Behov for regularisering av oppholdet til papirløse med lang botid i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behov for regularisering av oppholdet til papirløse med lang botid i Norge"

Transkript

1 Bakgrunnsnotat: Behov for regularisering av oppholdet til papirløse med lang botid i Norge Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten rettigheter, og ofte i stor nød. Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer av opphold for såkalte papirløse, 1 skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til problemstillingen. Bare blant land med mer eller mindre sammenlignbare forhold som Norge gjennomførte Sverige en omfattende regularisering i 2006 hvor avviste asylsøkere fikk opphold etter en ny behandling av søknaden. Belgia gjennomførte sin siste regularisering i 2009 hvor ca fikk opphold, og Nederland sin siste regularisering i 2007 hvor ca fikk opphold. Når regulariseringer har blitt gjennomført i så mange land, har det bakgrunn i primært to forhold: På den ene siden de sterke humanitære hensynene som gjør seg gjeldende for mennesker som har levd papirløst gjennom en årrekke. På den andre siden det mer pragmatiske hensynet til kontroll over arbeidsmarkedet og ønsket om å motvirke en stor, svart arbeidssektor med høy grad av utnyttelse av sårbare mennesker. De samme hensynene gjør seg åpenbart gjeldende også i Norge. 2 Det er også verdt å merke seg at andre land, ved siden av regulariseringene, også har grunnleggende bestemmelser som skiller seg markant fra den norske tilnærmingen. I Frankrike er det eksempelvis slik at utenlandske borgere som fyller 18 i Frankrike, normalt har krav på fransk statsborgerskap hvis de har gått på skole i Frankrike i minst tre år. Hvem er de? Det har vært relativt lite forskning om denne gruppen. Statistisk sentralbyrå fikk nylig i oppdrag fra UDI å kartlegge hvor mange personer som oppholder seg ulovlig i Norge, og konkluderte med et anslag på irregulære innvandrere, herunder forhenværende asylsøkere som har fått endelig avslag. Forsker Li Chun Zhang ved SSB, som hadde ansvaret for rapporten, uttalte at tallene er veldig usikre, ettersom de er basert på teoretiske beregninger, ikke empiriske undersøkelser. Tallene kan 1 International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), februar Se ICMPD,

2 ifølge disse beregningene variere fra cirka til nærmere Tallmaterialet er basert på befolkningsdata, registrering av innvandrere med midlertidig tillatelse (asylsøkere), skolebarn og sykehuspasienter, og informasjon fra arbeidsgivere, politi, humanitære organisasjoner, etc. Antallet inkluderer også personer som har fått endelig avslag helt nylig, og som i løpet av relativt kort tid vil bli returnert; dette er en kategori som det ikke er naturlig å regne med blant de papirløse i vår sammenheng. Antall mennesker med lang botid, eksempelvis over 5 år etter endelig avslag, er åpenbart atskillig lavere; vi vil anslå at det ikke dreier seg om mer enn personer. Det er langt fra en ensartet gruppe, men etter vår erfaring har de aller fleste søkt om beskyttelse, fått avslag og ikke returnert til hjemlandet, slik også SSB konkluderte. Svært mange i denne gruppen er det heller ikke mulig for politiet å tvangsreturnere til hjemlandet. Det er viktig for oss å presisere at de fleste i denne gruppen kommer fra verdens mest urolige områder, hvor det er en svært ustabil sikkerhetssituasjon; land som nylig har vært i krigslignende tilstander/borgerkrig; og land hvor menneskerettighetene i svært liten grad blir respektert. Personene som organisasjonene har kontakt med, er blant annet fra følgende land: Iran, Etiopia, Eritrea, Irak, Sri-Lanka, Afghanistan, Somalia, DR Kongo og Tsjetsjenia, i tillegg til palestinere fra ulike områder. Dette er de samme landene som Politiets utlendingsenhet oppgir er vanskelige å tvangsreturnere til. Hvordan lever de? Livsforholdene varierer betraktelig. De papirløse omfatter personer som: 1. Har levd i mottak i årevis, også over ti år. 2. Har etablert mer eller mindre selvstendige tilværelser med egen leilighet/hybel, og livnærer seg på et nokså kurant nivå enten gjennom legalt eller svart arbeid. Selv om de normalt ikke har hatt lov til å arbeide, har skattekort lenge blitt utstedt, noe som har muliggjort arbeid også på det legale arbeidsmarkedet. 3. Overlever primært gjennom grov utnytting på arbeidsmarkedet, med lønn ned til 20 kroner timen og kummerlige boforhold på arbeidsstedet sammen med flere andre. 4. Overlever gjennom seksuell utnytting, enten ved å prostituere seg åpent, eller ved å bo hos noen som forventer seksuelle gjenytelser. 5. Er hjemløse, tilbringer det meste av tiden utendørs, eventuelt hos bekjente i perioder, og eksempelvis har panting av flasker som primær næringsvei. For alle personene er tilværelsen preget av ekstrem usikkerhet og uforutsigbarhet, og for alt for mange av ekstrem sosial nød. Erfaringene fra både Helsesenteret for papirløse, drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, og andre organisasjoner som møter enkeltpersonene, viser også at en høy andel lever med varige, og i en del tilfeller alvorlige, helseproblemer av både fysisk og psykisk art. Ikke minst er den psykiske slitasjen på mange av dem som lever papirløst enorm. Den tyngre 2

