Anbefalt dosering avhenger av hva pasienten lider av i samsvar med tabellen under: Tilsvarende I.E. vitamin D 3 /dag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefalt dosering avhenger av hva pasienten lider av i samsvar med tabellen under: Tilsvarende I.E. vitamin D 3 /dag"

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Detremin /ml dråper, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning (40 dråper) inneholder 0,5 mg kolekalsiferol, tilsvarende D3. 1 dråpe inneholder 12,5 mikrogram kolekalsiferol, tilsvarende 500 D3. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning. Klar, svakt gulaktig, tyktflytende oppløsning. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner - mangel eller -insuffisiens (for definisjon se pkt. 4.2) - Profylakse og behandling av mangel ved malabsorpsjon - rakitt hos spedbarn og barn - osteomalasi forårsaket av mangel - Understøttende behandling ved osteoporose, kombinert med kalsium og, når indisert, sammen med et spesifikt middel mot osteoporose - Profylakse hos pasienter med økt risiko for osteoporotiske brudd, for eksempel eldre pasienter og pasienter som blir behandlet med glukokortikoider, kombinert med kalsium. - sekundær hyperparathyroidisme 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Anbefalt dosering avhenger av hva pasienten lider av i samsvar med tabellen under: Indikasjon Antall dråper/dag D 3 /dag µg kolekalsiferol/dag Ukentlig dose: Bemerkninger mangel eller - insuffisiens 1 8 dråper D 3 12,5 100 µg (7 dråper til 1,4 ml) Mangel: Serum 25- hydroksykalsiferol (25OHD) <25 nmol/l. Insuffisiens: 25OHD nmol/l. Pasientens 25OHD-nivå, alder, symptomer og supplement via andre kilder, inkludert hud, bør tas hensyn til* 1

2 Indikasjon Profylakse av mangel ved malabsorpsjon mangel ved malabsorpsjon rakitt hos spedbarn og barn osteomalasi forårsaket av mangel Understøttende behandling ved osteoporose, kombinert med kalsium og, når indisert, sammen med et spesifikt middel mot osteoporose Antall dråper/dag 1 4 dråper 1 20 dråper Alder <1 år: 6 dråper Alder >1 år: 12 dråper s dose: 1 dråpe 20 dråper s dose: 2 4 dråper 1 dråpe D 3 /dag <1 år: >1 år: µg kolekalsiferol/dag Ukentlig dose: D 3 12,5 50 µg IE (7 28 dråper) 12,5 250 µg (7 dråper til 3,5 ml) <1 år: 75 µg >1 år: 150 µg 12,5 µg 250 µg µg <1 år: (1,1 ml) >1 år: (2,1 ml) (7 dråper) (3,5 ml) (14-28 dråper) ,5 µg (5-11 dråper) Bemerkninger Barn og spedbarn: 500. Dose >1 500 kun for pasienter med spesielle behov. Malabsorpsjon er vanlig for eksempel etter bariatrisk kirurgi. Det er tilrådelig å bruke kalsiumsupplement i de første ukene av behandlingen hos barn som vokser. Behandlingen bør opprettholdes i 8-12 uker, deretter vedlikeholdsdose. Et adekvat kalsiumsupplement anbefales. Doser over 800 av vitamin D3 er ikke systematisk undersøkt i randomiserte kliniske studier og bør derfor ikke anbefales. Ukentlige doser tilsvarer

