FORSKNINGS- SPØRSMÅL (1) Hvilke former for makt benyttes av politikere i kommunestyret? (2) Hvilken betydning har bruk av direkte makt for de demokratiske prosessene? (3) Hvilken betydning har bruk av indirekte makt for de demokratiske prosessene? (4) Hvilken betydning har bruk av bevisshetskontrollerende makt for de demokratiske prosessene? DATA FAKTA KNYTTET TIL POLITKERES BRUK AV MAKT TEORI DE PRESENTERTE TEORIENE OM ULIKE FORMER FOR MAKT SVAR SVAR PÅ FS (1) SVAR PÅ FS (2) SVAR PÅ FS (3) SVAR PÅ FS (4)

55 Konklusjon HOVEDFORMÅL Å besvare problemstillingen gjennom å sammenfatte svarene på forskningsspørsmålene. Å perspektivere de oppnådde resultater TEMA Demokratiets kår i samtidens Norge PROBLEMSTILLING Hvordan kan politikeres bruk av makt påvirke demokratiske prosesser i kommunestyret? FORSKNINGS- SPØRSMÅL FS (1) FS (2) FS (3) FS (4) SVAR PÅ FORSKNINGS- SPØRSMÅL SVAR PÅ FS (1) SVAR PÅ FS (2) SVAR PÅ FS (3) SVAR PÅ FS (4) SVAR PÅ PROBLEMSTILLING PERSPEKTIVERING I FORHOLD TIL Politikeres bruk av makt kan påvirke demokratiske prosesser i kommunestyret ved å TEMA PRAKSIS VIDERE FORSKNING

56 4. PRAKTISKE RÅD 1. VEILEDNINGSPROSESSEN Avklar gjensidige forventninger med veileder. Lag en konkret fremdriftsplan i samarbeid med veileder. 2. SKRIVEPROSESSEN Ikke arbeid rent linjært. Skriv flere ganger. Hvis flere forfattere, la alle bidra til alle deler. (Skift på å skrive førsteutkast.) Ha førsteutkast ferdig senest to uker før innlevering. 3. UTVIKLING AV PROBLEMSTILLINGEN Skynd deg langsomt. Diskutér ideer med andre. 4. UTVIKLNG AV TEORETISK OG METODOLOGISK TILNÆRMING Les kjent litteratur på ny. Supplér med ny litteratur. 5. UTVIKLING AV UNDERSØKELSESINSTRUMENTER Sett av god tid. Ikke begynn før teori og metode er utviklet. 6. DATAINNSAMLING Skaff tidlig sikkerhet for at nødvendige data kan innhentes. Start innsamlingen så snart som mulig etter at måleinstrumentene foreligger 7. ANALYSEPROSESSEN Begynn tidlig å lete etter interessante perspektiver og poenger

57 WRITING OF MASTER S THESES 1. REQUIREMENTS ON SCIENTIFIC TEXTS 2. THE MAIN ELEMENTS OF THE THESIS 3. THE MAIN PARTS OF THE THESIS 4. PRACTICAL ADVICE

58 1. REQUIREMENTS ON SCIENTIFIC TEXTS 1. SCIENTIFIC STYLE Should be addressed to informed readers (here: advisor and external grader). Should not be textbook -like. 2. SCIENTIFIC LANGUAGE Should be written in a technical, yet simple and clear, language Should avoid first personal pronouns and metaphors 5. HIGH METHODOLOGICAL AWARENESS Should make active use of scientific methods shown to be relevant. 6. CRITICAL REFLECTION Should contain critical evaluations of the chosen theories and methods, the collected data, and your own analyses and conclusions. 3. LOGICAL CONSTRUCTION Should have a clear line of argument. Should make use of transparent, valid and reliable arguments. 7. USE OF REFERENCES Should contain a list of all texts referred to. Should provide running references to all texts you make direct or indirect use of. 4. THEORETICAL GROUNDING Should make active use of scientific theories shown to be relevant. 8. CLEAR STRUCTURE Should consist of clearly demarcated parts having clearly defined purposes within the thesis as a whole.