3 problematikken som Helsesenteret for papirløse migranter opplever, omfatter blant annet posttraumatisk stress som følge av krigsopplevelser, voldtekt, rasistisk motivert vold på reisen til Norge og suicidalitet. Det er også verdt å ta med seg at situasjonen for de papirløse setter sitt preg på flere av de nasjonale gruppene de tilhører. Eksempelvis mange etiopiere og somaliere som har oppholdstillatelse i Norge, og eventuelt norsk statsborgerskap, opplever en sterk forpliktelse til å bistå landsmenn som befinner seg i en prekær situasjon. Situasjonen med et relativt stort antall papirløse innen enkelte grupper (eksempelvis noen hundre etiopiske papirløse gjennom mange år) gir derfor en nokså betydelig tilleggsbyrde og slitasje for gruppene som sådan, og blir ofte stående som en sterkt opplevd urett fra det norske samfunnets side. Hvorfor velger de å bli? For mange av de papirløse fortoner virkeligheten seg slik at uansett hvor vanskelig livssituasjonen er i Norge, er retur likevel ikke et reelt alternativ. Mens det for noen primært handler om manglende fremtidsutsikter i hjemlandet, har mange rømt fra traumatiske opplevelser og overgrep. I en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fremkommer det at flertallet av dem som kommer til Norge og søker om asyl, har vært utsatt for drapsforsøk, tortur eller voldtekt. I rapporten fremkommer følgende på side 8: Med basis i den delen av HTQ som består av spørsmål vedrørende hendelser som en antar er svært belastende og potensielt traumatiserende, oppgir 76,5 % at de har vært nær ved å bli drept og hele 67 % har opplevd drap på familie og/eller venner. Av kvinnene har 31,4 % opplevd å bli voldtatt, og blant mennene er tilsvarende tall 13,6 % (for hele utvalget utgjør dette 21,5 %). Forskjellen mellom kjønnene er svært liten når det gjelder torturerfaringer. I utvalget er det 57,3% som oppgir å ha blitt torturert. I tillegg oppgir en stor del at de har opplevd at basale behov ikke har vært dekket, slik som sted å bo, tilgang på mat og vann, og nødvendig hjelp ved sykdom. 3 De fleste som er i kontakt med organisasjonene forteller om frykt for å returnere på grunn av risiko for fengsling, tortur og i verste fall drap på bakgrunn av deres etnisitet, religion eller egen eller familiens politiske tilhørighet/virksomhet. En del har allerede blitt utsatt for grov forfølgelse (herunder fengslinger, voldtekt eller andre former for tortur) og frykter nye overgrep ved retur. Noen frykter også skammen det medfører å være offer for overgrep, og i enkelte saker har familien avvist dem; særskilt gjelder dette kvinner som er blitt utsatt for voldtekt. At de har fått avslag på asylsøknaden fordi det ikke anses å være risiko for ny forfølgelse, endrer naturligvis ikke på at mange har en alvorlig erfaringsbakgrunn, og at denne stadig danner bakteppe for de valgene de foretar. Andre frykter at de eller deres familie kan bli et tilfeldig offer for bombeangrep, vilkårlig rammes av krigshandler, etc., på grunn av den generelle sikkerhetssitasjon i hjemlandet. Det er også på det rene at det blant de papirløse befinner seg en del personer som har fått avslag selv om de faller 3 3

4 innenfor kategorier som UNHCR anser som beskyttelstrengende. Det er ingen tvil om at avslagene er gyldige og at de plikter å rette seg etter dem, men det er heller ingen tvil om at de ofte opplever en høyst reell frykt. Samtidig som det er snakk om en svært uensartet gruppe, er en fellesnevner blant mange av dem som henvender seg til organisasjonene deres uomtvistelige subjektive frykt for retur. Papirløse barn En spesielt sårbar gruppe blant de papirløse er de papirløse barna. Norske myndigheter har tidligere gitt opphold til mindre grupper av lengeværende barn i flere omganger. Nå i 2010 er situasjonen igjen den samme: Stadig flere barn vokser opp i Norge som papirløse. Oftest dreier det seg om barn som kommer fra land hvor det har vært væpnede konflikter, uro, og/eller land der sikkerhetssituasjonen er svært labil, og der fravær av grunnleggende menneskerettigheter er fremtredende. Mange av barna har traumatiske opplevelser fra hjemlandet eller fra flukten fra hjemlandet. Blant tidligere regulariseringsordninger for barn kan nevnes barn i kirkeasyl i 1996, midlertidig forskrift i 2004 hvor barn som hadde bodd 3 år eller lenger fikk opphold, og senest de berostilte barna (3 års botid per ) høsten 2006 i forbindelse med ny forskriftsbestemmelse, hvor 470 mennesker fikk opphold. Igjen vokser antallet barn med lang botid i Norge. De kan ikke tvangsreturneres, og foreldrene opplever faren ved retur så dramatisk at de velger å bli værende i Norge, tross den vanskelige livssituasjonen. Barna har ikke valgt sin skjebne, de blir ofre for foreldrenes vurderinger og valg og myndighetenes politikk. De står igjen uten rettigheter og en dramatisk hverdag, og vi har ofte møtt helsepersonell og andre barnefaglige ressurser som har uttrykt sterk bekymring for barna det gjelder. Vi siterer to av dem: "Dette skaper angst og uttrygghet hos barn, samt en økende mistillit til det norske samfunnet. Jeg observerer nå at tidligere harmoniske, pliktoppfyllende, veltilpassa barn, sliter med konsentrasjonsproblemer, humørsvingninger, tristhet, magesmerter og uro. Ungdomsskolen har flere ganger meldt sin bekymring for xxx, som sliter med depresjon, konsentrasjonsproblemer og økende aggresjon." "Som barnefaglig ansatt ved statlig mottak, er jeg nå svært bekymret for det presset som disse barna har levd under i mange år, den belastningen den nåværende situasjonen har skapt for dem og den negative utviklingen disse barna nå viser." Barna har brutt med hjemlandet, og etter flere år i Norge har de utviklet en sterk tilknytning til det nye landet. Etter år i usikkerhet og vage håp om en fremtid hvor de kan føle trygghet og leve uten frykt, bør disse barna bli ivaretatt. En retur etter mange år vil for de fleste oppleves som et dramatisk oppbrudd, som igjen kan medføre ytterligere traumer i disse barnas liv. Det kan være ingen tvil om at dette berører sentrale bestemmelser i Barnekonvensjonen, ikke minst hensynet til barnets beste (artikkel 3). 4

5 Dagens meget restriktive praktisering av forskriftsbestemmelsen som skal ivareta barnas tilknytning til riket (utlendingsforskriftens 8-5) medfører at det er behov for en styrking av barnas rettigheter i forskriftsform, da vi dessverre ser i flere og flere saker at vurderingen av barnas beste taper mot de innvandringspolitiske hensynene. Organisasjonene har kontakt med flere familier hvor barna har gått på skole i inntil åtte år uten at oppholdstillatelse er gitt. Standardbegrunnelsen fra UNE i slike saker er som følger: UNE mener at barna i utgangspunktet har opparbeidet seg slik tilknytning til riket som tilsier at det foreligger sterke menneskelige hensyn. Imidlertid taler sterke innvandringspolitiske hensyn mot at tillatelse skal gis. I essens mener vi det må kunne slås fast at forskriftsbestemmelsen per i dag ikke anvendes i tråd med Stortingets intensjon. Det er derfor behov for en ytterligere klargjøring for å beskytte barnas grunnleggende velferd. Etter flere år i usikkerhet og frykt må disse barna omsider ha krav på at voksne mennesker fatter voksne beslutninger om omsorg. Det må således settes en grense for hvor lenge barn (uavhengig av alder) kan oppholde seg i Norge uten rettigheter. UDIs forslag fra 2003 UDI fremmet et konkret forslag om en regulariseringsordning, utarbeidet på initiativ fra og i samråd med Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i april UDIs forslag var at opphold kan innvilges fem år etter endelig avslag dersom det ikke er tvil om identitet, og åtte år ved tvil. Vi siterer fra UDIs rapport om lengeværende i mottak (april 2003): På et eller annet tidspunkt kan det spørres om myndighetene får et ansvar for å skjære igjennom og få satt strek. Uansett opprinnelig årsak, vil tidsmomentet i seg selv reise spørsmål om myndighetenes forhold til menneskerettighetene. Disse må forstås slik at det etter en viss tid, er nødvendig med en ny grundig vurdering hvor man i større grad vektlegger nye momenter slik som: at vedkommende har skikket seg vel, slått rot og tilpasset seg et nærmiljø, etablert nære relasjoner, skaffet seg opplæring og utdannelse, støttes av lokalmiljøet osv. Hva gjaldt gjeldende restriktive praksis overfor lengeværende papirløse, uttalte UDI i rapporten: Arbeidsgruppen har stor forståelse for denne restriktive linjen, men vil samtidig understreke at man av humanitære og menneskerettslige hensyn må avveie disse allmennpreventive hensyn mot hensynet til det enkelte menneskes faktiske livssituasjon, når denne situasjon har bestått i en årrekke. Det er en stor belastning å leve i utrygghet i forhold til egen fremtid i mange år gjennom lang tid. UDI berørte også de menneskerettslige spørsmålene: I forhold til gruppen av lengeværende er det særlig EMK art 3 (..utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling), art. 8 (retten til et privatliv og et familieliv) og art. 12 (retten til å inngå ekteskap), som kan være aktuelle. Bestemmelsene omhandler inngrep 5

6 overfor mennesker, og tar for seg mange av de samme problemstillingene. Det dreier seg om respekt for den enkeltes menneskeverd, hvor muligheten for å utfolde sitt liv står sentralt. UDI anså den gang situasjonen som så alvorlig at de også gikk inn for et umiddelbart amnesti for dem som hadde vært her aller lengst, nemlig åtte år etter endelig avslag. UDIs rapport gikk ikke inn på utnyttelsen av papirløse på det svarte arbeidsmarkedet. Ut fra organisasjonenes vurdering har dette problemet økt betraktelig siden UDI lagde sin rapport i Papirløse som tjener ned til 20 kroner timer er fanget i en situasjon hvor de er forsvarsløse mot grov utnyttelse. Det er ingen tvil om at slik utnyttelse forekommer i utstrakt grad innen enkelte bransjer, eller at papirløse per i dag utgjør en særlig form for utnyttbar arbeidskraft helt i bunnen av spekteret. I tillegg til hensynet til den enkelte som utnyttes, har samfunnet en egeninteresse i å motvirke en svart arbeidssektor som er så sterkt preget av kriminelle praksiser. Disse hensynene kommer i tillegg til de vurderingene som ble foretatt av UDI. Vi minner om at også Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) i sin fjerde rapport om Norge, som ble offentliggjort i februar 2009, har anbefalt sterkt at norske myndigheter gjør det lettere å få oppholdstillatelse for ikke-statsborgere som av praktiske grunner ikke kan returnere til sine opprinnelsesland. Tilsvarende anbefaling fremgikk også av ECRIs tredje rapport om Norge, av Dagens bestemmelse for voksne: Utlendingsforskriftens 8-7 I henhold til Utlendingsforskriftens 8-7 kan oppholdstillatelse gis til asylsøkere ved praktiske hindringer for retur som utlendingen ikke selv rår over. I 2009 ble denne bestemmelsen ikke brukt i en eneste sak. Det kreves blant annet at den papirløse selv må ha forsøkt å returnere, noe som ikke er tilfelle for de fleste lengeværende papirløse. Selv for dem som samarbeider om retur, anvendes bestemmelsen så strengt at den bare rent unntaksvis kommer til anvendelse. Dette er med andre ord en bestemmelse som er mer eller mindre helt uten betydning, og den bidrar ikke til å redusere antallet papirløse i Norge. Organisasjonenes forslag til løsninger Organisasjonene kan ikke godta en varig papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter. Spesielt alvorlig er det at denne situasjonen rammer barn. Selv om norske myndigheter har forpliktet seg til å prioritere barns beste, og selv om det er tatt inn i lovverket at barns tilknytning til Norge (eksempelvis gjennom barnehage, skole og sosialt nettverk) skal tillegges særlig vekt, ser vi at utlendingsmyndighetenes fortolkning fører til at flertallet av sakene avgjøres i barns disfavør. Vi ber derfor Regjeringen om å utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid (eksempelvis fire år regnet fra ankomst) skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie. 6

7 Vi ber også Regjeringen om å utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder, i samsvar med UDIs forslag fra I utarbeidelsen av konkrete lovbestemmelser kan det også være naturlig å se hen til identitet, skjult/åpent bosted og kriminelle handlinger. Det er viktig å merke seg at hvis disse kriteriene skulle gjennomføres, ville antallet personer som omfattes etter all foreliggende informasjon være betraktelig lavere enn for tilsvarende regulariseringer i blant annet Sverige, Nederland og Belgia. Dette er i et internasjonalt perspektiv nokså nøkterne kriterier som først og fremst er ment å gi en løsning for de mest alvorlige situasjonene. Hva organisasjonene går inn for, er altså ikke et amnesti, men en regularisering med individuelle vurderinger ut fra konkrete kriterier. Oktober 2010 Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Kirkens Bymisjon, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Antirasistisk Senter, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge, Mellomkirkelig råd, Human-Etisk Forbund, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Redd Barna, Nettverk mot statlig rasisme, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Juss-Buss, Afghan Refugee Committee, Blitz, Det iranske flyktningrådet i Norge, Flerkulturelt kirkelig nettverk (Norges Kristne Råd), Humanistisk Ungdom, Den norske Helsingforskomité, PRESS Redd Barna Ungdom, Caritas, Nestekjærlighetskampanjen, Rådgivningsgruppa i Trondheim, Røde Kors Ungdom og PeoplePeace. 7

UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013

UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013 UTFORDRINGER I NORSK ASYLPOLITIKK 2009 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 1. FNs ANBEFALINGER OM BESKYTTELSE 4 2. POLITISERINGEN AV UTLENDINGSFORVALTNINGEN 5 3. DUBLIN II-FORORDNINGEN 6 4. STØRRE VEKTLEGGING

Detaljer

Foto: Marte Gjærde/Dagsavisen ÅRSRAPPORT 2012

Foto: Marte Gjærde/Dagsavisen ÅRSRAPPORT 2012 Foto: Marte Gjærde/Dagsavisen ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Helvetesporten til Europa...3 1. Asylpolitiske saker...5 A. Barn på flukt...5 B. Palestinere og en påstått politisk sultestreik...7 C. Enslige mindreårige

Detaljer

HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn.

HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn. Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/7207-TFN Oslo, 22. mai.2014 HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn.

Detaljer

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær 1. Innhold 1. Innhold...2 2. NOAS, juli 2011...3 3. Asylpolitiske saker...4 A. Papirløse...4 Papirløskampanjen...4 Initiativer fra lokalpolitikere...4 Maria Amelie...5 Helse...5 B. Barn...6 Lengeværende

Detaljer

Solidaritet i praksis. Asyl og integrering. Posisjonsdokument standpunkt og meninger

Solidaritet i praksis. Asyl og integrering. Posisjonsdokument standpunkt og meninger Solidaritet i praksis Asyl og integrering Posisjonsdokument standpunkt og meninger Vedtas i ledermøte og oppdateres hvert år. Sist vedtatt mars 2011 Utgitt av: Norsk Folkehjelp www.folkehjelp.no Tekst:

Detaljer

Meld. St. 27. (2011 2012) Melding til Stortinget. Barn på flukt

Meld. St. 27. (2011 2012) Melding til Stortinget. Barn på flukt Meld. St. 27 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Prosessen... 7 1.3 Tema... 8 1.4 Noen nøkkeltall...

Detaljer

Ingen mennesker er ulovlige. Gi din underskrift!

Ingen mennesker er ulovlige. Gi din underskrift! Ingen mennesker er ulovlige. Gi din underskrift! Det er nødvendig å finne en løsning for menneskene som har levd papirløst i det norske samfunnet i mange år nesten uten rettigheter, noen i opptil 17 år,

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen

OSLO TINGRETT DOM. 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen Saken gjelder: Prøving av gyldigheten av Utlendingsnemnda Asfaw Esethe

Detaljer

DEN DREPENDE STILLHETEN... 4. RETTSHJELP OG RÅDGIVNING...21 Rettshjelpen til NOAS... 21 Situasjon og saker fra ulike land... 24

DEN DREPENDE STILLHETEN... 4. RETTSHJELP OG RÅDGIVNING...21 Rettshjelpen til NOAS... 21 Situasjon og saker fra ulike land... 24 Årsrapport 2013 Innhold DEN DREPENDE STILLHETEN... 4 ASYLPOLITISKE SAKER... 6 Valgkamp og retorikk...6 Barn...7 Konvertitter... 11 Kartlegging av sårbare... 11 Rett til arbeid...12 Situasjon i mottak...12

Detaljer

Papirløse migranter. En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Mangfold & Oppvekst. Av prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen

Papirløse migranter. En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Mangfold & Oppvekst. Av prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen Papirløse migranter En undersøkelse av situasjonen for mennesker uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo,

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

$ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 (

$ # % &   '!  ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' 4. 5 4! # / 7 6 ( ! " # $ # % & " " '! " ( $ ( ) *+ ( ), - )!. # /!%! () *+' ( $ ( 0 ( 1 2 % 23 % 4" # 0 4. 5 $ - - $ - 65 7 8 9 2 # 4! # / 7 6 ( 1 4 5 2 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at et ekteskap skal

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter NOAS 2014 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.no noas@noas.org

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4

Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4 Årbok 2007 2 UNE UNE årbok 2007 Innhold Publikums tiltro og mistro...3 Klageinstansen Utlendingsnemnda...4 Tema Flere barn får bli...6 Barns tilknytning til riket...8 Forventninger om en tillatelse...10

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

For barnas skyld En undersøkelse av returforberedende arbeid med barnefamilier på asylmottak med forslag til nye metoder og arbeidsformer

For barnas skyld En undersøkelse av returforberedende arbeid med barnefamilier på asylmottak med forslag til nye metoder og arbeidsformer For barnas skyld En undersøkelse av returforberedende arbeid med barnefamilier på asylmottak med forslag til nye metoder og arbeidsformer AINA WINSVOLD ADA ENGEBRIGTSEN Rapport nr 17/10 NOva Norsk institutt

Detaljer

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN?

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Jussens Venner vol. 48, s. 287 319 PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Av professor dr. juris Terje Einarsen Terje Einarsen (f. 1960)

Detaljer

Den knuste barndommen

Den knuste barndommen Den knuste barndommen Flyktninghjelpens rapport om barn på flukt fra krig 2014 What matters most to us are results. Children don t want resolutions. Children want solutions. We don t want to hear any more

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Barnets tilknytning til riket: En analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen

Barnets tilknytning til riket: En analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen FagFeLLev U r dert a rtik k el Barnets tilknytning til riket: En analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen Av Janne Thu Ilstad 1 Interesseavveiningen mellom hensynet til barnets beste

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Århundrets sak på Evje

Århundrets sak på Evje Prosjektrapport 29/2002 Århundrets sak på Evje Hvordan kan etableringen av en ventetransitt påvirke lokalmiljøet? Anne Halvorsen, Helge Hernes og May-Linda Magnussen Tittel Forfattere Århundrets sak på

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Hilde Lidén, Hilde Rusten og Monica Five Aarset Å høre barn i utlendingssaker

Hilde Lidén, Hilde Rusten og Monica Five Aarset Å høre barn i utlendingssaker Hilde Lidén, Hilde Rusten og Monica Five Aarset Å høre barn i utlendingssaker Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Barn i asylmottak - en kvalitativ studie

Barn i asylmottak - en kvalitativ studie Barn i asylmottak - en kvalitativ studie Hilde Buvik Sivertsen Hovedoppgave til Cand. Psychol. graden, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, Høst 2007 Barn i asylmottak en kvalitativ studie

Detaljer

RETTSHJELP OG RÅDGIVNING...23 Situasjon og saker i ulike land...25

RETTSHJELP OG RÅDGIVNING...23 Situasjon og saker i ulike land...25 Årsrapport 2014 Innhold ÅRET DA ANTALL RETURER BLE DET VIKTIGSTE I ASYLPOLITIKKEN... 4 ASYLPOLITISKE SAKER... 6 Europa...6 Regjeringsforhandlinger og rettshjelpsdugnad for lengeværende barn... 8 Enslige

Detaljer