3 Indikasjon Profylakse hos pasienter med økt risiko for osteoporotiske brudd, for eksempel eldre pasienter og pasienter som blir behandlet med glukokortikoider, kombinert med kalsium. sekundær hyperparathyroidisme Antall dråper/dag 1 dråpe 2 6 dråper D 3 /dag µg kolekalsiferol/dag Ukentlig dose: D ,5 µg (5-11 dråper) µg (14 dråper til 1,1 ml) Bemerkninger Doser over 800 av vitamin D3 er ikke systematisk undersøkt i randomiserte kliniske studier og bør derfor ikke anbefales. Ukentlige doser tilsvarer * For behandling av mangel eller -insuffisiens: En fast dose på 100 øker i gjennomsnitt serumkonsentrasjonen av 25-hydroksykalsiferol med omtrent 2,5 nmol/l innen 4 5 måneder hos voksne. - Serumnivå av 25-hydroksykalsiferol <25 nmol/l: 4-8 dråper ( ) vitamin D3 eller 28 dråper 1,4 ml ( ) vitamin D3 i 3 6 måneder - Serumnivå av 25-hydroksykalsiferol nmol/l eller vedlikeholdsbehandling etter mangel: 1 4 dråper ( ) vitamin D3 eller 7 28 dråper ( ) vitamin D3 Pasienter med høyere BMI kan trenge høyere doser for å øke serumkonsentrasjonen av 25-hydroksykalsiferol til ønsket nivå. Det anbefales at serumnivåene av 25-hydroksykalsiferol og kalsium måles tre måneder etter igangsatt behandling. Behovet for videre overvåking kan individualiseres i henhold til diagnosen bak behandlingen, den administrerte dosen og i henhold til den individuelle pasientens behov. I behandling av sekundær hyperparathyroidisme anbefales det å måle PTH-nivåene, og eventuelt også serumnivåene av 25-hydroksykalsiferol og kalsium. Detremin skal fortrinnsvis tas sammen med dagens hovedmåltid (se pkt. 5.2). Flasken skal holdes rolig og rett opp ned. Det kan ta omtrent 10 sekunder før den første dråpen kommer. De neste dråpene kommer litt raskere. Dråpene tas fortrinnsvis med skje. Sørg for at hele dosen tas. Dosering ved nedsatt nyrefunksjon Detremin skal ikke brukes i kombinasjon med kalsium hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. 4.3 Kontraindikasjoner Detremin må ikke brukes ved: - overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt hyperkalsemi - hypervitaminose D 3

4 Detremin må ikke brukes i kombinasjon med kalsium hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Dersom Detremin administreres sammen med andre produkter som inneholder vitamin D, skal den totale dosen tas i betraktning. Vitamin D er fettløselig og lagres i kroppen. Dette kan ha toksisk effekt i tilfeller av overdose og langtidsbehandling med for høye doser. Anbefalt behandling skal derfor ikke overskrides. Ved høye vitamin D3-doser bør serumkalsium-nivåene overvåkes og spesiell forsiktighet anbefales hos pasienter som har eller har hatt nyresten. Vitamin D3 skal brukes med forsiktighet hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon og effekten på kalsium- og fosfatnivåene bør overvåkes. Risikoen for kalsifisering av bløtvev bør vurderes. Hos pasienter med alvorlig nyresvikt metaboliseres ikke vitamin D i form av kolekalsiferol normalt og det kan være behov for en annen type vitamin D. De aktive metabolittene av vitamin D3 (1,25-dihydroksykolekalsiferol) kan ha innvirkning på fosfatbalansen. Derfor bør behandling med en fosfatbinder vurderes ved tilstander med økte fosfatnivåer. Vitamin D3 skal forskrives med forsiktighet til pasienter som lider av sarkoidose eller andre granulomatøse lidelser på grunn av risikoen for økt metabolisme av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene bør overvåkes med tanke på kalsiuminnholdet i serum og urin. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon - Fenytoin og barbiturater kan redusere effekten av vitamin D3 på grunn av hepatisk enzyminduksjon. - Rifampicin kan også redusere effekten av vitamin D3 på grunn av hepatisk enzyminduksjon. - Isoniazid kan redusere effekten av vitamin D3 på grunn av hemming av den metabolske aktiveringen av vitamin D. - Pasienter behandlet med hjerteglykosider kan være mer utsatt for høye kalsiumnivåer og bør overvåkes med hensyn til EKG-parametre og kalsiumnivåer. - Samtidig administrasjon av benzotiadiazinderivater (tiaziddiuretika) øker risikoen for hyperkalsemi fordi de reduserer utskillelsen av kalsium i urinen. - Vitamin D3 kan øke den intestinale absorpsjonen av aluminium. - Kombineres vitamin D3 med metabolitter eller analoger av vitamin D, anbefales grundig overvåking av serumkalsium-nivåene. - Legemidler som fører til fett-malabsorpsjon, f.eks. orlistat og kolestyramin, kan svekke absorpsjonen. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Detremin kan brukes under graviditet ved mangel. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser av vitamin D (se pkt. 5.3). Det finnes ingen indikasjoner på at vitamin D i terapeutiske doser har teratogen effekt på mennesker. Amming Detremin kan brukes under amming. Vitamin D og dets metabolitter utskilles i morsmelk hos mennesker. Dette bør tas i betraktning dersom det i tillegg gis vitamin D til barnet. Det er ikke observert overdose hos spedbarn som følge av amming. Fertilitet 4