59 2. THE MAIN ELEMENTS OF THE THESIS QUESTION RESEARCH PROBLEM = Question concerning a topic How may use of power by politicians influence democratic processes in the town council? THEORY = Theories that may be used to deepen and solve the research problem Theories of power, organizational theories Tools METHOD = Procedures for collecting the relevant data Qualitative: interviews Quantitative: polls DATA = Facts that may be used to solve the research problem Facts related to local politicians use of power ANALYSIS = Discussion of the research problem in light of the relevant theory and data ANSWER CONCLUSION = Solution to the research problem Use of power by politicians may influence democratic processes in the town council by

60 3. THE MAIN PARTS OF THE THESIS Introduction PURPOSE To present, motivate and specify the research problem To present the further stages of the thesis RESEARCH THEME Democratic challenges in contemporary Norway RESEARCH PROBLEM How may use of power by politicians influence democratic processes in the town council? RESEARCH QUESTIONS (1) Which forms of power do politicians in the town council employ? (2) What is the significance of their use of direct power? (3) What is the significance of their use of indirect power? (4) What is the significance of their use of consciousnesscontrolling power?

61 Theory PURPOSE To justify your choice of theory, and present the theories in a focused way. Possibly: To specify the research questions in light of the theories chosen. Research questions (1) Which forms of power do politicians in the town council employ? (2) What is the significance of their use of direct power? (3) What is the significance of their use of indirect power? (4) What is the significance of their use of consciousnesscontrolling power? CHOICE OF THEORY Theories of different forms of power Theories of direct power Theories of indirect power Theories of consciousnesscontrolling power SPECIFIED RESEARCH QUESTIONS (1) Do the politicians use power of type A, B, C or D? (2) What is the significance of their use of direct power, conceived as XXX? (3) What is the significance of their use of indirect power, conceived as YYY? (4) What is the significance of their use of consciousnesscontrolling power, conceived as ZZZ?

62 Theory (ALTERNATIVE) PURPOSE To justify your choice of theory, and present the theory in a focused way. Possibly: To derive relevant hypotheses from the theories chosen. Research questions (1) Which forms of power do politicians in the town council employ? (2) What is the significance of their use of direct power? (3) What is the significance of their use of indirect power? (4) What is the significance of their use of consciousnesscontrolling power? CHOICE OF THEORY Theories of different forms of power Theories of direct power Theories of indirect power Theories of consciousnesscontrolling power HYPOTHESES (H1) The politicians use power of such and such kinds. (H2) Use of direct power has such and such significance. (H3) Use of indirect power has such and such significance. (H4) Use of consciousnesscontrolling power has such and such significance

63 Method PURPOSE To justify your choice of method, and present the method in a critical way. To develop suitable investigative instruments by operationalization of relevant variables. Specified research questions (1) Do the politicians use power of type A, B, C or D? (2) What is the significance of their use of direct power, conceived as XXX? (3) What is the significance of their use of indirect power, conceived as YYY? (4) What is the significance of their use of consciousnesscontrolling power, conceived as ZZZ? CHOICE OF RESEARCH DESIGN EXTENSIVE / INTENTSIVE? QUANTITATIVE / QUALITATIVE? CROSS SECTION / TIME SERIES? CHOICE OF DATA COLLECTION METHOD POLL? INTERVIEW? DEVELOPMENT OF INVESTIGATIVE INSTRUMENTS QUESTIONNAIRE INTERVIEW GUIDE

64 Presentation of data PURPOSE To describe how the actual data collection process went. To analyze and present the data collected. THE ACTUAL DATA COLLECTION PROCESS ACTUAL POLL THE DATA COLLECTED FACTS RELATED TO POLITICIANS USE OF POWER Analyzed and clearly presented

65 Analysis PURPOSE To answer the research questions by means of the chosen theories and the collected data. RESEARCH QUESTIONS (1) Do the politicians use power of type A, B, C or D? (2) What is the significance of their use of direct power? (3) What is the significance of their use of indirect power? (4) What is the significance of their use of consciousnesscontrolling power? DATA FACTS RELATED TO THE POLITICIAN S USE OF POWER THEORY THE CHOSEN THEORIES OF THE VARIOUS FORMS OF POWER ANSWERS ANSWER TO (1) ANSWER TO (2) ANSWER TO (3) ANSWER TO (4)