5 Det finnes ingen data på effekten av Detremin på fertilitet. Normale endogene nivåer av vitamin D antas imidlertid ikke å ha negative effekter på fertilitet. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Det er ikke utført studier av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Detremin har ingen kjente bivirkninger som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkningsfrekvensen er ikke kjent da det ikke er utført større kliniske forsøk som kan sørge for et estimat av frekvensen. Følgende reaksjoner er rapportert: Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer: Ukjent frekvens: hyperkalsemi, hyperkalsiuri Gastrointestinale sykdommer: Ukjent frekvens: forstoppelse, flatulens, kvalme, abdominal smerte, diaré. Hud- og underhudssykdommer: Ukjent frekvens: overfølsomhetsreaksjoner som for eksempel pruritus, utslett, urtikaria. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 4.9 Overdosering Symptomer: Akutt eller kronisk overdose av vitamin D kan forårsake hyperkalsemi. Symptomer på hyperkalsemi er tretthet, psykiatriske symptomer (f.eks. eufori, ørhet, forstyrret bevissthet), kvalme, oppkast, mangel på matlyst, vekttap, tørste, polyuri, dannelse av nyrestener, nefrokalsinose, heterotopisk ossifikasjon og nyresvikt, endringer i EKG, arytmi og pankreatitt. I isolerte tilfeller har utfallet vært fatalt. Behandling Dersom en svært høye dose er inntatt kan man vurdere ventrikkeltømming i tillegg til tilførsel av kull. Sollys og videre administrering av vitamin D eller kalsium bør unngås. Rehydrering og behandling med diuretika, f.eks. furosemid for å sørge for adekvat diurese. Ved hyperkalsemi kan bifosfonater eller kalsitonin og kortikosteroider gis. Behandlingen er rettet mot symptomene. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Vitamin D og analoger, ATC-kode: A11CC05 I sin biologisk aktive form stimulerer vitamin D3 den intestinale kalsiumabsorpsjonen, kalsiumopptak i benmassen og frigjøring av kalsium fra benvevet. I tynntarmen sørger det for henholdsvis raskt og forsinket kalsiumopptak. Den passive og aktive transporten av fosfat stimuleres også. I nyrene hemmer det utskillelse av kalsium og fosfat ved å sørge for tubulær reabsorpsjon. Dannelsen av parathyroideahormonet (PTH) i parathyroidea hemmes umiddelbart av den biologisk aktive formen av vitamin D3. Utskillelse av PTH 5

6 hemmes ytterligere gjennom det økte kalsiumopptaket i tynntarmen under påvirkning av biologisk aktiv vitamin D Farmakokinetiske egenskaper Doser av vitamin D3 i kosten absorberes nesten fullstendig. Vitamin D3 absorberes sammen med fett og man vil derfor lette absorberingen dersom man tar dosen sammen med dagens hovedmåltid. Vitamin D3 lagres i fettvevet og den biologiske halveringstiden er omtrent 50 dager. Etter en enkel dose vitamin D3 oppnås maksimal serumkonsentrasjon av den aktive metabolitten 25-hydroksykolekalsiferol etter ca. en uke. 25- hydroksykolekalsiferol elimineres deretter langsomt med en observert halveringstid i serum på omtrent 50 dager på grunn av den langsomme elimineringen av utgangsforbindelsen. 25-hydroksykolekalsiferol metaboliseres til den aktive metabolitten 1,25-dihydroksykolekalsiferol. Etter høye vitamin D3-doser kan serum 25-hydroksykolekalsiferol-konsentrasjonene øke i en måned eller to. Hyperkalsemi som resultat av overdose kan vedvare i flere uker. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Det er observert teratogenitet i dyrestudier ved doser som er langt over det terapeutiske doseområdet for mennesker. Det finnes ingen ytterligere relevant informasjon relatert til sikkerhet utover det som fremkommer i andre deler av preparatomtalen. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Mellomkjedede triglyserider (fra kokosnøttolje og palm kernel-olje). 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 5 år. Holdbarhet etter åpning: 6 måneder. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevar flasken i den ytre esken for å beskytte mot lys. 6.5 Emballasje (type og innhold) Dråpetellerflaske med 10 ml oppløsning. Beholder: 10 ml støpte, brune glassflasker, glasstype III. Dråpeteller: Dråpeteller laget av polyetylen, hvit. Lukking: Skrulokk laget av polypropylen, hvit. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ingen spesielle forholdsregler. 6

7 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Renapharma AB Box 938 SE Uppsala, Sverige Tlf.: e-post: Field C 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE OPPDATERINGSDATO

Dosering ved nedsatt nyrefunksjon Calcigran Forte 500 mg/800 IE bør ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Dosering ved nedsatt nyrefunksjon Calcigran Forte 500 mg/800 IE bør ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Calcigran Forte 500 mg/800 IE tyggetabletter med sitronsmak Calcigran Forte 500 mg/800 IE tyggetabletter med appelsinsmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tyggetablett

Detaljer

Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen.

Calcipotriol Sandoz er indisert for topisk behandling av mild til moderat psoriasis (psoriasis vulgaris) i hodebunnen. 1. LEGEMIDLETS NAVN Calcipotriol Sandoz 50 mikrogram/ml liniment, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml kalsipotriol oppløsning inneholder 50 mikrogram kalsipotriol. Hjelpestoff

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN ADROVANCE 70 mg/2800 IE tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett innholder 70 mg alendronsyre som (natriumtrihydrat) og 70 mikrogram

Detaljer

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket "G00" trykt på den ene siden.

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket G00 trykt på den ene siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Postinor 1,5 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 1500 mikrogram levonorgestrel. Hjelpestoffer med kjent effekt: 142,5 mg laktosemonohydrat.

Detaljer

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet.

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Skinoren 20 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g Skinoren krem inneholder 200 mg azelainsyre, d.v.s. 20 %. Hjelpestoffer med kjent effekt: 2 mg benzosyre/g krem 125

Detaljer

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt.

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. 1. LEGEMIDLETS NAVN Diclocil 250 mg kapsler, harde Diclocil 500 mg kapsler, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dikloxacillinnatrium tilsvarende dikloxacillin 250 mg og 500 mg. For fullstendig

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 1 g rektalvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver pose inneholder: mesalazin 1g per 100 ml. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

Hver tablett innholder 70 mg alendronsyre som natriumalendronattrihydrat og 70 mikrogram (2800 IE) kolekalsiferol (vitamin D 3 ).

Hver tablett innholder 70 mg alendronsyre som natriumalendronattrihydrat og 70 mikrogram (2800 IE) kolekalsiferol (vitamin D 3 ). 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett innholder 70 mg alendronsyre som natriumalendronattrihydrat og 70 mikrogram (2800 IE) kolekalsiferol

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1 dose (levert fra munnstykket) inneholder 40, 80 eller 160 mikrogram ciklesonid.

1 dose (levert fra munnstykket) inneholder 40, 80 eller 160 mikrogram ciklesonid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Alvesco 40 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning Alvesco 80 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning Alvesco 160 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning 2. KVALITATIV

Detaljer

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden.

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Palexia 50 mg tablett, filmdrasjert Palexia 75 mg tablett, filmdrasjert Palexia 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg morfinhydroklorid tilsvarende 37,95 mg morfin.

1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg morfinhydroklorid tilsvarende 37,95 mg morfin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Morfin Abcur 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 10 mg morfinhydroklorid tilsvarende 7,6 mg morfin. 5 ml inneholder 50 mg

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Preparatomtale (SPC)

Preparatomtale (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Dermovat 0,05 % salve Preparatomtale (SPC) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g salve inneholder: 0,5 mg klobetasolpropionat For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Tetracyclin DnE, 250 mg, kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Tetracyclin hydrochlorid 250 mg.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Tetracyclin DnE, 250 mg, kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Tetracyclin hydrochlorid 250 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Tetracyclin DnE, 250 mg, kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tetracyclin hydrochlorid 250 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg.

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg

Detaljer

Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 400 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder: mesalazin 400 mg. Hjelpestoff med kjent effekt: 76,4 mg laktose se pkt 4.4. For

Detaljer

PREPARATOMTALE. Mikstur, oppløsning. Klar løsning som kan ha svakt skjær av rødbrun farge.

PREPARATOMTALE. Mikstur, oppløsning. Klar løsning som kan ha svakt skjær av rødbrun farge. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Paracet 24 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Paracetamol 24 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset

Detaljer

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltarol Forte 23,2 mg/g (2,32 %) gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pevaryl 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ekonazolnitrat 10 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

PREPARATOMTALE. Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen.

PREPARATOMTALE. Behandling av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) i en kronisk eller akselererende fase av sykdommen. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En kapsel inneholder 500 mg hydroksykarbamid. Hjelpestoff med kjent effekt: Én kapsel

Detaljer

PREPARATOMTALE. Behandling av sterke smerter, spesielt kreftsmerter og postoperativ smerte.

PREPARATOMTALE. Behandling av sterke smerter, spesielt kreftsmerter og postoperativ smerte. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Malfin10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg eller 200 mg depottabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver 10, 30, 60, 100 eller 200 mg depottablett inneholder henholdsvis:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pediatrisk populasjon Sikkerhet og effekt av Differin har ikke blitt studert hos barn under 12 år.

PREPARATOMTALE. Pediatrisk populasjon Sikkerhet og effekt av Differin har ikke blitt studert hos barn under 12 år. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Differin 1 mg/g gel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Adapalen 1 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Gel 4. KLINISKE

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: glukose, sukrose (11 g/dose), metylparahydroksybenzoat.

Hjelpestoffer med kjent effekt: glukose, sukrose (11 g/dose), metylparahydroksybenzoat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Metadon Pharmadone 10 mg mikstur, oppløsning Metadon Pharmadone 15 mg mikstur, oppløsning Metadon Pharmadone 20 mg mikstur, oppløsning Metadon Pharmadone 25 mg mikstur, oppløsning Metadon

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Flutivate 0,05 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 g inneh.: Flutikasonpropionat 0,5 mg, (0,05 %)

1. LEGEMIDLETS NAVN. Flutivate 0,05 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 g inneh.: Flutikasonpropionat 0,5 mg, (0,05 %) 1. LEGEMIDLETS NAVN Flutivate 0,05 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g inneh.: Flutikasonpropionat 0,5 mg, (0,05 %) For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Oracea blir brukt for å redusere papulopustuløse lesjoner hos voksne pasienter med rosacea i ansiktet.

PREPARATOMTALE. Oracea blir brukt for å redusere papulopustuløse lesjoner hos voksne pasienter med rosacea i ansiktet. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Oracea 40 mg kapsler med modifisert frisetting, harde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder 40 mg doksysyklin (som monohydrat). Hjelpestoffer

Detaljer