66 Conclusion PURPOSE To solve the research problem by summarizing the answers to the research questions. To put the achieved results into perspective. THEME Democratic challenges in contemporary Norway RESEARCH PROBLEM How may use of power by politicians influence democratic processes in the town council? RESEARCH QUESTIONS RQ (1) RQ (2) RQ (3) RQ (4) ANSWERS TO RESEARCH QUESTIONS ANSWER TO (1) ANSWER TO (2) ANSWER TO (3) ANSWER TO (4) SOLUTION TO RESEARCH PROBLEM PUTTING INTO PERSPECTIVE WITH REGARD TO Use of power by politicians may influence democratic processes in the town council by THE THEME PRACTICAL CONTEXTS FURTHER RESEARCH

67 4. PRACTICAL ADVICE 1. THE ADVISORY PROCESS Clarify mutual expectations with your advisor. Make a concrete work-plan together with your advisor. 2. THE WRITING PROCESS Do not work in a purely linear fashion. Write and write again. If the thesis is co-authored, all should contribute to all parts. (Take turn writing first drafts of chapters.) Have a complete first draft ready no later than two weeks before deadline. 3. DEVELOPING YOUR RESEARCH PROBLEM Make haste slowly. Discuss ideas with others. 4. DEVELOPING YOUR THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH Read previously read literature again. Supplement with new literature. 5. DEVELOPING YOUR INVESTIGATIVE INSTRUMENTS Make sure you assign enough time. Don t start before you ve developed your theoretical and methodological approach. 6. DATA COLLECTION Make sure in good time that needed data can be obtained. Begin the collection as soon as the investigative instruments are available. 7. THE PROCESS OF ANALYSIS Start looking for interesting perspectives and points early on.

68 Styremøte, Handelshøgskolen ved UiS, HHUIS-5/14: Rammebetingelser og forventninger til undervisning Et av forslagene til arbeidsgruppen som jobbet med undervisning, var å fastsette faste rammebetingelser for hvert kurs (vedlegg 2). Arbeidsgruppen påpeker at det er stor variasjon i undervisningsmengde mellom kurs, og at dette virker å være basert mer på tilfeldigheter enn en overordnet plan. Faste rammer for kurs sikrer at studentene i alle emner opplever å få undervisning i samme omfang. I tillegg sikrer det at ansatte har en tilnærmet lik arbeidsbelastning undervisningsmessig. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres en norm som sier at fem timer per studiepoeng skal fylles med innhold som undervisning, veiledning, oppgavegjennomgang og lignende. Et kurs på ti studiepoeng vil altså innebære 50 timer studentkontakt (undervisningsaktivitet). Faste kontortreffetider regnes ikke med her. Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner at det etableres en fast ramme for undervisningsaktivitet på fem timer per studiepoeng. Hver enkelt faglærer må i utviklingssamtalene vårsemesteret legge fram en plan for sin undervisning kommende studieår som viser at dette er oppfylt. Dette gjøres gjeldende fra og med studieåret , slik at en plan for innfridd undervisningsramme må legges fram i utviklingssamtalene våren Bjarte Ravndal instituttleder Saksbehandler: Egil Kristensen

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EAL- hus, møterom EOJ276 Tid: Tirsdag 15.9.15, 1215-1430 Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen Ola Kvaløy Kristoffer W. Eriksen

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EAL- hus, møterom EOJ276 Tid: Tirsdag 27.9.16, 1215-1400 Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen Gorm Kipperberg Kristoffer Eriksen

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Road User Education Project - europeiske krav og standarder

Road User Education Project - europeiske krav og standarder Road User Education Project - europeiske krav og standarder Per Gunnar Veltun Statens vegvesen Road User Education Project Eit prosjekt CIECA har gjennomført i 2013-2015 Minstekrav og standardar for Førarkompetanse

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics

Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics Autumn 2009 Lecturer: Olav Syljuåsen Fysisk fagutvalg 3rd November 2009 Undersøkelsen ble utført den 21. oktober 2009, det var 20 studenter som svarte på undersøkelsen.

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000)

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) Dokument tittel: Prinsipper for definisjoner jfr ISO704:2000 Side 1 av 4 Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) A.1 Grunnprinsipper (Basic principles)

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB

NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Student Administration NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB Helge Bjørlo, Ana Veronica Cordova KORLEIS SELGE UIB SOM Student Administration, University of Bergen MOBILITETSUNIVERSITETET?

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden

Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden Forskerutdanning for lærerutdanningene strategier for fremtiden Prof. Halla B. Holmarsdottir, leder for PhD program i utdanningsvitenskap for lærerutdanning NRLU rådsmøte 1-2 juni, 2016 Lærerutdanninger

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer